intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương VI: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, nhân văn, văn hoá

Chia sẻ: Cao Huyen Anh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

244
lượt xem
111
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xuất phát vì sinh tồn và mục đích sống, loại người sáng tạo và phát minh: ngôn ngữ, đạo đức, pháp luât …- đó là văn hoá: giá trị vât chất và giá trị tinh thần nhằm đảm bảo sự sinh tồn và cũng là mục đích sống của loài người. Quan điểm về xây dựng một nền văn hoá mới - Văn hoá mới là văn hoá dân tộc 1. Xây dựng tâm lý: tinh thần độc lập tự cường 2. Xây dựng luận lý: biết hy sinh mình, làm lợi cho quần chúng. 3. Xây dựng xã hội: mọi sự nghiệp có liên quan...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương VI: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, nhân văn, văn hoá

 1. CÊu tróc ch­¬ng VI I. Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về Văn hoa 1. Khái niệm văn hoá theo tư tưởng Hồ Chí Minh 2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về các vấn đề chung của văn hoái 3. Quan điểm của Hồ Chí Minh về một số lĩnh vực chính của văn hoá II. T­ t­ëng Hå ChÝ Minh về đạo đức. 1. Nội dung cơ bản của tư tương Hồ Chí Minh về đạo đức 2.  Sinh viên học tập và làm theo tư tuởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh I. T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ xây. dựng con người mới 1. Quan điểm CN Mác – Lênin về con người 2.  Quian điểm của Hồ Chí Minh về con người
 2. 1. Khái niệm văn hoá theo tư tưởng Hồ Chí Minh a.Định nghĩa ( sgk– tr 237) Xuất phát vì sinh tồn và mục đích sống, loại người sáng tạo và phát minh: ngôn ngữ, đạo đức, pháp luât …-> đó là văn hoá: giá trị vât chất và giá trị tinh thần nhằm đảm bảo sự sinh tồn và cũng là mục đích sống của loài người b. Quan điểm về xây dựng một nền văn hoá mới -> Văn hoá mới là văn hoá dân tộc 1. Xây dựng tâm lý: tinh thần độc lập tự cường 2. Xây dựng luận lý: biết hy sinh mình, làm lợi cho quần chúng. 3. Xây dựng xã hội: mọi sự nghiệp có liên quan đến phúc lợi của nhân dân trong xã hội. 4. Xây dựng chính trị: dân quyền 5. Xây dựng kinh tế -> Văn hoá trở thành chiến lược phát triển đấy nước
 3. 2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về các vấn đề chung của văn hoá a) Quan điểm về vị trí và vai trò của văn hoá trong đời sống xã hội - Văn hoá quan trọng ngang kinh tế, chính trị, xã hội. - Chính trị xã hội có được giải phóng, văn hoá mới được giải phóng, chính trị giải phóng mở đường cho văn hoá phát triển. - Xây dựng kinh tế để tạo điều kiện cho xây dựng và phát triển văn hoá -> Văn hoá là đời sống tinh thần của xã hội, thuộc kiến trúc thượng tầng nhưng không thể đứng ngoài mà phải ở trong kinh tế và chính trị. Văn hoá phải phục vụ nhiệm vụ chính trị thúc đẩy xây dựng và phát triển kinh tế. “ Văn hoá cũng là một mặt trận” và “ Kháng chiến hoá văn hoá, văn hoá hoá kháng chiến” a) Quan điểm về tính chất của nền văn hoá - Tính dân tộc: là cái cốt, cái tinh tuý bên trong rất đặc trưng của nền văn hoá dân tộc “ Nếu dân tộc hóa mà phát triển đến cực điểm thì là đến chỗ thế giới hoá – văn hoá mình sẽ chiếm địa vị ngang với các nền văn hoá thế giới” - Tính khoa học: tính hiện đại, tiên tiến, thụân với trào lưu của thời đại - Tính đại chúng: phục vụ nhân dân và do nhân dân xây dựng “ Văn hoá phục vụ ai? Phục vụ công nông binh - đại đa số nhân dân”
 4. a) Quan điểm về chức năng của văn hoá - Bồi dưỡng tư tưởng đúng đăn và những tình cảm cao đẹp - Mở rộng hiểu biêt, nâng cao dân trí ( tuỳ từng giai đoạn cách mạng mà mục đích nâng cao dân trí có điểm chung và riêng phù hợp với điều kiện đất nước và nhiệm vụ cách mạng). - Bồi dưỡng những phẩm chất, phong cách và lối sống tốt đẹp, lành mạnh -> Chân, thiện, mỹ để hoàn thiện bản thân. 3. Quan điểm của Hồ Chí Minh về một số lĩnh vực chính của văn hoá. a) Văn hoá giáo dục ( phương pháp và nội dung dạy và học) b) Văn hoá văn nghệ ( Văn nghệ là mặt trận, văn nghệ sỹ là chiến sỹ, tác phẩm văn nghệ là vũ khí sắc bén trong đấu tranh cách mạng, trong xây dựng xã hội mới, con người mới. c) Văn hoá đời sống (Đạo đức mới, lối sống mới, nếp sống mới)
 5. 1. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức a) Quan điểm về vai trò và sức mạnh của đạo đức - Cơ sở hình thành: + Truyền thống tư tưởng đạo đức của dân tộc Việt Nam. + Tinh hoa đạo đức Phương Đông và Phương Tây + Tư tưởng đạo đức của chủ nghĩa Mác – Lênin - Vai trò và vị trí + Đạo đức là cái gốc của người cách mạng ( lý luận và thực tiễn- đạo đức trong hành động và lấy hiệu quả là thước đo). -> Đạo đức là nguồn nuôi dưỡng và phát triển con người (Như gốc của cây, ngọn nguồn của sông suối) -> Đảng phải là đạo đức, là văn minh. -> Đạo đức của người đảng viên: Đức là gốc của tài, hồng là gốc của chuyên, phẩm chất là gốc của năng lực. + Đạo đức là nhân tố tạo nên sức hấp dẫn của CNXH. ( Những con người cộng sản – lòng cao thượng của con người)
 6. b) Quan điểm về những chuẩn mực ®¹o ®øc  cách mạng - Trung với nước, hiếu với dân Đây là phẩm chất bao trùm và quan trọng nhất. Về quan hệ đạo đức thì mối quan hệ của mỗi con người đối với đất nước, nhân dân, dân tộc mình là lớn nhất. Chữ Trung dưới thời 1 2 3 phong kiến là trung quân, trung với vua, Hiếu chỉ thu hẹp trong phạm vi gia đình là hiếu với cha mẹ
 7. b) Quan điểm về những chuẩn mực ®¹o ®øc  cách mạng  ­       CÇn, kiÖm, liªm, chÝnh, chÝ c«ng v« t­. -  Cần: là siêng năng chăm chỉ, cố gắng dẻo dai, tích cực, tự giác, sáng tạo - Kiệm: Tiết kiệm, không xa xỉ, không lãng phí, không bừa bãi và không bủn xỉn. ⇒ Cần và Kiệm phải đi đôi với nhau như” hai chân của con người”. - Liêm: Trong sạch “ Không tham lam vật chất, địa vị quyền hành, không tham ô tham nhũng”. => Chữ Liêm phải đi đôi với chữ Kiệm, Kiệm phải đi đôi với Cần. Có Kiệm thì mới có liêm được vì xa xỉ mà sinh ra tham lam - Chính: là không tà, là thẳng thắn, đúng đắn, trước hết là chính với bản thân và với người khác. - Chí công vô tư: ham làm những việc ích nước lợi dân, không ham địa vị, công danh phú quý “ Đảng viên đi trước, làng nước theo sau
 8. b) Quan điểm về những chuẩn mực ®¹o ®øc  cách mạng ­      Yªu th­¬ng con ng­êi + Hồ Chí minh sớm kết luận trên thế giới chỉ có hai giống người: bóc lột và bị bóc lột + Thương yêu con người của Bác không chỉ dừng lại ở sự thương xót số phận con người một cách chung chung, trừu tượng -> Sự thương yêu con người trước hết là hướng tới các dân tộc bị áp bức, hướng tới giai cấp vô sản, những người cùng khổ, những người nô lệ -> Cuộc đời Người phấn đấu không mệt mỏi để đấu tranh giải phóng con người mang lại tự do hạnh phúc cho con người. ­Hå ChÝ Minh toµn tËp,  Nxb ChÝnh trÞ QG, Hµ  Néi, 2000, t.5, ­ 
 9. b) Quan điểm về những chuẩn mực ®¹o ®øc  cách mạng ­ Cã tinh thÇn quèc tÕ trong s¸ng, thñy chung. Tinh thần được bắt nguồn từ bản chất quốc tế của giai cấp công nhân, từ tính ưu việt của CNXH.
 10. c) Quan điểm về những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới - Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức - Xây đi đôi với chống - Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời 2. Sinh viên học tập và làm theo tư tưởng,tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh a) Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh b) Nội dung học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 11. 1. Quan điểm CN Mác – Lênin về con người 2. Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người a.   Con nguời được nhìn nhận như một chỉnh thể thống nhất về tâm lực, thể lực và các hoạt động của nó. -> Con người luôn có xu hướng vươn lên cái Chân - Thiện - Mỹ -> Con người có tốt, có xấu, ,nhưng “ dù xấu, tốt, văn minh hay dã man đều có tình người” b) Con người cụ thể, lịch sử c) Bản chất con người mang tính xã hội
 12. 3. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con  ng­êi và chiến lược “ trồng người” a)Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người - Con người là vốn quý nhất, nhân tố quyêt định thành công của sự nghiệp cách mạng. + Nhân dân là người sáng tạo ra mọi giá trị vật chất và tinh thần. “ Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân” + Dân ta là tài năng, trí tuệ và sáng tạo - Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng; phải coi trọng, chăm sóc, phát huy nhân tố con người.     + Con ng­êi lµ môc tiªu gi¶i phãng cña C¸ch m¹ng: Cã thÓ  nãi ®iÓm xuÊt ph¸t vµ môc ®Ých cuèi cïng cña sù nghiÖp c¸ch  m¹ng cña Hå ChÝ Minh lµ con ng­êi, cho con ng­êi, v× sù Êm no,  tù do h¹nh phóc cña con ng­êi…     +  Con ng­êi lµ ®éng lùc cña sù nghiÖp c¸ch m¹ng: Theo Hå  ChÝ Minh, lùc l­îng cña c¸ch m¹ng lµ nh©n d©n, chÝnh lµ con ng­ êi. §ã lµ ®éng lùc ph¸t triÓn cña lÞch sö, ®éng lùc cña C¸ch  m¹ng. Trong khi x¸c ®Þnh môc tiªu cña c¸ch m¹ng lµ gi¶i phãng  con ng­êi, Hå ChÝ Minh còng ®ång thêi kh¼ng ®Þnh sù nghiÖp  gi¶i phãng con ng­êi lµ do chÝnh b¶n th©n con ng­êi thùc hiÖn.  Con ng­êi lµ søc m¹nh ®Çu tiªn vµ còng lµ môc tiªu cuèi cïng 
 13. b) Quan điểm của Hồ Chí Minh về chiến lược “ trồng người” - “ Trồng người” là yêu cầu khách quan, vừa cấp bách, vừa lâu dài của cách mạng. Hå ChÝ Minh kh¼ng ®Þnh: "Muèn x©y dùng chñ nghÜa x∙  héi, tr­íc hÕt cÇn cã nh÷ng con ng­êi x∙ héi chñ  nghÜa". Con ng­êi x∙ héi chñ nghÜa theo quan ®iÓm  cña Hå ChÝ Minh lµ: Cã tinh thÇn vµ n¨ng lùc lµm chñ. Cã ®¹o ®øc, cÇn, kiÖm, liªm, chÝnh, chÝ c«ng, v« t­. Cã kiÕn thøc khoa häc, kü thuËt, nh¹y bÐn víi c¸i míi Cã tinh thÇn s¸ng t¹o, gi¸m nghØ, gi¸m lµm…, §ã lµ nguån lùc quan träng nhÊt ®Ó x©y dùng thµnh  c«ng chñ nghÜa x∙ héi. - Chiến lược “ Trồng người” là môt trọng tâm, một bộ phận hợp thành của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Trong chiÕn l­îc trång ng­êi, Hå ChÝ Minh kh¼ng ®Þnh:  "V× lîi Ých m­êi n¨m trång c©y, v× lîi Ých tr¨m  n¨m trång ng­êi". §ã lµ con ng­êi ph¶i ®­îc gi¸o  dôc, rÌn luyÖn vÒ phÈm chÊt vµ n¨ng lùc ®Ó hoµn  thµnh nhiÖm vô c¸ch m¹ng giao cho. "Chñ nghÜa x∙ 
 14. 2. Nội dung tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh b. Con ng­êi võa lµ môc tiªu võa lµ ®éng lùc cña C¸ch m¹ng • Con ng­êi lµ môc tiªu gi¶i phãng cña C¸ch m¹ng: Cã thÓ nãi ®iÓm  xuÊt ph¸t vµ môc ®Ých cuèi cïng cña sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña Hå  ChÝ Minh lµ con ng­êi, cho con ng­êi, v× sù Êm no, tù do h¹nh phóc  cña con ng­êi… • Con ng­êi lµ ®éng lùc cña sù nghiÖp c¸ch m¹ng: Theo Hå ChÝ Minh,  lùc l­îng cña c¸ch m¹ng lµ nh©n d©n, chÝnh lµ con ng­êi. §ã lµ  ®éng lùc ph¸t triÓn cña lÞch sö, ®éng lùc cña C¸ch m¹ng. Trong  khi x¸c ®Þnh môc tiªu cña c¸ch m¹ng lµ gi¶i phãng con ng­êi, Hå  ChÝ Minh còng ®ång thêi kh¼ng ®Þnh sù nghiÖp gi¶i phãng con ng­êi  lµ do chÝnh b¶n th©n con ng­êi thùc hiÖn. Con ng­êi lµ søc m¹nh  ®Çu tiªn vµ còng lµ môc tiªu cuèi cïng cña c¸ch m¹ng. c. X©y dùng con ng­êi lµ chiÕn l­îc hµng ®Çu cña c¸ch m¹ng Hå ChÝ Minh kh¼ng ®Þnh: "Muèn x©y dùng chñ nghÜa x∙ héi, tr­íc hÕt  cÇn cã nh÷ng con ng­êi x∙ héi chñ nghÜa". Con ng­êi x∙ héi chñ  nghÜa theo quan ®iÓm cña Hå ChÝ Minh lµ: • Cã tinh thÇn vµ n¨ng lùc lµm chñ. • Cã ®¹o ®øc, cÇn, kiÖm, liªm, chÝnh, chÝ c«ng, v« t­. • Cã kiÕn thøc khoa häc, kü thuËt, nh¹y bÐn víi c¸i míi • Cã tinh thÇn s¸ng t¹o, gi¸m nghØ, gi¸m lµm…, §ã lµ nguån lùc quan träng nhÊt ®Ó x©y dùng thµnh c«ng chñ nghÜa x∙  héi. Trong chiÕn l­îc trång ng­êi, Hå ChÝ Minh kh¼ng ®Þnh: "V× lîi Ých  m­êi n¨m trång c©y, v× lîi Ých tr¨m n¨m trång ng­êi". §ã lµ con  ng­êi ph¶i ®­îc gi¸o dôc, rÌn luyÖn vÒ phÈm chÊt vµ n¨ng lùc ®Ó 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2