Chỉ thị số 09/2001/CT-BTS

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
64
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 09/2001/CT-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 09/2001/CT-BTS về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong ngành thuỷ sản do Bộ Thuỷ sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 09/2001/CT-BTS

  1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 09/2001/CT-BTS Hà N i, ngày 17 tháng 12 năm 2001 CH THN V Y M NH TH C HÀNH TI T KI M, CH NG LÃNG PHÍ TRONG NGÀNH THU S N Trong nh ng năm qua, ng và Nhà nư c ã ban hành nhi u văn b n v th c hành ti t ki m, ch ng lãnh phí, ch o các B , ngành, các t ch c xã h i và các a phương có bi n pháp thi t th c, phù h p v i i u ki n, c i m c th c a t ng ơn v th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí ã tr thành bi n pháp quan tr ng trong xây d ng, phát tri n kinh t , xã h i. Hư ng ng ch trương c a ng và Nhà nư c, nh ng năm qua, B Thu s n ã ban hành nhi u văn b n; Các t ch c, cá nhân trong ngành ã có nhi u bi n pháp th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. Tuy nhiên, k t qu còn h n ch trong khi th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí òi h i ph i th c hi n thư ng xuyên, nghiêm túc. duy trì và nâng cao hi u qu th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí i v i m i t ch c và cá nhân trong ngành, thi hành tri t Ch th s 29/2001/CT-TTg ngày 30/11/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c Ny m nh th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, B trư ng B Thu s n ch th : Th trư ng các ơn v qu n lý nhà nư c, các ơn v hành chính s nghi p, Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c, Giám c các doanh nghi p tr c thu c B , Giám c các S Thu s n, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (có qu n lý thu s n) th c hi n m t s gi i pháp ch y u như sau: 1. T ch c tuyên truy n, ph bi n nh m quán tri t n t t c cán b công nhân viên, lãnh o các doanh nghi p và lao ng trong ngành nh n th c úng, y yêu c u c a ch trương th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. T ng cơ quan, ơn v ph i xây d ng và t ch c th c hi n chương trình th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; T ng k t, ánh giá k t qu th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí c a cơ quan, ơn v , g i báo cáo v B (V Tài chính K toán) t ng h p báo cáo Chính ph . Th trư ng cơ quan, ơn v là ngư i ch u trách nhi m chính v vi c x y ra tình tr ng lãng phí, vi ph m các quy nh v ti t ki m. 2. Ti t ki m, ch ng lãng phí trong u tư xây d ng cơ b n. a/ Ph i th c hi n t t quy ho ch, chuNn b u tư chu áo, b o m úng k ho ch, l p d án kh thi sát v i yêu c u, tiêu chuNn và nh m c, gi m n m c th p nh t các chi phí phát sinh trong quá trình chuNn b u tư n th c hi n u tư và nghi m thu công trình.
  2. b/ Công b công khai vi c b trí, phân b v n u tư xây d ng có b n, b o m s d ng v n úng m c ích, t p trung, có hi u qu , úng Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng. c/ Th c hi n úng Quy ch u th u. Nghiêm c m vi c ch n th u, ch nh th u sai nguyên t c. d/ T ch c giám sát ch t ch công tác thi công các công trình xây d ng cơ b n. Các cơ quan, ơn v có công trình xây d ng ph i công khai quy ho ch, thi t k và d toán cán b công nhân viên c a cơ quan, ơn v tham gia ki m tra, giám sát quá trình xây d ng t u th u, th c hi n d án, n mua s m thi t b và nghi m thu bàn giao công trình ưa vào s d ng. 3. Ti t ki m, ch ng lãng phí trong mua s m, s d ng tài s n công và s d ng ngân sách nhà nư c. a/ Th c hi n nghiêm ch nh ch chi tiêu, h i h p, trang b i n tho i, mua s m và s d ng ô tô... trong các cơ quan hành chính s nghi p và doanh nghi p nhà nư c. Tri t ti t ki m trong vi c t ch c các cu c h p và h i ngh . b/ V Tài chính K toán ch trì, ph i h p v i các cơ quan, ơn v liên quan rà soát l i các quy nh v t ch c ón nh n các danh hi u, k ni m ngày thành l p ơn v , t ch c h i ngh , h i th o..., nghiên c u, s a i, b sung và xây d ng ban hành Quy ch tài chính, ch chi tiêu, b o m ư c yêu c u nhưng th c s ti t ki m. c/ Th trư ng các cơ quan, ơn v ph i th c hi n úng ch công khai tài chính. V Tài chính K toán hư ng d n, ch o và t ch c ki m tra ch t ch vi c th c hi n ch công khai tài chính các ơn v theo phân c p. Tăng cư ng s giám sát, ki m tra c a nhân dân và các t ch c oàn th , qu n chúng. d/ V Tài chính K toán, Văn phòng B , theo ch c năng nhi m v ư c giao, ki m tra và công b công khai các ơn v s d ng lãng phí kinh phí nhà nư c, th c hi n không úng Quy t nh c a Th tư ng Chính ph quy nh v tiêu chuNn, nh m c s d ng i n tho i, mua s m và s d ng ô tô, s d ng t, tr s , phòng làm vi c... không úng ch quy nh, kiên quy t x lý, thu h i, ho c th c hi n vi c i u chuy n t nơi th a sang nơi thi u. e/ Nghiêm c m: Vi c chi "h ", chi "thay" ho c óng góp kinh phí c a doanh nghi p nhà nư c, các ơn v s nghi p có thu, cho cơ quan qu n lý nhà nư c; S d ng công qu nhà nư c, t p th làm quà bi u và nh n quà bi u dư i b t c hình th c nào; Gi l i các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c s d ng trái ch quy nh, k c u tư mua s m tài s n, chi phúc l i ho c thư ng cho cán b công nhân viên. Ph trách tài chính các ơn v ki m tra, phát hi n và x lý theo thNm quy n ho c ki n ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n x lý các vi ph m nh m xác nh rõ trách nhi m i v i Th trư ng ơn v n u phát hi n vi ph m các quy nh nói trên. 4. Ti t ki m, ch ng lãng phí trong qu n lý, s d ng v n và tài s n t i doanh nghi p nhà nư c.
  3. a/ Doanh nghi p ph i căn c ch do nhà nư c quy nh ban hành quy ch s d ng i n tho i c a doanh nghi p theo nguyên t c: ti t ki m, có nh m c c th , n u s d ng quá m c quy nh thì cá nhân t thanh toán. b/ Các doanh nghi p nhà nư c s n xu t kinh doanh nh t thi t ph i có nh m c s d ng nguyên, nhiên, v t li u. Các doanh nghi p nhà nư c ho t ng công ích cũng ph i th c hành ti t ki m, tránh lãng phí. Có ch thư ng khuy n khích ti t ki m nguyên, nhiên, v t li u, sáng ki n c i ti n k thu t. c/ Vi c t ch c h i ngh , ti p khách, ngày l , T t, ón nh n Huân, Huy chương, i công tác trong và ngoài nư c... Ph i tri t ti t ki m và th c hi n úng ch chi tiêu ã quy nh. 5. Qu Nhân o ngh cá ph i công khai ngu n thu, k t qu phân ph i, s d ng c a Qu theo úng Quy ch công khai tài chính ban hành kèm theo Quy t nh s 225/1998/Q -TTg ngày 20 tháng 11 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph . 6. Nghiêm c m l i d ng l , T t t ch c liên hoan, ăn u ng lãng phí và dùng ti n công qu bi u xén. Nh ng cơ quan, ơn v ư c trích qu thư ng theo ch cho t ch c, cá nhân có công trong ph i h p, giúp thì ph i công khai danh sách thư ng và m c thư ng cho toàn th cơ quan, ơn v bi t. 7. Ph i h p v i các ngành, các c p quan tâm hơn n i s ng ngư dân, cán b công nhân viên trong d p T t c truy n. c bi t chú ý n ngư dân các vùng bãi ngang và tuy n o, vùng b thi t h i n ng n do thiên tai. T ch c thăm h i, t ng quà thương binh, b nh binh, thân nhân li t s , gia ình có công v i cách m ng, các gia ình thu c di n chính sách, bà m Vi t Nam anh hùng, các ng chí lão thành cách m ng, cán b và chi n s các ơn v l c lư ng vũ trang, c bi t là các ơn v có nhi u công s c c u giúp, n nh i s ng ngư dân các vùng th i gian qua b thi t h i n ng n do thiên tai. 8. B o m, tr t t an toàn; phòng, ch ng tr m, c p; phòng, ch ng cháy, n cơ quan, ơn v , gi m n m c th p nh t thi t h i do r i ro gây ra. 9. Ch ng và ph i h p t ch c t t v i các ngành, các c p, các a phương trong vi c chăm lo phòng, ch ng d ch b nh; ki m soát ch t ch các i u ki n m b o an toàn v sinh th c phNm nói chung và thu s n nói riêng trong s n xu t và tiêu dùng. Th trư ng các ơn v qu n lý nhà nư c, các ơn v hành chính s nghi p, Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c, Giám c các doanh nghi p tr c thu c B , Giám c các S Thu s n, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (có qu n lý thu s n) có trách nhi m t ch c và hư ng d n th c hi n nghiêm túc Ch th này. T Quang Ng c ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản