intTypePromotion=1

Đề trắc nghiệm ôn tập môn tài chính tiền tệ

Chia sẻ: Nguyễn Hương Giang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
587
lượt xem
259
download

Đề trắc nghiệm ôn tập môn tài chính tiền tệ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về Đề trắc nghiệm môn tài chính tiền tệ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề trắc nghiệm ôn tập môn tài chính tiền tệ

 1. TRƯ NG Đ I H C NGO I THƯƠNG Khoa Tài chính – Ngân hàng B môn Ti n t - Ngân hàng Đ THI TR C NGHI M Môn h c: Tài chính - Ti n t (60 ti t) A. M C Đ D Chương 1. Đ I CƯƠNG V TÀI CHÍNH VÀ TI N T 1. Trong các thu t ng sau ñây, thu t ng nào phù h p v i khái ni m v ti n t c a các nhà kinh t : a. Ti n h c phí b. Thu c. Ti n g i thanh toán 2. Ti n pháp ñ nh là: a. Séc b. Không th chuy n ñ i sang kim lo i quý hi m c. Th tín d ng d. Ti n xu 3. Đ m t hàng hoá có th tr thành ti n, hàng hoá ñó ph i: a. Do chính ph s n xu t ra b. Đư c ch p nh n r ng rãi làm phương ti n thanh toán c. Đư c ñ m b o b ng vàng ho c b c d. b và c 4. Tài s n nào sau ñây có tính l ng cao nh t: a. Nguyên li u, v t li u trong kho b. Ch ng khoán c. Kho n ph i thu khách hàng d. Ngo i t g i ngân hàng 5. Ti n gi y ngày nay: a. Ch chi m m t t tr ng nh trong t ng các phương ti n thanh toán b. Đư c phép ñ i ra vàng theo t l do lu t ñ nh c. C a và b 6. Ti n gi y lưu hành Vi t nam ngày nay: a. V n có th ñ i ra vàng theo m t t l nh t ñ nh do Ngân hàng nhà nư c qui ñ nh b. Có giá tr danh nghĩa l n hơn nhi u so v i giá tr th c c a nó c. C a và b 7. Séc du l ch: a. Có th ký phát v i b t kỳ s ti n nào b. An toàn vì là séc ñích danh( in s n m nh giá). c. C a và b 8. Hình th c thanh toán nào sau ñây cho phép ngư i s d ng “tiêu ti n trư c, tr ti n sau”: a. Thanh toán b ng th ghi n b. Thanh toán b ng th tín d ng c. Thanh toán b ng séc doanh nghi p d. Thanh toán b ng séc du l ch. 9. Ho t ñ ng thanh toán th phát tri n làm cho: a. T l n m gi ti n m t tăng lên b. T l n m gi ti n m t gi m c. T c ñ lưu thông ti n t tăng lên d. b và c 10. Trong các ch c năng c a ti n t : a. Ch c năng phương ti n trao ñ i ph n ánh b n ch t c a ti n t b. Ch c năng c t tr giá tr là ch c năng ch th y ti n t
 2. c. C a và b 11. Các quan h tài chính: a. Xu t hi n ch y u trong khâu phân ph i l i b. G n li n v i vi c phân b các ngu n v n ti n t trong n n kinh t c. C a và b 12. Tài chính doanh nghi p thu c lo i: a. Quan h tài chính hoàn tr có ñi u ki n b. Quan h tài chính không hoàn tr c. Quan h tài chính n i b 13. Tín d ng thu c lo i: a. Quan h tài chính hoàn tr có ñi u ki n( vd b o hi m…) c. Quan h tài chính n i b ( tc doanh nghi p) b. Quan h tài chính có hoàn tr 14. B o hi m thu c lo i: a. Quan h tài chính hoàn tr có ñi u ki n c. Quan h tài chính không hoàn tr b. Quan h tài chính có hoàn tr Chương 2. TH TRƯ NG TÀI CHÍNH 15. Th trư ng ch ng khoán t p trung có ñ c ñi m nào sau ñây: a. Thành viên tham gia trên th trư ng có h n c. Mua bán qua trung gian b. Giá c không có tính ch t ñ ng nh t d. a và c 16. Trên th trư ng ti n t , ngư i ta mua bán: a. Các lo i c phi u c. Tín phi u kho b c b. Trái phi u kho b c d. C a, b và c 17. Th trư ng ti n t : a. Là th trư ng tài tr cho nh ng thi u h t v phương ti n thanh toán c a các ch th kinh t b. Là nơi di n ra các giao d ch v v n có th i h n t hai năm tr xu ng. c. C a và b 18. Th trư ng v n: a. Là th trư ng cung ng v n ñ u tư cho n n kinh t b. Lưu chuy n các kho n v n có kỳ h n s d ng trên 1 năm c. C a và b 19. Trên th trư ng v n, ngư i ta mua bán: a. Trái phi u ngân hàng b. Ch ng ch ti n g i c. Thương phi u d. C a, b và c 20. Nh ng ñ c ñi m nào thu c v th trư ng sơ c p: a. Là th trư ng mua bán l n ñ u tiên các ch ng khoán v a m i phát hành b. Đư c t ch c ho t ñ ng dư i hình th c các S giao d ch c. C a và b 21. M t doanh nghi p h p tác v i m t công ty ch ng khoán ñ phát hành m t ñ t trái phi u m i s tham gia vào giao d ch trên th trư ng ………., th trư ng …………….. c. sơ c p, ti n t a. th c p, ti n t d. s ơ c p, v n b. t h c p, v n 22. M t trái phi u 5 năm do ngân hàng ABC phát hành tháng 3/2006 bây gi s ñư c giao d ch : a. Th trư ng ti n t sơ c p b. Th trư ng ti n t th c p c. Th trư ng v n sơ c p d. Th trư ng v n th c p e. Không th trư ng nào c 23. Công c nào sau ñây có tính l ng và ñ an toàn cao nh t:
 3. c. Thương phi u a. Ch ng ch ti n g i d. H p ñ ng mua l i b. Tín phi u kho b c 24. Đ c ñi m nào ñúng v i trái phi u: a. Lãi trái phi u ph thu c vào k t qu ho t ñ ng kinh doanh c a doanh nghi p b. Đư c hoàn tr v n g c khi ñáo h n c. C a và b 25. Đ c ñi m nào ñúng v i trái phi u: a. Lãi trái phi u ph thu c vào k t qu ho t ñ ng kinh doanh c a doanh nghi p b. Th i h n hoàn tr v n thư ng t 5 năm tr lên c. C a và b 26. Đi m chung gi a c phi u ưu ñãi và c phi u thư ng là: a. T l c t c thay ñ i tuỳ theo k t qu kinh doanh c a công ty b. Đ u ñư c quy n s h u tài s n ròng c a công ty c. C a và b 27. Nhân t nh hư ng ñ n giá trái phi u doanh nghi p trên th trư ng là: a. Lãi su t trên th trư ng b. L m phát d tính c. K t qu kinh doanh c a doanh nghi p d. a và b( vì lưu ý trái phi u không có m i quan h gì v i k t qu knih doanh c u công ty) e. a, b và c 28. Đ c ñi m nào sau ñây ñúng v i c phi u ưu ñãi: a. C t c ñư c thanh toán trư c c phi u thư ng b. C t c ph thu c vào k t qu kinh doanh c. Có th i h n hoàn tr ti n g c d. a và b 29. Khi c ñông A c a Ford bán c phi u cho c ñông B trên th trư ng th c p thì s ti n mà công ty Ford nh n ñư c là: a. H u h t s ti n bán c phi u tr ti n hoa h ng b. Không gì c c. Ti n hoa h ng c a vi c mua bán này d. M t t l ti n nh t ñ nh ñ i v i m i c phi u ñư c giao d ch trên th trư ng th c p 30. V i tư cách là m t nhà ñ u tư ch ng khoán ng i r i ro, phương cách nào sau ñây ñư c b n l a ch n: a. Đ u tư vào ch ng khoán c a các công ty niêm y t trên S Giao d ch b. Đ u tư ch ng khoán thông qua th trư ng phi t p trung c. Giao d ch tr c ti p v i ngư i bán c phi u công ty d. C ba cách th c trên ñ u r i ro như nhau Chương 3. TRUNG GIAN TÀI CHÍNH 31. Rào c n cho vi c lưu chuy n v n tr c ti p qua th trư ng tài chính là: a. Chi phí thông tin b. Chi phí giao d ch c. C a và b 32. Qu ñ u tư nào ch p nh n vi c mua l i ch ng ch qu c a mình khi nhà ñ u tư yêu c u: a. Qu ñ u tư m b. Không có qu ñ u tư nào cho phép như v y c. Qu ñ u tư ñóng 33. Các công ty tài chính chuyên: a. huy ñ ng các kho n v n l n r i chia nh ra ñ cho vay b. t p h p các kho n v n nh l i thành kho n l n ñ cho vay c. C a và b 34. Các công ty ch ng khoán Vi t Nam không ñư c phép th c hi n ho t ñ ng nào sau ñây: a. Qu n lý danh m c v n ñ u tư
 4. b. B o lãnh phát hành ch ng khoán c. Cho vay ñ mua ch ng khoán d. Tư v n ñ u tư ch ng khoán 35. Ngân hàng thương m i ngày nay: a. ñư c xem là c u n i gi a ngư i ñi vay và cho vay b. ñư c phép phát hành ti n gi y c. C a và b 36. Các ngân hàng thương m i: a. Cung c p tín d ng ch y u cho lĩnh v c thương m i và công nghi p b. Huy ñ ng v n ch y u thông qua các d ch v g i ti n và thanh toán c. C a và b 37. Ngân hàng huy ñ ng v n dài h n nhi u nh t t ch th nào: a. Nhà nư c b. Doanh nghi p c. Các cá nhân và h gia ñình 38. Tài kho n ti n g i thanh toán: a. Cho phép ngư i g i ti n ñư c phép rút ra b t c lúc nào b. Tr lãi th p nh t trong các d ng ti n g i c. C a và b 39. V n ñi u l c a ngân hàng thương m i: a. T i thi u ph i b ng v n pháp ñ nh b. Không ñư c phép thay ñ i trong su t quá trình ho t ñ ng c. C a và b 40. Ch c năng nào sau ñây KHÔNG ph i là ch c năng c a NHTM: a. Ch c năng trung gian tín d ng c. Ch c năng n ñ nh ti n t b. Ch c năng trung gian thanh toán d. Ch c năng “t o ti n” 41. Trong b ng t ng k t tài s n c a m t NHTM, kho n m c nào sau ñây KHÔNG thu c Tài s n n : a. Ti n g i, ti n vay các NHTM khác b. Ti n g i ti t ki m c a khách hàng c. Cho vay và ñ u tư ch ng khoán d. V n t có và các qu 42. Tài s n nào KHÔNG ph i là Tài s n có c a ngân hàng: a. D tr vư t m c c. Tài kho n vãng lai b. Trái phi u chính ph d. Cho vay th ch p 43. Đ i v i các ngân hàng thương m i, ngu n v n nào sau ñây chi m t tr ng l n nh t: a. Ngu n v n huy ñ ng ti n g i c. V n t có b. V n ñi vay t NHTW d. Vay các t ch c tài chính khác 44. Các ho t ñ ng s d ng v n c a ngân hàng thương m i bao g m: a. Cung c p các d ch v thanh toán b. Cho vay ng n h n và dài h n c. C a và b 45. Nghi p v nào KHÔNG ph i là nghi p v trung gian c a NHTM: a. Nghi p v h i ñoái c. Nghi p v tín thác b. Nghi p v thư tín d ng d. Nghi p v cho vay 46. Nh ng t ch c nào sau ñây ñư c làm trung gian thanh toán: a. Ngân hàng thương m i c. Qu ñ u tư b. Công ty tài chính d. C a, b và c 47. S nhân ti n tăng lên khi: a. Các giao d ch thanh toán b ng ti n m t tăng lên b. Ngân hàng thương m i gi m d tr vư t m c c. Ho t ñ ng thanh toán b ng th tr nên ph bi n hơn d. b và c 48. Qu tài chính c a công ty b o hi m thương m i KHÔNG hình thành t : a. S h tr c a ngân sách nhà nư c c. Lãi ñ u tư
 5. b. Phí b o hi m d. b và c 49. Ngân hàng nào là ngân hàng có v n ñi u l l n nh t Vi t Nam hi n nay: a. Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn b. Ngân hàng Ngo i thương c. Ngân hàng Đ u tư phát tri n d. Ngân hàng Sacombank Chương 4. NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH TI N T 50. Ngân hàng trung ương có nhi m v : a. Phát hành ti n b. Làm trung gian thanh toán cho các ngân hàng trong nư c c. C a và b 51. Ngân hàng trung ương có nhi m v : n ñ nh giá tr ñ ng n i t a. b. Cung c p v n cho các d án ñ u tư c a chính ph c. C a và b 52. Ngân hàng trung ương ngày nay: a. Ch u trách nhi m qu n lý vĩ mô v ho t ñ ng ti n t , tín d ng và ngân hàng b. Cung c p v n kinh doanh ban ñ u cho các ngân hàng c. C a và b 53. Trong các m c tiêu c a chính sách ti n t : a. M c tiêu n ñ nh giá c và gi m th t nghi p ch mâu thu n v i nhau trong ng n h n b. M c tiêu tăng trư ng kinh t và t o công ăn vi c làm th ng nh t v i nhau c. C a và b 54. Trong các m c tiêu c a chính sách ti n t : a. M c tiêu n ñ nh giá c và gi m th t nghi p ch mâu thu n v i nhau trong ng n h n. b. M c tiêu ki m ch l m phát và tăng trư ng kinh t mâu thu n v i nhau trong dài h n c. C a và b 55. Chính sách ti n t KHÔNG s d ng công c : a. Nghi p v th trư ng m c. T l d tr quá m c b. Tái chi t kh u thương phi u 56. Công c chính sách ti n t nào giúp NHTW có s ch ñ ng cao nh t: c. Th trư ng m a . D t r b t bu c b. Lãi su t tái chi t kh u d. C ba công c trên 57. N u NHTW mu n th t ch t ti n t ñ ch ng l m phát, NHTW có th : a. Tăng d tr b t bu c b. Mua ch ng khoán trên th trư ng m c. H lãi su t tái chi t kh u d. a và b 58. Ti n d tr b t bu c c a ngân hàng thương m i n m t i: a. Chính ngân hàng thương m i ñó c. Kho b c Nhà nư c b. Ngân hàng Trung ương d. C a và b 59. Lãi su t tái chi t kh u là: a. Lãi su t c a các kho n vay liên ngân hàng qua ñêm b. Lãi su t NHTM cho khách hàng t t nh t vay c. Là lãi su t do NHTW n ñ nh d. Là lãi su t do NHTW cho các NHTM vay 60. Quy ñ nh t l d tr b t bu c nh m m c ñích: a. Đ m b o kh năng thanh toán b. Th c hi n chính sách ti n t c. Tăng thu nh p cho NHTM d. a và b 61. Ch tiêu nào hay ñư c dùng ñ ph n ánh m c ñ l m phát: a. Ch s gi m phát GNP b. T c ñ tăng c a ch s CPI
 6. c. C a và b 62. L m phát có nguy cơ x y ra khi: a. Ngân sách nhà nư c b thâm h t tr m tr ng kéo dài b. NHTW liên t c in thêm ti n c. C a và b 63. L m phát x y ra khi: a. Ngân sách nhà nư c b thâm h t b. NHTW liên t c in thêm ti n c. C a và b 64. Trong các ch tiêu sau, ch tiêu nào thư ng ñư c dùng nh t ñ ph n ánh m c ñ l m phát c a n n kinh t : a. T c ñ tăng c a ch s CPI c. T c ñ tăng c a giá vàng b. T c ñ tăng c a ch s PPI d. T c ñ tăng giá ngo i h i 65. Trong ñi u ki n n n kinh t có l m phát, ngư i nào sau ñây có l i: a. Ngư i ñi vay ti n d. a và c b. Ngư i g i ti n e. b và c c. Ngư i gi ngo i t Chương 5. LÃI SU T 66. Lãi su t tín d ng ph thu c vào nh ng y u t nào sau ñây: a. R i ro c a kho n vay c. Cách tính lãi b. Th i h n cho vay d. C a ,b và c 67. Lãi su t: a. Ph n ánh chi phí c a vi c vay v n b. Ph n ánh m c sinh l i t ñ ng v n cho vay c. C a và b 68. Lãi su t tái chi t kh u ph i ñ m b o: a. th p hơn lãi su t chi t kh u c. C a và b ñ u sai b. cao hơn lãi su t chi t kh u 69. Lãi su t ti n g i ti t ki m kỳ h n 3 tháng: a. S c ñ nh trong su t kỳ h n ñó b. S thay ñ i tuỳ theo lãi su t trên th trư ng c. C a và b ñ u sai 70. Lãi su t liên ngân hàng s ch u s c ép ph i tăng lên khi: a. Lãi su t tái chi t kh u tăng b. Lãi su t chi t kh u tăng c. C a và b Chương 6. TÀI CHÍNH DOANH NGHI P 71. B ng cân ñ i k toán c a doanh nghi p cho bi t: a. K t qu kinh doanh c a doanh nghi p d. b và c b. Tài s n c a doanh nghi p ñư c tài tr như th nào e. C a,b và c c. Quy mô v n kinh doanh c a doanh nghi p 72. Đ l p qu d phòng b t bu c, doanh nghi p ph i l y t ngu n nào sau ñây: a. Doanh thu c. L i nhu n ròng d. V n pháp ñ nh b. V n c h s h u 73. Đ l p các qu b t bu c, doanh nghi p ph i l y t ngu n nào sau ñây: c. Doanh thu c. L i nhu n ròng d. V n pháp ñ nh d. V n c h s h u 74. Tài s n nào sau ñây KHÔNG ph i là tài s n c ñ nh c a doanh nghi p theo pháp lu t hi n hành c a Vi t Nam: a. Ô-tô t i dùng cho SXKD b. Nhà xư ng c. Ch ng khoán ñ u tư dài h n c a DN d. Máy vi tính (giá 7 tri u ñ ng) dùng cho qu n lý DN
 7. e. c và d 75. Thông thư ng, nh ng doanh nghi p có máy móc thi t b có t c ñ hao mòn vô hình l n s l a ch n phương pháp kh u hao nào sau ñây: a. Kh u hao nhanh b. Phương pháp kh u hao không nh hư ng ñ n k t qu kinh doanh c. Kh u hao theo ñư ng th ng d. a và b 76. Giá thành s n ph m ch a ñ ng các chi phí sau: a. Chi phí s n xu t c. Chi phí bán hàng b. Chi phí qu n lý doanh nghi p d. C 3 chi phí trên 77. Đ ñánh giá kh năng thanh toán c a doanh nghi p, ngư i ta ñem so sánh giá tr c a các tài s n có tính l ng cao v i: a. N ph i tr c . N ng n h n b. T ng ngu n v n d. Ngu n v n dài h n 78. T l n c a doanh nghi p ñư c ño b ng cách nào là d so sánh nh t: a . N / T ng v n c. N / V n ch s h u b. (N / T ng v n) x 100% d. (N / T ng ngu n v n) x 100% Chương 7. NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C 79. Thu : a. Là kho n ñóng góp không mang tính ch t b t bu c b. Không mang tính hoàn tr tr c ti p c. C a và b 80. Phí là kho n thu: a. nh m bù ñ p m t ph n chi phí Nhà nư c b ra b. ch áp d ng v i nh ng ngư i ñư c hư ng l i ích c. C a và b 81. Trong thu ñánh vào hàng hoá, d ch v , ngư i ch u thu là: a. Ngư i bán hàng trung gian c. Ngư i mua hàng b. Ngư i bán hàng cu i cùng d. Không có ñáp án ñúng 82. Ngư i n p thu là khái ni m dùng ñ ch ngư i ch u thu a. Đúng b. Sai 83. Ngư i n p thu và ngư i ch u thu là m t trong: a. Thu tài s n b. Thu hàng hoá, d ch v c. C a và b 84. Ngư i n p thu và ngư i ch u thu là m t trong: a. Thu tài s n b. Thu thu nh p c. C a và b 85. Vai trò quan tr ng nh t c a thu tiêu th ñ c bi t là: a. Tăng thu ngân sách nhà nư c b. H n ch tiêu dùng các m t hàng không khuy n khích c. Kích thích s n xu t d. a và c 86. Phí thu c ngân sách nhà nư c thu v : a. Đ ñ bù ñ p chi phí ñã b ra b. Vư t quá chi phí ñã b ra c. Không tính t i chi phí ñã b ra d. Không ñ bù ñ p chi phí ñã b ra 87. Bi n pháp nào ñư c s d ng ph bi n nh t ñ bù ñ p b i chi NSNN Vi t Nam trong nh ng năm 1980: a. Phát hành ti n c. Phát hành tín phi u NHTW
 8. b. Th c hi n nghi p v th trư ng m d. Vay n Đ 1: 1. ñ c ñi m nào sau ñây ñúng v i c phi u ưu ñãi a. C t c ñư c thanh toán trư c c phi u thư ng b. C t c ph thu c vào k t qu kinh doanh c. Có th i h n hoàn tr ti n g c d. a và b 2. lãi su t: a. Ph n ánh chi phí c a vi c vay v n b. Ph n ánh m c sinh l i t ñ ng v n cho vay c. C a và b 3. ngân hàng nào là ngân hàng có v n ñi u l l nh t VN hi n nay: a. Agribank b. Vietcombank c. BIDV d. Sacombank 4. ñ l p qu d phòng b t bu c, doanh nghi p ph i l y t ngu n nào sau ñây: a. doanh thu b. v n c h s h u c. l i nhu n ròng d. v n pháp ñ nh 5. chính sách ti n t KHÔNG s d ng công c : a. nghi p v th trư ng m b. tái chi t kh u thương phi u c . t l d t r b t bu c 6. trong các thu t ng sau ñây, thu t ng nào phù h p v i khái ni m ti n t c a các nhà kinh t: a. ti n h c phí b. ti n g i thanh toán c. séc 7. xác ñ nh vòng quay v n c a 1 DN bi t ROA = 8%, t su t l i nhu n ròng = 5%, t ng tài s n = 8 t VNĐ a. 1.6 b. 2.05 c. 2.5 d. 4 8. m c ñích chính c a b o hi m là: a. huy ñ ng v n ñ ñ u tư trên th trư ng tài chính b. n ñinh kinh doanh và ñ i s ng cho ngư i mua b o hi m c. a và b 9. khi th c hi n ch c năng nào sau ñây, ti n KHÔNG c n hi n di n th c t a. thư c ño giá tr b. phương ti n thanh toán c. phương ti n trao ñ i d. phương ti n c t gi 10. bi n pháp nào ñư c s d ng ph bi n nh t ñ bù ñ p b i chi NSNN VN n ng năm 1990 a. phát hành ti n b. th c hi n nghi p v th trư ng m c. phát hành tín phi u NHTW d. vay n 11. nhà nư c phát hành trái phi u kho b c th i h n 5 năm, tr lãi hàng năm, ñó là lãi: a. ñơn và danh nghĩa
 9. b. ñơn và th c c. ghép và danh nghĩa d. ghép và th c h n m c nào sau ñây KHÔNG ñư c tính vào ngu n v n huy ñ ng c a ngân hàng: 12. a. b o lãnh tín d ng b. ti n g i ko kì h n c. h p ñ ng mua l i d. phát hành trái phi u trên trung tâm giao d ch ch ng khoán HN, giá tham chi u ñc xác ñ nh b ng: 13. a. giá m c a c a ngày hôm trư c b. giá ñóng c a c a ngày hôm trư c c. giá bình quân cùa ngày hôm trư c d. giá bình quân c a ngày li n k ngày hôm trư c ngư i n p thu và ngư i ch u thu là 1 trong 14. a. thu tài s n b. thu hàng hóa, d ch v c. c a và b trên th trư ng ti n t , ngư i ta mua bán: 15. a. các lo i c phi u b. trái phi u kho b c c. tín phi u kho b c d. c a, b và c tính hi u qu trong tiêu th c xây d ng h th ng thu hi n ñ i ñư c hi u là 16. a. gi m t i thi u nh ng tác ñ ng tiêu c c c a thu trong phân b ngu n l c v n ñã ñ t hi u qu b. t ng s thu thu ñc nhi u nh t v i chi phí thu c a cơ quan thu thu l th p nh t . c. chi phí gián ti p c a ngư i n p thu là th p nh t d. a và c e. b và c f. c a, b và c khi doanh nghi p thanh toán ti n mua hàng thì ti n ñã th c hi n ch c năng 17. a. trao ñ i b. thanh toán c. thư c ño giá tr d. c t gi ti n n p b o hi m xã h i do công nhân ñ ng máy ñc doanh nghi p li t kê vào 18. a. l i nhu n doanh nghi p b. chi phí s n xu t c. qu phúc l i khen thư ng d. chi phí qu n lý doanh nghi p các ho t ñ ng s d ng v n c a ngân hàng thương m i bao g m: 19. a. cung c p các d ch v thanh toán b. cho vay ng n h n và dài h n c. a và b qu tài chính c a công ty b o hi m thương m i không hình thành t :; 20. a. s h tr t ngân sách nhà nư c b. phí b o hi m c. lãi ñ u tư d. b và c s c mua c a ñ ng Vi t Nam b gi m sút khi 21. a. ñ ng Đô La lên giá b. giá c trung bình tăng c. c a và b giá tr gia tăng ñ tính thu VAT c a doanh nghi p ñư c tính b ng t ng doanh thu 22.
 10. a. tr ñii chi phí lao ñ ng và v n b. tr ñi kh u hao c. tr ñi giá tr hàng hóa mua ngoài d. a và c 23. b o hi m thu c lo i: a. quan h tài chính hoàn tr có ñi u ki n b. quan h tài chính có hoàn tr c. quan h tài chính ko hoàn tr 24. n u NHTW mu n th t ch t ti n t ñ ch ng l m phát, NHTW có th a. tăng d tr b t bu c b. mua ch ng khoán trên th tr ng m c. h lãi su t tái chi t kh u d. a và b 25. ñ ñánh giá hi u qu chi ngân sách Nhà nư c, ngư i ta có th s d ng ch tiêu nào dư i ñây: a. th i gian thu h i v n b. t su t l i nhu n trên v n ñ u tư c. ch s tăng GDP d. s n ñ nh chính tr - xã h i e. c và d f. a, b, c và d 26. nh ng ñ c ñi m nào thu c v th trư ng th c p a. là th trư ng huy ñ ng v n c a nhà phát hành b. ñươc t ch c ho t ñ ng dư i hình th c t p trung ho c phi t p trung c. c a và b 27. giá c a 1 trái phi u ñang lưu hành s tăng lên khi: a. m t NHTM ñ ng ra ñ m b o thanh toán cho nó b. l i nhu n c a công ty phát hành trái phi u d tính s tăng c. c a và b 28. ñ ñánh giá kh năng thanh toán c a doanh nghi p, ngư i ta ñem so sánh giá tr các tài s n có tính l ng cao v i: a. n ph i tr b. t ng ngu n v n c . n ng n h n d. ngu n v n dài h n 29. th tư ng v n: a. là th tư ng cung ng v n ñ u tư cho n n kinh t b. lưu chuy n các kho n v n có kỳ h n s d ng trên 1 năm c. c a và b 30. trong các thu t ng sau ñây, thu t ng nào phù h p v i khái ni m v ti n t c a các nhà kinh t : a. ti n h c phí b. ti n g i thanh toán c. thu 31. hình th c ñ u tư nào có m c sinh l i cao nh t: a. mua kỳ phi u ngân hàng kỳ h n 12 tháng, lãi su t 0,7%/tháng, thanh toán c g c và lãi 1 l n vào cu i kỳ, n a năm ghép lãi 1 l n b. g i ti t ki m ngân hàng kỳ h n 1 năm v i lãi su t 8,5%/năm, v n và lãi tr cu i kỳ c. không xác ñ nh ñư c 32. công c chính sách ti n t nào giúp NHTW có s ch ñ ng cao nh t a. d tr b t bu c b. lãi su t tái chi t kh u c. th trư ng m d. c 3 công c trên
 11. 33. ñ 1 hàng hóa c th tr thành ti n hàng hóa ñó ph i: a. do chính ph s n xu t ra b. ñư c ch p nh n r ng rãi làm phương ti n thanh toán c. ñư c h tr b ng vàng, b c d. b và c 34. s nhân ti n tăng lên khi: a. các giao d ch thanh toán b ng ti n m t tăng lên b. NHTM gi m d tr vư t m c c. Ho t ñ ng thanh toán b ng th tr nên ph bi n hơn d. B và c 35. ngư i n p thu và ngư i ch u thu là 1 trong a. thu tài s n b. thu thu nh p c. c a và b 36. ti n g i ti t ki m Vi t Nam a. ñư c b o hi m n u ti n g i là ñ ng Vi t Nam b. ñư c b o hi m n u là ñ ng USD c. c a và b 37. thông thư ng ch s h u doanh nghi p ñang kinh doanh hi u qu ưa chu ng hình th c vay n hơn phát hành c phi u ph thông, lý do quan tr ng nh t là a. không mu n chia s quy n qu n lý công ty b. l i ích t ñòn b y tài chính c. phân tán r ro 38. khi th c thi chính ti n t , m c tiêu tăng tur ng kinh t luôn ñi kèm v i a . n ñ nh l i s u t b. t o công ăn vi c làm c. n d nh giá c d. a, b và c 39. thông thư ng giá tính thu chuy n quy n s d ng ñ t ñư c áp d ng: a. b ng giá t i thi u c a nhà nư c b. giá th trư ng c. giá h p ñ ng d. a, b vàc 40. tín d ng thu c lo i: a. quan h tài chính hoàn tr có ñi u ki n b. quan h tài chính có hoàn tr c. quan h tài chín n i b 41. trên th trư ng v n, ngư i ta mua bán a. trái phi u ngân hàng b. ch ng ch ti n g i c. thương phi u d. c a , b v c 42. m a ñ vay n c a ngân sách nhà nư c ph thu c tr c ti p vào các y u t sau ñây: a. nhu c u chi tiêu c a chính ph b. t ng s n ph m qu c n i c. hi u qu chi tiêu c a chính ph d. a và b e. a, b và c 43. trong ñi u ki n n n kinh t có l m phát ngư i nào sau ñây có l i a. ngư i ñi vay ti n b. ngư i g i ti n c. ngư i gi ngo i t d. a và c e. b và c 44. v n ñi u l c a ngân hàng thương m i
 12. a. xu t hi n ngay t khi ngân hàng m i thành l p b. ñư c huy ñ ng t phát hành c phi u và trái phi u c. c a và b 45. ti n d tr b t bu c c a các NHTM t i NHTW Vi t Namhi n nay a. ph thu c vào quy mô cho vay c a ngân hàng TM b. ñ ñ m b o an toàn cho ho t ñ ng ngân h ng c. th c thi chính sách ti n t d. b và c e. a,b và c 46. m i y u t khác không ñ i, khi doanh s khách hàng n doanh nghi p ngày càng tăng lên, ch tiêu nào sau ñây thay ñ i: a. kỳ thu ti n bình quân b. t s kh năng thanh toàn hi n th i c. vòng quay hàng t n kho d. a và b e. c a, b và c 47. khi t ng giá tr tài s n ròng c a doanh nghi p ñ nh giá theo tiêu chu n k toán m i th p hơn trư c a. giá tr ghi s c a m i c ph n doanh nghi p gi m theo b. giá tr th c c a m i c ph n doanh nghi p không thay ñ i c. c a và b 48. nguyên nhân quan tr ng d n ñ n l m phát Vi t Nam 1980 là a. s y u kém trong ñi u hành chính sách ti n tê b. h u qu chính tranh ñ l i c. chi phì ñ y d. a, b và c 49. bi n pháp nào ñc s d ng ph bi n nh t ñ bù ñ p b i hci NSNN a. phát hành ti n b. phát hành tín phi u kho b c c. phát hành tín phi u NHTW d. phát hành trái phi u Chính ph 50. m t cơs s n xu t bia có tài li u 1 quý như sau: ti n thuê nhà c a: 8 tri u ñ ng, thu TTĐB ph i n p cho m i quý (khoán) là 10 tri u ñ ng, các lo i chi phí c ñ nh khác : 12 tri u ñ ng; chi phí sàn xu t ra 1 chai bia là 2.500ñ, ñơn giá bán 1 chai bia là 5000ñ, s lư ng bia s n xu t trong quý là 20.000 chai. V y doanh thu hòa v n là a. 100 tri u b. 60 tri u c. 80 tri u d. 30 tri u
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2