intTypePromotion=1

Đề cương câu hỏi ôn tập Triết

Chia sẻ: Đăng Thu Trang | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:32

0
102
lượt xem
38
download

Đề cương câu hỏi ôn tập Triết

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương câu hỏi ôn tập Triết gồm 30 câu hỏi và đáp án để học tập và ôn thi môn Triết. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập và ôn thi. Chúc các bạn thi tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương câu hỏi ôn tập Triết

 1. Câu 1: Chu nghia M­L la gi? Tai sao noi s ̉ ̃ ̀ ̀ ̣ ́ ự ra đời cua CNM la tât yêu lich s ̉ ̀ ́ ́ ̣ ử ̉ ̀ ̣ ̉ ̀ ̣ ̣ Chu nghia M­L “la  hê thông quan điêm va hoc thuyêt” khoa hoc cua C.Mac,  ̃ ́ ́ ̉ ́ Ph.Ăngghen va s ̀ ự phat triên cua V.I.Leenin, đ ́ ̉ ̉ ược hinh thanh va phat triên trên c ̀ ̀ ̀ ́ ̉ ơ sở  kê thưa nh ̀ ưng gia tri t ̃ ́ ̣ ư tưởng nhân loai va tông kêt th ̣ ̀ ̉ ́ ực tiên th ̃ ời đai, la thê gi ̣ ̀ ́ ới  quan, phương phap luân phô biên cua nhân th ́ ̣ ̉ ́ ̉ ̣ ức khoa hoc va th ̣ ̀ ực tiên cach mang; La ̃ ́ ̣ ̀  ̣ khoa hoc vê s̀ ự nghiêp giai phong giai câp vô san, giai phong nhân dân lao đông khoi  ̣ ̉ ́ ́ ̉ ̉ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ưc, boc lôt va tiên t chê đô ap b ́ ́ ̣ ̀ ́ ới giai phong con ng ̉ ́ ười CN M­L ra đời vao n ̀ ửa đâu tk 19  ̀ ở Tây Âu. Sự ra đời cua CN M­L la 1 tât  ̉ ̀ ́ ́ ̣ yêu lich s ử, cu thê: ̣ ̉ Thứ nhât́, vê điêu kiên kinh tê, xa hôi dân đên s ̀ ̀ ̣ ́ ̃ ̣ ̃ ́ ự xuât hiên chu nghia Mac: ́ ̣ ̉ ̃ ́ ̀ ửa đâu tk19,   Vao n ̀ ở T. chu nghia t ̉ ̃ ư ban đang phat triên, đông th ̉ ́ ̉ ̀ ời với cuôc̣   ̣ ̣ ̃ ́ ương thưc san xuât co tinh  cach mang công nghiêp dân đên ph ́ ́ ̉ ́ ́ ́ ưu trôi ḥ ơn hăn cac  ̉ ́ ́ ̣ ươc đo. Tuy nhiên, XHTB vân tôn tai môt khuyêt tât l chê đô tr ́ ́ ̃ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ớn đo la: Nan ap b ́ ̀ ̣ ́ ức  ́ ̣ ̃ ́ ̣ boc lôt vân rât năng nê. T ̀ ừ đo, dân đên nh ́ ̃ ́ ững cuôc đâu tranh cua giai câp vô san  ̣ ́ ̉ ́ ̉ ̣ ́ ư san cua XHTB. Trong đo co 3 cuôc đâu tranh l chông lai giai câp t ́ ̉ ̉ ́ ́ ̣ ́ ớn: Công nhân  ̣ ̣ dêt Lion (Phap); Công nhân dêt Xeeledi (Đ ́ ức) suôt nh ́ ững năm 30 cua tk19; Ptrao  ̉ ́ ương ở Anh hiên ch ́ ̉ ̀ ́ ̣ ởi vi thiêu đ Tuy nhiên, tât ca đêu thât bai. B ̀ ́ ường lôi CM đung đăn va KH đê  ́ ́ ́ ̀ ̉ đưa phong trao đên thăng l ̀ ́ ́ ợi. Vi vây, chu ngia Mac ra đ ̀ ̣ ̉ ̃ ời la đap  ̀ ́ ứng yêu câu đo cua  ̀ ́ ̉ ̣ lich sử Thứ hai, về nguôn gôc ly luân va nh ̀ ́ ́ ̣ ̀ ững tiên đê khoa hoc t ̀ ̀ ̣ ự nhiên: ̣ ­Hoc thuyêt Mac ra đ ́ ời la s ̀ ự kê th ́ ừa trực tiêp nh ́ ững hoc thuyêt cua nh ̣ ́ ̉ ững  ̣ ̉ ́ ́ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̉ ̃ ̃ ̣ đai biêu xuât săc nhât trong triêt hoc; kinh tê chinh tri; va trong chu nghia ra hôi, cu  ́ ́ thê:̉ ̣ ̉ ̉ ức, bao gôm: Phep biên ch +  La triêt hoc cô điên Đ ̀ ̀ ̣ ứng cua Hêđen va cn duy  ̉ ̀ ̣ ̉ vât cua Ph ơ­bach. Nh ́ ưng thanh t ̃ ̀ ự triêt hoc  nay đ ́ ̣ ̀ ược C.Mac phê phan, kê th ́ ́ ́ ừa va ̀ phat triên̉ ̉ ̉ +  KTCT cô điên Anh, v ơi 2 đai biêu tiêu biêu: A.Smit va Đ.Ricacđô đa đê lai  ̣ ̉ ̉ ̉ ̀ ̃ ̉ ̣ nhưng hoc điêm quan trong đăc biêt la vê gia tri lao đông ̃ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ + CNXH không tưởng Phap, Anh: v ́ ơi 3 đai biêu tiêu biêu: Xanhximong,  ́ ̣ ̉ ̉ ̣ ̃ ̉ ̣ phurie, Ôoen. Ho đa đê lai nhưng ly luân quan trong vê CNXH ̃ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ự nhiên luc nay co 3 thanh t ­Tiên đê khoa hoc t ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ựu lơn anh h ́ ̉ ưởng đên s ́ ự ra  đời CNM: Hoc thuyêt tê bao, hoc thuyêt tiên hoa, hoc thuyêt bao toan va chuyên hoa  ̣ ́ ́ ̀ ̣ ́ ́ ́ ̣ ́ ̉ ̀ ̀ ̉ ́ năng lượng. Nhưng thanh t ̃ ̀ ựu nay đa ch ̀ ̃ ưng minh s ́ ự thông nhât vât chât cua thê gi ́ ́ ̣ ́ ̉ ́ ới.  Tư đo cho phep C­Ă xây d ̀ ́ ́ ựng quan điêm duy vât vê thê gi ̉ ̣ ̀ ́ ới
 2. Tư tât ca nh ̀ ́ ̉ ưng điêu trên, ta thây ro s ̃ ̀ ́ ̃ ự ra đời cua CNMac la 1 tât yêu cua lich  ̉ ̀ ́ ́ ̉ ̣ sử. No không chi phan anh vê th ́ ̉ ̀ ực tiên XH ma con la s ̃ ̀ ̀ ̀ ự phat triên 1 logic cua lich  ̉ ̉ ̣ sử tư tưởng nhân loai. Ngoai ra, s ̣ ̀ ự ra đời cua CNM –L con do thiên tai tri tuê, s ̉ ̀ ̀ ́ ̣ ự lôĩ  ̣ ̀ ức hy sinh cao ca cua C.Mac, Lenin, Ăngghen. lac va đ ̉ ̉ C2: Môt sô vân đê đăt ra va nh ̣ ́ ́ ̀ ̣ ̀ ững lưu y trong viêc hoc tâp, nghiên c ́ ̣ ̣ ̣ ưu  chu nghia Mac­Leenin trong giai đoan hiên nay? ̉ ̃ ́ ̣ ̣ Những vân đê đăt ra: ́ ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ừu tượng: Co tinh khai quat rât cao, đăc biêt la  1. CNM­L la môn hoc ly luân tr ́ ́ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ̀ ̉ ̉ phân triêt hoc. No đoi hoi kha năng t ̀ ư duy, ly luân, phân tich, bao quat ́ ̣ ́ ́ 2. Sự sup đô cua hê thông XHCN: S ̣ ̉ ̉ ̣ ́ ự sup đô vao năm 1991, trên TG hiên nay chi  ̣ ̉ ̀ ̣ ̉ ̣ ́ ước. Sự sup đô nay đông nghia v con môt sô n ̀ ̣ ̉ ̀ ̀ ̃ ới CNXH ở giai đoan suy thoai.  ̣ ́ ̀ ̣ Vi vây, nhưng t ̃ ư tưởng chua CNM­L vê CNXH đang găp rât nhiêu thach  ̉ ̀ ̣ ́ ̀ ́ thưc. Ly luân đo co th ́ ́ ̣ ́ ́ ực sự cach mang va khoa hoc hay ko,  Vân con la 1 câu  ̣ ̀ ̣ ̃ ̀ ̀ ̉ ơn, không it ng hoi l ́ ́ ươi mât niêm tin. Đo la vân đê đăt ra ̀ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ ̉ ̉ ớn manh: Nhiêu n 3. CNTB hiên đai co nhiêu cai tô l ̣ ̀ ước tư ban đa đi theo h ̉ ̃ ướng  ̃ ̣ ́ ời sông con ng CNTB xa hôi, chăm lo đên đ ́ ươi, han chê s ̀ ̣ ́ ực boc lôt. S ́ ̣ ự giau  ̀ ́ ̉ ̃ ̉ ̣ co cua CNTB, viên canh đo lam cho viêc ch ́ ̀ ứng minh tinh  ́ ưu viêt cua CNXH  ̣ ̉ ̣ ́ ̣ trong hoc thuyêt Mac găp nhiêu kho khăn. ́ ̀ ̣ ̉ ới đât n 4. Công cuôc đôi m ́ ươc: Sau gân 30 năm đôi m ́ ̀ ̉ ới, nước ta đa đat đ ̃ ̣ ược  ̀ ̀ ựu to lơn, chinh tri ôn đinh, kinh tê phat triên nhanh chong. Song  nhiêu thanh t ́ ́ ̣ ̉ ̣ ́ ́ ̉ ́ ̃ ̀ ̣ ́ ư la nan tham nhung, cuôc sông ng vân tôn tai nhiêu khiêm khuyêt nh ̀ ́ ̀ ̣ ̃ ̣ ́ ười dân  con nhiêu kho khăn ̀ ̀ ́ ́ ực chông pha cach mang, nha n 5. Nhiêu thê l ̀ ́ ́ ́ ̀ ươc: Bao gôm ca trong va ngoai  ́ ̀ ̉ ̀ ̀ nươc đa lam cho chung ta tôn thât nhiêu. ́ ̃ ̀ ́ ̉ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ 6. Môt bô phân nhân dân xa rời ly t ́ ưởng XHCN: Môt bô phân không nho ng ̣ ̣ ̉ ươi  ̀ ̉ ̉ ́ ̣ ̀ ươc bi suy thoai vê t dân, kê ca can bô nha n ́ ̣ ́ ̀ ư tưởng đao đ ̣ ức, lôi sông, lung  ́ ́ ́ ̣ lay mât niêm tin vao chê đô XHCN va con đ ́ ̀ ̀ ̀ ường CM nước ta hiên nay ̣ Tư nh ̀ ưng th ̃ ực trang trên, viêc nghiên c ̣ ̣ ưu hoc tâp CNM­L găp rât nhiêu kho khăn. ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ ́ Nhưng l ̃ ưu y trong hoc tâp va nghiên c ́ ̣ ̣ ̀ ứu: 1.
 3. ̉ ̀ ơ ly luân cho cac Đang công san nha n 2. Phai thây CNM­L la c ́ ̣ ́ ̉ ̣ ̣ ̀ ươc XHCN. Đo  ́ ́ ̉ chinh la kim chi nam soi đ ́ ̀ ường dân lôi cho CM Viêt Nam ̃ ́ ̣ ̉ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̣ 3. Không phai đây la hoc thuyêt “nhât thanh bât biên” la “viên thuôc van năng”,  ́ ̉ ́ ̉ ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ co thê cho ta tât ca ma đo la môt hê thông ly luân m ́ ở. ̉ ̉ ̉ ̣ ́ ̉ ̣ ̣ 4. Vi thê chung ta phai luôn bô sung va phat triên, thâm chi phai tron loc, phê  ̀ ́ ́ ̀ ́ ́ ̉ ̣ ̀ ̉ phan đê hoc thuyêt nay ngay cang tr ́ ̀ ở nên tiên bô. ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̀ ợp vơi th 5. Đăc biêt chung ta phai biêt vân dung CNM­L cho phu h ́ ́ ực tiên,  ̃ không được dâp khuôn may moc; phai lây th ̣ ́ ́ ̉ ́ ực tiên lam c ́ ̀ ơ sở, lam th ̀ ưc đo  ́ ́ ̣ cho ly luân CNM­L. C3: Vân đê c ́ ̀ ơ ban cua triêt hoc. Tai sao noi đo la vân đê c ̉ ̉ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̀ ơ ban cua triêt hoc ̉ ̉ ́ ̣ ́ ̀ ơ ban cua Triêt hoc, đo la vân đê môi quan hê gi Vân đê c ̉ ̉ ́ ̣ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ữa vât chât va y th ̣ ̀ ́ ức.  ̀ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̃ ̀ ́ ̉ ́ ̀ ́ ̣ Vi đo la vân đê côt loi ma tât ca cac nha triêt hoc đêu quan tâm nghiên c ̀ ưu. Đông  ̀ thơi nghiên c ̀ ưu vê vân đê nay se la nên tang đê nghiên c ̀ ́ ̀ ̀ ̃ ̀ ̀ ̉ ̉ ưu cac vân đê khac trong  ́ ́ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̀ ơ sở đê phân chia cac tr triêt hoc. Đo la c ̉ ́ ương phai triêt hoc. ̀ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ơ ban cua Triêt hoc co 2 măt, môi măt ghi tra l Nôi dung vân đê c ̉ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ̃ ̣ ̉ ời 2 câu hoi: ̉ ­ ̣ ̉ ưa vât chât va y th Măt 1: TL câu hoi gi ̃ ̣ ́ ̀ ́ ưc, cai nao co tr ́ ́ ̀ ́ ươc, cai nao  ́ ́ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̣ co sau. Cai nao quyêt đinh cai nao ́ ̀ ­ ̣ Măt 2: Con ng ươi co nhân th ̀ ́ ̣ ức được thê gi ́ ới hay không. Nhân  ̣ thưc đung hay sai lâm ́ ́ ̀ ́ ương phai triêt hoc khi tra l Cac tr ̀ ́ ́ ̣ ̉ ơi măt 1, vât chât va y th ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ́ ưc, cai nao co tr ́ ́ ̀ ́ ươc, ́  ́ ̀ ́ ́ ̀ ̣ cai nao co sau, cai nao quyêt đinh cai nao. Nh ̀ ưng ng ̃ ươi cho răng vât chât co tr ̀ ̀ ̣ ́ ́ ước,  ̣ ́ ̣ ́ ưc đ vât chât quyêt đinh y th ́ ́ ược coi la theo CN duy vât. Nh ̀ ̣ ững người cho răng y  ̀ ́ thưc co tr ́ ́ ươc, quyêt đinh vât chât đ ́ ́ ̣ ̣ ược coi la CN duy tâm. ̀ ̉ ̣ ́ ̀ Chu nghia duy vât co 3 hinh th ̃ ưc c ́ ơ ban: ̉ ­ ̣ CN duy vât ngây thơ, chât phac th ́ ́ ơi cô đai ̀ ̉ ̣
 4. ­ ̣ ́ ơi cân đai CN duy vât siêu hinh may moc th ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ­ ̣ ̣ CN duy vât biên chưng do C­Ăg sang lâp đ ́ ́ ̣ ược Leenin phat triên.  ́ ̉ ̀ ̉ ̉ ̣ Đây chinh la đinh cao cua CN duy vât ́ ̉ ̣ Chu nghia duy tâm gôm 2 loai: ̃ ̀ ­ ̉ CN duy tâm chu quan cho răng chinh con ng ̀ ́ ươi la cai quy đinh ̀ ̀ ́ ̣ ­ ́ ̀ ực lượng tâm linh, phi vât chât  CN duy tâm khach quan cho răng l ̣ ́ ̀ ́ ới như chua tr bên ngoai thê gi ́ ơi, th ̀ ượng đê quy đinh thê gi ̣ ́ ới vât  ̣ chât́ ̀ ̉ ̉ ơi câu hoi, Con ng Va đê tra l ̀ ̉ ươi co nhân th ̀ ́ ̣ ức được thê gi ́ ới hay ko: Hâu hêt cac nha  ̀ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ưa nhân kha năng nhân th Triêt hoc đêu th ̀ ̣ ̣ ức cua con ng ̉ ười. Nhưng cung co ng ̃ ́ ươi  ̀ cho răng ng ̀ ược lai, ho la nh ̣ ̣ ̀ ưng ng ̃ ươi theo thuyêt bât kha thi. ̀ ́ ́ ̉ C4: Hay phân tich đinh nghia vât chât cua Lenin va y nghia khoa hoc cua đinh  ̃ ́ ̣ ̃ ̣ ́ ̉ ̀ ́ ̃ ̣ ̉ ̣ nghia? ̃ ̣ * Đinh nghia ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ ̉ ̉ ực tai khach  ̃ : Vât chât la môt pham tru triêt hoc, dung đê chi th ̀ ̣ ́ quan, được đem lai cho con ng ̣ ươi trong cam giac, đ ̀ ̉ ́ ược cam giac cua chung ta chep  ̉ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ lai, chup lai, phan anh va tôn tai không lê thuôc vao cam giac. ́ ́ ̣ * Phân tich đinh nghia ́ ̉ ̉ ược đinh nghia, ta cân năm v ̃ : Đê hiêu đ ̣ ̃ ̀ ́ ững 3 vân đê: ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ới  ­ Vât chât la 1 pham tru triêt hoc, quan niêm chung nhât vê vât chât, khac v ́ ̀ ́ nhưng quan niêm khac ̃ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̉ ực tai khach quan: vât chât la tât ca tôn tai th ­ Vât chât la chi th ̣ ́ ̣ ́ ̀ ́ ̉ ̀ ̣ ực, tôn tai đôc  ̀ ̣ ̣ ̣ ơi y th lâp v ́ ́ ưc con ng ́ ươi, không phu thuôc vao y th ̀ ̣ ̣ ̀ ́ ức con người. ­ Con ngươi co thê cam giac, nhân th ̀ ́ ̉ ̉ ́ ̣ ức được vât chât khi no tac đông nên cac  ̣ ́ ́ ́ ̣ ́ ̉ giac quan cua con ng ́ ươi. ̀ ̃ ̉ ̣ * Y nghia cua đinh nghia ́ ̃:
 5. ̣ ̃ ̣ ̣ ̉ ­ Đinh nghia vât chât co vai tro chông lai chu nghia duy tâm d ́ ́ ̀ ́ ̃ ưới moi hinh  ̣ ̀ thưc, khăc phuc nh ́ ́ ̣ ưng quan điêm sai lêch vê đinh nghia vât chât khac. ̃ ̉ ̣ ̀ ̣ ̃ ̣ ́ ́ ̣ ́ ới quan duy vât khoa hoc, khăc phuc đ ­ Khôi phuc thê gi ̣ ̣ ́ ̣ ược cuôc khung  ̣ ̉ ̉ ̀ ́ ới quan, cuôc khung hoang vê khoa hoc t hoang vê thê gi ̣ ̉ ̉ ̀ ̣ ự nhiên, tiêp tuc tao c ́ ̣ ̣ ơ sở ly ́ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ́ ới vât chât phuc vu cho con ng luân đê cac nha khoa hoc kham pha thê gi ̀ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ười ̃ ̉ ́ ược vân đê c ­ Đa giai quyêt đ ́ ̀ ơ ban cua TH trên lâp tr ̉ ̉ ̣ ường duy vât khoa hoc.  ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ́ ́ ươc, y th Khăng đinh vât chât co tr ́ ́ ưc co sau. Con ng ́ ́ ươi co thê nhân th ̀ ́ ̉ ̣ ức được thê ̉ giơí ̣ ́ ược vât chât trong đ ­ Đinh nghia nay cung cho chung ta biêt đ ̃ ̀ ̃ ́ ̣ ́ ời sông xa hôi la ́ ̃ ̣ ̀  gi.̀ C5: Ptich mqh giưa vât chât va y th ̃ ̣ ́ ̀ ́ ưc? Y nghia cua mqh gi ́ ̃ ̉ ưa vât chât va y th ̃ ̣ ́ ̀ ́ ức  trong hoat đông nhân th ̣ ̣ ̣ ưc va hoat đông th ́ ̀ ̣ ̣ ực tiên? ́ MQH giưa vât chât va y th ̃ ̣ ́ ̀ ́ ưc: Co rât nhiêu quan điêm vê vân đê nay: ́ ́ ́ ̀ ̉ ̀ ́ ̀ ̀ ̉ ̀ ́ ưc quyêt đinh vât chât. Trong đo, quan  1. Quan điêm duy tâm cho răng y th ́ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̉ ̉ ̣ ự vât trong thê gi điêm duy tâm chu quan cho răng moi s ̀ ̣ ́ ới la do y th ̀ ́ ưc cua  ́ ̉ con ngươi quy đinh; con chu nghia duy tâm khach quan lai cho răng l ̀ ̣ ̀ ̉ ̃ ́ ̣ ̀ ực  lượng siêu nhiên như chua tr ́ ơi quy đinh moi th ̀ ̣ ̣ ứ ̉ ̉ ̀ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̀ ́ ược  2. Quan điêm cua CNDV siêu hinh la tuyêt đôi hoa vât chât ma ko thây đ ̀ ̉ ́ ưc, tinh thân duy vât siêu hinh may moc. vai tro cua y th ́ ̀ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̉ ̀ ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ Nhân xet:  Quan điêm duy tâm va duy vât siêu hinh co sai lâm va han chê ́ ́ ̉ ̉ ̉ ̣ ̣ 3. Quan điêm cua TH M­L ( quan điêm duy vât biên chưng ) cho răng: vât  ́ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ưc tac đông qua lai lân nhau, trong đo: chât va y th ́ ́ ̣ ̣ ̃ ́
 6. ̣ ́ ̣ ́ ưc, thê hiên: ­Vât chât quyêt đinh y th ́ ́ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ +  Vât chât quyêt đinh s ́ ự ra đời cua y th ̉ ́ ưc: Toan bô thê gi ́ ̀ ̣ ́ ới khach quan đa  ́ ̃ ́ ̣ tac đông lên 1 c ơ quan vât chât đăc biêt đo la nao ng ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̃ ười, đông th ̀ ời thông qua hoat  ̣ ̣ đông thực tiên cua con ng ̃ ̉ ươi nhât la lao đông san xuât vât chât, la nhân tô quyêt đinh ̀ ́ ̀ ̣ ̉ ́ ̣ ̀ ́ ́ ̣   sự ra đời cua y th ̉ ́ ưc. Do đo, moi hiên t ́ ́ ̣ ̣ ượng y th ́ ưc cua con ng ́ ̉ ươi đêu xuât phat t ̀ ̀ ́ ́ ừ  ̣ hiên thực khach quan. ́ ̣ ́ ̣ +  Vât chât quyêt đinh s ́ ự biên đôi cua y th ́ ̉ ̉ ́ ưc: Moi th ́ ̣ ực biên đôi cua y th ́ ̉ ̉ ́ ức  con ngươi đêu do căn nguyên vât chât. Vi du: Ttr ̀ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ươc đây điêu kiên cuôc sông cua  ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ư tưởng “ Ăn no măc âm”; nh nhân dân ta con thâp, nên co t ̀ ́ ̣ ́ ưng giờ vât chât đây đu  ̣ ́ ̀ ̉ ́ ̉ ̉ co cua cai nên tư tưởng thay đôi “ Ăn ngon măc đep” ̉ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ưc: Nôi dung cua y th +   Vât chât quyêt đinh nôi dung cua y th ́ ́ ̣ ̉ ́ ưc chih la nôi  ́ ́ ̀ ̣ ̉ ̣ ́ ược y th dung cua vât chât đ ́ ưc hoa. Leenin noi “Y th ́ ́ ́ ́ ưc la hinh anh chu quan vê thê  ́ ̀ ̀ ̉ ̉ ̀ ́ giơi khach quan”. Vi du: Hinh hoc  ́ ́ ́ ̣ ̀ ̣ Ơ cơ lit ra đ ́ ời không phai la do ông  ̉ ̀ Ơocolit tự  ̃ ̀ ực chât la du nhu câu khach quan cua ng nghi ra, ma th ́ ̀ ̀ ́ ̉ ươi dân l ̀ ưu vực sông Nin, khi  ̣ ̣ ̣ đo đac ruông đông găp nhiêu kho khăn, t ̀ ̀ ́ ư th ̀ ực tê đo dân đên nôi dung hinh hoc  ́ ́ ̃ ̣ ̀ ̣ ơcolit ̣ ̣ ̉ ̣ +  Vât chât la điêu kiên khach quan đê hiên th ́ ̀ ̀ ́ ực hoa y th ́ ́ ưc, t ́ ư tưởng: Đê y  ̉ ́ thưc con ng ́ ươi thanh hiên th ̀ ̀ ̣ ưc thi cân co ph ̀ ̀ ́ ương tiên vât chât, hoat đông vât chât.  ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̣ Vi du: Khi môt ngươi kiên truc s ̀ ́ ́ ư co y t ́ ́ ưởng xây môt căn nha, ho cân co đô đac ki  ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ̣ ̃ ̣ ̣ ́ ̉ ̃ ̉ ̀ ̣ ̣ thuât (vât chât) đê ve ban thiêt kê, va cân rât nhiêu vât liêu xây d ́ ̀ ̀ ́ ựng (Vât chât) đê  ̣ ́ ̉ ̣ hiên thực ngôi nha đo. ̀ ́ ̀ ̉ ́ ưc: Y th ­Vai tro cua y th ́ ́ ưc con ng ́ ươi co vai tro to l ̀ ́ ̀ ơn. Phan anh thê gi ́ ̉ ́ ́ ới vât  ̣ ̉ ưa lai nh chât, kêt qua đ ́ ́ ̣ ưng tri th ̃ ưc, t ́ ư đo chi đao hoat đông th ̀ ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ực tiên cua con ng ̃ ̉ ươi, ̀  ́ ̣ ́ ới vât chât, cai biên thê gi tac đông vao thê gi ̀ ̣ ́ ̉ ́ ́ ới vât chât. S ̣ ́ ựt tac đông tr ́ ̣ ở lai cua y  ̣ ̉ ́ thưc v ́ ơi vât chât theo 2 h ́ ̣ ́ ương: ́
 7. ́ ́ ức phan anh đung hiên th  +  Nêu y th ̉ ́ ́ ̣ ực khach quan se thuc đây con ng ́ ̃ ́ ̉ ười cai  ̉ ̣ ́ ới khach quan. VD: Con ng tao thê gi ́ ươi nhân th ̀ ̣ ức được tac hai cua ô nhiêm môi  ́ ̣ ̉ ̃ trương, nên co y th ̀ ́ ́ ưc, hanh đông th ́ ̀ ̣ ực tiên bao vê môi tr ̃ ̉ ̣ ường  +  Ngược lai, nêu y th ̣ ́ ́ ưc phan anh sai, dân đên hanh đông sai trai. VD: Khi ta  ́ ̉ ́ ̃ ́ ̀ ̣ ́ ́ ư tưởng sai lêch, không co y th co t ̣ ́ ́ ưc đ ́ ược phap luât dân đên giêt ng ́ ̣ ̃ ́ ́ ười, pham tôi. ̣ ̣ ̣ ưa vât chât va y th Y nghia: Môi quan hê gi ́ ̃ ̃ ̃ ̣ ́ ̀ ́ ưc v́ ới nhân th ̣ ức, thực tiên: ́ ­ Tư vai tro cua vât chât v ̀ ̀ ̉ ̣ ́ ơi y th ́ ưc đoi hoi moi t ́ ̀ ̉ ̣ ư tưởng cua con ng ̉ ươi phai  ̀ ̉ ́ ự thực tê khach quan, tranh duy tâm ao t xuât phat t ́ ́ ́ ́ ̉ ưởng; phai tich c ̉ ́ ực hoat đông  ̣ ̣ thực tiên. VD: La 1 sinh viên, muôn hoc tôt va thanh đat thi cân chăm chi lao đông va  ̃ ̀ ́ ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ̀ ̀ ̉ ̣ ̀ ̣ ̣ hoc tâp, chư không d ́ ự vao may rui ̀ ̉ ­ Tư vai tro cua y th ̀ ̀ ̉ ́ ưc, đoi hoi chung ta phai luôn nâng cao tinh năng đông,  ́ ̀ ̉ ́ ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ưc, tich c sang tao cua y th ́ ́ ực hoc tâp, trau dôi tri th ̣ ̣ ̀ ưc, văn hoa, đao đ ́ ́ ̣ ưc. Tuy nhiên,  không được tuyêt đôi hoa y th ̣ ́ ́ ́ ưc t ́ ư tưởng. Nêu tuyêt đôi hoa y th ́ ̣ ́ ́ ́ ức, tư tưởng se dân ̃ ̃  ̀ ́ ưc t đên duy tâm. Vi y th ́ ́ ự no không thê sang tao ra thê gi ́ ̉ ́ ̣ ́ ới khach quan. Do đo, xet  ́ ́ ́ ̣ ́ ̣ cho cung vât chât quyêt đinh. T ̀ ́ ư tưởng cua con ng ̉ ươi phai ng ̀ ̉ ươi phai nh ̀ ̉ ơ hoat  ̀ ̣ ̣ đông thực tiên. ̃ C6:Phân biêt s ̣ ự khac nhau gi ́ ữ quan điêm biên ch ̉ ̣ ưng va quan điêm siêu hinh?  ́ ̀ ̉ ̀ Cho vi du? ́ ̣ ̉ ̣ Quan điêm biên chưng:  ́ ­ ́ ự vât lun năm trong môi liên hê tac đông qua lai lân nhau Thây s ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̃ ­ ́ ự vât v Thây s ̣ ưa vân đông liên tuc lai v ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ưa thây đ ̀ ́ ược sự đứng im  tương đôí ­ ̉ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ừng, không chi nhin  Không chi nhin thây cây ma con nhin thây r ̀ ̉ ̀ được cai đ ́ ơn le, cu thê ma con thây đ ̉ ̣ ̉ ̀ ̀ ́ ược cai chung, bao quat. ́ ́
 8. Đây la ph ̀ ương phap nhân th ́ ̣ ức đăc lực cua t ̉ ư duy, cho phep con ng ́ ươi nhân  ̀ ̣ thưc vê thê gi ́ ̀ ́ ới. Đăc biêt la ph ̣ ̣ ̀ ương phap duy vât biên ch ́ ̣ ̣ ứng cua chu nghia Mac­  ̉ ̉ ̃ ́ Lênin. VD: Khi xet nǵ ười phu ṇ ư Viêt Nam truyên thông thi chung ta phai đanh gia 1 ̃ ̣ ̀ ́ ̀ ́ ̉ ́ ́   ̣ ̀ ̉ ̣ cach toan diên: Công, dung, ngôn, hanh. “ Công” la kha năng lao đông, phai biêt lam  ́ ̀ ̉ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ̉ ̣ viêc, phu giup ra đinh. “Dung” la ve đep dung nhan, nhan săt cua ng ́ ̀ ̉ ươi phu n ̀ ̣ ư. “  ̃ Ngôn” la ǹ ơi ăn tiêng noi, cach c ̀ ́ ́ ́ ư sử, đôi nhân s ́ ử thê. “Hanh” la ve đep tâm hôn,  ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ̀ đưc hanh cua ng ́ ̣ ̉ ươi phu n ̀ ̣ ư.̃ ̉ Quan điêm siêu hinh: ̀ ­ ̉ ́ ự vât tôn tai 1 cai đ Chi thây s ̣ ̀ ̣ ́ ơn le, tach r ̉ ́ ời, không thây đ ́ ược môi ́ ̣ ưa cac s liên hê gi ̃ ́ ự vât, hiên t ̣ ̣ ượng hay chi thây môi liên hê bên  ̉ ́ ́ ̣ ngoai ma thôi ̀ ̀ ­ ́ ược sự vân đông, phat triên cua s Không thây đ ̣ ̣ ́ ̉ ̉ ự vât, hiên t ̣ ̣ ương.  ́ ́ ̀ ̉ ̀ ự vân đông c Nêu co thi chi la s ̣ ̣ ơ hoc, di chuyên vi tri trong không  ̣ ̉ ̣ gian ­ ̉ ́ ́ ừng, không thây đ Chi thây cây ma không thây r ̀ ́ ược cai chung, ban  ́ ̉ ́ ̉ ̣ chât cua quy luât. ̀ ương phap nhân th Đây la ph ́ ̣ ức may moc. No nôi trôi v ́ ́ ́ ̉ ̣ ới thê ky 17­18  ́ ̉ ở Tây  ́ ̣ ̉ Âu do tac đông cua ph ương phap nhân th ́ ̣ ức trong khoa hoc t ̣ ự nhiên va th ̀ ực tiên cua  ̃ ̉ thơi ky đâu công nghiêp hoa, kinh tê thi tr ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ường. VD: “Thây boi xem voi” : Cac thây  ̀ ́ ́ ̀ ́ ̉ ựa vao 1 bô phân cua con voi ma kêt luân ca vê con voi. Thây s boi chi d ̀ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ̣ ̉ ̉ ̀ ờ vao chân  ̀ ́ ̣ kêt luân con voi to nh ư côt đinh, thây s ̣ ̀ ̀ ờ vao đuôi kêt luân con vui nh ̀ ́ ̣ ư cai chôi. Thây ́ ̉ ̀  sơ va voi kêt luân con voi sun sun nh ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ư con đia,…Nh ̉ ững kêt luân đ ́ ̣ ơn le đây đêu sai  ̉ ́ ̀ ́ ̀ ́ ự kêt h trai, cân co s ́ ợp đê đ̉ ưa ra kêt luân đung đăn nhât. ́ ̣ ́ ́ C7: Phân tich c ́ ơ sở ly luân cua quan điêm toan diên? Tai sao khi xem xet bât ki  ́ ̣ ̉ ̉ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ̀ hiên t ̣ ượng sự vât nao, chung ta cung phai co quan điêm toan diên? Liên hê th ̣ ̀ ́ ̃ ̉ ́ ̉ ̀ ̣ ̣ ực  tiên cuôc sông? ̃ ̣ ́
 9.  Cơ sở ly luân cua quan điêm toan diên la nguyên ly vê môi quan hê toan diên,  ́ ̣ ̉ ̉ ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ̣ ̀ ̉ ́ phô biên ̣ ̣ ̉ ́ Nôi dung nguyên ly vê môi quan hê phô biên: ̀ ́ ́ ự sự vât, s ­ Bât c ̣ ự viêc nao cung co môi liên hê v ̣ ̀ ̃ ́ ́ ̣ ới sự vât, hiên t ̣ ̣ ượng khac,  ́ ́ ự vât, hiên t ko co s ̣ ̣ ượng nao năm ngoai môi quan hê hay tôn  tai đôc lâp, ko phu  ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ự vât hiên t thuôc vao s ̣ ̣ ượng khać ̣ ̉ ̣ ưới nhiêu hinh th ­ Môi liên hê biêu hiên d ́ ̀ ̀ ức riêng biêt, cu thê tuy theo điêu  ̣ ̣ ̉ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ươi hinh th kiên nhât đinh. Song du d ́ ̀ ưc nao, chung cung la biêu hiên cua môi quan hê ́ ̀ ́ ̃ ̀ ̉ ̣ ̉ ́ ̣  ̉ ́ phô biên nhât, chung nhât ́ ́ ́ ứ sự vât, hiên t ­ Bât c ̣ ượng nao cung năm trong hê thông, câu truc ( yêu tô câu  ̀ ̃ ̀ ̣ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ thanh va cac môi quan hê bên trong ). Song hê thông đo la hê thông m ̀ ̀ ́ ́ ́ ́ ở với cac hê  ́ ̣ thông khac. ́ ́ ̣ ̣ ̀ ới me: S Môi liên hê mang tinh đa dang va nhiêu m ́ ́ ̀ ̉ ự vât hiên t ̣ ượng trong thê ́ giơi la phong phu, đa dang. Vi vây, hinh th ́ ̀ ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ức liên hê gi ̣ ữa chung cung rât đa dang.  ́ ̣ ́ ự vât, hiên t Cac s ̣ ̣ ượng hay qua trinh khac nhau đêu co môi liên hê cu thê khac nhau,  ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ́ giư vi tri, vai tro khac nhau đôi v ̃ ̣ ́ ̀ ́ ́ ới cuôc sông. Co thê phân chia ra nhiêu môi liên hê  ̣ ́ ́ ̉ ̀ ́ ̣ khac nhau nh ́ ư: môi liên hê bên trong, bên ngoai; môi liên hê tr ́ ̣ ̀ ́ ̣ ực tiêp, gian tiêp;…  ́ ́ nhưng sự phân chia như vây chi mang tinh t ̣ ̉ ́ ương đôí ̣ ̉ ̣ ̀ ̀ ức ăn cua ga; sâu  Vd: Trong môi liên hê ke ăn thit va con môi. Ta thây sâu la th ́ ̀ ́ ̉ ̀ ̉ ́ ̀ ̀ ̉ ̀ ̀ ̀ ̃ ̀ ức ăn  ăn rau, co. Luc nay, ga la ke săn môi, sâu la con môi. Tuy nhiên, rau cung la th ̉ ́ ư thây được sự vât luôn co môi liên hê, cac s cua ga. Qua đo, t ̀ ̣ ́ ́ ̣ ́ ự vât trên trai đât luôn  ̣ ́ ́ tương tac. Bât c ́ ́ ư môt măt xich nao trong môi liên hê nay bi suy thoai hay mât đi, se  ́ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̃ ̉ gây anh hưởng đên toan bô hê thông. Vd: Sô l ́ ̀ ̣ ̣ ́ ượng ga giam manh, thi sô l ̀ ̉ ̣ ̀ ́ ượng sâu  ̣ ̃ ́ ực vât ko thê phat triên, bâu không khi bi ô nhiêm,….môt loai  tăng manh, dân đên th ̣ ̉ ̉ ̀ ́ ̣ ̃ ̣ ̣ ̣ ứng bât ôn diên ra. cac hiêu  ́ ́ ̉ ̃
 10. ̃ ư nguyên ly vê môi quan hê phô biên, đoi hoi chung ta phai quan Y nghia: T ́ ̀ ̀ ́ ̣ ̉ ́ ̀ ̉ ́ ̉ ́  ̣ ̉ triêt 2 quan điêm:  ̉ ̣ ̉ ̣ Quan điêm toan diên va quan điêm lich s ̀ ̀ ử cu thê. Quan điêm toan diên đoi hoi  ̣ ̉ ̉ ̀ ̣ ̀ ̉ ́ ự vât, hiên t khi xem xet s ̣ ̣ ượng chung ta phai xem xet tât ca cac môi liên hê, nh ́ ̉ ́ ́ ̉ ́ ́ ̣ ững bộ  ̣ ́ ́ ́ ̀ ́ ̉ ̀ ́ ̣ ới qđ phiên diên la chi d phân, yêu tô câu thanh chung. Quan điêm nay đôi lâp v ́ ̣ ̀ ̉ ựa vao ̀  ̣ ̣ ̀ ́ ̉ ự vât hiên t 1 môi liên hê, 1 măt nao đo cua s ́ ̣ ̣ ượng ma quy kêt s ̀ ́ ự vât. VD: Khi mua 1  ̣ ̉ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ̉ ̀ cuôn sach tôt, quan điêm toan diên se xem xet va nôi dung, gia ca, hinh th ́ ́ ́ ̀ ̃ ức,…con  ̀ ̉ ̣ ̉ ́ ́ ́ ư hinh th quan điêm phiên diên chi xet 1 yêu tô nh ́ ̀ ức hay gia ca ma ko quan tâm  ́ ̉ ̀ nhưng yêu tô khac. ́ ́ ́ ̣ ̉ ́ ̉ ̣ Bên canh đo,chung ta phai co quan điêm lich s ́ ử cu thê. Qđiêm nay đoi hoi phai ̣ ̉ ̉ ̀ ̀ ̉ ̉  ́ ự vât hiên t xem xet s ̣ ̣ ượng trong 1 không gian, thơi gian nhât đinh, va trong tât ca cac  ̀ ̣ ̀ ́ ̉ ̣ ́ ̉ ̉ ự vât. Ta phai xem môi liên hê nao, măt nao gi môi liên hê, cac mang cua s ́ ̣ ̉ ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ữ vai tro ̀ ́ ̣ ́ ới sự vân đông va phat triên cua s quyêt đinh đôi v ̣ ̣ ̀ ̉ ̉ ư vât. Tuyêt đôi không đ ̣ ̣ ́ ược đanh  ́ ̀ ́ ́ ̣ đông cac môi liên hê hay đanh trao cac môi liên hê. VD: la sinh viên co nhiêu công  ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̣ ̣ viêc: ăn, hoc, ch ơi, nghi, ngu, yêu,… nh ̉ ̉ ưng cân xac đinh công viêc nao la quan trong  ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ̉ ̉ nhât, cân thiêt nhât, tuy vao quan điêm cua môi sinh viên. ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ới thực tiên cuôc sông: V Liên hê v ̃ ̣ ́ ới tư cach la 1 sinh viên, co rât nhiêu môi  ́ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ̉ ̉ ̣ ̣ ư: Hoc tâp,  quan hê, công viêc, đoi hoi phai quan tâm nhiêu công viêc, môi liên hê nh ̀ ́ ̣ ̣ vui chơi, giai tri, tinh cam, s ̉ ́ ̀ ̉ ưc khoe. Em coi viêc hoc tâp la quan trong nhât, nh ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ưng  ̉ ̉ ́ ̣ ̃ ̣ ̀ ời gian, sưc l không phu bo cac công viêc khac. Em se tâp trung nhiêu th ́ ́ ực vao nhiêm ̀ ̣   ̣ ́ ́ ưng cung đông th vu chinh nhât, nh ̃ ̀ ời, vân đê y đên nh ̃ ̉ ́ ững công viêc con lai. ̣ ̀ ̣
 11. C9: Trinh bay nôi dung quy luât “l ̀ ̀ ̣ ̣ ượng­chât”; y nghia pp luân ́ ́ ̃ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ Nôi dung quy luât: Khai niêm “lượng” va “chât” ̀ ́ Thứ nhât, ta xet vê “Chât”. Chât: la 1 pham tru triêt hoc dung đê chi s ́ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ ̉ ̉ ự thông  ́ ́ ưng thuôc tinh khai quat tao thanh s nhât nh ̃ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ự vât, lam cho no la no, đê phân biêt s ̣ ̀ ́ ̀ ́ ̉ ̣ ự  ̣ ̀ ơi s vât nay v ́ ự vât khac. ̣ ́ ́ ở đay theo quan niêm triêt hoc dung đê chi nh ­ “Chât”  ̣ ́ ̣ ̀ ̉ ̉ ưng yêu tô, bô phân tao  ̃ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ự vât. Cac yêu tô nay thông nhât chăt che v thanh s ̣ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̃ ới nhau theo môt kêt câu nhât đinh  ̣ ́ ́ ́ ̣ lam cho no la no. ̀ ́ ̀ ́ ̃ ̣ ̣ ́ ́ ́ ững thuôc tinh c ­ Môi môt chât co nhiêu thuôc tinh, trong đo co nh ́ ́ ̀ ̣ ́ ơ ban, đăc  ̉ ̣ trưng cho chât cua s ́ ̉ ự vât hiên t ̣ ̣ ương. Vd: Đăc tr ̣ ưng cho con ngươi la: y th ̀ ̀ ́ ưc lao  ́ ̣ đông ̃ ̣ ự vât co thê co nhiêu chât, khi thay đôi kêt câu cac bô phân câu  ­ Môi môt s ̣ ́ ̉ ́ ̀ ́ ̉ ́ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̉ ự vât se bôc lô ra la khac nhau.  thanh hoăc do môi quan hê khac nhau thi chât cua s ̣ ̃ ̣ ̣ ̀ ́ VD: kim cương vơi than đa đêu đ ́ ́ ̀ ược câu tao t ́ ̣ ừ nguyên tôc Cacbon, nh ́ ưng do kêt  ́ câu liên kêt khac nhau lên s ́ ́ ́ ự vât khac nhau. ̣ ́ Thưc hai ́ ́ ̀ ượng”. Lượng la môt khai niêm triêt hoc, dung đê chi đăc , ta xet vê “l ̀ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̉ ̉ ̣   ̀ ̣ ́ ượng, kich th tinh vê măt sô l ́ ́ ươc, … no đ ́ ược đê hiên băng cac đai l ̉ ̣ ̀ ́ ̣ ượng, con  ́ ư: to nho, l sô nh ̉ ơn be, nhanh châm, cao thâp,… ́ ́ ̣ ́ ­ Lượng co 2 loai: l ́ ̣ ượng cu thê va l ̣ ̉ ̀ ượng va l ̀ ượng trưu t ̀ ượng. Lượng cu thê  ̣ ̉ ̀ ́ ̉ ̣ thi co thê đinh lượng, con l ̀ ượng trưu t ̀ ượng thi chi co thê đinh tinh ̀ ̉ ́ ̉ ̣ ́ ̉ ựa vao l ­ Không thê d ̀ ượng đê phân biêt s ̉ ̣ ự vât nay v ̣ ̀ ơi ś ự vât khac vi nh ̣ ́ ̀ ưng ̃ sự vât co “chât” khac nhau, nh ̣ ́ ́ ́ ưng lai co “l ̣ ́ ượng” giông nhau. Vi thê ta chi co thê  ́ ̀ ́ ̉ ́ ̉ ̣ ̀ phân biêt băng “Chât”. ́ ̣ ưa Chât va L Môi quan hê gi ́ ̃ ́ ̀ ượng: 
 12. ́ ̀ ượng thông nhât v Chât va l ́ ́ ới nhau trong moi s ̣ ự vât hiên t ̣ ̣ ượng. Song  ̣ ́ ̃ ới nhau. Trong đo, chât la yêu tô ôn đinh con l chug lai co mâu thuân v ́ ́ ̀ ́ ́ ̉ ̣ ̀ ượng la ̀ ́ ́ ́ ̣ yêu tô biên đông nhanh h ơn. Sự thay đôi vê “L ̉ ̀ ượng” co thê lam cho chât cua  ́ ̉ ̀ ́ ̉ sự vât thay đôi, ng ̣ ̉ ược lai “Chât” thay đôi thi “l ̣ ́ ̉ ̀ ượng” cung thay đôi. Nh ̃ ̉ ưng  sự biên đôi th ́ ̉ ương băt đâu t ̀ ́ ̀ ừ “Lượng”. Khi lượng thay đôi, ma ch ̉ ̀ ưa lam cho ̀   ̉ ̀ ự vât vân la no ma không phai la cai khac, ta goi la “Đô”.  chât thay đôi, thi s ́ ̣ ̃ ̀ ́ ̀ ̉ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ̣ Khi sự vât thay đôi vê L ̣ ̉ ̀ ượng lam cho cho Chât căn ban cua s ̀ ́ ̉ ̉ ự vât thay đôi,  ̣ ̉ ngươi ta goi la “ Điêm nut”. Tai th ̀ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ ơi điêm đo xay ra b ̀ ̉ ́ ̉ ước nhay, s ̉ ự vât cu mât  ̣ ̃ ́ đi, sự vât m ̣ ơi xuât hiên. Chât m ́ ́ ̣ ́ ới ra đời, no lai quy đinh 1 l ́ ̣ ̣ ượng mới tương  ứng với no, va tiêp tuc lia diên ra qua tinh tich luy, thay đôi l ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̃ ́ ̀ ́ ̃ ̉ ượng…thay đôi  ̉ ́ ư nh chât. C ́ ư vây, tao thanh con đ ̣ ̣ ̀ ường vân đông, phat triên cua s ̣ ̣ ́ ̉ ̉ ự vât. VD:  ̣ ̃ ̣ ̀ ười, co XHPhong kiên, s Trong xa hôi loai ng ́ ́ ự thay đôi vê quy mô, tôc đô,  ̉ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ nhip điêu (Lượng) cua kinh tê, chinh tri, văn hoa,… (Chât) đên luc nao đo, lam ̉ ́ ́ ̣ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ̀   ra đời 1 xa hôi nao đo cao h ̃ ̣ ̀ ́ ơn như CNTB, co chinh la quy luât ́ ́ ̀ ̣ ̃ ương phap luân: Y nghia ph ́ ̣ ̣ ̀ ́ ược cach th ­ Quy luât nay cho ta biêt đ ́ ưc, con đ ́ ường vân đông va phat triên  ̣ ̣ ̀ ́ ̉ ̉ ̣ ự vât. cua moi s ̣ ̀ ̉ ̉ ̣ ̣ ́ ơ ban la: Muôn thay đôi vê  ­ Đoi hoi chung ta phai quan triêt môt nguyên tăc c ́ ́ ̉ ̀ ́ ̉ ̀ ̀ ̉ ́ ̀ ượng”. Nguyên tăc nay co 2 khuynh h “Chât” thi phai tich luy vê “L ́ ̀ ́ ương: ́ ̉ ̀ ư tưởng nôn nong, vôi vang, ko tich luy đu vê  “L + Ta khuynh: Đây la t ́ ̣ ̀ ́ ̃ ̉ ̀ ượng”  ́ ực hiên ngay s ma muôn th ̀ ̣ ự thay đôi vê “Chât”. VD: Đi hoc, ch ̉ ̀ ́ ̣ ưa tich luy đu khiên  ́ ̃ ̉ ́ thưc ma lai muôn thi đ ́ ̀ ̣ ́ ược điêm cao. ̉ + Hưu khuynh: T ̃ ư tưởng bao thu, tri trê, s ̉ ̉ ̀ ̣ ợ sêt. Khi tich luy đu “L ̣ ́ ̃ ̉ ượng” ma ̀ ̉ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ̃ ̀ không giam thay đôi vê “Chât”. VD: Môt chang trai thich môt cô gai, ho đa lam quen,  ́ ́ ̀ ́ ̉ kêt thân, tim hiêu nhau lâu. Nh ́ ̀ ưng chang trai s ̀ ợ sêt, ko giam thô lô. Không đu t ̣ ́ ̉ ̣ ̉ ự tin  ̉ ̉ ư tinh  ban sang tinh yêu.  đê thay đô t ̀ ̀ ̣ ̀
 13. C10:Lenin noi: “muôn nhân th ́ ́ ̣ ức được sự vât, phai phân đôi cai thông nhât va  ̣ ̉ ́ ́ ́ ̀ nhân th ̣ ưc t ́ ưng bô phân đôi lâp v ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ới no, đo la th ́ ́ ̀ ực chât cua phep biên ch ̉ ̣ ứng”.  Câu noi trên cua lenin thê hiên quy luât nao cua phep biên ch ́ ̉ ̉ ̣ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ ứng? Trinh bay nôị   dung quy luât do. Liên hê vs th ̣ ́ ̣ ực tiên cuôc sông? ̃ ̣ ́ ́ ̉ ̣ ̀ ̣ Câu noi trên cua Leenin thuôc vê quy luât mâu thuân ( ql đâu tranh va thông  ̃ ́ ̀ ́ ̉ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ nhât cua cac măt đôi lâp) cua phep biên ch ́ ́ ứng duy vât. ̣   ́ ̣ ơ ban: Măt đôi lâp la dung đê chi nh Khai niêm c ̉ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ̉ ững vât co khuynh h ̣ ́ ướng trai  ́ ngược nhau, bai tr ̀ ư nhau trong môt bô phân cua hê thông. Mâu thuân biên ch ̀ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ ́ ̃ ̣ ứng  ̉ ̉ ự thông nhât va đâu tranh cua cac măt đôi lâp. dung đê chi s ̀ ́ ́ ̀ ́ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ­ Sự thông nhât la 2 măt đôi lâp cung tôn tai trong 1 s ́ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ự vât, 1 hê thông, s ̣ ̣ ́ ự tôn  ̀ ̣ ̉ ̣ ̀ ̀ ơ sơ tôn tai cua măt kia va ng tai cua măt nay la c ̀ ̣ ̉ ̣ ̀ ược lai.̣ ­ Sự đâu tranh cua cac măt đôi lâp la s ́ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ự bai tr ̀ ư, phu đinh lân nhau gi ̀ ̉ ̣ ̃ ữ chung. ́ Sự chuyên hoa (Biên đôi) : Sau khi đâu tranh thi 2 măt đôi lâp se co s ̉ ́ ́ ̉ ́ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̃ ́ ự biên  ́ ̉ ́ đôi,co nhiêu hinh th ̀ ̀ ức. VD: Măt nay chuyên hoa thanh măt kia va ng ̣ ̀ ̉ ́ ̀ ̣ ̀ ược lai, nh ̣ ư:   ̣ ́ giai câp thông tri đâu tranh v ́ ́ ơi giai câp bi tri. Sau khi đâu tranh thi vai tro ng ́ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ược lai,  ̣ ̣ ̀ ̉ ̉ ̉ hoăc la sau khi chuyên đôi no chuyên lên hinh th ́ ̀ ức mơi cao h ́ ơn nao đo. ̀ ́ ̣ ́ ̉ Nôi dung khai quat cua quy luât: Moi s ́ ̣ ̣ ự vât luôn ch ̣ ứa đựng trong no nh ́ ững  mâu thuân  ̃ ở nhiêu khia canh, nhât đinh se co 1 mâu thuân c ̀ ́ ̣ ́ ̣ ̃ ́ ̃ ̃ ơ ban gôm 2 măt đôi lâp  ̉ ̀ ̣ ́ ̣ luôn co xu h ́ ương vân đông trai ng ̃ ̣ ́ ược nhau. Trong tiên trinh vân đông cua mâu  ́ ̀ ̣ ̣ ̉ ̃ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̉ thuân, luc đâu 2 măt đôi lâp chi mang tinh chât khac nhau. Khi mâu thuân phat triên, 2 ́ ́ ́ ̃ ̃ ́ ̉   ̣ ́ ̣ ́ ̉ măt đôi lâp se đôi đâu nhau. Khi đên đinh điêm, se dân đên s ̃ ́ ̀ ̉ ̃ ̃ ́ ự chuyên hoa, biên đôi  ̉ ́ ́ ̉ ̉ ̣ ́ ̣ cua 2 măt đôi lâp. Tao đông l ̣ ̣ ực đê s ̉ ự vât đi lên, vân đông va phat triên. Co rât nhiêu  ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̉ ́ ́ ̀ ̣ loai mâu thuân khac nhau: mâu thuân c ̃ ́ ̃ ơ ban va ko c ̉ ̀ ơ ban; mâu thuân chu yêu va th ̉ ̃ ̉ ́ ̀ ứ  ́ ̀ ̀ ̣ ́ ̉ yêu; bên trong bên ngoai;… Vi vây, chung ta phai biêt xac đinh mâu thuân. ́ ́ ̣ ̃ ́ ́ ́ ự vât. Chung ta phai nhân  Y nghia: 2 mâu thuân la khach quan vôn co cua s ́ ̃ ̃ ̀ ́ ̣ ́ ̉ ̣ thưc được mâu thuân cua s ̃ ̉ ự vât. Chung ta phai biêt giai thich, phân tich  ̣ ́ ̉ ́ ̉ ́ ́ mâu thuân. Không đ ̃ ̃ ược “điêu hoa” hay thu tiêu mâu thuân ma phai giai  ̀ ̀ ̉ ̉ ̃ ̀ ̉ ̉ ̃ ̉ ́ ̃ ̀ ̉ quyêt mâu thuân. Cach giai quyêt mâu thuân la phai dung đâu tranh. ́ ̀ ́
 14. ̣ ực tiên: Trong cuôc sông, thi chung ta thây quy luât mâu thuân Liên hê th ́ ̣ ́ ̀ ́ ̣ ̃ C11: Đang ta chu tr ̉ ̉ ương:  Xdung nên vhoa m ̀ ới phai kê th ̉ ́ ừa va phat huy ban   ̀ ́ ̉ săc văn hoa dân tôc. Chu tr ́ ́ ̣ ̉ ương đo cua Đang d ́ ̉ ̉ ựa theo quy luât nao cua phep  ̣ ̀ ̉ ́ biên ch ̣ ưng. Trinh bay nôi dung quy luât đo. Liên hê v ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ơi thực tiên cuôc sông: ̃ ̣ ́ ̉ ương cua Đang trên đây d Chu tr ̉ ̉ ựa theo quy luât phu đinh cua phu đinh  ̣ ̉ ̣ ̉ ̉ ̣ ̣ trong phep biên ch ́ ưng duy vât. ́ ̣ ̣ ̣ Nôi dung quy luât: ́ ̣ ̉ ̉ ̣ ̉ ̀ ̉ ̣ Khai niêm cua phu đinh: Co 2 quan điêm vê phu đinh: ́ ̀ ̣ ̀ ̉ ̣ ̉ ­ Qđ siêu hinh con goi la phu đinh siêu hinh cho răng, gi ̀ ̀ ̀ ữa cac s ́ ự vât, hiên  ̣ ̣ tượng ko co môi liên hê chăc che vi thê s ́ ́ ̣ ̣ ̃ ̀ ́ ự mât đi cua môt s ́ ̉ ̣ ự vât hiên t ̣ ̣ ượng la s̀ ự tan  ̃ ̣ ̉ ự vât đo da, triêt tiêu cua s ̣ ́ ̣ ­ Qđ biên ch ưng cho răng: phu đinh nghia la 1 s ́ ̀ ̉ ̣ ̃ ̀ ự vât mât đi th ̣ ́ ực chât găn liên  ́ ́ ̀ với sự phat triên, vi ko co s ́ ̉ ̀ ́ ự phat triên nao tôn tai vinh c ́ ̉ ̀ ̀ ̣ ̃ ửu, sự vât m ̣ ới ra đời thay  thê no. ́ ̉ ̣ ̣ ­  Phu đinh biên chưng co cac tinh chât: ́ ́ ́ ́ ́ ̉ ́ ̉ ̣ ̃ ở tât ca cac s + Tinh phô biên: Phu đinh diên ra  ́ ́ ̉ ́ ự vât, hiên t ̣ ượng, cac linh v ́ ̃ ực ̣ + Tinh vô tân: S ́ ự vât cu mât đi, s ̣ ̃ ́ ự vât m ̣ ới ra đời rôi no lai cu đi va s ̀ ́ ̣ ̃ ̀ ự vât  ̣ ́ ́ ̀ ̉ ̣ khac thay thê. Ko co lân phu đinh cuôi cung. ́ ́ ̀ ́ ừa: Sự vât m + Tinh kê th ́ ̣ ới ra đời kê th ́ ừa những yêu tô cua s ́ ́ ̉ ự vât cu. ̣ ̃ + Tinh chu ki trong s ́ ̀ ự phat triên theo quy luât phu đinh: S ̉ ̣ ̉ ̣ ự vât t ̣ ừ 1 điêm xuât  ̉ ́ ́ ̉ ̉ ̣ phat trai qua 1 sô lân phu đinh d ́ ̀ ường như quay lai điêm xuât phat nh ̣ ̉ ́ ́ ưng phat triên  ́ ̉ cao hơn. VD: ̣ A (hat thoc)   ́  B (Cây lua)  ̣ ́  A’(Hat thoc) ́ ̣ ực tiên cuôc sông:  Quy luât phu đinh cua phu đinh la quy luât  Liên hê th ̃ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ̉ ̉ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ̣ chung, no tac đông đên moi s ́ ̣ ự vât, hiên t ̣ ̣ ượng trong thê gi ́ ới. Vi vây, đoi  ̀ ̣ ̀ ̉ ̉ hoi chung ta phai nhân th ́ ̣ ưc ro vê quy luât.  Đong th ́ ̃ ̀ ̣ ̀ ời, chung ta phai luôn  ́ ̉ ̉ ̣ ̣ ̣ ung hô, tao điêu kiên cho cai m ̀ ́ ơi ra đ ́ ời, thay thê cai cu, nh ́ ́ ̃ ư: Tư tưởng 
 15. mơi, mô hinh kinh tê m ̀ ́ ới,…Chung ta cung cân phai  quan triêt quan điêm  ́ ̃ ̀ ̉ ́ ̣ ̉ ́ ưa trong phu đinh. Vi vây, ko đ kê th ̀ ̉ ̣ ̀ ̣ ược phu đinh sach tr ̉ ̣ ̣ ơn.  ̉ ương trên cua Đang la rât đung đăn, chung ta phai biêt kê th Chu tr ̉ ̉ ̀ ́ ́ ́ ́ ̉ ́ ́ ừa  nhưng gia tri truyên thông tôt đep, gi ̃ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ữ gin va phat huy no trong giai đoan m ̀ ̀ ́ ́ ̣ ới,  ́ ở thanh đông l lam cho no tr ̀ ̀ ̣ ực trong sự phat triên xa hôi m ́ ̉ ̃ ̣ ới. Song chung ta  ́ ko được kê th ́ ưa may moc, dâp khuôn tât ca, ma phai co s ̀ ́ ́ ̣ ́ ̉ ̀ ̉ ́ ự chon loc sang tao. ̣ ̣ ́ ̣ Câu 12: Phân tích nội dung, phạm trù, nguyên nhân, kết quả cho ý nghĩa  phương pháp luận, cho VD. +) Nguyên nhân: là một phạm trù triết học dùng để chỉ sự tác động qua lại giữa các  yếu tố, bộ phận trong cùng một sự vật, hiện tượng hoặc giữa sự vật, hiện tượng  này với sự vật hiện tượng khác +) Phân biệt nguyên nhân, nguyên cớ và điều kiện: Nguyên cớ:  Là do  ý muốn chủ quan của con người muốn cho rằng nó gây  ra sự biến đổi nhưng thực chất đó không phải là nguyên nhân VD: sự kiện Vịnh Bắc Bộ lấy cớ đó Mỹ đã đánh phá miền Bắc Việt Nam Điều kiện : Là môi trường, là địa bàn, là chất xúc tác để nguyên nhân tạo  thành kết quả. VD: Lớp ít người, giảng viên trình độ cao,trang thiết bị hiện đại sẽ giúp  cho  sinh viên học tập đạt tốt hơn Tuy nhiên: Môi trường cũng có thể tác động làm kìm hãm sự phát triển dẫn đến kết  quả không mong muốn Kết quả: Là sự biến đổi nào đó do nguyên nhân gây ra +) Mối quan hệ giữa nguyên nhân­kết quả:
 16. Mọi sự vật hiện tượng trên thế giới đều chịu sự chi phối của quan hệ nhân­quả.  Mối quan hệ diễn ra theo 1 chiều từ nguyên nhân đến kết quả, không có chiều  ngược lại và kết quả đó lại là nguyên nhân của kết quả tiếp theo. Vì vậy xác định  đâu là nguyên nhân đâu là kết quả thì chỉ trong những quan hệ nhất định. VD:  Chiến tranh giai cấp là nguyên nhân dẫn đến những đâu thương cho con người  nhưng nó cũng là kết quả của sự bất công, của những áp bức bóc lột. Một nguyên nhân có thể dẫn tới nhiều kết quả đồng thời một kết quả cũng  có thể do nhiều nguyên nhân gây ra. VD: Điểm học tập cao là kết quả của việc đi  học đầy đủ, học tập chăm chỉ, điều kiện học tập tốt. Từ nguyên nhân đến kết quả phải nhờ những điều kiện nhất định. Nếu tác  động cùng chiều sẽ thúc đẩy nguyên nhân tạo thành kết quả như mong muốn,  ngược lại nếu điều kiên bất lợi sẽ kìm hãm sự phát triển của nguyên nhân tạo  thành kết quả. VD: “Mất mùa thì tai thiên tai”  theo em thì việc mất mùa hay được  mùa trước hết do quy trình quản lý chăm sóc vật nuôi cây trồng của người nông  dân là nguyên nhân chính dẫu biết rằng điều kiện thiên nhiên là rất quan trọng song  việc chúng ta quy toàn bộ việc mất mùa là do thiên nhiên thì đó chỉ là cái cơ. Nhất  là trong thời buổi khoa học công nghệ hiện đại như hiện nay con người có thể cải  tạo thiên nhiên, điều chỉnh thiên nhiên, làm chủ thiên nhiên và điều chỉnh hoạt động  sản xuất cho phù hợp với điều kiện tự nhiên. Hiện nay Italia đang thử nghiệm  trồng rau dưới lòng biển nhằm tạo ra năng suất cao, khí hậu ổn định, tránh sâu  bệnh. +) Ý nghĩa của phương pháp luận: + Mọi sự việc xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Vì vậy khi chưa biết được  nguyên nhân chúng ta cần tìm hiểu nguyên nhân, phân tích nguyên nhân xem đâu là  nguyên nhân chính từ đó tìm cách khắc phục nhằm đem lại kết quả có lời + Từ nguyên nhân đến kết quả cũng cần nhờ có điều kiện nên chúng ta phải tạo  điều kiện tốt nhất nhằm thúc đẩy nguyên nhân tạo thành kết quả.
 17. Câu 13: Trình bày mối quan hệ biện chứng giữa LLSX và QHSX. Sự   vân dụng về mối quan hệ này của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay. +) Phương thức sản xuất: là cách thức sản xuất ra của cải vật chất ở từng giai  đoạn phát triển nhất định của lịch sử phát triển loài người là sự thống nhất biện  chứng giữa LLSX và QHSX. Người lao đọng giữ vai trò quyết định và họ là chủ thể của 2 hình thức sở  hữu: sở hữu tư liệu tư nhân (Xã hội cồn xã nguyên thủy ) và sở hữu công cộng( Xã  hội cộng xản chủ nghĩa). +) Các mối quan hệ giữa LLSX và QHSX. Quan hệ tổ chức quản lý sản xuất và phân phối: mâu thuẫn giữa lực lượng  sản xuất nhanh và quan hệ sản xuất phát triển chậm. khi mâu thuẫn đạt đến  đỉnh điểm thì đấu tranh xảy ra. Người lao động bị trị viết đơn biểu tình để  đấu tranh địa chủ. Nên quan hệ sản xuất mới ra đời. từ đó lực lượng sản  xuất mới ra đời. cuối cùng xã hội chủ nghĩa ra đời như hiện nay tuy nhiên  vẫn còn nhiều khuyết tật. Nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội từ xuất phát điểm thấp. Hiện nay công  cuộc đổi mới đã đưa nước ta cơ bản thoát khỏi nghèo nèn lạc hậu. Chúng ta  đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa­hiện đại hóa đất nước và hội  nhập quốc tế. Vì vậy việc vận dụng quy luật sản xuất và quan hệ sản xuất  của nước ta hiện nay là:
 18. Lực lượng sản xuất: Phải đẩy mạnh phát triển giáo dục đào tạo nhằm tạo ra  nguồn nhân lực nhất là ngân lực chất luwowngjj cao; phát triển khoa học đặc  biệt là khoa học công nghệ, thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước  đặc biệt là khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và các nguồn lực tự nhiên  khác. Quan hệ sản xuất: phải xây dựng được một quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp,  trước hết phải xây dựng được một chế độ sở hữu, trước mắt là thực hiện cổ  phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, nhà nước chỉ nắm giữ một số lĩnh vực  then chốt, tổ chức nền kinh tế theo hướng kinh tế thị trường hiện đại, kinh tế  mở; xây dựng một chế độ phân phối đảm bảo tính công bằng; tính nhân văn  nhằm đem lại cho người dân Việt Nam có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.     C17: Phân tich tinh đôc lâp t ́ ̣ ̣ ương đôi cua YTXH vs TTXH; lây vi du minh hoa? ́ ̉ ́ ̣ ̣    Trươc hêt cân hiêu khai niêm cua YTXH va TTXH: TTXH la sinh hoat vât chât  ́ ́ ̀ ̉ ́ ̣ ̉ ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ưng điêu kiên sinh hoa vât chât cua xa hôi. YTXH la đ va nh ̃ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ̃ ̣ ̀ ời sông tinh thân cua  ́ ̀ ̉ ̣ công đông dân c ̀ ư, cach sinh sông. ́ ́ Tinh tương đôi cua YTXH v ́ ̉ ơi TTXH: ́ 1/ YTXH thương lac hâu so v ̀ ̣ ̣ ơi TTXH, b ́ ởi vi:̀
 19. ̣ ̣ ­ Do hoat đông thực tiên cua con ng ̃ ̉ ươi diên ra v ̀ ̃ ơi tôc dô nhanh chong cho nên  ́ ̣ ́ ̉ ́ ̣ YTXH không phan anh kip ̉ ̉ ̉ ­ Do tinh bao thu cua YTXH ́ ­ Do lợi ich cua 1 sô giai câp trong XH, no se đ ́ ̉ ́ ́ ̃ ược lưu giư đê phuc vu nh ̃ ̉ ̣ ̣ ưng  ̃ nhu câu riêng ̀ ́ ̣ ực lac hâu cua YTXH so v Vi du: S ̣ ̣ ̉ ơi TTXH tiêu biêu la quan niêm “Trong nam khinh ́ ̉ ̉ ̀ ̣ ̣   nư”, măc du th ̃ ̣ ̀ ực tai đa ch ̣ ̃ ưng minh phu n ́ ̣ ư ngay nayu không thua kem gi đan ông.  ̃ ̀ ́ ̀ ̀ Nhưng do quan niêm bao thu, môi sô ng ̣ ̉ ̉ ̣ ́ ươi vân gi ̀ ̃ ữ quan niêm, coi th ̣ ường phu ̣ nư….Đây la quan niêm sai trai, không phu h ̃ ̀ ̣ ́ ̀ ợp với cuôc sông ngay nay ̣ ́ ̀ ́ ̉ ượt trươc TTXH, b 2/ YTXH co thê v ́ ởi vi:  Trong 1 sô hoan canh cu thê, YTXH hay  ̀ ̀ ̉ ̣ ̉ ́ ̀ ́ ư tưởng tiên bô co kha năng v chinh xac la cac t ́ ́ ̣ ́ ̉ ượt trước TTXH, dự bao đ ́ ược  tương lai phat triên cua XH. ́ ̉ ̉ ́ ̣ ̣ ̃ ự bao nh Vi du: Công nghê nano se d ́ ưng đôt pha trong t ̃ ̣ ́ ương lai ở linh v ̃ ực  Năng lượng va chê tao vât liêu. Con ng ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ươi chăc chăn se tao ra nh ̀ ́ ́ ̃ ̣ ưng thiêt bi nhe h ́ ̣ ̣ ơn   nhưng bên h ̀ ơn ca thep. ̉ ́ ́ ừa trong sự vân đông va phat triên cua no, vi: Trong lich s 3/ YTXH co tinh kê th ́ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ̉ ̉ ́ ̀ ̣ ử va ̀ ̉ ̀ ̃ ̣ ̃ ̣ ́ ́ ̣ phat triên tinh thân xa hôi đa cho thây không co 1 hoc thuyêt, ly luân nao ra đ ́ ́ ́ ̀ ời ma ko ̀   ́ ưa nh kê th ̀ ưng tai liêu ly luân cua cac th ̃ ̀ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ơi đai đi tr ̀ ̣ ước ́ ̣ ̉ Vi du: Chu nghia Mac ra đ ̃ ời đa kê th ̃ ́ ừa những thanh t ̀ ựu vi đai cua nên triêt hoc ̃ ̣ ̉ ̀ ́ ̣   ̉ ̉ ức, cua kinh tê chinh tri t cô điên Đ ̉ ́ ́ ̣ ư san cô điên Anh va nh ̉ ̉ ̉ ̀ ững gia tri nhân văn cua  ́ ̣ ̉ ̉ chu nghia không t ̃ ưởng Phap. ́ ́ ự tac đông qua lai trong s 4/ Giua cac hinh thai YTXH co s ́ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ự vân đông va phat triên,  ̣ ̣ ̀ ́ ̉ ̣ lich sử phat triên cua văn minh nhân loai cho thây môi môt th ́ ̉ ̉ ̣ ̣ ́ ̃ ̣ ời đai se co 1 hinh th ̣ ̃ ́ ̀ ưc  ́ ̃ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ̃ ̣ ́ Ở Tây  xa hôi chiêm vi tri đâu tiên, tac đông manh me đên cac hinh thai xa hôi khac.  ̃ ́ ́ ̀ ̉ ̀ Âu trung cô la tôn giao. Trong th ́ ơi đai hiên nay, đăc biên la  ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ở cac quôc gia đang phat  ́ ́
 20. ̉ ́ ưc chinh tri đong vai tro chu đao va tac đông manh me đên cac hinh thai xa  triên, y th ́ ́ ̣ ́ ̀ ̉ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̃ ́ ́ ̀ ́ ̃ ̣ hôi khac ́ ́ ̣ 5/ YTXH tac đông ngược trở lai TTXH, Tuy nhiên m ̣ ưc đô anh h ́ ̣ ̉ ưởng cua YTXH  ̉ ̀ ̣ ̉ ̀ ư tưởng con tuy thuôc vao  điêu kiên lich s ma cu thê la t ̀ ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ử cu thê va tinh chât cua cac  ̣ ̉ ̀ ́ ̉ ́ ̣ ́ ̀ ́ ̉ ̀ ̣ môi quan hê kinh tê ma no nay sinh va vai tro lich s ́ ̀ ử cua giai câp mang ngon c ̉ ́ ̣ ờ tư  tưởng. Vi vây cân phai phai phân biêt ro vai tro cua nh ̀ ̣ ̉ ̉ ̉ ̣ ̃ ̀ ̉ ưng t ̃ ư tưởng phan tiên bô/ ̉ ̣ ́ ́ ́ ̣ ́ ̉ ̣ ở Viêt Nam, chinh  VD: Chinh sach kinh tê trong viêc phat triên công nghiêp  ̣ ́ ̣ sach công nghiêp hoa. Nh ́ ́ ưng th ̃ ơi ky đâu, n ̀ ̀ ̀ ước ta phat triên công nghiêp năng,  ́ ̉ ̣ ̣ nhưng đây la chinh sach sai, không phu h ́ ̀ ́ ́ ̀ ợp, cân thay đôi. Va n ̀ ̀ ̀ ước ta đa quay lai  ̃ ̣ ̉ ̣ ̣ ưng b phat triên công nghiêp nhe, t ́ ̀ ươc phat triên nên kinh tê phu h ́ ̉ ̀ ́ ̀ ợp với điêu kiên  ̀ ̣ ̉ ́ ươc. cua đât n ́ Câu 19: Tai sao noi QLGT la quy luât kinh tê c ̣ ́ ̀ ̣ ́ ơ ban cua san xuât va trao đôi  ̉ ̉ ̉ ́ ̀ ̉ hang hoa. Tac đông cua quy luât nau trong nên kinh tê thi tr ̀ ́ ́ ̣ ̉ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ường hiên nay  ̣ ở  nươc ta? ́ ̣ ́ ơ ban cua san xuât va trao đôi hang hoa vi:    Noi QLGT la quy luât kinh tê c ́ ̀ ̉ ̉ ̉ ́ ̀ ̉ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ơ ban cua kinh tê hang hoa,  QLGT la môt quy luât c ̉ ̉ ́ ̀ ́ ở đâu co san xuât va trao đôi,  ́ ̉ ́ ̀ ̉ ́ ̀ở đo co QLGT. QLGT co biêu hiên tiêu biêu nhât la:  mua ban hang hoa la  ́ ̀ ́ ́ ́ ̉ ̣ ̉ ́ ̀ ở đâu co ́ ́ ̉ ở đo co QLGT gia ca,  ́ ́ ́ ̣ ̉ ̣ ̀ ́ ̣ ường ở nươc ta hiên nay,cung  Tac đông cua quy luât nau trong nên kinh tê thi tr ̀ ́ ̣ ̃ diên ra trên 3 ph ̃ ương diên: ̣

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản