intTypePromotion=1

Đề cương ôn thi kế toán tài chính

Chia sẻ: Ngô Chí Tâm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:62

0
1.532
lượt xem
356
download

Đề cương ôn thi kế toán tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Đề cương ôn thi kế toán tài chính gồm 2 phần lý thuyết và thực hành với nội dung bám sát chương trình học của môn Kế toán tài chính, giúp sinh viên có cơ sở để ôn luyện và kiểm tra kiến thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương ôn thi kế toán tài chính

 1. LÝ THUYẾT 1.Kế toán các khoản nợ phải trả 1.1 Thuế và các khoản gián thu Nhập khẩu trực tiếp Thực hiện khi DN có đầy đủ tư cách pháp nhân để ký hợp đồng trực tiếp với nước ngoài -Thanh toán theo L|C khi người bán chưa tín nhiệm người mua -Thanh toán trực tiếp khi người bán tín nhiệm người mua Trình tự ghi chép 1. Mở L/C ký quỹ ngân hàng Nợ TK 144 Có TK 1112, 1122 đồng thời Có TK 007 (nguyên tệ) 2.Nếu đơn vị chưa có ngoại tê thì mua ngoại tệ Nợ TK 1112,1122 Có TK 1111, 1121 đồng thời Nợ TK 007 (nguyên tệ) 3. Nhập hàng từ nhập khẩu Nợ TK 156, 211,`152..(giá mua + thuế NK + thuế TTĐB) Có TK 3333 (Thuế NK) Có TK 3332 (Thuế TTĐB) Có TK 331 (giá mua phải trả) 4. Thuế GTGT đầu vào của hàng nhập khẩu Nợ TK 133(giá mua + thuế NK + thuế TTĐB)* tỷ lệ % thuế suất Có TK 33312 (Thuế GTGT hàng NK) 5. Trả nợ người bán ở nước ngoài 1
 2. Nợ TK 331 Có TK 144, 1122 Phần chênh lệch ngoại tệ tăng ghi Có TK 515, giảm ghi Nợ TK 635 * Công thức tính Thuế Nhập khẩu = giá mua tại cửa khẩu * tỷ lệ % thuế suất * Công thức tính Thuế tiêu thụ đặc biệt = (giá mua tại cửa khẩu + thuế nhập khẩu)* tỷ lệ % thuế suất * Công thức tính ThuếGTGT hàng nhập khẩu = (giá mua tại cửa khẩu + thuế nhập khẩu + thuế tiêu thụ đặc biệt)* tỷ lệ % thuế suất ( Luu ý : thuế GTGT hàng nhập khẩu được coi như là thuế đầu vào và được khấu trừ : Nợ TK 133 Có TK 33312) Ví dụ: Mua một TSCĐ ở nước ngoài, giá mua 10000 USD, Chưa thanh toán tiền Thuế suất nhập khẩu 5%, thuế tiêu thụ đặc biệt 5%, thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu là 10%, doanh nghiệp đã nộp thuế cho nhà nước bằng tiền mặt. TSCĐ này được mua bằng quỹ đầu tư phát triển. biết tỷ giá ngày giao dịch 20.500 vnd/usd 1a, Nợ TK 211: ( 10.000 * 20.500) 205.000.000 Có TK 331: 205.000.000 Tính thuế NK 1b Nợ TK 211: 10.250.000 ( 205.000.000 * 5%) Có TK 3333: 10.250.000 Tính thuế TTĐB 1c. Nợ TK 211: 10.762.500 ( 205.000.000 + 10.250.000 ) *5% Có TK 3332: 10.762.500 Tính thuế GTGT hàng NK 1d. Nợ TK 133: 22.601.250 Có TK 33312: 22.601.250 ( 205.000.000 + 10.250.000 + 10.762.500) *10% 2
 3. Nộp các khoản thuế 1e. Nợ TK 3333: 10.250.000 Nợ TK 3332: 10762.500 Nợ TK 33312: 22.601.250 Có TK 111: 43.613.750 Chuyển nguồn 1f. Nợ TK 414: 226.012.500 ( 205.000.000 +10.250.000+ 10.762.500) Có TK 411: 226.012.500 Xuất khẩu trực tiếp Là bán hàng ra nước ngoài hay bán vào khu chế suất, Ký hợp đồng trực tiếp với người mua nước ngoài, giao hàng và đòi tiền trực tiếp đối với người mua 1. Khi xuất hàng xuống cảng chưa làm xong thủ tục hải quan Nợ TK 157 Có TK 1561 2. Hàng xuống cảng đã làm xong thủ tục hải quan, đã xác định tiêu thụ . Nợ TK 632 (Giá vốn) Có TK 157 Chi phí vận chuyển Nợ TK 641 Có TK 111,112 3. Doanh thu bán hàng Nợ TK 1122, 131 Có TK 511 4. Thuế xuất khẩu phải nộp Nợ TK 511 Có TK 3333 5. Nhận tiền người mua nước ngoài Nợ TK 1122 3
 4. Có TK 131 đồng thời Nợ TK 007 Phần chênh lệch ngoại tệ tăng ghi Có TK 515 giảm ghi Nợ TK 635 Ví dụ: . Xuất kho 1.000 thành phẩm B bán cho khách hàng Z ở nước ngoài , giá xuất kho 69.000 đ/TP, với giá bán là 10,2 USD/tp, vài ngày sau hàng mới giao lên tàu , đã thu 2/3 số tiền qua ngân hàng. Tỷ giá giao dịch thực tế là 20.000 VND/USD, thuế xuất khẩu là 2%. 1a. Nợ TK 157:(. 1.000 tp x 69.000 ) = 69.000.000 Có TK 155 : 69.000.000 1b. Nợ TK 632 : 69.000.000 Có TK 157 69.000.000 1c. NợTK 112 136.000.000 Nợ TK 131 68.000.000 Có TK 511 (1.000 tp x 10,2 x 20.000 ) = 204.000.000 1d, Nợ TK 511 (204.000.000 x 2%) = 4.080.000 Có TK 3333 4.080.000 Thuế tiêu thụ đặc biệt - ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®ưîc ®¸nh vµo doanh thu cña c¸c doanh nghiÖp sản xuÊt mét sè mÆt hµng ®Æc biệt mµ nhµ nưíc kh«ng khuyÕn khÝch sản xuÊt, cÇn h¹n chÕ møc tiªu thô vì kh«ng phôc vô thiÕt thùc cho nhu cÇu ®êi sèng nh©n d©n như : rưîu, bia, thuèc l¸, vµng m·, bµi l¸...(C¸c ®èi tuîng nép thuÕ TTĐB cßn phải nép thuÕ GTGT) - Đèi tuîng nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt lµ tÊt cả c¸c tæ chøc, c¸ nh©n sản xuÊt, nhËp khÈu hµng hãa vµ kinh doanh dÞch vô thuéc ®èi 4
 5. tưîng chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. - Căn cø tÝnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt lµ gi¸ tÝnh thuÕ cña hµng hãa , dÞch vô chÞu thuÕ vµ thuÕ suÊt. Trong đó Gi¸ tÝnh thuÕ cña hµng hãa sản xuÊt trong nuíc lµ gi¸ do c¬ së sản xuÊt b¸n ra t¹i n¬i sản xuÊt đã cã thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt: ThuÕ TTĐB phải nép = Gi¸ b¸n ®· cã thuÕ TTĐB x ThuÕ suÊt (%)/(1+ thuÕ suÊt %) - Gi¸ tÝnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi hµng hãa nhËp khÈu lµ gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu + thuÕ nhËp khÈu: ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt phải nép=Sè lưîng hµng nhËp khÈu x Gi¸ tÝnh thuÕ ®¬n vÞ x ThuÕ suÊt (%) ví dụ Thuế tiêu thụ đặc biêt : ̣ 1. Doanh nghiêp nhâp khâu lô hang trị giá 1000 USD, ̣ ̣ ̉ ̀ thuế NK 3%, thuế xuât thuế TTDB 100%, tiên mua ́ ̀ chưa tra, TGNH 21.000 vnd/ usd ̉ 2. DNSX trong nước bán lô sản phâm giá bán ban đâu ̉ ̀ không thuế GTGT 200.000.000 đ, chưa thu tiên, thuế ̀ TTDB 60% trị giá hang ban không tinh thuế GTGT. ̀ ́ ́ 3. DN rút TGNH nộp hết thuế TTĐB Bài giải : 1.Nợ TK 156 : 43.260.000 Có TK 331: 21.000.000(1000*21000) Có TK 3333: 630.000(21.000.000 *3%) Có TK 3332: 21.630.000(21.000.000+630.000)100% 2. Giá tinh thuế TTĐB = ( 200.000.000: ( 100% + 60%)= ́ 125.000.000 Thuế TTĐB phai nôp = (125.000.000 * 60% )= 75.000.000 ̉ ̣ Nợ TK 131 : 200.000.000 5
 6. Có TK 511: 200.000.000 NợTK 511 : 75.000.000 Có TK 3332: 75.000.000 3. Nợ TK 3332 : 75.000.000 Có TK 112: 75.000.000 Thuế GTGT đầu vào TK 133 - Tài khoản 133 Thuế GTGT đầu vào( thuế GTGT khấu trừ) - Tài khoản 3331 Thuế GTGT đầu ra( thuế GTGT phải nộp) Bút toán khấu trừ thuế : Là bút toán làm cho cả 2 TK thuế khấu trừ và thuế phải nộp đồng thời giảm Nợ TK 3331: Có TK 133: Ví dụ : có số dư đầu kỳ TK 133: 10.000.000 Trong kỳ phát sinh TK133: 20.000.000 Trong kỳ Phát sinh TK 3331: 15.000.000 Bút toán K.Trừ : Nợ TK 133: 15.000.000 Có TK 3331: 15.000.000 1.2 Kế toán phải trả NLĐ Chương tiền lương và các khoản trích theo lương 1. Lương phải trả: Nợ TK 622 Nợ TK 627 Nợ TK 641 Nợ TK 642 6
 7. Có TK 334 2. Tạm ứng lương Nợ TK 334 Có TK 111.112 3. Trích theo lương 23% vào chi phí SXKD Nợ TK 622 Nợ TK 627 Nợ TK 641 Nợ TK 642 Có TK 338 Chia ra: TK 3382: 2% TK 3383 :17% TK 3384 :3% TK 3389: 1% 4, Khấu trừ 9,5% người lao động Nợ TK 334 Có TK 338 Chia ra: TK 3383: 7% TK 3384: 1,5% TK 3389: 1% 5. Khấu trừ thuế TNCN Nợ TK 335 Có TK 3335 6. Trích trước TL nghỉ phép của CNTTSX Nợ TK 622 Có TK 335 Khi CN nghỉ : Nợ TK 335 Có TK 334 Khi trả tiền lương: Nợ TK 334 Có TK 111,112 Cuối tháng thanh toán lương( tất toán TK lương) 7
 8. Lấy tổng phát sinh bên có TK 334 trừ(-) tổng phát sinh bên nợ TK 334 : số chênh lệch là tiền lương phải chi trả cho người lao động. Nợ TK 334 Có TK 111,112 Tài sản thừa chờ xử lý (sẽ có ví dụ trong bài tập) Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn, dài hạn KÕto¸ n kho¶n nhË ký quü, ký c- î c dµi h¹n n TK 344 NhËn ký quü, ký c­ î c dµi TK 111, 112… h¹ n TK 111, 112,.. (2)Thanh to¸ n, tr¶ l¹ i c¸ c (1) C¸ c kho¶n tiÒ nhË ký n n kho¶n nhË ký quü, ký n quü, ký c- î c dµi h¹ n c- î c dµI h¹ n TK 131, 511.. (3)§ - î c thanh to¸ n tiÒ hµng, n dÞ vô b»ng kho¶n nhË ký ch n quü,ký c- î c DH TK 711 (4)§ - î c ph¹ t trõ vµo kho¶n nhË ký quü,ký c- î c DH n 26-06-2013 87 2. Kế toán các khoản ứng trước 1.2.1. Kế toán các khoản tạm ứng Là khoản tiền ứng trước cho CBCNV của DN có trách nhiệm chi tiêu cho những mục đích nhất định thuộc hoạt động SXKD hoặc hoạt động khác của DN, sau đó có trách nhiệm thanh toán lại khoản tạm ứng với doanh nghiệp 1.2.1.4. Phương pháp kế toán 8
 9. NV1/ Căn cứ vào phiếu chi và giấy đề nghị tạm ứng đã duyệt Nợ TK 141 Có TK 111 NV2/ Khi hoàn thành công việc người tạm ứng lập báo cáo thanh toán có kèm CT gốc _ Trường hợp thực chi đã được duyệt nhỏ hơn số tiền đã tạm ứng Nợ TK 151.152.153.211,133 Có TK 111,141 Khoản tạm ứng thừa nộp trả quỹ hay khấu trừ lương Nợ TK 111.334 Có TK 141 _ Trường hợp số thực chi đã được duyệt > số tiền đã tạm ứng Nợ TK 151.152.153.211.133 Có TK 141 Có TK 111 1.2.2 Kế toán chi phí trả trước NH,DH Là những khoản chi phí thực tế đã phát sinh, nhưng có liên quan đến hoạt động SXKD của nhiều kỳ thuộc về một niên độ kế toán, hoặc những khoản chi phí phát sinh có giá trị lớn không thể tính hết toán bộ vào chi phí 1 lần ngay trong kỳ, mà phải phân bổ dần cho nhiều kỳ kế toán, mục đích nhằm thể hiện đúng chi phí đã tham gia vào hoạt động SXKd, tạo sự tương ứng giữa doanh thu và chi phí NV1 Căn cứ chứng từ phản ánh chi phí trả trước phát sinh Nợ TK 142 ( ngắn hạn)242 ( DH) Có TK 111.112 Có TK 2413( Sửa chữa lớn TSCĐ) Có TK 153… Lưu ý: Nếu phát sinh chi phí SCL thì tập hợp Nợ TK 2413 Nợ TK133( nếu có) 9
 10. Có TK 152,153.111.112.334.... NV2/ Hàng tháng hoặc định kỳ xác định mức phân bổ tính vào đối tượng chịu chi phí Nợ TK 627.641.642 Có TK 142( ngắn hạn).242(DH) VÍ DỤ Chi 12.000.000 tiền mặt mua vé qua cầu, qua phà cho 12 tháng năm 2011, trả cho bộ phận quản lý, lái xe đưa rước cán bộ CNV đi làm mỗi ngày. Trả tiền mua vé 1,Nợ TK 142: 12.000.000 Có TK 111: 12.000.000 2. Phân bổ cho 01 tháng Nợ TK 642: 1.000.000 Có TK 142 : 1.000.000 3 Kế toán TSCĐ hữu hình NV1. Tăng TSCĐ do mua sắm( mới, cũ) - Nếu TSCĐ mua về đưa ngay vào sử dụng Nợ TK 211.213 ( nguyên giá) Nợ TK 133( VAT K.Trừ- HĐGTGT) Có TK 111.112.331.311.341… _ Nếu TSCĐ mua về phải qua giai đọan lắp đặt, chạy thử và các chi phí khác có liên quan đến việc sử dụng TSCĐ( mua sắm) + Khi mua TSCĐ Nợ TK 2411( giá mua + chi phí Vận chuyển) Nợ TK 133 ( VAT khấu trừ) Có TK 111.112.331.311.341… + Khi phát sinh các chi phí.. Nợ TK 2411( các chi phí..) Nợ TK 133( VAT khấu trừ) 10
 11. Có TK 111.112.331.311.341.152.153.334… + Sau đó khi TSCĐ được bàn giao chính thức đưa vào sử dụng Nợ TK 211( nguyên giá) Có TK 2411 Ví dụ 1: Mua 01 may mai có giá trị 100.000.000 đ, VAT ́ ̀ 10%, thanh toan băng TGNH, chi phí VC hêt 1.000.000 đ ́ ̀ ́ trả băng tiên măt, biêt răng TSCD nay được mua từ quỹ đâu ̀ ̀ ̣ ́ ̀ ̀ ̀ tư phat triên. ́ ̉ 1,Nợ TK 211:100.000.000 Nợ TK 133: 10.000.000 Có TK 112: 110.000.000 2, Nợ TK 211: 1.000.000 Có TK 111: 1.000.000 ́ Nguyên gia:100.000.000 + 1.000.000 = 101.000.000 Ví dụ 2: 1.Theo kế hoach sử dung quỹ ĐTPT, DN quyêt ̣ ̣ ́ đinh mua về 01 TSCĐ với giá 70.000.000 đ, thuế GTGT ̣ 3.500.000 đ, chưa thanh toan tiên. ́ ̀ 2. Chi phí bôc dỡ vân chuyên hêt 400.000đ, thuế GTGT ́ ̣ ̉ ́ 40.000 đ, trả băng tiên tam ứng. ̀ ̀ ̣ 3. Cac chi phí phat sinh sau đó cho viêc lăp đăt chay thử ́ ́ ̣ ́ ̣ ̣ TSCD như sau:Vât liêu 250.000 đ, tiên công thuê ngoai ̣ ̣ ̀ ̀ thực hiên lăp đăt 300.000 đ, đã trả băng tiên măt. ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ 4.Sau đó TSCĐ nay được chinh thức ban giao cho bộ phân ̀ ́ ̀ ̣ sử dung để đưa vao sử dung, kế toan ghi tăng nguyên giá ̣ ̀ ̣ ́ TSCD và chuyên nguôn quỹ đâu tư phat triên sang nguôn ̉ ̀ ̀ ́ ̉ ̀ ́ vôn kinh doanh. 1. Nợ TK 2411: 70.000.000(mua sắm) Nợ TK 133: 3.500.000 Có TK 331: 73.500.000 2. Nợ TK 2411: 400.000 Nợ TK 133: 40.000 Có TK 141: 440.000 3a.Nợ TK 2411: 250.000 11
 12. Có TK 152: 250.000 3b.Nợ TK 2411: 300.000 Có TK 111: 300.000 4a.Nợ TK 211:70.950.000 Có TK 2411: 70.950.000 4b.Nợ TK 414: 70.950.000( Nguyên gía 70.000.000 + 400.000 + 250.000 + 300.000) Có TK 411: 70.950.000 NV2. Trường hợp tăng TSCĐ do XDCB( tự làm hay thuê ngoài) + Khi phát sinh các chi phí Nợ TK 2412 Nợ TK 133 Có TK 111.112.331.311.341.152.153.334… + Sau đó công trình XDCB được bàn giao chính thức đưa vào sử dụng Nợ TK 211 ( Nguyên giá) Có TK 2412 Chú ý: -Bên cạnh các bút toán tăng nguyên giá kế toán phải làm bút toán chuyển nguồn: Nợ TK 414.353.441... Có TK 411 - Nêu TSCĐ được đâu tư từ quỹ phuc lợi dung cho ́ ̀ ́ ̀ hoat đông phuc lợi ̣ ̣ ́ Nợ TK 3532 Có TK 3533 Ví Dụ 2: 1. Doanh nghiêp xây dựng mới môt nhà kho để cât giữ vât ̣ ̣ ́ ̣ tư , bao gôm cac khoan chi phí : ̀ ́ ̉ ́ ́ ̣ - Xuât đa,ciment, gach ,cat 80.000.000 đ́ ́ - CCDC xuât dung 20.000.000 đ ̀ - Chi phí tiên công 30.000.000 đ ̀ - Thanh toan 6.000.000 đ, tiên măt trả phí quan lý công ́ ̀ ̣ ̉ ̀ trinh 12
 13. 2. Nhà kho hoan thanh ban giao đưa vao sử dung với giá ̀ ̀ ̀ ̀ ̣ quyêt toan toan bộ công trinh. Được biêt nhà kho sử dung ́ ́ ̀ ̀ ́ ̣ quỹ ĐTPT để XD Giai:̉ 1.Nợ TK 2412: 136.000.000 Có TK 152: 80.000.000 Có TK 153: 20.000.000 Có TK 334: 30.000.000 Có TK 111: 6.000.000 2 . Nợ TK 211: 136.000.000 Có TK 2412: 136.000.000 3. Nợ TK 414: 136.000.000 Có TK 411: 136.000.000 NV3. Trường hợp tăng TSCĐ do được cấp phát, do các chủ sở hữu góp vốn bằng TSCĐ, hay do nhận vốn góp liên doanh bằng TSCĐ: Nợ TK 211.213 Có TK 411 Ví dụ: Nhân gop vôn liên doanh cua đơn vị X 01 may moc ̣ ́ ́ ̉ ́ ́ thiêt bị đưa vao SX. Hôi đông liên doanh đanh giá ́ ̀ ̣ ̀ ́ 150.000.000 đ Nợ TK 211: 150.000.000 Có TK 411: 150.000.000 NV4 Khi thanh lý, nhượng bán TSCĐ + Khi phát sinh các chi phí nhượng bán, thanh lý Nợ TK 811 Nợ TK 133 Có TK 111.112.152.153.331.334… + Khi phát sinh các khoản thu nhập từ nhương bán, thanh lý Nợ TK 111.112.131 Có TK 711. 3331 + Khi hoàn tất việc nhượng bán thanh lý kế toán xóa sổ TSCĐ Nợ TK 811( giá trị còn lại) 13
 14. Nợ TK 214 ( giá trị hao mòn lũy kế ) Có TK 211( nguyên giá TSCĐ) Ví dụ: Thanh lý 01 TSCĐ HH có nguyên giá 200.000.000 đ. Đã khâu hao 170.000.000 đ, chi phí thanh lý hêt ́ ́ 1.000,000 đ, trả băng tiên măt. Thu nhâp từ thanh lý được ̀ ̀ ̣ ̣ 30.000.000 đ, VAT 10% băng TGNH( đã có bao co). ̀ ́ ́ 1, Xoá sôTSCĐ ̉ Nợ TK 214: 170.000.000 Nợ TK 811: 30.000.000 Có TK 211: 200.000.000 2.Thu nhâp từ thanh lý ̣ Nợ TK 112: 33.000.000 Có TK 711: 30.000.000 Có TK 3331: 3.000.000 3. Chi phí từ thanh lý Nợ TK 811: 1.000.000 Có TK 111: 1.000.000 Kế toán TSCĐ thuê hoạt đông Ví duï veà TSCÑ thueâ hoaït ñoäng Trình töï haïch toaùn 1/ Khi nhaänTSCÑ veàghi ñônNôï TK 001: ( Giaù trò TSCÑ thueâ) 2/ Phaûnaùnhsoátieànthueâthanhtoaùncho beânthueâ: +Neáuthanhtoaùnrieângtöøngkyø : Nôï TK 627.641.642 Nôï TK 133 Coù TK 111.112.331 +Neáâuthanhtoaùnngay1 laàncho moätsoákyø : Nôï TK 242 ,142 Nôï TK 133 Coù TK 111.112. * Sauñoùphaânboåcho töøngkyø : Nôï TK 627.641.642 14
 15. Coù 142.242 3/ Khi hoaøntraûTSCÑ cho beâncho thueâ Ghi ñôn coù TK 001 Ví duï : DN Y thuïeâDN T 1 phöôngtieänvaäntaûi phuïc vuï baùnhaøngtrò giaù200.000.000thôøi gianthueâ12 thaùng,tieànthueâ1 thaùnggiaùchöacoùthueá 2. 500.000 thueáGTGT 10%. Tieànthueâtraûtröôùc1 đ laàntoångsoá33.000.000baèngtieànmaët 1/ Nôï TK 001 : 200.000.000 2/ Nôï TK 641: 2.500.000 Nôï TK 142 : 27.500.000 Nợ TK 133 : 3.000.000 Coù TK 111 : 33.000.000 Ví duï veà TSCÑ cho thueâ hoaït ñoäng Söû duïng TK 3387 Trình töï haïchtoaùn 1/ Phaûnaùnhsoátieànthuveàcho thueâTSCĐ( neáuthu rieângcho töøngkyø thueâ) Nôï TK 111.112.131 Coù TK 511 Coù TK 3331 ( Neáuthuchung1 laàncho moätsoákyø ) Nôï TK 111.112.131 Coù TK 3387( tổng số tiền cho thuê) Coù TK 3331 Ketáchuyeåndoanhthucho töøngkyø Nôï TK 3387 Coù TK 511 2/ Trích khaáuhaoTSCÑ cho thueâphuøhôïp vôùi soá doanhthucho thueâtrongkyø : Nôï TK 627 Coù TK 214 15
 16. 3/ Khi phaùtsinhcaùcchi phí khaùclieânquanñeáncho thueâ Nôï TK 627 Nôï TK 133 Coù TK 111.112.331 Ví duï : Vaãnví duï ôû phaàntreânbeâncho thueâseõ phaûnaùnh +Nhaäntröôùctieànthueâ12 thaùng Nôï TK 111 : 33.000.000 Coù TK 3387 : 30.000.000 Coù TK 3331 : 3000.000 +Ñònhkyø keátchuyeåndoanhthu: Nôï TK 3387 : 2.500.000 Coù TK 5113 : 2.500.000 +Trích khaáuhaoTSCÑ Nôï TK 627 : 2000.000 Coù Tk 214 : 2000.000 Kế toán khấu hao TSCĐ Phương pháp đường thẳng Nguyên giá / số năm sử dụng /12 tháng Ví dụ kế toán sửa chữa nhỏ TSCĐ Tại doanh nghiệp có bảo dưỡng thường xuyên máy móc thiết bị tập hợp chi phí như sau: - vật liệu phụ xuất dùng : 100.000 - nhiên liệu xuất dùng 200.000 - Phụ tùng thay thế 1.800.000 - Tạm ứng 440.000( trong đó thuế GTGT KT 40.000) - Kế toán ghi sửa chữa nhỏ thường xuyên do doanh nghiệp tự làm a. Nợ TK 627 2.500.000 Nợ TK 133 : 40.000 16
 17. Có TK 152 : 2100.000 Có TK 141 : 440.000 . Ví dụ kế toán sửa chữa lớn TSCĐ Ngày 15.06.2011 công ty X bàn giao TSCĐ hữu hình sử dụng ở phân xưởng sản xuất, đã sửa chữa lớn xong ( biên bản giao nhận TSCĐ SCL hoàn thành). Theo hợp đồng sửa chữa trị giá phải thanh toán cho công ty X là 10.500.000 đ, trong đó thuế GTGT khấu trừ là 500.000 đ, doanh nghiệp đã ứng trước cho công ty X 2.000.000 đ bằng tiền mặt trong tháng 05.2011. Số còn lại sẽ trả bằng TGNH. Kế toán sẽ phân bổ chi phí này trong vòng 10 tháng bắt đầu từ tháng này. a. Nợ TK 2413: 10.000.000 ( chi phí SCL thuê ngoài) Nợ TK 133 : 500.000 Có TK 331 X : 10.500.000 b. Nợ TK 142: 10.000.000( kết chuyển chi phí SCL, phân bổ dần) Có TK 2413 : 10.000.000 c. Nợ TK 627:1.000.000( 10.000.000 \ 10 tháng) Phân bổ chi phí SCL tháng này Có TK 142 : 1.000.000 d. Chuyển tiền ngân hàng trả hết nợ công ty Nợ TK 331 : 8. 500.000 Có TK 112 : 8.500.000 (10.500.000 – 2.000.000) 4, Kế toán hàng tồn kho Mua VL không có thừa thiếu (1) Công ty mua vật liệu của công ty X thanh toán bằng TGNH theo giá mua chưa thuế là 40.000.000 17
 18. đ.thuế GTGT khấu trừ 10% là 4.000.000 đ đã nhập kho đủ , , chi phí vận chuyển bốc dỡ chi bằng tiền mặt theo giá thanh toán là 420.000 đ trong đó thuế GTGT là 5%, . a.Nợ TK 152: 40.000.000 b.Nợ TK 152: 400.000 Nợ TK 133 : 4.000.000 Nợ TK 133: 20.000 Có TK 112 : 44.000.000 Có TK 111: 420.000 Gía nhập kho: 40.420.000 (2) Công ty mua vật liệu của công ty K thanh toán bằng TGNH theo giá mua chưa thuế , thuế GTGT là 10%: - Vật liệu chính 2000 kg x 30.000 đ= 60.000.000 -Vật liệu phụ 500kg x 20.000 đ= 10.000.000 đã nhập kho đủ, chi phí vận chuyển trả bằng tiền tạm ứng theo giá thanh toán là : 2.750.000 đ trong đó thuế GTGT khấu trừ là 10%. Được phân bổ cho vật liệu chính và vật liệu phụ theo trọng lượng nhập kho. a. Nợ TK 152 C 60.000.000 Nợ TK 152 P 10.000.000 Nợ TK 133 7.000.000 Có TK 112: 77.000.000 b. Nợ TK 152 C 2.000.000( 2.750.000\1,1)*2000kg Nợ TK 152 P 500.000 Nợ TK 133 250.000 Có TK 112: 2.750.000 Giá nhập kho VLC: (60.000.000 + 2.000.000):2000kg = 31.000 đ\kg Phân bổ) 18
 19. Giá nhập kho VLP: (10.000.000 + 500.000):500kg = 21.000 đ\kg Hàng về hoá đơn chưa về (3) Ngày 28/6/N công ty ký hợp đồng mua vật liệu với công ty P với số lượng là 500 kg vật liệu chính, công ty P đã giao đủ vật liệu theo hợp đồng, do công ty chưa thanh toán tiền mua hàng nên đến cuối ngày 30/6/N công ty P chưa chuyển hóa đơn GTGT, Kế toán tạm nhập kho với giá là 20.000 đ/kg. Nợ TK 152: 10.000.000 (500kg* 20.000) Có TK 331: 10.000.000 Hoá đơn về hàng chưa về (4) Ngày 28/06/N doanh nghiệp ký hợp đồng mua vật liệu với công ty Q đã giao hóa đơn GTGT số 24569 là (1000 kg x 40.000 đ)= 40.000.000 đ,VAT 10% tiền chưa thanh toán. Đến cuối ngày 30/6/N vật liệu chưa về đến công ty. Nợ TK 151: 40.000.000( Hàng chưa về tại ngày cuối tháng) Nợ TK 133 400.000 Có TK 331: 44.000.000 (5) Ngày 2/7/N số vật liệu trên đã về đến công ty. Nợ TK 152: 40.000.000 Có TK 151: 40.000.000 Mua hàng có giảm giá do sai quy cách 19
 20. (6) Ngày 29/06/N Công ty mua vật liệu của công ty H thanh toán bằng TGNH theo giá mua chưa thuế là :( 2000 kg x 40.000) = 80.000.000 đ, thuế GTGT khấu trừ 10%. Khi kiểm nhận nhập kho công ty phát hiện có 400 kg sai quy cách nên công ty H đã giảm giá 2000 đ/kg và chi tiền mặt thanh toán trả lại cho công ty H a. Nợ TK 152: 40.000.000 Nợ TK 133 400.000 Có TK 331: 44.000.000 b. Nợ TK 111: 880.000 Có TK 152 ( 2.000* 400kg) 800.000( giảm giá) Có TK 133: 80.000 Trả lại hàng do sai quy cách (7) Ngày 29/06/N Công ty mua vật liệu của công ty L thanh toán bằng tiền mặt giá mua chưa thuế là :( 1000 kg x 100.000 đ )= 100.000.000 , thuế GTGT khấu trừ 10% . - Khi kiểm nghiệm nhập kho phát hiện 200 kg sai quy cách nên đã trả lại cho công ty L, được công ty L trả lại bằng tiền mặt. a. Nợ TK 152: 100.000.000 Nợ TK 133 10.000.000 Có TK 331: 110.000.000 b. Nợ TK 111: 22.000.000 Có TK 152 ( 100.000* 200kg) 20.000.000 (trả lại) Có TK 133: 2.000.000 Mua hàng có sự thiếu hụt 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2