intTypePromotion=1

Giáo trình hệ thống truyền động thủy khí - Phần 2: Hệ thống khí nén - Chương 8

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
155
lượt xem
37
download

Giáo trình hệ thống truyền động thủy khí - Phần 2: Hệ thống khí nén - Chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống điều khiển khí nén và điện khí nén 8.1. hệ thống điều khiển khí nén 8.1.1. Biểu đồ trạng thái +/ Biểu đồ trạng thái biểu diễn trạng thái các phần tử trong mạch, mối liên giữa các phần tử và trình tự chuyển mạch của các phần tử. +/ Trục tọa độ thẳng đứng biểu diễn trạng thái (hành trình chuyển động, áp suất, góc quay, ...), trục tọa độ nằm ngang biểu diễn các bước thực hiện hoặc thời gian hành trình. Hành trình làm việc được chia thành các bước, sự thay đổi trạng thái trong...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hệ thống truyền động thủy khí - Phần 2: Hệ thống khí nén - Chương 8

 1. Ch−¬ng 8: hÖ thèng ®iÒu khiÓn khÝ nÐn vµ ®iÖn khÝ nÐn 8.1. hÖ thèng ®iÒu khiÓn khÝ nÐn 8.1.1. BiÓu ®å tr¹ng th¸i +/ BiÓu ®å tr¹ng th¸i biÓu diÔn tr¹ng th¸i c¸c phÇn tö trong m¹ch, mèi liªn gi÷a c¸c phÇn tö vµ tr×nh tù chuyÓn m¹ch cña c¸c phÇn tö. +/ Trôc täa ®é th¼ng ®øng biÓu diÔn tr¹ng th¸i (hµnh tr×nh chuyÓn ®éng, ¸p suÊt, gãc quay, ...), trôc täa ®é n»m ngang biÓu diÔn c¸c b−íc thùc hiÖn hoÆc thêi gian hµnh tr×nh. Hµnh tr×nh lµm viÖc ®−îc chia thµnh c¸c b−íc, sù thay ®æi tr¹ng th¸i trong c¸c b−íc ®−îc biÓu diÔn b»ng ®−êng ®Ëm, sù liªn kÕt c¸c tÝn hiÖu ®−îc biÓu diÔn b»ng ®−êng nÐt m¶nh vµ chiÒu t¸c ®éng biÓu diÔn b»ng mòi tªn. +/ Xilanh ®i ra ký hiÖu dÊu (+), lïi vÒ ký hiÖu (-). +/ C¸c phÇn tö ®iÒu khiÓn ký hiÖu vÞ trÝ “0” vµ vÞ trÝ “1” (hoÆc “a”, “b”). +/ Mét sè ký hiÖu biÓu diÔn biÓu ®å tr¹ng th¸i: PhÇn tö tÝn hiÖu p PhÇn tö ¸p suÊt t¸c ®éng b»ng c¬ t Liªn kÕt OR PhÇn tö thêi gian LiÖn kÕt AND TÝn hiÖu rÏ nh¸nh 8.1.2. C¸c ph−¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn Bao gåm c¸c ph−¬ng ph¸p sau +/ §iÒu khiÓn b»ng tay: ®iÒu khiÓn trùc tiÕp vµ ®iÒu khiÓn gi¸n tiÕp +/ §iÒu khiÓn theo thêi gian +/ §iÒu khiÓn theo hµnh tr×nh +/ §iÒu khiÓn theo tÇng +/ §iÒu khiÓn theo nhÞp. a. §iÒu khiÓn b»ng tay +/ §iÒu khiÓn trùc tiÕp 108
 2. 1.0 + - A 1.2 X 0 1 P R A 1.1 0 1 P R BiÓu ®å tr¹ng th¸i Tr¹ng th¸i Ký hiÖu Tªn gäi VÞ trÝ 1 2 3 4 5 6 Xilanh mét (+) 1.0 chiÒu (-) Van ®¶o 1 1.2 chiÒu 3/2 0 1 1.1 Nót Ên 3/2 0 +/ §iÒu khiÓn gi¸n tiÕp 1.0 + - A 1.3 X Y 0 1 P R 1.2 A A 1.1 0 0 1 1 P R P R BiÓu ®å tr¹ng th¸i 109
 3. Tr¹ng th¸i Ký hiÖu Tªn gäi VÞ trÝ 1 2 3 4 5 6 Xilanh mét (+) 1.0 chiÒu (-) Van ®¶o 1 1.3 chiÒu 3/2 0 1 1.2 Nót Ên 3/2 0 1 1.1 Nót Ên 3/2 0 b. §iÒu khiÓn theo thêi gian 1.0 + - 1.3 A B X Y 1 0 1.2 A S PR A X 1.1 1 0 0 1 P R P R BiÓu ®å tr¹ng th¸i Tr¹ng th¸i Ký hiÖu Tªn gäi VÞ trÝ 1 2 3 4 5 6 Xilanh hai (+) 1.0 chiÒu (-) Van ®¶o 1 1.3 chiÒu 5/2 0 PhÇn tö thêi 1 t 1.2 gian 0 1 1.1 Nót Ên 3/2 0 110
 4. §iÒu khiÓn theo thêi gian cã chu kú tù ®éng 1.0 1.4 A B Y X 1 0 1.3 1.2 A A S PR X X 1 1 0 0 P R P R A 1.1 0 1 P R BiÓu ®å tr¹ng th¸i VÞ Tr¹ng th¸i Ký hiÖu Tªn gäi trÝ 1 2 345 6 7 Xilanh hai (+) 1.0 chiÒu (-) Van ®¶o 1 1.4 chiÒu 5/2 0 PhÇn tö 1 1.3 thêi gian 0 PhÇn tö 1 1.2 thêi gian 0 1 1.1 Nót Ên 3/2 0 111
 5. c. §iÒu khiÓn theo hµnh tr×nh 1.0 1.2 1.3 1.4 A B X Y 1 0 S PR A 1.2 A 1.3 0 0 1 1 P R P R A 1.1 0 1 P R BiÓu ®å tr¹ng th¸i VÞ Tr¹ng th¸i Ký hiÖu Tªn gäi trÝ 1 2 345 6 7 Xilanh hai (+) 1.0 chiÒu (-) Van ®¶o 1 1.4 chiÒu 5/2 0 C«ngt¾chµnh 1 1.3 tr×nh3/2 0 C«ngt¾chµnh 1 1.2 tr×nh3/2 0 1 1.1 Nót Ên 3/2 0 112
 6. d. §iÒu khiÓn theo tÇng +/ M¹ch ®iÒu khiÓn 2 tÇng I e1, e2 lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn vµo TÇng II a1, a2 lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ra a1 a2 Khi tÇng I cã khÝ nÐn, th× tÇng II sÏ kh«ng cã khÝ e1 e2 nÐn vµ ng−îc l¹i. +/ M¹ch ®iÒu khiÓn 3 tÇng I e1, e2, e3 lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn vµo a1, a2, a3 lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ra TÇng II III a1 a2 a3 Khi tÇng I cã khÝ th× tÇng II vµ III kh«ng e2 cã khÝ, nghÜa lµ khi 1 tÇng cã khÝ th× 2 tÇng cßn l¹i kh«ng cã khÝ. e1 e3 +/ M¹ch ®iÒu khiÓn 4 tÇng I II TÇng III IV a1 a2 a3 a4 e2 e3 e1 e4 113
 7. VÝ dô: A B S1 S2 S3 S4 1.2 1.3 1 0 1 0 P P S3 S2 1 0 0 1 S0 1.1 S4 0 1 0 1 S1 1 0 BiÓu ®å tr¹ng th¸i Tr¹ng th¸i Tªn gäi VÞ trÝ 1 2 345 6 7 (+) S2 S1 Xilanh A (-) S4 (+) Xilanh B S3 (-) 114
 8. e. §iÒu khiÓn theo nhÞp A Yn+1 1.2 AND 0 1 1.1 Yn On 1 0 OR P P Zn+1 Zn L L Xn M¹ch logic cña chuæi ®iÒu khiÓn theo nhÞp A1 A2 A3 A4 Zn S R1 S R2 S R3 S R4 Yn Zn+1 Yn+1 & & & & X1 X2 X3 X4 BiÓu diÔn ®¬n gi¶n chuæi ®iÒu khiÓn theo nhÞp A1 A2 A3 A4 1 2 3 4 Yn Yn+1 P P Zn Zn+1 L L X1 X2 X3 X4 115
 9. VÝ dô: A B S1 S2 S3 S4 1 0 1 0 P P A1 A2 A3 A4 Yn Yn+1 1 2 3 4 P P Zn Zn+1 L L X1 X2 X3 X4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 BiÓu ®å tr¹ng th¸i Tr¹ng th¸i Tªn gäi VÞ trÝ 1 2 345 6 7 (+) S2 S1 Xilanh A (-) S4 (+) Xilanh B S3 (-) 116
 10. 8.2. hÖ thèng ®iÒu khiÓn ®iÖn khÝ nÐn 8.2.1. C¸c phÇn tö ®iÖn a. Nót Ên th−êng më b. Nót Ên th−êng ®ãng c. TiÕp ®iÓm th−êng më d. TiÕp ®iÓm th−êng ®ãng e. R¬le +/ R¬le ®iÒu khiÓn +/ R¬le thêi gian t¸c ®éng muén SA +/ R¬le thêi gian nh¶ muén SR f. Nam ch©m ®iÖn cña van g. §Ìn b¸o hiÖu 117
 11. 8.2.2. M¹ch ®iÒu khiÓn khÝ nÐn a. M¹ch ®iÒu khiÓn cã tiÕp ®iÓm tù duy tr× +/ M¹ch khÝ nÐn 1.0 + - A B 1.1 A B 1 0 Y5 S R P +/ BiÓu ®å tr¹ng th¸i Tr¹ng th¸i Tªn gäi VÞ trÝ 1 2 3 4 (+) Xilanh 1.0 (-) +/ M¹ch ®iÖn ®iÒu khiÓn 1 2 3 4 (+) S1 Xilanh lïi vÒ K K2 TiÕp ®iÓm tù2 S2 duy tr× Xilanh ®i tíi A1 K2 A2 H3 Y5 (-) 118
 12. b. M¹ch ®iÒu khiÓn cã r¬le thêi gian t¸c ®éng chËm +/ M¹ch khÝ nÐn 1.0 + - S2 A B 1.1 A B 1 0 Y6 S R P +/ BiÓu ®å tr¹ng th¸i Tr¹ng th¸i Tªn gäi VÞ trÝ 1 2 3 4 (+) Xilanh 1.0 (-) 1 Van ®/k 5/2 0 1 Ct¾c hµnh tr×nh S2 0 1 R¬le thêi gian K2 0 t +/ M¹ch ®iÖn ®iÒu khiÓn 1 2 3 4 5 6 (+) Xilanh lïi vÒ K2 K4 S2 S4 K4 Xilanh ®i tíi A1 A1 K2 A2 H3 K4 A2 H5 Y6 (-) 119
 13. c. M¹ch ®iÒu khiÓn theo nhÞp cã 2 xilanh khÝ nÐn S1 S2 S3 S4 Y1 Y2 A+ B+ B- A- KT Xilanh S5 S2 S4 S3 S1 C«ng t¾c hµnh tr×nh Y1 Y2 0 0 Nam ch©m ®iÖn M¹ch ®iÖn ®iÒu khiÓn (+) S1 S1 SET quy tr×nh SET trë vÒ vÞ trÝ K2 ban ®Çu K1 S3 K1 S2 S4 S5 K2 K3 K4 K4 K3 K4 K5 K1 K2 K3 K4 K5 Y1 Y2 (-) 120
 14. Tµi liÖu tham kh¶o [1]. HÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng thñy lùc - NguyÔn Ngäc Ph−¬ng, Huúnh NguyÔn Hoµng, nhµ XBGD, 2000. [2]. TruyÒn ®éng dÇu Ðp trong m¸y c¾t kim lo¹i - NguyÔn Ngäc CÈn, §HBK HN, 1974. [3]. §iÒu khiÓn b»ng khÝ nÐn trong tù ®éng hãa kü nghÖ - NguyÔn Thµnh TrÝ biªn dÞch, nhµ xuÊt b¶n §µ N½ng. [4]. HÖ thèng ®iÒu khiÓn tù ®éng thñy lùc - TrÇn Xu©n Tïy, nhµ XBKH vµ KT, HN 2002. [5]. HÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng khÝ nÐn - NguyÔn Ngäc Ph−¬ng, nhµ XBGD, 1999. [6]. Herbert E.Merritt, Hydraulic control systems, Printed in USA, 1967. [7]. Claude Ducos. OlÐo - Hydraulique. Technique et documentation, Lavoisier, Paris 1988. [8]. M.Guillon, Hydraulic servo systems analysis and design, London, Butterworths, 1969. [9]. Pneumatics, Basic Level TP 101, Festo Didactic, 1989. 121
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2