intTypePromotion=1

đồ án: thiết kế động cơ không đồng bộ, chương 7

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
113
lượt xem
17
download

đồ án: thiết kế động cơ không đồng bộ, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần tĩnh (Stato) Phần tĩnh của máy điện 1 chiều gồm các bộ phần sau: a) Cực từ chính Đây lμ bộ phận sinh ra từ trường chính trong máy, nó bao gồm: - Lõi cực từ: Hình dạng như hình 2.1, có thể lμm bằng thép khối vì dẫn từ 1 chiều. Tuy nhiên để giảm kích thước, ngμy nay nó được lμm bằng thép kỹ thuật điện (KTĐ) cán lạnh không đẳng hướng. - Dây quấn cực từ chính. Được lμm bằng dây dẫn tròn có bọc cách điện hoặc dây dẫn tiết diện chử nhật quấn định...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: thiết kế động cơ không đồng bộ, chương 7

  1. Ch−¬ng 7 §¹i c−¬ng vÒ m¸y ®iÖn mét chiÒu 7.1 CÊu t¹o cña m¸y ®iÖn 1 chiÒu. CÊu t¹o cña m¸y ®iÖn mét chiÒu nh− h×nh 2.1 H×nh 2.1 MÆt c¾t däc vμ ngang cña mét m¸y ®iÖn mét 1. PhÇn tÜnh (Stato) PhÇn tÜnh cña m¸y ®iÖn 1 chiÒu gåm c¸c bé phÇn sau: a) Cùc tõ chÝnh §©y lμ bé phËn sinh ra tõ tr−êng chÝnh trong m¸y, nã bao gåm: - Lâi cùc tõ: H×nh d¹ng nh− h×nh 2.1, cã thÓ lμm b»ng thÐp khèi v× dÉn tõ 1 chiÒu. Tuy nhiªn ®Ó gi¶m kÝch th−íc, ngμy nay nã ®−îc lμm b»ng thÐp kü thuËt ®iÖn (KT§) c¸n l¹nh kh«ng ®¼ng h−íng. - D©y quÊn cùc tõ chÝnh. §−îc lμm b»ng d©y dÉn trßn cã bäc c¸ch ®iÖn hoÆc d©y dÉn tiÕt diÖn chö nhËt quÊn ®Þnh h×nh råi H×nh 2.2 Cùc tõ lång vμo th©n cùc tõ. C¸c d©y quÊn kÝch thÝch ®Æt trªn c¸c cùc tõ chÝnh th−êng ®−îc nèi nèi tiÕp víi nhau. b) Cùc tõ phô. §©y lμ bé phËn dïng ®Ó c¶i thiÖn ®æi chiÒu. - Lâi cùc cã thÓ lμm b»ng thÐp khèi - D©y quÊn cùc tõ phô, ®Æt trªn cùc tõ phô vμ nèi nèi tiÕp víi d©y quÊn phÇn øng qua c¸c chæi than. Cùc tõ phô ®−îc bè trÝ xen kÎ víi cùc tõ chÝnh. c) G«ng tõ. Lμm m¹ch dÉn tõ, nèi liÒn c¸c cùc tõ chÝnh vμ phô, ®ång thêi lμm vá m¸y. M¸y nhá vμ võa g«ng tõ lμm b»ng thÐp tÊm, m¸y lín lμm b»ng thÐp ®óc. d) C¸c bé phËn kh¸c. - N¾p m¸y: §Ó che ch¾n c¸c vËt ngoμi r¬i vμo m¸y vμ lμm gi¸ ®ë æ bi - C¬ cÊu chæi than: Hép chæi than vμ chèi than ®−îc cè ®Þnh trªn n¾p m¸y M¸y ®iÖn 2 37
  2. 2. PhÇn quay (Roto) a) Lâi thÐp phÇn øng. H×nh 2.3 L¸ thÐp phÇn øng H×nh 2.4 R·nh lái thÐp §©y lμ bé phËn dÉn tõ xoay chiÒu, nªn lμm b»ng thÐp KT§, dμy 0,35 - 0,5. Trªn lâi thÐp cã dËp r·nh ®Ó bè trÝ d©y quÊn phÇn øng. M¸y nhá vμ võa cã læ th«ng giã h−íng trôc, m¸y lín cßn cã kªnh th«ng giã h−íng kÝnh, h×nh 2.3. b) D©y quÊn phÇn øng. §©y lμ bé phËn tham gia trùc tiÕp qu¸ tr×nh biÕn ®æi n¨ng l−îng ®iÖn tõ, nã ®−îc ph©n bè trong c¸c r·nh cña lâi thÐp phÇn øng, h×nh 2.4. D©y quÊn phÇn øng ®· xÐt ë ch−¬ng 1. c) Cæ gãp. §©y lμ bé phËn ®Ó ®æi chiÒu dßng ®iÖn hay cã thÓ coi nã lμ bé chØnh l−u c¬ khÝ. Cæ gãp bao gåm c¸c phiÕn gãp lμm b»ng ®ång, ®−îc ghÐp vμ Ðp l¹i thμnh cæ gãp h×nh trô. Gi÷a c¸c phiÕn H×nh 2.5 PhiÕn gãp vμ cæ gãp gãp cã líp c¸ch ®iÖn b»ng mica dμy 0,4 - 1,2 mm. d) c¸c bé phËn kh¸c. - Trôc m¸y - Qu¹t giã 7.2 c¸c trÞ sè ®Þnh møc. §èi víi m¸y ®iÖn mét chiÒu c¸c trÞ sè ®Þnh møc bao gåm: - C«ng suÊt ®Þnh møc P®m (kW) - §iÖn ¸p ®Þnh møc U®m (V) - Dßng ®iÖn ®Þnh møc I®m (A) - Tèc ®é ®Þnh møc n®m (vg/ph) C¸c th«ng sè kh¸c nh− kiÓu m¸y, ph−¬ng ph¸p vμ dßng ®iÖn kÝch thÝch... M¸y ®iÖn 2 38
  3. 7.3 Nguyªn lý lμm viÖc c¬ b¶n cña m¸y ®iÖn mét chiÒu. H×nh 2.6 S¬ ®å nguyªn lý lμm viÖc cña S¬ ®å nguyªn lý nh− h×nh 2.6. Nã gåm mét khung d©y abcd hai ®Çu nèi víi 2 phiÕn gãp, ®Æt trong tõ tr−êng cña nam ch©m vÜnh cöu N-S, hai chæi ®iÖn A vμ B ®Æt cè ®Þnh vμ tú s¸t lªn trªn 2 phiÕn gãp. Khi cho khung d©y quay, theo ®Þnh luËt c¶m øng ®iÖn tõ trong c¸c thanh dÉn ab vμ cd sÏ c¶m øng ®−îc mét s.®.®. e = Blv (v) Trong ®ã: - B (T) lμ tõ c¶m cña nam ch©m N-S - l (m) lμ chiÒu dμi cña thanh dÉn - v (m/s) lμ vËn tèc dμi cña thanh dÉn T¹i thêi ®iÓm trªn h×nh 2.6 thanh dÉn ab n»m d−íi cùc N nªn s.®.® cã chiÒu h−íng tõ b ®Õn a, thanh dÉn cd n»m d−íi cùc S cã s.®.® chiÒu h−íng tõ d ®Õn c. Lóc nμy dßng ®iÖn ch¹y trong m¹ch ngoμi h−íng tõ chæi A (+) ®Õn chæi B (-). Khi khung d©y quay ®−îc 1/2 vßng, thanh dÉn cd lóc nμy n»m d−íi cùc N nªn chiÒu s.®.® vμ dßng ®iÖn h−íng tõ c ®Õn d, cßn trong thanh dÉn ab n»m d−íi cùc S vμ chiÒu e h−íng tõ a ®Õn b. Nh− vËy ë m¹ch ngoμi chæi A vÉn cã dÊu (+) vμ chæi B vÉn mang dÊu (-). Nh− vËy mÆc dÇu chiÒu cña s.®.® vμ dßng ®iÖn trong thanh dÉn thay ®æi nh−ng chiÒu cña chóng ë m¹ch ngoμi lμ kh«ng ®æi. Chæi A lu«n (+) vμ chæi B lu«n (-). Søc ®iÖn ®éng vμ dßng ®iÖn m¹ch ngoμi nh− h×nh 2.6b. §Ó cã s.®.® lÊy ra lín vμ Ýt ®Ëp m¹ch ta bè trÝ nhiÒu khung d©y nèi tiÕp vμ lÖch nhau 1 gãc nμo ®ã (d©y quÊn phÇn øng). Trªn ®©y lμ nguyªn lý lμm viÖc c¬ b¶n cña m¸y ph¸t ®iÖn. Nªu ta cho dßng ®iÖn 1 chiÒu ch¹y vμo chæi A (+) vμ ch¹y ra ë chæi B (-) th× dßng ®iÖn trong thanh dÉn d−íi cùc N lu«n h−íng tõ tr−íc ra sau, vμ dßng ®iÖn trong thanh dÉn d−íi cùc S lu«n h−íng tõ sau ra tr−íc v× vËy lùc (m«men) ®iÖn tõ do chóng sinh ra sÏ cã chiÒu kh«ng ®æi nªn nã lμm cho khung d©y quay víi mét chiÒu kh«ng ®æi. §ã lμ nguyªn lý lμm viÖc cña ®éng c¬ ®iÖn 1 chiÒu. M¸y ®iÖn 2 39
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2