intTypePromotion=1

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế và mô phỏng thang máy với PLC S7-300 - GVHD Trần Văn Khôi

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:57

1
1.556
lượt xem
736
download

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế và mô phỏng thang máy với PLC S7-300 - GVHD Trần Văn Khôi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế và mô phỏng thang máy với PLC S7-300" trình bày về nghiên cứu phân tích cấu trúc thang máy, khảo sát đặc tính của thang máy và các yêu cầu điều khiển thang máy, xây dựng hệ thống điều khiển và lập trình điều khiển thang máy, xây dựng mô hình mô phỏng thang máy. Đây là tài liệu hữu ích cho các bạn thuộc chuyên ngành Cơ khí.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế và mô phỏng thang máy với PLC S7-300 - GVHD Trần Văn Khôi

 1. CHUYÊN TH C T P “thi t k và mô phong thang máy v i plc s7-300 .” GVHD: Tr n Văn Khôi SVTH: Doãn Th Vân
 2. §å ¸n tèt nghiÖp Gvhd: ThÇy TrÇn V¨n Kh«i Tim boi : nguyenvanbientbd47@gmail.com I. Môc lôc Môc lôc.....................................................................................................................1 Ch¬ng I: Nghiªn cøu ph©n tÝch cÊu tróc thang m¸y..................................................2 I. Giíi thiÖu thang m¸y.............................................................................................2 II. Ph©n lo¹i thang m¸y............................................................................................5 1. Ph©n lo¹i theo chøc n¨ng................................................................................5 2. Ph©n lo¹i theo tèc ®é dÞch chuyÓn..................................................................6 3. Ph©n lo¹i theo t¶i träng...................................................................................6 4. Ph©n lo¹i theo vÞ trÝ ®Æt bé kÐo têi..................................................................6 5. Theo hÖ thèng vËn hµnh.................................................................................6 III. Trang thiÕt bÞ c¬ khÝ cña thang m¸y....................................................................7 1. Tæng thÓ c¬ khÝ thang m¸y.............................................................................7 2. ThiÕt bÞ l¾p ®Æt trong buång m¸y ...................................................................7 3. ThiÕt bÞ l¾p trong giÕng thang m¸y.................................................................9 4. ThiÕt bÞ l¾p ®Æt trong hè giÕng thang m¸y......................................................9 5. C¸c thiÕt bÞ cè ®Þnh trong giÕng thang..........................................................10 5.1 Ray dÉn híng..........................................................................................10 5.2 Gi¶m chÊn...............................................................................................10 6. Cabin vµ c¸c thiÕt bÞ liªn quan......................................................................10 6.1 Khung cabin............................................................................................10 6.2 Ngµm dÉn híng.......................................................................................10 6.3 HÖ thèng treo ca bin................................................................................10 6.4 Buång cabin..........................................................................................11 6.5 HÖ thèng cöa cabin vµ cöa tÇng.............................................................11 7. HÖ thèng c©n b»ng trong thang m¸y..............................................................11 7.1 §èi träng.................................................................................................11 7.2 XÝch vµ c¸p c©n b»ng...............................................................................12 7.3 C¸p n©ng..................................................................................................12 7.4 Bé kÐo têi................................................................................................12 8. ThiÕt bÞ an toµn c¬ khÝ..................................................................................13 8.1 Phanh h·m ®iÖn tõ : ................................................................................13 8.2 Phanh b¶o hiÓm : ................................................................................13 9. C¶m biÕn vÞ trÝ...............................................................................................14 IV. HÖ thèng m¹ch ®iÖn cña thang m¸y..................................................................16 1. M¹ch ®éng lùc:............................................................................................16 2. M¹ch ®iÒu khiÓn:..........................................................................................16 3. M¹ch tÝn hiÖu:..............................................................................................17 4. M¹ch chiÕu s¸ng: ........................................................................................17 5. M¹ch an toµn:...............................................................................................17 Ch¬ng II: kh¶o s¸t ®Æc tÝnh cña thang m¸y vµ c¸c yªu cÇu ®iÒu khiÓn...................17 a. Kh¶o s¸t ®Æc ®iÓm cña thang...............................................................................17 b. TÝnh chän c«ng suÊt ®éng c¬ chuyÒn ®éng thang m¸y ......................................21 c. C¸c hÖ truyÒn ®éng dïng trong thang m¸y..........................................................25 d. §Æc ®iÓm ®Æc trng cho chÕ ®é lµm viÖc cña hÖ truyÒn ®éng thang m¸y..............26 e. ¶nh hëng cña tèc ®é, gia tèc vµ ®é giËt ®èi víi hÖ truyÒn ®éng thang m¸y.........27 f. Dõng chÝnh x¸c buång thang...............................................................................28 g. hÖ biÕn tÇn ®éng c¬ vµ hÖ thèng ®iÒu khiÓn pLc................................................32 Svth: Do·n Hoµng Mai 1 Líp: Trang bÞ ®iÖn-®iÖn tö K44
 3. §å ¸n tèt nghiÖp Gvhd: ThÇy TrÇn V¨n Kh«i Tim boi : nguyenvanbientbd47@gmail.com 1. s¬ ®å khèi cña hÖ biÕn tÇn ®éng c¬ .............................................................33 2. Giíi thiÖu vÒ biÕn tÇn 3g3mv cña omron......................................................33 1.1 §Æt vÊn ®Ò................................................................................................33 1.2 Tæng quan vÒ biÕn tÇn 3G3MV vµ chøc n¨ng ho¹t ®éng.......................34 2........................................................................................................................35 2.1 .................................................................................................................35 ch¬ng III: x©y dùng hÖ thèng ®iÒu khiÓn vµ lËp tr×nh ®iÒu khiÓn thang m¸y...........35 I. Ph¬ng ph¸p m« t¶ m¹ch tr×nh tù............................................................................35 II. Tæng hîp m¹ch tr×nh tù........................................................................................37 III. X©y dùng c¸c khèi chøc n¨ng chÝnh cña thang...................................................38 1. X¸c ®Þnh c¸c yªu cÇu phôc vô vµ lu gi÷ c¸c yªu cÇu ®ã...............................39 2. bµi to¸n x¸c ®Þnh vÞ trÝ hiÖn t¹i cña buång thang...........................................39 3. Bµi to¸n x¸c ®Þnh hµnh tr×nh hiÖn t¹i cña buång thang(®ang n©ng hay ®ang h¹).......................................................................................................................39 4. N©ng h¹ buång thang...................................................................................39 5. §iÒu khiÓn dõng buång thang......................................................................39 6. Bài to¸n ®ãng më cöa...................................................................................42 7. Bµi to¸n ®iÒu khiÓn ®Ìn vµ qu¹t buång thang................................................45 8. Bµi to¸n xö lý c¸c sù cè x¶y ra ®èi víi thang................................................45 IV. PLC ...................................................................................................................45 2.2 s¬ ®å tæng qu¸t cña PLC..........................................................................46 2.3 CÊu tróc bé nhí cña CPU.........................................................................49 2.4 Vßng quÐt ch¬ng tr×nh..........................................................................51 2.4 Kü thuËt lËp tr×nh......................................................................................52 2.5 Ng«n ng÷ lËp tr×nh..................................................................................55 ch¬ng IV: x©y dùng m« h×nh m« pháng thang m¸y................................................56 I. X¸c ®Þnh c¸c vÊn ®Ò sÏ m« pháng.........................................................................56 II. X©y dùng kÕt cÊu cho m« h×nh m« pháng............................................................56 III. X©y dùng kÕ ho¹ch m« pháng vµ kiÓm nghiÖm trªn thùc tÕ..............................56 Ch¬ng I: Nghiªn cøu ph©n tÝch cÊu tróc thang m¸y I. Giíi thiÖu thang m¸y Thang m¸y lµ thiÕt bÞ vËn t¶i dïng ®Ó chë ngêi vµ hµng ho¸ theo ph¬ng th¼ng ®øng hoÆc nghiªng mét gãc nhá h¬n 150 so víi ph¬ng th¼ng ®øng theo mét tuyÕn ®· ®Þnh s½n.Thang m¸y vµ m¸y n©ng ®îc sö dông réng r·i trong c¸c ngµnh s¶n xuÊt cña nÒn kinh tÕ quèc d©n nh trong ngµnh khai th¸c hÇm má,trong ngµnh x©y dùng,luyÖn Svth: Do·n Hoµng Mai 2 Líp: Trang bÞ ®iÖn-®iÖn tö K44
 4. §å ¸n tèt nghiÖp Gvhd: ThÇy TrÇn V¨n Kh«i Tim boi : nguyenvanbientbd47@gmail.com kim,c«ng nghiÖp nhÑ…ë nh÷ng n¬i ®ã thang m¸y vµ m¸y n©ng ®îc sö dông ®Ó vËn chuyÓn hµng ho¸,s¶n phÈm,®a c«ng nh©n tíi n¬i lµm viÖc cã ®é cao kh¸c nhau…Nã ®· thay thÕ cho søc lùc cña con ngêi vµ mang l¹i n¨ng suÊt cao.H×nh d¸ng tæng thÓ cña thang m¸y ®îc giíi thiÖu t¹i h×nh 1. H×nh 1.1 : h×nh d¸ng tæng thÓ cña thang m¸y Trong sinh ho¹t d©n dông,thang m¸y ®îc l¾p ®Æt vµ sö dông réng r·i trong c¸c toµ nhµ cao tÇng,trong c¸c kh¸ch s¹n,siªu thÞ,c«ng së vµ trong c¸c bÖnh viÖn….HÖ thèng thang m¸y ®· gióp con ngêi tiÕt kiÖm ®îc nhiÒu thêi gian vµ søc lùc… Svth: Do·n Hoµng Mai 3 Líp: Trang bÞ ®iÖn-®iÖn tö K44
 5. §å ¸n tèt nghiÖp Gvhd: ThÇy TrÇn V¨n Kh«i Tim boi : nguyenvanbientbd47@gmail.com NhiÒu quèc gia trªn thÕ giíi ®· quy ®Þnh ®èi víi c¸c toµ nhµ cao trªn 6 tÇng trë lªn ph¶i ®îc trang bÞ thang m¸y ®Ó ®¶m b¶o cho ngêi ®i l¹i thuËn tiÖn,tiÕt kiÖm thêi gian vµ t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng.Gi¸ thµnh cña thang m¸y trang bÞ cho c«ng tr×nh so víi tæng gi¸ thµnh c«ng tr×nh chiÕm kho¶ng 6% ®Õn 7% lµ hîp lý. ë ViÖt Nam tríc ®©y thang m¸y chñ yÕu ®îc sö dông trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp ®Ó chë hµng ho¸ vµ Ýt ®îc phæ biÕn.Nhng trong giai ®o¹n hiÖn nay víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ ®êi sèng nh©n d©n ngµy cµng n©ng cao,viÖc sö dông thang m¸y trong mäi lÜnh vùc ngµy cµng t¨ng lªn. Phô t¶i cña thang m¸y thay ®æi trong mét ph¹m vi rÊt réng ,nã phô thuéc vµo lîng hµnh kh¸c ®i l¹i trong mét ngµy ®ªm vµ híng vËn chuyÓn hµnh kh¸ch.Nh thang m¸y l¾p ®Æt trong nhµ hµnh chÝnh,buæi s¸ng ®Çu giê lµm viÖc hµnh kh¸ch ®i nhiÒu theo chiÒu lªn.cßn buæi chiÒu ,cuèi giê lµm viÖc,hµnh kh¸ch sÏ ®i theo chiÒu xuèng nhiÒu. Thang m¸y lµ mét thiÕt bÞ vËn chuyÓn ®ßi hái tÝnh an toµn nghiªm ngÆt ,nã liªn quan trùc tiÕp ®Õn tµi s¶n vµ tÝnh m¹ng con ngêi ,v× vËy yªu cÇu chung ®èi víi hÖ thèng thang m¸y khi thiÕt kÕ ,chÕ t¹o ,l¾p ®Æt ,vËn hµnh,sö dông vµ söa ch÷a lµ ph¶i tu©n thñ mét c¸ch nghiªm ngÆt c¸c yªu cÇu kü thuËt an toµn ®îc quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn, quy tr×nh, quy ph¹m. Thang m¸y chØ cã cabin ®Ñp ,sang träng,th«ng tho¸ng , ªm dÞu th× cha ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ®a vµo sö dông mµ cßn ph¶i ®Çy ®ñ c¸c thiÕt bÞ an toµn, ®¶m b¶o ®é tin cËy nh: ®iÖn chiÕu s¸ng dù phßng khi mÊt ®iÖn,®iÖn tho¹i néi bé(interphone), chu«ng b¸o,bé h·m b¶o hiÓm, an toµn cabin(®èi träng), c«ng t¾c an toµn cña cöa cabin,kho¸ an toµn cöa tÇng, bé cøu hé khi mÊt nguån ®iÖn… Lùa chän thang m¸y kh«ng chØ ®¬n thuÇn xem xÐt c¸c vÊn ®Ò kü thuËt mµ cßn ph¶i xem xÐt c¶ c¸c yÕu tè kinh tÕ .HiÓn nhiªn cµng nhiÒu thang m¸y cã t¶i ®Þnh møc lín,tèc ®é ®Þnh møc cao,hÖ ®iÒu khiÓn cµng hiÖn ®¹i th× cµng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kh¸ch hµng sö dông còng nh rót ng¾n thêi gian chê ®îi,gi¶m thêi gian ®i tèc ®é ®Þnh møc,mét mÆt ®ßi hái vèn ®Çu t cho thang lín,mÆt kh¸c lµm t¨ng diÖn tÝch chiÕm chç,t¨ng chi phÝ x©y dùng cho giÕng thang…Nh vËy ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho hµnh kh¸ch vµ vèn ®Çu t lu«n lµ hai chØ tiªu tû lÖ nghÞch víi nhau.Qu¸ tr×nh lùa chän thang m¸y chÝnh lµ qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh sè thang,tÝnh n¨ng kü thuËt cña thang (t¶i ,tèc ®é ®Þnh møc,ph¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn…),c¸c kÝch thíc c¬ b¶n cña thang vµ vÞ trÝ ®Æt Svth: Do·n Hoµng Mai 4 Líp: Trang bÞ ®iÖn-®iÖn tö K44
 6. §å ¸n tèt nghiÖp Gvhd: ThÇy TrÇn V¨n Kh«i Tim boi : nguyenvanbientbd47@gmail.com thang phï hîp víi ®Æc ®iÓm ,môc ®Ých sö dông cña toµ nhµ víi vèn ®Çu t chÊp nhËn ®- îc. §èi víi nhµ sö dông nhiÒu thang, bªn c¹nh viÖc chän tÝnh n¨ng kü thuËt cßn ph¶i bè trÝ chóng thµnh nhãm sao cho hîp lý ®Ó tËn dông n¨ng suÊt tèi u cña thang còng nh t¹o thuËn lîi cho kh¸ch. §èi víi c¸c toµ nhµ cao tÇng cã lîng hµnh kh¸ch cÇn vËn chuyÓn lín ngêi ta thêng chi thang m¸y ra lµm c¸c nhãm riªng phôc vô c¸c thµnh phÇn kh¸c nhau theo chiÒu cao cña toµ nhµ.C¸c thang m¸y ë c¸c nhãm kh¸c nhau cã thÓ cã tÝnh n¨ng kü thuËt kh¸c nhau,thêng c¸c thang phôc vô cho c¸c tÇng cao cã t¶I vµ tèc ®é ®Þnh møc lín h¬n c¸c thang phôc vô phÇn thÊp h¬n. II. Ph©n lo¹i thang m¸y Tuú thuéc vµo tÝnh chÊt,chøc n¨ng cña thang m¸y.Thang m¸y cã thÓ ph©n lo¹i thµnh rÊt nhiÒu lo¹i tuú thuéc vµo c¸c tÝnh chÊt.vÝ dô nh ph©n lo¹i theo hÖ dÉn ®éng cabin,theo vÞ trÝ ®Æt bé kÐo têi,theo hÖ thèng vËn hµnh,theo c«ng dông….díi ®©y lµ mét sè ph©n lo¹i: 1. Ph©n lo¹i theo chøc n¨ng + Thang m¸y chë ngêi Gia tèc cho phÐp ®îc quy ®Þnh theo c¶m gi¸c cña hµnh kh¸ch :Gia tèc tèi u lµ a< 2m/s2 • Thang m¸y dïng trong c¸c toµ nhµ cao tÇng : lo¹i nµy cã tèc ®é trung b×nh hoÆc lín,®ßi hái vËn hµnh ªm,an toµn vµ cã tÝnh mü thuËt… • Thang m¸y dïng trong bÖnh viÖn:Ph¶i ®¶m b¶o rÊt an toµn,sù tèi u vÒ ®é ªm khi dÞch chuyÓn,thêi gian dÞch chuyÓn ,tÝnh u tiªn ®óng theo c¸c yªu cÇu cña bÖnh viÖn.. • Thang m¸y dïng trong c¸c hÇm má ,xÝ nghiÖp:§¸p øng ®îc c¸c ®iÒu ®îc c¸c ®iÒu kiÖn lµm viÖc nÆng nÒ trong c«ng nghiÖp nh t¸c ®éng cña m«I trêng lµm viÖc:®é Èm,nhiÖt ®é,thêi gian lµm viÖc,sù ¨n mßn… + Thang m¸y chë hµng §îc sö dông réng r·i trong c«ng nghiÖp,trong kinh doanh…Nã ®ßi hái cao vÒ viÖc dõng chÝnh x¸c buång thang m¸y ®¶m b¶o cho viÖc vËn chuyÓn hµng ho¸ lªn xuèng thang m¸y ®îc dÔ dµng thuËn tiÖn… Svth: Do·n Hoµng Mai 5 Líp: Trang bÞ ®iÖn-®iÖn tö K44
 7. §å ¸n tèt nghiÖp Gvhd: ThÇy TrÇn V¨n Kh«i Tim boi : nguyenvanbientbd47@gmail.com 2. Ph©n lo¹i theo tèc ®é dÞch chuyÓn. • Thang m¸y tèc ®é thÊp : v < 1 m/s • Thang m¸y tèc ®é trung b×nh: v= 1 ÷ 2,5 m/s. Thêng dïng cho c¸c nhµ cã sè tÇng tõ 6 ÷ 12 tÇng. • Thang m¸y tèc ®é cao:v =2,5 ÷ 4 m/s. Thêng dïng cho c¸c nhµ cã sè tÇng mt >16 tÇng. • Thang m¸y tèc ®é rÊt cao(Siªu tèc) : v = 5m/s. Thêng dïng trong c¸c toµ th¸p cao tÇng. 3. Ph©n lo¹i theo t¶i träng • Thang m¸y lo¹i nhá :Q < 500 Kg.Hay dïng trong th viÖn,trong c¸c nhµ hµng ¨n uèng ®Ó vËn chuyÓn s¸ch hoÆc thùc phÈm • Thang m¸y lo¹i trung b×nh : Q = 500 ÷ 1000 Kg. • Thang m¸y lo¹i lín : Q = 1000 ÷ 1600 kg. • Thang m¸y lo¹i rÊt lín Q > 1600 Kg. 4. Ph©n lo¹i theo vÞ trÝ ®Æt bé kÐo têi ®èi víi thang m¸y ®iÖn Thang m¸y cã bé kÐo têi ®Æt phÝa trªn giÕng thang. Thang m¸y cã bé têi kÐo ®Æt díi giÕng thang . ®èi víi thang m¸y dÉn ®éng cabin lªn xuèng b»ng b¸nh r¨ng thanh r¨ng th× bé têi dÉn ®éng ®Æt ngay trªn nãc cabin. §èi víi thang m¸y thuû lùc : Buång ®Æt t¹i t©ng trÖt . 5. Theo hÖ thèng vËn hµnh. a) Theo møc dß tù ®éng : + lo¹i nöa tù ®éng + lo¹i tù ®éng ; b ) theo tæ hîp ®iÒu khiÓn : + ®iÒu khiÓn ®¬n ; + ®iÒu khiÓn kÐp ; + ®iÒu khiÓn theo nhãm ; c ) theo vÞ trÝ ®iÒu khiÓn : + ®iÒu khiÓn trong cabin ; + ®iÒu khiÓn ngoµi cabin ; + ®iÒu khiÓn c¶ trong vµ ngoµi cabin ; Svth: Do·n Hoµng Mai 6 Líp: Trang bÞ ®iÖn-®iÖn tö K44
 8. §å ¸n tèt nghiÖp Gvhd: ThÇy TrÇn V¨n Kh«i Tim boi : nguyenvanbientbd47@gmail.com III. Trang thiÕt bÞ c¬ khÝ cña thang m¸y 1. Tæng thÓ c¬ khÝ thang m¸y C¸c thiÕt bÞ chÝnh cña thang m¸y gåm cã : buång thang ,têi n©ng, c¸p treo buång thang, ®èi träng, ®éng c¬ truyÒn ®éng, phanh h·m ®iÖn tõ vµ c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn kh¸c. TÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ cña thang m¸y ®îc trong giÕng buång thang (kho¶ng kh«ng gian tõ trÇn cña tÇng cao nhÊt ®Õn møc s©u nhÊt cña tÇng 1), trong buång m¸y (trªn sµn tÇng cao nhÊt ) vµ hè buång thang (díi møc sµn tÇng 1). Bè trÝ c¸ thiÕt bÞ cña mét thang m¸y ®îc biÓu diÔn trªn h×nh 1.2. C¸c thiÕt bÞ thang gåm cã : 1. §éng c¬ ®iÖn ; 2. Puli ; 3. C¸p treo; 4. Bé h¹n chÕ tèc ®é ; 5.Buång thang ; 6. Thanh dÉn híng ;7. HÖ thèng ®èi träng ; 8. Trô cè ®Þnh ; 9. Puli dÉn híng ; 10. c¸p liªn ®éng ; 11. C¸p cÊp ®iÖn ; 12. §éng c¬ ®ãng më cöa buång thang. 2. ThiÕt bÞ l¾p ®Æt trong buång m¸y + C¬ cÊu n©ng Trong buång m¸y l¾p ®Æt hÖ thèng têi n©ng h¹ buång thang (c¬ cÊu n©ng) 1 (trªn h×nh 1.2) t¹o ra lùc kÐo chuyÓn ®éng buång thang vµ ®èi träng. C¬ cÊu n©ng gåm cã c¸c bé phËn sau : bé phËn kÐo c¸p (puli hoÆc tang quÊn c¸p ), hép gi¶m tèc ®é, phanh h·m ®iÖn tõ vµ ®éng c¬ truyÒn ®éng. TÊt c¶ c¸c bé phËn trªn ®îc l¾p ®Æt trªn tÊm ®Õ b»ng thÐp. Trong thang m¸y thêng dïng hai c¬ cÊu n©ng (h×nh 1.3) : - c¬ cÊu n©ng cã hép tèc ®é (h×nh 1.3 a) - c¬ cÊu n©ng kh«ng dïng hép tèc ®é (h×nh 1.3 b). C¬ cÊu n©ng kh«ng cã hép tèc ®é thêng ®îc sö dông trong c¸c thang m¸y tèc ®é cao. + Tñ ®iÖn : trong tñ ®iÖn l¾p r¸p cÇu dao tæng, cÇu ch× c¸c lo¹i, c«ng t¾c t¬ vµ c¸c lo¹i r¬le trung gian. Svth: Do·n Hoµng Mai 7 Líp: Trang bÞ ®iÖn-®iÖn tö K44
 9. §å ¸n tèt nghiÖp Gvhd: ThÇy TrÇn V¨n Kh«i Tim boi : nguyenvanbientbd47@gmail.com + Puli dÉn híng 2 (h×nh 1.2). H×nh 1.2 :c¸c thiÕt bÞ c¬ khÝ l¾p trong thang. + Bé phËn h¹n chÕ tèc ®é 4 (h×nh 1.2) lµm viÖc phèi hîp víi phanh bo¶ hiÓm b»ng c¸p liªn ®éng 10 ®Ó h¹n chÕ tèc ®é di chuyÓn cña buång thang Svth: Do·n Hoµng Mai 8 Líp: Trang bÞ ®iÖn-®iÖn tö K44
 10. §å ¸n tèt nghiÖp Gvhd: ThÇy TrÇn V¨n Kh«i Tim boi : nguyenvanbientbd47@gmail.com 3. ThiÕt bÞ l¾p trong giÕng thang m¸y + Buång thang : Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, buång thang 5 (h×nh 1.2) di chuyÓn trong giÕng thang m¸y däc theo c¸c thanh dÉn híng 6 (h×nh 1.2). Trªn nãc buång thang cã l¾p ®Æt phanh b¶o hiÓm, ®éng c¬ truyÒn ®éng ®ãng - më cöa buång thang 12 (h×nh 1.2). Trong bu«ng thang l¾p ®Æt hÖ thèng nót bÊm ®iÒu khiÓn, hÖ thèng ®Ìn b¸o, ®Ìn chiÕu s¸ng buång thang, c«ng t¾c liªn ®éng víi sµn cña buång thang vµ ®iÖn tho¹i lªn l¹c víi bªn ngoµi trong trêng hîp thang m¸y mÊt ®iÖn. Cung cÊp ®iÖn cho buång thang b»ng d©y c¸p mÒm 11 (h×nh 1.2). + HÖ thèng c¸p treo 3 (h×nh 1.2) lµ hÖ thèng c¸p hai nh¸nh mét ®Çu nèi víi buång thang ®Çu cßn l¹i nèi víi ®èi träng 7 cïng víi puli dÉn híng . + Trong giÕng cña thang m¸y cßn l¾p ®Æt c¸c bé c¶m biÕn vÞ trÝ dïng ®Ó chuyÓn ®æi tèc ®é ®éng c¬, dõng buång thang ë mçi tÇng vµ h¹n chÕ hµnh tr×nh n©ng – h¹ cña thang m¸y. 4. ThiÕt bÞ l¾p ®Æt trong hè giÕng thang m¸y Trong hè giÕng thang m¸y l¾p ®Æt hÖ thèng gi¶m xãc 8 (h×nh 1.2) lµ hÖ thèng gi¶m xãc dïng lß xo vµ gi¶m xãc thuû lùc tr¸nh sù va ®Ëp cña buång thang vß ®èi träng xuèng sµn cña giÕng thang m¸y trong trêng hîp c«ng t¾c hµnh tr×nh h¹n chÕ hµnh tr×nh di chuyÓn xuèng bÞ sù cè (kh«ng ho¹t ®éng). H×nh 1.3 : C¬ cÊu n©ng thang Svth: Do·n Hoµng Mai 9 Líp: Trang bÞ ®iÖn-®iÖn tö K44
 11. §å ¸n tèt nghiÖp Gvhd: ThÇy TrÇn V¨n Kh«i Tim boi : nguyenvanbientbd47@gmail.com 5. C¸c thiÕt bÞ cè ®Þnh trong giÕng thang 5.1 Ray dÉn híng Ray dÉn híng ®îc l¾p ®Æt däc theo giÕng thang ®Ó dÉn híng cho cabin vµ ®èi träng chuyÓn ®éng däc theo giÕng thang. Ray dÉn híng ®¶m b¶o cho cabin vµ ®èi träng lu«n n»m ë vÞ trÝ thiÕt kÕ cña chóng trong giÕng thang vµ kh«ng bÞ dÞch chuyÓn theo phíng n»m ngang trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®éng. Ngoµi ra ray dÉn híng cßn ph¶i ®ñ cøng v÷ng ®Ó träng lîng cña cabin vµ t¶i träng trong cabin tùa lªn dÉn híng cïng c¸c thµnh phÇn t¶i träng ®éng khi bé h·m b¶o hiÓm lµm viÖc (trong trêng hîp bÞ ®øt c¸p hoÆc cabin ®i xuèng víi tèc ®é lín h¬n gi¸ trÞ cho phÐp). 5.2 Gi¶m chÊn Gi¶m chÊn ®îc l¾p ®Æt díi ®¸y hè thang ®Ó dõng vµ ®ì cabin vµ ®èi träng trong tr- êng hîp cabin hoÆc ®èi träng chuyÓn ®éng xuèng díi vît qu¸ bÞ trÝ ®Æt cña c«ng t¾c hµnh tr×nh cuèi cïng. Gi¶m chÊn ph¶i cã ®é cao ®ñ lín ®Ó khi caibin hoÆc ®èi träng tú lªn nã th× cã ®ñ kho¶ng trèng cÇn thiÕt phÝa díi phï hîp cho ngêi cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn kiÓm tra, ®iÒu chØnh, söa ch÷a. 6. Cabin vµ c¸c thiÕt bÞ liªn quan Cabin lµ bé phËn mang t¶i cña thang m¸y.Cabin ph¶i cã kÕt cÊu sao cho cã thÓ th¸o rêi nã thµnh tõng bé phËn nhá.Theo cÊu t¹o,cabin gåm 2 phÇn:kÕt cÊu chÞu lùc(khung cabin) vµ c¸c v¸ch che, trÇn, sµn t¹o thµnh buång cabin.Trªn khung cabin cã l¾p c¸c ngµm dÉn híng, hÖ thèng treo cabin, hÖ thèng tay ®ßn vµ bé h·m b¶o hiÓm, hÖ thèng cöa vµ c¬ cÊu ®ãng më cöa….Ngoµi ra,cabin cña thang m¸y chë ngêi ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ th«ng giã, nhiÖt ®é vµ ¸nh s¸ng. 6.1 Khung cabin Khung cabin lµ phÇn x¬ng sèng cña cabin thang m¸y. §îc cÊu t¹o b»ng c¸c thanh thÐp chÞu lùc lín. Khung cabin ph¶i ®¶m b¶o cho thiÕt kÕ chÞu ®ñ t¶i ®Þnh møc. 6.2 Ngµm dÉn híng Ngµm dÉn híng cã t¸c dông dÉn híng cho cabin vµ ®èi träng chuyÓn ®éng däc theo ray dÉn híng vµ khèng chÕ dÞch chuyÓn ngang cña cabin vµ ®èi träng trong giÕng thang kh«ng vît qu¸ gi¸ trÞ cho phÐp. Cã hai lo¹i ngµm dÉn híng : ngµm tr- ît(b¹c trît) vµ ngµm con l¨n. 6.3 HÖ thèng treo ca bin Do cabin vµ ®èi träng ®îc treo b»ng nhiÒu sîi c¸p riªng biÖt cho nªn ph¶i cã hÖ thèng treo ®Ó ®¶m b¶o cho c¸c sîi c¸p n©ng riªng biÖt cã ®é c¨ng nh nhau.Trong tr- êng hîp ngîc l¹i ,sîi c¸p chÞu lùc c¨ng lín nhÊt sÏ bÞ qu¸ t¶i cßn sîi c¸p chïng sÏ trît Svth: Do·n Hoµng Mai 10 Líp: Trang bÞ ®iÖn-®iÖn tö K44
 12. §å ¸n tèt nghiÖp Gvhd: ThÇy TrÇn V¨n Kh«i Tim boi : nguyenvanbientbd47@gmail.com trªn r·nh puly ma s¸t nªn rÊt nguy hiÓm.Ngoµi ra ,do cã sîi chïng sîi c¨ng nªn c¸c r·nh c¸p trªn puly ma s¸t sÏ bÞ mßn kh«ng ®Òu.V× vËy mµ hÖ thèng treo cabin ph¶i ®- îc trang bÞ thªm tiÕp ®iÓm ®iÖn cña m¹ch an toµn ®Ó ng¾t ®iÖn dõng thang khi mét trong c¸c sîi c¸p chïng qu¸ møc cho phÐp ®Ó phßng ngõa tai n¹n.Khi ®ã thang chØ cã thÓ ho¹t ®éng ®îc khi ®· ®iÒu chØnh ®é c¨ng cña c¸c c¸p nh nhau.HÖ thèng treo cabin ®îc l¾p ®Æt víi dÇm trªn khung ®øng trong hÖ thèng chÞu lùc cña cabin. 6.4 Buång cabin Buång cabin lµ mét kÕt cÊu cã thÓ th¸o rêi ®îc gåm trÇn, sµn vµ v¸ch cabin.C¸c phÇn nµy cã liªn kÕt víi nhau vµ liªn kÕt víi khung chÞu lùc cña cabin.Buång cabin ph¶i ®¶m b¶o ®îc c¸c yªu cÇu cÇn thiÕt vÒ mÆt kü thuËt còng nh mÆt mü thuËt 6.5 HÖ thèng cöa cabin vµ cöa tÇng Cöa cabin vµ cöa tÇng lµ nh÷ng bé phËn cã vai trß rÊt quan trong trong viÖc ®¶m b¶o an toµn vµ cã ¶nh hëng lín ®Õn chÊt lîng, n¨ng suÊt cña thang m¸y.hÖ thèng cöa cabin vµ cöa tÇng ®îc thiÕt kÕ sao cho khi dõng t¹i tÇng nµo th× chØ dïng ®éng c¬ më cöa buång thang ®ång thêi hÖ thèng c¬ khÝ g¾n cöa buång thang liªn kÕt víi cöa tÇng lµm cho cöa tÇng còng ®îc më ra.T¬ng tù khi ®ãng l¹i th× hÖ thèng liªn kÕt sÏ kh«ng t¸c ®éng vµo cöa tÇng n÷a mµ buång thang l¹i di chuyÓn ®i ®Õn c¸c tÇng kh¸c. 7. HÖ thèng c©n b»ng trong thang m¸y §èi träng, c¸p n©ng, c¸p ®iÖn, c¸p hoÆc xÝch c©n b»ng lµ nh÷ng bé phËn cña hÖ thèng c©n b»ng trong thang m¸y ®Ó c©n b»ng víi víi träng lîng cña cabin vµ t¶i träng n©ng.ViÖc chän s¬ ®å ®éng häc vµ träng lîng c¸c bé phËn cña hÖ thèng c©n b»ng cã ¶nh hëng lín ®Õn m«men t¶i träng vµ c«ng suÊt ®éng c¬ cña c¬ cÊu dÉn ®éng, ®Õn lùc c¨ng lín nhÊt cña c¸p n©ng vµ kh¶ n¨ng kÐo cña puly ma s¸t. 7.1 §èi träng §èi träng lµ bé phËn ®ãng vai trß chÝnh trong hÖ thèng c©n b»ng cña thang m¸y.§èi víi thang m¸y cã chiÒu cao n©ng kh«ng lín, ngêi ta chän ®èi träng sao cho träng lîng cña nã c©n b»ng víi träng lîng cña cabin vµ mét phÇn t¶i träng n©ng ,c¸p ®iÖn vµ kh«ng dïng c¸p hoÆc xÝch c©n b»ng.Khi thang m¸y cã chiÒu cao n©ng lín, träng lîng cña c¸p n©ng vµ c¸p ®iÖn lµ ®¸ng kÓ nªn ngêi ta ph¶i dïng c¸p hoÆc xÝch Svth: Do·n Hoµng Mai 11 Líp: Trang bÞ ®iÖn-®iÖn tö K44
 13. §å ¸n tèt nghiÖp Gvhd: ThÇy TrÇn V¨n Kh«i Tim boi : nguyenvanbientbd47@gmail.com c©n b»ng ®Ó bï trõ l¹i phÇn t¶i träng cña c¸p ®iÖn vµ c¸p n©ng chuyÓn tõ nh¸nh treo cabin sang nh¸nh treo ®èi träng vµ ngîc l¹i khi thang m¸y ho¹t ®éng. 7.2 XÝch vµ c¸p c©n b»ng Khi thang m¸y cã chiÒu cao trªn 45 m hoÆc träng lîng c¸p n©ng vµ c¸p ®iÖn cã gi¸ trÞ trªn 0,1 Q th× ngêi ta ph¶i ®Æt thªm c¸p hoÆc xÝch c©n b»ng ®Ó bï trõ l¹i phÇn träng lîng cña c¸p n©ng vµ c¸p ®iÖn chuyÓn tõ nh¸nh treo cabin sang nh¸nh treo ®èi träng vµ ngîc l¹i khi thang m¸y ho¹t ®éng, ®¶m b¶o m«men t¶i t¬ng ®èi æn ®Þnh trªn puly ma s¸t. XÝch c©n b»ng thêng ®îc dïng cho thang m¸y cã tèc ®é díi 1,4 m/s. §èi víi thang m¸y cã tèc ®é cao, ngêi ta thêng dïng c¸p c©n b»ng vµ cã thiÕt bÞ kÐo c¨ng c¸p c©n b»ng ®Ó kh«ng bÞ xo¾n. T¹i thiÕt bÞ kÐo c¨ng c¸p c©n b»ng ph¶i cã tiÕp ®iÓm ®iÖn an toµn ®Ó ng¾t m¹ch ®iÒu khiÓn cña thang m¸y khi c¸p c©n b»ng bÞ ®øt hoÆc bÞ d·n qu¸ lín vµ khi cã sù cè víi thiÕt bÞ kÐo c¨ng c¸p c©n b»ng. 7.3 C¸p n©ng Cã cÊu t¹o b»ng sîi thÐp cacbon tèt cã giíi h¹n bÒn 1400 – 1800 N/mm2 . Trong thang m¸y thêng dïng tõ 3 ®Õn 4 sîi c¸p bÖn. C¸p n©ng ®îc chän theo ®iÒu kiÖn sau: S MAX *n ≤ S d Trong ®ã: Smax - lùc c¨ng c¸p lín nhÊt trong qu¸ tr×nh lµm viÖc cña thang m¸y ; Sd - t¶i träng ph¸ háng c¸p do nhµ chÕ t¹o x¸c ®Þnh vµ cho trong b¶ng c¸p tiªu chuÈn tuú thuéc vµo lo¹i c¸p , ®êng kÝnh c¸p vµ giíi h¹n bÒn cña vËt liÖu sîi thÐp bÖn c¸p n - hÖ sè an toµn bÒn cña c¸p, lÊy kh«ng nhá h¬n gi¸ trÞ quy ®Þnh trong tiªu chuÈn, tuú thuéc vµo tèc ®é, lo¹i thang m¸y vµ lo¹i c¬ cÊu n©ng. 7.4 Bé kÐo têi Tuú theo s¬ ®å dÉn ®éng mµ bé têi kÐo ®îc ®Æt ë trong phßng m¸y dÉn ®éng n»m ë phÝa trªn, phÝa díi hoÆc n»m ë c¹nh giÕng thang. Bé têi kÐo dÉn ®éng ®iÖn gåm cã hép gi¶m tèc vµ lo¹i kh«ng cã hép gi¶m tèc. §èi víi thang m¸y cã tèc ®é lín ngêi ta dïng bé têi kÐo kh«ng cã hép gi¶m tèc. Svth: Do·n Hoµng Mai 12 Líp: Trang bÞ ®iÖn-®iÖn tö K44
 14. §å ¸n tèt nghiÖp Gvhd: ThÇy TrÇn V¨n Kh«i Tim boi : nguyenvanbientbd47@gmail.com 8. ThiÕt bÞ an toµn c¬ khÝ ThiÕt bÞ an toµn c¬ khÝ trong thang m¸y cã vai trß ®¶m b¶o an toµn cho thang m¸y vµ hµnh kh¸ch trong trêng hîp x¶y ra sù cè nh :®øt c¸p, c¸p trît trªn r·nh puly ma s¸t, cabin h¹ víi tèc ®é vît qu¸ gi¸ trÞ cho phÐp. ThiÕt bÞ an toµn c¬ khÝ trong thang m¸y gåm cã: 8.1 Phanh h·m ®iÖn tõ : VÒ kÕt cÊu, cÊu t¹o, nguyªn lý ho¹t ®éng gièng nh phanh h·m ®iÖn tõ dïng trong c¸c c¬ cÊu cña cÇu trôc. 8.2 Phanh b¶o hiÓm : ( cã mét sè tªn gäi kh¸c nh : phanh dï hoÆc c¬ cÊu tæ ®íp). Chøc n¨ng cña phanh b¶o hiÓm lµ h¹n chÕ tèc ®é di chuyÓn cña buång thang vît qu¸ giíi h¹n cho phÐp vµ gi÷ chÆt buång thang t¹i chç b»ng c¸ch Ðp vµo hai thanh dÉn híng trong trêng hîp bÞ ®øt c¸p treo. VÒ kÕt cÊu vµ cÊu t¹o, phanh b¶o hiÓm cã ba lo¹i : - Phanh b¶o hiÓm kiÓu nªm dïng ®Ó h·m khÈn cÊp. - Phanh b¶o hiÓm kiÓu k×m (h×nh 1.4) dïng ®Ó h·m ªm. - Phanh b¶o hiÓm kiÓu lÖch t©m dïng ®Ó h·m khÈn cÊp. Phanh b¶o hiÓm l¾p ®Æt trªn nãc cña buång thang, hai gäng k×m 2 trît däc theo hai thanh dÉn híng 1. N»m gi÷a hai c¸nh tay ®Çu cña gäng k×m cã nªm 5 g¾n chÆt vèi hÖ thèng truyÒn lùc trùc vÝt vµ tang - b¸nh vÝt 4. HÖ truyÒn lùc b¸nh vÝt - trôc vÝt cã hai d¹ng ren : bªn ph¶i lµ ren ph¶i, cßn phÇn bªn tr¸i lµ ren tr¸i. Khi tèc ®é cña buång thang thÊp h¬n trÞ sè giíi h¹n tèi ®a cho phÐp, nªm 5 ë hai ®Çu cña trôc vÝt ë vÞ trÝ xa nhÊt so víi tang - b¸nh vÝt 4, lµm cho hai gän k×m 2 trît b×nh thêng däc theo thanh dÉn híng 1. Trong trêng hîp tèc ®é cña buång thang vît qu¸ giíi h¹n cho phÐp, H×nh 1.4 Phanh h·m b¶o hiÓm kiÓu k×m 1.thanh dÉn híng; 2. gäng k×m; 3. d©y c¸p liªn ®éng c¬ víi bé h¹n chÕ tèc ®« ; 4. tang – b¸nh vÝt ; 5. Nªm. Svth: Do·n Hoµng Mai 13 Líp: Trang bÞ ®iÖn-®iÖn tö K44
 15. §å ¸n tèt nghiÖp Gvhd: ThÇy TrÇn V¨n Kh«i Tim boi : nguyenvanbientbd47@gmail.com tang - b¸nh vÝt 4 sÏ quay theo chiÒu ®Ó kÐo dµi hai ®Çu nªm 5 vÒ phÝa m×nh , lµm cho hai gäng k×m 2 Ðp chÆt vµo thanh dÉn híng, kÕt qu¶ sÏ h¹n chÕ ®îc tèc ®é di chuyÓn cña buång thang vµ trong trêng hîp bÞ ®øt c¸p treo, sÏ gi÷ chÆt buång thang vµo hai thanh dÉn híng. 9. C¶m biÕn vÞ trÝ Trong thang m¸y vµ m¸y n©ng, c¸c bén phËn c¶m biÕn vÞ trÝ dïng ®Ó : - Ph¸t lÖnh dõng buång thang ë mçi tÇng. - ChuyÓn ®æi tèc ®é ®éng c¬ truyÒn ®éng tõ tèc ®é cao sang tèc ®é thÊp khi buång thang ®Õn gÇn tÇng cÇn dõng, ®Ó n©ng cao ®é dõng chÝnh x¸c cña buång thang. - X¸c ®Þnh vÞ trÝ cña buång thang. HiÖn nay, trong s¬ ®å khèng chÕ thang m¸y vµ m¸y n©ng thêng dïng ba lo¹i c¶m biÕn vÞ trÝ : + C¶m biÕn vÞ trÝ kiÓu c¬ khÝ(c«ng t¾c chuyÓn ®æi tÇng) H×nh 1.5 C¶m biÕn vÞ trÝ kiÓu c¬ khÝ 1. TÊm c¸ch ®iÖn; 2. TiÕp ®iÓm tÜnh; 3.TiÕp ®iÓm ®éng ; 4. CÇn g¹t; 5. Vßng ®Öm cao su C¶m biÕn vÞ trÝ kiÓu c¬ khÝ lµ mét lo¹i c«ng t¾c ba vÞ trÝ. Khi buång thang di chuyÓn ®i lªn, díi t¸c dông cña vÊu g¹t (l¾p ë mçi tÇng) sÏ g¹t tay g¹t sang bªn ph¶i, cÆp tiÕp ®iÓm 2 bªn tr¸i kÝn, khi buång thang di chuyÓn theo chiÒu ®i xuèng, vÞ trÝ tay g¹t ë bªn tr¸i, cÆp tiÕp ®iÓm 2 ë vÞ trÝ gi÷a, c¶ hai cÆp tiÕp ®iÓm 2 ®Òu hë. ¦u ®iÓm : cã kÕt cÊu ®¬n gi¶n, thùc hiÖn ®ñ ba chøc n¨ng cña bé phËn c¶m biÕn vÞ trÝ. Nhîc ®iÓm : - Tuæi thä lµm viÖc kh«ng cao, ®Æc biÖt lµ ®èi víi thang m¸y tèc ®é cao - G©y tiÕng ån lín, g©y nhiÔu cho c¸c thiÕt bÞ v« tuyÕn. Svth: Do·n Hoµng Mai 14 Líp: Trang bÞ ®iÖn-®iÖn tö K44
 16. §å ¸n tèt nghiÖp Gvhd: ThÇy TrÇn V¨n Kh«i Tim boi : nguyenvanbientbd47@gmail.com + C¶m biÕn vÞ trÝ kiÓu c¶m øng (h×nh 1.6). H×nh 1.6. C¶m biÕn vÞ trÝ kiÓu c¶m øng a)CÊu t¹o cña c¶m biÕn ;b) S¬ ®å nguyªn tè cña bé c¶m biÕn. 1.M¹ch tõ ; 2. Cuén d©y ; 3. TÊm s¾t ch÷ TS §èi víi thang m¸y tèc ®é cao, nÕu dïng bé c¶m biÕn kiÓu c¬ khÝ, lµm gi¶m ®é tin cËy trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. Bëi vËy trong c¸c s¬ ®å khèng chÕ thang m¸y tèc ®é cao thêng dïng c¸c bé c¶m biÕn kh«ng tiÕp ®iÓm: kiÓu c¶m øng, kiÓu ®iÖn dung vµ kiÓu quang ®iÖn. Nguyªn lý lµm viÖc cña c¶m biÕn kiÓu c¶m øng vÞ trÝ dùa trªn sù thay ®æi trÞ sè ®iÖn c¶m (L) cña cuén d©y cã m¹ch tõ khi m¹ch tõ kÝn vµ m¹ch tõ hë. CÊu t¹o cña bé c¶m biÕn vÞ trÝ kiÓu c¶m øng (h×nh 1.6a) gåm m¹ch ®iÖn tõ 1, cuén d©y 2. Khi m¹ch tõ hë, ®iÖn trë cña bé c¶m biÕn b»ng ®iÖn trë thuÇn cña cuén d©y, cßn khi m¹ch tõ bÞ che kÝn b»ng thanh thÐp ch÷ U (3), ®iÖn trë c¶m biÕn sÏ t¨ng ®ét biÕn do thµnh phÇn ®iÖn c¶m (L) cña cuén d©y t¨ng. S¬ ®å nguyªn lý cña bé c¶m biÕn kiÓu c¶m øng ®îc giíi thiÖu trªn h×nh 3.31a. Bé c¶m biÕn cã thÓ ®Êu nèi trùc tiÕp víi r¬le trung gian RTr mét chiÒu hoÆc r¬le trung gian xoay chiÒu. Khi m¹ch tõ hë, do ®iÖn trë cña c¶m biÕn rÊt nhá, r¬le trung gian RTr t¸c ®éng, cßn khi m¹ch tõ kÝn, do ®iÖn trë cña c¶m biÕn rÊt lín r¬le trung gian RTr kh«ng t¸c ®éng. §Ó n©ng cao ®é tin cËy lµm viÖc cña r¬le trung gian, ®Êu tô C song song víi cuén d©y cña bé c¶m biÕn. TrÞ sè ®iÖn dung cña tô C ®îc lùa chän sao Svth: Do·n Hoµng Mai 15 Líp: Trang bÞ ®iÖn-®iÖn tö K44
 17. §å ¸n tèt nghiÖp Gvhd: ThÇy TrÇn V¨n Kh«i Tim boi : nguyenvanbientbd47@gmail.com cho khi thanh s¾t 3 che kÝn m¹ch tõ cña bé tõ c¶m biÕn sÏ t¹o ®îc chÕ ®é céng hëng dßng. Th«ng thêng bé c¶m biÕn CB ®¬c l¾p ë thµnh giÕng cña thang m¸y, thanh s¾t ®éng l¾p ë buång thang. + C¶m biÕn vÞ trÝ kiÓu quang ®iÖn (h×nh 7) H×nh 1.7 C¶m biÕn vÞ trÝ kiÓu quang ®iÖn Bé c¶m biÕn vÞ trÝ dïng hai phÇn tö quang ®iÖn, cÊu t¹o cña nã ®îc giíi thiÖu trªn h×nh 1.7a. CÊu t¹o cña nã gåm khung gi¸ ch÷ U (thêng lµm b»ng vËt liÖu kh«ng kim lo¹i). Trªn khung c¸ch ®iÖn g¸ l¾p hai phÇn tö quang ®iÖn 2 ®èi diÖn nh©u : mét phÇn tö ph¸t quang (®i«t ph¸t quang §F) vµ mét phÇn tö thu quang ( transito quang). §Ó n©ng cao ®é tin cËy cña bé c¶m biÕn kh«ng bÞ ¶nh hëng ®é s¸ng cña m«i trêng thêng dïng phÇn tö ph¸t quang vµ thu quang hang ngo¹i. Thanh g¹t 3 di chuyÓn gi÷a khe hë cña khung g¸ c¸c phÇn tö quang diÖn. S¬ ®å nguyªn lý cña bé c¶m biÕn kiÓu quang ®iÖn giíi thiÖu trªn h×nh 1.7b. Nguyªn lý lµm viÖc cña bé c¶m biÕn kiÓu quang ®iÖn nh sau: khi buång thang cha ®Õn ®óng tÇng, ¸nh s¸ng cha bÞ che khuÊt, transito quang TT th«ng, transito T1 kho¸ vµ transito T2 th«ng, r¬le trung gian RTr t¸c ®éng, cßn khi buång thang ®Õn ®óng tÇng, ¸nh s¸ng bÞ che khuÊt, TT kho¸, T1 th«ng, T2 kho¸, r¬le trung gian RTr kh«ng t¸c ®éng. IV. HÖ thèng m¹ch ®iÖn cña thang m¸y 1. M¹ch ®éng lùc: lµ hÖ thèng ®iÒu khiÓn c¬ cÊu dÉn ®éng thang m¸y ®Ó ®ãng më,®¶o chiÒu c¬ cÊu dÉn ®éng vµ phanh cña bé têi kÐo. HÖ thèng ph¶i ®¶m b¶o viÖc ®iÒu chØnh tèc ®é chuyÓn ®éng cña cabin sao cho qu¸ tr×nh më m¸y vµ phanh ®îc ªm dÞu vµ dõng cabin chÝnh x¸c. 2. M¹ch ®iÒu khiÓn: Lµ hÖ thèng ®iÒu khiÓn tÇng cã t¸c dông thùc hiÖn mét ch¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn phøc t¹p, phï hîp víi chøc n¨ng yªu cÇu cña thang m¸y,HÖ thèng ®iÒu khiÓn tÇng cã Svth: Do·n Hoµng Mai 16 Líp: Trang bÞ ®iÖn-®iÖn tö K44
 18. §å ¸n tèt nghiÖp Gvhd: ThÇy TrÇn V¨n Kh«i Tim boi : nguyenvanbientbd47@gmail.com nhiÖm vô:lu tr÷ c¸c lÖnh di chuyÓn tõ cabin, c¸c lÖnh gäi tÇng cña hµnh kh¸ch vµ thùc hiÖn c¸c lÖnh di chuyÓn hoÆc dõng theo mét thø tù u tiªn nµo ®ã,sau khi thùc hiÖn xong lÖnh ®iÒu khiÓn th× xo¸ bá ,x¸c ®Þnh vµ ghi nhËn thêng xuyªn vÞ trÝ cabin vµ h- íng chuyÓn ®éng cña nã.TÊt c¶ c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn tù ®éng ®Òu dïng nót Ên. 3. M¹ch tÝn hiÖu: lµ hÖ thèng c¸c ®Ìn tÝn hiÖu víi c¸c ký hiÖu ®· thèng nhÊt ho¸ ®Ó b¸o hiÖu tr¹ng th¸i cña thang m¸y, vÞ trÝ vµ híng chuyÓn ®éng cña cabin. 4. M¹ch chiÕu s¸ng: lµ hÖ thèng ®Ìn chiÕu s¸ng cho cabin,buång m¸y vµ hè thang 5. M¹ch an toµn: lµ hÖ thèng c¸c c«ng t¾c, r¬ le ,tiÕp ®iÓm nh»m ®¶m b¶o an toµn cho ngêi , hµng ho¸ vµ thang m¸y khi ho¹t ®éng, cô thÓ lµ:b¶o vÖ qu¸ t¶i cho ®éng c¬, thiÕt bÞ h¹n chÕ t¶i träng n©ng,c¸c c«ng t¾c hµnh tr×nh,c¸c tiÕp ®iÓm t¹i cöa cabin, cöa tÇng, t¹i hÖ treo cabin vµ t¹i bé h¹n chÕ tèc ®é, c¸c r¬ le…M¹ch an toµn ng¾t tù ®éng ng¾t ®iÖn ®Õn m¹ch ®éng lùc ®Ó dõng thang hoÆc thang kh«ng ho¹t ®éng ®îc trong c¸c trêng hîp sau: - mÊt ®iÖn,mÊt pha, ®¶o pha, mÊt ®êng tiÕp ®Êt… - qu¸ t¶i - cabin vît qu¸ giíi h¹n ®Æt c«ng t¾c h¹n chÕ hµnh tr×nh. - ®øt c¸p hoÆc tèc ®é h¹ cabin vît qóa gi¸ trÞ cho phÐp(bé h¹n chÕ tèc ®é vµ bé h·m b¶o hiÓm lµm viÖc) -mét trong c¸c c¸p n©ng chïng qu¸ giíi h¹n cho phÐp. - cöa cabin hoÆc mét trong c¸c cöa tÇng cha ®ãng h¼n. Ch¬ng II: kh¶o s¸t ®Æc tÝnh cña thang m¸y vµ c¸c yªu cÇu ®iÒu khiÓn b. Kh¶o s¸t ®Æc ®iÓm cña thang Phô t¶i thang m¸y thay ®æi trong mét ph¹m vi rÊt réng, nã phô thuéc vµo läng hµnh kh¸ch ®i l¹i trong mét ngµy ®ªm vµ híng vËn chuyÓn hµnh kh¸ch. VÝ dô nh Svth: Do·n Hoµng Mai 17 Líp: Trang bÞ ®iÖn-®iÖn tö K44
 19. §å ¸n tèt nghiÖp Gvhd: ThÇy TrÇn V¨n Kh«i Tim boi : nguyenvanbientbd47@gmail.com thang m¸y l¾p ®Æt trong nhµ hµnh chÝnh, buæi s¸ng ®Çu giê lµm viÖc, hµnh kh¸ch ®i nhiÒu nhÊt theo chiÒu n©ng, cßn buæi chiÒu cuèi giê lµm viÖc sÏ lµ lîng hµnh kh¸ch nhiÒu nhÊt ®i theo chiÒu xuèng. Bëi vËy , khi thiÕt kÕ thang m¸y ph¶i tÝnh cho phô t¶i “ xung ” cùc ®¹i. §Ó thuËn tiÖn cho viÖc chän thang ngêi ta ph©n c¸c lo¹i nhµ theo môc ®Ých sö dông thµnh c¸c nhãm c¬ b¶n sau: - Nhµ hµnh chÝnh: - Nhµ ë: - Kh¸ch s¹n: - BÖnh viÖn Trong mçi nhãm l¹i cã thÓ ®îc chia nhá ®Ó cã thÓ chän thang m¸y cã tÝnh n¨ng kü thuËt phï hîp h¬n. VÝ dô nhãm nhµ hµnh chÝnh cã thÓ ph©n thµnh nhµ hµnh chÝnh thuÇn tóy(c¬ quan bé,c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp…) vµ nhãm nhµ hµnh chÝnh cã kÕt hîp víi s¶n xuÊt,nghiªn cøu khoa häc… Dï c¸c toµ nhµ còng nh chñng lo¹i thang rÊt lµ ®a d¹ng ,song môc ®Ých viÖc chän thang nh trªn ®· nªu ph¶i tho¶ m·n ®îc c¸c yªu cÇu vËn chuyÓn ®ñ sè hµnh kh¸ch trong thêi gian nhÊt ®Þnh mµ kh«ng ph¶i chê l©u còng nh ph¶i ë trong cabin qu¸ l©u.Thùc tÕ lîng hµnh kh¸ch thay ®æi cÇn vËn chuyÓn l¹i thay ®æi kh«ng theo quy luËt nhÊt ®Þnh,mµ thay ®æi theo nh÷ng giê kh¸c nhau trong ngµy tuú theo tÝnh chÊt ,®Æc ®iÓm , môc ®Ých sö dông cña toµ nhµ.§iÓm chung cña sù thay ®æi nµy cã nh÷ng giê cÇn vËn chuyÓn nhiÒu hµnh kh¸ch ®îc gäi lµ giê cao ®iÓm. Svth: Do·n Hoµng Mai 18 Líp: Trang bÞ ®iÖn-®iÖn tö K44
 20. §å ¸n tèt nghiÖp Gvhd: ThÇy TrÇn V¨n Kh«i Tim boi : nguyenvanbientbd47@gmail.com Giê lµm viÖc 9h §å thÞ tû lÖ hµnh kh¸c t¹i giê cao ®iÓm n¨ng suÊt vËn chuyÓn trong 5 phót n¨ng suÊt trong 45 phót n¨ng suÊt trong 1h 1 2 3 TÊt nhiªn giê cao ®iÓm víi tõng lo¹i toµ nhµ còng kh¸c nhau.vÝ dô nh h×nh vÏ trªn x¸c ®Þnh hµnh kh¸ch t¹i giê cao ®iÓm trong toµ nhµ th¬ng m¹i cã giê lµm viÖc b¾t ®Çu tõ 9h s¸ng. ViÖc ph©n tÝch dßng hµnh kh¸ch t¹i giê cao ®iÓm sÏ thÊy lµ mét bíc kh«ng thÓ bá qua khi lùa chän thang m¸y song kh¶ n¨ng vËn chuyÓn hµnh kh¸ch nh nªu trªn cha ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ chÊt lîng phôc vô cña thang ®îc thÓ hiÖn b»ng thêi gian hµnh kh¸ch ph¶i chê ®îi ë bÕn chÝnh t¹i giê cao ®iÓm,nªn khi chän thang c¶ hai chØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng vËn chuyÓn (hay cßn gäi lµ n¨ng suÊt vËn chuyÓn) vµ chÊt lîng phôc vô ph¶i ®îc ph©n tÝch ®Çy ®ñ ®Ó t×m gi¶i ph¸p hîp lý. Lu lîng hµnh kh¸ch ®i thang m¸y trong thêi ®iÓm cao nhÊt ®îc tÝnh trong thêi gian 5 phót, ®îc tÝnh theo biÓu thøc sau: A( N − a)i Q5 = trong ®ã: N *100 A-tæng sè ngêi lµm viÖc trong ng«i nhµ N - sè tÇng cña ng«i nhµ a - sè tÇng mµ ngêi lµm viÖc kh«ng sö dông thang m¸y (thêng lÊy a = 2) i - chØ sè cêng ®é v©n chuyÓn hµnh kh¸ch , ®Æc trng cho sè lîng kh¸ch (biÓu 100 diÔn díi d¹ng %) khi ®i lªn hoÆc xuèng trong thêi gian 5’ . Svth: Do·n Hoµng Mai 19 Líp: Trang bÞ ®iÖn-®iÖn tö K44
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2