intTypePromotion=1
ADSENSE

Đánh giá kết quả học tập Vật lý của học sinh THPT bằng trắc nghiệm khách quan với sự trợ giúp của công nghệ thông tin

Chia sẻ: Thiên Lăng Sở | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

13
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài báo này trình bày hình thức trắc nghiệm khách quan trên máy tính trong dạy và học vật lý. Phần mềm EMP được sử dụng để biên tập ngân hàng câu hỏi, lập bảng câu hỏi, tổ chức kiểm tra trực tuyến và đánh giá kết quả của học sinh. Ngân hàng câu hỏi - cũng được viết trong một số phần của Vật lý như Cơ học, Quang học và Nguyên tử. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá kết quả học tập Vật lý của học sinh THPT bằng trắc nghiệm khách quan với sự trợ giúp của công nghệ thông tin

  1. NH GI K˜T QUƒ HÅC TŠP VŠT LÞ CÕA HÅC SINH THPT BŒNG TRC NGHI›M KHCH QUAN VÎI SÜ TRÑ GIÓP CÕA CÆNG NGH› THÆNG TIN Mai V«n Trinh Tr÷íng ¤i håc Vinh L¶ Thà Thuþ Vinh Tr÷íng THPT Nguy¹n Cæng Trù 1 Mð ¦u Trong nhúng n«m g¦n ¥y, Cæng ngh» thæng tin (CNTT) ¢ ÷ñc ùng döng kh¡ rëng r¢i trong c¡c cì sð gi¡o döc v   o t¤o ð Vi»t Nam nh¬m êi mîi ph÷ìng ph¡p d¤y v  håc, gâp ph¦n n¥ng cao ch§t l÷ñng cõa qu¡ tr¼nh d¤y  håc. Hi»n nay, vi»c c£i ti¸n v  a d¤ng hâa c¡c h¼nh thùc kiºm tra, ¡nh gi¡ k¸t qu£ håc tªp cõa håc sinh (HS) ang l  v§n · câ t½nh thíi sü ð c¡c tr÷íng phê thæng v  thu hót sü quan t¥m cõa to n x¢ hëi. Ho¤t ëng kiºm tra, ¡nh gi¡ khæng ch¿ ìn thu¦n chó trång v o ¡nh gi¡ k¸t qu£ håc tªp cõa HS, m  cán gâp ph¦n ho n thi»n qu¡ tr¼nh d¤y håc, kiºm ành ch§t l÷ñng, ¡nh gi¡ th¡i ë t½ch cüc cõa ng÷íi håc v  tr¼nh ë cõa ng÷íi d¤y. Ph÷ìng ph¡p kiºm tra b¬ng h¼nh thùc tr­c nghi»m kh¡ch quan (TNKQ) ¢ v  ang ÷ñc sû döng ng y c ng rëng r¢i. Mët trong nhúng ÷u iºm nêi bªt cõa TNKQ l  cho ph²p ùng döng rëng r¢i nhúng th nh tüu cõa CNTT v o c¡c kh¥u x¥y düng · thi, tê chùc b i kiºm tra, ch§m v  ¡nh gi¡ k¸t qu£ b i kiºm tra cõa HS mët c¡ch nhanh châng v  ch½nh x¡c. B i vi¸t n y giîi thi»u vi»c ùng döng ph¦n m·m m¡y t½nh câ thº ÷ñc ùng döng mët c¡ch rëng r¢i trong vi»c x¥y düng b i kiºm tra b¬ng h¼nh thùc TNKQ ð c¡c tr÷íng THPT. 1
  2. 2 Nëi dung nghi¶n cùu 2.1 Sû döng ph÷ìng ph¡p TNKQ º kiºm tra, ¡nh gi¡ k¸t qu£ håc tªp cõa HS Trong h» thèng c¡c ph÷ìng ph¡p kiºm tra, ¡nh gi¡ ð c¡c tr÷íng THPT hi»n nay, gi¡o vi¶n (GV) v¨n chõ y¸u sû döng ph÷ìng ph¡p tü luªn v  mîi b÷îc ¦u l m quen vîi ph÷ìng ph¡p TNKQ. Trong n«m håc 2006  2007 vøa qua, GV t¤i c¡c tr÷íng THPT ¢ sû döng rëng r¢i h¼nh thùc kiºm tra b¬ng TNKQ trong vi»c ¡nh gi¡ k¸t qu£ håc tªp cõa HS ð mët sè mæn håc. Ngo i vi»c t¼m hiºu nhúng nëi dung, y¶u c¦u khi sû döng ph÷ìng ph¡p TNKQ thæng qua c¡c k¼ bçi d÷ïng th÷íng xuy¶n, GV cán câ thº ti¸p cªn vîi m¡y vi t½nh º tü m¼nh thüc hi»n c¡c ph²p to¡n thèng k¶, t½nh to¡n ë khâ, ë ph¥n bi»t cõa mët c¥u tr­c nghi»m, tø â x¡c ành gi¡ trà v  ë tin cªy cõa mët b i kiºm tra tr­c nghi»m. B i kiºm tra TNKQ cho ph²p kiºm tra ki¸n thùc cõa HS trong ph¤m vi rëng. Méi b i kiºm tra TNKQ câ nhi·u c¥u häi, méi c¥u häi theo h¼nh thùc MCQ câ nhi·u ph÷ìng ¡n tr£ líi nh÷ng ch¿ câ mët ph÷ìng ¡n duy nh§t l  óng ho°c óng nh§t. B i tr­c nghi»m ÷ñc ch§m iºm b¬ng c¡ch ¸m sè ph÷ìng ¡n tr£ líi óng trong sè nhúng ph÷ìng ¡n tr£ líi HS ¢ chån. K¸t qu£ ch§m iºm khæng phö thuëc v o chõ quan cõa ng÷íi ch§m, v¼ th¸ ho n to n kh¡ch quan. V¼ méi · thi TNKQ gçm nhi·u c¥u häi, n¶n vi»c x¥y düng ng¥n h ng c¥u häi ái häi nhi·u cæng sùc. Do â, º ho n th nh mët · thi TNKQ c¦n nhi·u thíi gian hìn so vîi h¼nh th nh mët · thi tü luªn. 2.2 Kh£ n«ng sû döng ph¦n m·m v o kiºm tra, ¡nh gi¡ k¸t qu£ håc tªp cõa håc sinh H¼nh thùc thi TNKQ ch¿ câ thº ph¡t huy h¸t ÷u iºm khi triºn khai óng qui tr¼nh x¥y düng v  ph¡t triºn ng¥n h ng c¥u häi, tê chùc thi, ch§m thi, ph¥n t½ch k¸t qu£, t½nh to¡n ë khâ, ë ph¥n bi»t, ph¥n t½ch c¡c c¥u nhi¹u v  ë tin cªy tøng b i thi. Sau khi x¥y düng ng¥n h ng c¥u häi, câ thº t¤o ra mët bë · chung cho mët nhâm HS; ho°c thªm ch½ méi HS mët · kh¡c nhau vîi còng mët mùc ë khâ nh÷ nhau. GV câ thº ùng döng CNTT º x¥y düng h» thèng ng¥n h ng c¥u häi, bë c¥u häi s³ ÷ñc s­p x¸p theo tøng ch÷ìng, tøng b i, tøng lîp n¶n GV câ thº chõ ëng sû döng c¡c c¥u häi n y khi thi¸t k¸ b i gi£ng i»n tû cho tøng ti¸t håc. Sû döng ph¦n m·m º so¤n th£o ng¥n h ng c¥u häi, t¤o i·u ki»n thuªn lñi cho GV d¹ d ng têng hñp v  ra · mët c¡ch kh¡ch quan, nhanh châng, 2
  3. ch½nh x¡c. H» thèng ng¥n h ng c¥u häi n y công câ thº hé trñ cho ng÷íi håc sû döng º æn tªp v  tü ¡nh gi¡. H¦u h¸t c¡c ph¦n m·m ÷ñc vi¸t º kiºm tra, ¡nh gi¡ k¸t qu£ håc tªp cõa HS b¬ng h¼nh thùc TNKQ ·u câ thº c i tr¶n m¡y t½nh c¡ nh¥n, tr¶n m¤ng cöc bë ho°c qua m¤ng Internet. Ph¦n m·m câ thº hé trñ GV bi¶n tªp v  qu£n l½ c¥u häi tr­c nghi»m º t¤o th nh ng¥n h ng c¥u häi, sû döng c¡c c¥u häi tr­c nghi»m sau khi ¢ ÷ñc xû l½, kiºm ành º ra · tü ëng. Tø ng¥n h ng c¥u häi, ph¦n m·m s³ trën theo nguy¶n t­c ng¨u nhi¶n º ph¡t sinh c¡c · thi TNKQ kh¡c nhau. Khæng ch¿ èi vîi GV, HS công câ thº sû döng h» thèng ng¥n h ng c¥u häi thæng qua Website º tü håc, tü kiºm tra nh¬m æn tªp tèt tøng ch÷ìng, tøng ph¦n cõa mæn håc. 2.3 Sû döng ph¦n m·m EMP hé trñ kiºm tra, ¡nh gi¡ b¬ng TNKQ C¡c kh¥u cì b£n º tê chùc b i kiºm tra, ¡nh gi¡ b¬ng TNKQ m  chóng tæi ¢ ti¸n h nh bao gçm c¡c b÷îc sau: - X¡c ành möc ti¶u, y¶u c¦u v· c¡c mùc ¡nh gi¡ ki¸n thùc, kÿ n«ng nh÷: thæng hiºu, nhªn bi¸t, vªn döng, ph¥n t½ch, têng hñp; tr¶n cì sð â lªp ra ma trªn hai chi·u. - Bi¶n so¤n ng¥n h ng c¡c c¥u tr­c nghi»m t÷ìng ùng vîi c¡c mùc tr¶n rçi l÷u trong m¡y t½nh. H» thèng ng¥n h ng c¥u häi s³ ÷ñc qu£n l½ bði mët ph¦n m·m tin håc chuy¶n döng. - Lªp · thi v  tê chùc thi tr¶n c¡c lîp, c¡c nhâm ho°c tr¶n tøng håc sinh. Câ thº tê chùc thi tr¶n m¡y t½nh, ho°c cho HS tr£ líi tr¶n phi¸u tr£ líi tr­c nghi»m ¢ ÷ñc GV in s®n. - Ch§m thi, ph¥n t½ch, thèng k¶ k¸t qu£ thi v  ¡nh gi¡ ch§t l÷ñng cõa bë c¥u häi º câ nhúng i·u ch¿nh c¦n thi¸t. Hi»n nay mët sè ph¦n m·m câ thº ÷ñc sû döng mi¹n ph½ nh÷: ExamGen, EmpTest (Exercises Maintenance Program). . . Ph¦n m·m EMP câ thº d¹ d ng download thæng qua cêng E - learning cõa Bë GD&T. Qua nghi¶n cùu sû döng, chóng tæi ¢ ÷a ph¦n m·m EMP v o mët trong c¡c site cõa Website hé trñ d¤y håc Vªt l½ cho c¡c ch÷ìng cõa ch÷ìng tr¼nh SGK Vªt l½ hi»n h nh. C¡c chùc n«ng cì b£n cõa ph¦n m·m gçm: a. So¤n th£o ng¥n h ng c¥u häi: Khi chån chùc n«ng n y, tr¶n m n h¼nh s³ xu§t hi»n mæi tr÷íng so¤n th£o v«n b£n vîi cæng cö t÷ìng tü nh÷ trong Microsoft Word, cho ph²p so¤n th£o v«n b£n ti¸ng Vi»t, v³ ho°c ch±n v o c¡c h¼nh £nh, ¥m thanh. H» thèng c¥u häi tr­c nghi»m cõa méi mæn håc câ thº ÷ñc so¤n theo tøng ch÷ìng, méi ch÷ìng câ nhi·u chõ ·, méi chõ 3
  4. · câ mët gi£ thi¸t chung v  c¡c c¥u häi tr­c nghi»m li¶n quan. Trong mæi tr÷íng so¤n th£o, ph÷ìng ¡n óng cõa méi c¥u häi s³ ÷ñc ¡nh d§u ri¶ng bi»t bði k½ tü $, cán k½ tü # t÷ìng ùng vîi méi lüa chån khæng ph£i l  ¡p ¡n cõa c¥u häi. GV câ thº th¶m ph¦n gi£i th½ch rã c¡c ph÷ìng ¡n m  håc sinh lüa chån thæng qua k½ tü @, nëi dung gi£i th½ch ch¿ ÷ñc hiºn thà khi xem k¸t qu£ vîi ch÷ìng tr¼nh Test. K½ tü @ ÷ñc qui ành °t sau hai k½ hi»u $ v  # º cè ành và tr½ lüa chån t÷ìng ùng. N¸u @ ÷ñc °t ngay sau lüa chån ¦u ti¶n th¼ thù tü cõa t§t c£ c¡c lüa chån s³ khæng thay êi khi c¥u häi chùa chóng tham gia v o c¡c · thi. Tuy nhi¶n, khi thüc hi»n c¡c thao t¡c trën ·, c¡c ph÷ìng ¡n tr£ líi s³ ÷ñc £o theo c¡c thù tü kh¡c nhau nh¬m t¤o ra mët · thi tr­c nghi»m ho n to n kh¡ch quan, tr¡nh tr÷íng hñp HS nhªn ÷ñc nhúng c¥u häi gièng nhau câ thº nh¼n b i ho°c o¡n má. Ngo i ra, trong qu¡ tr¼nh so¤n th£o, tòy v o ë khâ cõa tøng c¥u häi m  GV câ thº §n ành mùc, nhâm cho tøng c¥u. Ch÷ìng tr¼nh cho ph²p c¡c mùc ë khâ tø 1 ¸n 16, tòy v o nëi dung cõa c¡c c¥u häi m  GV câ thº °t mùc ë khâ t÷ìng ùng. Nhâm c¡c c¥u häi còng mùc ë khâ li¶n ti¸p trong m n h¼nh so¤n th£o s³ ÷ñc °c tr÷ng b¬ng mët k½ tü do ch÷ìng tr¼nh t¤o ra. Mët chùc n«ng kh¡c trong ph¦n n y l  ch±n c¥u häi tü luªn. C¡c c¥u häi tü luªn s³ khæng câ c¡c lüa chån tr£ líi m  ch¿ câ ph¦n c¥u häi v  ph¦n tü luªn cõa håc sinh. Chùc n«ng n y cho ph²p GV so¤n nhúng c¥u häi m  ph¦n tr£ líi do håc sinh tü nhªp v o. º câ thº l m tèt ph¦n tü luªn v  ho n th nh ÷ñc ph¦n thi cõa m¼nh trong kho£ng thíi gian qui ành tr¶n m¡y, HS c¦n ph£i câ kÿ n«ng sû döng m¡y t½nh th nh th¤o. H¼nh 1. Giao di»n mæi tr÷íng so¤n th£o b. T¤o · thi vîi ch÷ìng tr¼nh Editor: Tr¶n cì sð ng¥n h ng c¥u häi vøa so¤n th£o v  ¢ ÷ñc l÷u trú, ch÷ìng tr¼nh câ thº ph¡t sinh th nh c¡c bë · thi phò hñp vîi möc ½ch, y¶u c¦u cõa b i thi. Ch÷ìng tr¼nh s³ y¶u c¦u nhªp v o: sè c¥u häi s³ sû döng trong b i kiºm tra, thíi gian l m b i, sè l÷ñng · c¦n t¤o, mªt kh©u º mð bë ·. Thªm ch½ ph¦n m·m cán cho ph²p GV câ thº ph¥n bè thíi gian cho c¡c ph¦n cõa · thi, i·u n y ÷ñc thüc hi»n r§t d¹ d ng sau khi GV ¢ §n ành mùc nhâm cho tøng c¥u. Tr÷îc khi t¤o · thi, GV c¦n x¡c ành bè cöc v  ma trªn cõa ·. Méi · thi tr­c nghi»m bao gçm nhi·u ph¦n, méi ph¦n §n ành sè c¥u häi t÷ìng ùng vîi c¡c mùc ë khâ, çng thíi §n ành cö thº h» sè t½nh iºm chung cho c¥u häi ð còng mùc ë. Sau khi thüc hi»n xong c¡c khai b¡o n y, GV câ thº nh§n chuët v o nót T¤o ·, ch÷ìng tr¼nh s³ ph¡t sinh c¡c bë · thi theo sè l÷ñng ¢ ÷ñc 4
  5. y¶u c¦u tø ng¥n h ng c¥u häi theo nguy¶n t­c ho¡n và thù tü c¥u häi, £o ph÷ìng ¡n tr£ líi, t¤o ra bë · thi bao gçm c¡c · thi khæng gièng nhau. H¼nh 2. Giao di»n t¤o · thi tø ng¥n h ng c¥u häi c. L m b i thi TNKQ tr¶n m¡y t½nh vîi ch÷ìng tr¼nh Test: Ph¦n m·m §n ành ba ch¸ ë l m vi»c, â l : l m b i tü do, thi tr¶n m¡y ìn v  thi tr¶n m¤ng. Giao di»n Test ÷ñc thi¸t k¸ nh÷ m n h¼nh so¤n th£o vîi c¡c c¥u häi ÷ñc tr¼nh b y theo thù tü v  ÷ñc ¡nh sè. Trong tr÷íng hñp · thi câ nhi·u ph¦n, t¤i méi thíi iºm, ch÷ìng tr¼nh Test tü ëng giîi h¤n c¡c c¥u häi ÷ñc hiºn thà trong ph¦n nëi dung cho ph²p. C¡c ph¦n kh¡c ch÷a ¸n gií ho°c ¢ qua thíi h¤n cho ph²p s³ ÷ñc c§t i. Tuy nhi¶n, tòy theo y¶u c¦u cõa b i kiºm tra v  tr¼nh ë cõa HS, GV câ thº sû döng ph÷ìng ¡n n y ho°c khæng. Tòy v o i·u ki»n cö thº nh÷ cì sð vªt ch§t, thi¸t bà pháng m¡y cõa tr÷íng, GV lüa chån h¼nh thùc tê chùc thi th½ch hñp. Hi»n nay h¦u h¸t c¡c tr÷íng THPT tr¶n to n quèc ·u ¢ câ pháng m¡y t½nh nèi m¤ng n¶n câ thº c i °t ch÷ìng tr¼nh l¶n m¡y chõ v  tê chùc thi còng lóc cho nhi·u HS, t÷ìng ùng vîi sè l÷ñng m¡y t½nh nèi m¤ng hi»n câ. H¼nh thùc TNKQ m  chóng tæi lüa chån ð ¥y l  d¤ng c¥u häi nhi·u lüa chån MCQ, tr¶n m n h¼nh s³ xu§t hi»n danh s¡ch c¡c c¥u häi cõa · thi, méi c¥u câ 4 ph÷ìng ¡n tr£ líi A, B, C, D. HS ch¿ vi»c chån mët c¥u tr£ líi m  m¼nh cho l  óng b¬ng c¡ch nh§p chuët v o ¡p ¡n m¼nh chån. Khi tr£ líi mët c¥u häi b§t k¼, HS câ thº quay l¤i c¥u häi â º ch¿nh sûa l¤i ph÷ìng ¡n ¢ lüa chån. C¥u tr£ líi ÷ñc t½nh l  l¦n nh§p chuët chån ¡p ¡n cuèi còng cõa c¥u häi â. çng hç thíi gian thüc s³ ¸m lòi º kiºm so¡t thíi gian l m b i cõa håc sinh. Vi»c ch§m iºm cho c¡c b i kiºm tra l  ¸m sè c¥u tr£ líi óng trong sè nhúng c¥u tr£ líi HS ¢ chån. HS câ thº chån ch¸ ë l m b i tü do thæng qua möc chån Practising with exercises from zmp data files, ch¸ ë n y gióp HS câ thº tü æn tªp ð nh  c¡c ch÷ìng ¢ håc. Ngo i ra, ch¸ ë thi tr¶n m¤ng (Test on network computers with Server) câ thº ÷ñc thüc hi»n sau qu¡ tr¼nh k¸t nèi tü ëng vîi ch÷ìng tr¼nh gi¡m thà Sever. Ch¸ ë n y ch¿ câ thº ÷ñc sû döng khi h» thèng m¡y t½nh ÷ñc k¸t nèi cöc bë. 3 K¸t qu£ thüc nghi»m s÷ ph¤m ban ¦u H» thèng ng¥n h ng c¥u häi m  ph¦n m·m EMP nhóng v o Website ¢ ÷ñc ti¸n h nh thüc nghi»m s÷ ph¤m (TNSP) t¤i tr÷íng THPT Nguy¹n Du 5
  6. - huy»n Nghi Xu¥n - H  T¾nh trong n«m håc 2006 - 2007. Chóng tæi ¢ thüc nghi»m èi vîi ch÷ìng ëng lüc håc ch§t iºm cõa SGK lîp 10 - Ban Khoa håc tü nhi¶n tr¶n 2 lîp thüc nghi»m l  10A5 v  10A6, vîi têng sè 98 HS v  2 lîp èi chùng l  10A3 v  10A4, vîi têng sè 99 HS. TNSP ÷ñc thüc hi»n óng qui ành, ch°t ch³, cæng phu, nh¬m ¡nh gi¡ hi»u qu£ cõa vi»c sû döng b i gi£ng i»n tû v  Website trong qu¡ tr¼nh d¤y v  håc ð ch÷ìng n y; ph¦n kiºm tra 15 phót v  45 phót ÷ñc ti¸n h nh tr¶n m¡y t½nh vîi sü hé trñ cõa Website v  ph¦n m·m EMP còng vîi ng¥n h ng c¥u häi ¢ bi¶n so¤n cho ch÷ìng l  105 c¥u bao gçm 27 c¥u ð mùc ë nhªn bi¸t, 30 c¥u ð mùc ë thæng hiºu v  48 c¥u ð mùc ë vªn döng, t÷ìng ùng vîi 3 mùc ë khâ. K¸t qu£ TNSP cho th§y ph¦n m·m kiºm tra, ¡nh gi¡ ch¤y tèt, ên ành tr¶n mæi tr÷íng Website chóng tæi tü thi¸t k¸. Thæng qua c¡c b i kiºm tra, chóng tæi ¢ ph¥n lo¤i kh¡ ch½nh x¡c n«ng lüc håc tªp cõa c¡c em. °c bi»t, HS ho n to n câ thº nhanh châng l m quen vîi h¼nh thùc thi TNKQ tr¶n m¡y vi t½nh. Trong thíi gian tîi, h» thèng ng¥n h ng c¥u häi s³ ÷ñc chóng tæi ti¸p töc thû nghi»m v  ho n thi»n. Tuy nhi¶n, i·u câ thº kh¯ng ành l  sû döng Website d¤y håc ¢ ÷ñc thi¸t k¸ còng vîi ph¦n m·m kiºm tra, ¡nh gi¡ k¸t qu£ håc tªp cõa HS b¬ng TNKQ ch¤y ên ành. Ph¦n m·m thüc hi»n ÷ñc nhúng y¶u c¦u cì b£n cõa c¡c kh¥u trong vi»c tê chùc thi cho håc sinh, gâp ph¦n hi»n ¤i hâa ph÷ìng ph¡p gi£ng d¤y bë mæn, c£i ti¸n h¼nh thùc kiºm tra truy·n thèng, ph¡t huy t½ch cüc n«ng lüc tü håc cõa HS. H» thèng ng¥n h ng c¥u häi chóng tæi ¢ bi¶n so¤n câ thº sû döng º ¡nh gi¡ k¸t qu£ håc tªp cõa HS ch÷ìng ëng lüc håc ch§t iºm. T€I LI›U THAM KHƒO [1] L¶ ùc Ngåc, 2002. B i gi£ng o l÷íng v  ¡nh gi¡ th nh qu£ håc tªp trong gi¡o döc. Nxb ¤i håc Quèc gia H  Nëi. [2] Th¡i Duy Tuy¶n, 1998. Nhúng v§n · cì b£n gi¡o döc hi»n ¤i. Nxb Gi¡o döc H  Nëi. [3] Ph¤m Quþ T÷ (chõ bi¶n), L÷ìng T§t ¤t, L¶ Ch¥n Hòng, Nguy¹n Ngåc H÷ng, Ph¤m ¼nh Thi¸t, Bòi Trång Tu¥n, L¶ Trång T÷íng, 2006. Vªt l½ 10 n¥ng cao. Nxb Gi¡o döc H  Nëi. [4] Cêng E  learning cõa Bë Gi¡o döc -  o t¤o. ABSTRACT Applying information technology for assessment pupils' knowledge by ob jective test in physics teaching in high school This paper presents computer - based objective testing in physics teaching and learning. The EMP software is used to edit question banks, make questionnaires, organize online testing and evaluate the pupils' results. The question - banks are also written in some parts of Physics such as Mechanics, Optics and Atom. 6
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2