intTypePromotion=1

ĐỀ TÀI " XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG E-MARKETING CHO NGÀNH HÀNG GẠO CỦA CÔNG TY ANGIMEX TẠI THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA "

Chia sẻ: Nnguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:85

0
218
lượt xem
92
download

ĐỀ TÀI " XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG E-MARKETING CHO NGÀNH HÀNG GẠO CỦA CÔNG TY ANGIMEX TẠI THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ- QUẢN TRỊ KINH DOANH LƯU TRẦN ĐỨC Chuyên ngành : Kinh Tế Đối Ngoại KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Long Xuyên, tháng 6 năm 2008 .ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ- QUẢN TRỊ KINH DOANH KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG E-MARKETING CHO NGÀNH HÀNG GẠO CỦA CÔNG TY ANGIMEX TẠI THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA Chuyên ngành : Kinh Tế Đối Ngoại Sinh viên thực hiện : LƯU TRẦN ĐỨC Lớp : DH5KD Mã số Sv: DKD041606 Người hướng dẫn : Ths. Huỳnh Phú Thịnh Long Xuyên, tháng 6 năm 2008 .KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐƯỢC...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ TÀI " XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG E-MARKETING CHO NGÀNH HÀNG GẠO CỦA CÔNG TY ANGIMEX TẠI THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA "

 1. ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LƯU TR ẦN ĐỨC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG E-MARKETING CHO NGÀNH HÀNG G ẠO CỦA CÔNG TY ANGIMEX TẠI THỊ TR ƯỜNG NỘI ĐỊA Chuyên ngành : Kinh T ế Đối Ngoại KHOÁ LU ẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Long Xuyên , tháng 6 năm 2008
 2. ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH KHOÁ LU ẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG E-MARKETING CHO NGÀNH HÀNG G ẠO CỦA CÔNG TY ANGIMEX TẠI THỊ TR ƯỜNG NỘI ĐỊA Chuyên ngành : Kinh Tế Đối Ngoại Sinh viên thực hiện : L ƯU TRẦN ĐỨC Lớp : DH5KD M ã số Sv: DKD041606 Người hướng dẫn : Ths. Huỳnh Phú Thịnh Long Xuyên , tháng 6 năm 2008
 3. KHÓA LU ẬN TỐT NGHIỆP Đ ƯỢC HOÀN THÀNH T ẠI KHOA KINH T Ế - QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẠI HỌC AN GIANG Giáo viên h ướng dẫn: ThS. Huỳnh Phú Thịnh Giáo viên ch ấm, nhận xét 1: ……………………………… (Họ tên, học hàm, học vị và chữ ký) Giáo viên ch ấm, nhận xét 2: ……………………………… (Họ tên, học hàm, học vị và chữ ký) Khóa luận được bảo vệ tại hộ i đồng chấm v à bảo vệ khóa luận Khoa Kinh T ế - Quản trị kinh doanh ng ày…tháng 07 năm 2008 I
 4. PHỤ LỤC CHƯƠNG 1: GI ỚI THIỆU ................................ ................................ ............................... 1 1.1 Lý do ch ọn đề tài ................................ ................................ ................................ ..... 1 1.2 Mục tiêu nghiên c ứu................................ ................................ ................................ 1 1.3 Phạm vi nghi ên cứu ................................ ................................ ................................ . 1 1.4 Ý nghĩa thực tiễn của đề t ài nghiên c ứu ................................ ................................ .. 2 1.4.1 Giá tr ị ứng dụng ................................ ................................ ............................... 2 1.4.2 Giá tr ị lý thuyết ................................ ................................ ................................ 2 1.5 Kết cấu b ài báo cáo ................................ ................................ ................................ . 3 CHƯƠNG 2 : CƠ S Ở LÝ THUYẾT V À MÔ HÌNH NGHIÊN C ỨU ............................. 4 2.1 Cơ s ở lý thuyết ................................ ................................ ................................ ........ 4 2.1.1 Nh ững định nghĩa ................................ ................................ ............................. 4 2.1.2 B ản chất E -marketing ................................ ................................ ....................... 4 2.1.3 Đặc điểm riêng của E-marketing ................................ ................................ ...... 5 2.1.4 Quá trình phát tri ển của E -marketing ................................ ............................... 5 2.1.5 Đi ều kiện áp dụng E -marketing ................................ ................................ ....... 6 2.1.6 Các ho ạt động của E -marketing ................................ ................................ ....... 6 2.2 Mô hình nghiên c ứu ................................ ................................ ................................ 7 2.2.1 Mô hình n ghiên c ứu ................................ ................................ ......................... 7 2.2.2 Gi ải thích mô h ình:................................ ................................ ........................... 7 CHƯƠNG 3 : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C ỨU ................................ ............................. 9 3.1 Giới thiệu ................................ ................................ ................................ ................. 9 3.2 Thiết kế nghi ên cứu ................................ ................................ ................................ . 9 3.2.1 Sơ đ ồ thiết kế nghi ên cứu ................................ ................................ ................. 9 3.2.2 Phương pháp nghiên c ứu ................................ ................................ .................. 9 II
 5. CHƯƠNG 4: GI ỚI THIỆU CÔNG TY ANGIMEX – ĐÁNH GIÁ HO ẠT ĐỘNG E - MARKETING C ỦA ANGIMEX V À CÁC DOANH NGHI ỆP TRONG NG ÀNH ...... 12 4.1 Giới thiệu công ty ANGIMEX: ................................ ................................ ............. 12 4.2 Đánh giá hi ện trạng hoạt động th ương m ại điện tử của ANGIMEX .................... 15 4.2.1 Ph ần cứng (C ơ sở hạ tầng): ................................ ................................ ............ 15 4.2.2 Ph ần mềm ................................ ................................ ................................ ....... 15 4.2.3 Định hướng phát triển th ương m ại điện tử của công ty. ................................ 17 4.3 Đánh giá hi ện trạng th ương m ại điện tử của các công ty trong ng ành. ................. 17 4.3.1 Các doanh nghi ệp trong ng ành có ứng dụng th ương mại điện tử .................. 17 4.3.2 M ức độ ứng dụng ................................ ................................ ........... 17 CHƯƠNG 5: XÂY D ỰNG KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG E -MARKETING CHO NGÀNH HÀNG GẠO NỘI ĐỊA ................................ ................................ ................................ ... 21 5.1 Phân tích môi trư ờng kinh doanh. ................................ ................................ ......... 21 5.1.1 Phân tích môi trư ờng bên trong công ty AGIMEX ................................ ........ 21 5.1.2 Phân tích môi trư ờng tác nghiệp của công ty ANGIMEX ............................. 22 5.1.3 Phân tích môi trư ờng bên ngoài công ty ANGIMEX ................................ .... 25 5.2 Thiết lập những mục ti êu của kế hoạch ................................ ................................ . 28 5.2.1 M ục tiêu ................................ ................................ ................................ ......... 28 5.2.2 Gi ải thích mục ti êu ................................ ................................ ......................... 28 5.3 E-marketing chi ến lược. ................................ ................................ ........................ 31 5.3.1 Phân tích ma tr ận SWOT ................................ ................................ ............... 31 5.3.2 Phân tích chi ến lược: ................................ ................................ ...................... 32 5.3.4 Các công c ụ mang tính chiến l ược trên website www.angimex.com.vn ....... 37 5.3.5 B ản demo website giao dịch www.angimex.com.vn ................................ ..... 38 5.3.6 Phân tích E -marketing chi ến lược ................................ ................................ .. 39 5.4 Kế hoạch E -marketing h ỗn hợp ................................ ................................ ............ 43 III
 6. 5.4.1 Kế hoạch sản phẩm ................................ ................................ ........................ 43 5.4.2 Kế hoạch giá ................................ ................................ ................................ ... 45 5.4.3 Kế hoạch phân phối ................................ ................................ ........................ 46 5.5 Biện pháp thực hiện kế hoạch ................................ ................................ ............... 52 5.5.1 Kế hoạch tổ chức sản xuất ................................ ................................ .............. 52 5.5.2 Đầu tư cơ sở hạ tầng cho việc thực hi ện E-marketing ................................ ... 54 5.5.3 Chu ẩn bị nhân sự ................................ ................................ ............................ 55 5.6 Dự trù ngân sách cho ho ạt động E -marketing. ................................ ...................... 56 5.7 Ước lượng hiệu quả. ................................ ................................ .............................. 58 5.7.1 Ư ớc lượng chi phí kinh doanh gạo An Gia ................................ .................... 58 5.7.2 Ư ớc lượng doanh thu. ................................ ................................ ..................... 58 5.7.3 Ư ớc lượng lợi nhuận. ................................ ................................ ..................... 59 5.7.4 Phân tích r ủi ro. ................................ ................................ .............................. 59 5.8 Tóm tắt kế hoạch thực hiện ................................ ................................ ................... 60 CHƯƠNG 6: K ẾT LUẬN ................................ ................................ .............................. 62 6.1 Kết luận ................................ ................................ ................................ ................. 62 6.2 Hạn chế của đề t ài ................................ ................................ ................................ . 63 6.3 Đề xuất ................................ ................................ ................................ .................. 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................ ................................ ................................ . 1 PHỤ LỤC ................................ ................................ ................................ .......................... 6 IV
 7. MỤC LỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Bảng phân loại t ài liệu và nguồn cung cấp thông tin thứ cấp ........................ 10 Bảng 2: Nội dung v à đối tượng quan sát phục vụ công tác thu thập thông tin sơ cấp 10 Bảng 3: Đối t ượng và nội dung của phỏng vấn chuyên sâu ................................ ........ 11 Bảng 4: Mục ti êu cụ thể của kế hoạch ứng dụng E -marketing cho ngành hàng g ạo nội địa của công ty Angimex ................................ ................................ ............................. 28 Bảng 5: Mục ti êu của kế hoạch ứng dụng E -marketing cho ngành hàng g ạo nội địa của công ty Angimex qua các tháng c ủa năm 2009 ................................ ........................... 30 Bảng 6: Ma trận SWOT của công ty ANGIMEX đối với ứng dụng E -marketing...... 31 Bảng 7: Số l ượng cửa h àng gạo An Gia qua các năm ................................ ................. 54 Bảng 8: Ngân sách dự kiến chi cho hoạt động E -marketing trong 2 năm 2009 và 2010 ................................ ................................ ................................ ........................ 56 Bảng 9: Chi phí cho hoạt động kinh doanh gạo An Gia ................................ ............. 58 Bảng 10: Doanh thu từ hoạt động kinh doanh gạo An Gia ................................ ......... 58 Bảng 11: Bảng tóm tắt kế hoạch thực hiện việc triển khai ứng dụng E -marketing cho sản phẩm gạo An Gia ................................ ................................ ................................ .. 60 V
 8. MỤC LỤC H ÌNH ÁNH Hình 1: Các giai đoạn phát triển của website ................................ ............................... 5 Hình 2: Mô hình nghiên cứu kế hoạch ứng dụng E -marketing cho ngành hàng g ạo nội địa của công ty ANGIMEX ................................ ................................ ................... 7 Hình 3: S ơ đồ thiết kế nghi ên cứu ................................ ................................ ................ 9 Hình 4: S ơ đồ tổ chức công ty Angimex ................................ ................................ ..... 14 Hình 5: Website công ty Angimex: www.angimex.com.vn ................................ ....... 16 Hình 6: S ơ đồ tổ chức ph òng phát tri ển chiến l ược Công ty Angimex ....................... 17 Hình 7: Website g ạo Kim Kê_Công ty Minh Cát T ấn_www.kimke.com 18 Hình 8: Website g ạo Nam Đô_Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu l ương thực – thực phẩm H à Nội_www.namdo.com.vn ................................ ................................ ... 19 Hình 9 : Website gạo Sohafarm_Nông tr ường Sông Hậu_www.sohafarm.com.vn ... 20 Hình 10: Quy trình ch ế biến gạo của công ty Angimex ................................ .............. 21 Hình 11: Nh ững site bổ sung tr ên trang web www.angimex.com.vn ........................ 35 Hình 12: B ản đồ site mới c ủa trang web www.angimex.com.vn ................................ 36 Hình 13: B ản demo website giao dịch gạo An Gia www.angimex.com.vn ................ 38 Hình 14: Chi ến lược sản phẩm gạo An Gia ................................ ................................ 39 Hình 15: Phân khúc giá của gạo An Gia v à các đối thủ cạnh tranh ............................ 40 Hình 16: Phân khúc giá c ủa 3 dòng sản phẩm gạo An Gia ................................ ........ 41 Hình 18: Chi ến lược chiêu thị kết hợp chu kì s ống sản phẩm gạo An Gia ................. 42 Hình 19: Bao bì g ạo Nàng Nhen (M ặt trước và sau) ................................ .................. 44 Hình 20: Bao bì g ạo OM4900 ................................ ................................ ..................... 44 Hình 21: Bao bì g ạo Lúa M ùa ................................ ................................ ..................... 44 Hình 22: Logo g ạo An Gia ................................ ................................ .......................... 44 Hình 23: Chu k ỳ sống của gạo An Gia ................................ ................................ ....... 45 VI
 9. Hình 24: Chu k ỳ tăng giá các d òng sản phẩm gạo An Gia ................................ ......... 45 Hình 25: Bi ểu đồ CPI cả n ước và CPI lương th ực ................................ ...................... 46 Hình 26: Quy trình đặt mua trực tuyến gạo An Gia ................................ .................... 47 Hình 27: Quy trình x ử lý đơn đặt hàng trực tuyến sản phẩm gạo An Gia .................. 48 Hình 28: M ẫu thông tin cá nhân khi đặt h àng qua website g ạo An Gia ..................... 49 Hình 29: D ải băng quảng cáo động dịch vụ giao gạo An Gia tận nh à được đăng tải tr ên Website ................................ ................................ ................................ ........................ 52 Hình 30: Quy trìn h sản xuất gạo An Gia ................................ ................................ ..... 53 Hình 31: S ơ đồ tổ chức bộ phận IT của công ty Angimex ................................ .......... 55 Hình 32: Bi ểu đồ so sánh tốc độ tăng chi phí v à doanh thu qua các năm khi ứng dụng E -marketing ................................ ................................ ................................ . 59 VII
 10. TÓM T ẮT Ngày này, v ới tốc độ phát triển nh ư vũ bão của khoa học công ng hệ thông tin đ ã mang lại ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, trong đó có hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với khía cạnh marketing, internet v à các phương ti ện điện tử bổ trợ rất hiệu quản mà ta hay g ọi là E-maketing. Đ ề tài là m ột ứng dụng mới ở Việt Nam về h oạt động E - marketing cho ngành hàng g ạo nội địa của công ty Angimex. Bằng việc phân tích môi tr ường E-marketing c ũng nh ư khả năng ứng dụng thương m ại điện tử của công ty Angimex cho sản phẩm gạo nội địa, đề t ài đã đưa ra được những mục ti êu và chi ến lược E-marketing m ột cách cụ thể. Trong kế hoạch E - marketing đư ợc xây dựng vẫn dựa tr ên chiến thuật marketing 4Ps tr ên cơ s ở sử dụng các yếu tố internet v à phương ti ện điện tử l àm nền tảng. Cuối cùng kế hoạch E -marketing cho ngành hàng g ạo nội địa của công ty Angimex đư ợc đánh giá thông qua việc ước lượng hiệu quả các chỉ ti êu (chi phí, doanh thu, l ợi nhuận) v à phân tích nh ững rủi ro có thể gặp phải, từ đó giúp cho kế hoạch đ ược khả thi h ơn và giúp cho công ty có đư ợc đánh giá tổng quát về những lợi ích mà k ế hoạch mang lại cũng nh ư giúp công ty có th ể triển khai kế hoạch một cách dễ dàng. VIII
 11. Xây dựng kế hoạch ứng dụng E-marketing cho ngành hàng g ạo của công ty ANGIMEX CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý do chọn đề tài Trong nh ững năm đầu của thi ên niên k ỷ mới, Internet phát triển mạnh mẽ đ ã làm thay đổi hoàn toàn b ộ mặt của ng ành marketing nói c hung và các lo ại hình quảng cáo nói riêng. Ho ạt động marketing truy ền thống vẫn có sức mạnh đáng kể nh ưng không còn quan tr ọng tuyệt đối nh ư trước. Các kênh truyền thông mới nh ư Internet và đi ện thoại di động xuất hiện v à phát triển với tốc độ chóng mặt đ ã phá vỡ thế độc quyền của marketing truyền thống. Điều n ày đang tác đ ộng mạnh mẽ tới các công ty lớn, nhất l à những công ty ứng dụng công nghệ thông tin v ào hoạt động kinh doanh. B ên cạnh đó, Việt Nam đ ược đánh giá l à một quốc gia có tiềm năng rất lớn tron g việc phát triển thương m ại điện tử 1. Ngoài ra nư ớc ta cũng l à một quốc gia có sản l ượng gạo xuất khẩu cao (đứng thứ 2 thế giới sau Thái Lan). D ù được xem nh ư một trong những nông sản chủ lực của Việt Nam nh ưng vẫn chưa có đư ợc thương hi ệu gạo n ào của Việ t Nam hiện diện trên thị trường quốc tế. Do đó việc xây dựng v à quảng bá cũng nh ư phát tri ển những thương hi ệu gạo Việt Nam có vai tr ò vô cùng quan tr ọng đối với các doanh nghiệp sản xuất v à kinh doanh g ạo. Tại công ty ANGIMEX - một công ty đứng đầu về xuấ t khẩu gạo của tỉnh An Giang với sản phẩm gạo là một ngành hàng ch ủ lực thì việc marketing cho ngành hàng này đ ể thúc đẩy quảng bá v à tiêu thụ là việc làm không th ể thiếu. Trong xu th ế sử dụng internet như một phương ti ện mua bán h àng ngày càng phát tri ển ở Việt Nam th ì công ty c ũng xác định E-marketing là một nhân tố nằm trong định h ướng phát triển marketing cho các ngành hàng c ủa mình. Song, ho ạt động E-marketing hiện tại của công ty ch ưa có gì đáng kể ngoài một website chỉ ở mức giới thiệu một số thông t in chung và email liên lạc. Mặt khác công ty đ ã có những nhãn hiệu sản phẩm gạo ho àn thiện để đáp ứng nhu cầu khách h àng và đã khảo sát thị tr ường cho sản phẩm gạo tại th ành phố Hồ Chí Minh và các t ỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Dựa trên những cơ sở đó cùng v ới sự kỳ vọng m à lợi ích do E-marketing mang lại trong th ời đại b ùng nổ công nghệ thông tin nh ư hiện nay, tôi mạnh dạn thực hiện đề t ài: “Xây dựng kế hoạch ứng dụng E-marketing cho ngành hàng g ạo của công ty ANGIMEX ” với hy vọng nó sẽ l à một chìa khóa mang l ại sự th ành công cho hoạt động marketing c ủa công ty. 1.2 Mục tiêu nghiên c ứu Đề tài được nghi ên cứu với những mục ti êu chính sau đây: - Mô tả hoạt động E-marketing hiện tại cho ng ành hàng g ạo của công ty. - Xác định thị tr ường và khách hàng m ục tiêu ở nội địa cho sản phẩm gạo của công ty. - Xây dựng kế hoạch ứng dụng E-marketing cho ngành hàng g ạo của công ty. - Đánh giá hi ệu quả của việc ứng dụng E-marketing. 1.3 Phạm vi nghi ên cứu Đề tài là một khía cạnh mới trong marketing ở Việt Nam. D o đó, để đảm bảo đ ược tiến độ thực hiện, bám sát nội dung, mang lại tính khả thi cao n ên đề tài được giới hạn 1 Nguyễn Trung To àn, Các k ỹ năng Marketing tr ên Internet, NXB Lao đ ộng, 2007 Khóa lu ận TN - Lưu Trần Đức -DH5KD - GVHD: Ths. Hu ỳnh Phú Thịnh Trang 1
 12. Xây dựng kế hoạch ứng dụng E-marketing cho ngành hàng g ạo của công ty ANGIMEX đối tượng nghi ên cứu là sản phẩm gạo của công ty (d òng sản phẩm gạo An Gia) cho thị trường nội địa. Xét về mặt không gian, đề t ài sẽ giới hạn nghi ên cứu ứng dụng tại thị trường thành phố Long Xuy ên và thành ph ố Hồ Chí Minh. Để có thời gian qua b ước trắc nghiệm thị tr ường cho sản phẩm, kế hoạch đề xuất trong đề tài sẽ được triển khai từ 01/2009. Mặt khác, đề t ài chỉ đi sâu vào khía c ạnh ứng dụng những ph ương tiện điện tử cũng nh ư internet đ ể bổ trợ cho hoạt động marketing của công ty thay vì chi ti ết về kế hoạch marketing truyền thống. 1.4 Ý nghĩa thực tiễn của đề t ài nghiên c ứu Kết quả nghi ên cứu mang lại lợi ích tr ước nhất là cho công ty, sau đó là đ ến người tiêu dùng g ạo. 1.4.1 Giá trị ứng dụng : Đối với công ty Angimex v à những công ty c ùng ngành: - Giúp công ty gi ảm được nhiều chi phí, tr ước hết l à chi phí văn ph òng, chi phí bán hàng và giao d ịch, cho phí quảng cáo, tổ chức hội chợ, xúc tiến th ương m ại,… - Do loại bỏ được trở ngại về mặt không gian v à thời gian, do đó giúp công ty củng cố các mối quan hệ với các đối tác không chỉ trong m à còn ngoài n ước. - Giúp công ty xây d ựng được các c ơ sở dữ liệu thông tin rất phong phú , phục vục cho công tác nghiên cứu thị trường, quản lý thông tin khách h àng,… - Riêng đ ối với công ty ANGIMEX, nếu thực hiện tốt các mục ti êu đề tài đưa ra s ẽ giúp công ty có đư ợc những thông tin về thị tr ường một cách nhanh chóng v à tiết kiệm, nhờ đó có th ể có được chiến l ược marketin g hiệu quả, khai thác những c ơ hội của thị tr ường. - Giúp công ty có th ể nâng cao hiệu quả marketing sản phẩm của m ình, cung c ấp dữ liệu cho quá trình thu th ập thông tin về khách h àng và tìm hi ểu được nhiều h ơn về thị trường, tiếp cận khách h àng tốt hơn. Đối với ng ười tiêu dùng: - Nếu như các công ty ứng dụng loại h ình này thì ng ười tiêu sẽ giảm chi phí v à tiết kiệm được thời gian. Ngo ài ra ngư ời tiêu dùng có th ể tiếp cận đ ược nhiều sản phẩm để so sánh và l ựa chọn. - Đơn gi ản hóa giao dịch th ương m ại giữa người mua và người bán, sự công khai h ơn về định giá sản phẩm v à dịch vụ, giảm sự cần thiết phải sử dụng môi giới trung gian…có thể làm cho giá c ả trở nên cạnh tranh h ơn. - Đem đến cho người tiêu dùng m ột phong cách mua h àng mới, tiết kiệm đ ược thời gian, tiết kiệm đ ược chi phí đi lại, giảm đ ược nỗi lo lắng ách tắc giao thông ở các đô thị lớn, cung cấp khả năng lựa chọn các mặt h àng phong phú hơn nhi ều so với cách thức mua hàng truy ền thống. 1.4.2 Giá trị lý thuyết : Đề tài cho th ấy cách ứng dụng E-marketin g cụ thể cho ng ành hàng g ạo từ đó có thể nhân rộng đến các lĩnh vực v à ngành ngh ề khác. Bổ sung một loại h ình mới của lĩnh vực lý thuyết marketing trong công tác giảng dạy để có thể cập nhật, ph ù hợp trong thời đại mới-thời đại công nghệ thông tin v à sẽ là tài liệu tham khảo gợi mở những vấn đề mới cho những công trình nghiên c ứu tiếp theo. Khóa lu ận TN - Lưu Trần Đức -DH5KD - GVHD: Ths. Hu ỳnh Phú Thịnh Trang 2
 13. Xây dựng kế hoạch ứng dụng E-marketing cho ngành hàng g ạo của công ty ANGIMEX 1.5 Kết cấu bài báo cáo Phần báo cáo đ ược thiết kế bao gồm sáu phần t ương ứng với sáu ch ương c ủa đề tài với những nội dung c ơ bản như sau: Chương 1 : Giới thiệu: Đây l à chương nêu lên nh ững cơ sở hình thành đề tài “Kế hoạch ứng dụng E-marketing cho ngành hàng g ạo của công ty ANGIMEX ”. Đồng thời thiết lập những mục ti êu nghiên c ứu cho đề t ài cũng như đưa ra nh ững giới hạn về phạm vi nghi ên cứu để đảm bảo cho quá tr ình nghiê n cứu được hoàn thiện hơn trong một thời gian nhất định. Một phần không thể thiếu trong ch ương này là ý nghĩa của đề tài, trong đó đưa ra các giá tr ị về mặt thực tiễn đối với công ty ANGIMEX v à với người tiêu dùng cùng với những giá trị về mặt lý thuyết. Chương 2: Cơ sở lý thuyết v à mô hình nghiên c ứu: Ở ch ương này s ẽ trình bày những lý thuyết về E-marketing như: định nghĩa, bản chất, đặc điểm, những hoạt động của E-marketing và điều kiện ứng dụng,…Đồng thời, trong ch ương này c ũng đề cập đến mô hình ti ến hành nghiên c ứu đề tài. Thông qua mô hình cùng v ới sự giải thích sẽ l àm rõ các b ước của tiến tr ình nghiên c ứu từ đó thể hiện đ ược sự logic giữa các b ước và mang lại cái nh ìn tổng quát về đề t ài cho ngư ời đọc. Chương 3: Phương pháp nghiên c ứu và một số giả định: Sau khi đ ã có những lý thuyết cơ bản về E-marketing và mô hình nghiên c ứu của đề t ài thì đây là chương đưa ra những phương pháp đ ể tiến h ành nghiên c ứu đề tài. Chương này s ẽ trình bày các giai đoạn của quá trình nghiên c ứu, loại hình nghiên c ứu và các phương pháp thu thập dữ liệu, phương pháp phân tích d ữ liệu,… Ngoài ra, đ ể đảm bảo tính thực tiễn, khả năng ứng dụng cao và sự hoàn thiện cho đề tài nghiên c ứu, tác giả đã đưa ra một số giả định cần thiết và đây s ẽ là cơ sở để đề tài được triển khai mộ t cách thu ận lợi h ơn. Chương 4 : Giới thiệu về công ty ANGIMEX – Đánh giá hi ện trạng thương m ại điện tử của công ty v à các doanh nghi ệp trong ng ành: Thông qua chương này s ẽ mang lại bức tranh tổng quát về ng ành ngh ề, lĩnh vực hoạt động kinh doanh, năng lực kinh doanh của công ty ANGIMEX,…B ên cạnh đó đề t ài cũng đ ưa ra hi ện trạng thương m ại điện tử mà công ty và các doanh nghi ệp khác trong ng ành đang ứng dụng, từ đó đ ưa ra sự nhìn nhận, đánh giá chung về mức độ , khả năng ứng dụng th ương m ại điện tử v ào quá tr ình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp n ày. Chương 5 : Xây dựng kế hoạch ứng dụng E-marketing và đánh giá hi ệu quả: Đây l à chương chính c ủa đề tài, trong chương này s ẽ trình bày chi tiết và cụ thể của kế hoạch, từ bước phân tích môi tr ường E-marketin g, thiết lập những mục ti êu, E-marketing chiến lược đến E-marketing chiến thuật , biện pháp thực hiện v à sau cùng là ư ớc lượng hiệu quả, rủi ro. Trong phần E-marketing chiến thuật, đề t ài sẽ sử dụng E-marketing mix (4Ps) d ựa trên nền tảng của internet v à các phương ti ện điện tử m à trọng nhất l à website. Chương 6 : Kết luận: Sau khi đ ã có kế hoạch ứng dụng E-marketing cho ngành hàng gạo nội địa của công ty ANGIMEX, đề t ài sẽ đưa ra nh ững kết luận chung và nh ững hạn chế mà kế hoạch gặp phải. Cuối cùng đề tài đề cập đến những giải pháp để áp dụng thành công k ế hoạch đ ưa ra và khắc phục những hạn chế gặp phải. Khóa lu ận TN - Lưu Trần Đức -DH5KD - GVHD: Ths. Hu ỳnh Phú Thịnh Trang 3
 14. Xây dựng kế hoạch ứng dụng E-marketing cho ngành hàng g ạo của công ty ANGIMEX CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN C ỨU 2.1 Cơ s ở lý thuyế t 2.1.1 Những định nghĩa : Thương mại điện tử : Thương m ại điện tử (TMĐT) bao gồm một loạ t các ho ạt động đ ược thực hiện qua mạng, từ t ìm nguồn nguyên liệu, thu mua, trưng bày s ản phẩm, đặt h àng đến việc giao hàng, vận chuyển v à thanh toán đi ện tử,…Ngo ài các giao d ịch điện tử đối với mua bán hàng hóa, thương m ại điện tử sẽ bao gồm cả các hoạt động thương m ại dịch vụ nh ư việc truyền hình trực tuyến, chuyển tiền điện tử, giao dịch cổ phiếu điện tử, vận đ ơn điện tử, tiến hành đấu giá trên mạng…Th ương m ại điện tử vừa đề cập việc mua bán h àng hóa và cung c ấp dịch vụ vừa có nội dung hoạt động x ã hội mới (như cửa hàng ảo, kinh doanh qua mạng,…).2 E-marketing Định nghĩa về E-marketing có rất nhiều, song đề t ài sử dụng định nghĩa do Philip Kotler đưa ra như sau: E-marketing là quá trình l ập kế hoạch về sản phẩm, giá, phân phối v à xúc tiến đối với sản ph ẩm, dịch vụ v à ý tưởng để đáp ứng nhu cầu của tổ chức v à cá nhân – dựa trên các phương ti ện điện tử v à internet3. Đây là định nghĩa tương đ ối dễ hiểu, dựa tr ên nền tảng của marketing truyền thống bằng việc lập các kế hoạch về sản phẩm, giá, phân phối v à xúc tiến đối với sản phẩm, dịch vụ và ý tưởng thông qua việc sử dụng internet v à các phương ti ện điện tử. Do đó, để triển khai E-marketing cho sản phẩm của m ình thì doanh nghi ệp phải ứng dụng công nghệ thông tin nh ư là công c ụ cơ bản để phục vụ cho những hoạ t động này. 2.1.2 Bản chất E-marketing : - Môi trường: Marketing trong môi tr ường mới, môi tr ường internet. - Phương ti ện: Internet v à các thi ết bị thông tin đ ược kết nối vào internet. - Bản chất: Vẫn giữ nguy ên bản chất của marketing truyền thống l à thỏa mãn nhu c ầu người tiêu dùng, tuy nhiên ngư ời tiêu dùng trong th ời đại công nghệ thông tin sẽ có những đặc điểm khác với ng ười tiêu dùng truy ền thống (b ình cũ, rượu mới); họ có thói quen tiếp cận thông tin khác, đánh giá dựa tr ên các ngu ồn thông tin mới, h ành động mua hàng c ũng khác,… Khái niệm thị tr ường được mở rộng th ành không gian th ị trường (Marketplace) thể hiện phạm vi thị tr ường được mở rộng h ơn trong thương m ại điện tử. Thị tr ường ở đây vẫn được hiểu l à “tập hợp những ng ười mua hiện tại v à tiềm năng”. Tuy nhiên nh ững người mua hiện tại v à tiềm năng đ ược mở rộng h ơn nhờ Internet, cho phép thông tin về sản phẩm, dịch vụ có thể đến với mọi cá nhân, tổ chức tr ên khắp thế giới v à giao d ịch cũng có thể đ ược thực hiện thông qua Internet, khiến phạm vi khách hàng hi ện tại và tiềm năng đ ược mở rông h ơn. 2 Ủy Ban Quốc Gia về hợp tác kinh tế quốc tế, T ìm hiều về th ương mại điện tử, NXB Chính trị quốc gia, 2005 3 Nguyễn Trung To àn, Các k ỹ năng Marketing tr ên Internet, NXB La o động, 2007 Khóa lu ận TN - Lưu Trần Đức -DH5KD - GVHD: Ths. Hu ỳnh Phú Thịnh Trang 4
 15. Xây dựng kế hoạch ứng dụng E-marketing cho ngành hàng g ạo của công ty ANGIMEX 2.1.3 Đặc điểm ri êng của E-marketing Những điểm khác biệt so với marketing truyền thống . - Tốc độ: tốc độ giao dịch nhanh h ơn. - Liên tục 24/7: hoạt động li ên tục, không gián đoạn. - Phạm vi: mở rộng phạm vi to àn cầu, các r ào cản thị tr ường có thể bị hạ thấp, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin thị tr ường. - Đa dạng hóa sản phẩm: khách h àng có th ể tiếp cận nhiều sản phẩm, dịch vụ h ơn đồng thời nhà cung cấp cũng có khả năng cá biệt hóa (customize) sản phẩm ph ù hợp với các nhu cầu khác nhau của khách h àng nhờ khả năng khai thác v à chia sẻ thông tin qua internet. - Khả năng t ương tác: nhờ có internet m à doanh nghi ệp có thể chia sẻ thông tin với khách hàng 24/7 (24 giờ trong 1 ngày và 7 ngày trong tu ần) - Tự động hó a các giao d ịch cơ bản - Tốc độ: thông tin về sản phẩm v à dịch vụ đ ược tung ra thị tr ường nhanh h ơn. - Khách hàng ti ếp cận những thông tin n ày cũng nhanh h ơn. - Giao dịch được tiến hành trong m ột số trường hợp cũng nhanh h ơn (đối với h àng hóa số hóa, việc giao hàng đư ợc thực hiện nhanh v à thuận tiện h ơn). - Thông tin ph ản hồi từ phía khách h àng cũng nhanh h ơn,… - Thời gian hoạt động li ên tục không bị gián đoạn. - Tiến hành hoạt động marketing tr ên internet có th ể loại bỏ mọi trở ngại về sức ng ười. Chương tr ình marketing thông th ường, chưa có ứng dụng internet, d ù có hiệu quả đến đâu cũng không thể phát huy tác dụng 24/24 giờ trong một ng ày, 7 ngày trong m ột tuần, hoàn toàn không có khái ni ệm thời gian chết (Death of Time). 2.1.4 Quá trình phát tri ển của E-marketing Thông qua quá trình các b ước phát triển của E-marketing doanh nghi ệp có thể biết được hiện trạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của doanh nghiệp m ình và t ừ đó có thể đưa ra nh ững bước phát triển tiếp theo. Về cơ bản quá tr ình này được thể hiệ n thông qua y ếu tố chính l à websit e, nhìn chung có 3 giai đo ạn phát triển: Website Website Website thông tin giao dịch tương tác Hình 1: Các giai đo ạn phát triển của website4 4 Nguồn: tự thiết kế Khóa lu ận TN - Lưu Trần Đức -DH5KD - GVHD: Ths. Hu ỳnh Phú Thịnh Trang 5
 16. Xây dựng kế hoạch ứng dụng E-marketing cho ngành hàng g ạo của công ty ANGIMEX - Website thông tin (i-commerce, i = information: thông tin): doanh nghi ệp có website trên mạng để cung cấp thông tin cần thi ết bao gồm có những thông tin c ơ bản về doanh nghiệp, thông tin sản phẩm v à dịch vụ catalogue đ ện tử, các diễn đàn và những thông tin khác (tin tức,..)… Các hoạt động mua bán vẫn thực hiện theo cách truyền thống. - Website giao d ịch (t-commerce, t = transaction: giao d ịch): phát triển hơn website thông tin, có thể tiến hành được các giao dịch nh ư: mau hàng qua website trên m ạng, đặt hàng trực tuyến, hỗ trợ khách h àng trực tuyến, thanh toán, … - Website tương tác /tích hợp (c-business, c = colaborating, connecting: tích h ợp, kết nối): ngoài kh ả năng giao dịch th ì website t ương tác c òn liên kết các website/hệ thống thông tin c ủa các tổ chức với nhau, website của doanh nghiệp li ên kết trực tiếp với dữ liệu trong mạng nội bộ của doanh nghiệp, mọi hoạt động truyền dữ liệu đ ược tự động hóa, hạn chế sự can thiệp của con ng ười và vì thế làm giảm đáng kể chi phí hoạt động và tăng hi ệu quả. Đây là lo ại hình chỉ phổ biến ở những n ước phát triển, c ơ sở dữ liệu v à hệ thống thông tin đ ược các website xây dựng v à chia sẻ với nhau, hỗ trợ nhau. 2.1.5 Điều kiện áp dụng E-marketing . Để có thể ứng dụng E-marketing thành công và mang l ại hiệu quả cao th ì cần phải xét đến các điều kiện sau: + Những điều kiện chung về c ơ sở vật chất, kỹ thuật v à pháp lý đ ể phát triển th ương m ại điện tử. + Điều kiện ri êng để áp dụng E-marketing: - Thị trường: Nhận thức của khách h àng: số % người sử dụng v à chấp nhận internet Trong marketing B2C (business to customer) : khách hàng có đi ều kiện tiếp cận Internet, thó i quen, m ức độ phổ cập, chi phí, doanh nghiệp, phát triển các hoạt động marketing trên internet. Trong marketing B2B (business to business) : các tổ chức phối hợp với nhau, giai đoạn này chỉ mới xuất hiện ở các n ước phát triển. - Doanh nghi ệp: Nhận thức của các tổ chức: Internet đ ược coi là phương ti ện thông tin chiến l ược không. Đánh giá đư ợc lợi ích đầu t ư vào E-marketing. - Môi trường kinh doanh: Sự phát triển của các mô h ình kinh doanh th ương m ại điện tử. Sự phát triển của các ứng dụng marketing tr ên internet: nghiên c ứu thị tr ường, thông tin thị trường, xúc tiến th ương m ại; phát triển sản phẩm mới; quảng cáo; mô h ình phối hợp giữa ng ười kinh doanh v à nhà phân ph ối/vận chuyển. 2.1.6 Các hoạt động của E-marketing . Dịch vụ khách h àng; Phát triển sản phẩm m ới; Xây dựng thương hi ệu; Khóa lu ận TN - Lưu Trần Đức -DH5KD - GVHD: Ths. Hu ỳnh Phú Thịnh Trang 6
 17. Xây dựng kế hoạch ứng dụng E-marketing cho ngành hàng g ạo của công ty ANGIMEX Định vị sản phẩm, công ty tr ên internet ; Phân ph ối qua mạng ; Marketing qu ốc tế: hội chợ, triển l ãm, tâm điểm thương m ại, sàn giao d ịch; Nghiên c ứu thị tr ường; Viral Marketing: ph ổ biến và có thể ứng dụng đ ược ngay; Xúc tiến thương mại qua mạng: ứng dụng trong xuất nhập khẩu . 2.2 Mô hình nghiên c ứu 2.2.1 Mô hình nghiên c ứu: Trên cơ s ở những lý thuyết cơ bản về E-marketing và tình hình th ực tế tại công ty, mô hình nghiên c ứu của đề tài được thiết lập . Đây là một yếu tố rất quan trọn g giúp cho đề tài được triển khai đúng h ướng và một cách khoa học. Mô hình nghiên c ứu của đề t ài này được thể hiện qua h ình sau: Phân tích Product Price môi trường Kế hoạch Bên Internet Mục tiêu E-marketing E-marketing Phương ti Bên trong E-marketing Chiến lược ngoài ện tử Tác ện đi nghiệp Promotion Place Ước lượng hiệu quả - Chi phí - Doanh thu - Lợi nhuận - Mức độ rủi ro Hình 2: Mô hình nghiên c ứu kế hoạch ứng dụng E-marketing cho ngành hàng g ạo nội địa của công ty ANG IMEX 2.2.2 Giải thích mô h ình: Kế hoạch ứng dụng Emarkeing cho sản phẩm gạo của công ty ANGIMEX trải qua tuần tự các b ước như sau: + Phân tích môi trư ờng: Ở bước này sẽ tiến h ành phân tích các y ếu tố của môi tr ường bên trong và bên ngoài công ty ANGIMEX đ ể có thể đánh giá đ ược hiện trạng cũng nh ư năng lực kinh doanh c ủa công ty từ đó tạo c ơ sở hình thành nh ững mục ti êu cho E- marketing một cách ph ù hợp. Khóa lu ận TN - Lưu Trần Đức -DH5KD - GVHD: Ths. Hu ỳnh Phú Thịnh Trang 7
 18. Xây dựng kế hoạch ứng dụng E-marketing cho ngành hàng g ạo của công ty ANGIMEX + Mục tiêu E-marketing : Sau khi ti ến hành phân tích môi trư ờng và các cơ h ội kinh doanh, đây là bư ớc đặt ra các m ục tiêu cần đạt đ ược của kế hoạch E-marketing như: số người truy cập website, số khách h àng trực tuyến , lợi nhuận đạt đ ược do E-marketing mang lại, chi phí xây dựng, duy tr ì và phát tri ển website,…Có đ ược những mục ti êu này thì công ty s ẽ vạch ra đ ược những chiến l ược E-marketing phù hợp để đạt được những mục tiêu ấy. + E-marketing chiến lược: Sau khi có đư ợc những mục ti êu thì vi ệc vạch ra chiến l ược để có được nó là rất quan trọng. Ở b ước này những chiến l ược được lựa chọn thông qua việc phân tích ma trận SWOT về khả năng ứng dụng E-marketing cho ngành hàng g ạo nội địa của công ty. + Kế hoạch E-marketing : Có được những chiến l ược E-marketing rồi thì đây là bư ớc đưa ra k ế hoạch để thực hiện đ ược những chiến l ược đó: Đề t ài thiết lập kế hoạch E- marketing dựa trên nền tảng kế hoạch 4P (sản phẩm, gi á, phân ph ối và chiêu th ị) của marketing truy ền thống kết hợp ứng dụng intern et và các phương ti ện điện tử như m ột công c ụ chiến l ược của kế hoạch n ày. Đồng thời, trong ch ương này c ũng đưa ra những biện pháp để thực hiện kế hoạch đ ưa ra như: đ ầu tư về cơ sở hạ tầng, nhân sự,… + Ước lượng hiệu quả: Sau khi k ế hoạch E-marketing được vạch ra c ùng với những biện pháp để thực hiện th ì hiệu quả của kế hoạch sẽ đ ược ước lượng thông qua các yếu tố về chi phí, doanh thu , lợi nhuận,…v à bao gồm cả việc phân tích rủi ro gặp phải. Khóa lu ận TN - Lưu Trần Đức -DH5KD - GVHD: Ths. Hu ỳnh Phú Thịnh Trang 8
 19. Xây dựng kế hoạch ứng dụng E-marketing cho ngành hàng g ạo của công ty ANGIMEX CHƯƠNG 3 : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C ỨU 3.1 Giới thiệu Trong chương hai đ ã giới thiệu những lý thuyết c ơ bản về E-marketing và mô hình nghiên c ứu của đề t ài thì đây là chương đưa ra nh ững phương pháp đ ể tiến hành nghiên cứu đề tài. Thông qua nh ững ph ương pháp áp d ụng đề t ài nghiên c ứu được tiến hành một cách có khoa học v à mang tính logic cao. 3.2 Thiết kế nghi ên cứu 3.2.1 Sơ đồ thiết kế nghi ên cứu: Nghiên c ứu này được tiến h ành qua ba bước là sơ bộ, thử nghiệm và chính th ức được thể hiện thông qua s ơ đồ sau: Giai đo ạn 1 Giai đo ạn 2 Giai đo ạn 3 Nghiên c ứu Nghiên cứu Nghiên c ứu thử nghiệm khám phá chính th ức Định tính Định tính Định tính - Nghiên c ứu thứ cấp - Phỏng vấn - Hoạch định - Quan sát chuyên sâu Hình 3: Sơ đồ thiết kế nghi ên cứu 3.2.2 Phương pháp nghiên c ứu: Đề tài được nghi ên c ứu qua ba giai đo ạn: + Giai đo ạn 1: Nghiên c ứu định tính : Đây là nghiên c ứu khám phá ban đầu dựa tr ên cơ sở tìm hiểu những vấn đề có li ên quan đến lĩnh vực th ương m ại điện tử v à E-marketing. Qua đó sẽ tiến h ành thu th ập những thông tin về hiện trạng th ương m ại điện tử tại công ty, kết quả hoạt động k inh doanh ngành hàng g ạo nội địa và kế hoạch trong thờ i gian tới, hoạt động của bộ phậ n marketing cho ngành hàng g ạo,… Mục tiêu của việc thu thập những thông tin n ày nhằm nắm bắt những hiện trạng, định hướng và khả năng ứng dụng E-marketing cho ngành hàng g ạo của công ty. B ên cạnh đó những thông tin n ày sẽ làm tiền đề cho giai đoạn nghi ên cứu tiếp theo - giai đoạn nghi ên cứu thử nghiệm và chính th ức, cơ sở cho việc khám phá, đ ịnh hình, bổ sung c ũng nh ư để hiệu chỉnh mô h ình nghiên c ứu. - Phương pháp thu th ập dữ liệu: Dữ liệu thứ cấp : Thu thập bằng việc t ìm hiểu các sách, báo, báo cáo, tài li ệu của c ơ quan thực tập, niên giám th ống kê, thông tin trên báo trí, truy ền hình, internet và các nghiên c ứu trước đây,…xoay quanh lĩnh vực E-marketing để nắm rõ lý thuyết và tìm ra mô hình nghiên c ứu phù hợp. Sau đây là b ảng phân loại tài liệu và nguồn cung cấp thông tin th ứ cấp: Khóa lu ận TN - Lưu Trần Đức -DH5KD - GVHD: Ths. Hu ỳnh Phú Thịnh Trang 9
 20. Xây dựng kế hoạch ứng dụng E-marketing cho ngành hàng g ạo của công ty ANGIMEX Bảng 1: Bảng phân loại tài liệu và nguồn cung cấp thông tin thứ cấp STT Loại tài liệu Nguồn cung cấp - Báo cáo hiện trạng, kỷ yếu,…của công ty về Công ty ANGIMEX: 1 việc ứng dụng thương m ại điện tử . - Phòng nhân s ự - Báo cáo tài chín h, kế hoạch kinh doanh ng ành - Phòng hành chánh - tổng hợp hàng gạo nội địa,… - Phòng kinh doanh - Phòng phát tri ển chiến l ược Sách báo v ề: - Thư viện Đại Học An Giang 2 - Thương m ại điện tử - Thư viện Tỉnh An Giang - E-marketing - Các nhà sách - Các kỹ năng marketing tr ên ineternet,… Báo cáo, th ống kê về tình hình s ử dụng internet, - Các website trên internet 3 thương m ại điện tử ở Việt Nam, tổng quan t ình - Niên giám th ống kê hình lúa gạo Việt Nam qua các năm ,… Mô hình E-marketing của các doanh nghiệp - Các website c ủa các doanh 4 trong ngành. nghiệp trong ng ành. - Các công trình nghiên c ứu có liên quan. Dữ liệu s ơ cấp: Bằng cách t ìm hiểu, quan sát thực tế công ty sẽ giúp cho quá tr ình thu thập dữ liệu đ ược đầy đủ v à hoàn thiện hơn. Việc quan sát thực tế công ty sẽ dễ thự c hiện và phù hợp với phạm vi giới hạn nghi ên cứu của đề t ài và được thể hiện qua bảng sau: Bảng 2: Nội dung v à đối tượng quan sát phục vụ công tác thu thập thông tin sơ cấp Đối tượng quan sát Nội dung q uan sát Hoạt động của các bộ phận, + Môi trư ờng bên văn hóa trong công ty phòng ban trong công ty + Hiện trạng ứng dụng th ương m ại điện tử ANGIMEX: - Cơ sở vật chất - Tổng thể công ty - Nhân sự,… - Phòng kinh doanh - Bộ phận marketing - Bộ phận phụ trách IT,… Khóa lu ận TN - Lưu Trần Đức -DH5KD - GVHD: Ths. Hu ỳnh Phú Thịnh Trang 10
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2