intTypePromotion=1
ADSENSE

Chính sách tạo việc làm cho lao động nông thôn của Trung Quốc và hàm ý chính sách cho Việt Nam

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

3
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Chính sách tạo việc làm cho lao động nông thôn của Trung Quốc và hàm ý chính sách cho Việt Nam tập trung phân tích chính sách tái cơ cấu nông nghiệp, nông thôn; chính sách về các quyền của người lao động; chính sách hỗ trỡ và bảo trợ xã hội; chính sách đối thoại xã hội tác động đến tạo việc làm cho lao động nông thôn Trung Quốc. Từ đó rút ra những hàm ý chính sách cho Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chính sách tạo việc làm cho lao động nông thôn của Trung Quốc và hàm ý chính sách cho Việt Nam

  1. Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2022. ISBN: 978-604-82-7001-8 CHÍNH SÁCH TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN CỦA TRUNG QUỐC VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM Trần Văn Hòe Trường Đại học Thủy lợi, email: hoevt@tlu.edu.vn 1. GIỚI THIỆU + Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, thực Trong quá trình hiện đại hóa nông nghiệp hiện chính sách điện về làng, chính sách vật và nông thôn, Trung Quốc đã thực hiện thành liệu xây dựng về làng từ năm 2010. công nhiều chính sách tạo việc làm cho lao + Tái cơ cấu lao động nông thôn hướng động nông thôn. Nghiên cứu này sẽ tập trung vào đô thị hóa nông thôn, phát triển ngành phân tích chính sách tái cơ cấu nông nghiệp, nghề mới, đặc biệt là ngành phi nông nghiệp nông thôn; chính sách về các quyền của để thu hút lao động dôi dư ở nông thôn. người lao động; chính sách hỗ trỡ và bảo trợ + Đổi mới hệ thống phân phối nông sản xã hội; chính sách đối thoại xã hội tác động với trọng tâm là xây dựng chuỗi cung ứng đến tạo việc làm cho lao động nông thôn theo sản phẩm của các doanh nghiệp nông Trung Quốc. Từ đó rút ra những hàm ý chính nghiệp qui mô lớn, đa ngành nghề. sách cho Việt Nam. + Hình thành hệ thống thông tin thị trường trên nền tảng Big data và AI; gắn khuyến 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU nông với R&D. Khảo cứu các chính sách có liên quan đến Phát triển hiệp hội ngành nghề nông nghiệp việc làm cho lao động nông thôn, áp dụng để thúc đẩy đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. phương pháp phân tích so sánh chính sách để + Thực hiện chính sách “ngành nghề hóa tìm ra kết quả của các giải pháp chính sách và nông nghiệp” trên cơ sở kết hợp giữa nông rút ra những hàm ý chính sách cho Việt Nam. hộ với công ty hoặc liên kết nông hộ thành các tổ chức kinh tế nông nghiệp thực hiện các 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ HÀM Ý khâu của chuỗi cung ứng sản xuất - tiêu thụ CHÍNH SÁCH sản phẩm nông nghiệp. 3.1. Kết quả nghiên cứu - Chính sách thực hiện các quyền cho lao động nông thôn: Trung Quốc đẩy mạnh cải - Tạo việc làm cho lao động nông thôn cách hành chính và hoàn thiện hệ thống văn thông qua tái cơ cấu ngành nông nghiệp: bản pháp luật liên quan đến nông nghiệp Giai đoạn 2016 - 2020, Trung Quốc tập trung vào tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm tạo nhằm bảo đảm các quyền của người lao động việc làm cho lao động nông thôn. Cụ thể: nông thôn gắn với việc làm. Cụ thể: + Điều chỉnh cơ cấu sản phẩm nông nghiệp, + Quyền tài sản: Tất cả người lao động chú trọng sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Đa nông thôn được nắm giữ tài sản của mình dù dạng hóa nông sản và cải thiện chất lượng sản họ có trực tiếp làm việc trong các ngành nông phẩm theo hướng tăng chế biến nông sản. nghiệp hay đã chuyển đổi sang các nghề + Điều chỉnh cơ cấu vùng nhằm khai thác khác. Đặc biệt là quyền sử dụng và quyền lợi thế so sánh. Cụ thể vùng ven biển giảm thừa kế ruộng đất. sản xuất lương thực, miền Trung và miền Tây + Quyền mang tài sản góp vào các dự án phát triển trồng trọt. nông nghiệp, nông thôn dưới hình thức đầu tư. 393
  2. Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2022. ISBN: 978-604-82-7001-8 + Quyền tự chủ hợp tác toàn diện về khoa các chương trình chuyển đổi đất nông nghiệp, học nông nghiệp với các tổ chức trong và ngoài thay đổi cơ cấu sản phẩm, các chương trình nước nhằm thu hút kỹ thuật mới, nâng cao hàm đào tạo nghề cho lao động nông thôn. lượng kỹ thuật và chất lượng nông sản. Thông qua đối thoại xã hội, những bất bình + Thực thi “Chương trình đổi lương thực đẳng của các chương trình liên quan đến tạo lấy màu xanh” nhằm giảm đất xói lở, đất việc làm cho lao động nông thôn như đã dành hoang hóa, tăng đất rừng, ngăn chặn tình nhiều trợ cấp cho hộ nông dân có nhiều đất, trạng chặt cây và khai thác gỗ trên triền núi. đã không đề ra chỉ tiêu tạo việc làm cho lao - Chính sách hỗ trợ và bảo trợ xã hội: động nông thôn khi thực hiện các dự án đầu tư Giai đoạn 2016 - 2020, Trung Quốc tập trung vào nông nghiệp hay thực hiện các chính sách vào các vấn đề: tín dụng ưu đãi đã được phát hiện [3]. + Thực hiện phương châm “cho nhiều, lấy Kết quả chính sách liên quan đến tạo việc ít, nuôi sống” gắn với miễn giảm 4 sắc thuế làm cho lao động nông thôn đã làm thay đổi gồm thuế nông nghiệp, thuế chăn nuôi, thuế bộ mặt nông thôn Trung Quốc và tạo ra việc đặc sản nông lâm, thuế giết mổ và 4 trợ cấp làm bền vững, thể hiện ở Bảng 1. gồm trợ cấp lương thực, trợ cấp giống tốt, trợ cấp mua máy nông cụ lớn và trợ cấp nông Bảng 1. Kết quả chính sách nghiệp tổng hợp cho. tạo việc làm cho LĐNT + Thực hiện đầu tư tài chính trực tiếp cho Tiêu thức lao động nông thôn thông qua mạng lưới tín Kết quả chính sách chính sách dụng nông thôn. Chi ngân sách quốc gia để Giảm 12% (1916 - 2000) xây dựng các công trình thuỷ lợi, hạ tầng giao 1. Sản lượng lương tại vùng ven biển Trung thông nông thôn và hỗ trợ về giống cây trồng, thực Quốc vật nuôi, lương thực, mua sắm thiết bị, máy Tăng 7% (1916 -2000) tại móc nông nghiệp và các chi phí đầu vào khác. 2. Phát triển trồng miền Trung và miền Tây + Chương trình quốc gia “Xây dựng nông trọt Trung Quốc thôn toàn diện” đã thực hiện miễn học phí cho học sinh giai đoạn giáo dục bắt buộc ở 100% nông dân 3. Miễn 4 sắc thuế những vùng nông thôn. Đồng thời thực hiện (2015 - 2020) cung cấp miễn phí sách giáo khoa và hỗ trợ 4. Đầu tư tài chính 50% giá trị hạng mục cho phí nhà ở cho học sinh, sinh viên của lao 4 hạng mục toàn thể nông dân động nông thôn vùng khó khăn. Hỗ trợ chi trả 5. Hợp tác chữa 150 NDT/ người, chính khoản vay cho con học đại học đối với lao bệnh kiểu mới phủ góp 120 NDT/ người. động nông thôn nếu sinh viên tốt nghiệp trở 10% huyện (2009); về làm việc ở nông thôn vùng sâu, vùng xa, 6. Điện về làng 20% huyện (2010); vùng kém phát triển. 100% huyện (2020) + Xây dựng “chế độ bảo đảm sinh sống tối Chuyển 8 ha đất xói lở thiểu ở nông thôn và “chế độ hợp tác chữa thành đất rừng (2008) tại bệnh kiểu nông thôn mới” 7. Đổi lương thực Tứ Xuyên, Sơn Tây, Cam + Thực hiện “bảo hiểm dưỡng lão nông lấy màu xanh Túc; 56% đất cần chuyển dân”[1]. đổi (2020) toàn quốc - Chính sách đối thoại xã hội: Chính sách 8. Kết hợp nông hộ đối thoại xã hội được triển khai rộng rãi gồm 67% số nông hộ với doanh nghiệp “Chương trình đối thoại phân tích” nhằm nâng cao nhận thức của nông dân về trồng rừng; lấy Tổng số việc làm Tăng trung bình 13,7% ý kiến của nông dân về các chính sách thông cho LĐNT (2016 - 2020) qua các lãnh đạo địa phương, đặc biệt là về Nguồn: Tác giả tổng hợp từ các tài liệu 394
  3. Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2022. ISBN: 978-604-82-7001-8 3.2. Hàm ý chính sách cho Việt Nam lĩnh vực nông nghiệp; (4) Chính sách đầu tư cho giáo dục khu vực nông thôn gồm hỗ trợ Từ những nghiên cứu trên, xin đề xuất một học phí, cung cấp sách giáo khoa, hỗ trợ phí số hàm ý chính sách: sinh hoạt. Thứ nhất, định hướng chính sách phải theo từng giai đoạn phát triển của kinh tế 4. KẾT LUẬN nông nghiệp: Điểm nổi bật trong chính sách tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn Những chính sách mà Trung Quốc đã ban Trung Quốc là gắn phát triển nông thôn với hành và thực thi có kết quả trong quá trình tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, hỗ công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn có ý trợ chuyển dịch lao động, chú trọng sản phẩm nghĩa vận dụng sâu sắc đối với việc hoàn có giá trị gia tăng cao. Đặc biệt, sự kết hợp thiện và ban hành các chính sách liên quan giữa nông hộ với tập thể, với công ty để tìm đến tạo việc làm bền vững cho lao động nông đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, kết nối thôn. Nghiên cứu này đã chỉ ra những bài học thành các khâu trong một chuỗi đã tạo điều kinh nghiệm và đề xuất hàm ý chính sách kiện cho việc phát triển kinh tế nông thôn, dưới góc độ có kế hoạch theo từng giai đoạn đồng thời là cơ sở cho việc tạo việc làm bền cụ thể và chính phủ phải có các chính sách hỗ vững tại chỗ cho lao động nông thôn. trợ trực tiếp và gián tiếp nhắm thúc đẩy tạo Thứ hai, có chính sách hỗ trợ trực tiếp và việc làm cho lao động nông thôn. gián tiếp từ Chính phủ: Chính sách hỗ trỡ trực tiếp và gián tiếp nhằm tạo việc làm bền 5. TÀI LIỆU THAM KHẢO vững cho lao động nông thôn cần tập trung [1] Tiến, N.Q. (2015), Kinh nghiệm phát triển vào: (1) Chính sách miễn, giảm thuế cho kinh tế phi chính thức ở nông thôn một số nông dân bao gồm miễn thuế nông nghiệp, nước và bài học cho Việt Nam, Kỷ yếu hội thuế chăn nuôi, thuế đặc sản nông lâm, thuế thảo quốc tế “Kinh tế phi chính thức- thực giết mổ; (2) Chính sách trợ cấp cho nông dân trạng và vấn đề đặt ra đối với các nền kinh gồm trợ cấp trực tiếp vào mua nguyên liệu, tế”, NXB Hồng Đức. mua công cụ và phương tiện cho lao động [2] Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ (2018), Xu hướng nghiên cứu nông thôn; trợ cấp lương thực; trợ cấp giống và ứng dụng hệ thống canh tác thông minh tốt; trợ cấp nông nghiệp tổng hợp; (3) Chính trong nông nghiệp 4.0, Sở KHCN TP HCM. sách tín dụng gồm hỗ trợ lãi suất cho nông [3] WB (2016), Chuyển đổi nông nghiệp Việt dân vay trực tiếp và cho vay đầu tư cơ sở hạ Nam: Tăng giá trị, giảm đầu vào. Báo cáo tầng và ứng dụng khoa học công nghệ trong Phát triển Việt Nam. Washington, D.C. 395
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2