intTypePromotion=1

Giải phẫu tụy part 2

Chia sẻ: ágffq ằefgsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
100
lượt xem
22
download

Giải phẫu tụy part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đầu tụy gồm 2 phần: mỏm móc (Tụy bé) hình tam giác,nằm sau bó mạch MTTT; Phần trên hình thang nămg trong khung tá tràng Eo tụy nằm giữa thận-đầu Đuôi thuôn nhỏ dần về phía rốn láchiảI phẫu tụy ống tụy • ống Wirsung: đổ vào nhú TT lớn, ĐK 1-3mm nhận 10-15 nhánh • ống tụy phụ: Đổ vào nhu TT bé, kém hoặc không hoạt động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải phẫu tụy part 2

  1. Gi¶I phÉu tôy VÞ trÝ vµ h×nh d¸ng Sau phóc m¹c, ngang møc L1- L2, chÕch d-íi lªn trªn sang tr¸i Kh«ng cã bao nh-ng bäc bëi líp mì
  2. Gi¶I phÉu tôy VÞ trÝ vµ h×nh d¸ng §Çu tôy gåm 2 phÇn: mám mãc (Tôy bÐ) h×nh tam gi¸c,n»m sau bã m¹ch MTTT; PhÇn trªn h×nh thang n¨mg trong khung t¸ trµng Eo tôy n»m gi÷a thËn-®Çu §u«i thu«n nhá dÇn vÒ phÝa rèn l¸ch
  3. Gi¶I phÉu tôy èng tôy • èng Wirsung: ®æ vµo nhó TT lín, §K 1-3mm nhËn 10-15 nh¸nh • èng tôy phô: §æ vµo nhu TT bÐ, kÐm hoÆc kh«ng ho¹t ®éng
  4. Gi¶I phÉu tôy èng mËt chñ
  5. Gi¶I phÉu tôy M¹ch m¸u tôy RÊt thay ®æi, 3 hÖ thèng §M §M vÞ-t¸ trµng: Cung t¸-tôy trªn-sau cho vïng ®Çu tôy §M m¹c treo TT: §M tôy-t¸ trµng d-íi §M l¸ch: §M l-ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản