Đề cương Phẫu thuật thần kinh: Hình ảnh CT Chấn thương sọ não

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
480
lượt xem
288
download

Đề cương Phẫu thuật thần kinh: Hình ảnh CT Chấn thương sọ não

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung: - Phát hiện được các xuất huyết trong sọ (não, màng não, máu tụ) - Mô tả các triệu chứng sớm của nhồi máu não - Phát hiện được huyết khối trong lòng động mạch - Chẩn đoán động mạch bị tổn thương...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương Phẫu thuật thần kinh: Hình ảnh CT Chấn thương sọ não

 1. §C PTTK H×nh ¶nh CT CTSN CT TRONG CHẨN ĐOÁN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO 1. Néi dung: - Ph¸t hiÖn ®−îc c¸c xuÊt huyÕt trong sä(n·o, mµng n·o, m¸u tô) - M«t t¶ c¸c triÖu chøng sím cña nhåi m¸u n·o - Ph¸t hiÖn ®−îc huyÕt khèi trong lßng ®éng m¹ch - ChÈn ®o¸n ®éng m¹ch bÞ tæn th−êng - X¸c ®Þnh ®−îc møc ®é tæn th−¬ng - Ph¸t hiÖn triÖu chøng tho¸t vÞ thuú th¸i d−¬ng 2. Giá trị chẩn đoán cña CT Scan • Thăm khám lâm sàng không phân biệt được nhồi máu não và xuất huyết não • CT Scan phát hiện ngay các hình ảnh xuất huyết não, máu tụ , xuất huyết màng não ( 95%) • CT Scan có thể phát hiện các hình ảnh bất thường trong vòng 3 giờ sau khi nhồi máu não ( 50% ) • Xét nghiệm giúp chẩn đoán nhanh, chính xác, an toàn và sẵn có trong các trường hợp tai biến mạch máu não 3. Sinh lý bệnh • Ðộ hấp thu tia X được đo trên CT scan bằng đơn vị Hounsfield ( Hu ) • Nước : 0 Hu • Xương : 1000 Hu • Không khí : -1000 Hu • Chất xám : 35-40 Hu • Chất trắng : 20 Hu • Xuất huyết : 40-90 Hu • Vôi hóa : >120 Hu • Đậm độ cũa CT scan tùy thuộc vào tỉ trọng cũa mô não ( độ hấp thu tia X ) • Hiện tượng thiếu máu gây phù tế bào não và làm tăng lượng nước chứa trong mô và giảm đậm độ • Chỉ cần thay đổi 1% lượng nước trong nhu mô thì CT sẽ thay đổi từ 2.5-2.6 Đơn vị Hounsfield • Mắt thường có thể nhận thấy sự thay đổi 1 Hu nên có thể nhận thấy được tổn thương. 4. Các thay đổi cña CT Scan • Hiện tượng giảm đậm độ xuất hiện và tăng dần theo thời gian thiếu máu não • Sự giảm đậm độ thay đổi tùy theo vùng tổn thương và độ nặng cũa tình trạng thiếu máu Ng. QUang Toµn_DHY34 -1-
 2. §C PTTK H×nh ¶nh CT CTSN • Lưu lượng máu < 9 ml/100grams não/phút → Hoại tử = phù não = giảm đậm độ • Các vùng chung quanh vùng hoại tử là vùng thiếu máu nhưng còn có khả năng hồi phục. Tû träng c¸c vïng nµy nh− sau: 5. Kü thuật CT Scan - Lớp cắt dầy 2 mm, cửa sổ nhu mô (do khả năng phân biệt độ đậm nhạt cũa mắt) - Khoãng cách hai lớp cắt là 4 mm với hố sau 2 mm vùng hố yên 8 mm ở bán cầu - Khảo sát không dùng thuốc cản quang Ng. QUang Toµn_DHY34 -2-
 3. §C PTTK H×nh ¶nh CT CTSN 1: LiÒm n·o 2: Trung t©m bÇu dôc Ng. QUang Toµn_DHY34 -3-
 4. §C PTTK H×nh ¶nh CT CTSN Ng. QUang Toµn_DHY34 -4-
 5. §C PTTK H×nh ¶nh CT CTSN Ng. QUang Toµn_DHY34 -5-
 6. §C PTTK H×nh ¶nh CT CTSN H×nh ¶nh chôp CT trong chÊn th−¬ng sä n·o gåm: - M¸u tô ngoµi mµng cøng - M¸u tô d−íi mµng cøng - M¸u tô trong n·o - M¸u tô trong n·o thÊt - GiËp n·o - Phï n·o - Tô n−íc d−íi mµng cøng - Tæn th−¬ng sîi trôc lan to¶ M¸u tô ngoµi mµng cøng - Khèi t¨ng tû träng(do tÝch tô nhiÒu Ca++) h×nh thÊu kÝnh låi 2 mÆt - N·o thÊt bªn bÞ chÌn ®Èy Ng. QUang Toµn_DHY34 -6-
 7. §C PTTK H×nh ¶nh CT CTSN - GiËp n·o ngay d−íi æ m¸u tô(vïng gi¶m tû träng- h×nh tèi) Ng. QUang Toµn_DHY34 -7-
 8. §C PTTK H×nh ¶nh CT CTSN M¸u tô d−íi mµng cøng - M¸u tô d−íi mµng cøng cÊp tÝnh: h×nh liÒm t¨ng tû träng - M¸u tô d−íi mµng cøng b¸n cÊp tÝnh: vïng hçn hîp tû träng - M¸u tô DMC m¹n tÝnh: gi¶m tû träng ®ång ®Òu, ®ång tû träng, tû träng hçn hîp Ng. QUang Toµn_DHY34 -8-
 9. §C PTTK H×nh ¶nh CT CTSN Ng. QUang Toµn_DHY34 -9-
 10. §C PTTK H×nh ¶nh CT CTSN Ng. QUang Toµn_DHY34 - 10 -
 11. §C PTTK H×nh ¶nh CT CTSN H×nh ¶nh MRI m¸u tô d−íi mµng cøng m·n tÝnh Ng. QUang Toµn_DHY34 - 11 -
 12. §C PTTK H×nh ¶nh CT CTSN M¸u tô trong n·o: Vïng t¨ng tû träng thuÇn nhÊt Ng. QUang Toµn_DHY34 - 12 -
 13. §C PTTK H×nh ¶nh CT CTSN M¸u tô trong n·o thÊt: - Tiªn ph¸t: do tæn th−¬ng ®¸m rèi mµng m¹ch trong n·o thÊt vµ t¹o nªn æ m¸u tô ë 1 bªn hoÆc c¶ 2 bªn n·o thÊt - Thø ph¸t: æ m¸u tô n»m trong chÊt n·o s¸t víi thµnh n·o thÊt vµ chäc thñng thµnh n·o thÊt t¹o nªn æ m¸u tô: 1 phÇn n»m trong n·o thÊt 1 pÇhn n»m trong chÊt n·o M¸u tô trong n·o thÊt IV, n·o thÊt III, sõng tr¸n ph¶i. S−ng nhÑ phÇn mÒm vïng th¸i d−¬ng ph¶i XuÊt huyÕt n·o thÊt Ng. QUang Toµn_DHY34 - 13 -
 14. §C PTTK H×nh ¶nh CT CTSN DËp n·o: æ giËp n·o lµ vïng phï n·o lan réng cã tû träng thÊp(trªn CT lµ h×nh tèi) xen lÉn lµ nh÷ng æ t¨ng tû träng ®ã lµ nh÷ng æ ch¶y m¸u(dËp n·o ch¶y m¸u nh−ng dËp n·o lµ chÝnh) Ng. QUang Toµn_DHY34 - 14 -
 15. §C PTTK H×nh ¶nh CT CTSN DËp n·o vïng tr¸n Phï n·o lan to¶ Ng. QUang Toµn_DHY34 - 15 -
 16. §C PTTK H×nh ¶nh CT CTSN Phï n·o lan to¶ (mòi tªn) b¸n cÇu tr¸i do m¸u tô d−íi mµng cøng m·n tÝnh g©y chÌn ®Èy ®−êng gi÷a sang ph¶i, chÌn ®Èy lµm mÊt n·o thÊt bªn bªn tr¸i Ng. QUang Toµn_DHY34 - 16 -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản