intTypePromotion=3

Cơ sở dẫn liệu của báo cáo tài chính

Chia sẻ: Châu Trâm | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:2

0
398
lượt xem
61
download

Cơ sở dẫn liệu của báo cáo tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cơ sở dẫn liêụ cuả baó caó taì chiń h là căn cứ cuả nhưñ g khoan̉ muc̣ và thông tin triǹ h baỳ trong baó caó taì chiń h ( do lañ h đaọ đơn vị chiụ trać h nhiêṃ lâp̣ ) dưạ trên cơ sở cać chuân̉ mưc̣ và chế độ kế toań quy điṇ h và phải đươc̣ thê ̉ hiện rõ ràng đối với từng chỉ tiêu trong báo cáo tài chính đó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cơ sở dẫn liệu của báo cáo tài chính

  1. 1. Cơ sở dân liêu cua bao cao tai chinh : khai niêm, cac tiêu chuân, ví du. ̃ ̣ ̉ ́ ́ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̉ ̣ a. Khai niêm : ́ ̣ - Cơ sở dân liêu cua bao cao tai chinh là căn cứ cua những khoan muc và thông tin trinh bay trong bao cao tai ̃ ̣ ̉ ́ ́ ̀ ́ ̉ ̉ ̣ ̀ ̀ ́ ́ ̀ chinh ( do lanh đao đơn vị chiu trach nhiêm lâp) dựa trên cơ sở cac chuân mực và chế độ kế toan quy đinh và ́ ̃ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ̣ phai được thể hiên rõ rang đôi với từng chỉ tiêu trong bao cao tai chinh đo. ̉ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ - Hay CSDL cua BCTC là những cam kêt cua nhà quan lý về tinh trung thực hợp lý cua BCTC. ̉ ́ ̉ ̉ ́ ̉ b. 7 tiêu chuân : ̉ - Sự phat sinh – Occurrence :1 nghiêp vụ hay 1 sự kiên đã ghi chep thì phai đã xay ra & có liên quan đên đ ơn vị ́ ̣ ̣ ́ ̉ ̉ ́ trong thời kì xem xet. ́ - Sự hiên hữu – Existence : tai san hay khoan nợ phan anh trên BCTC thực tế phia tôn tai ( có thực ) vao thời điêm ̣ ̀ ̉ ̉ ̉ ́ ̉ ̀ ̣ ̀ ̉ bao cao. ́ ́ - Tinh đây đủ – Completeness : toan bộ tai san, cac khoan nợ, nghiêp vụ hay giao dich đã xay ra có liên quan đên ́ ̀ ̀ ̀ ̉ ́ ̉ ̣ ̣ ̉ ́ BCTC phai được ghi chep hêt cac sự kiên liên quan. ̉ ́ ́ ́ ̣ - Ghi chep chinh xac – Accuracy : 1 nghiêp vụ hay 1 sự kiên được ghi chep theo đung giá trị cua no, doanh thu hay ́ ́ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̉ ́ chi phí được ghi nhân đung ki, đung khoan muc & đung về toan hoc. ̣ ́ ̀ ́ ̉ ̣ ́ ́ ̣ - Đanh giá hợp lý – Valuation : 1 tai san hay 1 khoan nợ được ghi chep theo giá trị thich hợp trên c ơ sở chuân ́ ̀ ̉ ̉ ́ ́ ̉ mực và chế độ kế toan hiên hanh( hoăc được thừa nhân ) ́ ̣ ̀ ̣ ̣ - Quyên sở hữu rõ rang – Ownership; Right & Obligation : 1 tai san hay công nợ phan anh trên BCTC đơn vị phai ̀ ̀ ̀ ̉ ̉ ́ ̉ có quyên sở hữu hoăc có trach nhiêm hoan trả tai thời điêm bao cao. ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ ́ - Trinh bay và công bố – Presentation & Declaration : cac khoan muc được phân loai, diên đat & công bố phù hợp ̀ ̀ ́ ̉ ̣ ̣ ̃ ̣ với chuân mực & chế độ kế toan hiên hanh hoăc được châp nhân. ̉ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ c. Ví dụ : Chương trinh kiêm toan chi tiêt doanh thu: ̀ ̉ ́ ́ - Phat sinh : doanh thu đã đat được ́ ̣ - Hiên hữu : khoan doanh thu là có thực ̣ ̉ - Đây đủ : không bỏ sot hay che giâu doanh thu ̀ ́ ́ - Ghi chep chinh xac : khoa sổ đung ki, ghi chep đung số tiên ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ̀ - Đanh giá hợp lý : đung theo quy đinh cua chuân mực kế toan : doanh thu thuân = giá ban – cac khoan giam trừ ́ ́ ̣ ̉ ̉ ́ ̀ ́ ́ ̉ ̉ - Quyên sở hữu rõ rang : doanh thu là cua doanh nghiêp ̀ ̀ ̉ ̣ - Trinh bay & công bố : doanh thu được trinh bay & thuyêt minh phù hợp với yêu câu cua chuân mực kế toan. ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ̉ ̉ ́ 2. Hệ thông kiêm soat nôi bộ : khai niêm, cac nguyên tăc kiêm soat phổ biên, cac han chế tiêm tang vôn co. Trong cac ́ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ́ ́ ̉ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ́ ́ nguyên tăc kiêm soat đo, ban tâm đăc nguyên tăc nao, cho ví du. ́ ̉ ́ ́ ̣ ́ ́ ̀ ̣ a. Khai niêm ́ ̣ Là 1 hệ thông cac biên phap ( do BGĐ, nhà quan lý và cac nhân viên trong đơn vị chi phôi ) được thiêt lâp nhăm ngăn ́ ́ ̣ ́ ̉ ́ ́ ́ ̣ ̀ ngừa và phat hiên gian lân, sai sot, đat được sự tuân thủ chủ trương chinh sach, khuyên khich hiêu quả hoat đông và ́ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̣ bao vệ tai san đơn vi. ̉ ̀ ̉ ̣ b. Cac nguyên tăc kiêm soat phổ biên ́ ́ ̉ ́ ́ - Phân trach nhiêm theo nguyên tăc bât kiêm nhiêm đôi với cac hoat đông tiêm ân rui ro cao.́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ̉ ̉ - Phân quyên và uy quyên môt cach cụ thể và thich hợp. ̀ ̉ ̀ ̣ ́ ́ - Quy trinh hoat đông và kiêm soat phai được hồ sơ hoa và công khai đên câp thich hợp. ̀ ̣ ̣ ̉ ́ ̉ ́ ́ ́ ́ - Tao lâp hệ thông chứng từ và sổ sach hoan chinh để ghi nhân đây đủ moi nghiêp vụ phat sinh ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̉ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ - Kiêm kê : đôi chiêu sổ sach và thực tế ( đề cao trach nhiêm quan lý tai san, phat hiên moi hư hong mât mat) ̉ ́ ́ ́ ́ ̣ ̉ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ́ - Kiêm tra đôc lâp (“4 măt “): dung thiêt bị kỹ thuât, công nghệ cao. ̉ ̣ ̣ ́ ̀ ́ ̣ - Han chế tiêp cân tai san vât chât và thông tin. ̣ ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ́ - Đinh kì hoăc đôt xuât tiên hanh phân tich rà soat. ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ́ ́ - Hệ thông tiêu chí khen thưởng kỉ luât rõ rang, đủ manh. ́ ̣ ̀ ̣ - Xây dựng và duy trì môi trường văn hoa doanh nghiêp, đề cao sự chinh trực và cac giá trị đao đức. ́ ̣ ́ ́ ̣ c. Cac han chế tiêm tang vôn có ́ ̣ ̀ ̀ ́ - Do nguyên tăc hiêu quả nên môt số thủ tuc KSNB đã không được thiêt lâp. ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ - Do được thiêt kế nhăm vao cac sai pham dự kiên nên HTKSNB có thể sẽ vô hiêu với cac sai pham bât thường ́ ̀ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ́ chưa tiên liêu. ̣ - Để HTKSNB vân hanh tôt, cân 1 đôi ngũ nhân viên có trinh độ ( nhân sự cua HTKSNB phai đat yêu câu ) ̣ ̀ ́ ̀ ̣ ̀ ̉ ̉ ̣ ̀ - HTKSNB sẽ vô dung khi có sự thông đông ̣ ̀ - Tinh hữu hiêu cua HTKSNB sẽ bị đe doa khi người quan lý lam quyên hoăc coi trong hinh thức. ́ ̣ ̉ ̣ ̉ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ - Tinh hữu hiêu cua HTKSNB sẽ bị đe doa khi có mâu thuân quyên lợi. ́ ̣ ̉ ̣ ̃ ̀ - Thủ tuc kiêm soat có thể bị bât câp khi điêu kiên thực tế thay đôi ( thủ tuc cua HTKSNB phai tương thich ) ̣ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̉ ̣ ̉ ̉ ́ - Vân đề con người. ́
  2. d. Trong cac nguyên tăc kiêm soat đo, tôi tâm đăc nguyên tăc ́ ́ ̉ ́ ́ ́ ́ 3. Bao cao kiêm toan về BCTC cua kiêm toan đôc lâp : khai niêm, cac loai ý kiên, trường hợp ap dung. Đong vai trò là ́ ́ ̉ ́ ̉ ̉ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ nhà quan lý DN, anh chị mong muôn đơn vị kiêm toan đưa ra những ý kiên nao? ̉ ́ ̉ ́ ́ ̀ a. Khai niêm ́ ̣ Theo VSA 700, BCKT là loai bao cao băng văn ban do kiêm toan viên và công ty kiêm toan lâp công bố đê ̉ nêu rõ ý ̣ ́ ́ ̀ ̉ ̉ ́ ̉ ́ ̣ kiên nhân xet chinh thức cua minh về BCTC cua 1 đơn vị đã được kiêm toan. ́ ̣ ́ ́ ̉ ̀ ̉ ̉ ́ b. Cac loai ý kiên ́ ̣ ́ - Châp nhân toan phân : không có đoan nhân manh, có đoan nhân manh ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̣ - Châp nhân từng phân: tuy thuôc vao, ngoai trừ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ̀ ̣ - BCKT đưa ra ý kiên từ chôi ́ ́ - Ý kiên không châp nhân ́ ́ ̣ c. Trường hợp ap dung ́ ̣ - Trường hợp đưa ra ý kiên châp nhân toan phân : được trinh bay trong trường hợp KTV và công ty kiêm toan cho ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ̀ ̉ ́ răng BCTC phan anh trung thực và hợp lý trên cac khia canh trong yêu tinh hinh tai chinh đơn vị được kiêm toan ̀ ̉ ́ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̉ ́ và phù hợp với chuân và chế độ kế toan VN hiên hanh hoăc được châp nhân ( đoan 35 – VSA 700). Ý kiên châp ̉ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ́ nhân từng phân không có nghia là BCTC được kiêm toan là hoan toan đung, không có sai sot nao, mà có thể có ̣ ̀ ̃ ̉ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̀ sai sot nhưng cac sai sot tôn tai không trong yêu, không lam người đoc thay đôi nhân đinh về cac thông tin trong ́ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ̉ ̣ ̣ ́ BCTC. - Trường hợp đưa ra ý kiên châp nhân từng phân : được trinh bay trong trường hợp KTV và công ty kiêm toan ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ̉ ́ cho răng BCTC phan anh trung thực và hợp lý trên cac khia canh trong yêu tinh hinh tai chinh đơn vi, nêu không ̀ ̉ ́ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ́ bị anh hưởng bởi yêu tố tuy thuôc hoăc ngoai trừ mà KTV đã nêu trong BCKT ( đoan 39 – VSA 700). ̉ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ - Trường hợp đưa ra ý kiên từ chôi : được đưa ra trong trường hợp hâu quả cua viêc giới han pham vi kiêm toan ́ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ là quan trong hoăc thiêu thông tin liên quan đên môt số lượng lớn cac khoan muc tới mức mà KTV không thể thu ̣ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̉ ̣ thâp đây đủ và thich hợp cac băng chứng kiêm toan có thể cho ý kiên về BCTC ( đoan 42 – VSA 700). ̣ ̀ ́ ́ ̀ ̉ ́ ́ ̣ - Trường hợp đưa ra ý kiên không châp nhân : được đưa ra trong trường hợp cac vân đề không thông nhât vôi ́ ́ ̣ ́ ́ ́ ́ ́ giam đôc là quan trong hoăc liên quan đên môt số lượng lớn cac khoan muc đên mức độ mà KTV cho răng ý kiên ́ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̉ ̣ ́ ̀ ́ châp nhân từng phân là chưa đủ để thể hiên tinh chât và mức độ sai sot trong yêu cua BCTC (đoan 43 – VSA ́ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ́ ̣ ́ ̉ ̣ 700). d. Đong vai trò là 1 nhà quan lý DN, tôi mong muôn đơn vị kiêm toan đưa ra những ý kiên giup cho uy tin DN tăng ́ ̉ ́ ̉ ́ ́ ́ ́ lên, có giá trị sử dung đôi với người đoc BCKT. ̣ ́ ̣ 4. Trinh bay cac bước công viêc kiêm toan cân thực hiên khi tiên hanh kiêm tra tông quat cac BCTC DN ̀ ̀ ́ ̣ ̉ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ̉ ̉ ́ ́ Có 21 bước công viêc cơ ban sau đây: ̣ ̉ - Thu thâp cac BCTC niên độ cân kiêm toan ̣ ́ ̀ ̉ ́ - Thu thâp bao cao kiêm toan niên độ trước kế toan ̣ ́ ́ ̉ ́ ́ - Đôi chiêu số liêu cua BCTC với BC kiêm toan, tim sự khac biêt (nêu co) ́ ́ ̣ ̉ ̉ ́ ̀ ́ ̣ ́ ́ - Kiêm tra xem cac BCTC có được trinh bay theo cac chuân mực kế toan và chế độ kế toan hiên hanh hay không. ̉ ́ ̀ ̀ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̀ - Kiêm tra lai cac phep tinh số hoc trên cac BCTC. ̉ ̣ ́ ́ ́ ̣ ́ - Tim hiêu hoat đông cua DN, phân tich, đôi chiêu với tông thể BCTC để xem tinh hợp ly. ̀ ̉ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ́ ̉ ́ ́ - Nghiên cứu hệ thông văn ban phap quy điêu chinh hoat đông cua đơn vị (chú ý về đăc thù cua nganh, nghề ) ́ ̉ ́ ̀ ̉ ̣ ̣ ̉ ̣ ̉ ̀ - Phân tich thông tin từ internet để tim hiêu tinh hinh hoat đông cua doanh nghiêp. ́ ̀ ̉ ̀ ̀ ̣ ̣ ̉ ̣ - Phân tich cac tỷ suât tai chinh quan trong. So sanh với số kế hoach và với cung kì năm trước, đề nghị DN giai ́ ́ ́ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̉ thich những biên đông bât thường. ́ ́ ̣ ́ - Lâp kế hoach kiêm toan. ̣ ̣ ̉ ́ - Xem số liêu đã kiêm toan có phù hợp với đăc thù hoat đông cua doanh nghiêp hay không. ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ - Lâp biên ban kiêm toan nêu cân. ̣ ̉ ̉ ́ ́ ̀ - Hoan tât ban cam kêt cua nhom kiêm toan. ̀ ́ ̉ ́ ̉ ́ ̉ ́ - Tham chiêu cac BCTC với cac chương trinh kiêm toan. ́ ́ ́ ̀ ̉ ́ - Lưu ý cac tai khoan chờ xử lý (3381; 1381) về rui ro sai sot đang kê. ́ ̀ ̉ ̉ ́ ́ ̉ - Rà soat lai cac sự kiên phat sinh sau ngay khoa sô,̉ khăng đinh với kế toan trưởng để đam bao răng cac sự kiên ́ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ́ ̉ ̣ ́ ̉ ̉ ̀ ́ ̣ như vây (nêu co) đã được ghi nhân. ̣ ́ ́ ̣ - Xem qua sổ sach kế toan, biên ban hop BGĐ, HĐQT cua quý đâu năm sau. ́ ́ ̉ ̣ ̉ ̀ - Xem BCTC có được lâp theo giả đinh hoat đông liên tuc hay không. ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ - Thêm cac bước công viêc nêu : chiên lược kiêm toan yêu câu kêt quả từ cac bước trên yêu câu, hoăc KTV thây ́ ̣ ́ ́ ̉ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ́ cân thiêt bổ sung… ̀ ́ - Hoan tât hồ sơ giây tờ lam viêc, tham chiêu số liêu, ghi nhân kêt qua, đưa ra kêt luân… ̀ ́ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ̣ - Đề xuât but toan điêu chinh nêu co, đề xuât ý kiên gop ý trên BCKTNB hoăc thư quan lý KTĐL. ́ ́ ́ ̀ ̉ ́ ́ ́ ́ ́ ̣ ̉

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản