intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Chỉ số năng lực anh tranh cấp tỉnh năm 2007 của Việt Nam

Chia sẻ: Haivan Haivan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

110
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đánh giá chất lượng điều hành kinh tế để thức đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ số năng lực anh tranh cấp tỉnh năm 2007 của Việt Nam

 1. TÛÂ NHÊN DÊN MYÄ PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Baáo caáo Nghiïn cûáu Chñnh saách - VNCI, Söë 12 CHÓ SÖË NÙNG LÛÅC CAÅNH TRANH CÊËP TÓNH NÙM 2007 CUÃA VIÏåT NAM ÀAÁNH GIAÁ CHÊËT LÛÚÅNG ÀIÏÌU HAÂNH KINH TÏË ÀÏÍ THUÁC ÀÊÍY SÛÅ PHAÁT TRIÏÍN CUÃA KHU VÛÅC KINH TÏË TÛ NHÊN Dûå aán Nêng cao Nùng lûåc Caånh tranh Viïåt Nam
 2. PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Dûå aán Nêng cao Nùng lûåc Caånh tranh Viïåt Nam Àïí xem baáo caáo naây vaâ söë liïåu chi tiïët, xin vaâo trang www.pcivietnam.org
 3. CHÓ SÖË NÙNG LÛÅC CAÅNH TRANH CÊËP TÓNH CUÃAVIÏÅT NAM NÙM 2007 ÀAÁNH GIAÁ CHÊËT LÛÚÅNG ÀIÏÌU HAÂNH KINH TÏË ÀÏÍ THUÁC ÀÊÍY SÛÅ PHAÁT TRIÏÍN CUÃA KHU VÛÅC KINH TÏË TÛ NHÊN
 4. Taác giaã chñnh vaâ Trûúãng nhoám nghiïn cûáu: Tiïën sô Edmund Malesky Nhoám nghiïn cûáu: Öng Trêìn Hûäu Huyânh Öng Àêåu Anh Tuêën Baâ Lï Thanh Haâ Baâ Àöî Lï Thu Ngoåc Öng Tön Nhêåt Quang Baâ Lï Thu Hiïìn Baâ Janice Stallard Baâ Natasha Hanshaw
 5. LÚÂI CAÃM ÚN Chó söë Nùng lûåc Caånh tranh Cêëp tónh (PCI) laâ kïët quaã húåp taác nghiïn cûáu liïn tuåc trong nhiïìu nùm giûäa Phoâng Thûúng maåi vaâ Cöng nghiïåp Viïåt Nam (VCCI) vaâ Dûå aán Nêng cao Nùng lûåc Caånh tranh Viïåt Nam (VNCI) do Cú quan Phaát triïín Quöëc tïë Hoa Kyâ (USAID) taâi trúå vúái sûå àoáng goáp rêët lúán tûâ Quyä Chêu AÁ, àöëi taác cuãa dûå aán VNCI. Chuyïn gia tû vêën cuãa dûå aán VNCI vaâ Quyä Chêu AÁ, Tiïën sô Edmund Malesky - Giaãng viïn trûúâng Àaåi hoåc California taåi San Diego chõu traách nhiïåm thiïët kïë, xêy dûång vaâ phên tñch kïët quaã Chó söë PCI. Caác thaânh viïn khaác cuãa nhoám nghiïn cûáu göìm coá öng Trêìn Hûäu Huyânh - Trûúãng ban Phaáp chïë VCCI, öng Àêåu Anh Tuêën, baâ Lï Thanh Haâ - Chuyïn viïn ban Phaáp chïë VCCI; baâ Àöî Lï Thu Ngoåc , öng Tön Nhêåt Quang, baâ Lï Thu Hiïìn - Caán böå dûå aán VNCI vaâ baâ Natasha Hanshaw - Trúå lyá nghiïn cûáu trûúâng Àaåi hoåc California. Chuyïn gia tû vêën, Tiïën sô Nick Freeman vaâ Tiïën sô Steve Parker, Cöng ty Development Alternative Inc. tham gia hiïåu àñnh baáo caáo. Baáo caáo PCI 2007 thûåc hiïån vúái sûå hûúáng dêîn cuãa Tiïën sô Jim Winkler - Giaám àöëc dûå aán VNCI vaâ baâ Janice Stallard - Phoá Giaám àöëc dûå aán. Baáo caáo cuäng nhêån àûúåc sûå uãng höå vaâ àoáng goáp yá kiïën cuãa Tiïën sô Vuä Tiïën Löåc - Chuã tõch VCCI, Tiïën sô Kim Ninh - Trûúãng àaåi diïån Quyä Chêu AÁ taåi Viïåt Nam vaâ caác öng Dennis Dzvinakis - Trûúãng àaåi diïån USAID, David Brunell - Giaám àöëc chûúng trònh phaát triïín kinh tïë USAID. CHÓ SÖË NÙNG LÛÅC CAÅNH TRANH CÊËP TÓNH ÚÃ VIÏÅT NAM NÙM 2007 i
 6. MUÅC LUÅC LÚÂI CAÃM ÚN ...................................................................................i DANH MUÅC CHÛÄ VIÏËT TÙÆT .....................................................vii TOÁM TÙÆT .........................................................................................3 LÚÂI TÛÅA ...........................................................................................5 GIÚÁI THIÏÅU CHUNG VAÂ CAÁC KÏËT QUAÃ CHÑNH ................. 11 Giúái thiïåu chung ............................................................................................. 11 Mûúâi chó söë thaânh phêìn cuãa PCI ................................................................. 11 Chó söë Nùng lûåc Caånh tranh Cêëp tónh nùm 2007 ................................... 17 Tñnh öín àõnh (nhêët quaán) cuãa xïëp haång PCI ............................................ 19 Taác àöång cuãa àiïìu haânh kinh tïë àïën Chñnh saách phaát triïín KTTN vaâ sûå thõnh vûúång kinh tïë ............................................................................. 19 Xu hûúáng theo thúâi gian............................................................................... 22 Nhûäng tiïën böå vûúåt bêåc cuãa caác tónh theo thúâi gian ............................ 29 VAI TROÂ VAÂ YÁ NGHÔA CUÃA PCI TRONG VIÏÅC HOAÅCH ÀÕNH CHÑNH SAÁCH QUÖËC GIA ............................................ 39 Sûå khaác biïåt vuâng miïìn ................................................................................. 33 Cùæt giaãm chi phñ vaâ haån chïë ruãi ro thïí chïë, sùén saâng àöëi phoá nhûäng thaách thûác trong tûúng lai. ........................................................................... 41 AÁp duång khaái niïåm khung “Chi phñ - Ruãi ro” trong viïåc xem xeát nhûäng thaách thûác chñnh saách quan troång .................................................. 43 Tûâ Höå kinh doanh caá thïí trúã thaânh Doanh nghiïåp ............................... 46 Kïët quaã hoaåt àöång cuãa caác DNNN sau cöí phêìn hoáa ........................... 49 Quan hïå giûäa caác chó söë thaânh phêìn PCI vaâ caác yïu cêìu cam kïët BTA/WTO ....................................................................................................... 51 Söë liïåu ............................................................................................................... 64 TAÂI LIÏÅU THAM KHAÃO .............................................................. 59 PHUÅ LUÅC ...................................................................................... 67 Phûúng phaáp luêån 1: Àùçng sau chó söë PCI....................................................... 69 Phûúng phaáp luêån 2: Caác baãng so saánh (2005 – 2007) ................................ 77 Àôa CD Mö taã chi tiïët caác Chó söë thaânh phêìn PCI File Excel göìm àiïím söë thaânh phêìn cuãa caác tónh Phûúng phaáp luêån xêy dûång chó söë PCI CHÓ SÖË NÙNG LÛÅC CAÅNH TRANH CÊËP TÓNH ÚÃ VIÏÅT NAM NÙM 2007 iii
 7. DANH MUÅC HÒNH Hònh 1: Biïíu àöì “hònh sao” thïí hiïån kïët quaã hoaåt àöång cuãa tûâng tónh theo Chó söë thaânh phêìn ................................................................... 13 Hònh 2: Kïët quaã xïëp haång PCI nùm 2007 .................................................... 18 Hònh 3: Tûúng quan giûäa àiïím söë PCI 2006 vaâ PCI 2007........................ 19 Hònh 4: Liïn hïå giûäa Chó söë PCI vaâ GDP bònh quên àêìu ngûúâi............... 20 Hònh 5: Baãn àöì xïëp haång PCI 2007 cuãa Viïåt Nam ..................................... 32 Hònh 6: Àiïím chó söë thaânh phêìn cuãa caác tónh miïìn Nam vaâ miïìn Bùæc 36 Hònh 7: Hïå söë Gini cêëp tónh cho caác chó tiïu phaát triïín chñnh (0 laâ cöng bùçng tuyïåt àöëi; 1 laâ bêët cöng bùçng tuyïåt àöëi) ........... 44 Hònh 8: Dûå àoaán àêìu tû sûã duång àiïìu kiïån truyïìn thöëng ........................ 45 Hònh 9: Tûúng quan giûäa “Chñnh thûác hoáa hoaåt àöång kinh tïë vaâ Àiïìu haânh kinh tïë” ....................................................................................... 47 Hònh 10: Lúåi nhuêån dûå tñnh cuãa DNNN sau cöí phêìn hoaá phên theo nhoám tónh vïì àiïìu haânh PCI 2007 .................................................. 51 Hònh A1: Ba bûúác xêy dûång Chó söë Nùng lûåc caånh tranh cêëp tónh............ 70 Hònh A2: Àöå tin cêåy xung quanh àiïím chó tiïu ............................................ 75 DANH MUÅC BAÃNG Baãng 1: Mö taã chi tiïët caác chó söë thaânh phêìn vaâ caác chó tiïu................... 14 Baãng 2: Troång söë cuãa caác chó söë thaânh phêìn ............................................... 17 Baãng 3: Taác àöång kinh tïë cuãa tûâng chó söë thaânh phêìn............................... 21 Baãng 4: So saánh àiïím töíng húåp vaâ àiïím thaânh phêìn giûäa PCI 2006 vaâ PCI 2007.......................................................................................... 27 Baãng 5: Nhûäng tónh coá tiïën böå nhêët trong nùm qua.................................. 31 Baãng 6: So saánh giûäa caác vuâng laänh thöí ........................................................ 34 Baãng 7: Mö hònh vïì vai troâ cuãa yïëu töë vuâng laänh thöí ............................... 37 Baãng 8: Caác chó tiïu àiïìu haânh àûúåc caãi thiïån, theo nhoám nùm 2006 .........46 Baãng 9: Chñnh thûác hoáa hoaåt àöång cuãa höå kinh doanh phên theo nhoám xïëp haång chó söë PCI 2007 ........................................... 48 Baãng 10: Kïët quaã hoaåt àöång trong cuãa caác doanh nghiïåp noái chung vaâ DNNN sau cöí phêìn hoáa................................................................... 50 Baãng 11: Chó söë thaânh phêìn PCI vaâ caác cam kïët theo BTA/WTO .......................53 CHÓ SÖË NÙNG LÛÅC CAÅNH TRANH CÊËP TÓNH ÚÃ VIÏÅT NAM NÙM 2007 v
 8. DANH MUÅC CHÛÄ VIÏËT TÙÆT BOT Xêy dûång-Kinh doanh-Chuyïín giao BTA Hiïåp àõnh Thûúng maåi Song phûúng Viïåt Nam - Hoa Kyâ BRVT (Tónh) Baâ Rõa - Vuäng Taâu CCHC Caãi caách haânh chñnh CIEM Viïån Nghiïn cûáu Quaãn lyá Kinh tïë Trung ûúng DNCPH Doanh nghiïåp cöí phêìn hoáa DNNN Doanh nghiïåp nhaâ nûúác DNNVV Doanh nghiïåp nhoã vaâ vûâa ÀKKD Àùng kyá kinh doanh FDI Àêìu tû trûåc tiïëp nûúác ngoaâi GCNQSDÀ Giêëy chûáng nhêån quyïìn sûã duång àêët GDP Töíng saãn phêím quöëc nöåi GTGT (Thuïë) Giaá trõ gia tùng HÀND Höåi àöìng Nhên dên KHÀT Kïë hoaåch Àêìu tû LÀ-TB-XH (Böå) Lao àöång, Thûúng binh vaâ Xaä höåi MPDF Chûúng trònh phaát triïín khu vûåc kinh tïë tû nhên Mekong MSE Trung bònh sai lïåch bònh phûúng NN&PTNT (Böå) Nöng nghiïåp vaâ Phaát triïín Nöng thön ODA Höî trúå phaát triïín chñnh thûác OLS Bònh phûúng nhoã nhêët thöng thûúâng PCI Chó söë Nùng lûåc Caånh tranh cêëp Tónh TNMT (Böå) Taâi nguyïn vaâ Möi trûúâng TP. HCM Thaânh phöë Höì Chñ Minh TIGER Chuyïín àöíi trong Àiïìu haânh thöng qua Caãi caách Kinh tïë VCCI Phoâng Thûúng maåi vaâ Cöng nghiïåp Viïåt Nam VNCI Dûå aán Nêng cao Nùng lûåc Caånh tranh Viïåt Nam UBND UÃy ban Nhên dên WTO Töí chûác Thûúng maåi Thïë giúái WB Ngên haâng Thïë giúái vii
 9. TOÁM TÙÆT CHÓ SÖË NÙNG LÛÅC CAÅNH TRANH CÊËP TÓNH ÚÃ VIÏÅT NAM NÙM 2007 1
 10. TOÁM TÙÆT Toám tùæt Kïët quaã PCI àûúåc kiïím chûáng Caác lônh vûåc àùng kyá kinh doanh laâ thûúác ào chñnh xaác thûåc tiïîn (ÀKKD), thuã tuåc haânh chñnh, vaâ YÁ tûúãng phaát triïín vaâ ûáng àiïìu haânh kinh tïë cêëp tónh thanh tra àaä àaåt àûúåc nhûäng tiïën duång PCI böå àaáng kïí. Söë ngaây trung bònh cêìn Trûúác kia, nhiïìu nhaâ phên tñch cho thiïët àïí thûåc hiïån ÀKKD giaãm tûâ Chó söë Nùng lûåc Caånh tranh Cêëp rùçng phûúng phaáp luêån cuãa PCI 20 ngaây xuöëng 15 ngaây nùm 2007, tónh (PCI) nùm 2007 tiïëp tuåc ào dûåa trïn caãm nhêån seä khiïën kïët thúâi gian thay àöíi, böí sung nöåi dung lûúâng vaâ àaánh giaá thûåc tiïîn àiïìu quaã khöng öín àõnh, thay àöíi theo ÀKKD giaãm tûâ 10 ngaây xuöëng 7 haânh kinh tïë cuãa chñnh quyïìn tónh tûâng nùm. Nhûng trïn thûåc tïë lo ngaây tuên thuã qui àõnh cuãa Luêåt vaâ qua àoá thuác àêíy sûå phaát triïín ngaåi naây àaä khöng xaãy ra. Mûác Doanh nghiïåp (2005). Söë giêëy pheáp khu vûåc KTTN cuãa 64 tónh/thaânh tûúng quan giûäa kïët quaã nùm 2006 cêìn thiïët àïí bùæt àêìu hoaåt àöång kinh phöë úã Viïåt Nam. Chó söë PCI khöng vaâ 2007 laâ khaá chùåt (0,85), tûúng doanh cuäng giaãm tûâ 4 xuöëng 2,5 nhùçm muåc tiïu nghiïn cûáu khoa hoåc tûå nhû mûác tûúng quan giûäa caác giêëy pheáp. Söë lêìn thanh tra doanh àún thuêìn hay àïí biïíu dûúng hoùåc chó söë thaânh phêìn. Àiïìu naây cho nghiïåp laâ 1 lêìn 1 nùm; 48% doanh phï phaán nhûäng tónh àaåt àiïím thêëp thêëy chó söë PCI coá thïí xaác àõnh nghiïåp àûúåc àiïìu tra cho biïët söë lêìn hay cao. Thay vaâo àoá, chó söë PCI cöë nhûäng tónh töët nhêët möåt caách nhêët thanh tra àaä giaãm búát trong hai nùm gùæng cung cêëp nhûäng thöng tin hûäu quaán, àöìng thúâi cho pheáp caác tónh qua; chó coá 22% doanh nghiïåp noái ñch cho laänh àaåo caác tónh/thaânh phöë, khaác caãi thiïån àïí àûúåc àiïím cao rùçng hoå phaãi mêët hún 10% thúâi gian giuáp hoå xaác àõnh nhûäng lônh vûåc vaâ hún trong nhûäng nùm sau. Nhoám àïí giaãi quyïët caác vêën àïì tuên thuã caách thûác àïí thûåc hiïån nhûäng caãi nghiïn cûáu tûå tin rùçng phûúng phaáp qui àõnh cuãa Nhaâ nûúác. caách àiïìu haânh kinh tïë möåt caách luêån cuãa PCI ào lûúâng chñnh xaác hiïåu quaã nhêët. khaã nùng àiïìu haânh kinh tïë cêëp tónh Mùåt khaác, kïët quaã PCI cho thêëy theo thúâi gian. coá ñt caãi thiïån trong caác lônh vûåc Taác àöång tñch cûåc cuãa àiïìu nhû Chñnh saách phaát triïín khu haânh kinh tïë cêëp tónh Xu hûúáng trong àiïìu haânh vûåc KTTN, Chñnh saách lao àöång, kinh tïë: Nhòn chung àaä caãi Tñnh nùng àöång cuãa laänh àaåo tónh, Chó söë PCI 2007 möåt lêìn nûäa thiïån nhûng nhiïìu vêën àïì lúán Ûu àaäi àöëi vúái DNNN, vaâ Chi phñ khùèng àõnh àiïìu haânh kinh tïë töët coân töìn taåi khöng chñnh thûác. Chi phñ khöng seä dêîn túái sûå khaác biïåt. Kïët quaã chñnh thûác gêìn nhû khöng coá sûå PCI cho thêëy khi caác tónh nöî lûåc Möåt àùåc àiïím múái cuãa phên tñch thay àöíi. Cuå thïí, gêìn 40% doanh taåo dûång möi trûúâng kinh doanh chó söë PCI nùm nay laâ sûå àiïìu chónh nghiïåp àûúåc àiïìu tra tin rùçng caán thuêån lúåi, KTTN seä phaát triïín hún phûúng phaáp luêån giuáp theo doäi caãi böå Nhaâ nûúác laåm duång caác qui vaâ phuác lúåi kinh tïë nhúâ àoá àûúåc thiïån àiïìu haânh kinh tïë theo thúâi àõnh vúái muåc àñch truåc lúåi. caãi thiïån. Trong àiïìu kiïån giaã àõnh gian. So saánh àiïím söë cuãa PCI 2007 caác yïëu töë khaác giûä nguyïn khöng vaâ PCI 2006, coá thïí thêëy roä mùåt Hai chó söë thaânh phêìn (Tñnh minh àöíi, phên tñch thöëng kï cho thêëy 1 bùçng àiïìu haânh kinh tïë cêëp tónh àaä baåch, Tiïëp cêån àêët àai vaâ Sûå öín àiïím tùng lïn cuãa chó söë PCI chûa caãi thiïån trong thúâi gian qua. Chó söë àõnh trong sûã duång àêët) coá kïët quaã coá troång söë úã tónh trung võ dûå tñnh PCI 2007 cho thêëy tónh trung võ tùng nhiïìu chiïìu, mùåc duâ coá coá phaãn seä dêîn àïën: i) tùng thïm 8 doanh hún 3,2 àiïím so vúái àiïìu tra PCI aánh möåt söë caãi thiïån àaáng kïí trong nghiïåp; ii) mûác àêìu tû múái trïn àêìu nùm 2006. Nhûäng nöî lûåc caãi caách cuãa thúâi gian qua: ngûúâi tùng thïm 2,5%; iii) lúåi nhuêån Chñnh phuã vaâ àõa phûúng àang àem Tñnh minh baåch: 45% doanh trïn möîi doanh nghiïåp tùng thïm laåi nhûäng thay àöíi tñch cûåc vaâ àiïìu nghiïåp úã tónh trung võ cho rùçng 4,2 triïåu VNÀ (tûúng àûúng vúái naây goáp phêìn khùèng àõnh têìm quan cêìn phaãi thûúng lûúång vúái cú 253 àö la Myä); vaâ iv) tùng thïm 1% troång cuãa àiïìu haânh kinh tïë cêëp tónh. quan thuïë, so vúái 75% nùm 2005. trong GDP bònh quên àêìu ngûúâi CHÓ SÖË NÙNG LÛÅC CAÅNH TRANH CÊËP TÓNH ÚÃ VIÏÅT NAM NÙM 2007 3
 11. Tiïëp cêån àêët àai: 76% doanh ng- Haâm yá chñnh saánh Trung ûúng mûác àöå nhêët àõnh coá nhûäng möëi hiïåp úã tónh trung võ coá GCNQS- liïn hïå giûäa àiïím söë PCI vaâ GDP Trong Chûúng 2 cuãa baáo caáo, DÀ – tùng lïn so vúái 55% trong bònh quên àêìu ngûúâi. nhoám nghiïn cûáu seä aáp duång nhûäng PCI 2006. Trïn thang àiïím 5, vúái baâi hoåc, vaâ kïët luêån ruát ra tûâ dûä 3. Hoaåt àöång cuãa caác DNNN sau 5 laâ khöng coá ruãi ro bõ thu höìi liïåu PCI àïí xem xeát, àaánh giaá, tòm cöí phêìn hoáa àêët, àiïím trung võ àaä tùng tûâ 2,49 giaãi phaáp cho 4 thaách thûác àöëi vúái nùm 2006 lïn 3,76 nùm 2007. Nhoám nghiïn cûáu àaä phaát hiïån möëi sûå phaát triïín úã cêëp àöå quöëc gia. liïn quan chùåt cheä giûäa lúåi nhuêån Trong khi àiïím PCI cuãa caác tónh/ 1. Phaát triïín khöng àöìng àïìu giûäa cuãa caác DNNN sau khi cöí phêìn thaânh phöë àaä àûúåc caãi thiïån, trêåt caác tónh/thaânh phöë hoáa vaâ àiïím söë PCI, àùåc biïåt laâ caác tûå caác tónh xïëp haång nhoám dêîn àêìu chó söë thaânh phêìn nhû Tñnh minh vaâ nhoám cuöëi baãng khöng coá thay PCI nùm nay àaä phaát hiïån vaâ ghi baåch vaâ Chi phñ thúâi gian àïí thûåc àöíi lúán. Bònh Dûúng, Àaâ Nùéng,Vônh nhêån möåt söë tónh khöng coá àiïìu hiïån caác quy àõnh cuãa Nhaâ nûúác. Long, Bònh Àõnh, Laâo Cai, An Giang, kiïån ban àêìu thuêån lúåi vaâ nùng lûåc Caác doanh nghiïåp cöí phêìn hoáa coá vaâ Vônh Phuác tiïëp tuåc laâ nhûäng tónh àiïìu haânh kinh tïë yïëu keám àang quy mö vaâ thõ trûúâng rêët phuâ húåp tiïn phong. Caác tónh xïëp haång thêëp ngaây caâng tuåt hêåu xa hún so vúái vúái nhoám doanh nghiïåp trung bònh cuäng gêìn nhû giûä nguyïn vúái rêët ñt caác tónh baån. Tònh hònh seä diïîn biïën nùçm giûäa phöí doanh nghiïåp (tûâ ngoaåi lïå. theo xu hûúáng naâo? laâ möåt chuã nhûäng doanh nghiïåp nhoã vaâ vûâa àïì cêìn àûúåc thaão luêån nghiïm tuác Möåt söë vêën àïì chñnh saách àaáng cho àïën nhûäng cöng ty àa quöëc khi Chñnh phuã xem xeát chñnh saách/ quan têm gia). Àiïìu naây coá yá nghôa rêët quan quyïët àõnh phên böí nguöìn lûåc giûäa troång àïí coá thïí thaânh cöng trïn Laänh àaåo tónh vaâ caác nhaâ hoaåch caác àõa phûúng. Cêìn nöî lûåc nhiïìu thûúng trûúâng quöëc tïë vaâ duy trò àõnh chñnh saách cêëp Trung ûúng àaä hún nûäa trong viïåc truyïìn baá, phöí phaát triïín kinh tïë bïìn vûäng. nöî lûåc caãi thiïån khaã nùng tiïëp cêån biïën nhûäng baâi hoåc kinh nghiïåm thõ trûúâng thöng qua viïåc giaãm Chi thûåc tiïîn töët tûâ caác tónh tiïn phong 4. Tiïën àöå thûåc hiïån chûúng trònh phñ gia nhêåp thõ trûúâng. Giai àoaån túái caác tónh khaác trûúác khi khoaãng caãi caách kinh tïë quöëc gia vaâ caác caãi caách thûá nhêët àaä caãi thiïån chó söë caách chïnh lïåch trònh àöå phaát triïín cam kïët WTO/BTA PCI vaâ tùng söë doanh nghiïåp ÀKKD. quaá xa. Nhoám nghiïn cûáu àaä xem xeát Giai àoaån caãi caách thûá hai chûa cho 2. Chñnh thûác hoáa kinh tïë höå gia àònh möëi liïn hïå giûäa caác cam kïët cuãa thêëy nhiïìu tiïën böå trong viïåc caãi Chñnh phuã Viïåt Nam vúái caác doanh thiïån möi trûúâng sau ÀKKD. Nhoám nghiïn cûáu àaä chûáng minh nghiïåp nûúác ngoaâi trong khuön luêån àiïím rùçng khu vûåc kinh tïë Caác nhaâ hoaåch àõnh chñnh saách khöí quy àõnh cuãa BTA/WTO vaâ phi chñnh thûác (kinh tïë höå gia quan têm túái böën lônh vûåc quan nhûäng phên tñch cuãa PCI vïì möi àònh) seä bõ thu heåp vaâ chiïëm tyã troång, thûúâng quyïët àõnh sûå phaát trûúâng kinh doanh cuãa nhûäng troång nhoã hún trong àêìu tû tû triïín cuãa KTTN úã tónh: DNTN trong nûúác. Mùåc duâ PCI nhên noái chung taåi nhûäng tónh àiïìu àûúåc thiïët kïë vaâ phaát triïín khöng - Tñnh minh baåch haânh kinh tïë töët. Xem xeát kyä hún phaãi àïì giaám saát viïåc thûåc hiïån caác nhûäng dûä liïåu cêëp àöå doanh nghiïåp, - Chñnh saách phaát triïín KTTN cam kïët thûúng maåi, nhoám nghiïn nhoám nghiïn cûáu nhêån thêëy rùçng, cûáu cuäng thêëy rùçng khu vûåc KTTN - Tñnh nùng àöång taåi nhûäng tónh àiïím söë PCI caâng khöng àûúåc hûúãng lúåi nhiïìu tûâ - Chñnh saách Lao àöång cao, caác höå kinh doanh khi muöën nhûäng cam kïët caãi caách quan troång chuyïín àöíi mö hònh kinh doanh cuãa BTA/WTO nhû tiïëp cêån thöng Lêëy vñ duå, taác àöång cuãa Tñnh minh sang hònh thûác cöng ty seä mêët tin phaáp luêåt, khaã nùng dûå baáo viïåc baåch àûúåc caãi thiïån àaáng kïí. Nïëu ñt thúâi gian chúâ àúåi laâm thuã tuåc aáp duång luêåt, khaã nùng sûã duång toâa tùng àiïím Tñnh minh baåch lïn 1 ÀKKD taåi Súã KHÀT hún. Doanh aán àïí giaãi quyïët nhûäng tranh chêëp àiïím, caác tónh dûå àoaán tùng 4,3% söë nghiïåp àùng kyá chñnh thûác thûåc vaâ àoáng goáp cuãa nhûäng nhaâ cung lûúång doanh nghiïåp, 23% àêìu tû múái, hiïån nghôa vuå thuïë nhiïìu hún, vaâ ûáng dõch vuå nûúác ngoaâi àöëi vúái vaâ khoaâng 30 triïåu àöìng lúåi nhuêån thuêån lúåi hún khi muöën múã röång KTTN trong nûúác. trïn möîi doanh nghiïåp. saãn xuêët. Noái caách khaác, úã möåt 4 CHÓ SÖË NÙNG LÛÅC CAÅNH TRANH CÊËP TÓNH ÚÃ VIÏÅT NAM NÙM 2007
 12. LÚÂI TÛÅA CHÓ SÖË NÙNG LÛÅC CAÅNH TRANH CÊËP TÓNH ÚÃ VIÏÅT NAM NÙM 2007 5
 13. LÚÂI TÛÅA VTV1 àaä bêìu choån Chó söë PCI laâ Chuáng töi cuäng àaä thûåc hiïån möåt möåt trong mûúâi sûå kiïån kinh tïë söë thay àöíi nhùçm goáp phêìn àïí PCI hó söë Nùng lûåc Caånh tranh C Cêëp tónh (PCI) do Phoâng Thûúng maåi vaâ Cöng nghiïåp Viïåt Nam (VCCI) vaâ Dûå aán quan troång nhêët taåi Viïåt Nam nùm 2005. Cöång àöìng caác nhaâ taâi trúå quöëc “thên thiïån vúái ngûúâi sûã duång” hún. Thay àöíi quan troång nhêët trong söë naây laâ sûå àiïìu chónh nhoã trong tyã lïå cuãa caác chó söë, nhùçm Nêng cao Nùng lûåc Caånh tranh Viïåt tïë - bao göìm caác töí chûác song cho pheáp caác tónh so saánh trûåc Nam (VNCI) do Cú quan Phaát phûúng vaâ àa phûúng – àaä sûã duång tiïëp mûúâi chó söë thaânh phêìn PCI triïín Quöëc tïë Hoa Kyâ (USAID) taâi caác tiïu chñ cuå thïí trong kïët quaã 2007 vúái kïët quaã cuãa tónh mònh trúå húåp taác xêy dûång vaâ phaát triïín PCI àïí theo doäi vaâ àaánh giaá caác dûå trong nùm 2006. tûâ nùm 2005. Chó söë PCI laâ möåt aán phaát triïín kinh tïë àõa phûúng cöng cuå nhùçm àaánh giaá vaâ ào lûúâng cuãa hoå. Nguyïn Thuã tûúáng Phan Ngoaâi ra, VNCI cuäng àang nöî lûåc khaã nùng àiïìu haânh kinh tïë taåi 64 Vùn Khaãi àaä àïì cêåp àïën söë liïåu PCI àûa ra möåt saáng kiïën khaác nhùçm tónh thaânh cuãa Viïåt Nam tûâ caái trong möåt söë cuöåc àöëi thoaåi vúái höî trúå laänh àaåo caác tónh xêy dûång nhòn cuãa cöång àöìng DNTN trong khu vûåc KTTN, àûa ra caác quy àõnh caác giaãi phaáp cho nhûäng vêën àïì maâ nûúác. Kïët quaã PCI cuãa hai lêìn khaão múái. Chó söë PCI cuäng àaä ài vaâo àúâi khu vûåc KTTN phaãn aánh thöng saát trûúác àaä àûúåc àoán nhêån vaâ sûã söëng haâng ngaây nhû viïåc trúã thaânh qua PCI. Chûúng trònh naây dûå kiïën duång möåt caách àa daång, saáng taåo nöåi dung möåt cêu hoãi trong chûúng coá tïn laâ “Chuyïín àöíi trong Àiïìu vaâ vûúåt ngoaâi dûå kiïën ban àêìu cuãa trònh troâ chúi trïn truyïìn hònh haânh thöng qua Caãi caách Kinh tïë” nhoám nghiïn cûáu. daânh cho caác sinh viïn àaåi hoåc, (TIGER), bao göìm caác hoaåt àöång Rung Chuöng Vaâng1. úã caã cêëp Trung ûúng vaâ cêëp tónh Nhoám nghiïn cûáu vui mûâng khi nhùçm caãi thiïån trònh àöå nhêån thûác, nhêån thêëy nhiïìu caá nhên vaâ töí Noái toám laåi, Chó söë PCI àaä trúã mûác àöå hiïíu biïët vaâ khaã nùng aáp chûác khaác nhau àaä sûã duång chó söë thaânh möåt àïì taâi quan troång trong duång caác khaái niïåm quaãn trõ töët (vñ PCI khaá hiïåu quaã trong hoaåt àöång àöëi thoaåi chñnh saách taåi Viïåt Nam duå nhû tñnh minh baåch, hiïåu quaã, haâng ngaây cuãa mònh. Kïí tûâ khi cöng vïì caác vêën àïì caãi caách kinh tïë vaâ khaã nùng tiïëp thu vaâ traách nhiïåm böë, chó söë PCI àaä àûúåc caác chñnh haânh chñnh, tûå do hoáa kinh doanh, giaãi trònh). ÚÃ cêëp tónh, TIGER höî quyïìn àõa phûúng sûã duång röång raäi caã úã cêëp tónh vaâ cêëp Trung ûúng. trúå caách tiïëp cêån coá hïå thöëng nhùçm xêy dûång löå trònh caãi caách Tuy nhiïn, khi tñnh phöí biïën vaâ trong viïåc caãi caách àiïìu haânh kinh kinh tïë, cuäng nhû duâng laâm thûúác ûáng duång tùng lïn, traách nhiïåm tïë, nhêën maånh àïën nhûäng thûåc tiïîn ào nhûäng nöî lûåc cuãa chñnh mònh vaâ cuãa nhoám nghiïn cûáu cuäng tùng quaãn lyá theo kïët quaã cuâng vúái thaái kïët quaã àaåt àûúåc so vúái caác tónh theo. Chuáng töi coá traách nhiïåm àöå phuåc vuå cöng dên thên thiïån. “ngöi sao” khaác. Caác DNTN àaä àaãm baão àïí PCI coá àûúåc nhûäng ÚÃ cêëp Trung ûúng, TIGER seä kïët sûã duång chó söë höî trúå naây àïí àûa thöng tin chñnh xaác nhêët, àûúåc nöëi khu vûåc KTTN, xaä höåi dên sûå ra caác quyïët àõnh àêìu tû, cuäng nhû phên tñch cêín thêån nhêët vaâ khöng vaâ àaåi diïån chñnh phuã nhùçm thaão vêån àöång cho caác saáng kiïën àõa coá sûå thiïn lïåch vúái thaái àöå luêån vïì nhûäng ûu tiïn, quan têm vaâ phûúng nhùçm goáp phêìn caãi thiïån nghiïm tuác nhêët. Chñnh vò leä àoá, chiïën lûúåc trong viïåc caãi caách àiïìu möi trûúâng kinh doanh trïn àõa khi thûåc hiïån phaát triïín chó söë haânh kinh tïë, bao göìm caã viïåc xêy baân. Theo ûúác tñnh sú böå cuãa nhoám PCI 2007, chuáng töi àaä aáp duång dûång möåt kïnh àöëi thoaåi hiïåu quaã nghiïn cûáu, caác nhaâ baáo Viïåt Nam haâng loaåt biïån phaáp baão àaãm chêët giûäa caác nhaâ laänh àaåo cêëp Trung àaä coá trïn 400 lêìn àïì cêåp àïën chó lûúång úã caác khêu khaác nhau cuãa ûúng vaâ cêëp tónh, vaâ caác bïn coá söë naây trong caác baâi viïët vïì möi quaá trònh nghiïn cûáu. liïn quan. trûúâng kinh doanh cêëp tónh.Vò vêåy, __________ 1. http://www.vtv.vn/VN/TrangChu/Media/# CHÓ SÖË NÙNG LÛÅC CAÅNH TRANH CÊËP TÓNH ÚÃ VIÏÅT NAM NÙM 2007 7
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2