Chỉ thị số 03/2005/CT-BTS

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
54
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 03/2005/CT-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 03/2005/CT-BTS về việc tăng cường kiểm soát dư lượng hóa chất, kháng sinh có hại trong hoạt động thủy sản do Bộ Thủy sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 03/2005/CT-BTS

  1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/2005/CT-BTS Hà N i, ngày 07 tháng 03 năm 2005 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG KI M SOÁT DƯ LƯ NG HÓA CH T, KHÁNG SINH CÓ H I TRONG HO T NG TH Y S N Trong các năm qua, v i s n l c c a toàn th lao ng ngh cá và hàng lo t các bi n pháp kiên quy t c a Chính Ph , B Thu s n, và các B , Ngành liên quan, Ngành Thu s n ã vư t qua rào c n an toàn th c phNm, an toàn d ch b nh nh ng th trư ng khó tính nh t trên th gi i như EU, M , Canada, Nh t B n… góp ph n quan tr ng vào vi c ưa hàng thu s n Vi t Nam thâm nh p vào 76 nư c và khu v c trên th gi i, và giá tr kim ng ch xu t khNu thu s n năm 2004 t 2.397 tri u USD. Tuy nhiên, do ho t ng ki m soát dư lư ng, hóa ch t kháng sinh có h i n s c kho ngư i tiêu dùng chưa ư c th c hi n nghiêm túc t i t t c các công o n t nuôi tr ng, ánh b t, thu mua v n chuy n nguyên li u, n ch bi n, nên trong năm 2004, s lô hàng b th trư ng nh p khNu phát hi n kháng sinh có h i v n còn cao (EU: 22 lô, M : 13 lô, Canada: 27 lô). Tình tr ng trên không ch gây thi t h i l n v kinh t cho doanh nghi p, mà còn nh hư ng nghiêm tr ng n uy tín ch t lư ng thu s n Vi t Nam trên th trư ng th gi i. H u qu là T ng v B o v s c kh e ngư i tiêu dùng EU (SANCO) ã thông báo s c oàn cán b thanh tra n Vi t Nam ki m tra ho t ng ngăn ch n hoá ch t, kháng sinh có h i trong trong thu s n Vi t Nam t 18 – 29/4/2005; C c Qu n lý Th c phNm và Dư c phNm Hoa Kỳ thông báo sang Vi t Nam ki m tra chương trình HACCP c a các doanh nghi p vào tháng 9/2005. Nh m gi v ng th trư ng xu t khNu, b o v uy tín hàng th y s n Vi t Nam trên th trư ng th gi i và EU, ng th i chuNn b t t cho t thanh tra c a Liên minh Châu Âu (tháng 4/2005) và oàn Thanh tra c a FDA (tháng 9/2005), B trư ng B Th y s n ch th : 1. U ban Nhân dân các T nh/Thành ph ch o các S Thu s n/S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn có qu n lý thu s n: a) Ph bi n r ng rãi và t ch c th c hi n nghiêm túc Quy t nh s 07/2005/Q -BTS ngày 24/2/2005 c a B Thu s n v ban hành danh m c hoá ch t, kháng sinh c m và h n ch s d ng trong s n xu t, kinh doanh thu s n; Ch o các cơ quan Báo, ài t i a phương tuyên truy n v tác h i c a các lo i thu c thú y, hoá ch t, kháng sinh trong Danh m c h n ch s d ng và c m s d ng theo quy nh c a B Thu s n, c bi t là Malachite Green.
  2. b) T ch c ki m soát ch t ch các lo i hoá ch t, kháng sinh b c m s d ng trong s n xu t thu s n, c bi t là Malachite Green và các s n phNm có ch a Malachite Green trong m i công o n s n xu t, kinh doanh th y s n. c) KhNn trương thành l p và n nh t ch c, ch c năng nhi m v c a cơ quan qu n lý ch t lư ng và thú y th y s n theo hư ng d n t i Thông tư liên t ch s 01/2005/TTLT-BTS-BNV ngày 3/2/2005 c a liên B Th y s n và B N i v , ng th i v i vi c tăng cư ng u tư trang thi t b cho phòng ki m nghi m ch t lư ng hoá ch t kháng sinh và d ch b nh c a ơn v ư c giao nhi m v qu n lý CL, ATVS thu s n t i a phương. 2. Các S Th y s n và S NN&PTNT có qu n lý th y s n: Ch o cơ quan Qu n lý Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y thu s n tr c thu c, tri n khai ng b các ho t ng: a) T ch c t t ng ki m tra i u ki n m b o an toàn v sinh, c bi t là ki m soát các lo i hóa ch t, kháng sinh c m i v i các i tư ng ã phân công cho a phương qu n lý (tàu cá, c ng, ch , i lý, cơ s s n xu t cung ng th c ăn, thu c thú y, cơ s nuôi tr ng th y s n). Phát hi n và x ph t nghiêm các trư ng h p vi ph m. b) Theo hư ng d n nghi p v và phương pháp c a Chi c c Qu n lý Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y thu s n vùng ch trì t ch c các l p ào t o, t p hu n v ki n th c m b o ch t lư ng, an toàn v sinh cho các cơ s s n xu t kinh doanh thu s n có liên quan n hoá ch t, kháng sinh t i a phương. c) Ph i h p v i l c lư ng khuy n ngư a phương hư ng d n cho các ch m nuôi ki m soát ch t ch các y u t u vào c a quá trình nuôi. Qu n lý t t ho t ng d ch v thú y, c bi t là ho t ng c a các t ch c, cá nhân hành ngh phòng tr b nh thu s n và x lý ao m, k p th i phát hi n và x lý nghiêm kh c các trư ng h p vi ph m. 3. C c Qu n lý Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y thu s n: a) Ki m soát ch t ch xu t x nguyên li u c a các lô hàng th y s n xu t khNu vào th trư ng EU, Canada, Th y Sĩ, M … v ch t lư ng an toàn v sinh th c phNm. Riêng s n phNm thu s n nuôi xu t khNu vào th trư ng EU, Canada và th trư ng có yêu c u tương ương, ph i b sung thêm ch tiêu Malachite Green và d n xu t c a nó (Leucomalachite Green), các lo i kháng sinh h n ch s d ng c bi t là nhóm Fluoroquinolone i v i các lô hàng th y s n xu t khNu. Th c hi n nghiêm túc cam k t v i EU v vi c t m ình ch các doanh nghi p xu t khNu vào EU có lô hàng b phát hi n dư lư ng kháng sinh, hoá ch t c m ho c h n ch s d ng. b) Ph bi n n các doanh nghi p ch bi n, doanh nghi p s n xu t thu c thú y, ch m nuôi, t ch c cá nhân hành ngh thú y thu s n, các cơ quan ch t lư ng, thú y a phương và cơ quan khuy n ngư các t nh/thành ph trong c nư c v tình hình ch t lư ng s n phNm th y s n Vi t Nam t i th trư ng nh p khNu, và hư ng d n các bi n pháp kh c ph c, c bi t t p trung vào ho t ng ngăn ch n lây nhi m dư lư ng Malachite Green, Chloramphenicol, Nitrofurans.
  3. c) Hư ng d n, ch o các cơ quan qu n lý ch t lư ng, an toàn v sinh và thú y thu s n các t nh, thành ph th c hi n t t ng ki m tra và sau ó duy trì ho t ng ki m tra, giám sát, x lý nghiêm theo qui nh c a pháp lu t các t ch c cá nhân nh p khNu, s n xu t, kinh doanh, s d ng Malachite Green, Chloramphenicol, Nitrofurans… trong m i ho t ng s n xu t, kinh doanh th y s n. d) Ph i h p v i Trung tâm Khuy n ngư Qu c gia và Trung tâm Khuy n ngư các T nh, Thành ph tr c thu c Trung ương hư ng d n s d ng ch t thay th Malachite Green. Ph i h p v i V Khoa h c Công ngh và các Vi n Nghiên c u thu s n trong vi c nghiên c u m c t n dư Malachite Greenvà kh năng phân hu c a nó trong môi trư ng xu t bi n pháp x lý phù h p. e) Thư ng xuyên c p nh t danh m c các hóa ch t, kháng sinh c m s d ng, h n ch s d ng c a các t ch c qu c t , các nư c nh p khNu ch y u (EU, M , Nh t) trình B ban hành các qui nh b sung cho phù h p v i yêu c u c a th trư ng. f) Rà soát, s a i Quy ch Ki m soát dư lư ng các ch t c h i trong thu s n và s n phNm ng v t thu s n nuôi ban hành theo Quy t nh s 15/2002/Q -BTS ngày 17/5/2002 c a B trư ng B Thu s n và trình B ban hành. g) Tăng cư ng và t p trung năng l c thi t b phân tích áp ng yêu c u ki m tra lô hàng th y s n và ki m soát các s n phNm ph c v nuôi tr ng (hóa ch t, thu c thú y, th c ăn, ch phNm sinh h c). h) Hư ng d n nghi p v , phương pháp ki m tra dư lư ng hoá ch t, kháng sinh c m s d ng ( c bi t là Malachite Green)cho cơ quan qu n lý ch t lư ng và thú y thu s n các t nh, Thành ph các cơ quan này th c hi n t t nhi m v ki m soát hoá ch t, kháng sinh b c m và h n ch s d ng trong nguyên li u th y s n nuôi trư c khi thu ho ch và th c hi n c p gi y ch ng nh n an toàn th c phNm cho toàn b nguyên li u theo t ng ơn v bè/ m nuôi. i) Hư ng d n nghi p v và phương pháp cho cơ quan ki m tra ch t lư ng và thú y thu s n các t nh, thành ph tri n khai ho t ng mã hoá các cơ s nuôi, cơ s thu gom, b o qu n, v n chuy n nguyên li u tri n khai nhanh ho t ng ki m tra công nh n i u ki n m b o an toàn v sinh i v i các cơ s này, và ph c v công tác truy xu t ngu n g c nguyên li u c a lô hàng. j) Ch th c hi n ki m tra c p ch ng thư các lô hàng xu t khNu i EU, Canada và th trư ng có yêu c u tương ương có gi y ch ng nh n ho c phi u phân tích các lo i kháng sinh c m và Malachite Greencho t ng lô nguyên li u s d ng s n xu t ra lô hàng ó. 4. V Khoa h c Công ngh , V Nuôi th y s n: Có trách nhi m ph i h p v i C c Qu n lý Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y thu s n trong vi c ph bi n tác h i c a các lo i hóa ch t, kháng sinh c m và h n ch s d ng, hư ng d n các trư ng i h c, Trung h c và D y ngh liên quan n nuôi tr ng và ch bi n th y s n c p nh t các qui nh c a Nhà nư c và c a B Th y s n v hóa ch t, kháng sinh c m và h n ch s d ng trong th y s n, và ch o các Vi n Nghiên c u thu c B tri n khai các tài nghiên c u phòng tr b nh th y s n bao
  4. g m n i dung nghiên c u các lo i kháng sinh thay th các ch t b c m s d ng trong phòng tr b nh cho th y s n. 5. Trung tâm Khuy n ngư Qu c gia: a) Ch trì, ph i h p v i C c Qu n lý Ch t lư ng An toàn V sinh và Thú y Th y s n, các S Th y s n, S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn có qu n lý th y s n tăng cư ng tuyên truy n ph bi n cho ngư dân v tác h i khi s d ng các ch t thu c danh m c kháng sinh, hóa ch t c m s d ng trong s n xu t, kinh doanh th y s n c bi t là Malachite Green, Chloramphenicol, Nitrofurans. b) Hư ng d n s d ng ch t thay th Malachite Green trong nuôi tr ng thu s n. 6. Các Doanh nghi p ch bi n th y s n: a) Tăng cư ng ki m soát ch t lư ng an toàn v sinh th c phNm trong toàn b quá trình s n xu t t nguyên li u n thành phNm. Tuân th nghiêm túc các quy nh c a B Th y s n v ki m soát ch t lư ng an toàn v sinh th y s n, c bi t là ki m soát dư lư ng các lo i hoá ch t, kháng sinh c m và h n ch s d ng. b) Tuy t i không s d ng nguyên li u th y s n không rõ ngu n g c vào ch bi n các lô hàng xu t khNu vào EU, Canada và nh ng th trư ng có yêu c u tương ương. T ng lô nguyên li u nh p vào nhà máy ph i có phi u ki m tra hoá ch t, kháng sinh. Trong trư ng h p chưa có phi u ki m tra, ph i ư c l y m u ki m tra bi t ch c lô nguyên li u ó không ch a kháng sinh c m ( c bi t là Malachite Green). c) Các lô hàng thu s n nuôi xu t khNu vào EU, Canada và th trư ng có yêu c u tương ương ph i ư c ch ng nh n không nhi m dư lư ng hoá ch t, kháng sinh, c bi t là Malachite Green, Leucomalachite Green. d) S n sàng xu t trình tài li u, gi y t liên quan n v n ki m soát dư lư ng các ch t c h i trong ho t ng thu s n khi cơ quan có thNm quy n yêu c u. 7. Các cơ s ( i lý) thu mua và cung ng nguyên li u thu s n a) Ph i tách rõ t ng lô nguyên li u, kèm t khai xu t x và phi u ki m tra dư lư ng hoá ch t, kháng sinh b c m, c bi t là Malachit Green cho t t c các lô hàng do ơn v thu mua và cung ng. b) Tuy t i không s d ng các lo i kháng sinh hoá ch t c m, kháng sinh h n ch s d ng theo Quy t nh s 07/2005/Q -BTS ngày 24/2/2005 c a B Thu s n b o qu n nguyên li u. c) Ch p hành nghiêm túc ho t ng ki m tra, ki m soát c a Chi c c Qu n lý Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y thu s n vùng và cơ quan ki m tra ch t lư ng và thú y thu s n t nh/thành ph . d) S n sàng xu t trình tài li u, gi y t liên quan n v n ki m soát dư lư ng các ch t c h i trong ho t ng thu s n khi cơ quan có thNm quy n yêu c u.
  5. 8. Các cơ s s n xu t th c ăn cho thu s n, thu c, ch ph m sinh h c, vi sinh v t, hoá ch t s d ng trong nuôi tr ng thu s n: a) Nghiêm c m vi c nh p khNu, tàng tr , s n xu t, kinh doanh các hoá ch t, kháng sinh c m s d ng theo Quy t nh s 07/2005/Q -BTS ngày 24/2/2005 c a B Thu s n, c bi t là Malachite Green. b) Ch ư c s n xu t, cung ng cho ngư i nuôi nh ng m t hàng ã ư c c p ch ng nh n ư c phép s n xu t và tiêu th . c) M i lô hàng trư c khi ưa ra th trư ng ph i th c hi n ch ghi nhãn theo Thông tư 03/2000/TT-BTS ngày 22/9/2000 c a B Thu s n hư ng d n th c hi n Quy t nh 178/1999/Q -TTg ngày 30/8/1999 c a Th tư ng Chính ph và Quy t nh s 07/2005 ngày 24/2/2005 c a B Thu s n và ph i kèm theo phi u ki m tra dư lư ng kháng sinh. d) Ch p hành nghiêm túc ho t ng ki m tra, ki m soát c a Chi c c Qu n lý Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y thu s n vùng và cơ quan qu n lý ch t lư ng và thú y th y s n các T nh, Thành ph . e) S n sàng xu t trình tài li u, gi y t liên quan n qui nh ki m soát dư lư ng các ch t c h i trong ho t ng thu s n khi cơ quan có thNm quy n yêu c u. 9. Ch m, bè nuôi thu s n: a) S d ng thu c, hoá ch t úng m c ích, không tùy ti n s d ng thu c, hoá ch t trong quá trình nuôi tr ng th y s n n u chưa ư c hư ng d n y v thành ph n, tác d ng và qui trình s d ng. b) Nghiêm c m s d ng thu c, hóa ch t trong danh m c c m s d ng c a B Th y s n, c bi t là Malachite Green . c) Ph i l p s ghi chép chi ti t quá trình nuôi, c bi t là vi c s d ng th c ăn, thu c thú y và thông báo cho i lý thu mua, doanh nghi p v các thông tin liên quan n quá trình s n xu t t i m nuôi và ph i th c hi n l y m u ki m tra dư lư ng hoá ch t, kháng sinh cho nguyên li u thu s n trư c khi thu ho ch. d) K p th i thông báo cho cơ quan qu n lý ch t lư ng và thú y thu s n bi t nh ng cơ s cung ng thu c thú y, hoá ch t, kháng sinh c m s d ng, nh ng t ch c, cá nhân hành ngh thú y thu s n s d ng các lo i hoá ch t, kháng sinh b c m phòng và tr b nh cho thu s n. e) S n sàng xu t trình tài li u, gi y t liên quan n v n ki m soát dư lư ng các ch t c h i trong ho t ng thu s n khi cơ quan có thNm quy n yêu c u. Chánh Văn phòng B ; C c trư ng C c Qu n lý Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y thu s n; Th trư ng các C c, V , Thanh tra B ; Giám c Trung tâm Khuy n ngư Qu c gia và Th trư ng các ơn v s nghi p tr c thu c B ; UBND các T nh, Thành ph tr c thu c Trung ương; Giám c các S Thu s n, S Nông nghi p và Phát tri n
  6. nông thôn có qu n lý Nhà nư c v thu s n; và các cá nhân, t ch c ho t ng thu s n ch u trách nhi m thi hành Ch th này. TH TRƯ NG Nguy n Vi t Th ng
Đồng bộ tài khoản