intTypePromotion=1
ADSENSE

Đánh giá kết quả phẫu thuật lasik trên bệnh nhân bất đồng khúc xạ nặng

Chia sẻ: Nguyễn Tuấn Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

55
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết là nghiên cứu đánh giá hiệu quả của phẫu thuật Lasik trên mắt của bệnh nhân có bất đồng khúc xạ nặng. Bệnh nhân và phương pháp: Phẫu thuật Lasik với máy laser Excimer Scan97 và dao Moria trên 67 mắt của 43 bệnh nhân có bất đồng khúc xạ nặng. Các kết quả về thị giác và khúc xạ được thu thập trước mổ, sau mổ 1 ngày, 1 tuần, 1, 3, 6 tháng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá kết quả phẫu thuật lasik trên bệnh nhân bất đồng khúc xạ nặng

Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ PHAÃU THUAÄT LASIK<br /> TREÂN BEÄNH NHAÂN BAÁT ÑOÀNG KHUÙC XAÏ NAËNG<br /> Traàn Anh Tuaán*<br /> <br /> TOÙM TAÉT<br /> Muïc tieâu: Nghieân cöùu ñaùnh giaù hieäu quaû cuûa phaãu thuaät Lasik treân maét cuûa beänh nhaân coù baát ñoàng<br /> khuùc xaï naëng. Beänh nhaân vaø phöông phaùp: Phaãu thuaät Lasik vôùi maùy laser Excimer Scan97 vaø dao<br /> Moria treân 67 maét cuûa 43 beänh nhaân coù baát ñoàng khuùc xaï naëng. Caùc keát quaû veà thò giaùc vaø khuùc xaï ñöôïc<br /> thu thaäp tröôùc moå, sau moå 1 ngaøy, 1 tuaàn, 1, 3, 6 thaùng. Keát quaû: Tröôùc moå, 60% beänh nhaân coù baát ñoàng<br /> veà kích thöôùc hình aûnh giöõa hai maét khi ñieàu chænh kính ñuùng ñoä. Sau moå khoâng coù beänh nhaân naøo coøn<br /> toàn taïi tình traïng treân. Keát quaû ñaït ñöôïc cho thaáy Lasik moät phöông phaùp toát ñeå ñeàu chænh caùc baät ñoàng<br /> khuùc xaï naëng vôùi maét coù ñoä caän khoâng quaù - 10D. Tyû leä thoaùi trieån cao (23%) treân nhöõng maét coù ñoä caän<br /> treân - 12 D cho thaáy phöông phaùp can thieäp vaøo noäi nhaõn coù leõ seõ thích hôïp hôn trong vieäc ñieàu chænh baät<br /> ñoàng khuùc xaï naëng ôû maét coù ñoä caän cao.<br /> <br /> SUMMARY<br /> EVALUATION RESULTS OF LASIK OPERATION ON PATIENTS WITH HIGH<br /> ANISOMETROPIA<br /> Tran Anh Tuan * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 9 * Supplement of No 1 * 2005: 108 – 110<br /> <br /> Purpose: To study the efficacy of Laser In Situ Keratomileusis (Lasik) on patients with high<br /> anisometropic eyes. Patients and methods: Lasik surgery by using Laser Excimer Scan 197 and Moria<br /> microkeratome on 67 eyes of 43 patients who had high anisometropia. The results of visual and refraction<br /> were collected before operation, day 1, 1 week, 1, 3, 6 months post operation. Results: before operation,<br /> 60% of patients had aniseikonia with full correction and no one had this situation after operation. The<br /> results show that Lasik is a good method to correct high anisometropic eyes under –10D. The high<br /> percentage of regression (23%) show that an operation intra-ocular on eye with myopia over –12D may<br /> be a proper method to correct anisometropia on high myopic eyes.<br /> <br /> ÑAËT VAÁN ÑEÀ<br /> Caän thò chieám tyû leä khoâng nhoû trong coäng ñoàng.<br /> Theo Young tyû leä caän thò taïi Myõ laø khoaûng 13,5% daân<br /> soá, töông ñöông vôùi tyû leä taïi chaâu AÂu. Taïi moät soá quoác<br /> gia khaùc, tyû leä naøy coøn coù theå cao hôn nhö ôû Nhaät,<br /> khoaûng töø töø 22 ñeán 44% (Sato-1957). Theo caùc soá lieäu<br /> ñieàu tra taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø taïi Haø Noäi thì tyû<br /> leä caän thò ôû löùa tuoåi ñi hoïc khoaûng 23-29%. Baát ñoàng<br /> khuùc xaï cuõng chieám moät tyû leä khoâng nhoû trong nhoùm<br /> beänh nhaân bò taät khuùc xaï, taàn xuaát baát ñoàng khuùc xaï<br /> khoaûng 7.4% ñeán 10% trong nhoùm beänh nhaân bò taät<br /> khuùc xaï. Beänh nhaân bò baát ñoàng khuùc xaï gaëp khoù khaên<br /> * Boä moân Maét - ÑH Y Döôïc TP HCM<br /> <br /> 108<br /> <br /> trong vieäc ñeo kính, neân aûnh höôûng ñeán thò giaùc hai<br /> maét do ñoù aûnh höôûng nhieàu ñeán hoaït ñoäng vaø sinh<br /> hoaït haøng ngaøy, laøm giaûm chaát löôïng soáng cuûa ngöôøi<br /> beänh. Phaãu thuaät khuùc xaï ñöôïc beänh nhaân vaø thaày<br /> thuoác quan taâm trong vieäc ñieàu chænh baát ñoàng khuùc<br /> xaï vì giuùp cho beänh nhaân boû ñöôïc caëp kính, traùnh hieän<br /> töôïng baät ñoàng aûnh giöõa hai maét, giuùp beänh nhaân<br /> thuaän lôïi hôn trong ñôøi soáng vaø coâng vieäc.<br /> Hieän nay treân theá giôùi cuõng nhö ôû nöôùc ta ñaõ<br /> coù nhieàu loaïi phaãu thuaät khuùc xaï vôùi caùc kyõ thuaät<br /> tieân tieán ñaõ giuùp beänh nhaân vaø thaày thuoác coù theâm<br /> nhieàu caùch löïa choïn thích hôïp cho töøng möùc ñoä<br /> caän thò. Phaãu thuaät baèng laser Excimer vôùi kyõ thuaät<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005<br /> <br /> Lasik laø moät trong caùc phöông phaùp phaãu thuaät<br /> thích hôïp ñieàu chænh baát ñoàng khuùc xaï.<br /> <br /> BEÄNH NHAÂN VAØ PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN<br /> CÖÙU<br /> Tieâu chuaån choïn<br /> Tuoåi<br /> <br /> Treân 18 tuoåi<br /> Ñoä khuùc xaï oån ñònh<br /> <br /> Taêng döôùi - 1D trong voøng 1 naêm<br /> Ñoä caän thò töø -1,5 ñeán -15 D, ñoä loaïn thò döôùi - 5 D.<br /> Coù cheânh leäch khuùc xaï ôû hai maét treân 2 D.<br /> Khoâng coù hoaëc coù nhöôïc thò nheï ôû maét caän thò<br /> cao ñoä.<br /> Khoâng coù toån thöông ñaùy maét aûnh höôûng ñeán<br /> thò löïc ôû maét caän thò cao ñoä.<br /> Hieåu vaø töï nguyeän<br /> Khoâng choïn<br /> Beänh nhaân coù caùc beänh lyù vieâm, nhieãm taïi giaùc<br /> maïc vaø vuøng phuï caän<br /> Coù thai, ñang cho con buù.<br /> Coù ñuïc thuûy tinh theå, glaucome, nghi ngôø<br /> glaucome, vieâm maøng boà ñaøo.<br /> Coù nhöõng baät thöôøng taïi giaùc maïc (Seïo, giaùc<br /> maïc hình choùp, herpes giaùc maïc v.v), hoaëc nhöõng<br /> baát thöôøng taïi khe mi.<br /> Beänh toaøn thaân aûnh höôûng tôùi keát quaû phaãu<br /> thuaät vaø quaù trình laønh veát thöông nhö: Lupus, ñaùi<br /> thaùo ñöôøng, beänh toaøn thaân phaûi duøng corticoides<br /> lieân tuïc.<br /> Beänh nhaân coù vaán ñeà veà taâm thaàn<br /> Phöông phaùp nghieân cöùu<br /> Nghieân cöùu thöïc hieän laø nghieân cöùu tieán cöùu,<br /> can thieäp laâm saøng coù theo doõi.<br /> Nghieân cöùu ñöôïc thöïc hieän vôùi maùy laser<br /> Excimer Scan 197 vaø dao caét Moria.<br /> Côõ maãu: Chuùng toâi choïn côõ maãu trong nghieân<br /> cöùu naøy vôùi soá beänh nhaân toái thieåu laø 30 beänh nhaân.<br /> <br /> Thu thaäp soá lieäu: caùc soá lieäu veà khuùc xaï tröôùc<br /> moå, sau moå 1 ngaøy, 1 tuaàn, 1 thaùng, 3 thaùng, 6<br /> thaùng. Ñaùnh giaù thò giaùc sau moå, tình traïng thoaùi<br /> trieån ôû nhöõng maét caän thò naëng.<br /> <br /> KEÁT QUAÛ VAØ BAØN LUAÄN<br /> Ñaëc ñieåm beänh nhaân<br /> Nghieân cöùu ñöôïc thöïc hieän treân 43 beänh nhaân,<br /> 16 nam (37,2%), 27 nöõ (62,8%)<br /> Tuoåi töø 18 ñeán 52 tuoåi. 23 beänh nhaân (54,8%)<br /> döôùi 30 tuoåi, 13 beänh nhaân (30,9%) tuoåi töø 31-40<br /> tuoåi, 7 beänh nhaân (14,3%) treân 40 tuoåi.<br /> Cheânh leäch khuùc xaï giöõa hai maét<br /> Cheânh leäch khuùc xaï giöõa hai maét trung bình laø<br /> - 4,8D, toái thieåu - 2,5 D, toái ña - 10 D.<br /> Phöông phaùp ñieàu chænh khuùc xaï<br /> tröôùc phaãu thuaät Lasik<br /> Ñeo kính goïng: 52.4%<br /> Mang kính tieáp xuùc: 15.9%<br /> Phaãu thuaät raïch giaùc maïc hình nan hoa (maét<br /> caän naëng): 3.7%<br /> Khoâng mang kính: 28% do khoù mang kính<br /> hoaëc do thaáy khoâng caàn thieát.<br /> Thò löïc tröôùc moå<br /> Thò löïc khoâng coù kính ñieàu chænh<br /> Maét chuû ñaïo<br /> Maét caän naëng<br /> <br /> ≤ 5/10<br /> 75.7%<br /> 97.6%<br /> <br /> > 5/10 < 10/10<br /> 8.1%<br /> 2.4%<br /> <br /> 10/10<br /> 16.2%<br /> 0%<br /> <br /> Thò löïc coù kính ñieàu chænh<br /> Maét chuû ñaïo<br /> Maét caän naëng<br /> <br /> ≤ 5/10<br /> 9.4%<br /> 35.7%<br /> <br /> > 5/10 < 10/10<br /> 37.5%<br /> 42.8%<br /> <br /> 10/10<br /> 53.1%<br /> 21.4%<br /> <br /> Tình traïng thò giaùc hai maét tröôùc khi<br /> moå<br /> 26/43 (60%) beänh nhaân coù tình traïng baát ñoàng<br /> hình giöõa hai maét khi ñöôïc ñieàu chænh kính ñuùng<br /> ñoä. Ñaây laø nguyeân nhaân chính khieán beänh nhaân<br /> khoâng mang kính hoaëc khoâng mang kính ñieàu<br /> chænh ñuùng ñoä.<br /> <br /> 109<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005<br /> Phöông phaùp moå<br /> Maét chuû ñaïo: 26 maét moå baèng phöông phaùp<br /> Lasik, 17 maét khoâng moå vì lyù do maét chính thò, hoaëc<br /> caän thò raát nheï, beänh nhaân khoâng muoán moå.<br /> Maét caän thò naëng: Taát caû 43 maét ñöôïc moå baèng<br /> phöông phaùp Lasik.<br /> Bieán coá trong khi moå<br /> <br /> Keát quaû thò löïc sau moå<br /> Thò löïc maét chuû ñaïo<br /> < 5/10<br /> 75.7%<br /> 9.4%<br /> 46.6%<br /> 18.2%<br /> 0%<br /> 20%<br /> 20%<br /> <br /> 5/10-10/10 10/10<br /> 8.1%<br /> 16.2%<br /> 37.5%<br /> 53.1%<br /> 33.4%<br /> 20%<br /> 45.5%<br /> 36.4%<br /> 50%<br /> 50%<br /> 20%<br /> 60%<br /> 25%<br /> 55%<br /> <br /> Thò löïc maét caän thò naëng<br /> Thò löïc<br /> Khoâng kính tröôùc moå<br /> Coù kính tröôùc moå<br /> Khoâng kính sau moå 1 ngaøy<br /> Khoâng kính sau moå 1 tuaàn<br /> Khoâng kính sau moå 1 thaùng<br /> Khoâng kính sau moå 3 thaùng<br /> Khoâng kính sau moå 6 thaùng<br /> <br /> < 5/10<br /> 97.6%<br /> 35.7%<br /> 50%<br /> 29.2%<br /> 25%<br /> 35%<br /> 37%<br /> <br /> nhieân tyû leä thoaùi trieån cao treân nhöõng maét khoâng chuû<br /> ñaïo, coù ñoä caän naëng cho thaáy chæ ñònh phaãu thuaät<br /> Lasik khoâng thích hôïp, coù leõ phaãu thuaät laáy thuûy tinh<br /> theå coøn trong coù ñaët thuûy tinh theå nhaân taïo hoaëc ñaët<br /> thuûy tinh theå nhaân taïo treân maét coøn thuûy tinh theå laø<br /> nhöõng phöông phaùp ñieàu chænh baät ñoàng khuùc xaï cho<br /> nhöõng maét coù ñoä caän lôùn treân - 12 D.<br /> <br /> KEÁT LUAÄN<br /> <br /> Coù 1 maét phaûi môû khe mi, 1 maét ñöùt baûn leà (free<br /> cap). Khoâng coù söï khaùc bieät veà bieán coá trong khi moå<br /> giöõa maét chuû ñaïo vaø maét khoâng chuû ñaïo.<br /> <br /> Thò löïc<br /> Khoâng kính tröôùc moå<br /> Coù kính tröôùc moå<br /> Khoâng kính sau moå 1 ngaøy<br /> Khoâng kính sau moå 1 tuaàn<br /> Khoâng kính sau moå 1 thaùng<br /> Khoâng kính sau moå 3 thaùng<br /> Khoâng kính sau moå 6 thaùng<br /> <br /> 5/10-10/10 10/10<br /> 2.4%<br /> 0%<br /> 42.8%<br /> 21.4%<br /> 50%<br /> 0%<br /> 41.7%<br /> 29.2%<br /> 45%<br /> 30%<br /> 45%<br /> 20%<br /> 40%<br /> 23%<br /> <br /> Coù 10 maét trong nhoùm maét caän thò naëng (23%)<br /> coù tình traïng thoaùi trieån sau 3 thaùng, ñoä caän coøn laïi<br /> toái ña laø - 3 D.<br /> Tình traïng thò giaùc hai maét sau phaãu<br /> thuaät<br /> <br /> Phaãu thuaät Lasik laø phaãu thuaät an toaøn trong vieäc<br /> ñieàu chænh khuùc xaï vaø caùc baát ñoàng khuùc xaï, keát quaû<br /> thò löïc cao, chính xaùc, phuïc hoài thò löïc nhanh choùng<br /> laø caùc öu ñieåm cuûa phöông phaùp naøy.<br /> Phaãu thuaät giuùp ñieàu chænh hoaøn toaøn caùc baät<br /> ñoàng khuùc xaï giöõa hai maét, hoaëc giaûm thieåu möùc ñoä<br /> cheânh leäch khuùc xaï giöõa hai maét, giuùp thuaät lôïi hôn<br /> cho vieäc chænh kính goïng boå xung sau naøy.<br /> Vaán ñeà thoaùi trieån cao ôû nhöõng maét coù ñoä caän thò<br /> naëng laø moät trong caùc baát lôïi cuûa phaãu thuaät khuùc xaï<br /> treân giaùc maïc. Vaán ñeà ñaët ra laø coù theå coù chæ ñònh<br /> phaãu thuaät can thieäp vaøo noäi nhaõn ñeå ñem laïi keát quaû<br /> oån ñònh vaø chính xaùc ôû nhöõng maét caän thò cao ñoä.<br /> <br /> TAØI LIEÄU THAM KHAÛO<br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> <br /> 6<br /> <br /> Khoâng coù tröôøng hôïp naøo bò song thò sau moå<br /> Nhöõng tröôøng hôïp thoaùi trieån ñöôïc cho chænh<br /> kính theâm vaø möùc ñoä cheânh leäch giöõa hai maét khoâng<br /> cao neân khoâng saûy ra tình traïng baát ñoàng aûnh. Tuy<br /> <br /> 110<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> 7<br /> <br /> Arneù.J.L,<br /> Baikof.G,<br /> Couderc.J.L,<br /> Lebuisson.D.A<br /> (1998), "Les chirurgies corneùennes de la reùfraction",<br /> Encyclopeùdie Medico-Chirurgicale, Paris,21206 A20- 3.<br /> Bowish I. Lcinical refraction, Anisometropia and<br /> aniseikonia, The professional press.Inc, 1975 Chicago.<br /> 257-259<br /> Buratto.L, Brint.S, Lasik surgical techniques and<br /> complications, Slack, 2000<br /> Gatinel.D, Hoang Xuan.T, Le Lasik de la theorie aø la<br /> pratique, Elsevier, Paris 2003,<br /> Grange.J.D,<br /> Valette.M.<br /> (1984),<br /> "La<br /> myopie",<br /> Encyclopeùdie Medico-Chirurgicale, Paris, 21232 A1012.<br /> Montard.M. (2001), "Correction chirurgicale des<br /> myopies faibles", Chirurgie Reùfractive, Masson, Paris<br /> 2001, 394-424.<br /> Nassaralla BR, Nassaralla JJ, Laser in situ<br /> keratomileusis in children 8 to 15 years old. J Refract<br /> Surg 2001 Sep-Oct; 17(5);519-24.<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2