intTypePromotion=1

Giáo trình AutoCAD: Phần 2 - Future Designe

Chia sẻ: Đinh Gấu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
41
lượt xem
4
download

Giáo trình AutoCAD: Phần 2 - Future Designe

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nối tiếp phần 1 của "Giáo trình AutoCAD". Phần 2 sẽ tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc những nội dung chính về: Hệ tọa độ nhập điểm trong AutoCAD, ghi kích thước cho bản vẽ, ghi chữ cho bản vẽ, layer, lệnh tạo khối block, lệnh USC.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình AutoCAD: Phần 2 - Future Designe

 1. TRUNG TÂM ĐỒ HỌA MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN VIET-GRAPHICS MULTIMEDIA Trôc Y(chiÒu d-¬ng ) Gèc täa ®é( 0,0 ) Trôc X ( chiÒu d-¬ng ) *Täa ®é tuyÖt ®èi Y A x (theo chiÒu truc X) M (x,y ) y ( chiÒu theo trôc y) Biên soạn:Future Designe - Phone:01222249995 18
 2. TRUNG TÂM ĐỒ HỌA MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN VIET-GRAPHICS MULTIMEDIA O ( 0,0 ) B X Täa ®é tuyÖt ®èi : täa ®é ®iÓm so víi gèc täa ®é -x : kho¶ng c¸ch gi÷a ®iÓm vµ gèc täa ®é theo trôc X(OB), cïng chiÒu trôc X lµ chiÒu d-¬ng, ng-îc chiÒu lµ ©m. ®¬n vÞ tÝnh theo ®¬n vÞ b¶n vÏ -y : kho¶ng c¸ch gi÷a ®iÓm vµ gèc täa ®é theo trôc Y(OA), cïng chiÒu trôc Y lµ chiÒu d-¬ng, ng-îc chiÒu lµ ©m. ®¬n vÞ tÝnh theo ®¬n vÞ b¶n vÏ -C¸ch nhËp: command: x,y enter *Täa ®é cùc tuyÖt ®èi Y M (D < ) Täa ®é cùc tuyÖt ®èi : -D : kho¶ng c¸ch gi÷a ®iÓm vµ gèc täa ®é (OM) - : gãc gi÷a ®-êng th¼ng nèi ®iÓm víi gèc täa ®é so víi trôc X ,ng-îc chiÒu kim ®ång hå lµ chiÒu d-¬ng, cïng chiÒu kim ®ång hå lµ chiÒu ©m. §¬n vÞ lµ ®é -C¸ch nhËp: command: D <  enter Biên soạn:Future Designe - Phone:01222249995 19
 3. TRUNG TÂM ĐỒ HỌA MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN VIET-GRAPHICS MULTIMEDIA *Täa ®é t-¬ng ®èi Y A M2 (x2,y2 ) M1 ( x1,x2 ) B X Täa ®é t-¬ng ®èi : täa ®é ®iÓm so víi ®iÓm x¸c ®Þnh tr-íc ®ã. -x : kho¶ng c¸ch gi÷a ®iÓm vµ ®iÓm theo trôc X(M1B = x2 - x1), ®¬n vÞ tÝnh theo ®¬n vÞ b¶n vÏ -y : kho¶ng c¸ch gi÷a ®iÓm vµ gèc täa ®é theo trôc Y(M1A = y2 - y1), ®¬n vÞ tÝnh theo ®¬n vÞ b¶n vÏ -C¸ch nhËp: command: @x,y enter Biên soạn:Future Designe - Phone:01222249995 20
 4. TRUNG TÂM ĐỒ HỌA MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN VIET-GRAPHICS MULTIMEDIA *Täa ®é cùc t-¬ng ®èi Y M 2(D < )  M1 ( 0,0 ) X Täa ®é cùc t-¬ng ®èi : -D : kho¶ng c¸ch gi÷a ®iÓm vµ ®iÓm x¸c ®Þnh tr-íc ®ã (M1M2) - : gãc gi÷a ®-êng th¼ng nèi 2 ®iÓm víi gèc täa ®é so víi trôc X ,ng-îc chiÒu kim ®ång hå lµ chiÒu d-¬ng, cïng chiÒu kim ®ång hå lµ chiÒu ©m. §¬n vÞ lµ ®é -C¸ch nhËp: command: @D <  enter Biên soạn:Future Designe - Phone:01222249995 21
 5. TRUNG TÂM ĐỒ HỌA MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN VIET-GRAPHICS MULTIMEDIA LÖnh MULTILINE : -Dïng ®Ó vÏ ®o¹n th¼ng gåm nhiÒu ®-êng song song. Draw / Multiline Command : ML Justification / scale/ style /< from point >: Justification : J enter chØnh ®iÓm kÐo -Top/ zero /bottom : Top : ®iÓm kÐo n»m t¹i nÐt trªn Zero : ®iÓm kÐo n»m t¹i gi÷a hai nÐt Bottom : ®iÓm kÐo n»m t¹i nÐt d-íi -Scale : s enter kho¶ng c¸ch gi÷a hai nÐt < from point >: ®iÓm b¾t ®Çu To point : ®iÓm tiÕp theo -Undo : u enter quay l¹i 1 b-íc vÏ -Close : c enter khÐp kÝn 1 ®-êng mline §èi t-îng mline kh«ng chÞu t¸c dông cña lÖnh trim, extend. Muèn sö dung c¸c lÖnh nµy tr-íc hÕt ph¶i vµo lÖnh explode ®Ó ph¸ vì ®èi t-îng mline LÖnh ph¸ vì ®èi t-îng ®a tuyÕn: Modify/ Explode Command: X Dïng ®Ó ph¸ vì c¸c ®èi t-îng nh- polyline, h×nh ch÷ nhËt, ®a gi¸c…thµnhc c¸c ®èi t-îng riªng biÖt lµ c¸c ph©n ®o¹n cña ®èi t-îng cò Select object: chän ®èi t-îng. TiÕp tôc chän hoÆc ph¶i chuét ®Ó kÕt thóc lÖnh Biên soạn:Future Designe - Phone:01222249995 22
 6. TRUNG TÂM ĐỒ HỌA MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN VIET-GRAPHICS MULTIMEDIA A.T« chÊt liÖu mÆt c¾t: Draw / Hatch Command: H HiÖn hép tho¹i : Boundary hatch 1.Pattern type: -Chän mÉu mÆt c¾t theo th- viÖn cã s½n trong m¸y -Sö dông nót Next vµ Previous ®Ó lËt trang vËt liÖu -Chän vËt liÖu nµo th× Ên tr¸i chuét vµo mÉu vËt liÖu ®ã råi nhÊn OK -§Ó t« ®en 1 vïng kÝn ta lùa chän chÕ ®é Solid 2.Pattern properties : dïng ®Ó g¾n tÝnh chÊt cho mÉu mÆt c¾t. -Iso pen width : chiÒu réng nÐt vÏ khi in -Scale: hÖ sè tû lÖ cho mÉu c¾t ®ang chän -Angle : §Þnh gãc nghiªng c¸c ®-êng c¾t so víi mÉu chän -Spacing vµ double : chØ cã t¸c dông khi chän Usser – defined pattern -®©y lµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®-êng g¹ch chÐo (spacing) – t¹o ra ®-êng g¹ch chÐo ®an chÐo nhau(double hatch) 3.Boundary X¸c ®Þnh vïng vÏ mÆt c¾t *Pick point : x¸c ®Þnh ®-êng biªn kÝn b»ng c¸ch chän 1 ®iÓm n»m trong *Select object :chän ®-êng biªn kÝn b»ng c¸ch chän c¸c ®èi t-îng bao quanh. Biên soạn:Future Designe - Phone:01222249995 23
 7. TRUNG TÂM ĐỒ HỌA MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN VIET-GRAPHICS MULTIMEDIA *Remove island : sau khi chän xong ®-êng biªn vµ vïng kÝn bªn trong,nÕu ta muèn trõ ®i c¸c vïng bªn trong ®-êng biªn kÝn th× chän nót nµy *Selection : xem c¸c ®-êng biªn ®· chän d-íi d¹ng nÐt khuÊt *Advanced options : xuÊt hiÖn hép héi tho¹i ®Ó chän chÕ ®é t« -Retain boundries : gi÷ l¹i ®-êng biªn, 1 ®-êng bao lµ polyline sÏ ®-îc vÏ thªm kÌm mÆt c¾t -Make new boundary set : cho phÐp chän mét sè ®èi t-îng lµm ®-êng bao, c¸c ®èi t-îng nµy ph¶i khÐp kÝn mét diÖn tÝch.sau khi kÕt thóc chän sÏ trë l¹i hép héi tho¹i lín. -Hatching style : c¸ch g¹ch mÆt c¾t Norman: nh- trªn h×nh Outer: chØ t« bªn trong ®-êng trßn bªn ngoµi h×nh vu«ng Ignore : t« toµn bé diÖn tÝch h×nh trßn, lÊp c¶ h×nh bªn trong *Preview hatch : xem tr-íc vïng ®· t« mÆt c¾t *Inherit properties : copy 1 mÉu t« ®· cã s½n trong b¶n vÏ *Exploded hatch : bung c¸c ®-êng nÐt t¹o mÉu t« mÆt c¾t thµnh c¸c ®èi t-îng ®éc lËp B.HiÖu chØnh mÆt c¾t: Modify / object/ hatch... XuÊt hiÖn hép héi tho¹i hatchedit t-îng tù hép héi hto¹i Boundary htch. Biên soạn:Future Designe - Phone:01222249995 24
 8. TRUNG TÂM ĐỒ HỌA MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN VIET-GRAPHICS MULTIMEDIA NhËp lÖnh Format/dimension style hay dimension/style Command : D -Current : kiÓu kÝch thø¬c hiÖn hµnh -Name : nhËp tªn kiÓu kÝch th-íc cÇn khai b¸o -Save : t¹o 1 kiÓu kÝch th-íc tõ 1 kiÓu ®É cã -Rename : thay ®æi tªn 1 kiÓu kÝch th-íc * Hép héi tho¹i : geometry -Scale : tû lÖ c¸c biÕn -Suppess 1st vµ 2st : bá qua ®-êng kÝch th-íc 1 hoÆc 2 Extension : kho¶ng v-ît cña ®-êng kÝhc th-íc ra khái ®-êng dãng Spacing : kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®-êng kÝch th-íc chuÈn trong kiÓu ghi kÝch th-íc chuÈn baseline -Extension line : ®-êng giãng Extension : kho¶ng v-ît cña ®-êng giãng ra khái ®-êng kÝch th-íc Origin offset: Kho¶ng c¸ch tõ ®-êng gèc tíi ®Çu ®-êng giãng Color : mµu ®-êng giãng -Arrrowdeads : mòi tªn Size : kÝch th-íc mòi tªn -Center : dÊu t©m vµ ®-êng t©m Biên soạn:Future Designe - Phone:01222249995 25
 9. TRUNG TÂM ĐỒ HỌA MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN VIET-GRAPHICS MULTIMEDIA *Format : hép héi tho¹i hiÓu chØnh vÞ trÝ, ph-¬ng cña ch÷ sè ghi kÝch th-íc -Use defined : ®Þnh ®iÓm chÌn cña ch÷ sè ghi kÝch th-íc( th-êng chØ chän khi ghi kÝch th-íc cho ®-êng trßn) -Force line inside : lu«n cã 1 ®-êng th¼ng n»m gi÷a hai ®-êng giãng -Fit : ®Þnh vÞ trÝ mòi tªn vµ ch÷ sè kÝch th-íc Text and arrows : nÕu kho¶ng c¸ch ®ñ chç cho ch÷ vµ mòi tªn th× c¶ hai ®-îc ®Æt vµo bªn trong, cßn kh«ng c¶ hai ®Òu n»m phÝa bªn ngoµi Text only : nÕu kho¶ng c¸ch ®ñ chç cho ch÷ vµ mòi tªn th× c¶ hai ®-îc ®Æt vµo bªn trong, nÕu kho¶ng c¸ch ®ñ chç cho ch÷ th× ch÷ ®-îc ®Æt vµo bªn trong vµ mòi tªn ë ngoµi ,cßn kh«ng c¶ hai ®Òu n»m phÝa bªn ngoµi Arrows only : nÕu kho¶ng c¸ch ®ñ chç cho ch÷ vµ mòi tªn th× c¶ hai ®-îc ®Æt vµo bªn trong, nÕu kho¶ng c¸ch ®ñ chç cho mòi tªn th× mòi tªn ®-îc ®Æt vµo bªn trong vµ ch÷ ë ngoµi ,cßn kh«ng c¶ hai ®Òu n»m phÝa bªn ngoµi Best fit : bè trÝ sao cho tèt nhÊt Leader : kh«ng cã mòi tªn, nÕu ch÷ kh«ng võa bªn trong th× lµm ®-êng dÉn ra bªn ngoµi No leader : kh«ng cã mòi tªn, nÕu ch÷ kh«ng võa bªn trong th× kh«ng lµm ®-êng dÉn ra bªn ngoµi -Text : ®Þnh vÞ trÝ ch÷ so víi ®-êng kÝch th-íc -Horizontal justification: ®Þnh vÞ trÝ ph-¬ng ngang so víi ®-êng ghi kch th-íc -Vertical justification: ®Þnh vÞ trÝ ph-¬ng ngang so víi ®-êng ghi kich th-íc Biên soạn:Future Designe - Phone:01222249995 26
 10. TRUNG TÂM ĐỒ HỌA MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN VIET-GRAPHICS MULTIMEDIA *Annotation : hép tho¹i liªn quan ®Õn ch÷ sè ghi kÝch th-íc -Primary uniys: Prefix , suffix : ®Þnh tiÒn tè vµ hËu tè cho ch÷ sè ghi kÝch th-íc Units : ®inh ®¬n vÞ cho biÕn kÝch th-íc Nhãm scale: ®Þnh tû lÖ Linear : hÖ sè tû lÖ gi÷a gi¸ trÞ ®o ®-îc trong b¶n vÏ vµ gi¸ trÞ cÇn ghi trong côm kÝch th-íc cÇn ®o Paper space only : tû lÖ ®-îc cho theo kh«ng gian giÊy vÏ Nhãm units : ®Þnh ®¬n vÞ ®o ®é dµi Angle : ®¬n vÞ ®o gãc « precion : ®Þnh ®é chÝnh x¸c ( sè ch÷ thËp ph©n cã nghÜa sau dÊu phÈy ) Nhãm zero :suppression : bá sè kh«ng v« nghÜa trong ch÷ ghi kÝch th-íc vµ ch÷ ghi dung sai -Alterrnate units : Enable units : cho phÐp chän hÖ thèng thay ®æi ®¬n vÞ( ®-îc ghi trong ngoÆc ) Prefix, suffix : ®Þnh tiÒn tè vµ hËu tè cho hÖ thèng thay ®æi ®¬n vÞ -Tolerance : dïng ghi dung sai cho c¸c biÕn cã liªn quan -Text : Style : kiÓu ch÷ sè ghi kch th-íc Height : chiÒu cao ch÷ sè ghi kÝch th-íc Gap : kho¶ng c¸ch gi÷a ch÷ sè ghi kÝch th-íc vµ ®-êng ghi kÝch th-íc Color : mµu cña ch÷ sè ghi kÝch th-íc Sau khi ®Þnh d¹ng xong nhÊn save. Biên soạn:Future Designe - Phone:01222249995 27
 11. TRUNG TÂM ĐỒ HỌA MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN VIET-GRAPHICS MULTIMEDIA HiÖu chØnh ch÷ sè ghi kÝch th-íc: Dimension -align text : cho phÐp thay ®æi vÞ trÝ, ph-¬ng cña ch÷ sè kÝch th-íc cña 1 kÝch th-íc liªn kÕt Command : dimedit Dimension edit ( home/ new.rotate ? oblique ) < home> Home : ®-a ch÷ sè kÝch th-íc vÒ vÞ trÝ ban ®Çu khi ghi kÝch th-íc New : thay ®æi ch÷ sè ghi kÝch th-íc Rotate : quay ch÷ sè kÝch th-íc Oblique : ®Ó nghiªng ®-êng giãng so víi c¸c ®-êng ghi kÝch th-íc LÖnh dimcontinue : dïng ghi chuçi kÝch th-íc liªn tôc . C¸ch thùc hiÖn gièng lÖnh ghi kÝch th-íc cã ®-êng dãng lµ ®-êng chuÈn. Lªnh tolerance: ghi dung sai h×nh d¹ng cho b¶n vÏ Biên soạn:Future Designe - Phone:01222249995 28
 12. TRUNG TÂM ĐỒ HỌA MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN VIET-GRAPHICS MULTIMEDIA T¹o biÕn míi : Format / Text Style: Hép héi tho¹i Text Style Nót new :new text style- stylename : nhËp tªn kiÓu ch÷ míi. NhÊp OK. Rename :®æi tªn 1 kiÓu ch÷ . Delete : xãa 1 kiÓu ch÷. PhÇn Font :chän kiÓu ch÷. Preview : xem kiÓu ch÷ võa t¹o. Hight : chiÒu cao cña ch÷. Upside down: dßng ch÷ ®øng ph-¬ng ngang. Backwards: dßng ch÷ ®øng ph-¬ng th¼ng. Width factor : hÖ sè chiÒu réng cña ch÷. Oblique angle : gãc nghiªng cña ch÷. Chän Apply vµ Close khi ®Þnh d¹ng xong ®Ó ®ãng hép tho¹i. Biên soạn:Future Designe - Phone:01222249995 29
 13. TRUNG TÂM ĐỒ HỌA MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN VIET-GRAPHICS MULTIMEDIA NhËp dßng ch÷ vµo b¶n vÏ: 1.Draw/text Command: T Justyfy /style / : chän ®iÓm c¨n lÒ tr¸i Height () : chiÒu cao dßng ch÷ hoÆc ®iÓm thø hai trªn mµn h×nh Rotation angle(0.0000) : ®é nghiªng cña ch÷ Text : nhËp dßng ch÷ tõ bµn phÝm Text :tiÒp tôc nhËp dßng ch÷- enter hai lÇn ®Ó tho¸t khái lÖnh *C¸c lùa chän kh¸c: Style : chän 1 kiÓu ch÷ ®· khai b¸o lµm hiÖn hµnh Style name(or ?):nhËp tªn kiÓu ch÷ Justify :J enter Align /fit /center/middle/right/TL/TC/TR/ML/Mc/MR/BL/BC/BR: c¸c kiÓu c¨n lÒ – ta th-êng chän TL (top-left) 2.LÖnh text: Command :T Justyfy /style / : chän ®iÓm c¨n lÒ tr¸i Height :chiÒu cao dßng ch÷ LÖnh text t-¬ng tù nh- dtext nh-ng lÖnh nµy chØ ghi ®-îc 1 dßng ch÷ vµ dßng ch÷ nµy chØ xuÊt hiÖn khi ta kÕt thóc lÖnh text Biên soạn:Future Designe - Phone:01222249995 30
 14. TRUNG TÂM ĐỒ HỌA MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN VIET-GRAPHICS MULTIMEDIA 3.NhËp ®o¹n v¨n b¶n vµo b¶n vÏ Draw/Mtext Multiline Text: Command:MT LÖnh nµy cho phÐp ta t¹o 1 ®o¹n v¨n b¶n ®-îc giíi h¹n lµ h×nh biªn h×nh ch÷ nhËt ®o¹n v¨n b¶n võa t¹o ®-îc coi nh- 1 ®èi t-îng cña b¶n vÏ Current text style : STANDARD Text Height Specify first corner : chän ®iÓm gèc thø nhÊt Specify opposite corner or (Height/justify/rotation/style/width) : ®iÓm gèc thø hai Sau ®ã xuÊt hiÖn hép héi tho¹i Multiple Text Editor. -Trang character: Style:chän kiÓu theo danh s¸ch kÐo xuèng Height : nhËp chiÒu cao dßng ch÷ Import : xuÊt hiÖn import text file ®Ó nhËp 1 tËp tin v¨n b¶n vµo khung h×nh ch÷ nhËt -Trang properties : Style : thay ®æi kiÓu ch÷ Justification : chiÒu réng ®o¹n v¨n b¶n Rotation : gãc nghiªng v¨n b¶n so víi ph-¬ng ngang -Trang find/replace : cho phÐp ta thay ®æi c¸c ch÷ trong v¨n b¶n HiÖu chØnh v¨n b¶n: Modify/object /text.. cho phÐp ta thay ®æi dßng ch÷ vµ thay ®æi thuéc tÝnh Biên soạn:Future Designe - Phone:01222249995 31
 15. TRUNG TÂM ĐỒ HỌA MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN VIET-GRAPHICS MULTIMEDIA Command: ddedit lÖnh t¾t: ed enter 1.Qu¶n lý ®èi t-îng theo líp Format /layer Command : LA XuÊt hiÖn hép héi tho¹i cã hai trang: Layer vµ Linetype Properties -Trang layer: chän New ®¸nh tªn líp cÇn t¹o -C¸c thuéc tÝnh cña líp: Chän « vu«ng chØ thÞ mµu trong b¶ng layer sÏ xuÊt hiÖn b¶ng mµu. *L-u ý: nªn chän c¸c mµu c¬ b¶n ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc in Ên. -G¸n líp hiÖn hµnh:(current) 1 b¶n vÏ cã nhiÒu líp kh¸c nhau nh-ng khi vÏ chØ cã thÓ vÏ trªn 1 líp duynhÊt lµ líp hiÖn hµnh mang tÝnh chÊt vÒ kiÓu nÐt nÐt, mµu s¾c ®-îc qui ®Þnh trong líp ®ã. ChØ chuét vµo líp cÇn chän Ên current -Qu¶n lý 1 líp : T¾t më líp: chän on/off hay chØ biÓu t-îng ®Ìn §ãng hay lµm tan b¨ng c¶n 1 líp freeze/thaw hay biÓu tîng mÆt trêi Kho¸ më 1 líp : lock/ unlock biÓu t-îng c¸i kho¸ Xo¸ 1 líp : chØ vµo líp chän delete Biên soạn:Future Designe - Phone:01222249995 32
 16. TRUNG TÂM ĐỒ HỌA MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN VIET-GRAPHICS MULTIMEDIA 2.C¸c lÖnh liªn quan ®Õn kiÓu ®-êng trong b¶n vÏ : -NhËp lÖnh : Format/ linetype hoÆc chän trang linetype tõ format/ layer… NhËp 1 kiÓu ®-êng : load, chän kiÓu ®-êng nÐt råi Ên OK Chän details vµ g¸n tû lÖ phãng t¹i global scale fator(theo ®¬n vÞ b¶n vÏ)(current object scale: tû lÖ cho riªng kiÓu ®-êng ®-îc chän) -LÖnh ltscale : thay ®æi tû lÖ c¸c ®-êng nÐt. -Thay ®æi kiÓu ®-êng trong layer vµo b¶n layer chän liletype råi chon kiÓu ®-êng nÐt 3.LÖnh hiÓu chØnh tÝnh chÊt c¸c ®èi t-îng : *LÖnh ddechprop: Command :DH -Select object : chä ®èi t-îng cÇn thay ®æi. Chän tiÕp hoÆc ph¶i chuét chÊp nhËn -XuÊt hiÖn hép héi tho¹i change properties: Layer : thay ®æi lãp Color: thay ®æi mµu s¾c ®èi t-îng Linetype: thay ®æi kiÓu ®-êng *Modify/ match properties Command: MATCHPROP Dïng ®Ó g¸n tÝnh chÊt c¸c ®èi t-îng ®-îc chän ban ®Çu (source object) cho c¸c ®èi t-îng ®-îc chän sau ®ã (destination object) -Select source object: chän ®èi t-îng cã tÝnh chÊt mong muèn Biên soạn:Future Designe - Phone:01222249995 33
 17. TRUNG TÂM ĐỒ HỌA MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN VIET-GRAPHICS MULTIMEDIA 1.LÖnh t¹o khèi BLOCK: -Nhãm 1 sè ®èi t-îng thµnh 1 khèi, dïng lÖnh insert ®Ó chÌn khèi nµy vµo nh÷ng vÞ trÝ kh¸c nhau vµ víi tû lÖ, kÝch th-íc kh¸c nhau trong b¶n vÏ hoÆc b¶n vÏ kh¸c D¹ng lÖnh: Draw /block/ make block Command : B Block name : tªn khèi Select object : chäc c¸c ®èi t-îng muèn t¹o khèi Select point : chän ®iÓm chuÈn ®Ó chÌn khèi List block name : liÖt kª c¸c khèi cã trong b¶n vÏ Retain object : kiÓm nhËn ®Ó c¸c ®èi t-îng t¹o thµnh khèi l-u gi÷ trong b¶n vÏ Kh«ng kiÓm nhËn : c¸c ®èi t-¬ng bÞ xãa 2.LÖnh WBLOCK : XuÊt 1 khèi hoÆc 1 sè ®èi t-îng b¶n vÏ ®Ó cã thÓ chÌn vµo b¶n vÏ kh¸c Command : WBLOCK File name: ĐÆt tªn b¶n vÏ l-u tr÷ khèi .nhÊn save XuÊt hiÖn dßng lÖnh : block name - ®Æt tªn khèi enter Biên soạn:Future Designe - Phone:01222249995 34
 18. TRUNG TÂM ĐỒ HỌA MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN VIET-GRAPHICS MULTIMEDIA File/ export: cã thÓ l-u c¸c khèi hoÆc c¸c ®èi t-îng cÇn l-u gi÷ trªn b¶n vÏ L-u gi÷ khèi : chän save as type : chän block - t-¬ng tù nh- lÖnh block L-u ý: gâ = :lÊy tªn khèi trïng víi tªn tËp tin võa ®Æt * lÊy tÊt c¶ c¸c ®èi t-¬ng trong b¶n vÏ hiÖn hµnh ®Ó xuÊt ra tÖp ve b¶n vÏ võa ®Æt tªn, ®iÓm gèc cña b¶n vÏ cã täa ®é 0,0 3.LÖnh chÌn khèi: Insert /Block Block name : cho tªn khèi cÇn chÌn Insertion point : ®iÓm chÌn X scale factor /Corner/XYZ : hÖ sè kÝch th-íc theo trôc X Y scale factor (default=X): hÖ sè kÝch th-íc theo trôc Y Rotation angle : gã xoay cña khèi thµnh phÇn Muèn söa khèi dïng lÖnh explode ®Ó ph¸ vì khèi 4.LÖnh MINSERT : -ChÌn khèi vµo b¶n vÏ theo h×nh ch÷ nhËt Command : minsert Block name : cho tªn khèi cÇn chÌn Insertion point : ®iÓm chÌn Biên soạn:Future Designe - Phone:01222249995 35
 19. TRUNG TÂM ĐỒ HỌA MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN VIET-GRAPHICS MULTIMEDIA X scale factor /Corner/XYZ : hÖ sè kÝch th-íc theo trôc X Y scale factor (default=X): hÖ sè kÝch th-íc theo trôc Y Rotation angle : gã xoay cña khèi thµnh phÇn vµ còng lµ gãc nghiªng cña d·y h×nh ch÷ nhËt Number of row (---): sè hµng Number of colums(|||): sè cét Unit all or distance between row(---): kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c hµng Distance between columns (|||) :kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cét Chó ý: lÖnh nµy kh«ng thÓ ph¸ vì khèi b»ng lÖnh explode Biên soạn:Future Designe - Phone:01222249995 36
 20. TRUNG TÂM ĐỒ HỌA MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN VIET-GRAPHICS MULTIMEDIA 1.LÖnh USC: Command : USC -Cho phÐp ta t¹o ra 1 hÖ täa ®é míi gäi lµ hÖ täa ®é ng-êi dïng. -Origin /ZAxit /3point /Entity/view/ X/Y/Z/previous/restore/save/del/?/ -C¸c lùa chän trong 2D: Origin :t¹o hÖ täa ®é míi b»ng c¸ch thay ®æi gèc täa ®é. Previous: gäi l¹i hÖ täa ®é tr-íc ®ã Z: quay hÖ trôc täa ®é quanh trôc Z 3 point: t¹o hÖ täa ®é qua 3 ®iÓm World :trë vÒ hÖ täa ®é tr-íc ®ã Save : nhí hÖ täa ®é ng-êi dïng b»ng 1 tªn gäi Restore : gäi l¹i hÖ täa ®é ng-êi dïng ®-îc ®Æt tªn 2.LÖnh ghi nhí 1 ®iÓm nh×n VIEW: View/ named view Command: V -LÖnh nµy ®Ó t¹o ra vµ cã thÓ ghi nhí l¹i c¸c phÇn h×nh ¶nh cña b¶n vÏ hiÖn hµnh -?/ delete/ restore/ save/ window Biên soạn:Future Designe - Phone:01222249995 37

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản