intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình công nghệ chế tạo máy - Chương 12: Phương pháp gia công mặt trụ

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

227
lượt xem
66
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Giáo trình công nghệ chế tạo máy dùng trong các tường trung học công nghiệp được biên soạn trên cơ sở " Chương trình đào tạo trung học chuyên nghiệp ngành sửa chữa khai thác thiết bị cơ khí, chuyên ngành cắt gọt kim loại và sửa chữa " do Phạm Ngọc Dũng chủ biên - Chương 12: Các phương pháp gia công mặt trụ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình công nghệ chế tạo máy - Chương 12: Phương pháp gia công mặt trụ

 1. ! "#$ %&' '( ') !* + , # , +, -* . - /012 !" # 3 4 5- % "#$ 6- 7 8 '%9 ": # "; : "#< !* : "#< '= - > ? 90* '%9 ": @ : "#< A' % A' : "#< B ;" "9 6- & 3 4 5- % "#$ 6- * C- : "#< D A' % A' : "#< B /"#< 2 ;" - "#< '= 4 E &' '( ') 0 ": * 4 /": F-. ! 2.": D "#< .": "G B .": " - 3 ?/ 2 "#$ H * I : "#< D . $, !J ? α. "#< B : '%9 ": C8 & : "#< '= 4 /- A' % A' "#< B @ ?2 K -* %&' ' # .4 " - ": L 5+ ? 3 " H 4 5- % "#$ 6- * C- : "#< M N /"#< O . %,P . "#< - M N 2 A' % 5' A' : "#< B /"#< 2 - : "#< O 0 . %,P 0 ? %&' '( ') 0* ": 4 ./": F-2.": "G B + C Q .": " - $ " #
 2. Q 0 :,# * , +, C M . ? 6- & H C6 R '%9 ": 0* '%9 ": 6- H S '%9 ": Q G '%9 ": L /% '%9 ": 20* '%9 ": A' % 4 @ L %@, 4 '%9 ": 6% C - #< 0* '%9 ": D C- * +% C- 8 Q "9 , !* T' C* , K '%& Q ? 9 8 Q & +0-6 +% Q . -* Q > ? 9 "#$ 8 Q & +0-6 +% C- R . +% , %. +% - U- Q ? M' " . #< C- V? : !* 0#W D X& C- Q " H 0#W ? 9- 'N P- H C6 6- & 8 Q '%& Q .! Q +%. C - 9 'N Q *, Y !*- %&' '( ') !* Y 'M "6 Z[ Y Q @ ,# , +, Q \ Q ? 9 6- "#$ &'C C6 T + ' #+ . / - 0] -* 2. + " '. " H 4 5- %. P - !* P -* ^ / H _2 `: L 5+ @ '%& Q, ': !*- + % ' ; ' "B%\ a `: L 5+ B +% Q # ": " - L. 0Q - ": 4 ; #$ .": 0Q B #J !* '^ a `: ! @ Q; Q aH 6 C- a H ": % T B Z S+ Q , +, Q\ S '= \ '= Q Q, ': !*- ! LT .H C6 L #J .": L 5+ L #J . H C+ H !* ! L# "; T S '= ? 90* -* . - . 0 B ., ; 1 $, b !J "'
 3. [ Y Q@ ,# , +, Q O# , +, + " \ + " & B , !* :"' ; B. ; ) 8 C-c d + !*- _ 0 B 1 !* ,; ; ) 8 C- K -* eC + "G + '%& Cf "9 + " . "#$ Cf - 5'M * 0 0 !* -6 J * ; S C !* ": S C !* ": Q 0 & A' " M0#$ !* Y 'M ., ': !*- !) 0 Q'. L #J , .H C6 !* L #J [ Q !* g 0 "9 J < +%. # , " - 'M @ +%. ": ! @ S K K #$ 06 h "9 Q . #7 " M0#$ T !* e C ; C' C ': Q h Cf 0 '; !J !* g M h. ; ": M0 .R J C - $, - C- # [ Q _
 4. ÷ ÷ ._ !J T' B' j. i .0#$ 6% C - g j . k!4 . 0 "P l j _ ÷ i *' l ≈ ; ": -6 k . 4 !J , 0-6 h /Om ≤ k .0 ,8 L K 2. "? C6 "+ 9 O# , +, \ O# , +, ? #7 T' " Y 'M !* M0#$ [ * H , ': !*- '1 L #J . + '= !* ": L 5+ `9 B -Y 'M ? 9 Cf ,# , +, T' C -. T' C* . < 6% K #< ? 9Q R + Cf C-: ."+ 0Q ": 3* T -* ? 98 Q R + ,# , +, * ?B - B Z3* ?B 0,# * , +, T -* .?L !6 Y - Cf + T . . 0Q B .n . 1 'o'. . ).? 0#$ " - ": "G B S "#$ +& 0B 1 - "#$ ,& B , !* ; B - "? 0 B 1 0* '= ; M "p "#$ Cf - + '%& #J &0#$ C# "9 0 "p "#$ , B 6 ; "G "T'." - ": L 5+ ` B% > 0* '= Cf -+ '%& !* + A'+ H , P- S bq ' Q0'%Q #< - !& . C6 & D !* 0 B 1 e 0 "9 + 6 + 0Q C- C6 K 0 6% C - '; f - * - "+ Y B' * , * -" b R B - ": L 5+ !* ": ? T Z3 * B ?" "9 0* '= " !@ L 0* T " K ' e "+ L 5+ ? 9 * "#$ !* " H # %&' ' ": ! @ , ; !* , 3 +% * 4 B Cf * -* !* - + " !* ? ). T 0& !J Y 'M -- 5'M * 0-6 i
 5. 0 !* * J ; 3 +% ? 9 0& . , CI +% "9 + s, & < , !* Ct 8 ": -+ A'+ H Q g "G * B K T u *0 , # * , +, * L 5+ ' "p * O# , +, T !* * #< v P- + ., f . "G +. C "-. : T . "w T $, !J "+ ? . * C- . * &' L 5+ ` B% 0,# * , +, &' L 5+ R "6 ": L 5+ M, . ;H h /± . C+ . ! LM 2. ": ? T ? 9 "6 M, _ /X ≤ . µ 2 x#$ & C# -+ '%& *% M h /≤ . _ 2 !* 9 e "#$ + ; !T H C+ .! L & #J Ty* "6 ": L 5+ M, _ K Ty* 8 Q !J ; ": M, L - Q # Y 'M M, " # d 0? 1 98 Q & +0-6 +% + 'R + ,# , +, -. -F .C- . Q - M0#$ + ' 'N P- Y Q@ I ,# , +, !* 'N P- 8+ '%& [- 0* : - ,# , +, , n !* "9 01 M, X m j { ÷ r / M, _÷r2!* ": & !) 0 Q' " !J ": z T L 5+ M, / - M, |2 & V Cf [- 8 Q @ r
 6. %' & +% - : !* T' L . +% Q !* & +0-6 +% + ' # +% 8 ": . +% ! !P. +% , %. +% n $, U Cf - '%& - 0> * - ': *. > - B.> - 0 B' 1 [- 40* '%& '= -+ '%& h I . ÷} -F . C- . Q .P !* ? 9 +01 K' 00 1J H "4 h 'M +% 0 . ": J ! @ Q ; Q -4 - 01 h H> - % '. Ct p% & ? 9 - !J ; ": 0 !* 0 J #$ 6% C - h& + +% '%& Cf ? ": L 5+ !* ; ": - g 0Q !T L #J . H C+ . ! L# "; - #< C- + '%& B @% ' '\ [ M' @ > - # -* Q. ; 6- !* * > - 0J K' * 0#W @ > - "T'. 08 +C C @ > "T' 0* -01 - - - 0Q "/H _ i 2 S4 01 - 0-P. @ % ' 5'M Q !) ? '%9 ": A' % # - & +% Q / H _i 2 L @ !) 0 Q' "G "T'. T R ,D +" L 5+ B% ; +" . ! " # $ #J 6% C - L 5+ % S+ Q #$ 0Q -
 7. `9 , ; "? -* %&' ' " - !T +%. C -. 4 ?+ Q , +, Q #\ [- R + - !) A' %.C - # - & +% Q / Q , +, *% ? Q' A' - & 0 B' H 1 _r2 &[ - & +% Q 2 2 C* Uf 6 C] - .!I B -B - ": ! @ > - .!I " -! LL 5+ @B01 - Uf 0#$ 6% C - h "9 ": ! L ' #7 @08 [ - 01 h. ? 9 Cf > - -. . ? ": ! - "9 - G #J ." B - > - ' `9 Y Y 'M . - #< 4 Cf "G + "9 J < , !* h '%& 0 CM' - M% Cf "' - T' "9 T' 0 f 1 :0 /H b _2 '` ' - 2` ' ? ! !P 2` ' T' {
 8. ( K '%& -F "9 7 : 0B 1 - ": L 5+ ' - !* M, r ÷ { !* V? 98 Q !J + 0 ? z [ -F ? 1 9 "6 ": L 5+ I M, r ÷ { [ -F ? ": ? T @0 > 1 "6 "#$ 9 e 0 "#$ 6 + 0Q !* 0* '%& '= -+ '%& C- . * [ -F #< Cf 01 . Cf C -" H ? 9 !+ Q. -F ? i÷r 0 0 ) .0 1 1 3> #W . ": ! -. Ct B - ": z ? . ": L 5+ -. 0#$ 6% C - 0J Y 'M - ) S+ 0 C - -6 -F !* Y @ ? `9 B - ": L 5+ "G < B -Y 'M . -F #< Cf 6 C] #J /Cf 7 :"' - " '2"9 B - ": ! /H _ ~2 U- 0 , # * , +, !* + + 0 0 "p "#$ -6 1 - - -F U - ? 98 Q & +% C- . +% Q . +% - U- ? 9 I M, _ ÷ i. #< "6 "#$ ": L 5+ $, " Q > ? 9 "6 M, 9 "6 I M, ~ ÷ | /X # e "#$ ;! L ": c z T ? I ." _ .i_2 U - C- ? ": ! -. ; 0#W T' # ,B ; "T' !* "; 5 "9 + ' ": !* ; C), ~
 9. * S+ 9' C] #J -F x#$ C# C- h !* %&' ' "G "T' M P[ C- 0#$ C# ." _ . . C- V - . " . K '0#$ C# A'+ h • 6- Q #$ #$ . s ": ? F # 0#$ C# 0 .C - J ' -. ? 4 !* 6- 0& T 0* B% ? Y -+ '%& C- , P- ; ": C- M, /} " k 2. , 0#$ 6% C - - . J i. k! & Y 'M !] M -[ C- +% ? 9 C- #W - C- 'N ": U- #W / C- 0 , !*- L +% - ? 6 C] #J 2 #< 5% Q #$ 0% : 0 C- ? ": " - @ 1 C- !* +% C- . C - * ; .C - 4 . ?0 C - s- `9 , Q #$ 0% : 0? 1 9 Cf C- 'N ": /? 9 Cf 6 C] #J 2 $, !J M' +- 0 , - Cf C - C- 'N ": ` B% 0 0 C - " * -6 .? 0#W ? Y C ": P- , # #J L !* 8 08 0 / ? "#< 1 L I~ " 2" - ": L 5+ # C- ? 4 + d 0& 1 +% Q 0* : - ,# , +, !6 Y !J Y 'M - & +% Q ? 98 Q + '%& - 0B. 1 }
 10. , S+ 0-6 C- 'N ": ? !* ? 6 C] #J - 0 I !) 0 Q' " . 1 - 7: 01 - 0 ? z C- + 1 '%& 6- , "9 06 & +% Q ? 9 +0 0 -6 1 . . ). p .0 " 1 H S ": 0& 1 +% Q # 8 # '%& - - Q -* -+ '%& Q U - eC - Q 0 ? ": 1 ! M, / 01 h2 [ Q 0 ? "#< 1 L 0 ., J &' '= . T' C* Q' A' - !* ? 9 8 Q & +% C- + C6 :, ` ; !J C* !* % '. -* ! Q +& B , !* : "' ; B - +& >B 4 ? 9 Cf 0 P "9 Y '% ": ! @ /H _ |2 -. / 12 0 3 d 0& 1 + +% *0* ,# , +, !6 Y "6 ": z ? . ": L 5+ -# 8 # '%& *u Tu* ,D % -* 3* 0 ? 1 9 +0 0 -6 1 .01 "6 ": L 5+ " M, . # "#< L @ "+ *, h "#< L @ 0 & !Q 1 * +01 h , ? Y !H ; ": M0J 3* 0 ? 1 9 8 Q |
 11. & + +% * - . +% * !6 Y . +% Q !6 Y !* ? 9 * !) 0 Q' M / X S €i 2. !) 0 Q' ? ": "T' H _ | S+ + + Cf &0 P '% 4 g "G + , # , +, *01 23* 01 A' % 23 * 01 ;" ."+ 6% * 23* B01 C2 3 * B01 uuuuuuuuuu ZZZZZ uuuuuuuuuu % & '( H *% + %&' '( ') • _ H *% + , # , +, • x* *- "9 Y Y 'M !* "6 M0#$ -• {
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=227

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2