Chỉ thị số 07/2001/CT-BTS

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
43
lượt xem
6
download

Chỉ thị số 07/2001/CT-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 07/2001/CT-BTS về việc cấm sử dụng chloramphenicol và quản lý việc dùng hoá chất, thuốc thú y trong sản xuất thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 07/2001/CT-BTS

  1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 07/2001/CT-BTS Hà N i, ngày 24 tháng 9 năm 2001 CH THN V VI C C M S D NG CHLORAMPHENICOL VÀ QU N LÝ VI C DÙNG HOÁ CH T, THU C THÚ Ý TRONG S N XU T THU S N Cu i tháng 8 u tháng 9 năm 2001, m t s lô tôm c a Vi t Nam xu t khNu vào EU b phát hi n nhi m chloramphenicol ã d n n vi c U ban Châu Âu ra quy t nh s 2001/699/EC ngày 19/9/2001 yêu c u các nư c thành viên EU bu c m i lô tôm xu t phát ho c xu t x t Vi t Nam ph i ch u ki m tra hoá h c, ng th i yêu c u các nư c thành viên ưa lên m ng c nh báo nhanh k t qu ki m tra n t t c các nư c thành viên EU. Nh m gi v ng nh p xu t khNu, b o v uy tín hàng thu s n Vi t Nam trên th trư ng th gi i và tránh h u qu x u có th x y ra trong xu t khNu vào EU, B trư ng B Thu s n ch th : 1- Nghiêm c m hoàn toàn vi c s d ng chloramphenicol trong toàn b quá trình s n xu t gi ng, nuôi tr ng thu s n, sơ ch , b o qu n và ch bi n thu s n. Vi c s d ng các kháng sinh khác trong nuôi tr ng thu s n ph i m b o th c hi n úng các quy nh c a B Thu s n. 2- i v i Trung tâm ki m tra ch t lư ng và v sinh thu s n: a) Th c hi n trong tháng 10 năm 2001 k ho ch ki m tra tăng cư ng, bao g m: - T ch c l y m u ki m tra tăng cư ng các ch tiêu hoá ch t, thu c thú y c bi t là chloramphenicol t i các vùng nuôi thu s n, t p trung vào các vùng nuôi bán thâm canh, thâm canh và các vùng có d ch b nh; - Ph i h p v i cơ quan ki m tra a phương tăng cư ng ki m tra vi c s d ng hoá ch t, thu c thú y c bi t là chloramphenicol trong b o quan, sơ ch t i t u ánh b t, i lý thu gom, b o qu n và v n chuy n tôm nguyên li u; - Tăng cư ng ki m tra khâu ti p nh n nguyên li u tôm nuôi t i các doanh nghi p ch bi n thu s n và l y m u các ngu n nư c s d ng ki m tra dư lư ng chloramphenicol, ki m soát vi c s d ng hoá ch t b o qu n, hoá ch t tNy r a kh trùng (ví d : kem ho c thu c xoa tay i v i công nhân ch bi n) có ch a chloramphenicol; - Công b r ng rãi k t qu ki m soát dư lư ng t i các doanh nghi p ch bi n, các S Thu s n và các tr i nuôi;
  2. b) Ph i h p v i Trung tâm Khuy n ngư Trung ương t ch c các l p t p hu n cho ngư dân các quy nh v s d ng thu c thú y, hoá ch t và ch phNm sinh h c trong nuôi tr ng thu s n; c) Có thư g i U ban EU thông báo các ho t ng ki m tra tăng cư ng dư lư ng hoá ch t d c h i, trong ó có chloramphenicol trong hàng thu s n Vi t Nam và ngh EU thông báo cho Vi t Nam v phương pháp và thi t b ki m tra áp d ng th ng nh t trong EU và các nư c xu t khNu thu s n vào EU; d) T ng h p và báo cáo B trư c ngày 30 tháng 10 năm 2001; e) Kinh phí tri n khai các ho t ng ki m tra ư c h tr t ngu n kinh phí khoa h c công ngh . 3- Các S Thu s n, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có qu n lý thu s n: a) Ph bi n Ch th này t i các ch tr i gi ng, các ch m nuôi, i lý thu gom nguyên li u thu s n, các cơ s ch bi n thu s n và ph i h p ki m tra th c hi n. Lưu ý tuy t i không s d ng chloramphenicol trong s n xu t thu s n. i v i các trư ng h p ã s d ng kháng sinh khác phòng tr d ch b nh cho thu s n nuôi c n m b o th i gian ng ng s d ng trư c khi thu ho ch là 4 tu n; b) Ch o cơ quan ki m tra a phương, Trung tâm Khuy n ngư a phương ch trì ph i h p v i Trung tâm và các Chi nhánh ki m tra ch t lư ng và v sinh thu s n tri n khai các ho t ng nói t i m c a, i m 2. 4- i v i các doanh nghi p ch bi n thu s n xu t khNu vào EU: Ch u trách nhi m v ch t lư ng và an toàn v sinh th c phNm do mình s n xu t , c th là: a) Ph i m b o các lô nguyên li u ư c mua t nh ng vùng ư c phép thu ho ch theo thông báo hàng tháng c a Trung tâm ki m tra ch t lư ng và v sinh thu s n v k t qu ki m soát dư lư ng hoá ch t c h i trong thu s n nuôi ch bi n xu t khNu; b) Trong quá trình ti p nh n nguyên li u, ph i ki m tra ch t ch ch t lư ng và an toàn v sinh, c bi t là các lô tôm xu t x t nh ng vùng có d ch b nh. Trong th i gian này, doanh nghi p c n ph i thư ng xuyên g i m u nguyên li u n Chi nhánh Ki m tra ch t lư ng và v sinh thu s n IV ki m tra i v i dư lư ng kháng sinh và chloramphenicol; c) Nghiêm c m vi c s d ng các lo i hoá ch t tNy r a và kh trùng (ví d các lo i kem xoa tay, thu c bôi ngoài da cho công nhân trong th i gian s n xu t) có ch a chloramphenicol. 5- i v i C c b o v ngu n l i thu s n: a) Ch trì ph i h p v i Trung tâm ki m tra ch t lư ng và v sinh thu s n và V Khoa h c công ngh nghiên c u các văn b n c a CODEX, EU, M và các nư c khác, văn b n c a các B , ngành trong nư c xu t B ban hành các danh m c thu c
  3. thú y, hóa ch t, ch phNm sinh h c ư c phép s d ng/ ư c phép s d ng h n ch / c m s d ng trong nuôi, b o qu n nguyên li u sau thu ho ch và ch bi n thu s n; b) Ch trì vi c ki m tra th c hi n Ch th này t i các cơ s s n xu t gi ng thu s n; c) Ph i h p v i Trung tâm ki m tra ch t lư ng và v sinh thu s n, S Thu s n, S nông nghi p và phát tri n nông thôn có qu n lý thu s n, các Chi c c b o v ngu n l i thu s n, các Trung tâm khuy n ngư t i a phương th c hi n các n i dung t i m c a i m 2. 6- i v i Trung tâm khuy n ngư Trung ương: Ch trì và ph i h p v i Trung tâm ki m tra ch t lư ng và v sinh thu s n, C c B o v ngu n l i thu s n khNn trương t ch c các l p t p hu n cho dân v các quy nh s d ng thu c thú y, hoá ch t và ch phNm sinh h c trong nuôi tr ng thu s n. Lãnh o các ơn v có trách nhi m t ch c th c hi n và ki m tra vi c ch p hành ch th này. Nguy n Th H ng Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản