intTypePromotion=1

GIÁO TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU_CHƯƠNG 1

Chia sẻ: Nguyen Phuong Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

0
87
lượt xem
11
download

GIÁO TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU_CHƯƠNG 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình này cung cấp những kiến thức cơ bản về nguyên lý tổ chức và khai thác đúng đắn một hệ CDSL, d9a8c55 biệt trong mô hình quan hệ. Cung cấp và rèn luyện cho sinh viên khả năng thiết kế (logic) một hệ thống CDSL quan hệ. Thực hành cài đặt các ráng buộc toàn vẹn và tối ưu hóa biểu thức tìm kiếm trên SQL Server.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU_CHƯƠNG 1

 1. C¬ së d÷ liÖu Môc tiªu Cung cÊp nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ nguyªn lý tæ chøc vµ khai th¸c ®óng ®¾n mét hÖ CSDL, ®Æc biÖt trong m« h×nh quan hÖ. Cung cÊp vµ rÌn cho sinh viªn kh¶ n¨ng thiÕt kÕ (logic) mét hÖ CSDL quan hÖ. Thùc hµnh cµi ®Æt c¸c rµng buéc toµn vÑn vµ tèi −u hãa biÓu thøc t×m kiÕm trªn SQL Server Hồ Cẩm Hà - ĐH Sư phạm Hà nội 1
 2. Tµi liÖu tham kh¶o 1.Hå ThuÇn, Hå CÈm Hµ, C¸c hÖ c¬ së d÷ liÖu: LÝ thuyÕt vµ thùc hµnh, 2 tËp, NXBGD 2004-2005. 2 NguyÔn Kim Anh, Nguyªn lÝ c¸c hÖ CSDL, NXB §¹i häc quèc gia, 2004 3. Jeffrey D. Ullman, Nguyªn lý c¸c hÖ c¬ së d÷ liÖu vµ c¬ së tri thøc, Biªn dÞch : TrÇn §øc Quang tËp 1, tËp 2, NXB Thèng kª, 1999. 4. §ç Trung TuÊn, C¬ së d÷ liÖu quan hÖ, NXB Gi¸o dôc, 1998 Hồ Cẩm Hà - ĐH Sư phạm Hà nội 2
 3. Tµi liÖu tham kh¶o 5. Date C.J., “An introduction to database systems”, seventh edition, Addison. Wesley, 2000. 6. Hector Garcia - Monila, Ullman J.D., Jennifer Widom “Database Systems: The complete Book", Prentice Hal, 2002 . 7. Thomas Connolly, Carolyn Begg, Anne Strachan, "Database systems. A Practical Approach to Design, Implementation, and Management", Second Edition, Addison Wesley Longman Limited 1999. 8. Ullman J.D., J. Widom “A first course in Database Systems", Prentice - Hall, 1997. Hồ Cẩm Hà - ĐH Sư phạm Hà nội 3
 4. HỆ THỐNG THÔNG TIN
 5. Chương1. Khái quát về các hệ CSDL 1.CSDL là gì? tích hợp các dữ liệu phản ánh hoạt động (operational data) của một tổ chức lưu trữ trên các thiết bị nhớ nhiều người dùng với các mục đích khác nhau Tại sao cần đến các hệ CSDL Hồ Cẩm Hà - ĐH Sư phạm Hà nội 5
 6. HÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu lµ g×? PhÇn mÒm cho phÐp ng−êi dïng giao tiÕp víi CSDL, cung cÊp m«i tr−êng thuËn lîi vµ hiÖu qu¶ ®Ó t×m kiÕm vµ l−u tr÷ th«ng tin cña CSDL
 7. 2. KiÕn tróc ba møc cña mét hÖ CSDL Môc ®Ých : sù t¸ch biÖt quan niÖm vÒ CSDL cña nhiÒu ng−êi sö dông víi nh÷ng chi tiÕt biÓu diÔn vÒ vËt lý cña CSDL
 8. 3. L−îc ®å vµ thÓ hiÖn cña CSDL l−îc ®å CSDL (database schema) thÓ hiÖn cña CSDL (database instance) Hồ Cẩm Hà - ĐH Sư phạm Hà nội 8
 9. 4. §éc lËp d÷ liÖu Lược đồ ngoài Lược đồ ngoài Lược đồ ngoài Ánh xạ mức ngoài / Độc lập dữ liệu mức logíc mức khái niệm Lược đồ khái niệm Độc lập dữ liệu mức vật lý Ánh xạ mức khái niệm / mức trong Lược đồ trong Hồ Cẩm Hà - ĐH Sư phạm Hà nội 9
 10. §éc lËp d÷ liÖu §éc lËp vËt lý (lµ g×? v× sao ph¶i thay ®æi l−îc ®å vËt lý) §éc lËp logic (lµ g×? v× sao ph¶i thay ®æi l−îc ®å logic) Hồ Cẩm Hà - ĐH Sư phạm Hà nội 10
 11. The Range of Database Applications Personal Database – standalone desktop database Workgroup Database – local area network (
 12. Typical data from a personal computer database Hồ Cẩm Hà - ĐH Sư phạm Hà nội 12
 13. Workgroup database with local area network Hồ Cẩm Hà - ĐH Sư phạm Hà nội 13
 14. An enterprise data warehouse Hồ Cẩm Hà - ĐH Sư phạm Hà nội 14
 15. Components of the Database Environment CASE Tools – computer-aided software engineering Repository – centralized storehouse of metadata Database Management System (DBMS) – software for managing the database Database – storehouse of the data Application Programs – software using the data User Interface – text and graphical displays to users Data Administrators – personnel responsible for maintaining the database System Developers – personnel responsible for designing databases and software End Users – people whoẩuse - theưapplications and Hồ C m Hà ĐH S phạm Hà nội 15 databases
 16. Components of the database environment Hồ Cẩm Hà - ĐH Sư phạm Hà nội 16
 17. 5.Nh÷ng c¸ch tiÕp cËn mét CSDL M« h×nh d÷ liÖu lµ mét tËp c¸c kh¸i niÖm vµ ký ph¸p dïng ®Ó m« t¶ d÷ liÖu, c¸c mèi quan hÖ cña d÷ liÖu, c¸c rµng buéc trªn d÷ liÖu cña mét tæ chøc. Hồ Cẩm Hà - ĐH Sư phạm Hà nội 17
 18. M« h×nh d÷ liÖu phÇn m« t¶ cÊu tróc cña CSDL; phÇn m« t¶ c¸c thao t¸c, ®Þnh nghÜa c¸c phÐp to¸n ®−îc phÐp trªn d÷ liÖu; phÇn m« t¶ c¸c rµng buéc toµn vÑn ®Ó ®¶m b¶o sù chÝnh x¸c cña d÷ liÖu. Hồ Cẩm Hà - ĐH Sư phạm Hà nội 18
 19. M« h×nh d÷ liÖu C¸c m« h×nh logic trªn c¬ së ®èi t−îng (Object-Based Data Models) C¸c m« h×nh logic trªn c¬ së b¶n ghi (Record-Based Data Models) Hồ Cẩm Hà - ĐH Sư phạm Hà nội 19
 20. M« h×nh d÷ liÖu (Object-Based Data Models) M« h×nh thùc thÓ - mèi quan hÖ M« h×nh h−íng ®èi t−îng M« h×nh d÷ liÖu ng÷ nghÜa M« h×nh d÷ liÖu chøc n¨ng Hồ Cẩm Hà - ĐH Sư phạm Hà nội 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2