intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Hướng dẫn căn bản Autocad 2D - 2007

Chia sẻ: Nguyễn Thị Huyền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:110

125
lượt xem
38
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hướng dẫn căn bản Autocad 2D - 2007 tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về việc hướng dẫn khởi động Autocad 2D - 2007; lưu trữ; thoát khỏi Autocad 2D - 2007; giới thiệu hộp thoại Startup;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hướng dẫn căn bản Autocad 2D - 2007

 1. Trѭӡng Trung cҩp Bách NghӋ GT 2DCAD CHѬѪNG I PHҪN I GIӞI THIӊU AUTOCAD ['Ό:tou] [kæd] 2007 (Computer-Aided Design [com·puter aide de·sign] [kΏm'pju:tΏ] [eid] [di'zain] hoһc Computer-Aided Drafting[com·puter aide 'dra- f-ting] [kΏm'pju:tΏ] [eid] ['dra:ftidž] vӁ và thiӃt kӃ vӟi sӵ trӧ giúp cӫa máy tính) CÁC THAO TÁC CҪN THIӂT I.1.Khӣi ÿӝng AutoCAD 2007 ÐӇ khӣi ÿӝng AutoCAD 2007, ta có thӇ thӵc hiӋn theo các cách sau: x Double click vào biӇu tѭӧng trên màn hình nӅn x Click theo ÿѭӡng dҭn Start\programs\Auto Desk\AutoCAD 2007 \ AutoCAD 2007 x Màn hinh AutoCad khi mӟi khӣi ÿӝng Chú ý : nӃu hӝp thoҥi Create New Drawing [kri:'eit] [nju:] ['drΌ:idž] không xuҩt hiӋn ta thӵc hiӋn nhѭ sau:Trên thanh Menu chӑn Tools\Options\System [tu:l] \ ['Όpœn] \ ['sistΏm] Chӑn ô “Show Startup dialog “[œou] \ ['sta:tΧp] ['daiΏlΌg] /Apply/ok. Hay nhұp vào dòng lӋnh (gía trӏ biӃn là 1 ) Command: filedia € Enter new value for FILEDIA :€ Thông thѭӡng chӑn Metric / Ok ['metrik] / [,o'kei] Ngѭӡi soҥn : KS HuǤnh Trѭӡng Chinh -1- Lѭu hành nӝi bӝ Share-connect.blogspot.com
 2. Trѭӡng Trung cҩp Bách NghӋ GT 2DCAD Màn hình ÿӗ hӑa AutoCAD 2007 Menubar Cross Toolbar Graphics Cursor Command UCSicon Status Ngѭӡi soҥn : KS HuǤnh Trѭӡng Chinh -2- Lѭu hành nӝi bӝ Share-connect.blogspot.com
 3. Trѭӡng Trung cҩp Bách NghӋ GT 2DCAD Graphics Area ['græfiks] ['eΏriΏ]: vùng thӵc hiӋn bҧn vӁ Menu Bar ['menju:] [bΊ:]: thanh chӭa các lӋnh File, Edit, View, … Status Line ['steitΏs] [lain]: dòng trҥng thái (hiӇn thӏ các trҥng thái nhѭ :Grip [grip] ,Snap [snæp], .) Command Line [kΏ'mΊ:nd] [lain]: dòng lӋnh ( nhұp các mӋnh lӋnh vӁ vào dòng nҫy ) UCSicon : biӇu tѭӧng hӋ tӑa ÿӝ Toolbar [tu:lbΊ:] : thanh công cө ( chӭa nhiӅu biӇu tѭӧng, mӛi biӇu tѭӧng là lӋnh trong toolbar) Cross-hair [krΌs] [heΏ]: giao ÿiӇm cӫa hai sӧi tóc theo phѭѫng X và Y Cursor : con chҥy Screen Menu [skri:n] ['menju:]: danh mөc( theo mһc ÿӏnh danh mөc nҫy không mӣ ).ĈӇ tҳt hay mӣ thӵc hiӋn nhѭ sau: trên menu Bar chӑn Tool / Options / Display / chӑn ô “ Display screen menu” [dis'plei] [skri:n] ['menju:] Chú ý : Chӳ in hoa : tên menu Chӳ ÿҫu in hoa ӣ sau có dҩu hai chҩm : tên lӋnh Chӳ ÿҫu in hoa ӣ sau không có dҩu hai chҩm : tên lӵa chӑn ( ít dùng ÿӃn Screen Menu vì không thuұn tiӋn ) I.2. Lѭu trӳ I.2.1. Lѭu bҧn vӁ vӟi tên mӟi Khi mӣ mӝt bҧn vӁ mӟi ÿӇ vӁ, ta nên ÿһt tên ngay, bҵng cách: * Trên thanh Menu : chӑn File\Save as * Tӯ bàn phím : nhҩn tә hӧp phím Crtl-Shift-S * Tӯ dòng Command : gõ vào _saveas ( hoһc saveas ) sau ÿó chӑn ÿѭӡng dҭn, thѭ mөc cҫn lѭu, ÿһt tên và chӑn save trong hӧp thoҥi Ngѭӡi soҥn : KS HuǤnh Trѭӡng Chinh -3- Lѭu hành nӝi bӝ Share-connect.blogspot.com
 4. Trѭӡng Trung cҩp Bách NghӋ GT 2DCAD Hình 1.1 Hӝp thoҥi Save Drawing As I.2.2. Lѭu bҧn vӁ ÿã có tên sҹn * Trên thanh Standard Toolbar ['stændΏd] [tu:lbΊ:]: click vào biӇu tѭӧng * Tӯ bàn phím : nhҩn Ctrl + S * Trên thanh Menu : chӑn File\Save * Tӯ dòng Command : gõ vào save sau ÿó chӑn save trong hӧp thoҥi I.3. Thoát khӓi AutoCAD 2007 Ta có thӇ thӵc hiӋn theo các cách sau: * Trên thanh Menu : chӑn File\Exit * Tӯ bàn phím : nhҩn tә hӧp phím Ctrl-Q hoһc vào biӇu tѭӧng X bên góc phҧi màn hình hay nhҩn tә hӧp phím Alt + F4 * Tӯ dòng Command : gõ vào chӳ Quit hay Exit I.4. Giӟi thiӋu hӝp thoҥi Startup I.4.1. Chӑn Open a Drawing biӇu tѭӧng trong hӝp thoҥi : mӣ bҧn vӁ có sҷn Ngѭӡi soҥn : KS HuǤnh Trѭӡng Chinh -4- Lѭu hành nӝi bӝ Share-connect.blogspot.com
 5. Trѭӡng Trung cҩp Bách NghӋ GT 2DCAD I.4.2. Chӑn Start from Scratch [stΊ:t] [frΌm] [skrætœ] biӇu tѭӧng chӑn Metric ['metrik] bҧn vӁ mӟi có ÿѫn vӏ là mm và kích thѭӟc 420x297,chӑn Imperial [im'piΏriΏl] ÿѫn vӏ ÿѭӧc tính là Inch có kích thѭӟc là 12x9 I.4.3. Chӑn Use a Template [ju:s] [ei] ['templeit]cho phép sӱ dөng bҧn vӁ mүu có sҷn cӫa AutoCad 2007 Chӑn Use a Wizard [ju:s] [ei] ['wizΏd] bҥn tӵ xác ÿӏnh kích thѭӟc bҧn vӁ Ngѭӡi soҥn : KS HuǤnh Trѭӡng Chinh -5- Lѭu hành nӝi bӝ Share-connect.blogspot.com
 6. Trѭӡng Trung cҩp Bách NghӋ GT 2DCAD Chӑn Advanced Setup / Ok [Ώd'vΊ:nst] ['setΧp] ( bҥn chӑn tuҫn tӵ nhѭ trong hình ) Hӝp thoҥi Advanced Setup ( Thҿ Units ) Trong hӧp thoҥi Advanced Setup, thҿ Units ['ju:nit] chӑn Decimal ['desiml] phҫn Precision [pri'siέn] chӑn 0.00. TiӃp chӑn Next, thҿ Angle ['ædžgl] có dҥng Hӝp thoҥi Advanced Setup ( Thҿ Angle ) Chӑn nhѭ trong hình , tiӃp chӑn next thҿ Angle Mesuse ['ædžgl] Ngѭӡi soҥn : KS HuǤnh Trѭӡng Chinh -6- Lѭu hành nӝi bӝ Share-connect.blogspot.com
 7. Trѭӡng Trung cҩp Bách NghӋ GT 2DCAD Hӝp thoҥi Advanced Setup ( Thҿ Angle Measuse ) Thҿ Angle Measuse chӑn hѭӟng ÿông ( East ), TiӃp chӑn next thҿ Angle Direction ['ædžgl] [di'rekœn] dir·ec·tion Hӝp thoҥi Advanced Setup ( Thҿ Angle Direction ) Thҿ nҫy chӑn chìӅu quay : chӑn Counter – Clockwise [coun·ter clock·wise] ['kauntΏ] ['klΌkwaiz] ngѭӧc chiӅu quay kim ÿӗng hӗ chӑn Clockwise cùng chiӅu quay kim ÿӗng hӗ TiӃp chӑn next thҿ Area ['eΏriΏ] Ngѭӡi soҥn : KS HuǤnh Trѭӡng Chinh -7- Lѭu hành nӝi bӝ Share-connect.blogspot.com
 8. Trѭӡng Trung cҩp Bách NghӋ GT 2DCAD Hӝp thoҥi Advanced Setup ( Thҿ Area ) Thҿ nҫy chӑn kích thѭӟc khә giҩy vӁ và ÿӏnh giҩy ngang hay ÿӭng, sau ÿó chӑn Finish Chӑn Quick Setup [kwik] ['setΧp] I.4.4. Chӑn nhanh kích thѭӟc và ÿѫn vӏ trang vӁ / Ok Hӝp thoҥi Quick Setup xuҩt hiӋn, trong thҿ Units ['ju:nit] hӝp thoҥi nҫy chӑn ÿѫn vӏ bҧn vӁ, sau khi chӑn xӑng bҥn chӑn next Ngѭӡi soҥn : KS HuǤnh Trѭӡng Chinh -8- Lѭu hành nӝi bӝ Share-connect.blogspot.com
 9. Trѭӡng Trung cҩp Bách NghӋ GT 2DCAD Hӝp thoҥi Quick Setup thҿ Units Hӝp thoҥi Quick Setup thҿ Are [Ί:]chӑn kích thѭӟc trang vӁ / sau khi chӑn bҥn Click vào Finish Hӝp thoҥi Select File [si'lekt] [fail] ( Hӝp thoҥi open ) Ngѭӡi soҥn : KS HuǤnh Trѭӡng Chinh -9- Lѭu hành nӝi bӝ Share-connect.blogspot.com
 10. Trѭӡng Trung cҩp Bách NghӋ GT 2DCAD PHҪN II GIӞI THIӊU KHÁI QUÁT II. 1 Thanh tiêu ÿӅ (Title bar) ['taitl][bΊ:]: thӇ hiӋn tên bҧn vӁ Vӏ trí cӫa Title bar nhѭ hình Nút ÿiӅu khiӇn màn hình: nҵm bên trái hay bên phҧi thanh tiêu ÿӅ nhѭ Thanh tiêu ÿӅ II . 2 Thanh trình ÿѫn (Menu bar) ['menju:] [bΊ:]:( Thí dө trình ÿѫn Edit ) Chӑn trình ÿѫn Edit ['edit] Trên Menu bar có nhiӅu trình ÿѫn, nӃu ta chӑn mӝt trình ÿѫn nào ÿó, thì mӝt trình ÿѫn thҧ (Full Down Menu) sӁ hiӋn ra ÿӇ ta chӑn lӋnh kӃ tiӃp. II . 3 Thanh công cө chuҭn (Standard Toolbar) ['stændΏd ] [tu:lbΊ:] Thanh Standard HiӇn thӏ thanh Standard bҵng cách: Right click vào mӝt biӇu tѭӧng trên thanh bҩt kǤ, chӑn thanh công cө cҫn dùng Thí dө nhѭ hình bên dѭӟi Ngѭӡi soҥn : KS HuǤnh Trѭӡng Chinh - 10 - Lѭu hành nӝi bӝ Share-connect.blogspot.com
 11. Trѭӡng Trung cҩp Bách NghӋ GT 2DCAD Right click vӏ trí bҩt kì trên thanh Standard (thí dө tҥi vӏ II . 4 Thanh thuӝc tính (Properties) ['prΌpΏti] Thanh thuӝc tính HiӇn thӏ thanh Object Properties bҵng cách: Tӯ Menu: chӑn View\Toolbars....Hӝp thoҥi Toolbar mӣ ra: click vào ô Object Properties (nhѭ hình 1.13). II . 5 Dòng lӋnh (Command line) [kΏ'mΊ:nd] [lain] Dòng lӋnh Ta thӵc hiӋn lӋnh bҵng cách gõ tӯ bàn phím vào dòng command này. Có thӇ hiӇn thӏ sӕ dòng Command bҵng cách: * Co dãn trӵc tiӃp trên vùng Command ÿѭa chuӝt vào cҥnh trên cӫa vùng Command giӳ chuӝt trái rê ÿӇ ÿѭӧc khoҧng cách tuǤ chӑn II . 6 Thanh trҥng thái (Status bar) ['steitΏs] [ bΊ:] Thanh trҥng thái Cho ta biӃt tӑa ÿӝ ÿiӇm và trên thanh này cNJng có các chӃ ÿӝ SNAP [snæp], GRID [grid], ORTHO, OSNAP, ... sӁ ÿӅ cұp sau. II . 7 Vùng Menu màn hình (Screen Menu) Vùng Screen Menu cNJng có chӭc năng nhѭ thanh Menu chính và nӃu ÿѭӧc hiӇn thӏ nó sӁ nҵm bên phҧi màn hình AutoCAD. HiӇn thӏ vùng Screen Menu bҵng cách: Ngѭӡi soҥn : KS HuǤnh Trѭӡng Chinh - 11 - Lѭu hành nӝi bӝ Share-connect.blogspot.com
 12. Trѭӡng Trung cҩp Bách NghӋ GT 2DCAD Tӯ thanh Menu: chӑn Tools\Preferences ['prefrΏns]. Hӝp thoҥi Options mӣ ra, chӑn Display. Sau ÿó click ô Display Screen menu Scren Menu II . 8 Các thanh cuӕn (Scroll bars ) [skroul] HiӇn thӏ các thanh cuӕn bҵng cách: Tӯ thanh Menu: chӑn Tools\Options. Trong hӝp thoҥi Options, chӑn thҿ Display. Sau ÿó click chӑn dòng Display Scroll bars in Drawing window Hӝp thoҥi Options II . 9 Con trӓ (Cursor) và Vùng vӁ (Drawing Window) con trӓ Cursor Cursor ['kΏ:sΏ]: thӇ hiӋn vӏ trí ÿiӇm vӁ ӣ trên màn hình. Bình thѭӡng cursor có dҥng ô hình vuông (box) và 2 ÿѭӡng thҷng trӵc giao (crosshair) ['kΏ:sΏ][heΏ] tҥi tâm hình vuông. Khi hiӋu chӍnh ÿӕi tѭӧng, cursor có dҥng box ĈiӅu chӍnh ÿӝ dài hai sӧi tóc bҵng cách vào Tools \Options. Hӝp thoҥi Options mӣ ra, chӑn Display sau ÿó gӓ vào sӕ chӍ dӝ dài hai sӧi tóc ( thí dө 50 ) trong khung Crosshair size['kΏ:sΏ][heΏ][saiz] Ngѭӡi soҥn : KS HuǤnh Trѭӡng Chinh - 12 - Lѭu hành nӝi bӝ Share-connect.blogspot.com
 13. Trѭӡng Trung cҩp Bách NghӋ GT 2DCAD Vùng vӁ là vùng ta sӁ thӇ hiӋn các ÿӕi tѭӧng vӁ. II . 10 Thay ÿәi màu vùng vӁ Thay ÿәi màu vùng vӁ và Crosshair bҵng cách: Trên Menu bar vào Tools\Options. Trong hӝp thoҥi Options, chӑn Display. [dis'plei] Chӑn ô Colors . Hӝp thoҥi Drawing Window Clors nhѭ hình (a,b) Context Chӑn 2D model space Interface element chӑn Unifrom background (thay ÿәi màu nӅn vùng vӁ), rӗi click vào ô Color chӑn màu ta thích sau ÿó chӑn Aplly & close. (Hình a). Màu mһc ÿӏnh cӫa AutoCAD (Default Colors) [di'fΌ:lt] ['kΧlΏ] là màu ÿen (black) Và Context Chӑn Sheet / Layout Interface element chӑn Unifrom background , rӗi click vào ô color chӑn màu ta thích (Hình.b) Sau ÿó chӑn Aplly & close. Ngѭӡi soҥn : KS HuǤnh Trѭӡng Chinh - 13 - Lѭu hành nӝi bӝ Share-connect.blogspot.com
 14. Trѭӡng Trung cҩp Bách NghӋ GT 2DCAD Hình.a Hình.b Ngѭӡi soҥn : KS HuǤnh Trѭӡng Chinh - 14 - Lѭu hành nӝi bӝ Share-connect.blogspot.com
 15. Trѭӡng Trung cҩp Bách NghӋ GT 2DCAD CHѬѪNG II TӘ CHӬC BҦN VӀ Khi ÿã khӣi ÿӝng AutoCAD, nhѭ ÿã ÿӅ cұp trong chѭѫng trѭӟc, hӝp thoҥi Creating New Drawing sӁ hiӋn ra, sau khi lӵa chӑn mӝt trình nào ÿó, ta có thӇ vӁ ngay. Nhѭng tӕt nhҩt là ta nên ÿһt tên và lѭu vào thѭ mөc. Sau ÿó: xác ÿӏnh các thông sӕ cҫn thiӃt cho bҧn vӁ. Ví dө: kích thѭӟc giҩy vӁ, ÿѫn vӏ, tӍ lӋ ... ÿѭӧc gӑi là tә chӭc bҧn vӁ. Các bѭӟc tә chӭc thӇ hiӋn nhѭ sau : III.1. ĈӎNH ÐѪN Vӎ BҦN VӀ Tӯ Pull-down Menu : Format / Units ['fΌ:mæt] / ['ju:nit] [pul]- [daun] ['menju:] Tӯ Command : units hoһc (Ddunits) Có 5 lӵa chӑn ÿѫn vӏ ÿo chiӅu dài và 5 lӵa chӑn ÿѫn vӏ ÿo góc. Ðo chiӅu dài (Length) [ledžLJ]: Type [taip]{kiʀu; loɞi} ( danh sách các ÿѫn vӏ )Scientific [,saiΏn'tifik] {khoa h͍c; có tính khoa h͍c}, Decimal ['desimΏl] { thɪp phân}, Engineering [,endέi'niΏridž] { khoa h͍c hoɴc nghɾ nghiʄp cͧa k͹ sɉ }, Architectural [,Ί:ki'tektœΏrΏl] { kiɼn trúc } và Fractional ['frækœΏnl] { phân s͑ } ( TCVN chӑn Decimal ) Precision [pri'siέn] ( danh sách ÿӝ chính xác hoһc sӕ thұp phân có nghƭa ta chӑn 0 hoһc 0.0000 ) Ðo góc(Angle) ['ædžgl] : Decimal Degrees ['desimΏl] [di'gri:], Deg/Min/Sec. Grads, Radians và Surveyor [sΏ:'veiΏ] ( ÿѫn vӏ cӫa ÿӏa chính )Sau khi chӑn xong click Ok Thông thѭӡng ÿѫn vӏ ÿo chiӅu dài chӑn Decimant, ÿѫn vӏ ÿo ÿӝ góc chӑn Deg/Min/Sec Hӝp thoҥi Drawing Units va hӝp thoҥi Direction Control III.2. Dҥng ÿѫn vӏ ÿo chiӅu dài (Units) Hӝp thoҥi Drawing Units Ngѭӡi soҥn : KS HuǤnh Trѭӡng Chinh - 15 - Lѭu hành nӝi bӝ Share-connect.blogspot.com
 16. Trѭӡng Trung cҩp Bách NghӋ GT 2DCAD Architectural [,Ί:ki'tektœΏrΏl]: ÿo theo foot và inch; phҫn inch thӇ hiӋn dѭӟi dҥng hӛn sӕ Decimal ['desimΏl] : ÿo theo dҥng thұp phân. Engineering [,endέi'niΏridž] : ÿo theo foot và inch; phҫn inch thӇ hiӋn dѭӟi dҥng thұp phân NӃu ta chӑn mӝt trong 2 dҥng Engineering và Architectural thì AutoCAD xem 1 ÿѫn vӏ vӁ (ÿѫn vӏ ta nhұp vào) là 1 inch, nghƭa là khi ta nhұp kích thѭӟc ÿӕi tѭӧng vӁ mà không kèm theo ÿѫn vӏ, AutoCAD sӁ hiӇu theo inch. Scientific [,saiΏn'tifik] : ÿo theo dҥng lNJy thӯa. Fractional ['frækœΏnl] : ÿo theo dҥng hӛn sӕ III.3. Dҥng ÿѫn vӏ ÿo góc (Angles) Decimal Degrees [di'gri:] : ÿo theo ÿӝ thұp phân cӫa góc Deg/Min/Sec : ÿo theo ÿӝ phút giây cӫa góc Grads : ÿo theo gradient thұp phân cӫa góc Radians : ÿo theo radian thұp phân cӫa góc Surveyor : ÿo theo góc ÿӏnh hѭӟng trong Trҳc lѭӧng. Sӕ ÿo góc ÿѭӧc thӇ hiӋn theo ÿӝ/(phút)/(giây) kèm theo hѭӟng, ÿѭѫng nhiên góc thӇ hiӋn theo dҥng Surveyor sӁ nhӓ hѫn hoһc bҵng 900 III.4. Direction [di'rekœn] ( phѭѫng hѭӟng ) Hӝp thoҥi Direction control NӃu ta click vào tùy chӑn Direction. Hӝp thoҥi Direction control sӁ mӣ ra nhѭ hình Trong ÿó: East : chiӅu dѭѫng trөc x làm chuҭn ÿӇ tính góc 0 North : chiӅu dѭѫng trөc y làm chuҭn ÿӇ tính góc 0 West : chiӅu âm trөc x làm chuҭn ÿӇ tính góc 0 South : chiӅu âm trөc y làm chuҭn ÿӇ tính góc 0 Ngѭӡi soҥn : KS HuǤnh Trѭӡng Chinh - 16 - Lѭu hành nӝi bӝ Share-connect.blogspot.com
 17. Trѭӡng Trung cҩp Bách NghӋ GT 2DCAD Other : nӃu chӑn tùy chӑn này, cho phép ta chӑn góc 0 là mӝt góc bҩt kǤ (ta có thӇ gõ trӵc tiӃp vào dòng angle hoһc chӑn pick. Hӝp thoҥi Direction control Clockwise : chӑn tùy chӑn này, góc dѭѫng sӁ là chiӅu thuұn chiӅu kim ÿӗng hӗ Mһc nhiên AutoCAD, không chӑn Clockwise và góc 0 theo East. III.5. Hӊ SӔ Tӌ Lӊ & GIӞI HҤN BҦN VӀ III.5.1. HӋ sӕ tӍ lӋ (Scale Factor) Scale factor [skeil] ['fæktΏ] chính là mүu sӕ cӫa tӍ lӋ bҧn vӁ ta muӕn ÿӏnh. Ví dө: bҧn vӁ tӍ lӋ 1/10 thì Scale factor sӁ là: Scale factor = 10 Scale factor không phҧi là mӝt lӋnh ÿӝc lұp cӫa AutoCAD mà nó sӁ xuҩt hiӋn khi ta thӵc hiӋn lӋnh MvSetup. III.5.2. LӋnh Mvsetup LӋnh Mvsetup dùng ÿӇ tә chӭc các vҩn ÿӅ bҧn vӁ nhѭ: chӑn hӋ ÿѫn vӏ, tӍ lӋ chung cho bҧn vӁ và khә giҩy vӁ hiӇn thӏ trên màn hình ... ÐӇ gӑi lӋnh Mvsetup: Tӯ dòng Command: Mvsetup AutoCAD sӁ hiӋn ra các thông báo sau: Initializing... Enable paper space? [ No/Yes ]: n Dòng này ta chӑn n, nghƭa là NO, ta chӑn không gian ta thѭӡng vӁ nhҩt. Enter units type [ Scientific/Decimal/Engineering/Architectural/Metric ]: m Dòng này yêu cҫu ta chӑn ÿѫn vӏ cho bҧn vӁ, nӃu ta chӑn là m (Metric) thì mӝt ÿѫn vӏ ta nhұp vào sӁ tѭѫng ӭng vӟi 1 mm. Ngѭӡi soҥn : KS HuǤnh Trѭӡng Chinh - 17 - Lѭu hành nӝi bӝ Share-connect.blogspot.com
 18. Trѭӡng Trung cҩp Bách NghӋ GT 2DCAD Enter the scale factor: 10 Dòng này yêu cҫu ta chӑn scale factor ( tӍ lӋ ) bҧn vӁ, nӃu bҧn vӁ có nhiӅu tӍ lӋ, ta sӁ chӑn scale factor là tӍ lӋ có mүu sӕ lӟn nhҩt. Ví dө: Bҧn vӁ ta có 3 tӍ lӋ: 1/1; 1/2; 1/10, ta sӁ chӑn scale factor = 10. Enter the paper width: 297 Dòng này yêu cҫu ta chӑn bӅ rӝng khә giҩy vӁ. Enter the paper height: 210 Dòng này yêu cҫu ta chӑn chiӅu cao khә giҩy vӁ. ( Bҥn có thӇ chӑn kích thѭӟc khә giҩy nhѭ phҫn III.5.3 ) Ngѭӡi soҥn : KS HuǤnh Trѭӡng Chinh - 18 - Lѭu hành nӝi bӝ Share-connect.blogspot.com
 19. Trѭӡng Trung cҩp Bách NghӋ GT 2DCAD III.5.3. Giӟi hҥn bҧn vӁ (Drawing Limits['limit])( chӑn kích thѭӟc khә giҩy) Giӟi hҥn bҧn vӁ thӵc hiӋn lӋnh LIMITS, là bӕn ÿiӇm thuӝc hai kích thѭӟc ngang và dӑc (tӭc là hình chӳ nhұt) trong hӋ tӑa ÿӝ (WCS). Giӟi hҥn màn hình cNJng chi phӕi các lӋnh GRID và SNAP nӃu 2 lӋnh này ÿѭӧc mӣ. Giӟi hҥn màn hình giúp ta có thӇ kiӇm soát ÿѭӧc vùng vӁ, rҩt tiӋn lӧi trong viӋc vӁ tӵ do ÿӇ chuyӇn sang phҫn mӅm Word. Trên thanh Menu chính : chӑn Format\Drawing Limits Nhұp vào tӯ dòng Command : Limits Reset Model space limits: Specify lower left corner or [ON/OFF] : € Specify upper right corner : 297,210 € Trong ÿó: · ON : kiӇm tra miӅn vӁ · OFF : bӓ qua kiӇm tra miӅn vӁ · Lower left corner : xác ÿӏnh tӑa ÿӝ góc trái dѭӟi màn hình. Mһc ÿӏnh cӫa AutoCAD là tӑa ÿӝ (0.0000 , 0.0000), ta có thӇ ÿӏnh lҥi tӑa ÿӝ này. · Upper right corner : xác ÿӏnh tӑa ÿӝ góc phҧi trên màn hình ( kích thѭӟc khә giҩy, mһc ÿӏnh 420x297 ), ta có thӇ ÿӏnh lҥi tӑa ÿӝ này. Tùy theo tӍ lӋ cӫa bҧn vӁ và khә giҩy vӁ mà ta sӁ thiӃt lұp lӋnh LIMITS thích hӧp. Góc phҧi trên giӟi hҥn màn hình lúc này sӁ bҵng: khә giҩy nhân vӟi mүu sӕ cӫa hӋ sӕ tӍ lӋ. III.6. CÁC Hӊ THӔNG TӐA ÐӜ III.6.1. Các biӇu tѭӧng cӫa hӋ thӕng tӑa ÿӝ hӋ tӑa ÿӝ WCS hӋ tӑa ÿӝ UCS Trong AutoCAD, hӋ thӕng tӑa ÿӝ cӕ ÿӏnh gӑi là hӋ WCS (World Coordinate System) có gӕc tӑa ÿӝ ÿһt tҥi gӕc (0,0), ӣ góc trái miӅn vӁ, biӇu tѭӧng này thӇ hiӋn nhѭ hình. HӋ thӕng tӑa ÿӝ ÿѭӧc gӑi là tӑa ÿӝ tuyӋt ÿӕi. Tӯ hӋ thӕng tӑa ÿӝ này, nӃu ta thay ÿәi vӏ trí gӕc tӑa ÿӝ sang mӝt vӏ trí mӟi, ta gӑi ÿó là hӋ thӕng tӑa ÿӝ cӫa ngѭӡi sӱ dөng UCS (User Coordinate System), ÐӇ hiӇn thӏ biӇu tѭӧng hӋ thӕng tӑa ÿӝ UCS, ta thӵc hiӋn nhѭ sau: Nhұp vào tӯ dòng Command: Ucsicon Enter an option [ ON/OFF/All/Noorigin/properties ] : on Trong ÿó: · ON : thӇ hiӇn biӇu tѭӧng UCS · OFF : không thӇ hiӋn biӇu tѭӧng UCS Ngѭӡi soҥn : KS HuǤnh Trѭӡng Chinh - 19 - Lѭu hành nӝi bӝ Share-connect.blogspot.com
 20. Trѭӡng Trung cҩp Bách NghӋ GT 2DCAD · All :AutoCAD thӇ hiӋn biӇu tѭӧng trong tҩt cҧ các Viewports ÿang hoҥt ÿӝng · Noorigin : luôn ÿһt UCS tҥi góc trái màn hình · ORigin : ÿһt UCS tҥi gӕc tӑa ÿӝ Chú ý: Ucsicon cNJng là biӃn hӋ thӕng; nӃu Ucsicon = 1,” mӣ” ; nӃu Ucsicon = 0, “tҳt”; nӃu Ucsicon = 2, Ucs ÿһt tҥi gӕc tӑa ÿӝ. III.6.2. Ðӏnh vӏ lҥi hӋ thӕng tӑa ÿӝ UCS ViӋc ÿӏnh lҥi hӋ thӕng tӑa ÿӝ UCS là rҩt cҫn thiӃt, nhҩt là trong môi trѭӡng 3D, chҷng hҥn khi ta vӁ mái nhà, viӋc ÿѭa UCS vӅ mһt phҷng mái nhà là rҩt cҫn thiӃt (z=0). AutoCAD cung cҩp cho ta nhiӅu hình thӭc ÿӏnh vӏ lҥi hӋ thӕng tӑa ÿӝ, tùy trѭӡng hӧp cө thӇ mà ta vұn dөng các tùy chӑn thích hӧp. Nhұp vào tӯ dòng Command : UCS Khi UCS ÿѭӧc khӣi ÿӝng, AutoCAD sӁ ÿѭa ra các tùy chӑn sau: Command: ucs Current ucs name: *WORLD* Specify origin of UCS or [Face/NAmed/OBject/Previous/View/World/X/Y/Z/ZAxis] : Trong ÿó: NӃu nhұp N xuҩt hiӋn dòng Specify origin of new UCS or [Zaxis/3Point/oBject/Face/View/X/Y/Z ] : · Origin : ÿӏnh lҥi ÿiӇm gӕc tӑa ÿӝ · Zaxis : cho phép ÿӏnh lҥi tӑa ÿӝ cӫa trөc z · 3point : ÿӏnh lҥi hӋ thӕng tӑa ÿӝ bҵng 3 ÿiӇm ÿiӇm thӭ nhҩt : ÿӏnh gӕc tӑa ÿӝ ÿiӇm thӭ hai : ÿӏnh chiӅu dѭѫng trөc x ÿiӇm thӭ ba : ÿӏnh chiӅu dѭѫng trөc y · oBject : chӑn mӝt ÿiӇm nào ÿó trên ÿӕi tѭӧng có sҹn và ÿһt gӕc tӑa ÿӝ vào ÿiӇm ÿó · View : ÿһt hӋ thӕng tӑa ÿӝ thҷng góc vӟi ÿiӇm nhìn · X : cho phép quay hӋ thӕng tӑa ÿӝ quanh trөc x · Y : cho phép quay hӋ thӕng tӑa ÿӝ quanh trөc y · Z : cho phép quay hӋ thӕng tӑa ÿӝ quanh trөc z · Prev : trӣ vӅ hӋ thӕng tӑa ÿӝ ÿã ÿӏnh trѭӟc ÿó · Restore : gӑi lҥi hӋ thӕng tӑa ÿӝ ÿã lѭu trӳ · Save : lѭu trӳ hӋ thӕng tӑa ÿӝ · Del : xóa bӓ hӋ thӕng tӑa ÿӝ ÿã lѭu trӳ khi không muӕn sӱ dөng nӳa · ? : liӋt kê các hӋ thӕng tӑa ÿӝ ÿã lѭu trӳ · : trӣ vӅ WCS, mһc ÿӏnh NӃu không ÿӏnh lҥi tҥo ÿô bҥn nhұp vào chӳ W (World) III.7. TӐA ÐӜ ÐIӆM AutoCAD xác ÿӏnh vӏ trí ÿӕi tѭӧng theo hӋ thӕng tӑa ÿӝ Descartes và hӋ thӕng tӑa ÿӝ cӵc. ViӋc nhұp tӑa ÿӝ vào AutoCAD có 2 hình thӭc chính: tӑa ÿӝ tuyӋt ÿӕi và tӑa ÿӝ tѭѫng ÿӕi. Ngѭӡi soҥn : KS HuǤnh Trѭӡng Chinh - 20 - Lѭu hành nӝi bӝ Share-connect.blogspot.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2