intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Autocad 2D

Chia sẻ: Nguyen Hai Hung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:128

1.468
lượt xem
663
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Giáo trình Autocad 2D

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Autocad 2D

 1. Giáo trình Autocad 2D - 2007 1 KS Nguy n H i H ng Tr ng i H c Qu c gia Hà N i - H c vi n vnskills Giáo trình Autocad 2D - 2007. Ng i so n th o: KS Nguy n H i H ng. CH NG I PH N I GI I THI U AUTOCAD 2007 (Computer-Aided Design [com·puter aide de·sign] ho c Computer-Aided Drafting [com·puter aide] và thi t k v i s tr giúp c a máy tính) CÁC THAO TÁC C N THI T I.1. Kh i ng AutoCAD 2007 kh i ng AutoCAD 2007, ta có th th c hi n theo các cách sau: • Double click vào bi u t ng trên màn hình n n. • Click theo ng d n Start\programs\Auto Desk\AutoCAD 2007 \ AutoCAD 2007. Hình 1.1. Màn hình AutoCad khi m i kh i ng Chú ý: N u h p tho i Create New Drawing không xu t hi n ta th c hi n nh sau: Trên thanh Menu ch n Tools\Options\System. Ch n ô “Show Startup dialog” /Apply/ok. Hay nh p vào dòng l nh (giá tr bi n là 1). Command: Filedia Enter new value for FILEDIA : Thông th ng ch n Metric/ Ok
 2. Giáo trình Autocad 2D - 2007 2 KS Nguy n H i H ng Cross Menubar Cross Toolbar Command Graphics UCSicon Status Hình 1.2. Màn hình h a AutoCAD 2007 Hình 1.3. Graphics Area - Vùng th c hi n b n v Menu Bar : Thanh ch a các l nh File, Edit, View, … Status Line : Dòng tr ng thái (hi n th các tr ng thái nh : Grip,Snap). Command Line : Dòng l nh (nh p các m nh l nh v vào dòng này). UCSicon : Bi u t ng h t a . Toolbar : Thanh công c (ch a nhi u bi u t ng, m i bi u t ng là nh trong toolbar). Cross-hair : Giao m c a hai s i tóc theo ph ng X và Y. Cursor : Con ch y Screen Menu : Danh m c (theo m c nh danh m c này không m ). t t hay m th c hi n nh sau: Trên menu Bar ch n Tool/ Options/ Display/ ch n ô “Display screen menu”. Chú ý:
 3. Giáo trình Autocad 2D - 2007 3 KS Nguy n H i H ng Ch in hoa: Tên menu Ch u in hoa sau có d u hai ch m: Tên l nh Ch u in hoa sau không có d u hai ch m: Tên l a ch n (Ít dùng n Screen Menu vì không thu n ti n). Hình 1.4. Graphics Area - Vùng th c hi n b n v I.2. L u tr I.2.1. L u b n v v i tên m i Khi m m t b n v m i v , ta nên t tên ngay, b ng cách: * Trên thanh Menu : Ch n File\Save as * T bàn phím : Nh n t h p phím Crtl-Shift-S
 4. Giáo trình Autocad 2D - 2007 4 KS Nguy n H i H ng * T dòng Command : Gõ vào saveas (ho c saveas) sau ó ch n ng d n, th m c c n l u, t tên và ch n save trong h p tho i. Hình 1.5. H p tho i Save Drawing As I.2.2. L u b n v ã có tên s n * Trên thanh Standard Toolbar : Click vào bi u t ng < * T bàn phím : Nh n Ctrl + S * Trên thanh Menu : Ch n File\Save * T dòng Command : Gõ vào save sau ó ch n save trong h p tho i I.3. Thoát kh i AutoCAD 2007 Ta có th th c hi n theo các cách sau: * Trên thanh Menu : Ch n File\Exit * T bàn phím : Nh n t h p phím Ctrl-Q ho c vào bi u t ng X bên góc ph i màn hình hay nh n t h p phím Alt + F4 * T dòng Command : Gõ vào ch Quit hay Exit I.4. Gi i thi u h p tho i Startup Hình 1.6. h p tho i Startup
 5. Giáo trình Autocad 2D - 2007 5 KS Nguy n H i H ng I.4.1. Ch n Open a Drawing bi u t ng trong h p tho i: M b n v có n. I.4.2. Ch n Start from Scratch bi u t ng ch n Metric b n v m i có n là mm và kích th c 420 x 297, ch n Imperial n v c tính là Inch có kích th c là 12 x 9. Hình 1.7. h p tho i Startup I.4.3. Ch n Use a Template cho phép s d ng b n v m u có s n c a AutoCad 2007. Hình 1.8. Ch n Use a Wizard b n t xác nh kích th cb nv .
 6. Giáo trình Autocad 2D - 2007 6 KS Nguy n H i H ng Hình 1.9. Ch n Advanced Setup/ Ok (b n ch n tu n t nh trong hình). Trong h p tho i Advanced Setup, th Units ch n Decimal ph n Precision ch n 0.00. Ti p ch n Next, th Angle có d ng Hình 1.10. H p tho i Advanced Setup (Th Units) Hình 1.11. H p tho i Advanced Setup (Th Angle)
 7. Giáo trình Autocad 2D - 2007 7 KS Nguy n H i H ng Ch n nh trong hình, ti p ch n next th Angle Mesuse Hình 1.12. H p tho i Advanced Setup (Th Angle Measuse) Th Angle Measuse ch n h ng ông (East). Ti p ch n next th Angle Direction Hình 1.13. H p tho i Advanced Setup (Th Angle Direction) Th này ch n chì u quay: Hình 1.14. H p tho i Advanced Setup (Th Area)
 8. Giáo trình Autocad 2D - 2007 8 KS Nguy n H i H ng Ch n Counter - Clockwise ng c chi u quay kim ng h ch n Clockwise cùng chi u quay kim ng h . Ti p ch n next th Area. Th này ch n kích th c kh gi y v và nh gi y ngang hay ng, sau ó ch n Finish. Ch n Quick Setup. I.4.4. Ch n nhanh kích th c và n v trang v / Ok Hình 1.15. H p tho i Create new drawing. p tho i Quick Setup xu t hi n, trong th Units h p tho i này ch n n b n v , sau khi ch n x ng b n ch n next. Hình 1.16. H p tho i Quick Setup th Units p tho i Quick Setup th Are ch n kích th c trang v / sau khi ch n n Click vào Finish.
 9. Giáo trình Autocad 2D - 2007 9 KS Nguy n H i H ng Hình 1.17. H p tho i QuickSetup Hình 1.18. H p tho i Select File (H p tho i open)
 10. Giáo trình Autocad 2D - 2007 10 KS Nguy n H i H ng PH N II GI I THI U KHÁI QUÁT II.1. Thanh tiêu (Title bar): Th hi n tên b n v - V trí c a Title bar nh hình - Nút u khi n màn hình: N m bên trái hay bên ph i thanh tiêu nh Hình 1.19. Thanh tiêu II.2. Thanh trình n (Menu bar): (Thí d trình n Edit) Hình 1.20. Ch n trình n Edit Trên Menu bar có nhi u trình n, n u ta ch n m t trình n nào ó, thì t trình n th (Full Down Menu) s hi n ra ta ch n l nh k ti p. II.3. Thanh công c chu n. (Standard Toolbar) Hình 1.21. Thanh Standard Hi n th thanh Standard b ng cách: Right click vào m t bi u t ng trên thanh b t k , ch n thanh công c c n dùng Thí d nh hình bên d i.
 11. Giáo trình Autocad 2D - 2007 11 KS Nguy n H i H ng Right click v trí b t kì trên thanh Standard (thí d t i v ) Hình 1.22. Hi n th Thanh Standard II.4. Thanh thu c tính (Properties) Hình 1.23. Thanh thu c tính Hi n th thanh Object Properties b ng cách: Menu: Ch n View\Toolbars.... H p tho i Toolbar m ra: click vào ô Object Properties (nh hình 1.22). II.5. Dòng l nh. (Command line) Hình 1.24. Dòng l nh Ta th c hi n l nh b ng cách gõ t bàn phím vào dòng command này. Có th hi n th s dòng Command b ng cách: * Co dãn tr c ti p trên vùng Command a chu t vào c nh trên c a vùng Command gi chu t trái rê c kho ng cách tu ch n.
 12. Giáo trình Autocad 2D - 2007 12 KS Nguy n H i H ng II.6. Thanh tr ng thái (Status bar) Hình 1.25. Thanh tr ng thái Cho ta bi t t a m và trên thanh này c ng có các ch SNAP, GRID, ORTHO, OSNAP, ... s c p sau. II.7. Vùng Menu màn hình (Screen Menu) Vùng Screen Menu c ng có ch c n ng nh thanh Menu chính và n u c hi n th nó s n m bên ph i màn hình AutoCAD. Hi n th vùng Screen Menu b ng cách: thanh Menu: ch n Tools\Preferences. H p tho i Options m ra, ch n Display. Sau ó click ô Display Screen menu. Hình 1.26. Scren Menu II.8. Các thanh cu n (Scroll bars ) Hi n th các thanh cu n b ng cách: - T thanh Menu: Ch n Tools\Options. - Trong h p tho i Options, ch n th Display. Sau ó click ch n dòng Display Scroll bars in Drawing window.
 13. Giáo trình Autocad 2D - 2007 13 KS Nguy n H i H ng Hình 1.27. H p tho i Options II.9. Con tr (Cursor) và Vùng v (Drawing Window) - Cursor: Th hi n v trí mv trên màn hình. Bình th ng cursor có d ng ô hình vuông (box) và 2 ng th ng tr c giao (crosshair) i tâm hình vuông. Khi hi u ch nh i t ng, cursor có d ng box. u ch nh dài hai s i tóc b ng cách vào Tools\ Options. H p tho i Options m ra, ch n Display sau ó gõ vào ch d dài hai s i tóc (thí d 50) trong khung Crosshair size Vùng v là vùng ta s th hi n các i t ng v . Hình 1.28. Con tr Cursor II.10. Thay i màu vùng v Thay i màu vùng v và Crosshair b ng cách: - Trên Menu bar vào Tools\Options. - Trong h p tho i Options, ch n Display.
 14. Giáo trình Autocad 2D - 2007 14 KS Nguy n H i H ng Hình 1.29. H p tho i Options Ch n ô Colors. H p tho i Drawing Window Clors nh hình (a,b) Context Ch n 2D model space Interface element ch n Unifrom background (thay i màu n n vùng v ), r i click vào ô Color ch n màu ta thích sau ó ch n Aplly & close. (Hình a). Màu m c nh c a AutoCAD (Default Colors) là màu en (black). Và: - Context Ch n Sheet/ Layout. - Interface element ch n Unifrom background, r i click vào ô color ch n màu ta thích (Hình.b) Sau ó ch n Aplly & close. Hình.a Hình.b
 15. Giáo trình Autocad 2D - 2007 15 KS Nguy n H i H ng CH NG II CH C B N V Khi ã kh i ng AutoCAD, nh ã c p trong ch ng tr c, h p tho i Creating New Drawing s hi n ra, sau khi l a ch n m t trình nào ó, ta có th ngay. Nh ng t t nh t là ta nên t tên và l u vào th m c. Sau ó: xác nh các thông s c n thi t cho b n v . Ví d : kích th c gi y v , n v , t l ... c i là t ch c b n v . Các b c t ch c th hi n nh sau: II.1. NH Ð N V B N V - T Pull-down Menu: Format / Units - T Command: Units ho c (Ddunits) Có 5 l a ch n n v o chi u dài và 5 l a ch n n v o góc. 1. Ðo chi u dài (Length) Type (danh sách các n v ) Scientific {khoa h c; có tính khoa h c}, Decimal {th p phân}, Engineering {khoa h c ho c ngh nghi p c a k s }, Architectural {ki n trúc} và Fractional {phân s } (TCVN ch n Decimal) Precision (danh sách chính xác ho c s th p phân có ngh a ta ch n 0 ho c 0.0000) 2. Ðo góc(Angle) Decimal Degrees, Deg/Min/Sec. Grads, Radians và Surveyor ( n v c a a chính) Sau khi ch n xong click Ok. Thông th ng n v o chi u dài ch n Decimant, n v o góc ch n Deg/Min/Sec Hình 2.1. H p tho i Drawing Units va h p tho i Direction Control II.2. D ng nv o chi u dài (Units) Hình 2.2. H p tho i Drawing Units 1. Architectural: o theo foot và inch; ph n inch th hi n d i d ng h n s . 2. Decimal: o theo d ng th p phân. 3. Engineering: o theo foot và inch; ph n inch th hi n d i d ng th p phân. N u ta ch n t trong 2 d ng Engineering và Architectural thì AutoCAD xem 1 n v v ( n v ta nh p
 16. Giáo trình Autocad 2D - 2007 16 KS Nguy n H i H ng vào) là 1 inch, ngh a là khi ta nh p kích th c it ng v mà không kèm theo n v , AutoCAD s hi u theo inch. 4. Scientific: o theo d ng l y th a. 5. Fractional: o theo d ng h n s . II.3. D ng nv o góc (Angles) Hình 2.3. o góc (Angles) 1. Decimal Degrees : o theo th p phân c a góc. 2. Deg/Min/Sec : o theo phút giây c a góc. 3. Grads : o theo gradient th p phân c a góc. 4. Radians : o theo radian th p phân c a góc. 5. Surveyor : o theo góc nh h ng trong Tr c l ng. o góc c th hi n theo /(phút)/(giây) kèm theo h ng, ng nhiên góc th hi n theo d ng Surveyor s nh h n ho c b ng 900. II.4. Direction (ph ng ng) Hình 2.4. o ph ng h ng (Direction control) u ta click vào tùy ch n Direction. H p tho i Direction control s m ra nh hình trên. Trong ó: - East : Chi u d ng tr c x làm chu n tính góc 0. - North : Chi u d ng tr c y làm chu n tính góc 0. - Wes : Chi u âm tr c x làm chu n tính góc 0.
 17. Giáo trình Autocad 2D - 2007 17 KS Nguy n H i H ng - South : Chi u âm tr c y làm chu n tính góc 0. - Other : N u ch n tùy ch n này, cho phép ta ch n góc 0 là m t góc b t k (ta có th gõ tr c ti p vào dòng angle ho c ch n pick. Hình 2.5. H p tho i Direction control - Clockwise: Ch n tùy ch n này, góc d ng s là chi u thu n chi u kim ng . c nhiên AutoCAD, không ch n Clockwise và góc 0 theo East. Hình 2.6. H p tho i Drawing Units. II.5. H S T L VÀ GI I H N B N V II.5.1. H s t l (Scale Factor) Scale factor chính là m u s c a t l b n v ta mu n nh. Ví d : B n v t l 1/10 thì Scale factor s là: Scale factor = 10 Scale factor không ph i là m t l nh c l p c a AutoCAD mà nó s xu t hi n khi ta th c hi n l nh MvSetup. II.5.2. L nh Mvsetup nh Mvsetup dùng t ch c các v n b n v nh : ch n h nv,t chung cho b n v và kh gi y v hi n th trên màn hình ... g i l nh Mvsetup: dòng Command: Mvsetup AutoCAD s hi n ra các thông báo sau: Initializing... Enable paper space? [ No/Yes ]: N Dòng này ta ch n n, ngh a là NO, ta ch n không gian ta th ng v nh t. Enter units type [ Scientific/Decimal/Engineering/Architectural/Metric ]: m Dòng này yêu c u ta ch n n v cho b n v , n u ta ch n là m (Metric) thì m t n v ta nh p vào s t ng ng v i 1 mm.
 18. Giáo trình Autocad 2D - 2007 18 KS Nguy n H i H ng Hình 2.7a. H p tho i Mvsetup. Enter the scale factor: 10 Dòng này yêu c u ta ch n scale factor (t l ) b n v , n u b n v có nhi u t l , ta ch n scale factor là t l có m u s l n nh t. Ví d : B n v ta có 3 t l : 1/1; 1/2; 1/10, ta s ch n scale factor = 10. Hình 2.7b. H p tho i Mvsetup. Enter the paper width: 297 Dòng này yêu c u ta ch n b r ng kh gi y v . Enter the paper height: 210 Dòng này yêu c u ta ch n chi u cao kh gi y v . (B n có th ch n kích th c kh gi y nh ph n trên) Hình 2.7c. H p tho i Mvsetup.
 19. Giáo trình Autocad 2D - 2007 19 KS Nguy n H i H ng II.5.3. Gi i h n b n v (Drawing Limits) (ch n kích th c kh gi y) Gi i h n b n v th c hi n l nh LIMITS, là b n m thu c hai kích th c ngang và d c (t c là hình ch nh t) trong h t a (WCS). Gi i h n màn hình c ng chi ph i các l nh GRID và SNAP n u 2 l nh này c . Gi i h n màn hình giúp ta có th ki m soát c vùng v , r t ti n l i trong vi c v t do chuy n sang ph n m m Word. - Trên thanh Menu chính: Ch n Format\Drawing Limits - Nh p vào t dòng Command: Limits Reset Model space limits: Specify lower left corner or [ON/OFF] : Specify upper right corner : 297,210 Trong ó: + ON: Ki m tra mi n v . + OFF: B qua ki m tra mi n v . + Lower left corner : Xác nh t a góc trái d i màn hình. M c nh c a AutoCAD là t a (0.0000,0.0000), ta có th nh l i t a này. + Upper right corner : Xác nh t a góc ph i trên màn hình (kích th c kh gi y, m c nh 420x297), ta có th nh l i a này. Tùy theo t l c a b n v và kh gi y v mà ta s thi t l p l nh LIMITS thích h p. Góc ph i trên gi i h n màn hình lúc này s b ng: Kh gi y nhân v i us c ah s t l . II.6. CÁC H TH NG T A Ð II.6.1. Các bi u t ng c a h th ng t a Hình 2.8a. H t a WCS Hình 2.8b. H t a UCS Trong AutoCAD, h th ng t a c nh g i là h WCS (World Coordinate System) có g c t a t t i g c (0,0), góc trái mi n v , bi u ng này th hi n nh hình. H th ng t a c g i là t a tuy t i. T h th ng t a này, n u ta thay i v trí g c t a sang m t v trí m i, ta g i ó là h th ng t a c a ng i s d ng UCS (User Coordinate System). - Ð hi n th bi u t ng h th ng t a UCS, ta th c hi n nh sau: Nh p vào t dòng Command: Ucsicon Enter an option [ ON/OFF/All/Noorigin/properties ] : on Trong ó: + ON: Th hi n bi u t ng UCS. + OFF: Không th hi n bi u t ng UCS.
 20. Giáo trình Autocad 2D - 2007 20 KS Nguy n H i H ng + All: AutoCAD th hi n bi u t ng trong t t c các Viewports ang ho t ng. + Noorigin: Luôn t UCS t i góc trái màn hình. + ORigin: t UCS t i g c t a . Chú ý: Ucsicon c ng là bi n h th ng; n u Ucsicon = 1, “m ”; n u Ucsicon = 0, “t t”; n u Ucsicon = 2, Ucs t t i g c t a . II.6.2. Ð nh v l i h th ng t a UCS Vi c nh l i h th ng t a UCS là r t c n thi t, nh t là trong môi tr ng 3D, ch ng h n khi ta v mái nhà, vi c a UCS v m t ph ng mái nhà là t c n thi t (z=0). AutoCAD cung c p cho ta nhi u hình th c nh v l i h th ng t a , tùy tr ng h p c th mà ta v n d ng các tùy ch n thích h p. - Nh p vào t dòng Command: UCS Khi UCS c kh i ng, AutoCAD s a ra các tùy ch n sau: Command: UCS Current ucs name: *WORLD* Specify origin of UCS or [Face/NAmed/OBject/Previous/View/World/X/Y/Z/ZAxis] : Trong ó: u nh p N xu t hi n dòng: Specify origin of new UCS or [Zaxis/3Point/oBject/Face/View/X/Y/Z ] : + Origin : nh l i m g c t a . + Zaxis : Cho phép nh l i t a c a tr c z. + 3point : nh l i h th ng t a b ng 3 m. - m th nh t : nh g c t a . - m th hai : nh chi u d ng tr c x. - m th ba : nh chi u d ng tr c y. + Object : Ch n m t m nào ó trên i t ng có s n và t g c t a vào m ó. + View : t h th ng t a th ng góc v i m nhìn. +X : Cho phép quay h th ng t a quanh tr c x. +Y : Cho phép quay h th ng t a quanh tr c y. +Z : Cho phép quay h th ng t a quanh tr c z. + Prev : Tr v h th ng t a ã nh tr c ó. + Restore : G i l i h th ng t a ã l u tr + Save : L u tr h th ng t a + Del : Xóa b h th ng t a ã l u tr khi không mu n s d ng a. +? : Li t kê các h th ng t a ã l u tr + : Tr v WCS, m c nh N u không nh l i t o ô b n nh p vào ch W (World).
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2