ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 MÔN HÓA HỌC LỚP 12

Chia sẻ: Thanh Cong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
291
lượt xem
103
download

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 MÔN HÓA HỌC LỚP 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề kiểm tra học kì 2 môn hóa học lớp 12', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 MÔN HÓA HỌC LỚP 12

  1. TRƯỜNG T.H.PT CHU VĂN AN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 MÔN HÓA HỌC LỚP 12 Câu 1:Tính chất vật lí chung của kim loại là: A .Tính dẻo C.Tính dẫn điện, dẫn nhiệt D .Cả A,B,C B.Ánh kim Câu 2: Nguyên nhân làm cho kim loại có các tính chất vật lí chung là do kim loại có : A .Các electron chuyển động tự do B. Dễ mất electron để thành ion dương B. Tác dụng với axit HCl giải phóng khí hiđro C.Có 1,2,3 electron ở lớp ngoài cùng Câu3 :Cho các cấu hình electron sau: 1s22s22p63s2 ( I ) ;1s22s22p63s23p3 ( II ) ; 1s22s22p63s23p64s2 (III ) ; 1s22s22p6 (IV) Các nguyên tố nào là kim loại ? D. Chỉ có I . A .I, II. IV B. I, III C.II,IV Câu 4: Tính chất hóa học chung của kim loại là: B.Tính dẫn điện C.Tính khử D. Cả A và C A .Tính oxihoá Câu 5: Liên kết trong tinh thể kim loại là liên kết: B.Cộng hóa trị C.Kim loại D.cho nhận. A .Ion Câu 6:Cho các chất rắn Cu, Fe,Ag và các dd CuSO4, FeSO4, Fe(NO3)3 .Số phản ứng xảy ra từng cặp chất một là: A1 B. 2 C.3 D.4 Câu 7:Cho 1,53 gam hh( Mg,Cu,Zn) vào dd HCl (dư) sau phản ứng thu được 448 ml khí H2(đktc) .Cô cạn hh sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam chất rắn khan ? A .2,95 gam B.29,5 gam C.0,295 gam D.0,0295 gam Câu 8:Fe tan được trong dd CuSO4, Cu tan được trong dd AgNO3.Vậy tính khửcủa : A. Fe>Cu>Ag B.Ag>Cu>Fe C.Cu>Fe>Ag D.Cu>Ag>Fe Câu9:Hòa tan 0,9 gam kim loại X vào dd HNO3 thu được 0,28 lít khí N2O duy nhất(đktc).Xác định kim loại X ? A .Mg B.Al C.Zn D.Cu Câu 10:Cho các dd chứa các ion sau: SO4 (1), Na  (2), K  (3), Cu 2  (4), Cl  (5), NO3 (6) .Các ion nào 2 không bị điện phân ở trạng thái dd: A .2,1,5,3 B.1,2,3 C.4,5,6 D.2,3,1,6. Câu11:Hòa tan 0,9 gam Al trong dd HNO3 thu được V lít khí N2O(đktc).Xác định V ? A .0,25 B.0,26 C. 0,27 D. 0,28 Câu12: Trong 1 cốc nước có chứa 0,01 mol Na , 0,02 mol Ca2+ , 0,01 mol Mg2+ , 0,07 mol HCO3 -, + Nước trong cốc là : A.Nước mềm B.Nước cứng tạm thời C.Nước cứng vĩnh cửu D.Không xác định được Câu 13:Hóa chất nào sau đây làm mềnm nước cứng tạm thời ? D.Cả A và B A .Na2CO3 B.NaOH C.HCl Câu 14:Cho dd NaOH từ từ đến dư vào dd AlCl3 hiện tương quan sát được là: A .Xuất hiện kết tủa trắng keo không tan B.Xuất hiện kết tủa trắng keo sau đó kết tủa tan ra C.Xuất hiện kết tủa màu xanh lam D.Không thấy có hiện tượng gì . Câu15:Chọn cặp chất mà khi trộn lẫn chúng sẽ thu được kết tủa và chất khí A . Ba(OH)2 và NH4Cl B. NaOH và Cu(OH)2 D. Cả A và C C. Na2CO3 và FeCl3 Câu 16 :Để làm mềm nước cứng tạm thời ta có thể dùng phương pháp A .Cho tác dụng với NaCl B. Cho tác dụng với Ca(OH)2 vừa dủ C .Đun nóng nước D. Cả phương pháp B và C
  2. Câu 17:Cho 9,1 gam hh 2 muối cacbonat của 2 kim loại kiềm ở 2 chu k ì liên tiếp tan hoàn toàn trong dd HCl dư thu được 2,24 lit CO2(đktc) .Hai kim lo ại đó là : D. Không tìm được A .Li và Na B.Ba và K C.K và Cs Câu 18:Trộn lẫn 2 dd có thể tích bằng nhau HCl 0,2M và Ba(OH)2 0,2M thì pH của dd thu được là: A .13 B.12 C.11 D.10 Câu 19: Khi điện phân dd NaCl có màng ngăn thì thu được ở anot A . Khí H2 B.NaOH C.Khí Cl2 D.Khí oxi Câu 20:Cho các dd sau : KOH(1), NaCl(2), HCl(3) , Ba(OH)2 (4).Dung dịch hoà tan được Al là: A . 1,2,3 B.2,3,4 C.1,3,4 D.1,2,4. Câu 21: Để có được NaOH ta có thể chọn phương pháp nào sau đây: A Điện phân dd NaCl không có màng ngăn B . Điện phân dd NaCl có màng ngăn C .Điện phân nóng chảy NaCl D. Cả B và C Câu 22: Hãy chọn 1 thuốc thử duy nhất để nhận biết được 3 chất rắn : Mg , Al, Al2O3 . Thuốc thử đó là : D. Không tìm được thuốc thử. A . HCl B. NaOH C. H2SO4 Câu 23: Có 4 bình chứa 4 dd bị mất nhãn : MgCl2 , FeCl2, NH4Cl,FeCl3 .Dùng 1 kim loại nhận biết : a. Na B. Al C.Cu D. Fe Câu 24: Sục V lít CO2(đktc) vào 100ml dd Ba(OH)2 có pH=14 tạo ra 3,94 gam kết tủa.Giá trị của V là: C. A và B đều đúng D .A và B đều sai A .0,448 B.1,792 Câu 25:Hoà tan 16,2 gam kim loại M chưa rõ hóa trị bằng dd HNO3 thu được 5,6 lit khí (đktc) gồm (NO và N2) có khối lượng 7,2 gam .Kim loại đó là: A. Cr B. Al C.Fe D.Zn. Câu 26:Cho các chất sau: Cu , Fe, Ag và các dd HCl, CuSO4, FeCl2, FeCl3 . Số cặp chất xảy ra phản ứng là: A .1 B.2 C.3 D.4. Câu 27:Phản ứng nào sau đây không dùng để điều chế H2S? A .S + H2 B.FeS + HCl  C.FeS + HNO3  D. Na2S + H2SO4 (l). Câu 28:Dung dịch HI có thể khử cácion : A .Zn2+ thành Zn B.H+ thành H2 C. Fe3+ thành Fe2+ D.Na+ thành Na Câu 29:Hoà tan 2,4 gam một oxit sắt cần vừa đủ 90 ml dd HCl 1M .Công thức của oxit sắt là: D.Không xác định được. A .FeO B.Fe2O3 C.Fe3O4 Câu 30:Gang, thép là hợp kim của: A Nhôm và 1 kim loại khác B. sắt và một kim loại khác C.sắt và cacbon D.Nhôm và cacbon. Câu 31: Nguyên tắc sản xuát gang là dùng : A .Khí CO khử sắt ra khỏi oxit sắt B. Khí Hiđro khử sắt ra khỏi oxit sắt C. Nhôm khử sắt ra khỏi sắt(III )oxit D. Đồng khử muối FeCl3 thành FeCl2 Câu 32: Để điều chế muối Fe(NO3)2 ta có thể dùng phương pháp nào sau đây? A .Fe tác dụng với HNO3 B. Fe(OH)2 + HNO3 C. FeO + HNO3 D. Fe + Cu(NO3)2. Câu33: cho oxit sắt vào dd HNO3 đặc nóng thu được một dd X và không thấy khí thoát ra .Vậy oxit sắt đó là: D.Cả A và B. A .FeO B.Fe2O3 C.Fe3O4 Câu 34: Cho 20 gam hh (Fe và Mg) tác dụng hết với dd HCl thấy có 1 gam khí hiđro thoát ra .Dung dịch thu được nếu đem cô cạn thì thu được lượng muối khan là: A .50 gam B. 55,5 gam C.60 gam D.60,5 gam.
  3. Câu 35: Cho khí CO khử hoàn toàn đến Fe một hh gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 thấy có 4,48 lít khí CO2 thoát ra ở đktc. Thể tích ở đktc khí CO đã tham gia phản ứng là: A 1,12 lít B.2,24 lít C.3,36 lít D.4,48 lít. Câu 36 :Có các dd sau :AlCl3 , NaCl, MgCl2,H2SO4 .Có thể dùng dd nào sau đây để có thể nhận biết các dd đó.? A .NaOH B. AgNO3 C.BaCl2 D. HCl. Câu 37:Cho Fe tác dụng với dd X tạo ra khí A nhẹ hơn CO .X là dd nào trong các dd sau đây? A .H2SO4 đậm đặc,nóng C. HNO3 đậm đặc,nóng B.HNO3 loãng D.HCl. Câu 38: Hoà tan Fe3O4 vào dd H2SO4 loãng dư thu được dd X . Phát biểu nào sau đây là sai? A . dd X làm mất màu dd KMnO4 B.dd X không thể hòa tan được Cu C. dd X tác dụng được BaCl2 tạo kết tủa trắng C.Cho dd NaOH vào thấy xuất hiện kết tủa. Câu 39: Có 2 chất rắn riêng biệt FeO và Fe2O3: .Dung dịch nào sau đây có thể dùng để nhận biết đồng thời 3 chất đó ? A .HCl B.H2SO4 (loãng) C.HNO3 loãng D. NaNO3. Câu 40: Biết thứ tự dày điện hóa : Fe2+/Fe

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản