Chỉ thị số 05/2000/CT-BTS

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 05/2000/CT-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 05/2000/CT-BTS về một số biện pháp nhằm thực hiện hiệu quả các dự án đóng tàu khai thác hải sản xa bờ năm 2000 do Bộ Thủy sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 05/2000/CT-BTS

  1. B TH Y S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 05/2000/CT-BTS Hà N i, ngày 11 tháng 8 năm 2000 CH THN V M T S BI N PHÁP NH M TH C HI N HI U QU CÁC D ÁN ÓNG TÀU KHAI THÁC H I S N XA B NĂM 2000 Sau hơn 3 năm th c hi n ch trương óng tàu khai thác h i s n xa b , ngành Thu s n ã thu ư c m t s k t qu nh t nh, ã t o thêm ư c m t l c lư ng l n tàu khai thác H i s n xa b . Ð n nay ã có g n 6.000 chi c, trong ó có hơn 1.300 chi c ư c óng b ng ngu n v n vay tín d ng u tư c a Nhà nư c. Tuy nhiên trong quá trình th c hi n còn t n t i m t s khó khăn, y u kém, nh t là vi c tr n c a các d án vay v n tín d ng u tư c a Nhà nư c t th p, bình quân c nư c m i t 20% so v i k ho ch ph i tr n (c g c và lãi) . M t khác, trong năm 2000 v cơ ch chính sách cho vay v n tín d ng u tư c a Nhà nư c có nhi u thay i. V a qua Th tư ng Chính Ph ã có Quy t nh s 64/2000/QÐ-TTg ngày 7/6/2000 v vi c s a i lãi xu t cho vay, th i h n vay và tr n vay tín d ng c a Quy ch qu n lý và s lý v n tín d ng cho các d án óng m i , c i hoán tàu ánh b t, d ch v ánh b t h i s n xa b ban hành kèm theo quy t nh s 393/TTg ngày 9/6/1997 sau ó ư c b sung t i quy t nh s 159/1998/QÐ-TTg ngày 3/9/1998. Ðây là m t ch trương ư c a phương và ngư dân hoan nghênh, góp ph n quan tr ng tháo g khó khăn trong vi c tr n . Ð kh c ph c nh ng khó khăn, y u kém, phát huy hi u qu các d án ng tàu khai thác h i s n xa b B trư ng B Thu s n ch th các S Thu s n, S nông nghi p và Phát tri n nông thôn có qu n lý Thu s n, các T ng Công ty, các ơn v tr c thu c B , các ch d án óng tàu khai thác h i s n xa b . 1. Ph i h p các ngành, các c p a phương tìm ki m các gi i pháp v t ch c s n xu t, h u c n d ch v và tiêu th s n phNm các tàu óng m i và c i hoán ho t ng khai thác xa b th c s có hi u qu . Ð ng th i tích c c vi c ôn c tr n v n vay i v i các d án ã n h n ph i tr thu c a phương qu n lý và c n tri n khai m t s công vi c c th như sau: - Tuyên truy n giáo d c cho ngư dân nh n th c rõ khai thác h i s n xa b là m t chương trình có ý nghĩa l n v kinh t , xã h i, an ninh qu c phòng, ho t ng c a các tàu thuy n óng m i và c i hoán ph i có hi u qu kinh t trên cơ s ó th c hi n t t vi c tr n vay, không trông ch l i. Ð ngh UBND các T nh, thành ph ra quy t nh thành l p ban thu h i công n các huy n, th xã, phư ng ki m tra ôn c vi c thu h i công n , x lý nh ng trư ng h p c tình dây dưa không mu n tr n . Ð i v i các ch d án làm ăn có hi u qu
  2. nhưng c tình dây dưa không tr n khi n h n thì s lý theo quy nh hi n hành c a t ch c cho vay và pháp lu t Nhà nư c. - Soát xét l i nh ng d án làm ăn kém hi u qu , n u xét th y không có kh năng tr ư c n , S Thu s n báo cáo UBND t nh, thành ph có bi n pháp gi i quy t, k c ngh chuy n i cho các i tư ng có năng l c và có nhu c u trên tinh th n b o toàn v n vay và làm rõ trách nhi m tr n . 2. Ch o các ch d án làm vi c v i Chi nhánh qu h tr phát tri n và Chi nhánh Ngân hàng u tư phát tri n c a T nh, thành ph tr c thu c trung ương th c hi n ngay m t s i m c th ã ư c qu h tr phát tri n hư ng d n t i văn b n s 721/HTPT/TDÐP ngày 15/6/2000 v vi c hư ng d n th c hi n Quy t nh s 64/2000/QÐ-TTG c a Th tư ng Chính ph . 3. Tích c c tri n khai th c hi n k ho ch tín d ng u tư năm 2000 i v i các d án óng tàu khai h i s n xa b theo tinh th n công văn s 448/HTPT/TD ÐP ngày 5/5/2000 c a qu h tr phát tri n, xây d ng k ho ch phát tri n kinh t Thu s n năm 2001 theo Ch th s 03/CT-BTS ngày 16/6/2000 c a B trư ng B Thu S n, lưu ý ưu tiên vi c u tư và các gi i pháp ng b ưa i tàu khai thác xa b ho t ng có hi u qu . 4. B trư ng B Thu S n giao cho V Ngh cá, V K ho ch và Ð u tư ph i h p v i các cơ quan thu c các B , Ban, Ngành h u quan thành l p oàn thanh tra, ti n hành ki m tra ho t ng c a các d án óng tàu khai thác xa b m ts a phương n m b t tình hình, báo cáo lãnh o B xem xét, trình Th tư ng Chính ph . B trư ng B Thu S n yêu c u giám c các S Thu s n, Giám c các S NN&PTNT có qu n lý Thu s n, các T ng công ty, các ơn v tr c thu c B , các ch d án th c hi n nghiêm túc Ch th này. B TRƯ NG B TH Y S N T Quang Ng c
Đồng bộ tài khoản