intTypePromotion=1

Cơ sở của hành vi nhóm

Chia sẻ: Diemanh Diemanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
858
lượt xem
199
download

Cơ sở của hành vi nhóm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kết thúc việc học tập chương này, bạn sẽ có khả năng: 1. Thảo luận về nhóm, đội, các loại nhóm, lý do gia nhập nhóm của các cá nhân; 2. Trình bày về mô hình hiệu quả nhóm; 3. Nhận dạng những nhân tố chủ yếu trong việc giải thích hành vi nhóm; 4. Mô tả cách thức những đòi hỏi vài trò thay đổi trong nhuwxngn tình huống khác nhau; 5. Mô tat cách thức mà các chuẩn mực....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cơ sở của hành vi nhóm

 1. Nh ng C s c a Hành vi Nhóm Hành vi T ch c C s c a Hành vi Nhóm Nguy n H u Lam, Ph.D Email: lam@ueh.edu.vn !" #$%&'&(&)* %+, - #$ %&'&(&)*./. 0 " #1!023 ! !2 4 5!67 !# 8881 !02 ! !2 4 4 M c tiêu K t thúc vi c h c t p ch ng này, b n s có kh : 1. Th o lu n v nhóm, i, các lo i nhóm, lý do gia nh p nhóm c a các cá nhân 2. Trình bày v mô hình Hi u qu nhóm 3. Nh n d ng nh ng nhân t ch y u trong vi c gi i thích hành vi nhóm 4. Mô t cách th c nh ng òi h i vai trò thay i trong nh ng tình hu ng khác nhau 5. Mô t cách th c mà các chu n m c nhóm nh h ng t i hành vi c a cá nhân 6. Nh n ra các l i ích và c i m c a nhóm v ng ch c 7. Th o lu n v quá trình phát tri n i 8. Li t kê các u nh c i m c a vi c ra quy t nh nhóm 9. Phân bi t các k thu t ra quy t nh nhóm Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 1
 2. Nh ng C s c a Hành vi Nhóm Hành vi T ch c nh ngh a M t t p h p các cá nhân Có nh n th c v , T ng tác v i nhau, và Có c m giác chung v ! t nv Công vi c c a các thành viên không ph" thu c l#n nhau Các thành viên không cùng chia s$ các ngh%a v" và trách nhi m Center for Excellence in Management Development Nhóm & i Nhóm i Chú tr&ng m nh vào s ' ( o Trách nhi m M"c tiêu Làm vi c )i u hành nh ng cu c h&p hi u qu )o l *ng hi u qu m t cách gián ti p thông qua ng *i khác (nhà th c hi n tài chính c a doanh nghi p) Th o luforn,Excellence Center quy t nh và y quy n in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 2
 3. Nh ng C s c a Hành vi Nhóm Hành vi T ch c Các lo i Nhóm và i Lâu dài T m th i Chíính th c Nhó Nhóm s n xu, xu,t Nhóm -c nhi m Nhó Nhóm qu n lý Công vi c v,t v Ch chíính th c C ng +ng Nhó Nhóm b n h u hành ngh Phi ch Center for Excellence in Management Development Lý do Gia nh p Nhóm • An toàn • av • T tr ng • Xã h i • Quy n l c • Nh m t m c tiêu Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 3
 4. Nh ng C s c a Hành vi Nhóm Hành vi T ch c Lý do T n t i Nhóm Phi Chính th c ) ng l c b m sinh v liên k t Th c hi n m"c tiêu H. tr v tình c m Center for Excellence in Management Development Lý do Ph thu c vào Nhóm So v i các cá nhân làm vi c n l$, các nhóm có / ng: – Gi i quy t v,n và xác nh các c h i nhanh h n – Chia s$ thông tin và 0u ph i các nhi m v" t t h n – Cung c,p d ch v" khách hàng t t do có nhi u ki n th c và 1 23 !4 – Khuy n khích các nhân viên làm vi c h ng t i các m"c tiêu chung c a nhóm Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 4
 5. Nh ng C s c a Hành vi Nhóm Hành vi T ch c Mô hình Hành vi Nhóm Môi tr ng t ch c Hi u qu Nhóm và !" ng nhó nhóm Nhi m v Ngu n l c C a Nhóm C a Nhóm • C u trúc Các Quá trình Nhóm Nhóm Center for Excellence in Management Development Ngu n l c c a Các Thành viên Nhóm Các ki n th c, k 5 67à 5 6' c – Các k 5 68 qua l i Qu n lý xung t Gi i quy t v,n h p tác Truy n t – Các -c tính tính cách ) xã h i Kh i x ng C im ) 5 6 ng, linh ho t Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 5
 6. Nh ng C s c a Hành vi Nhóm Hành vi T ch c C u trúc Nhóm: Các Vai trò Lãnh o chính th c Center for Excellence in Management Development C u trúc Nhóm: Các Vai trò Nh#ng Nh#ngVai Vai trò trò MM tttt pphh ppnh nh ng ngdd ng nghành hànhvivi ccmong mong i i v i nh ng i i v i nh ng ng ng *i nh *i nh ngngvv trí trính,t nh,t nh nh ng ngnh nh ttvv Vai Vai trò trò trong trongm m tt nnvv xãxãhh i.i. Nh Nh ng ngthái thái và vàhành hànhvivinh,t nh,t quán v i m t vai trò. quán v i m t vai trò. Nh Nh nnth th cc vv Vai Vai trò trò Quan Quan i i m mcc aam m ttcá cánhân nhânvv cách cách th c mà anh, ch tanên th c mà anh, ch ta nênthth hihi nntrong trong m t tình hu ngc" m t tình hu ng c"th th .. Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 6
 7. Nh ng C s c a Hành vi Nhóm Hành vi T ch c C u trúc c a Nhóm: Các Vai trò Mong $i Vai Mong $i Vai trò trò Xung Xung ttVai Vai trò trò Nh Nh ngngng *ikhác ng *i kháctin tintt ngngvv Tình Tìnhhu hu ngngtrong trong óóm m tt cách th c mà m t ng *i cách th c mà m t ng *i nênnên cá cá :: i i m-t v i nhi uu m-t v i nhi hành hành ng ngtrong trongm m tttình tìnhhu hu ng ng mong mong i vaitrò i vai tròr,t r,tkhác khác c" th . c" th . nhau. nhau. H$p H$p ng ngtâm tâm lý lý M M ttss nh,t nh,ttrí tríng ng m mhihi uu (không (khôngb9ngb9ngv5n v5nbb n) n)th th hihi nn nhnh ng ngmong mong i icc aagigi i iqu qu nn lýlývv i ing *ilao ng *i lao ng ngvà và 66 cc l l i.i. Center for Excellence in Management Development C u trúc Nhóm: Các Chu%n m c Các Các chu%n chu%nmm cc Nh Nh ng ngtiêu tiêuchu chu nnchung, chung, ccm&i m&i ng *i trong nhóm ch,p nh n ng *i trong nhóm ch,p nh n v v hành hànhvivitrong trongnhóm. nhóm. Chu%n Chu%nmm cc phát pháttri&n tri&nqua: qua: Các Cáclo lo iichu%n chu%nm m cc •• Các Cáctuyên tuyênbb rõ rõràng ràng •• Các Cácss kiki nnchính chínhtrong trongl lch chs; s; cc aanhóm nhóm •• Các Cáckinh kinhnghi nghi m mban ban uucc aa nhóm nhóm •• Ni Ni mmtin/giá tin/giátrtr mà màcác cácthành thànhviênviên mang mangl l i icho chonhóm nhóm Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 7
 8. Nh ng C s c a Hành vi Nhóm Hành vi T ch c C u trúc Nhóm: Các Chu%n m c SS tuân tuânth th Vi Vi cc i i uuch
 9. Nh ng C s c a Hành vi Nhóm Hành vi T ch c C u trúc Nhóm: Các Chu%n m c Hành Hànhvi vi l'm l'm ll cctt iinn ii làm làm vi vi cc Các Cáchành hành ng ngch ch ngng i ixa xahh i icc aacác các thành thành viên t ch c mà cáchành viên t ch c mà các hành ng ngnày này nh9m nh9mch ch ích íchlàlàviviph ph mmcác cácchuchu nnm m cc ãã ccthi thi ttl l ppvàvàd#n d#ntt i inh nh ng ngkk tt c"c c"c tiêu c c cho t ch c, và/ho-ccho tiêu c c cho t ch c, và/ho-c chocáccác thành viên c a thành viên c a nó. nó. Center for Excellence in Management Development Hành vi L'm l c t i N i Làm vi c Tiêu chí Ví d" S n xu,t Tài s n T,n công cá nhân Ngu n: T S. L. Robinson & R. J. Bennett. “A Typology of Deviant Workplace Behavior: A Multidimensional Scaling Study.” Academy of Management Journal, April 1995. p. 565. Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 9
 10. Nh ng C s c a Hành vi Nhóm Hành vi T ch c Thay i Chu%n m c Nhóm Gi i thi u các chu n m c L a ch&n thành viên Th o lu n v nh ng chu n m c Khen th ng nh ng hành vi Gi i tán các nhóm Center for Excellence in Management Development C u trúc Nhóm: av )a v M t v trí ho-c m t c,p b c - c xác nh v m-t xã h i - c trao cho các nhóm ho-c Chu%n Chu%nmm cc các thành viên nhóm b i Nhóm Nhóm nh ng ng *i khác. Công Côngbb ng ng aa vv cc aa aavv Các Các thành thànhviên viênnhóm nhóm VV nnhóa hóa Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 10
 11. Nh ng C s c a Hành vi Nhóm Hành vi T ch c C u trúc Nhóm: Qui mô L *i nhác xã h i Xu h ng c a các cá nhân th hi n ít n. l c h n khi làm vi c chung trong nhóm so v i khi Vi c th c hi n ) làm vi c m t cách n l$, c i hác l p. i n g on l do Nh#ng Nh#ngkk ttlu lu nnkhác: M khác: ct Th Qui mô nhóm Center for Excellence in Management Development Gi m thi&u “L i nhác Xã h i” Làm rõ h n nh ng c ng hi n cá nhân T5ng c *ng khuy n khích nhân viên Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 11
 12. Nh ng C s c a Hành vi Nhóm Hành vi T ch c C u trúc Nhóm: C u t o Nhân kh%u h c M c = >? ó các thành viên nhóm gi ng nhau v các -c tính nhân kh u h&c nh tu i tác, gi i tính, trình h&c v,n, ho-c th*i gian công tác, và nh h ng c a các -c tính này lên s thuyên chuy n. Các phân nhóm nh( Các cá nhân, m t b ph n c a nhóm, có chung nh ng -c tinh. Center for Excellence in Management Development C u trúc Nhóm: C u t o 1.) ng c – 2.N5ng l c – 3.)+ng nh,t ho-c không +ng nh,t ph" thu c theo yêu c u c a nhi m v" Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 12
 13. Nh ng C s c a Hành vi Nhóm Hành vi T ch c C u trúc Nhóm: C u t o Nhóm ng nh t Nhóm không ng nh t Center for Excellence in Management Development C u trúc Nhóm: Tính v#ng ch)c Tính v#ng ch)c M c = >? ó các thành viên nhóm h,p d#n l#n nhau và c ng viên l i trong nhóm Làm Làmt5ng t5ngtính tínhvv ng ngch ch cccc aanhóm nhóm Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 13
 14. Nh ng C s c a Hành vi Nhóm Hành vi T ch c Các Y u t* +nh h ng t,i Tính V#ng ch)c Nhóm S = 6 +ng gi a cá các thà thành viên Thá Thách th c t@ t@ Qui mô nhó nhóm bên ngoà ngoài Tính v# v#ng ch) ch)c C a nhó nhóm Thà Thành công T ng tá tác gi a c a nhó nhóm các thà thành viên Hàng rà rào gia nh p Center for Excellence in Management Development Tính v#ng ch)c, Chu%n m c Th c hi n và - ./ t Cao Th,p N5ng su,t N5ng su,t Cao Cao Trung bình N5ng su,t N5ng su,t Th,p Th,p t i Trung bình Th,p Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 14
 15. Nh ng C s c a Hành vi Nhóm Hành vi T ch c K t qu c a Tính V ng ch c trong Nhóm • Các thành viên c a m t nhóm v ng ch c: – Mu n duy trì các thành viên – SAn sàng chia s$ thông tin – Có quan h v i nhau r,t ch-t chB – Hóa gi i các m#u thu#n r,t hi u qu – Có quan h gi a các cá nhân t t h n Center for Excellence in Management Development Các Giai o n Phát tri&n Nhóm Th c hi n Hình thà thành Chu n m c Bão t Các nhóm ang t+n t i có th quay Tan rã Hình Thà Thành l i giai o n phát tri n tr c ó Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 15
 16. Nh ng C s c a Hành vi Nhóm Hành vi T ch c Các Quá trình Nhóm C ng h ng Hành ng c a hai hay nhi u ng *i có k t qu l n h n t ng c a nh ng k t qu riêng rB c a nh ng ng *i này. Hi u ng xã h i Xu h ng th c hi n t5ng lên hay suy gi m khi có m-t c a nh ng ng *i khác. Center for Excellence in Management Development Nhi m v : M c Ph" thu c L#n nhau Cao A Ph" Ph" thu c L#n nhau B C Liên ti p A B C Ngu+ Ngu+n l c Dùng chung Th p A B C Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 16
 17. Nh ng C s c a Hành vi Nhóm Hành vi T ch c Nhi m v c a Nhóm Ra quy t nh Center for Excellence in Management Development Ra Quy t nh Nhóm Cu i m Nh c i m Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 17
 18. Nh ng C s c a Hành vi Nhóm Hành vi T ch c Ra Quy t nh Nhóm T duy nhóm Hi n t ng trong ó chu n m c c as +ng thu n l,n át, è bDp nh ng ánh giá th c t các ph ng án hành ng khác nhau. ùn %y trách nhi m M t s = 2 i r i ro trong quy t nh gi a quy t nh c a nhóm và quy t nh cá nhân mà các thành viên trong nhóm có th th c hi n; có th b o th E? 61Fng có th là r i ro cao h n. Center for Excellence in Management Development Ra Quy t nh Nhóm: K thu t Các nhóm t ng tác ng não Các nhóm c" th =G? 6 ó các Quá trình phát ý t ng thành viên t ng tác m-t i khuy n khích t,t c nh ng ý m-t v i nhau. t ng mà H 4 6 G nh ng phê phán i v i nh ng ý t ng. Nhóm danh ngh a Ph ng pháp ra quy t nh H p qua m ng nhóm trong ó các thành viên M t cu c h&p qua m ng, cho l nl t a ra nh ng ý phép a ra các bình lu n và t ng theo m t quy trình h p nh,t các ý ki n mà không nh ng c l p v i nhau. nh n d ng cá nhân. Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 18
 19. Nh ng C s c a Hành vi Nhóm Hành vi T ch c Hi u qu c a Các K0 thu t K0 thu t T ng tác ng não Danh ngh a i n t1 S* 2 $ng ý t ng Ch t l $ng ý t ng S c ép xã h i Chi phí b ng ti n T*c nh h ,ng nhi m v Ti m n ng xung t cá nhân C m giác hoàn thành T n tâm v,i gi i pháp Phát tri&n tính v#ng ch)c Ngu n: T J. K. Murnighan, “Group Decision Making: What Strategies Should You Use?” Management Review, February 1981, p. 61. Center for Excellence in Management Development Các V n v,i Nhóm Các cá nhân th c hi n m t s nhi m v" t t h n/nhanh h n Thi t h i cho quá trình – chi phí phát tri n và duy trì các nhóm Các công ty không h. tr !40=G *ng làm vi c t t nh,t cho ng l c t o nhóm “L *i nhác xã h i” Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 19
 20. Nh ng C s c a Hành vi Nhóm Hành vi T ch c i hay các Cá nhân? Cá nhân i Center for Excellence in Management Development i hay các Cá nhân? Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2