intTypePromotion=1

Giáo trình điều khiển chạy tàu trên đường sắt part 3

Chia sẻ: Dasjhd Akdjka | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
61
lượt xem
7
download

Giáo trình điều khiển chạy tàu trên đường sắt part 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cấp tải trọng của cầu không đồng nhất từ T11 đến T22. Đường sắt Việt Nam đi xuyên qua các hầm chủ yếu ở hai tuyến: phía Nam trên tuyến đường Thống Nhất có 27 hầm với chiều dài tổng cộng là 8335 m; phía Bắc tuyến Hà Nội – Lạng Sơn có 8 hầm với tổng chiều dài là 3133,4 m. Phân bố tập trung ở phía bắc dài 1.120 km (từ Tây sang Đông) và chạy dọc đất nước theo hướng Bắc – Nam (dài cả tuyến nhánh khoảng 2.010 km từ Hà Nội đến thành phố Hồ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình điều khiển chạy tàu trên đường sắt part 3

 1. 43 Khi 0,82 ≤ y < 1 7ψ −1(3 −1) ψ [ψ (1+ ρpv + ρv -1] M[n ] = 2 2 cp 32 (1−ψ) ψ Khi 0,7 < y < 0,82 M[ncp] = (1,16 r2v + 0,81r2pv - 0,35) + (2,58r2v + 3,23r2v + 0,75)(Ψ-0,7) D = s[ncp] = M [ncp] BI U 3-1 Tr s D H s bi n d H s ch tt iy Dòng vào Giãn cách ph c v 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 1 0,6 0,7 0,8 0,9 1,00 1,00 rv = 1 rpv = 0,3 0,3 0,36 0,4 0,44 0,58 0,7 0,58 0,5 0,4 0,42 0,5 0,5 0,54 0,50 0,5 0,4 0,45 0,5 0,5 0,46 1 0,35 0,48 0,6 0,69 0,84 0,84 rv = 1 rpv = 0,09 0,15 0,19 0,23 0,27 0,31 0,7 0,58 0,15 0,19 0,24 0,38 0,29 0,32 0,50 0,22 0,28 0,29 0,33 0,37 0,40 e = 0 khi rv = 1 0,03 khi rv = 0,9 0,06 khi rv = 0,8 0,08 khi rv = 0,7 e≈ 0,1 khi rv = 0,7 e = 0,5 y khi rv = 0 và rpv = 0
 2. 44 Bình quân s yêu c u trong h th ng (s yêu c u ch ph c v và ñang ñư c ph c v ). M[nh] = M [ncp] + y Phương sai s yêu c u ch ph c v . D[ncp] = (M [ncp] + D)2 Khi h s ch t n ng y < 0,82 ñ l n D trong bi u 4-1 còn khi 0,822 ≤ y < 1 ñ l n D = 1 - y Phương sai s yêu c u trong h th ng. D[nh] ≈ (M [ncp] )2 Bình quân th i gian ch ph c v tcp = M [ncp] /l Bình quân s yêu c u ch trong h th ng nhi u kênh: S sψ s +1 ( ρ v2 + ρ 2 ) Po Sψ (1 − ρ v ) + (2S - 1) M[n cp ] = pv 2 - S!2(1 − ψ ) 2 2 Trong ñó: Po: xác su t trong h th ng không có m t yêu c u nào −1  S sψ s s −1 n n  Sψ  +∑ Po =   S!(1 − ψ )  n = 0 n!   Còn khi làm vi c trong h th ng b i hai t ph c v (S = 2) ψ 3 ( pv2 + p 2 ) - ψ kt (1 - ρ v ) + 3ε M[n cp ] = pv 2 1 −ψ 2 Bình quân s yêu c u trong h th ng ch ph c v mà ñang ñư c ph c v ) M[nh] = M[ncp] + S y
 3. 45 3.2. Quan h công tác gi a khu ño n ti p giáp - bãi ñón - d c gù. Trong bãi ñón ñoàn tàu ñ n gi i th tác nghi p k thu t ñư ng ñón (tác nghi p hai ch là ki m tra k thu t toa xe) sau ñó gi i th qua d c gù. Do ñó công tác bãi ñón xe d c gù có th coi là hai h th ng ph c v ñám ñóng liên ti p: h th ng 1 (khu ño n n i ti p - bãi ñón) và h th ng 2 (bãi ñón - d c gù). H th ng 1: Khu ño n n i ti p - bãi ñón (h th ng ki m tra k thu t). Dòng vào c a yêu c u. ga l p tàu m t hư ng (H 4-1) t t c các ñoàn tàu các hư ng ñư c ñón vào bãi ñón là dòng vào c a h th ng. T c ñ ñ n c a dòng vào. l = Ngi/24 Trong ñó: Ngi - S ñoàn tàu ñ n gi i th m t ngày ñêm. Khi tính toán g n ñúng (ñ dùng ñ thi t k ga, so sánh phương án trang thi t b k thu t và khi ch n phương pháp t ch c bãi ñón và d c gù). rv = 0,9 - 1. Khi ñoàn tàu ñ n gi i th vào bãi ñón t b n hư ng, hai trong s ñó là ñư ng ñôi, ñóng ñư ng t ñ ng rv = 1. Khi ñoàn tàu ñ n gi i th t tuy n ñư ng ñôi có 60 - 70 ñoàn tàu khách ngày ñêm và hơn. rv = 0,7 - 0,8. ð i v i t t c các trư ng h p còn l i Thi t b ph c v : m = 1/`tkt Trong ñó: tkt - Bình quân th i gian ki m tra k thu t m t ñoàn tàu H s bi n d th i gian ph c v . Xác ñ nh trên cơ s s li u quan sát th c t công vi c c a t ki m tra (200 - 300 s li u th i gian th c t ). Trong thi t k rkt = 0,2 H s ch t t i. Khi làm vi c trong bãi 1 t ki m tra, m t s có x nhóm ykt = l/m = Ngi . t m/24x Ví d tính toán ch tiêu công tác c a h th ng
 4. 46 1. Trong bãi ñón dòng vào Ngi = 60 có m t t ki m tu g m hai nhóm. Th i gian ki m tra k thu t bình quân tkt = 0,36 gi . H s bi n d rv = 0,8, Skt = 0,2. Xác ñ nh th i gian ch ki m tra k thu t bình quân c a t t c các ñoàn. Gi i: H s ch t t i t ki m tra: ykt = Ngi tkt /24 = 600, 36 : 24 = 0,9 Vì ykt > 0,82 nên bình quân s tàu ch ñ i ki m tra k thu t là: (7.0,9 − 1)(3.0,9 − 1) [0,9 (1 + 0,2)2 + 0,82 - 1] = 1,78 M[n ck ] = 32.0,9(1 − 0,9) tck = 24 M[nck]/Ngi = 24 . 1,78 : 60 = 0,71 gi 2. Phù h p v i s li u trên ví d 1 xác ñ nh th i gian rút ng n ch ñ i trong bãi g n u bãi ki m tra b ng 1 t nhưng có ba nhóm ki m tra song song. Bình quân chi u dài th i gian ki m tra k thu t khi trong t ki m tu có ba nhóm 2 = 0,24 giê. ψ kt = 60. 0,24 : 24 = 0,6. 0,36 . 3 Bình quân s ñoàn tàu ch ñ i (1-55) khi tính rv = 0,8 và e ≈ 0,06. 0,6(1 + 0,22 ) + 0,82 − 1 M[n ck ] = + 0,06 = 0,26do n 1  − 1 2  0,6  Bình quân th i gian ch ñ i: tck = 0,24 . 0,26 : 60 = 0,1 gi Th i gian ñ bình quân so v i ki m tu hai nhóm rút ng n. (0,71 - 0,1) + (0,36 - 0,24) = 0,73 gi ð xác ñ nh hi u qu rút ng n so v i ki m tra b ng hai nhóm c n lưu ý t i th i gian ñó c a ñoàn tàu có mang c m xe ñ n k t thúc t p k t bao gi cũng ñư c ưu tiên ki m tra trư c. Bình quân s ñoàn tàu này ph i ch ki m tra k thu t có th xác ñ nh theo công th c.
 5. 47 Khi ykt ≤ 0,7 ψ kt (1 + ρ kt ) + ρ v2 − 1 2 +ε M[n ck ] = 1  2  ψ −γ    kt  Khi 0,82 ≤ ykt < 1 (7ψ kt − 1)(3ψ kt − 1) [ψ kt (1 + ρ kt t) + ρ v - 1] M[n ck ] = 2 2 32ψ kt (1 − γψ kt ) Khi 0,7 < y < 0,82  0,26 ρ 2 + 0,21γ − 0,05 0,35 ρ 2 + 0,25 ρ 2 − 0,1 0,35 ρ v2 + 0,25 ρ kt − 0,1 2 M [nck ] =  (ψ kt−0.7 ) + ε + 0,833  ' − v v kt 1 − 0,7γ 1 − 0,82γ 1 − 0,7γ     Bình quân th i gian ch ki m tra k thu t ñoàn tàu có c m xe k t thúc t p k t. t’ck = 24 M[nck]’/Ngi Trong ñó: g - Ph n ñoàn tàu có c m xe k t thúc t p k t ñ n gi i th ga, trong tính toán có th l y g = 0,65 - 0,7 Áp d ng phương pháp tiên ti n và tăng nhanh tác nghi p, gi m th i gian ñ c a toa xe không ch tác nghi p chính mà m c ñ l n còn th i gian ch ñ i ñ hoàn thành nh ng tác nghi p này. H th ng 2: Bãi ñón - d c gù (h th ng gi i th ) Dòng vào c a h th ng này là dòng ra c a h th ng 1 T c ñ ñ n: l = Ngi/24
 6. 48 H s bi n d dòng ra c a h th ng 1 là h s bi n d c a dòng vào h th ng 2. Thi t b ph c v c a h th ng này là d c gù. Bình quân th i gian ph c v là bình quân cách d c gù tgc. H s bi n d c a th i gian ph c v xác ñ nh b ng quan sát s li u th c t . Trong thi tk rgù = 0,4 T c ñ ph c v : m = 1/t’gc H s ch t t i d c gù: ygù = l/m = Ngit'gc/24 H th ng ch tiêu gi i th . - Bình quân s tàu ch gi i M [ncgi]. - Phương sai s ñoàn tàu ch gi i D [ncgi]. Bình quân s ñoàn tàu có c m xe k t thúc t p k t ch gi i th khi ψ gï (1 + ρ 2 gï ) + ρ r2 − 1 +ε M[n cgi ] = 1  ygu ≤ 0,70 2 −γ  ψ   gï  Khi 0,82 ≤ ygù < 1 (7ψ − 1)(3ψ gï − 1) [ ] ) ψ (1 + ρ ) + ρ M[n cgi ] = −1 gï 2 2 32ψ gï (1 − γψ gu gï gï r Bình quân th i gian ch gi i m t ñoàn tàu: tcgi = 24M [ncgi]/Ngi Bình quân th i gian ch gi i c a ñoàn tàu mang c m xe k t thúc t p k t. t’cgi = 24M [ncgi]’/Ngi Bình quân th i gian ñ c a toa xe trong bãi ñón tñ = tckt + tkt + tcgi Và ñ i v i toa xe trong ñoàn tàu có mang c m xe k t thúc t p k t
 7. 49 tñ = tckt + tkt + tcgi Th i gian ch ñ i ph c v tính t ñi u ki n bình quân kh i lư ng ch y tàu m t ngày ñêm. * S ñư ng c n thi t trong bãi ñón. S ñư ng c n thi t trong bãi ñón xác ñ nh trên cơ s s ñoàn tàu ñ n gi i th ñ ng th i ñ trong bãi ñón g m: S ñoàn tàu ñ trong h th ng m t ch ki m tra k thu t và trong quá trình ki m tra k thu t M[nhk] ñư c xác ñ nh theo công th c và ph thu c h s ch t t i c a t ki m tu còn phương sai s ñoàn tàu trong h th ng D [nhk] cũng ñư c xác ñ nh theo công th c trên. S ñoàn tàu ch h th ng hai M[ncgi] xác ñ nh theo s ph thu c h s ch t t i d c gù. ð c trưng s ñoàn tàu ñ trong bãi ñón (h th ng 1 và 2) xác ñ nh phù h p v i lý thuy t v ñ l n bình quân và phương sai t ng c a hai ñ l n ng u nhiên. S ñoàn tàu bình quân bãi ñón b ng t ng s ñoàn tàu có trong h th ng m t và ch h th ng hai. M[n] = M[nhk] + M[ncgi] Phương sai chung c a s ñoàn tàu trong bãi ñón b ng t ng phương sai các ñoàn tàu h th ng 1 và ch h th ng 2. D[n] = D[nhk] + D[ncgi] và ñ l ch chu n bình quân: s[n] = [nhk] + D[ncgi] S ñư ng c n thi t trong bãi ñón là s ñoàn tàu ñ ng th i cùng ñ trong bãi ñón có tính ñ n ñ l ch bình quân ñ ñ m b o ho t ñ ng bình thư ng công vi c trong bãi, nghĩa là xác su t tr ng i ñón tàu r t bé, ñ tin c y t 0,95 - 0,97. ng
 8. 50 v i ñi u ki n này khi tính toán l y ñ l ch 1,5s[n]. S ñoàn tàu ñ ng th i ñ trong bãi. M[n] + 1,5 s[n] = M[nhk] + M[ncgi] + 1,5 D[nhk] + D[ncgi] C n tính ñ n th i gian chi m d ng ñư ng liên quan ñ n ñón ñoàn tàu vào ga tv và n i ñoàn tàu ñ ñ y lên d c gù tn. S ñư ng do y u t th i gian này. tv + tn . N gi 24 Khi tv + tn = 0,24 gi : tv + tn . = 0,01 Ngi và s ñư ng chung N gi 24 p = 0,01Ngi + M[nhk] + M[ncgi] + 1,5 D[nhk] + D[ncgi] 3.3. Quan h công tác gi a bãi d n, ñư ng ñi u d n l p tàu. Khi ñ u máy d n ho t ñ ng c ñ nh trên m t ñư ng ñi u d n n i v i m t c m ñư ng c a bãi d n tách r i các c m khác hình thành m t h th ng ph c v m t kênh. M i ñ u máy d n ho t ñ ng trên m t c m ñư ng n i v i m t ñi u d n là m t h th ng ph c v . T c ñ dòng vào: l = Nl/ (24md) Trong ñó: Nl - S ñoàn tàu l p trên ga m t ngày ñêm Md - S máy d n làm vi c trên ñư ng ñi u d n * Y u t c a h th ng (bãi d n - ñư ng ñi u d n) Bi u 3-2 Y u t c a h th ng V n d ng vào nhi m v nghiên c u nói chung Dòng vào c a yêu c u T t c các th i ñi m k t thúc t p k t trong nhóm ñư ng n i v i ñư ng ñi u d n. X p hàng ðoàn tàu t p k t xong ch l p tàu
 9. 51 Thi t b ph c v ðư ng ñi u d n, máy d n Dòng ra T t c các th i ñi m k t thúc l p tàu trên c m ñư ng c a bãi d n H s bi n d dòng vào: 0,9 - 1 khi 1 ñ u máy rtk = 0,8 - 0,85 khi 2 ñ u máy 0,75 - 0,70 khi 3 ñ u máy và hơn Th i gian ph c v tl xác ñ nh theo công th c. H s bi n d xác ñ nh trên cơ s quan sát s li u th c t , phân tích kho ng 200 - 300 giá tr quan sát. Thư ng rpv = rl ≈ 0,4 H s ch t t i c a ñ u máy d n: yd = Nltl / 24Md Ch tiêu h th ng l p tàu Bình quân s ñoàn tàu ch l p M[cl] xác ñ nh theo s ph thu c vào h s ch t t i h th ng yd. Bình quân th i gian l p tàu: [n cl ] 24 M t cl = Md Nl Bình quân th i gian ch l p tàu c a các ñoàn tàu ñư c b o ñ m b i ñ y máy. Khi yd ≤ 0,7   ( )   ψ d 1 + ρ l + ρ tk − 1 + ε  24 M d 2 t cl =  '  Nl 1  2 − z   ψ    d    và 0,82 ≤ yd < 1
 10. 52 (7ψd −1)(3 d −1) − 24Md ψ [ψd (1+ ρ 2) + ρ 2 -1] tcl = ' l tk 32 d (1− zψd )nl ψ Khi 07 < yd < 0,82 24 M d  0,35 ρ tk + 0,25 ρ l − 0,1  0,26 ρ tk + 0,21ρ v2 − 0,05 0,35 ρ tk + 0,25 ρ l − 0,1 2 2 2 2 2 (ψ kt−0.7 ) + ε + 8,33 t=  − ' ci 1 − 0,7 z 1 − 0,82 z 1 − 0,7 z Nl     Trong ñó: z- Ph n ñoàn tàu l p xong ñư c ñ m b o ñ u máy t s chung các ñoàn tàu lp ga. * S ñư ng c n thi t trong bãi d n S ñư ng c n thi t trong bãi d n g m hai nhóm: Nhóm ñư ng cơ b n ñ t p k t ñoàn tàu và c m xe vao g m c ñư ng t p k t và xe x p d , xe s a ch a ph i c t toa. Nhóm này ñư c tính trên nguyên t c m i ga ñ n tàu m t c m và tàu c t móc t p k t trên m t ñư ng. Nhóm ñư ng b sung ñ dùng khi ñư ng cơ b n b chi m d ng do ñoàn tàu t p k t xong ch l p và chi m d ng trong quá trình l p. S ñư ng này xác ñ nh trên cơ s s tàu bình quân trong h th ng l p và s ñ l ch chu n ñ m b o ñ tin c y 0,95 - 0,97. Pbs = (M[nhl] + 1,5 D[nhk] ) md Vì M[nhl] ≈ D[nhk] nên Pbs = 2,5M[nhl]Md 3.4. Tính s ñ u máy d n và xác l p quan h công tác gi a d c gù - ñư ng ñi u d n. Gi a h th ng gi i th ñoàn tàu trên d c gù và h th ng l p tàu trên ñư ng ñi u d n có m i quan h ch t ch . Thay th vi c ñ y d n bãi b i ñ u máy d c gù, toa xe có th ñư c ñ y d n bãi phía ñư ng ñi u d n. D c gù có th ñư c giao m t
 11. 53 ph n công tác l p tàu. Khi tăng nhi m v l p tàu cho d c gù thì gi m nhi m v l p tàu cho ñ u máy ñư ng ñi u d n và khi tăng vi c d n bãi cho ñ u máy ñư ng ñi u d n l i d n ñ n gi m kh i lư ng d n bãi cho ñ u máy d c gù. ði u ñó d n ñ n nhi m v xác ñ nh ñ u máy d n h p lý, kinh t cho d c gù và ñư ng ñi u d n cũng như phân công h p lý, kinh t kh i lư ng l p tàu và d n bãi cho d c gù và ñư ng ñi u d n. Chi phí liên quan ñ n s phân công này là: Chi phí ñ ch gi i th : E1 = Ngi m g . t’cgi Cgx Trong ñó: T’cgi - Th i gian ñ ch gi i c a ñoàn tàu có c m xe k t thúc t p k t. Chi phí ñ ch l p tàu: E2 = Ngi m z . t’cl Cgx Trong ñó: tcl - Bình quân th i gian ch l p c a ñoàn tàu ñư c ñ m b o ñ u máy. Chi phí liên quan ñ n công tác c a ñ u máy d c gù và ñư ng ñi u d n. E3 = Mgù Cgù + Md . Cd Trong ñó: Mgù Md - S ñ u máy d c gù và ñ u máy d n ñư ng ñi u d n. CgùCd - Giá m t ngày làm vi c ñ u máy d c gù và ñ u máy ñư ng ñi u d n. T ng chi phí c a m i phương án trong m t ngày ñêm. E = Ngim Cgx (g t’cgi + z t’cl) + Mgù Cgù + Md Cd 3.5. ði u ki n t i ưu công tác t ng h p bãi ñón - d c gù - bãi d n - ñư ng ñi u d n l p tàu.
 12. 54 Ch ñ công tác t ng h p c a các h th ng này ñư c xác ñ nh t các ñi u ki n t ch c - k thu t c th c a nhà ga. Phương án t i ưu ñư c l a ch n là phương án có chi phí liên quan nh nh t. a) Chi phí hàng năm liên quan ñ n th i gian ñ c a ñoàn tàu có c m xe k t thúc t p k t trong bãi ñón.  τm ' ' E bd = 365γmC gx  + a + t ck + t cgi    x Trong ñó: Cgx: giá m t gi - xe tính ñ i x: s nhóm ki m tu trong t ki m tu. b) Chi phí liên quan ñ n công su t c a d c gù. A gï E gï = 365M gï C gï + + ∂ gï th Trong ñó: Mgù: s ñ u máy d c gù trong phương án Cgù: Giá m t ngày ñêm c a m t ñ u máy d c gù Agù: chi phí ñ u tư cho vi c tăng công su t d c gù trong phương án. th: th i gian hoàn v n ñ u tư ∂gù: chi phí khai thác hàng năm cho b o dư ng thi t b b xung ñ tăng công su t d c gù. c) Chi phí hàng năm liên quan ñ n thay ñ i s ñư ng trong phương án bãi ñón.  A dg  E dg = (Pa − Pc )   t + ∂ dg  h 
 13. 55 Trong ñó: Pa: s ñư ng c n có theo phương án Pc: s ñư ng có trong bãi Añg: giá ñ t m t ñư ng m i Th: th i gian hoàn v n ñ u tư tiêu chu n ∂ñg: chi phí liên quan ñ n b o dư ng m t ñư ng trong năm N u khi Pa < Pc thì chi phí này b ng không. d) Chi phí liên quan ñ n th i gian ch l p tàu ñ i v i các ñoàn tàu chu n b s n ñ u máy hàng năm. Ecl = 365 z Ngi m Cgx . t’cl e) Chi phí liên quan ñ n ñ u máy d n làm vi c trên ñư ng ñi u d n hàng năm. Eñ = 365 md . Cd Trong ñó: Cñ : giá m t ngày ñ u máy d n làm vi c g) Chi phí liên quan ñ n thay ñ i s ñư ng b sung trong bãi d n.  A dgd  E bd = Pbs  + ∂ dgd  t  h  Trong ñó:
 14. 56 Pbs : s ñư ng b sung c a phương án. Añgñ: giá xây d ng m t ñư ng bãi d n ∂ñgñ: chi phí hàng năm liên quan ñ n b o dư ng m t ñư ng bãi d n và thi t b kèm theo. h) Chi phí liên quan ñ n lương c a t ki m tu hàng năm. Ekt = 54 x Ckt Trong ñó: Ckt: chi phí lương tháng cho m t nhóm ki m tu T ng chi phí hàng năm Enăm = Ebñ + Egù + Eñg + Ecl + Ed + Ebñ + Ekt Enăm = F(x, tgc, Tlg, Md) S nhóm trong t ki m tu x Gián cách d c gù tgc Th i gian chi m d ng d c gù l p tàu Tlg S ñ u máy d n làm vi c trên ñư ng ñi u d n Md Phương án l p ra ph i tho mãn các ñi u ki n sau: N gi τm x> 24   24 Tgd + t lg t gc 1 + < ( )  24 − Tgd + t lg  Ng   N l t l − Tlg Md > 24
 15. 57 Th i gian gián ño n d c gù Tgñ S ñoàn tàu l p ga Nl Th i gian l p m t ñoàn tàu tl S ñoàn tàu ñ n gi i th Ngi Th i gian ki m tra k thu t m t xe t S xe trong ñoàn tàu m Phương án có t ng chi phí hàng năm nh nh t s là phương án t i ưu. 3.6. Quan h gi a các tác nghi p trên bãi d n, bãi g i và khu ño n n i ti p T bãi d n sau khi l p xong ñoàn tàu ñư c chuy n sang bãi g i, sau tác nghi p k thu t bãi g i ñoàn tàu ñư c g i vào các khu ño n ti p giáp. Bi u 3-3 Y u t c a h th ng 6 Y ut c ah V n d ng vào nhi m v nghiên c u th ng nói chung Dòng vào c a yêu T t c các th i ñi m ñoàn tàu ñư c chuy n t bãi d n cu sang bãi g i và th i ñi m các ñoàn tàu su t thông qua ñón vào bãi g i. X p hàng ðoàn tàu ch ki m tra k thu t Thi t b ph c v ðư ng, trên ñó ñoàn tàu làm tác nghi p và t ki m tu Dòng ra T t c các th i ñi m k t thúc tác nghi p bãi g i ðoàn tàu su t ñ n ga không c i biên cũng ñư c ñón vào bãi này ñ tác nghi p k thu t trung chuy n thông qua hình thành dòng vào c a h th ng tác nghi p k thu t bãi
 16. 58 g i.M c dù bãi g i có chuyên môn hoá c m ñư ng cho hư ng ñi và hư ng v nhưng khi tác nghi p k thu t cho các ñoàn tàu không c ñ nh t ki m tu, do ñó coi như bãi g i là m t h th ng, ch ph thu c s t công tác làm vi c song song. N u m t t ki m tu là m t h th ng kênh (h th ng 6). Sau khi tác nghi p g i ñoàn tàu ñư c n i v i ñ u máy kéo tàu, ph thu c lo i s c kéo c a khu ño n n i ti p s có nh ng h th ng khác nhau. Trên hình 4-2 khu ño n B-A và B-C là m t lo i s c kéo còn khu ño n B-D lo i s c kéo khác, do ñó hình thành hai h th ng cung c p ñ u máy là h th ng 7 và h th ng 8. Y u t c a hai h th ng này trên bi u 3-3 và 3-4. ðoàn tàu sau khi n i máy c n g i t ga vào khu ño n phù h p. S h th ng ph c v g i tàu b ng s khu ño n n i ti p v i ga. Như v y phù h p v i hình 3-2 có ba h th ng: h th ng 9 - g i ñoàn tàu ñ n khu ño n B-A, h th ng 10 - g i ñoàn tàu ñ n khu ño n B-C, h th ng 11 - g i ñoàn tàu ñ n khu ño n B-D. Y u t c a m i h th ng bi u 3-6. Bi u 3-4. Y u t h th ng 7 Y u t c a h th ng V n d ng vào nhi m v nghiên c u nói chung Dòng vào T t c các th i ñi m k t thúc tác nghi p ñoàn tàu c a khu ño n B-A và B-C. X p hàng ðoàn tàu ch ñ u máy ra kho Thi t b ph c v ð u máy, ban lái máy Dòng ra T t c các th i ñi m chu n b g i tàu.
 17. 59 Bi u 3-5 Y u t h th ng 8 Y u t c a h th ng V n d ng vào nhi m v nghiên c u nói chung Dòng vào T t c các th i ñi m k t thúc tác nghi p ñoàn tàu c a khu ño n B-C. X p hàng ðoàn tàu ch ñ u máy ra kho Thi t b ph c v ð u máy và ban lái máy Dòng ra T t c các th i ñi m chu n b g i tàu. Bi u 3-6 Y u t h th ng 9-11 Y u t c a h th ng V n d ng vào nhi m v nghiên c u nói chung Dòng vào Th i ñi m xu t hi n trong bãi g i nh ng ñoàn tàu ñã n i máy, chu n b g i vào khu ño n nào ñó. X p hàng ðoàn tàu ch g i khu ño n nào ñó Thi t b ph c v Khu ño n mà ñoàn tàu g i vào Dòng ra Th i ñi m g i ñoàn tàu vào khu ño n nào ñó.
 18. 60 H th ng 6: (tác nghi p k thu t cho ñoàn tàu bãi g i) T c ñ bình quân dòng vào. l = (nl + Ns)/24 nl, Ns: S tàu ga l p và s tàu su t vào ga không gi i th trong m t ngày ñêm. Giá tr g n ñúng c a h s bi n d gián cách xu t hi n ñoàn tàu trên bãi g i trên khu ño n. Bi u 3-7 Lo i tàu c i biên trong bãi Thi t b c a khu ño n t ñó ñoàn tàu r su t ñêm ðoàn tàu t l p 0,7 - 0,8 ðoàn tàu t l p và tàu su t ðư ng ñôi ñóng ñư ng t ñ ng 0,8 - 1 ñ n t 1 hư ng ðư ng ñôi, bán t ñ ng và ñư ng ñơn 0,7-0,8 ðoàn tàu t l p và tàu su t Hư ng ñôi, ñóng ñư ng t ñ ng 0,9 - 1 ñ n t 2 hư ng ðư ng ñôi ñóng ñư ng bán t ñ ng 0,7-0,8 và tuy n ñư ng ñơn ðoàn tàu t l p và tàu su t 0,9-1 ñ n t 3 hư ng tr lên Dòng vào t ng c ng là dòng bao g m các ñoàn tàu g i vào t m i m t khu ño n phù h p v i t ng t c ñ c a các dòng. d d ∑ λ i = ∑ (N l + N s )i /24 λ= i =1 i =1
 19. 61 Trong ñó: d- S khu ño n các ñoàn tàu ñư c g i vào, trên hình 4-2 các ñoàn tàu ñư c g i vào ba khu ño n A-B, B-C và C-D Phù h p m i t c ñ ñ n li h s bi n d ri như ñã t ng k t trong bi u 4-7 H s ñ i v i dòng t ng c a ñoàn tàu: d d p v = ∑ λip2 / ∑ λi i i =1 i =1 Thi t b ph c v : tác nghi p h n ch ki m tra k thu t c a t ki m tu. Bình quân th i gian tác nghi p này ñ i v i m t ñoàn tàu : τm tkt = x + αtsc + a T c ñ ph c v trong trư ng h p chung. m = S/tkt S: s t ki m tu bãi g i. H s bi n d căn c k t qu nghiên c u, trong tính toán thi t k : rpv = 0,3 Ch tiêu tác nghi p k thu t trên bãi g i. H s ch t t i t ki m tu. d d ∑ (N l + Ns)i t kt ∑ λi i =1 i =1 ψ kt = t kt = 24S Bình quân s ñoàn tàu ch ki m tu M [nck] tính theo công th c ñã có.
 20. 62 Bình quân s ñoàn tàu trong h th ng g i (ch tác nghi p và ñang tác nghi p). M [nhk] ≈ M [nck] + y S Phương sai s ñoàn tàu trong h th ng. D [nhk] = (M [nck])2 Bình quân th i gian ch tác nghi p ki m tu: d t ck = 24M [n ck ] / ∑ (N l + N s )i i =1 Bình quân s ñoàn tàu ñư c b o ñ m ñ u máy ñ trong bãi g i ch ki m tra k thu t. Khi s t là S: ( ) S sψ kt+1 ρ v2 + ρ pv po Sψ pv 2 s (1 − ρ ) + (2S − 1)ε M [nck ] = ' + 2 S!2(1 − zψ ) v 2 pv Trong ñó: Po: xác su t trong h th ng không có ñoàn tàu nào ch ki m tu. −1 ( ) ( )n   S 2 zψ pv s s −1 S n zψ +∑ pv   Po = ( )  S! 1 − zψ pv n = 0  n!   Khi S = 2: ψ 3 (ρ v2 + ρ 2 ) pv pv M [nck]’ = 1 − (zψ )2- -ypv(1-r2v) + 3e pv
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2