intTypePromotion=1

Công tác nghiên cứu, giáo dục lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của học viện

Chia sẻ: Lan Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
83
lượt xem
15
download

Công tác nghiên cứu, giáo dục lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của học viện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu, giáo dục lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là là một trong những công tác quan trọng trong toàn bộ hoạt động tư tưởng - lý luận của Đảng. Nghiên cứu lịch sử Đảng nhằm làm sáng tỏ và ghi lại những hoạt động phong phú trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của Đảng. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết "Công tác nghiên cứu, giáo dục lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của học viện" của TS. Hoàng Văn Tuệ để hiểu rõ hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công tác nghiên cứu, giáo dục lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của học viện

  1. KY NIEM 60 NAM TRUYEN TH6NG. CONG TAC NGHIEN CUU, GIAO DUG LICH SLTOANG CONG SAN VIET NAM GOP PHAN • • • THirC HIEN NHIEM VU CHINH TRI CUA HOC VIEN TS HOANG VAN TUE Vien trudng Vien Lich sir Dang N gMen ciiu, giao due Lich sil Dang tao, ngMen cilu ve chii ngMa cdng san, ly luan Cdng san Viet Nam la mot trong Mac-Lenin, dudng ldi chinh sach cua Dang. nhilng cdng tac quan trpng trong toan bd boat Sudt chang dudng 60 nam boat ddng va ddng tu tudng - ly luan cua Dang. NgMen cihi trudng thanh cua Hgc vien CT-HC qude gia Lich sir Dang Cdng san Viet Nam nham lam Hd CM Minh, cdng tac ngMen cuu, giao due sang td va gM lai nhilng boat ddng phong phii Lich sir Dang ludn khang dinh dugc vai trd ti-ong sudt qua trinh xay dyng va phat trien ciia quan trgng, cung cd, nang cao, ddng gdp tich Dang. Tir nhiing bai hpc kinh ngMem dugc nit eye vao thanh tich chung cua Hgc vien. Mdn rati-ongqua trinh boat ddng thyc tien la nhilng Lich sir Dang Lao ddng Viet Nam (nay la can cii de cimg cd, lam sang rd tinh khoa hgc Dang Cong san Viet Nam) da chinh thuc dupe va tat yeu ve vai trd lanh dao cua Dang ddi vdi dua vao giang day ngay tir Khoa I ciia Trudng cdng euge each mang nude ta. Giao due lich sir Dang Nguyen Ai Qude. Mot dIu an dang chii Dang nham nang cao nhan thire, Meu rd dugc y la ngay 16-10-1959, Ban Bi thu Trung uong ban chat, truyen thdng ve vang cua Dang la vii Dang (Khoa II) ra Nghi quyit 639- NQ/TW kW hiiu Meu nham giao due chinh tii - tu tudng lap ra mot sd khoa, phdng ciia trudng trong dd cho can bd, dang vien va quan chiing each cd Khoa Lich sir Dang va Xay dyng Dang. De mang tin tudng vao dudng ldi sang sudt ciia dap img yeu cau ngMen cutu, giang day mdn Dang trong sy ngMep dIu tranh gianh ddc lap, Lich sil Dang, sau hon mot nam boat ddng, bao ve, xay dyng va phat trien dIt nude. Xuat Khoa da hoan thanh tdt cdng tac giang day; phattily ngMa va tam quan trgng ciia cdng tac ddng thdi ngMen cim, bien soan, xuat ban dugc ngMen cilu, giao due Lich sir Dang nen ngay tir mot sd cdng tiinh ngMen cilu Lich sir Dang khi thanh lap Trudng Dang Nguyen Ai Qude nhu: "Budc ngoat vT dgi cita cdch mgng Viet (nam 1949) tiin tiian ciia Hgc vien Chinh tii - Nam"; "Xd viit Nghi-Tinh 1930-1931" dimg Hanh chinh (CT-HC) qude gia Ho CM Minh vao dip ky Mem 30 nam thanh lap Dang (1930- ngay nay, Dang ta da quan tam den viec dao 1960). Nam 1963, di dap img yeu cau dao tao T/^P CHi LICH SLF D A N G - S6 9/2009 95
  2. KY NIEM 60 NAM TRUYEN TH6NG... ddi ngii can bd lanb dao, Khoa da bien soan dugc ling cac yeu eau dat ra, Hgc vien da khdng Tap bdi gidng ve Lich sic Ddng Lao dgng Viet ngimg dugc cimg cd va nang cao ve mgi mat. Nam cho ldptiung- cao cap chinh tii (khoa hpc Khoa Lich sir Dang ciing ngay cang phat tiien 18 tiiang). va da hoan thanh tdt cac chile nang, nMem vu Nam 1968, Khoa Lich sir Dang va Xay dyng cua minh. Den dIu nam 1996, Khoa Lich su Dang tach tiianh hai khoa: Khoa Lich sic Ddng Dang trd thanh mot khoa Idn trong Hgc vien, va Khoa Xdy dung Ddng. Sau kM dugc tiianh giang day mdn hgc ca ban la Lich sir Dang, lap, can bg cua Khoa Lich sir Dang cd nMeu cd gdp phan khang dinh sy phat trien ciia khoa gang trong viec xay dyng chuong tiinh, tai Ueu hgc Lich sir Dang Cong san Viet Nam. NMeu phuc vu nMem vu dao tao, den nam 1972 da can bg cua Khoa cd trinh do chuyen sau. Quy hoan thanh bai tap Gido tiinh Lich sit Ddng Lao md dao tao dugc nang eao d ca hai he: he dao ddng Viet Nam luu hanh ndi bg nha trudng; td tao CO ban (ldp B) va he cao hge-ngMen ciiu chiic suu tim, xac minh, chinh ly va bien tap, sinh chuyen nganh Lich sir Dang. xuat ban luu hanh ndi bd Tdi lieu vd vdn Men lich Nam 1996, Dai hdi dai bieu toan qude lan sic Ddng. Dau nam 1972, kM Trudng Nguyen Ai thii Vin cua Dang nit ra mot sd bai hgc chii Qude Trung uong bat dIu md cac khoa dao tao yeu sau 10 nam ddi mdi, trong dd cd bai hpc: chuyen tu, Khoa Lich sir Dang dam nhan cac ldp kien tri chu ngMa Mac-Lenin va tu tudng Hd chuyen tu Lich sir Dang, dao tao giang vien Lich CM Minh; tang cudng vai trd lanh dao ciia sir Dang cho he tiidng tiudng Dang va cac Dang, coi day la nMem vu then chdt. De tang tiudng dai hgc. Ngoai cdng tac giang day, Khoa cudng va nang cao chat lugng cdng tac ngMen tham gia tiiyc Men cac de tai ngMen ciiu khoa cim chii ngMa Mac-Lenin va tu tudng Hd CM hgc nhu: Giai edp vd ddu tranh giai cap trong Minh, gan cdng tac ngMen ciiu vdi cdng tac thai ky qud do len chii nghia xa hdi a miin Bde giang day, dao tao, bdi dudng ly luan chinh tii nude ta (1969);Mdi quan he sdn xudt a miin Bdecho can bg, ngay 30-10-1996 Bd Chinh tii nude ta (1969); Mdi quan he giira tu tudng vd to(Khoa v m ) ra Quyit dinh sd 07-QD/TW, hap chice (1970); Vi td chice lai sdn xudt (1970). nhdt Viin Nghien ciru chii nghia Mdc - Lenin Trong euge dau tranh each mang giai phdng vd tu tuang Hd Chi Minh vdi Hgc viin Chinh mien Nam, thdng nhIt dIt nude, dac biet la ti-ong tri quoc gia Ho Chi Minh lay ten Id Hgc viin giai doan ca nude thyc Men cdng euge ddi mdi, Chinh tri qude gia Hd Chi Minh. Thang 5- tien hanh cdng ngMep boa. Men dai hoa dIt 1997, Vien Lich sir Dang thudc Vien NgMen nude, d mdi tiidi ky, mdi giai doan, cdng tac cilu chii ngMa Mac-Lenin va tir tudng Hd CW ngMen ciiu ly luan va tdng kit kinh ngMem lanh Minh va Khoa Lich sir Dang Hgc vien Chinh dao cua Dang ddi vdi each mang nude ta, cdng tri qude gia Hd CM Minh hgp nhIttiianhVien tac giao due nang caotiinhdo ly luan, chinh tii - Lich sir Dang tiuc tiiudc Hgc vien Chinh tii tir tudng cho can bd va quin chimg nhan dan qude gia Hd CM Minh. Chirc nang, nMem vu cang trd nen cap tMit va quanti-gng.Di dap cua Vien la: ngMen cuu, bien soan va giang 96 TAP CHi L | C H SLF O A N G - S6 9/2009
  3. KY NIEM 60 NAM TRUYEN TH6NG. day Lich sir Dang Cdng san Viet Nam, Lich sir td chute hdi nghi tdng ket edng tac lich sir Dang Viet Nam va Lich sir the gidi, ngMen ciiu trong pham vi toan qude, de ra cac giai phap nhilng van de ly luan ciia Dang Cdng san Viet nang cao chit lugng cac cdng tiinh lich sir dang Nam; chii tri bien soan giao trinh cac he dao bd, ddng vien khen tiiudng cac ca nhan va dia tao tir dai hgc trd len va cac sach chuyen khao phuong cd nMeutiianhti'chtrong cdng tac lich sir chuyen nganh Lich sir Dang, ngMen cilu Dang. Vien ciing da md cac ldp tap huan ngMep phuong phap luan sir hgc cho cao hgc va vu ngMen ciiu. Men soan lich sir cac dia phuong, ngMen cim sinh chuyen nganh Ljch sir Dang. ban nganh, doan tiie rieng cho tilng dia phuong. Vien Lich sir Dang cdn chiu trach nMem dao tao, Md cac ldp tap huan cho can bd giang day lich bdi dudng can bd; md rgng quan he hgp tac sir Dang d cac phan vien, cac trudng chinh tri trong nude va qude te ve ngMen cim, giang day tinh va tiianh phd tai Ha Ndi. De gdp phan nang mdn Lich sir Dang va ngMen ciru tdng ket tiiyc cao chit lupng, Meu qua cdng tac ngMen ciru, tien; suu tam, xac minh, luu tril van kien, tai lieu bien soan xult ban va giang day ve lich sir Dang, Lich sir Dang; cM dao hudng din ngMep vu cdng tac tu lieu, van phdng ciia Vien ludn dupe ngMen ciiii, bien soan lich sir dang bg dia quan tam cimg cd, xay dyng. Da td chute khai phuong; cM dao hudng din ndi dung, phuong tiiac tai lieu luu tiu d Kho luu trir Trung uong phap giang day; bdi dudng chuyen de ve mdn Dang, cac Trung tam luu tril ciia Nha nude, cac lich sir Dang cho giang vien cac Phan vien va cac phdng luu till ciia cac bp, ban, nganh, doan the Khoa Ljch sir Dang tiiudc cac tiudng chinh tii Trung uong, td chirc gM chep va thu thap hdi ky ciia cac tinh, thanh phd. ciia cac bac lao tiianh each mang. Vien Lich sir Dang ludn phan dau thyc Men Thyc Men CM tiii 15 ngay 28-8-2002 ciia tdt cac nMem vu dugc Hgc vien giao: Hoan Ban Bi thu Trung uong Dang (Khoa IX) Vi thanh ke hoach giang day 3 mdn lich sir cho cac tdng cuang vd ndng eao chdt lugng nghien cim, ldp dao tao cir nhan va cao cap ly luan chinh tii; bien soon lich sic Ddng Cong sdn Viet Nam, Dao tao sau dai hgc chuyen nganh Lich sir Vien da tham muu cho Hpc vien xay dung Ke Dang cho cac ldp ngMen cuu sinh, cao hgc; hoach trien khai CM thi tren pham vi toan qude. Hoan thanh ngMem thu va trien khai nMeu de Qua thdi gian trien khai thyc Men CM tiii 15, tai cap nha nude, cap bd; Bien soan, xuat ban cdng tac ngMen cilii, bien soan, giang day lich Gido trinh Lich sic Ddng Cong sdn Viet Nam, sir Dang Cdng san Viet Nam, lich sir dang bd Gido trinh Lich sic Viet Nam, Gido trinh Lich sic cac dia phuang, ljch sir truyen thdng cac ban, the giai; Chii bien nMeu tap trong bd Vdn kien nganh, doan the d Trung uong va d cac dia Bang todn tap; Thyc Men nMem vu cua Hgc phuong da cd nhilng budc chuyen bien tich cue. vien ve cdng tac budng din chuyen mdn ngMep Tu cac ket qua boat ddng thyc te, tdng ket cdng vu Hch sir dang bd dia phuang va lich sir ban, tac cac nam, Hpc vien ludn danh gia cao thanh nganh, doan tiii Trung uong. Hang nam, Vien tich ddng gdp ciia Vien Lich sir Dang. Tir nam tham muu cho Ban Giam ddc Hoc vien chii tri 2000 din nam 2005, Vien dat danh Meu la don TAP CHi LICH SLF D A N G • S 6 9/2009 97
  4. KY NIEM 60 NAM TRUYEN TH6NG... vi x d t sic. Rieng nam 2000 va 2005, Vien Ljch lanh dao Viea Thang 11-2006, Dai hdi Dang bd sir Dang dat danh Meu xult sac toan nganh. ca sd Vien Lich sir Dang nMem ky 2006-2010 td Thyc Men NgM quyit sd 52-NQ/TW, ngay chiic tiianh cdng, Dang bd ca sd Vien Lich su 30-7-2005 va Quyit dinh sd 149-QD/TW, ngay Dang ngay cang dugc ciing cd... Nam 2007, 2-8-2005 ciia Bd CMnh tii (Khda DC) vi chile Vien Lich sir Dang vinh dy dugc ddn nhan phln nang nMem vu ciia Hpc vien Chinh tii quoc gia tiiudng cao quy: Huan chuong Hd CM Minh Hd CM Minh, ngay 2-8-2005, Giam ddc Hpc Dugc sy quan tam lanh dao sau sat cua vien ra Quyit dinh sd 4348/QD-HVCTQG hgp Dang bg va Ban Giam ddc Hge vien, phat huy nbit don vi Tap cM Lich sir Dang vao Vien Lich truyin thdng cua nganh Lich sir Dang, lye sir Dang. Bd may td chiic ciia Vien sau kM T ^ lugng can bd, cdng chute Vien Lich sir Dang cM Lich sir Dang hgp nbIt gdm 6 don vi, vdi nd lye, sang tao thyc Men hoan thanh tdt mpi tdng sd can bd, cdng chute ciia Vien la 51 ngudi. nMem vu dugc Hge vien giao, gdp phan hoan Sau tiidi gian ngan cimg cd, dn dinh td chirc, thanh nMem vu chinh tri ciia Hgc vien. Vien tiip tuc duy tri tdt cac boat ddng. Cudi nam can cii Quyit dinh sd 100-QD/TW ngay 22- 2005, Dang bd co sd lamtiidiVien Lich sir Dang 10-2007 cua Bd Chinh tii ve chile nang, nMem tryc tiiudc Dang bp Hpc vien dupe thanh lap. vu va td chile bd may ciia Hgc vien CT-HC Day ciing la mot diem mdc danh dau sy viing qude gia Hd CM Minh; Nghi dinh sd manh ddi vdi dpi ngii lanh dao ciia Vien. Ngay 129/2008/ND-CP ngay 17-12-2008 cua CMnh 31-8-2006, Giam ddc Hpc vien ra Quyet dinh sd phii quy dinh chute nang, nMem -vu, quyen ban 1812/QD-HVCTQG vi chile nang, nMem vu va va CO cau td chute ciia Hgc vien CT-HC qude td chirc bd may ciia Vien Lich sir Dang. Quyet gia Hd CM Minh, ngay 31-3-2009, Giam doc dinh neu rd Vien cd chirc nang giang day chuyen Hgc vien ra Quyit dinh sd 769/QD-HVCT- nganh Lich sir Dang, gdp phIn dao tao, bdi HCQG ve chirc nang, nMem vu, co cau td chiic dudng can bd lanh dao, quan ly chii chdt trung, ciia Vien Lich sir Dang. Theo Quyet dinh, Vien cao cap, can bd khoa hgc ly luan chinh tri ciia Lich sir Dang la don vi true thudc Hgc vien cd Dang, Nha nude va cac doan tiie chinh tri - xa chire nang: ngMen eiiu. Men soan Lich sir Dang hdi; ngMen cim khoa hgc lich sir Dang, gdp phln Cdng san Viet Nam, gdp phln cung cap luan cii cung cap luan cii khoa hgc cho viec hoach dinh khoa hgc cho viec hoach dinh dudng ldi, chu chii truong, dudng ldi, chinh sach cua Dang, Nha truang, chinh sach ciia Dang va Nha nude; nude. Nhan thire rd trach nMem nang ne nhung giang day chuyen nganh Lich sir Dang, gdp cd y ngMa quan trgng, Vien da kip thdi dn dinh phan dao tao, bdi dudng can bg lanh dao, quan bd may td chire phii hgp va nhanh chdng trien ly ciia cac don vi sy ngMep cdng lap, thanh vien khai thyc Men cac chirc nang, nMem vu ciia hdi ddng quantii,tdng giam ddc, phd tdng giam minh, Hdi ddng khoa hpc chuyen nganh Lich sir ddc, giam ddc, phd giam ddc doanh ngMep nha Dang ciia Vien dugc kien toan,tiiycMen tdt chute nude va cac ddi tugng khae, can bg khoa hgc ly nang, nMem vu tu van cac van de khoa hpc cho luan chinh tii ciia he thdng chinh tri. 98 TAP CHi L | C H SLF D A N G - S6 9/2009
  5. KY NIEM 60 N A M TRUYEN T H 6 N G . . . Co cau td chire cua Vien bao gdm Ban lanh Dang Cdng san Viet Nam - Dang do Chu tich dao Vien va cac don vj: Ban NgMen cilu, giang Hd CM Minh sang % va ren luyen, trai qua gan day Lich sir Dang Cdng san Viet Nam thdi ky 80 nam tir kM thanh lap da lanh dao nhan dan ta each mang dan tdc dan chu (ggi tat la Ban gjanh dugc nhiing thang Igi vi dai trong sy Cach mang dan tdc dan chii); Ban NgMen ciiu, ngMep giai phdng dan tdc, xay dyng chii ngMa giang day Lich sir Dang Cdng san Viet Nam xa hdi va bao ve Td qude, viet nen nhilng trang tiidi ky each mang xa hdi chu ngMa (gpi tit la sir ve vang ciia Dang, ciia dan tdc. La ddi ngii Ban Cach mang xa hdi chu ngMa); Ban Dia nhilng ngudi lam cdng tac trong lihh vyc ngMen phuang; Tap cM Lich sir Dang; Phdng Hanh cilu va giang day Lich sir Dang Cdng san Viet chinh-Tdng hgp; Phong Tu lieu-Pbuong phap. Nam, Meu sau sac nhat ban chit tit yeu, khoa Cd tiie ndi, vdi vi tii', chute nang, nMem vu hgc va each mang ve sir menh lich sir cua Dang va md hinh td chirc Men nay, day ciing la giai vdi sy ngMep each mang dIt nude, chung ta cd doan Vien Ljch sir Dang dang dugc quan tam quyen ty bao va nhan thay rang day la mot nMem xay dyng, cimg cd de nang cao ban niia kha vu nang ne, khd khan nhung rat ve vang. Trong nang va nang lye boat ddng, gdp phan xay giai doan Men nay, cdng tac lich sir Dang can dung Hpc vien Idn manh dap img yeu cau dat phai dam bao tinh chan tiiyc va nang cao ve mat ra ciia each mang nude ta. ly luan. Tren ca sd sir lieu phai danh gia dugc Vien Lich sir Dang tir bao la mot don vi da tinh dich tiiyc ciia nd, tdng ket tiiyc tien de nit ra dupe sinh ra, xay dung vatiudngtiianhgan lien vdi dugc nhirng bai hgc kinh ngMem ve lanh dao va lich sir truyen thdng 60 nam phln dlu, boat ddng xay dung Dang. Tir nhiing sy kien lich sir tien dly ve vang va ty hao ciia Hpc -sden CT-HC qude hanh khai quat boa nhlm luan chung, cu tiie boa gia Hd CM Minh, mot trung tdm qude gia ddo tgo, quy luat khach quan gdp phan phat trien tu duy ly bdi duong cdn bd lanh dgo, cjudnly trung caocdp, luan ciia toan Dang. Phai khdng ngimg nang cao cdng chice hdnh ehinh viin chuc qudn ly cdc dan Meu qua cdng tac giang day lich sir Dang nhlm vi su nghiep vd doanh nghiep, cdn bg khoa hgc giao due tmyen thdng, bdi dudng y cM va tinh chinh tri vd hdnh chinh cua he thdng chinh tri; cam each mang, gidi tiiieu Lich sir Dang ta vdi trung tdm qude gia nghien cicu khoa hgc ly ludn ban be qude te, gdp phln dlu tranh chdng lai cac Mde-Linin vd tu tuang Hd Chi Minh duong loi tiie luctiiiidich muu toan xuyen tac lich sir, chdng ciia Ddng chinh sdeh vd phap lugt eiia Nhd nude, lai Dang ta va che do xa bdi chii ngMa d nude ta cdc khoa hgc ehinh tri vd khoa hoc hdnh chinh. De - Qudn triit sdu sdc Quyit dinh sd 769/QD- hoan thanh tdt chirc nang, nMem -vu ciia Vien Lich HVCT-HCQG vi chice ndng, nhiem vu vd ca sir Dang Irong tiidi gian tdi, gdp phln xay dyng va cdu td chice cua Viin Lich sic Ddng. phat trien Hpc vien, can bd, cdng chirc, vien chircVien Lich sir Dang la mot don vi trong he Vien Lich sir Dang tap tiung tiiuc Men tdt nhirng thdng td chirc ciia Hgc vien CT-HC quoc gia van de CO ban sau day: Hd CM Minh. Md binh, co cau td chuc xac - Khdng ngimg ndng eao nhdn thice ve y nghia dinh trong Quyit dinh sd 769/QD-HVCT- vd tdm quan trgng eiia cong tdc nghiin cim vd HCQG la phii hgp vdi chuc nang, nMem vu gidng day lich sic Ddng Cdng sdn Viet Nam. dugc giao, ke thira va phat buy dugc cac yeu td TAP CHi LICH SLF O A N G - S6 9/2009 99
  6. KY NIEM 60 NAM TRUYEN T H 6 N G . va diiu kien sin cd, kit hgp chat che hon giila ngudi thyc Men tdt nMem vu dugc giao. Phai cdng tac ngMen cuu khoa hgc vdi giao due, xay dung dugc cac tieu chuan, tieu cM rd rang, dao tao. Tir nhirng boat ddng ket hgp ngMen cu tiii, khach quan di ddng vien, danh gia chinh cim khoa hgc va giang day se tao dieu kien de xac, kip thdi cho cac vi tri edng tac. Phat huy nang cao kha nang va phat trien dpi ngii can tinh thintiJphe binh vatirphe binhft-ongndi bd bd. Co clu td chiletiieomd hinh Men nay ciing Vien tren ca sd lly tieu cM hoan thanh nMem la tao tien de va dinh hudng cho viec nang cao vu chung, Igi ich chung la hang dlu. cdng tac quan ly, tinh ddc lap, chii ddng va tao - Tgo lap mdi trudng lam viec edng bang ddn mdi trudng thdng thoang cho viec trien khai ehii, phdt huy duac khd ndng ciia moi ngicdi; thyc Men cac nMem vu ciia Vien. qudn ly, cham lo xdy dung dgi ngU can bg, edng - Xdy dung, cung co bg mdy to chice ciia chice, viin chuc ciia Vien ngdy edng Idn mgnh Vien Lich sic Ddng phu hap vdi yiu cdu chuc ddp img yeu cdu, nhiem vu duac giao. ndng, nhiem vu. Dac thii ciia Vien Lich sir Dang la cd nMeu Tren ca sd chirc nang, nMem vu chung ciia don vi; cd don vi ndi dung cdng tac tuong ddi Vien va co cau td chute Men che neu rd trong ddc lap nhu: Tap cM Lich sir Dang; cd don vi dia Quyit dinh sd 769/QD-HVCT-HCQG, kit hgp ban va chirc nang boat ddng rdng nhu Ban Dia vdi nguyen vgng va kha nang trinh do chuyen phuong... Vi vay viec tao lap mdi trudng lam mdn Men cd ciia timg can bg cdng chuc, vien viec cdng bang, dan chu se phaitiiycMen tren ca chile; sap xep va dn dinh td chirc bien che timg sd xay dyng mot Quy che ndi bd khoa hgc va bd phan vdi muc tieu vira hoan thanh dugc phii hgp thyc tien boat ddng cua Vien, dya tren nMem vu chuyen mdn trudc mat vira dinh co sd cac quy che, quy dinh cua Hgc vien ddng hudng dugc tinh ke thira cho phat trien dgi ngii thdi van dung sang tao cac chu truong, ehinh lau dai, chii ddng khae phuc Men tugng hang sach va phap luat ciia Dang va Nha nude. Ket hut can bd. Ddng vien va tao dieu kien tdt nhat hgp chat che giiia chinh quyen, td chile Dang va cho timg bd phan va timg vi tri cdng tac phat cac td chute quan chimg (Cdng doan, Doan thanh buy dugc kha nang va nang lye ciia minh. Men, Cyu cMen binh) trong viec quan ly, cham lo - Xdy dung tinh thdn dodn kit nhdt tri trong xay dung ddi ngii can bg, edng chute, vien chute Viin vi muc tieu nhiem vu chung. ciia Vien Lich sir Dang ngay cang Idn manM Quan tam, xay dung tinh than doan kit, Phan khdi va ty hao trudc truyen thdng 60 tirong trg, giiip dd lan nhauti-ongcdng tac. Mgi nam xay dyng va trudng thanh ciia Hgc vien can bd, cdng chirc, vien chirc Vien Lich sir CT-HC qude gia Hd CM Minh, can bd, cdng Dang ludn nhan tbile rd dugc vai trd, chirc chute, vien chuc Vien Lich sir Dang ludn ludn nang, nMem vu tren vi tri cdng tac ciia minh; tir nhan thiite sau sac trach nMem cua minh, phan do ludn trau ddi kien thire, kha nang cdng tac di dlu hoan thanh tdt nMem vu dugc giao, xay hoan thanh nMem vu. Ban Lanh dao Vien va dyng Vien ngay cang vung manh, gdp phln cac ddng cM can bd quan ly, phu tiach tiuc tiip xay dyng Hgc vien Idn manh, dap img yeu d u ciia tilng vi tii cdng tac cd ti-ach nMem quan dat ra ddi vdi sy ngMep bao ve, xay dyng va tam, tiieo ddi, ddn ddc va tao dieu kien di moi phat tiien dIt nude. 100 TAP CHi LICH SLF D A N G - S6 9/2009

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản