intTypePromotion=1

Chỉ thị số 07 /2005/CT-BTS

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
69
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 07 /2005/CT-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 07 /2005/CT-BTS về việc nâng cao hiệu quả và chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước thuộc Bộ Thủy sản do Bộ Thủy sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 07 /2005/CT-BTS

  1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 07/2005/CT-BTS Hà N i, ngày 02 tháng 08 năm 2005 CH THN V VI C NÂNG CAO HI U QU VÀ CH NG LÃNG PHÍ, TH T THOÁT TRONG U TƯ XÂY D NG S D NG V N NHÀ NƯ C THU C B TH Y S N Trong nh ng năm qua, công tác u tư xây d ng cơ b n c a Ngành Th y s n ã t ư c m t s k t qu áng k . Qua ó, cơ s h t ng k thu t Ngành Th y s n ư c t ng bư c nâng c p và c i thi n. Bư c u phát huy hi u qu u tư, góp ph n th c hi n công nghi p hóa, hi n i hóa; óng góp b o v an ninh, qu c phòng, ch quy n qu c gia. Tri n khai th c hi n Ch th s 21/2005/CT-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c tri n khai th c hi n Ngh quy t c a Qu c h i v công tác u tư xây d ng cơ b n s d ng v n nhà nư c và ch ng lãng phí, th t thoát trong u tư xây d ng, ng th i ti p t c nghiêm túc th c hi n Ch th 07/2004/CT-BTS ngày 30 tháng 6 năm 2004 v ch n ch nh công tác qu n lý u tư và xây d ng thu c B Th y s n; B trư ng B Th y s n ch th : 1.V K ho ch - Tài chính: Ch trì, ph i h p các cơ quan liên quan ti p t c rà soát, hoàn ch nh quy ho ch t ng th Ngành Th y s n; các quy ho ch vùng, lĩnh v c s n xu t làm cơ s tri n khai nhi m v phát tri n Ngành. Ch trì, ph i h p v i V Khoa h c - Công ngh , V T ch c - Cán b rà soát các d án u tư xây d ng trong các ơn v thu c B s d ng v n Nhà nư c giai o n 2001- 2005, i chi u v i quy ho ch ã ư c duy t, kh năng ngu n v n, vi c th c hi n quy trình và th t c trong qu n lý u tư xây d ng cơ b n, m c tiêu và hi u qu u tư; t ó ki n ngh , xu t các bi n pháp x lý, báo cáo B trư ng trư c ngày 31 tháng 12 năm 2005. C ng c ki n toàn công tác l p k ho ch và phân b k ho ch u tư xây d ng; nghiêm ch nh tuân th nguyên t c ch b trí v n cho các d án, chương trình khi ã có y th t c theo quy nh c a pháp lu t v xây d ng; m b o s d ng úng m c ích, có hi u qu . Nghiên c u xu t tiêu chí c th cân i, phân b v n u tư cho các chương trình, d án u tư thu c B và Ngành Thu s n theo nguyên t c: t p trung, có tr ng i m, hài hoà gi a kh năng cân i v n v i nhu c u th c t ; th c hi n công khai, minh b ch trong phân b v n u tư.
  2. Tuân th các nh m c, các quy chuNn xây d ng, các tiêu chuNn ã ư c B Xây d ng và các B qu n lý xây d ng chuyên ngành công b b t bu c áp d ng khi thNm nh các d án u tư. Ki m tra vi c tuân th quy nh v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng i v i các ch u tư t i các d án do B qu n lý. Rà soát tình hình thanh quy t toán v n u tư xây d ng cơ b n ngu n ngân sách nhà nư c trong giai o n 2001-2005; xu t ki n ngh các bi n pháp x lý nh m kh c ph c tình tr ng khá ph bi n là công trình xây d ng hoàn thành ưa vào s d ng nhưng chưa ư c quy t toán v n u tư như hi n nay. Ch trì, hư ng d n, ki m tra, ôn c các ơn v thu c B ư c giao làm ch u tư th c hi n quy t toán d t i m v n u tư còn n ng i v i các d án ã hoàn thành và th c hi n quy t toán v n u tư h ng m c công trình, công trình, d án úng th i h n quy nh, t ng h p báo cáo B trư ng trư c ngày 31 tháng 12 năm 2005. Ch trì, ph i h p V Khoa h c - Công ngh , V Pháp ch xây d ng quy trình ki m tra, giám sát, thNm nh ch t ch và hi u qu t t c các khâu c a quá trình u tư xây d ng: quy ho ch, chuNn b u tư, th c hi n u tư, nghi m thu, thanh quy t toán ưa công trình vào khai thác, s d ng. Quy nh c p thNm quy n và trách nhi m cho các công vi c này. Xây d ng k ho ch thư ng xuyên hư ng d n, ki m tra các công vi c trong qu n lý u tư xây d ng cơ b n ã giao quy n cho ch u tư th c hi n, n u ph t hi n cú vi ph m ph p lu t ho c tr i v i quy ho ch, k ho ch ph t tri n Ngành, lĩnh v c, các tiêu chuNn, các i u ki n ho t ng th x lý theo thNm quy n ho c b o c o B trư ng xem x t. Ch trì, ph i h p Thanh tra B nh kỳ hàng năm công khai danh sách và hình th c x lý các nhà th u thư ng xuyên vi ph m quy nh pháp lu t v h p ng kinh t , v quy ch u th u, v ch t lư ng công trình xây d ng t i các d án u tư xây d ng thu c B trên trang thông tin u th u c a nhà nư c do B K ho ch - u tư qu n lý. 2. V Khoa h c và Công ngh Ch trì, ph i h p các cơ quan liên quan ti n hành rà soát, hoàn thi n, b sung các tiêu chuNn, nh m c kinh t - k thu t xây d ng chuyên ngành Thu s n ph c v cho công tác qu n lý u tư xây d ng. 3. V T ch c - Cán b Ch trì, ph i h p cùng V K ho ch - Tài chính, V Pháp ch tham mưu cho B phân c p m nh m qu n lý u tư xây d ng cơ b n, gi m vi c ôm m c a B , v a qu n lý nhà nư c v a làm ch u tư c a các công trình c th , c bi t là các công trình t i a phương. Ch trì, ph i h p cùng V K ho ch - Tài chính ti n hành rà soát l i danh sách các ban qu n lý d án hi n t i; xu t các gi i pháp x lý nh ng vư ng m c, t n t i theo hư ng gi i th các ban qu n lý không i u ki n năng l c, h n ch các ch u tư tr c ti p qu n lý th c hi n d án, tăng cư ng hình th c thuê tư v n qu n lý d án có
  3. năng l c phù h p v i lo i, c p công trình theo quy nh c a Lu t Xây d ng và các văn b n hư ng d n th c hi n c a Chính ph , c a B Xây d ng. 4.Thanh tra B Tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra thư ng xuyên và t xu t các d án u tư xây d ng cơ b n các ơn v tr c thu c B Th y s n. Ch trì, ph i h p các cơ quan h u quan ti n hành ánh giá t ng k t, tình hình ch ng lãng phí, th t thoát, dàn tr i trong u tư xây d ng cơ b n, xu t các bi n pháp x lý i v i các t ch c, cá nhân có tiêu c c, báo cáo B trư ng. 5.Th trư ng các ơn v ư c giao làm ch u tư d án Tăng cư ng công tác ki m tra, ch o vi c thi hành các văn b n quy ph m pháp lu t trong lĩnh v c u tư xây d ng cơ b n, có gi i pháp thúc Ny hoàn thành nhi m v ư c giao, Ch u trách nhi m toàn di n v hi u qu , ch t lư ng và ti n xây d ng công trình, d án. L a ch n giám c i u hành d án là ngư i có i u ki n năng l c, phù h p v i t ng lo i và c p công trình theo quy nh c a Lu t Xây d ng, các văn b n hư ng d n th c hi n c a Chính ph , c a B Xây d ng. Ch n cán b năng l c, hi u bi t pháp lu t, có tinh th n trách nhi m cao thành l p Ban Qu n lý d án, ki n toàn, s p x p l i các ban qu n lý d án hi n có, mb o năng l c chuyên môn, kinh nghi m theo quy nh c a Chính ph . Tăng cư ng công tác qu n lý vi c ch p hành ch qu n lý tài chính, k toán và quy t toán v n u tư d án hoàn thành i v i các ơn v tr c thu c và báo cáo k t qu v B theo quy nh. 6.Các Ch u tư, các Ban Qu n lý d án: Ph i ti n hành giám sát, ánh giá u tư, xác nh rõ nguyên nhân và bi n pháp x lý c a các bên có liên quan i v i các d án u tư xây d ng công trình ph i i u ch nh trư c khi báo cáo c p có thNm quy n xem xét phê duy t. Ph i th c hi n y các th t c quy nh c a pháp lu t v u th u khi t ch c u th u các d án u tư xây d ng. c bi t t ch c ánh giá h sơ d th u ph i th c hi n ch t ch , úng quy nh; không ư c s d ng nh ng ngư i không tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v , kém phNm ch t ho c ã có các sai sót trong ánh giá h sơ d th u trư c ây làm thành viên t tư v n ánh gia h sơ d th u. Ph i x lý nghiêm nh ng ngư i vi ph m trong quá trình t ch c ch m th u. Khi ch nh th u ho c u th u h n ch ! nghiêm c m ch nh nhà th u thi công xây l p, tư v n xây d ng công trình không năng l c phù h p v i lo i, c p công trình theo quy nh c a Lu t Xây d ng và các văn b n hư ng d n th c hi n c a Chính ph , c a B Xây d ng. Tăng cư ng ki m tra, xây d ng h th ng giám sát v ch t lư ng công trình năng l c, hi u qu giúp Ch u tư giám sát, ki m soát, ki m nh ch t lư ng, ti n và
  4. x lý các v n trong quá trình thi công. Kiên quy t x lý các k sư tư v n, các nhà th u có hành vi tiêu c c ho c thi u trách nhi m nh hư ng n ch t lư ng công trình. Ny nhanh công tác l p và trình duy t quy t toán v n u tư d án hoàn thành m b o n i dung, ch t lư ng và th i h n theo quy nh. c bi t các Ch u tư ph i hoàn thành y các th t c qu n lý u tư và xây d ng (k c i u ch nh n u có) v : T ng m c u tư, t ng d toán, d toán, giá tr gói th u, giá tr h p ng, qu n lý chi phí phát sinh trong quá trình thi công theo úng quy nh, trình c p có thNm quy n phê duy t trư c th i h n ph i n p báo cáo quy t toán v n u tư d án hoàn thành theo quy nh. Giao V K ho ch - Tài chính cùng Thanh tra B theo dõi ôn c vi c th c hi n Ch th này và nh kỳ báo cáo B trư ng theo quy nh. B TRƯ NG B THU S N T Quang Ng c

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản