intTypePromotion=3

Công ty cổ phần Hà Thắng

Chia sẻ: Truongnx Truongnx | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
317
lượt xem
50
download

Công ty cổ phần Hà Thắng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài sản định giá là công trình xây dựng trên thửa đất số Lô A2A, cụm sản xuất tiểu thủ công nghệ và công nghiệp, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công ty cổ phần Hà Thắng

  1. / -"~" ,,-,,_.,,._.,,,,~ ~m_"_-"~"""'-""--'---' " " ~ ..,,'" ." a' ~ . ~ BJ\O ET~u 1:) .'. H THON I[ A. "'\1[ I-.#'1 Tal Khilch hang Khach ha die!'! : 02/0n200~) Tho'l " h~ m .f"~'''~ v /I,( .( ~ .~ I'.>.i f;ilC " \':'.~:\.\Qii '. .\w~'~ ~~ ~ Nh;:1 . 71 Nha v;;)san .~ J/
  2. r m{1c 2} 11 F'ece - '.-'--- )::2?~ '.W:- . ~ ~:i',1~;.f. ,'iI\i,~'
  3. r I~ HI. c:on Cali ell' Gla . Nhi'Jcaa . '1aa~;S -95% th(!'c va IV. h~mh khuon vien BfJS. ~ BDS e6 Vt)'C co BfJS sinh kinh i
  4. r . Gi&ihan cua Thong biw ket qua tham dint! gift "i i'l 1) Ki.~tqua thiJrn 01nf1 gl(1 chi ounc sU' dvng clio i))Qt "Pl1ucciieh in than kh:~() cue khach hang dEidurlc ghl trong ch(mg thi], nay va chi C0 dinh hop fy fKYrI e gl3 v te'JI (ac eJlnhgie Iri Bilt cJong sAn tal i'i s6 to A2A, c~m san xuat tieu t!ni c6ng nghiijp va thu'a (Jat \/(;mgH?u, qu;)n Cau Giay, Tp HiJM?i va c6 alJa mo ta ctJitlet trong tMng bao flay -Sacomt)ank kh6ng c6 trach nfll?m ki6m Ira 3) AMC qUEmden tinh chaf phap Iy cua tal sim yell cau thent \tU! !)81 gee SO 4) Qua trinh film hanh thi/'c hi(m thfim limn triPlg leI Se}!) , 4 foan chfU trach nhl(:rn ve thong {inlien quan c!p!) skin, ctnj sa flOuphai hOi:'m ~i, I thuet, tinh nimg va pMp fy tal $fJn thain ainh 5) Tho';hCjlf) Sit d{Jng Thong baa ket qua tham cfinhgla bal (f(Jllg Sa!) fa SelU thiJ!iq i i)f)) kt [u liP, pilal hanh thong hao nay. (" 6) Do hCjlf) he thong tin quy f1of!ch, ket qua dinh gla neu tren du'Oc 9tJi nllsn In.'n '~os c (fen yeu to quy hoach t(jog the (neu co) tQikhu VV'C '3[']!!oa t Chi Ip, D!nl1 Gia Vien , - Ph'itm Minh £J&iVan 50'n \ . :;)) ':';1 /} ... ....

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản