Chỉ thị 02/2003/CT-BTP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
66
lượt xem
5
download

Chỉ thị 02/2003/CT-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 02/2003/CT-BTP về việc tiếp tục đăng ký kết hôn cho các trường hợp nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng từ ngày 03 tháng 01 năm 1987 đến ngày 01 tháng 01 năm 2001 do Bộ Tư pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 02/2003/CT-BTP

  1. B TƯ PHÁP C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/2003/CT-BTP Hà N i, ngày 14 tháng 7 năm 2003 CH THN V VI C TI P T C ĂNG KÝ K T HÔN CHO CÁC TRƯ NG H P NAM VÀ N CHUNG S NG V I NHAU NHƯ V CH NG T NGÀY 03 THÁNG 01 NĂM 1987 N NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2001 Th c hi n i m b M c 3 Ngh quy t s 35/2000/QH10 ngày 09 tháng 6 năm 2000 c a Qu c h i v vi c thi hành Lu t Hôn nhân và gia ình năm 2000, Ngh nh s 77/2001/N -CP ngày 22 tháng 10 năm 2001 c a Chính ph quy nh chi ti t v ăng ký k t hôn theo Ngh quy t s 35/2000/QH10, trong th i gian qua, ư c s quan tâm, ch o c a các c p u ng và chính quy n các c p, s c g ng, n l c c a các cơ quan tư pháp a phương, s tham gia tích c c c a các t ch c, oàn th qu n chúng, làm t t công tác tuyên truy n, v n ng nhân dân cũng như th c hi n nhi u hình th c ăng ký k t hôn phong phú như t ch c ngày ăng ký k t hôn, ăng ký lưu ng t i thôn, p, b n, làng... nên ã rà soát, l p danh sách và ăng ký k t hôn cho ph n l n các trư ng h p nam và n chung s ng v i nhau như v ch ng t ngày 03 tháng 01 năm 1987 n ngày 01 tháng 01 năm 2001 mà có i u ki n k t hôn. Tuy nhiên, do s lư ng các trư ng h p ph i ăng ký k t hôn theo M c 3 Ngh quy t s 35/2000/QH10 quá l n, m t s a phương còn thi u tích c c, ch ng nên cho n nay, trong c nư c v n còn không ít trư ng h p ã ư c rà soát, l p danh sách nhưng chưa ư c ăng ký k t hôn. Nh m tăng cư ng qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c ăng ký k t hôn, m b o quy n và l i ích chính áng c a công dân, c bi t là quy n và l i ích c a ph n và tr em, Chính ph ã có T trình s 520/CP-TTr ngày 28 tháng 4 năm 2003 ngh Qu c h i gia h n th i h n th c hi n i m b M c 3 Ngh quy t s 35/2000/QH10. Ngày 29 tháng 4 năm 2003, U ban thư ng v Qu c h i có K t lu n s 84a/UBTVQH11 v v n nói trên. k p th i tri n khai vi c ti p t c ăng ký k t hôn theo i m 2 K t lu n c a U ban thư ng v Qu c h i, B trư ng B Tư pháp ch th : 1. Các cơ quan, ơn v có thNm quy n nêu t i Ch th này, trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình t p trung hoàn thành vi c ăng ký k t hôn cho các trư ng h p nam và n chung s ng v i nhau như v ch ng t ngày 03 tháng 01 năm 1987 n ngày 01 tháng 01 năm 2001, có i u ki n k t hôn theo quy nh c a Lu t Hôn nhân và gia ình năm 2000 và ã xin ăng ký k t hôn ( ã ư c rà soát và l p danh sách) nhưng chưa ư c c p Gi y ch ng nh n k t hôn trong th i h n quy nh t i i m b M c 3 Ngh quy t s 35/2000/QH10. i v i các trư ng h p này, vi c ăng ký k t hôn v n ư c th c hi n theo th t c quy nh t i Ngh nh s 77/2001/N -CP ngày 22 tháng 10 năm 2001 c a Chính ph và quan h v ch ng c a h ư c pháp lu t công nh n k t th i i m b t u chung s ng v i nhau trên th c t .
  2. Các trư ng h p nam và n chung s ng v i nhau như v ch ng t ngày 03 tháng 01 năm 1987 n ngày 01 tháng 01 năm 2001, có i u ki n k t hôn theo quy nh c a Lu t Hôn nhân và gia ình năm 2000 nhưng chưa xin ăng ký k t hôn trong th i h n quy nh t i i m b M c 3 Ngh quy t s 35/2000/QH10, chưa ư c rà soát, l p danh sách trư c ngày 01 tháng 01 năm 2003 mà nay h t nguy n xin ăng ký k t hôn thì v n ư c khuy n khích, t o i u ki n thu n l i ăng ký k t hôn. Vi c ăng ký k t hôn cho các trư ng h p này ư c th c hi n theo th t c quy nh t i Ngh nh s 83/1998/N -CP ngày 10 tháng 10 năm 1998 c a Chính ph v ăng ký h t ch và quan h v ch ng c a h ch ư c pháp lu t công nh n k t th i i m ăng ký k t hôn. 2. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i là U ban nhân dân c p t nh) t p trung ch o, ki m tra, ôn c U ban nhân dân và cơ quan tư pháp a phương các c p hoàn t t vi c ăng ký k t hôn cho các trư ng h p nam và n chung s ng v i nhau như v ch ng và ã xin ăng ký k t hôn ( ã ư c rà soát và l p danh sách). i v i các trư ng h p h sơ ăng ký k t hôn rõ ràng, hai bên nam n có i u ki n k t hôn, thì hoàn thành vi c ăng ký k t hôn cho h trong năm 2003. i v i các trư ng h p ph c t p, c n xác minh ho c xin ý ki n ch o c a c p trên thì c n c g ng, tích c c hoàn thành vi c ăng ký k t hôn trư c ngày 01 tháng 08 năm 2004. U ban nhân dân c p t nh xác nh ây là m t nhi m v quan tr ng, c p kinh phí và t o các i u ki n thu n l i khác nh m hoàn t t vi c ăng ký k t hôn cho các trư ng h p nêu trên. Các a phương ã thành l p Ban ch o ăng ký k t hôn theo Ngh quy t s 35/2000/QH10 ti p t c duy trì và Ny m nh ho t ng c a các Ban này. i v i các a phương chưa thành l p Ban ch o mà còn t n ng nhi u trư ng h p hôn nhân th c t , U ban nhân dân c p t nh khNn trương thành l p Ban ch o ăng ký k t hôn c p t nh và c p huy n. Ban ch o do m t ng chí lãnh o U ban nhân dân làm Trư ng ban, Th trư ng cơ quan tư pháp làm Phó trư ng ban thư ng tr c, i di n các cơ quan liên quan như M t tr n T qu c Vi t Nam, H i Liên hi p ph n Vi t Nam, oàn Thanh niên c ng s n H Chí Minh cùng c p làm thành viên. 3. Các cơ quan tư pháp a phương t p trung th c hi n t t các nhi m v sau ây: 3.1. S Tư pháp các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có nhi m v : a) Xây d ng k ho ch trong ó nêu rõ ti n và các bi n pháp c n thi t nh m gi i quy t d t i m vi c ăng ký hôn nhân th c t a phương, trình U ban nhân dân c p t nh phê duy t trư c ngày 01 tháng 09 năm 2003 và g i K ho ch báo cáo B Tư pháp sau khi ư c phê duy t; b) Làm nòng c t giúp Ban ch o c p t nh huy ng l c lư ng ngành tư pháp; ph i h p ch t ch v i U ban M t tr n T qu c Vi t Nam, H i Liên hi p ph n Vi t Nam, oàn Thanh niên c ng s n H Chí Minh, H i Nông dân Vi t Nam cùng c p và các cơ quan h u quan t ch c l c lư ng tình nguy n h tr U ban nhân dân các xã, phư ng, th tr n (sau ây g i là U ban nhân dân c p xã) tri n khai K ho ch ăng ký k t hôn cho các trư ng h p nam và n chung s ng v i nhau như v ch ng nêu trên;
  3. c) Hư ng d n, ch o, ôn c, ki m tra cơ quan tư pháp các c p t i a phương trong vi c ăng ký k t hôn; d) Ph i h p v i các cơ quan thông tin i chúng a phương tuyên truy n, ph bi n pháp lu t hôn nhân và gia ình nói chung và vi c ăng ký k t hôn theo Ngh quy t s 35/2000/QH10 nói riêng; ) nh kỳ hàng quý, báo cáo U ban nhân dân c p t nh và B Tư pháp v tình hình th c hi n vi c ăng ký k t hôn t i a phương và ph n ánh nh ng vư ng m c, khó khăn, ki n ngh (n u có). 3.2. Phòng Tư pháp các huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh có nhi m v : a) Trên cơ s K ho ch chung c a t nh, thành ph , khNn trương xây d ng K ho ch chi ti t v ăng ký k t hôn trong ó nêu rõ ti n ăng ký trong t ng xã, phư ng, th tr n trong ph m vi a phương mình; b) Ti p nh n l c lư ng tr giúp t c p trên (n u có) và t ch c l c lư ng cán b tư pháp - h t ch trong toàn huy n, qu n và l c lư ng tình nguy n tr c ti p v t ng xã, phư ng, th tr n còn t n ng nhi u trư ng h p hôn nhân th c t giúp U ban nhân dân c p xã gi i quy t d t i m vi c ăng ký k t hôn t ng a phương; c) Ph i h p v i các cơ quan truy n thông i chúng a phương tuyên truy n, ph bi n ch trương ăng ký k t hôn n t ng h gia ình, t ng ngư i dân; d) Trong quá trình tr giúp U ban nhân dân c p xã ăng ký k t hôn, tr c ti p gi i quy t các vư ng m c phát sinh. i v i các vư ng m c ph c t p, c n k p th i báo cáo, xin ý ki n Ban ch o c p t nh và S Tư pháp; ) nh kỳ hàng quý, báo cáo tình hình th c hi n vi c ăng ký k t hôn lên Ban ch o c p t nh thông qua S Tư pháp. i v i các a phương ã sáp nh p Phòng Tư pháp vào Văn phòng U ban nhân dân c p huy n thì Văn phòng U ban nhân dân c p huy n có trách nhi m th c hi n nhi m v nêu t i i m này. 3.3. Ban Tư pháp các xã, phư ng, th tr n có nhi m v : a) T ch c tuyên truy n, v n ng nhân dân ăng ký k t hôn; b) Làm nòng c t giúp U ban nhân dân c p xã trong vi c ăng ký k t hôn; c) Giúp U ban nhân dân c p xã t ng h p s li u, báo cáo U ban nhân dân c p huy n. 4. V Hành chính tư pháp có trách nhi m: a) T p trung ch o, ôn c các cơ quan tư pháp a phương th c hi n d t i m vi c ăng ký k t hôn;
  4. b) K p th i hư ng d n, tháo g các vư ng m c phát sinh trong quá trình th c hi n; c) T ch c oàn ki m tra vi c ăng ký k t hôn t i m t s a phương tr ng i m; d) nh kỳ 6 tháng, t ng h p và báo cáo B trư ng B Tư pháp v tình hình và k t qu th c hi n vi c ăng ký k t hôn theo Ngh quy t s 35/2000/QH10 trong ph m vi toàn qu c. 5. C c Tr giúp pháp lý có trách nhi m ch o các Trung tâm tr giúp pháp lý các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i h p v i ơn v qu n lý công tác h t ch c a S Tư pháp t p trung ngu n l c tr giúp các cơ quan có thNm quy n a phương trong vi c hoàn thành vi c ăng ký k t hôn nêu t i i m 1 c a Ch th này. Coi ây là m t trong nh ng nhi m v tr ng tâm c a công tác tr giúp pháp lý và hư ng v cơ s trong năm 2003 và 2004. 6. V T ch c Cán b ch trì, ph i h p v i V Hành chính tư pháp và các ơn v có liên quan xây d ng và tri n khai K ho ch ưa các công ch c thu c di n ph i i th c t cơ s và các cán b , công ch c tình nguy n thu c B Tư pháp v tr giúp m t s a phương mi n núi, vùng sâu, vùng xa có khó khăn và t n ng nhi u trư ng h p hôn nhân th c t . 7. Trư ng i h c Lu t Hà N i ph i h p v i S Tư pháp các t nh Lai Châu, Hà Giang, Yên Bái, Thanh Hoá và m t s a phương khác t ch c các i sinh viên tình nguy n vào th i gian thích h p v các xã, thôn, b n, làng tr giúp vi c ăng ký k t hôn a phương. 8. V Ph bi n, Giáo d c pháp lu t có trách nhi m ph i h p v i Báo Pháp lu t c a B Tư pháp và các cơ quan thông tin i chúng Trung ương t ch c t tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v hôn nhân và gia ình cũng như ch trương, chính sách c a Nhà nư c ng viên, khuy n khích các trư ng h p nam n chung s ng v i nhau như v ch ng tích c c hoàn t t vi c ăng ký k t hôn. 9. Các ơn v thu c B Tư pháp ư c giao ph trách, theo dõi công tác thi ua trong ngành Tư pháp t i a phương có trách nhi m ôn c, nh c nh các cơ quan tư pháp a phương thu c ph m vi ư c phân công ph trách hoàn thành vi c ăng ký k t hôn theo Ch th này. 10. Vi c ăng ký k t hôn cho các trư ng h p hôn nhân th c t nêu trên c n ư c hoàn thành trư c ngày 01 tháng 8 năm 2004 t ch c H i ngh toàn qu c t ng k t vi c ăng ký k t hôn vào cu i năm 2004. Trên cơ s các nhi m v ư c xác nh nêu trên, Giám c các S Tư pháp, Th trư ng các ơn v thu c B Tư pháp và các cơ quan, ơn v , cá nhân có liên quan nghiêm túc quán tri t và tích c c th c hi n Ch th này. Coi vi c hoàn thành v cơ b n vi c ăng ký k t hôn theo Ch th này là m t trong các tiêu chí xét thi ua năm 2003 và 2004 cho các ơn v và cá nhân có liên quan và là cơ s xu t cơ quan có thNm quy n khen thư ng t xu t i v i nh ng ơn v , cá nhân có thành tích xu t s c trong công tác ăng ký k t hôn.
  5. Giám c các S Tư pháp ch u trách nhi m v vi c th c hi n Ch th này t i a phương trư c B trư ng B Tư pháp và Ch t ch U ban nhân dân c p t nh. Trong quá trình tri n khai th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c, ngh các S Tư pháp k p th i ph n ánh v B Tư pháp (V Hành chính tư pháp) ư c hư ng d n. Uông Chu Lưu ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản