intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Chiến lược cấp kinh doanh

Chia sẻ: Diemanh Diemanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

942
lượt xem
281
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Định nghĩa, quan hệ giữa chiến lược cấp kinh doanh và khách hàng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chiến lược cấp kinh doanh

 1. Chng 4 Qu n tr Chi n lư c CENTER FOR EXCELLENCE IN MANAGEMENT DEVELOPMENT 196 Tr n Quang Kh i, Q1. TP.HCM Tel: (08) 848-3107 – Fax: (08) 848-3252 Email: cemd@ueh.edu.vn To ! Web page: www.cemd.ueh.edu.vn.vn get h ne er, We Sh i Chi n lư c C p Kinh doanh Nguy n H u Lam, Ph.D Email: lam@ueh.edu.vn “Chi n lư c c nh tranh là v s tr nên khác bi t. Nó có nghĩa là ch n l a ñ th c hi n m t cách khác bi t các ho t ñ ng ho c th c hi n các ho t ñ ng khác bi t v i các nhà c nh tranh ñ cung c p m t ph i h p giá tr ñ c ñáo” Michael E. Porter Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Nguy n H u Lam, Ph. D. 1
 2. Chng 4 Qu n tr Chi n lư c M c tiêu K t thúc nghiên c u chương này, b n s có kh năng: 1. ð nh nghĩa chi n lư c c p kinh doanh 2. Th o lu n v quan h gi a chi n lư c c p kinh doanh và khách hàng theo các phương di n Ai? Cái gì? Th nào? 3. Gi i thích nh ng khác bi t gi a các chi n lư c c p kinh doanh 4. S d ng mô hình năm áp l c c nh tranh ñ gi i thích cách th c ñ t ñư c thu nh p trên trung bình thông qua chi n lư c c p kinh doanh 5. Mô t nh ng r i ro c a vi c s d ng m i chi n lư c c p kinh doanh Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i ð nh nghĩa M t t p h p nh ng hành ñ ng và cam k t ñư c ph i h p và h i nh p v i nhau mà công ty s d ng ñ ñ t t i l i th c nh tranh b ng vi c khai thác nh ng năng l c c t lõi trong nh ng th trư ng s n ph m c th . Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Nguy n H u Lam, Ph. D. 2
 3. Chng 4 Qu n tr Chi n lư c Năng l c C t lõi và Chi n lư c Năng l c Nh ng ngu n l c và nh ng năng l c vư t tr i mà chúng là C t lõi M t t p h p nh ng hành ñ ng ñư c ph i h p và Chi n lư c h i nh p v i nhau ñư c th c hi n ñ khai thác Cung c p nh ng giá tr cho khách hàng và ñ t Chi n lư c ñư c l i th c nh tranh C p Kinh doanh Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Quan h c a Khách hàng v i Chi n lư c C p Kinh doanh Ai s ñư c ph c v ? Nh ng Ch ñ Chính Nh ng nhu c u nào nà trong s ñư c th a mãn? Chi n lư c C p Kinh doanh Cách th c các nhu c u này nà s ñư c th a mãn? Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Nguy n H u Lam, Ph. D. 3
 4. Chng 4 Qu n tr Chi n lư c Qu n lý Hi u qu Nh ng Quan h v i Khách hàng Các công ty ph i qu n lý t t c nh ng phương di n c a quan h c a h v i khách hàng K t n i: S phong phú, ña d ng: S g n k t: Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Xác ñ nh Khách hàng ñ Ph c v Phân khúc th trư ng M t quá trình ñư c s d ng ñ phân lo i nh ng ngư i có nh ng nhu c u tương t thành nh ng nhóm có nh ng ñ c tính chung riêng có v i nhau. T t c các khách hàng khá hà Các th trư ng Các th trư ng Ngư i tiêu dùng dù Ngư i kinh doanh Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Nguy n H u Lam, Ph. D. 4
 5. Chng 4 Qu n tr Chi n lư c Phân khúc Th trư ng Các th trư ng ngư i tiêu dùng Các th trư ng kinh doanh Các nhân t dân s , nhân kh u Các phân khúc s d ng cu i cùng Các nhân t kinh t - xã h i Các phân khúc s n ph m Các nhân t ñ a lý Các phân khúc ñ a lý Các nhân t tâm lý Các phân khúc liên quan t i nh ng nhân t chung v vi c Các phong cách tiêu dùng, s mua d ng Các phân khúc theo qui mô Các nhân t nh n th c khách hàng Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Xác ñ nh Nh ng Nhu c u c a Khách hàng C n ðư c Th a mãn Các nhu c u c a khách hàng Các nhu c u c a khách hàng Các nhu c u c a khách hàng th hi n s thèm khát Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Nguy n H u Lam, Ph. D. 5
 6. Chng 4 Qu n tr Chi n lư c Xác ñ nh Các Năng l c C t lõi ñ Th a mãn Nh ng Nhu c u c a Khách hàng Các công ty s d ng nh ng năng l c c t lõi ñ th c hi n các chi n lư c t o ra giá tr qua ñó th a mãn nh ng nhu c u c a khách hàng Ch có các công ty có nh ng kh năng liên t c hoàn thi n, ñ i m i và nâng c p các năng l c c a nó m i có th th a mãn ñư c nh ng mong ñ i c a khách hàng theo th i gian Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i M c ñích c a Chi n lư c c p Kinh doanh Các chi n lư c c p kinh doanh ð ñ nh v mình, công ty ph i quy t ñ nh nó d ñ nh Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Nguy n H u Lam, Ph. D. 6
 7. Chng 4 Qu n tr Chi n lư c Các d ng L i th C nh tranh Ti m tàng ð t t i các chi phí th p hơn các nhà c nh tranh Có nh ng kh năng ñ t o ra nh ng s khác bi t hóa các s n ph m và d ch v và ñ t t i giá cao hơn Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Ph m vi C nh tranh Ph m vi r ng Ph m vi h p Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Nguy n H u Lam, Ph. D. 7
 8. Chng 4 Qu n tr Chi n lư c Các lo i Chi n lư c C p Kinh doanh L i th C nh tranh Chi phí S ñ c ñáo, riêng bi t Ph m vi C nh tranh R ng Lãnh ñ o Chi phí phí Khác bi t hóa Khá hó H p nh t Lãnh ñ o Chi phí và phí Khác bi t hóa Khá hó H p Lãnh ñ o Chi phí phí Khác bi t hóa Khá hó T p trung T p trung Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Chi n lư c Lãnh ñ o Chi phí M t t p h p các ho t ñ ng ñư c th c hi n ñ t o ra các s n ph m và d ch v v i nh ng ñ c tính ñư c ch p nh n b i nh ng khách hàng v i chi phí th p nh t so v i các nhà c nh tranh s n xu t và kinh doanh cùng s n ph m, d ch v Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Nguy n H u Lam, Ph. D. 8
 9. Chng 4 Qu n tr Chi n lư c Chi n lư c Lãnh ñ o Chi phí Nh ng ho t ñ ng ti t ki m chi phí ñư c ñòi h i b i chi n lư c này Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Cách ð t t i L i th v Chi phí Xác ñ nh và và Tái c u hình ki m soát các soá Chu i giá tr y u t chi phí phí khi c n thi t Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Nguy n H u Lam, Ph. D. 9
 10. Chng 4 Qu n tr Chi n lư c Chi n lư c Lãnh ñ o Chi phí Do v trí l i th c a ngư i lãnh ñ o chi phí: ðe d a c a S n ph m thay th S c ðàm phán Cư ng ñ S c ðàm phán c a C nh tranh c a Nhà Cung c p Trong Ngành Ngư i mua ðe d a c a Xâm nh p M i Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Chi n lư c Lãnh ñ o Chi phí Có th làm gi m quy n l c c a ngư i mua b ng ðe d a c a S n ph m thay th cách S c ðàm phán Cư ng ñ S c ðàm phán c a C nh tranh c a Nhà Cung c p Trong Ngành Ngư i mua ðe d a c a Xâm nh p M i Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Nguy n H u Lam, Ph. D. 10
 11. Chng 4 Qu n tr Chi n lư c Chi n lư c Lãnh ñ o Chi phí Có th làm gi m quy n l c ðe d a c a c a ngư i cung c p b ng S n ph m thay th cách S c ðàm phán Cư ng ñ S c ðàm phán c a C nh tranh c a Nhà Cung c p Trong Ngành Ngư i mua ðe d a c a Xâm nh p M i Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Chi n lư c Lãnh ñ o Chi phí Có th làm ho ng s nh ng ðe d a c a ngư i xâm nh p m i S n ph m thay th S c ðàm phán Cư ng ñ S c ðàm phán c a C nh tranh c a Nhà Cung c p Trong Ngành Ngư i mua ðe d a c a Xâm nh p M i Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Nguy n H u Lam, Ph. D. 11
 12. Chng 4 Qu n tr Chi n lư c Chi n lư c Lãnh ñ o Chi phí Ngư i lãnh ñ o chi phí có ðe d a c a v th t t S n ph m thay th S c ðàm phán Cư ng ñ S c ðàm phán c a C nh tranh c a Nhà Cung c p Trong Ngành Ngư i mua ðe d a c a Xâm nh p M i Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Chi n lư c Lãnh ñ o Chi phí Nh ng r i ro c nh tranh Các quá trình ñư c s d ng ñ s n xu t và phân ph i hàng hóa và d ch v Chú tr ng vào gi m chi phí có th d n t i nh ng nh n th c v s khác bi t c a khách hàng Các nhà c nh tranh s d ng nh ng năng l c c t lõi c a h Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Nguy n H u Lam, Ph. D. 12
 13. Chng 4 Qu n tr Chi n lư c Chi n lư c Khác bi t hóa M t t p h p các hành ñ ng ñư c th c hi n ñ t o ra các s n ph m ho c d ch v (v i m t m c giá ch p nh n ñư c) mà khách hàng nh n th c là khác bi t theo nh ng cách th c mà là quan tr ng ñ i v i h Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Cách ñ ð t t i L i th Khác bi t hóa Ki m soát các Tái ñ nh hình hì y u t chi phí Chu i giá tr ñ khi c n thi t t i ña hóa hó Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Nguy n H u Lam, Ph. D. 13
 14. Chng 4 Qu n tr Chi n lư c Chi n lư c Khác bi t hóa Phòng v kh i các nhà ðe d a c a c nh tranh S n ph m thay th S c ðàm phán Cư ng ñ S c ðàm phán c a C nh tranh c a Nhà Cung c p Trong Ngành Ngư i mua ðe d a c a Xâm nh p M i Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Chi n lư c Khác bi t hóa Có th làm gi m quy n l c ðe d a c a c a ngư i mua S n ph m thay th S c ðàm phán Cư ng ñ S c ðàm phán c a C nh tranh c a Nhà Cung c p Trong Ngành Ngư i mua ðe d a c a Xâm nh p M i Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Nguy n H u Lam, Ph. D. 14
 15. Chng 4 Qu n tr Chi n lư c Chi n lư c Khác bi t hóa Có th làm gi m quy n ðe d a c a l c c a nhà cung c p S n ph m thay th S c ðàm phán Cư ng ñ S c ðàm phán c a C nh tranh c a Nhà Cung c p Trong Ngành Ngư i mua ðe d a c a Xâm nh p M i Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Chi n lư c Khác bi t hóa Có th b o v ñ ch ng l i ðe d a c a nh ng nhà xâm nh p m i S n ph m thay th S c ðàm phán Cư ng ñ S c ðàm phán c a C nh tranh c a Nhà Cung c p Trong Ngành Ngư i mua ðe d a c a Xâm nh p M i Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Nguy n H u Lam, Ph. D. 15
 16. Chng 4 Qu n tr Chi n lư c Chi n lư c Khác bi t hóa Có v th t t hơn các s n ph m thay th ðe d a c a S n ph m thay th S c ðàm phán Cư ng ñ S c ðàm phán c a C nh tranh c a Nhà Cung c p Trong Ngành Ngư i mua ðe d a c a Xâm nh p M i Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Nh ng R i ro C nh tranh c a Khác bi t hóa S khác bi t giá c gi a s n ph m khác bi t hóa và s n ph m c a nhà lãnh ñ o chi phí S khác bi t hóa ñ t t i ñi m không t o ra giá tr Kinh nghi m, hi u bi t làm thu h p nh ng nh n th c c a khách hàng Các hàng hóa gi m o Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Nguy n H u Lam, Ph. D. 16
 17. Chng 4 Qu n tr Chi n lư c Chi n lư c T p trung M t t p h p các hành ñ ng ñư c th c hi n ñ s n xu t các s n ph m và d ch v ph c v , ñáp ng nh ng nhu c u c a m t phân khúc c th , ñ c bi t nào ñó Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Chi n lư c T p trung Các lo i chi n lư c t p trung ð th c hi n chi n lư c t p trung, các công ty ph i có kh năng ñ : Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Nguy n H u Lam, Ph. D. 17
 18. Chng 4 Qu n tr Chi n lư c Các Y u t D n t i Chi n lư c T p trung Các công ty l n M t công ty có th không ñ nh ng ngu n l c c n thi t ñ c nh tranh trong m t th trư ng r ng l n M t công ty có kh năng ph c v m t phân khúc th trư ng h p S t p trung cho phép công ty hư ng nh ng ngu n l c c a nó vào m t s các ho t ñ ng c th Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i R i ro C nh tranh c a Chi n lư c T p trung M t công ty t p trung có th không còn là t p trung M t nhà c nh tranh l n Nh ng s thích, kh u v c a khách hàng trong th trư ng ngách có th thay ñ i Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Nguy n H u Lam, Ph. D. 18
 19. Chng 4 Qu n tr Chi n lư c Chi n lư c H p nh t Lãnh ñ o chi phí và Khác bi t hóa Công ty s d ng thành công chi n lư c h p nh t lãnh ñ o chi phí và khác bi t hóa có th m t v th t t hơn Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Chi n lư c H p nh t Lãnh ñ o Chi phí và Khác bi t hóa Tích c c v i s linh ho t chi n lư c là c n thi t cho vi c th c hi n chi n lư c h p nh t lãnh ñ o chi phí và khác bi t hóa Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Nguy n H u Lam, Ph. D. 19
 20. Chng 4 Qu n tr Chi n lư c Các H th ng S n xu t Linh ho t Các quá trình ñư c ki m soát b ng computer ñư c s d ng ñ t o ra các lo i s n ph m khác nhau v i nh ng kh i lư ng khác nhau mà c n r t ít s can thi p c a con ngư i Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Các m ng Thông tin K t n i công ty v i các nhà cung c p, các nhà phân ph i, và các khách hàng c a nó thông qua m ng ñi n t Center for Excellence in Management Development To ! get h ne er, We Sh i Nguy n H u Lam, Ph. D. 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2