intTypePromotion=1
ADSENSE

Cơ sở của hành vi nhóm

Chia sẻ: Diemanh Diemanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

883
lượt xem
200
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kết thúc việc học tập chương này, bạn sẽ có khả năng: 1. Thảo luận về nhóm, đội, các loại nhóm, lý do gia nhập nhóm của các cá nhân; 2. Trình bày về mô hình hiệu quả nhóm; 3. Nhận dạng những nhân tố chủ yếu trong việc giải thích hành vi nhóm; 4. Mô tả cách thức những đòi hỏi vài trò thay đổi trong nhuwxngn tình huống khác nhau; 5. Mô tat cách thức mà các chuẩn mực....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cơ sở của hành vi nhóm

 1. Nh ng C s c a Hành vi Nhóm Hành vi T ch c C s c a Hành vi Nhóm Nguy n H u Lam, Ph.D Email: lam@ueh.edu.vn !" #$%&'&(&)* %+, - #$ %&'&(&)*./. 0 " #1!023 ! !2 4 5!67 !# 8881 !02 ! !2 4 4 M c tiêu K t thúc vi c h c t p ch ng này, b n s có kh : 1. Th o lu n v nhóm, i, các lo i nhóm, lý do gia nh p nhóm c a các cá nhân 2. Trình bày v mô hình Hi u qu nhóm 3. Nh n d ng nh ng nhân t ch y u trong vi c gi i thích hành vi nhóm 4. Mô t cách th c nh ng òi h i vai trò thay i trong nh ng tình hu ng khác nhau 5. Mô t cách th c mà các chu n m c nhóm nh h ng t i hành vi c a cá nhân 6. Nh n ra các l i ích và c i m c a nhóm v ng ch c 7. Th o lu n v quá trình phát tri n i 8. Li t kê các u nh c i m c a vi c ra quy t nh nhóm 9. Phân bi t các k thu t ra quy t nh nhóm Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 1
 2. Nh ng C s c a Hành vi Nhóm Hành vi T ch c nh ngh a M t t p h p các cá nhân Có nh n th c v , T ng tác v i nhau, và Có c m giác chung v ! t nv Công vi c c a các thành viên không ph" thu c l#n nhau Các thành viên không cùng chia s$ các ngh%a v" và trách nhi m Center for Excellence in Management Development Nhóm & i Nhóm i Chú tr&ng m nh vào s ' ( o Trách nhi m M"c tiêu Làm vi c )i u hành nh ng cu c h&p hi u qu )o l *ng hi u qu m t cách gián ti p thông qua ng *i khác (nhà th c hi n tài chính c a doanh nghi p) Th o luforn,Excellence Center quy t nh và y quy n in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 2
 3. Nh ng C s c a Hành vi Nhóm Hành vi T ch c Các lo i Nhóm và i Lâu dài T m th i Chíính th c Nhó Nhóm s n xu, xu,t Nhóm -c nhi m Nhó Nhóm qu n lý Công vi c v,t v Ch chíính th c C ng +ng Nhó Nhóm b n h u hành ngh Phi ch Center for Excellence in Management Development Lý do Gia nh p Nhóm • An toàn • av • T tr ng • Xã h i • Quy n l c • Nh m t m c tiêu Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 3
 4. Nh ng C s c a Hành vi Nhóm Hành vi T ch c Lý do T n t i Nhóm Phi Chính th c ) ng l c b m sinh v liên k t Th c hi n m"c tiêu H. tr v tình c m Center for Excellence in Management Development Lý do Ph thu c vào Nhóm So v i các cá nhân làm vi c n l$, các nhóm có / ng: – Gi i quy t v,n và xác nh các c h i nhanh h n – Chia s$ thông tin và 0u ph i các nhi m v" t t h n – Cung c,p d ch v" khách hàng t t do có nhi u ki n th c và 1 23 !4 – Khuy n khích các nhân viên làm vi c h ng t i các m"c tiêu chung c a nhóm Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 4
 5. Nh ng C s c a Hành vi Nhóm Hành vi T ch c Mô hình Hành vi Nhóm Môi tr ng t ch c Hi u qu Nhóm và !" ng nhó nhóm Nhi m v Ngu n l c C a Nhóm C a Nhóm • C u trúc Các Quá trình Nhóm Nhóm Center for Excellence in Management Development Ngu n l c c a Các Thành viên Nhóm Các ki n th c, k 5 67à 5 6' c – Các k 5 68 qua l i Qu n lý xung t Gi i quy t v,n h p tác Truy n t – Các -c tính tính cách ) xã h i Kh i x ng C im ) 5 6 ng, linh ho t Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 5
 6. Nh ng C s c a Hành vi Nhóm Hành vi T ch c C u trúc Nhóm: Các Vai trò Lãnh o chính th c Center for Excellence in Management Development C u trúc Nhóm: Các Vai trò Nh#ng Nh#ngVai Vai trò trò MM tttt pphh ppnh nh ng ngdd ng nghành hànhvivi ccmong mong i i v i nh ng i i v i nh ng ng ng *i nh *i nh ngngvv trí trính,t nh,t nh nh ng ngnh nh ttvv Vai Vai trò trò trong trongm m tt nnvv xãxãhh i.i. Nh Nh ng ngthái thái và vàhành hànhvivinh,t nh,t quán v i m t vai trò. quán v i m t vai trò. Nh Nh nnth th cc vv Vai Vai trò trò Quan Quan i i m mcc aam m ttcá cánhân nhânvv cách cách th c mà anh, ch tanên th c mà anh, ch ta nênthth hihi nntrong trong m t tình hu ngc" m t tình hu ng c"th th .. Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 6
 7. Nh ng C s c a Hành vi Nhóm Hành vi T ch c C u trúc c a Nhóm: Các Vai trò Mong $i Vai Mong $i Vai trò trò Xung Xung ttVai Vai trò trò Nh Nh ngngng *ikhác ng *i kháctin tintt ngngvv Tình Tìnhhu hu ngngtrong trong óóm m tt cách th c mà m t ng *i cách th c mà m t ng *i nênnên cá cá :: i i m-t v i nhi uu m-t v i nhi hành hành ng ngtrong trongm m tttình tìnhhu hu ng ng mong mong i vaitrò i vai tròr,t r,tkhác khác c" th . c" th . nhau. nhau. H$p H$p ng ngtâm tâm lý lý M M ttss nh,t nh,ttrí tríng ng m mhihi uu (không (khôngb9ngb9ngv5n v5nbb n) n)th th hihi nn nhnh ng ngmong mong i icc aagigi i iqu qu nn lýlývv i ing *ilao ng *i lao ng ngvà và 66 cc l l i.i. Center for Excellence in Management Development C u trúc Nhóm: Các Chu%n m c Các Các chu%n chu%nmm cc Nh Nh ng ngtiêu tiêuchu chu nnchung, chung, ccm&i m&i ng *i trong nhóm ch,p nh n ng *i trong nhóm ch,p nh n v v hành hànhvivitrong trongnhóm. nhóm. Chu%n Chu%nmm cc phát pháttri&n tri&nqua: qua: Các Cáclo lo iichu%n chu%nm m cc •• Các Cáctuyên tuyênbb rõ rõràng ràng •• Các Cácss kiki nnchính chínhtrong trongl lch chs; s; cc aanhóm nhóm •• Các Cáckinh kinhnghi nghi m mban ban uucc aa nhóm nhóm •• Ni Ni mmtin/giá tin/giátrtr mà màcác cácthành thànhviênviên mang mangl l i icho chonhóm nhóm Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 7
 8. Nh ng C s c a Hành vi Nhóm Hành vi T ch c C u trúc Nhóm: Các Chu%n m c SS tuân tuânth th Vi Vi cc i i uuch
 9. Nh ng C s c a Hành vi Nhóm Hành vi T ch c C u trúc Nhóm: Các Chu%n m c Hành Hànhvi vi l'm l'm ll cctt iinn ii làm làm vi vi cc Các Cáchành hành ng ngch ch ngng i ixa xahh i icc aacác các thành thành viên t ch c mà cáchành viên t ch c mà các hành ng ngnày này nh9m nh9mch ch ích íchlàlàviviph ph mmcác cácchuchu nnm m cc ãã ccthi thi ttl l ppvàvàd#n d#ntt i inh nh ng ngkk tt c"c c"c tiêu c c cho t ch c, và/ho-ccho tiêu c c cho t ch c, và/ho-c chocáccác thành viên c a thành viên c a nó. nó. Center for Excellence in Management Development Hành vi L'm l c t i N i Làm vi c Tiêu chí Ví d" S n xu,t Tài s n T,n công cá nhân Ngu n: T S. L. Robinson & R. J. Bennett. “A Typology of Deviant Workplace Behavior: A Multidimensional Scaling Study.” Academy of Management Journal, April 1995. p. 565. Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 9
 10. Nh ng C s c a Hành vi Nhóm Hành vi T ch c Thay i Chu%n m c Nhóm Gi i thi u các chu n m c L a ch&n thành viên Th o lu n v nh ng chu n m c Khen th ng nh ng hành vi Gi i tán các nhóm Center for Excellence in Management Development C u trúc Nhóm: av )a v M t v trí ho-c m t c,p b c - c xác nh v m-t xã h i - c trao cho các nhóm ho-c Chu%n Chu%nmm cc các thành viên nhóm b i Nhóm Nhóm nh ng ng *i khác. Công Côngbb ng ng aa vv cc aa aavv Các Các thành thànhviên viênnhóm nhóm VV nnhóa hóa Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 10
 11. Nh ng C s c a Hành vi Nhóm Hành vi T ch c C u trúc Nhóm: Qui mô L *i nhác xã h i Xu h ng c a các cá nhân th hi n ít n. l c h n khi làm vi c chung trong nhóm so v i khi Vi c th c hi n ) làm vi c m t cách n l$, c i hác l p. i n g on l do Nh#ng Nh#ngkk ttlu lu nnkhác: M khác: ct Th Qui mô nhóm Center for Excellence in Management Development Gi m thi&u “L i nhác Xã h i” Làm rõ h n nh ng c ng hi n cá nhân T5ng c *ng khuy n khích nhân viên Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 11
 12. Nh ng C s c a Hành vi Nhóm Hành vi T ch c C u trúc Nhóm: C u t o Nhân kh%u h c M c = >? ó các thành viên nhóm gi ng nhau v các -c tính nhân kh u h&c nh tu i tác, gi i tính, trình h&c v,n, ho-c th*i gian công tác, và nh h ng c a các -c tính này lên s thuyên chuy n. Các phân nhóm nh( Các cá nhân, m t b ph n c a nhóm, có chung nh ng -c tinh. Center for Excellence in Management Development C u trúc Nhóm: C u t o 1.) ng c – 2.N5ng l c – 3.)+ng nh,t ho-c không +ng nh,t ph" thu c theo yêu c u c a nhi m v" Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 12
 13. Nh ng C s c a Hành vi Nhóm Hành vi T ch c C u trúc Nhóm: C u t o Nhóm ng nh t Nhóm không ng nh t Center for Excellence in Management Development C u trúc Nhóm: Tính v#ng ch)c Tính v#ng ch)c M c = >? ó các thành viên nhóm h,p d#n l#n nhau và c ng viên l i trong nhóm Làm Làmt5ng t5ngtính tínhvv ng ngch ch cccc aanhóm nhóm Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 13
 14. Nh ng C s c a Hành vi Nhóm Hành vi T ch c Các Y u t* +nh h ng t,i Tính V#ng ch)c Nhóm S = 6 +ng gi a cá các thà thành viên Thá Thách th c t@ t@ Qui mô nhó nhóm bên ngoà ngoài Tính v# v#ng ch) ch)c C a nhó nhóm Thà Thành công T ng tá tác gi a c a nhó nhóm các thà thành viên Hàng rà rào gia nh p Center for Excellence in Management Development Tính v#ng ch)c, Chu%n m c Th c hi n và - ./ t Cao Th,p N5ng su,t N5ng su,t Cao Cao Trung bình N5ng su,t N5ng su,t Th,p Th,p t i Trung bình Th,p Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 14
 15. Nh ng C s c a Hành vi Nhóm Hành vi T ch c K t qu c a Tính V ng ch c trong Nhóm • Các thành viên c a m t nhóm v ng ch c: – Mu n duy trì các thành viên – SAn sàng chia s$ thông tin – Có quan h v i nhau r,t ch-t chB – Hóa gi i các m#u thu#n r,t hi u qu – Có quan h gi a các cá nhân t t h n Center for Excellence in Management Development Các Giai o n Phát tri&n Nhóm Th c hi n Hình thà thành Chu n m c Bão t Các nhóm ang t+n t i có th quay Tan rã Hình Thà Thành l i giai o n phát tri n tr c ó Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 15
 16. Nh ng C s c a Hành vi Nhóm Hành vi T ch c Các Quá trình Nhóm C ng h ng Hành ng c a hai hay nhi u ng *i có k t qu l n h n t ng c a nh ng k t qu riêng rB c a nh ng ng *i này. Hi u ng xã h i Xu h ng th c hi n t5ng lên hay suy gi m khi có m-t c a nh ng ng *i khác. Center for Excellence in Management Development Nhi m v : M c Ph" thu c L#n nhau Cao A Ph" Ph" thu c L#n nhau B C Liên ti p A B C Ngu+ Ngu+n l c Dùng chung Th p A B C Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 16
 17. Nh ng C s c a Hành vi Nhóm Hành vi T ch c Nhi m v c a Nhóm Ra quy t nh Center for Excellence in Management Development Ra Quy t nh Nhóm Cu i m Nh c i m Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 17
 18. Nh ng C s c a Hành vi Nhóm Hành vi T ch c Ra Quy t nh Nhóm T duy nhóm Hi n t ng trong ó chu n m c c as +ng thu n l,n át, è bDp nh ng ánh giá th c t các ph ng án hành ng khác nhau. ùn %y trách nhi m M t s = 2 i r i ro trong quy t nh gi a quy t nh c a nhóm và quy t nh cá nhân mà các thành viên trong nhóm có th th c hi n; có th b o th E? 61Fng có th là r i ro cao h n. Center for Excellence in Management Development Ra Quy t nh Nhóm: K thu t Các nhóm t ng tác ng não Các nhóm c" th =G? 6 ó các Quá trình phát ý t ng thành viên t ng tác m-t i khuy n khích t,t c nh ng ý m-t v i nhau. t ng mà H 4 6 G nh ng phê phán i v i nh ng ý t ng. Nhóm danh ngh a Ph ng pháp ra quy t nh H p qua m ng nhóm trong ó các thành viên M t cu c h&p qua m ng, cho l nl t a ra nh ng ý phép a ra các bình lu n và t ng theo m t quy trình h p nh,t các ý ki n mà không nh ng c l p v i nhau. nh n d ng cá nhân. Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 18
 19. Nh ng C s c a Hành vi Nhóm Hành vi T ch c Hi u qu c a Các K0 thu t K0 thu t T ng tác ng não Danh ngh a i n t1 S* 2 $ng ý t ng Ch t l $ng ý t ng S c ép xã h i Chi phí b ng ti n T*c nh h ,ng nhi m v Ti m n ng xung t cá nhân C m giác hoàn thành T n tâm v,i gi i pháp Phát tri&n tính v#ng ch)c Ngu n: T J. K. Murnighan, “Group Decision Making: What Strategies Should You Use?” Management Review, February 1981, p. 61. Center for Excellence in Management Development Các V n v,i Nhóm Các cá nhân th c hi n m t s nhi m v" t t h n/nhanh h n Thi t h i cho quá trình – chi phí phát tri n và duy trì các nhóm Các công ty không h. tr !40=G *ng làm vi c t t nh,t cho ng l c t o nhóm “L *i nhác xã h i” Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 19
 20. Nh ng C s c a Hành vi Nhóm Hành vi T ch c i hay các Cá nhân? Cá nhân i Center for Excellence in Management Development i hay các Cá nhân? Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=883

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2