intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Khí tượng - Thủy văn - Hàng hải: Phần 2

Chia sẻ: K Loi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:64

137
lượt xem
27
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 2 của giáo trình trình bày từ chương 9 đến chương 16 với các nội dung: dự báo thời tiết và dịch vụ khí tượng, đại dương thế giới và các đặc điểm cơ bản của nó, đáy đại dương thế giới, tính chất lý - hóa của nước biển, nhiệt độ nước biển và đại dương, sóng biển, dao động mực nước đại dương thế giới, hiện tượng thủy triều và các hải lưu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Khí tượng - Thủy văn - Hàng hải: Phần 2

Ch−¬ng IX<br /> <br /> Dù b¸o thêi tiÕt vµ dÞch vô KhÝ t−îng<br /> § 9.1. Tæ chøc vµ c¬ cÊu dÞch vô khÝ t−îng .<br /> 9.1.1. DÞch vô khÝ t−îng toµn cÇu vµ ý nghÜa cña nã ®èi víi giao th«ng ®−êng biÓn.<br /> Dù b¸o thêi tiÕt chØ cã kh¶ n¨ng khi nh÷ng hiÓu biÕt vÒ nã ®Õn tõ nh÷ng vïng réng lín cña ®Þa<br /> cÇu. §Ó thu ®−îc th«ng tin ®ã, cÇn sù hîp t¸c cña nhiÒu quèc gia trªn thÕ giíi. V× thÕ vµo n¨m 1873 ®·<br /> khai sinh ra "Tæ chøc khÝ t−îng Quèc tÕ". §Õn n¨m 1951 tæ chøc quèc tÕ ®ã, ®æi thµnh "Tæ chøc khÝ<br /> t−îng toµn cÇu" (WMO) lµ mét c¬ quan ®Æc biÖt cña Liªn hîp quèc. Vµo n¨m 1983 tæ chøc nµy, cã<br /> kho¶ng 140 n−íc thµnh viªn.<br /> Môc ®Ých cña (WMO) lµ s¾p xÕp quèc tÕ ho¸ c¸c tr¹m quan tr¾c vµ m· ho¸ th«ng tin khÝ t−îng,<br /> quèc tÕ ho¸ mäi ¶nh h−ëng cña thêi tiÕt ®èi víi c¸c ngµnh vËn t¶i biÓn, hµng kh«ng, n«ng nghiÖp vµ mäi<br /> ho¹t ®éng kh¸c cña con ng−êi; hç trî cho viÖc nghiªn cøu vµ huÊn luyÖn.<br /> §Ó thùc hiÖn nhiÖm vô cña m×nh, WMO cã mét tæng th− ký vµ mét bé chØ huy cã trô së ë Genev¬,<br /> d−íi sù chØ ®¹o cña mét héi ®ång hµnh chÝnh gåm 24 gi¸m ®èc, th−êng häp mÆt hµng n¨m, §¹i héi ®ång<br /> cña WMO häp 4 n¨m mét lÇn. §Ó dÔ dµng ho¹t ®éng WMO chia thÕ giíi thµnh 6 vïng, ë mçi vïng, ho¹t<br /> ®éng khÝ t−îng ®−îc phèi hîp bëi sù hîp t¸c gi÷a c¸c vïng. C«ng t¸c kü thuËt ®−îc ho¹t ®éng nhê 8 héi<br /> ®ång kü thuËt, do c¸c chuyªn gia tõ c¸c n−íc kh¸c nhau cña WMO. Héi ®ång kü thuËt cø 4 n¨m häp mét<br /> lÇn vµ hä lµm viÖc b»ng c¸ch trao ®æi tµi liÖu gi÷a c¸c phiªn häp. Héi ®ång KhÝ t−îng hµng h¶i cña<br /> WMO, mµ sù ¶nh h−ëng cña nã cã tõ mïa xu©n n¨m 1853 t¹i héi nghÞ Brussels (BØ), quan t©m vÒ mäi<br /> ph−¬ng diÖn cña khÝ t−îng hµng h¶i. Mét ®iÒu tù nhiªn mµ nhiÒu ng−êi ph¶i thõa nhËn lµ khÝ t−îng thÕ<br /> giíi ®−îc b¾t nguån tõ KhÝ t−îng hµng h¶i, v× thêi tiÕt ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn sù an toµn, thuËn lîi vµ<br /> thµng c«ng cña ng−êi ®i biÓn h¬n hÇu hÕt c¸c ®èi t−îng kh¸c .<br /> §¹i d−¬ng kh«ng chØ chiÕm 3/4 diÖn tÝch mÆt ®Þa cÇu, mµ cßn lµ nguån gèc chÝnh, g©y ra c¸c<br /> nhiÔu lo¹n khÝ quyÓn vµ sù biÕn ®æi m¹nh cña thêi tiÕt. V× thÕ, c¸c nhµ khÝ t−îng rÊt cÇn c¸c sè liÖu quan<br /> tr¾c th−êng xuyªn tõ c¸c ®¹i d−¬ng vµ c¸c biÓn, tõ nh÷ng n¬i cã c¸c h¶i ®¶o, cßn th× chØ cã thÓ lÊy c¸c<br /> quan tr¾c tõ c¸c tµu biÓn. Víi tÇm quan träng nh− thÕ mµ t¹i héi nghÞ Brussels n¨m 1853, ®· ph¶i lùa<br /> chän c¸c tµu cña nhiÒu quèc gia kh¸c nhau, tù nguyÖn tiÕn hµnh quan tr¾c c¸c yÕu tè khÝ t−îng - h¶i<br /> v¨n mét c¸ch ®Òu ®Æn.<br /> Sù xuÊt hiÖn v« tuyÕn ®iÖn b¸o (1901), kh«ng nh÷ng t¹o ra nh÷ng kh¶ n¨ng cho c¸c tµu göi sè<br /> liÖu quan tr¾c vÒ bê, mµ cßn t¹o kh¶ n¨ng cho c¸c nhµ dù b¸o thêi tiÕt ph¸t b¸o c¸c th«ng tin cho tµu<br /> biÓn vÒ t×nh tr¹ng mÆt biÓn ë c¸c vïng kh¸c nhau. Ngµy nay c¸c th«ng b¸o nµy rÊt toµn diÖn vµ trong<br /> mét sè tr−êng hîp nã cßn bao gåm c¶ d÷ liÖu ®Ó cã thÓ vÏ ®−îc c¸c b¶n ®å thêi tiÕt trªn tµu.<br /> ë mçi quèc gia thµnh viªn WMO cã mét tæ chøc KhÝ t−îng Trung −¬ng: Nha KhÝ t−îng, hay Tæng<br /> côc KhÝ t−îng-thuû v¨n, trong ®ã cã nhiÖm vô x©y dùng c¸c tr¹m khÝ t−îng - thuû v¨n vµ tæ chøc quan<br /> tr¾c c¸c yÕu tè khÝ t−îng thuû v¨n, thµnh lËp c¸c c¬ së ®µo t¹o c¸c c¸n bé chuyªn ngµnh vµ nghiªn cøu<br /> khoa häc, lµm c¸c dù b¸o thêi tiÕt .... Trong c¸c c¬ së dù b¸o quèc gia, cã thÓ lËp c¸c dù b¸o th«ng<br /> th−êng vµ c¸c dù b¸o thêi tiÕt chuyªn ngµnh. C¸c dù b¸o chuyªn ngµnh nh»m phôc vô cho c¸c ngµnh<br /> riªng biÖt nh−: n«ng nghiÖp, hµng h¶i, hµng kh«ng...<br /> 9.1.2. M¹ng l−íi c¸c tr¹m KhÝ t−îng Si-nèp. Hµng ngµy trªn toµn cÇu cã gÇn 100.000 l−ît quan<br /> tr¾c thêi tiÕt, trong bÇu khÝ quyÓn gÇn mÆt ®Êt vµ kho¶ng gÇn 11000 l−ît - vÒ tr¹ng th¸i thêi tiÕt ë c¸c líp<br /> khÝ quyÓn trªn cao. C¸c quan tr¾c ®ã, ®−îc tiÕn hµnh trªn gÇn 8000 tr¹m mÆt ®Êt, 3000 m¸y bay vËn t¶i<br /> vµ chuyªn ngµnh vµ 4000 tµu thuû chë hµng. Ngoµi ra cßn cã th«ng tin tõ c¸c vÖ tinh nh©n t¹o, tõ tªn<br /> löa khÝ t−îng vµ tõ c¸c tr¹m tù ®éng kh¸c nhau.<br /> C¸c Côc dù b¸o ph¶i thu c¸c th«ng tin thêi tiÕt vµ t×nh tr¹ng mÆt biÓn, tõ cµng nhiÒu tr¹m cµng<br /> tèt. C¸c sè liÖu quan tr¾c ®ã, ®−îc tiÕn hµnh trªn tÊt c¶ c¸c tr¹m theo mét thêi gian thèng nhÊt, vµ c¸c<br /> tr¹m nµy ®−îc gäi lµ c¸c tr¹m KhÝ t−îng Si-nèp mÆt ®Êt. Ngoµi ra cßn cã c¸c sè liÖu quan tr¾c, trªn c¸c<br /> m¸y th¨m dß v« tuyÕn, trªn c¸c khinh khÝ cÇu, ®−îc gäi lµ c¸c tr¹m cao kh«ng.<br /> C¸c tr¹m quan tr¾c cè ®Þnh trªn ®Êt liÒn vµ trªn h¶i ®¶o ®−îc ghi nhËn bëi n¨m con sè quy −íc,<br /> trong ®ã 2 con sè ®Çu lµ biÓu sè vïng trªn b¶n ®å mµ tr¹m ph©n bè cßn 3 sè sau - biÓu sè tr¹m (®−îc<br /> 85<br /> <br /> ghi c¹nh vßng trßn nhá ®¸nh dÊu vÞ trÝ cña tr¹m trªn b¶n ®å). C¸c tr¹m quan tr¾c trªn c¸c tµu biÓn di<br /> ®éng, th× ®−îc ®¸nh dÊu cho m×nh b»ng c¸c ch÷ c¸i. C¸c tµu nµy, khi ph¸t b¸o sè liÖu quan tr¾c cña<br /> m×nh, cÇn cho biÕt to¹ ®é n¬i tµu ®øng nh−: gãc phÇn t¸m cña ®Þa cÇu, kinh ®é vµ vÜ ®é.<br /> 9.1.3. M· ho¸ th«ng tin KhÝ t−îng. Th«ng tin khÝ t−îng lµ nh÷ng kÕt qu¶ quan tr¾c nhê c¸c tr¹m<br /> Si-nèp, nh÷ng dù b¸o thêi tiÕt, dù b¸o b·o, nh÷ng gi¶i thÝch vÒ t×nh tr¹ng thêi tiÕt, t×nh tr¹ng mÆt biÓn chØ<br /> cã gi¸ trÞ nÕu nh− chóng ®−îc truyÒn ®i trong mét kho¶ng thêi gian ng¾n nhÊt. V× thÕ ®Ó cho nhanh<br /> chãng vµ thuËn tiÖn c¸c th«ng tin khÝ t−îng ®−îc m· ho¸ theo quy −íc Quèc tÕ vµ ®−îc ph¸t b¸o mét<br /> c¸ch ®¬n gi¶n vµ thèng nhÊt trªn toµn cÇu. M· ho¸ th«ng tin khÝ t−îng th−êng ®−îc quy ®Þnh d−íi d¹ng<br /> c¸c nhãm sè, c¸c ký hiÖu quy −íc, nhê ®ã mµ cã thÓ xo¸ bá ®−îc mäi hµng rµo ng¨n c¸ch vÒ ng«n ng÷,<br /> l−u th«ng dÔ dµng, thuËn tiÖn, dÔ hiÓu gi÷a c¸c quèc gia víi nhau.<br /> §Ó m· ho¸ sè liÖu quan tr¾c vµ khai m· c¸c b¶n tin khÝ t−îng, WMO lËp ra c¸c m· luËt khÝ t−îng<br /> kh¸c nhau, ®−îc sö dông thèng nhÊt, cho tÊt c¶ c¸c n−íc thµnh viªn.<br /> C¸c m· luËt th−êng dïng ®Ó lËp c¸c m· ®iÖn Si-nèp theo c¸c quan tr¾c tiÕn hµnh trªn tr¹m bê lµ<br /> FM - 12 X SYNOP, cßn ®èi víi tr¹m trªn tµu biÓn lµ FM 13 _ x SHIP. Sau ®©y lµ s¬ ®å rót gän hai m·<br /> luËt trªn:<br /> a. FM - 12 X SYNOP:<br /> AAXX<br /> <br /> YYGGiw<br /> <br /> IIiii<br /> <br /> iRixhVV<br /> <br /> Nddff<br /> <br /> 1SnTTT<br /> <br /> (0)<br /> <br /> (1)<br /> <br /> (2)<br /> <br /> (3)<br /> <br /> (4)<br /> <br /> (5)<br /> <br /> 2 Sn TdTdTd<br /> <br /> 3 Po Po Po Po<br /> <br /> 5aPPP<br /> <br /> 6 RRRtr<br /> <br /> 7wwW1 W1<br /> <br /> 8 NhCLCMCH<br /> <br /> (6)<br /> <br /> (7)<br /> <br /> (8)<br /> <br /> (9)<br /> <br /> (10)<br /> <br /> (11)<br /> <br /> Ghi chó:<br /> AAXX - Cho biÕt b¶n tin Si-nèp ph¸t tõ n¹n bê.<br /> YY - ngµy th¸ng (theo giê quèc tÕ) cña b¶n tin.<br /> GG - giê quan tr¾c (theo GMT); iw - chØ sè b¸o ph−¬ng ph¸p vµ ®¬n vÞ ®o giã (b»ng m· sè)<br /> II - BiÓn sè miÒn cña tr¹m do WMO quy ®Þnh<br /> iii - BiÓn sè tr¹m do Côc KhÝ t−îng quèc gia quy ®Þnh<br /> ir - chØ sè sè liÖu gi¸ng thuû cã ®−îc ph¸t b¸o hay kh«ng, nÕu kh«ng cã th× ir = 3, cßn cã th× ir = 4;<br /> ix - ChØ sè thao t¸c (b»ng tay hay b»ng m¸y) vµ b¸o hiÖu nhãm thêi tiÕt<br /> h - §é cao ch©n m©y (tÝnh b»ng m)<br /> VV - TÇm nh×n ngang (theo cÊp);<br /> N - L−îng m©y tæng quan (theo cÊp);<br /> dd- H−íng giã (theo m· sè h−íng giã);<br /> Su - dÊu cña nhiÖt ®é kh«ng khÝ vµ nhiÖt ®é cña ®iÓm s−¬ng.<br /> C¸c con sè 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 tr−íc c¸c nhãm (5), (6), (7), (8), (9). (10) vµ (11) lµ biÓu sè nhãm<br /> kh«ng ®æi.<br /> TTT - NhiÖt ®é kh«ng khÝ (chÝnh x¸c ®Õn phÇn m−êi ®é C);<br /> TdTdTd - NhiÖt ®é ®iÓm s−¬ng (®Õn phÇn m−êi ®é C);<br /> Po Po Po Po - KhÝ ¸p ë mùc tr¹m (®Õn phÇn m−êi mi-li-bar);<br /> Cßn PPPP - KhÝ ¸p ®−îc quy vÒ mùc biÓn (phÇn m−êi mb);<br /> a. §Æc ®iÓm khuynh h−íng khÝ ¸p trong 3 giê qua. NÕu: a = 2 - khuynh h−íng khÝ ¸p t¨ng (d−¬ng);<br /> a = 7 lµ gi¶m (©m) vµ a = 4 lµ kh«ng ®æi;<br /> PPP - TrÞ sè khÝ ¸p thay ®æi trong 3 giê qua (®Õn phÇn m−êi mb)<br /> RRR - L−îng gi¸ng thuû trong 6 giê qua (theo dÊu hiÖu quy −íc);<br /> 86<br /> <br /> tr - Thêi gian kÐo dµi cña giai ®o¹n tÝnh l−îng gi¸ng thuû;<br /> ww - ®Æc ®iÓm thêi tiÕt hiÖn t¹i (theo m· sè);<br /> W1W2 - ®Æc ®iÓm thêi tiÕt ®· qua (theo m· sè);<br /> Nh - L−îng m©y tÇng thÊp (hoÆc tÇng trung CM khi kh«ng cã m©y tÇng thÊp);<br /> CL, CM vµ CH - d¹ng m©y tÇng thÊp, trung vµ trªn t−¬ng øng ( theo m· sè ) ;<br /> b. FM - 13 X SHIP<br /> BBXX<br /> <br /> YYGGiw<br /> <br /> 99La La La<br /> <br /> Qc Lo Lo Lo Lo<br /> <br /> iRiXhVV<br /> <br /> Nddff<br /> <br /> (0)<br /> <br /> (1)<br /> <br /> (2)<br /> <br /> (3)<br /> <br /> (4)<br /> <br /> (5)<br /> <br /> 1 Sn TTT<br /> <br /> 2 Sn TdTdTd<br /> <br /> 4PPPP<br /> <br /> 5 aPPP<br /> <br /> 6RRRtR<br /> <br /> 7wwWW<br /> <br /> (6)<br /> <br /> (7)<br /> <br /> (8)<br /> <br /> (9)<br /> <br /> (10)<br /> <br /> (11)<br /> <br /> 8 Nh CLCMCH<br /> <br /> 222DS VS<br /> <br /> OSS TW TW<br /> TW<br /> <br /> 1PWa PWa<br /> HWa HWa<br /> <br /> 2PW PW<br /> HWHW<br /> <br /> 3 dW1 dW1 dW2<br /> dW2<br /> <br /> (12)<br /> <br /> (13)<br /> <br /> (14)<br /> <br /> (15)<br /> <br /> (16)<br /> <br /> (17)<br /> <br /> Ghi chó :<br /> BBXX - cho biÕt b¶n tin khÝ t−îng tõ tµu biÓn . Sau nhãm nµy lµ biÓu danh cña tµu biÓn ;<br /> C¸c con sè 0,1,2,3 ... ®øng tr−íc mçi nhãm th−êng kh«ng ®æi ;<br /> 222 - biÓn sè kh«ng ®æi<br /> DS - H−íng ®i chÝnh cña tµu trong 3 giê võa qua ;<br /> VS - Tèc ®é trung b×nh cña tµu trong 3 giê qua ;<br /> SS - chØ sè vÒ dÊu vµ c¸c lo¹i dông cô ®o nhiÖt ®é n−íc biÓn tÇng mÆt (theo m· sè )<br /> TW TW TW - nhiÖt ®é n−íc biÓn tÇng mÆt ( ®Õn phÇn m−êi ®é )<br /> 99 - BiÓu sè kh«ng ®æi ; QC - phÇn t− cña tr¸i ®Êt, n¬i tµu ho¹t ®éng<br /> La La La vµ Lo Lo Lo Lo : vÜ ®é vµ kinh ®é ( ®Õn phÇn m−êi ®é )<br /> PWa PWa vµ PW PW - Chu k× sãng biÓn ( ®o b»ng m¸y vµ b»ng m¾t th−êng ) ®¬n vÞ tÝnh - gi©y<br /> HWa HWa vµ HWHW - ®é cao sãng biÓn ( ®¬n vÞ 0,5m ) ®o b»ng m¸y vµ b»ng m¾t th−êng t−¬ng øng .<br /> dW1 dW1 dW2 dW2 :h−íng sãng : ®o b»ng m¸y vµ m¾t th−êng :<br /> VÝ dô 1 : M· ®iÖn thu ®−îc tõ mét tr¹m trªn bê bëi c¸c nhãm sè :<br /> 15061<br /> <br /> 27025 42598<br /> <br /> 52145<br /> <br /> 60000<br /> <br /> /////<br /> <br /> 02008<br /> <br /> 10083<br /> <br /> 20058<br /> <br /> 30156<br /> <br /> 80000<br /> <br /> Gi¶i m· .<br /> Nhãm sè 1 : YY - ngµy cña th¸ng - ngµy 15<br /> GG - thêi gian quan s¸t - 06h 00 GMT<br /> iW - chØ sè b¸o ®o giã b»ng m¸y ( sè 1)<br /> Nhãm 2 :<br /> <br /> II - BiÕu sè miÒn cña tr¹m - 27<br /> <br /> iii : biÓu sè tr¹ng - 025<br /> Nhãm 3 :<br /> <br /> iR : 4- chØ sè vÒ l−îng gi¸ng thuû - bá qua .<br /> <br /> ix : 2- chØ sè b¸o tr¹m b»ng tay hay tù ®éng vÒ d÷ liÖu thêi tiÕt - b»ng tay .<br /> h:5- ®é cao ch©n m©y thÊp - 600 ÷ 1000m .<br /> VV: 98- tÇm nh×n ngang - 20 km .<br /> 87<br /> <br /> Nhãm 4 :<br /> <br /> N : 0- l−îng m©y tæng quan - kh«ng m©y .<br /> <br /> d d : 20- h−íng giã - 2000 .<br /> ff : 08- tèc ®é giã - 8 m/s<br /> Nhãm 5 :<br /> <br /> sè 1- chØ sè kh«ng ®æi .<br /> <br /> Sn : 0 - dÊu cña nhiÖt ®é - kh«ng cã dÊu .<br /> TTT: 083- nhiÖt ®é kh«ng khÝ - 0803C .<br /> Nhãm 6 :<br /> <br /> Td TdTd : nhiÖt ®é ®iÓm s−¬ng lµ 0508C<br /> <br /> Nhãm 7 :<br /> <br /> P0P0P0P0 : khÝ ¸p mùc tr¹m- 1015,6 mb<br /> <br /> Nhãm 8 :<br /> <br /> a: 2- Xu thÕ khÝ ¸p - t¨ng trong 3 giê qua .<br /> <br /> PPP .- 145: Xu thÕ khÝ ¸p t¨ng 14,5 mb<br /> Nhãm 9 :<br /> <br /> Sè 6 : chØ sè kh«ng ®æi<br /> <br /> 0000: L−îng gi¸ng thuû - kh«ng m−a<br /> Nhãm 10 :<br /> <br /> Sè 7 : ChØ sè kh«ng ®æi<br /> <br /> ww: Thêi tiÕn hiÖn t¹i - bá qua (//)<br /> W1W1: thêi tiÕt ®· qua - bá qua (//)<br /> nhãm 11 :<br /> <br /> Sè 8 : ChØ sè kh«ng ®æi .<br /> <br /> 0000: Kh«ng m©y<br /> VÝ dô 2 : M· ®iÖn thu ®−îc tõ mét tr¹m trªn tµu biÓn , bëi c¸c nhãm sè :<br /> 19061<br /> <br /> 99527<br /> <br /> 70355<br /> <br /> 20302<br /> <br /> 326 //<br /> <br /> 42598<br /> <br /> 82408<br /> <br /> 10081<br /> <br /> 40264<br /> <br /> 22200<br /> <br /> 41208<br /> <br /> Gi¶i m· :<br /> Nhãm 1 :<br /> <br /> YY: Ngµy 19 cña th¸ng<br /> <br /> GG: Thêi gian quan tr¾c 06h 00 GMT<br /> iW : Sè 1- ChØ sè b¸o ®o giã b»ng m¸y.<br /> Nhãm 2:<br /> <br /> 99: ChØ sè ph¸t b¸o tõ tµu biÓn<br /> La La La: 527 - vÜ ®é 520 7<br /> <br /> Nhãm 3:<br /> <br /> Qc : 7- gãc phÇn t− ®Þa cÇu - NW<br /> L0 L0 L0 L0 : 0355 - Kinh ®é 350 5<br /> <br /> Nhãm 4:<br /> <br /> ir : 4 - ChØ sè vÒ gi¸ng thuû - kh«ng b¸o c¸o<br /> ix : 2 - ChØ sè b¸o d÷ liÖu thêi tiÕt (lo¹i tr¹m b»ng tay hay tù ®éng) - b»ng tay.<br /> h : 5 - §é cao ch©n m©y thÊp - 600-1000 m<br /> VV: 98 - TÇm nh×n ngang - 20 km<br /> <br /> Nhãm 5 :<br /> <br /> N : 8-L−îng m©y tæng quan - trêi ®Çy m©y<br /> <br /> d d : 24 - H−íng giã - 2400<br /> ff: 08 - tèc ®é giã - 8 m/s<br /> Nhãm 6:<br /> <br /> Sè 1- chØ sè kh«ng ®æi<br /> Sn : 0 - DÊu cña nhiÖt ®é - kh«ng cã<br /> TTT: 081 - nhiÖt ®é kh«ng khÝ - 801C<br /> 88<br /> <br /> Nhãm 7: Sè 4 - ChØ sè kh«ng ®æi<br /> PPP: 0264 - khÝ ¸p t¹i mùc biÓn - 1026,4 mb<br /> Nhãm 8:<br /> <br /> 222: ChØ sè kh«ng ®æi<br /> Ds: 0 - h−íng tµu æn ®Þnh trong 3 giê qua<br /> Vs: 0 - Tèc ®é tµu æn ®Þnh trong 3 giê qua<br /> <br /> Nhãm 9: Sè 2 - Sè m¸y chØ b¸o<br /> PwPw : 03 - chu kú sãng biÓn - 3s<br /> HwHw: 02 -®é cao sãng biÓn - 1m<br /> Nhãm 10:<br /> <br /> Sè 3 - m¸y chØ b¸o dw1 dw1: 26 - h−íng sãng - 2600;<br /> <br /> dw2 dw2: // - H−íng sãng lõng thø 2 - kh«ng quan s¸t<br /> Nhãm 11:<br /> <br /> Sè 4 - m¸y chØ b¸o<br /> <br /> Pw1 Pw1 : 12 - cho kú sãng lõng - 12 S<br /> Hw1 Hw1: 8 - §é cao sãng lõng - 4 m<br /> c. Ngoµi hai m· luËt nªu trªn ®©y, trong th«ng tin khÝ t−îng - thuû v¨n cßn ®−îc sö dông c¸c m·<br /> luËt quèc tÕ nh− :<br /> -FM -14X: b¶n tin quan tr¾c khÝ t−îng bÒ mÆt tõ tr¹m SYNOP MOBIL di ®éng trªn ®Êt liÒn .<br /> - FM-15X METAR: b¸o tin thêi tiÕt s©n bay th−êng kú (kÌm hoÆc kh«ng kÌm theo dù b¸o xu thÕ )<br /> -FM 18X BUOY: b¸o tin quan tr¾c tõ tr¹m phao<br /> § 9.2. B¶n ®å thêi tiÕt<br /> 9.2.1. Kh¸i niÖm vÒ b¶n ®å thêi tiÕt : B¶n ®å thêi tiÕt hay b¶n ®å Si-nèp lµ b¶n ®å ®Þa lý, trªn ®ã<br /> nhê c¸c ch÷ sè vµ c¸c dÊu hiÖu quy −íc, ng−êi ta ghi l¹i c¸c kÕt qu¶ quan tr¾c khÝ t−îng, hoÆc kÕt qu¶<br /> quan tr¾c cao kh«ng t¹i mét thêi h¹n nµo ®ã. C¸c b¶n ®å thêi tiÕt nh− thÕ, cho phÐp theo dâi c¸c ®iÒu<br /> kiÖn thêi tiÕt vµ tr¹ng th¸i khÝ quyÓn trªn bÊt kú mét vïng lùa chän nµo. Cßn khi so s¸nh chóng víi nhau<br /> cã thÓ ®¸nh gi¸ ®−îc vÒ c¸c "qu¸ tr×nh Si-nèp" vµ nh÷ng thay ®æi thêi tiÕt theo thêi gian. Khi biÕt ®−îc<br /> c¸c quy luËt thay ®æi ®ã th× cã kh¶ n¨ng dù b¸o ®−îc thêi tiÕt trong t−¬ng lai.<br /> 9.2.2. C¸c lo¹i b¶n ®å thêi tiÕt . Cã hai lo¹i b¶n ®å thêi tiÕt: b¶n ®å thêi tiÕt mÆt ®Êt vµ b¶n ®å<br /> h×nh thÕ khÝ ¸p.<br /> a. B¶n ®å thêi tiÕt mÆt ®Êt ®−îc thµnh lËp theo c¸c sè liÖu quan tr¾c khÝ t−îng, ë c¸c kú h¹n quan<br /> tr¾c chÝnh vµo 0, 6, 12 vµ 18 giê GMT. C¸c sè liÖu quan tr¾c ®ã, ®−îc ph¸t ®i ®Òu ®Æn b»ng v« tuyÕn<br /> ®iÖn, tõ m¹ng l−íi c¸c tr¹m khÝ t−îng cè ®Þnh trªn ®Êt liÒn, trªn c¸c h¶i ®¶o vµ tõ c¸c tµu biÓn, mµ chóng<br /> ®−îc ®¸nh dÊu d−íi d¹ng c¸c nhãm sè, c¸c kÝ hiÖu quy −íc, thuéc c¸c m· luËt khÝ t−îng quèc tÕ (xem<br /> 9.1.3).<br /> T¹i c¸c trung t©m dù b¸o khÝ t−îng, ng−êi ta thu c¸c sè liÖu quan tr¾c ®ã, cña tÊt c¶ c¸c tr¹m trªn<br /> mét vïng nµo ®ã vµ ghi l¹i chóng trªn b¶n ®å ®Þa lý in s½n.<br /> b. B¶n ®å h×nh thÕ khÝ ¸p ®−îc thµnh lËp, dùa vµo sè liÖu quan tr¾c trªn c¸c ®é cao kh¸c nhau<br /> trong tÇng ®èi l−u (gäi lµ sè liÖu cao kh«ng). C¸c b¶n ®å nµy, chøa ®ùng th«ng tin vÒ thêi tiÕt nh− : nhiÖt<br /> ®é, khÝ ¸p, ®é Èm, giã ...trªn c¸c mÆt ®¼ng ¸p t−¬ng øng.<br /> C¸c b¶n ®å h×nh thÕ khÝ ¸p quan träng nhÊt, ®−îc thµnh lËp ®èi víi c¸c mÆt ®¼ng ¸p chÝnh lµ :<br /> 850 milibar (t−¬ng ®−¬ng ®é cao trung b×nh kho¶ng 1,5 km); 700 milibar (≈ 3 km); 500 milibar (≈ 5 km);<br /> 300 milibar (≈ 9 km). §ã lµ nh÷ng b¶n ®å tuyÖt ®èi, th−êng ®−îc kÝ hiÖu AT.<br /> 9.2.3. C¸ch lËp b¶n ®å thêi tiÕt mÆt ®Êt. Sau khi nhËn ®−îc vµ gi¶i m· c¸c sè liÖu quan tr¾c cña<br /> mét k× h¹n nµo ®ã, ng−êi ta ghi chóng lªn b¶n ®å (cã thÓ b»ng tay hoÆc b»ng m¸y).<br /> C¸ch ghi chÐp c¸c sè liÖu vµ c¸c ký hiÖu quy −íc ®èi víi mét tr¹m khÝ t−îng ®−îc thùc hiÖn theo<br /> s¬ ®å sau (h×nh. 49)<br /> <br /> 89<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=137

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2