intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Hướng dẫn vẽ Histogram office 2003

Chia sẻ: Nguyễn Thế Anh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:17

173
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu đồ Histogram là một tập hợp các cột biểu thị tần suất xuất hiện của một đại lượng theo dõi theo giá trị gia tăng trên trục hoành. Biểu đồ này dùng cho phân tích thống kê đối với sự phân tích với một đại lượng thống kê cần theo dõi. Bài giảng Hướng dẫn vẽ Histogram office 2003 dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về điều này.

 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hướng dẫn vẽ Histogram office 2003

 1. Taàn soá Ñöôøng kính truïc 21 LSL CL USL 18 15 12 9 6 3 0 (mm)
 2. EÅU ÑOÀ COÄT - histogram 49. 50 50. 6 4 Qui caùch thöôøng ñöôïc bieåu thò baèng giaù trò giöõa hay khoaûng nhö 50.0 ± 0.4 (mm). Neáu giaù trò thöïc teá naèm giöõa giaù trò giôùi haïn treân vaø giaù trò giôùi haïn döôùi thì chaáp nhaän, ñieàu naøy nghóa laø möùc ñoä phaân taùn naèm trong khoaûng cho pheùp treân laø Tuy nhieân, ñieàu quan troïng laø phaûi bieát chaáp nhaän. ñöôïc möùc ñoä phaân taùn cuûa döõ lieäu hôn laø chæ xem saûn phaåm toát hay xaáu. Bieåu ñoà coät laø moät phöông phaùp ñeå ta coù theå bieát ñöôïc möùc ñoä phaân
 3. EÅU ÑOÀ COÄT - histogram Item: 15T-800110-03 Code:4662 4 Nhìn Lot: 028206 vaøo caùc bieåu Ví duï: ñoà Ta muoán coät beânphaân döôùi1tích loãi2daäp leäc chuùng ta seõ hình cuûa Date: 27-Jul-02 dungsaûn phaåm ra hieän 4662 traïng 3 moät 1 caùch deã daøng Stt Position 1 Position 2 Position 3 Position 4 0.223 0.298 4 Position 1  13.223 13.743 15 0.212 0.305 13.225 13.741 2 Position 1  12 1 2 Position 2  3 0.232 0.208 LSL 0.298 0.295 13.221 CL 13.232 13.750 13.734 USL 91 .5 1 LSL 3 CL USL 4 6 0 .5 S e rie 2 s 0 5 0.213 0.289 13.227 13.729 3 1 96 0.216 0.297 13.225 13.738 0 12 0.176 0.196 0.216 0.230 0.244 0.258 0.272 0.286 0.300 0.314 0.328 0.342 0.356 0.370 0.384 0.398 7 0.218 0.299 13.221 13.738 9 6 8 0.214 0.295 13.230 13.738 6 Position 2  0.213 0.300 13.229 13.741 39 18 0.215 0.296 13.224 13.734 3 10 15 011 0.212 0.308 13.225 13.744 12 0 0.176 0.1 96 0.216 0.230 0.244 0.258 0.272 0.286 0.300 0.314 0.328 0.342 0.356 0.370 0.384 90.398 Qui caùch: 0.176 0.196 0.216 0.230 0.244 0.258 0.272 0.286 0.300 0.314 0.328 0.342 0.356 0.370 0.384 0.398 0.207 0.307 13.229 13.742 12 6 (1) & (2): 0.3 ± 0.07mm 13 0.222 0.295 Position 3  13.223 13.740 3 Position 4  0.220 LSL 0.297 CL13.223 13.739 USL 0 (3) :13.2 LSL ± 0.03 CL USL 14 15 0.215 0.294 13.226 13.734 (4) :13.8 ± 0.1 9 12 16 0.215 0.291 13.222 13.728 6 17 0.210 0.300 13.228 Töø 13.738 baûng keát quaû ño beân caïnh ta khoâng ñaùn 9 6 3 18 0.222 0.299 13.222 giaù 13.743 ñöôïc hieän traïng moät caùch roõ raøng. 3 0 19 0.207 0.298 13.227 Do ñoù ta duøng 13.732 0 bieåu ñoà coät 1 3.1 64 1 3.10.205 20 70 1 3.1 76 1 3.1 82 1 3.1 880.294 1 3.1 94 1 3.200 1 3.206 13.226 1 3.21 2 1 3.21 8 1 3.224 113.725 3.230 1 3.236 1 3.242 1 3.248 1 3.680 1 3.700 1 3.720 1 3.740 1 3.760 1 3.780 1 3.800 1 3.820 1 3.840 1 3.860 1 3.880 1 3.900 1 3.920 1 3.940
 4. EÅU ÑOÀ COÄT - histogram 1.Caùch veõ bieåu ñoà coät Böôùc 1. Thu thaäp döõ lieäu. Tuøy theo lónh vöïc hoaït ñoäng coù theå thu thaäp döõ lieäu vôùi soá löôïng maãu khaùc nhau. (Soá maãu neân lôùn hôn 50 maãu). Böôùc 2. Tìm giaù trò lôùn nhaát (L) vaø giaù trò nhoû nhaát (S). Sau ñoù tính khoaûng sai bieät (R) R= L – S
 5. EÅU ÑOÀ COÄT - histogram 1.Caùch veõ bieåu ñoà coät Ví Moät chi tieát saûn phaåm duï coù qui caùch ñöôøng kính loã laø : 30.2 ± 0.9mm Döõ lieäu thu thaäp ñeå phaân tích möùc ñoä phaân taùn nhö sau: Maãu soá CAÙC KEÁT QUAÛ ÑO 1 29.90 30.10 30.30 30.20 30.10 30.00 29.90 29.70 2 30.60 30.40 29.60 29.50 30.40 29.70 30.00 30.50 3 29.90 29.70 29.10 30.20 30.30 29.40 30.20 29.80 4 29.60 30.60 29.80 29.90 29.80 30.00 30.30 30.00 5 29.90 30.00 29.60 30.50 29.80 29.80 30.40 29.90 6 30.40 29.40 30.30 30.00 29.90 30.30 30.00 29.50 7 30.00 30.40 29.40 30.00 30.00 29.60 29.70 29.90 8 30.50 29.70 29.90 30.10 30.60 29.50 30.40 29.70 9 30.10 29.90 29.30 29.80 30.40 29.20 29.80 30.00 10 30.20 30.80 29.50 29.90 30.20 29.80 30.10 29.90
 6. EÅU ÑOÀ COÄT - histogram 1.Caùch veõ bieåu ñoà coät ùc 1. Xaùc ñònh giaù trò lôùn nhaát vaø nhoû nhaát Maãu soá CAÙC KEÁT QUAÛ ÑO 1 29.90 30.10 30.30 30.20 30.10 30.00 29.90 29.70 2 30.60 30.40 29.60 29.50 30.40 29.70 30.00 30.50 3 29.90 29.70 29.10 30.20 30.30 29.40 30.20 29.80 4 29.60 30.60 29.80 29.90 29.80 30.00 30.30 30.00 5 29.90 30.00 29.60 30.50 29.80 29.80 30.40 29.90 6 30.40 Giaù 29.40trò30.30 lôùn nhaát: L= 30.00 29.90 30.30 30.00 29.50 7 30.00 30.8 30.40 29.40 30.00 30.00 29.60 29.70 29.90 8 30.50 29.70 29.90 30.10 30.60 29.50 30.40 29.70 9 30.10 Giaù 29.90trò29.30 nhoû29.80 nhaát:30.40 S= 29.20 29.80 30.00 10 30.20 29.1 30.80 29.50 29.90 30.20 29.80 30.10 29.90 Tìm giaù trò Max. vaø Min. 30.8 29.1 Böôùc 2. Tính khoaûng sai bieät R= L – S = 1.7
 7. EÅU ÑOÀ COÄT - histogram 1.Caùch veõ bieåu ñoà coät Böôùc 3. Xaùc ñònh soá khoaûng k k ñöôïc choïn döïa vaøo baûng sau: n 50 100 100 250 > 250 K 6 - 10 7 - 12 10 – 20 öôùc 3. Xaùc ñònh ñoä roäng cuûa khoaûng L S R 1 .7 C 0.17 K K 10 Laøm troøn soá C = 0.2
 8. EÅU ÑOÀ COÄT - histogram 1.Caùch veõ bieåu ñoà coät ùc 4. Xaùc ñònh giaù trò giôùi haïn cuûa moãi khoaûng Giaù trò giôùi haïn döôùi cuûa khoaûng 1: L1min= S – C/2 = 29.1 – 0.2/2 = 29.0 Xaùc ñònh giaù trò giôùi haïn moãi khoaûng L2min= L1min + C = 29.0 + 0.2 = 29.2 L3min= L2min + C = 29.2 + 0.2 = 29.4 ………………………….. Laàn löôït tính cho k khoaûng… Giaù trò naèm giöõa cuûa moãi khoaûng: Giöõa 1 = (L1min + L2min)/2 = 29.1 ……..Laàn löôït tính cho k khoaûng…
 9. EÅU ÑOÀ COÄT - histogram 1.Caùch veõ bieåu ñoà coät Böôùc 4. Laäp baûng taàn soá Khoaûng Ñieåm giöõa Keát quaû kieåm tra Taàn soá 28.8 ÷ 29.0 28.900 0 29.0 ÷ 29.2 29.100 1 29.2 ÷ 29.4 29.300 2 29.4 ÷ 29.6 29.500 7 29.6 ÷ 29.8 29.700 10 29.8 ÷ 30.0 29.900 20 30.0 ÷ 30.2 30.100 16 30.2 ÷ 30.4 30.300 10 30.4 ÷ 30.6 30.500 10 30.6 ÷ 30.8 30.700 3 30.8 ÷ 31.0 30.900 1 31.0 ÷ 31.2 31.100 0 Toång coäng 80
 10. EÅU ÑOÀ COÄT - histogram ùch veõ bieåu ñoà coät bằng excel Böôùc 5. Veõ bieåu ñoà
 11. EÅU ÑOÀ COÄT - histogram aùch veõ bieåu ñoà coät bằng excel
 12. EÅU ÑOÀ COÄT - histogram aùch veõ bieåu ñoà coät bằng excel Tool -> Data analysis -> Histogram
 13. EÅU ÑOÀ COÄT - histogram aùch veõ bieåu ñoà coät bằng excel
 14. EÅU ÑOÀ COÄT - histogram aùch veõ bieåu ñoà coät bằng excel
 15. EÅU ÑOÀ COÄT - histogram aùch veõ bieåu ñoà coät bằng excel
 16. EÅU ÑOÀ COÄT - histogram aùch veõ bieåu ñoà coät bằng excel
 17. EÅU ÑOÀ COÄT - histogram aùch veõ bieåu ñoà coät bằng excel Ñöôøng kính truïc Taàn soá 21 LSL CL USL 18 15 12 9 6 3 0 (mm)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2