intTypePromotion=1

Giáo trình Mạng điện - Phần 2

Chia sẻ: K Loi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:88

0
95
lượt xem
22
download

Giáo trình Mạng điện - Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của giáo trình "Mạng điện" gồm có 8 chương trình bày về mạng điện. Phần 2 của giáo trình trình bày từ chương 5 đến chương 8 với các nội dung: chọn tiết diện dây dẫn, điều chỉnh điện áp trong mạng điện, tối ưu hóa chế độ làm việc của mạng điện, cân bằng và dự trữ công suất trong hệ thống điện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Mạng điện - Phần 2

Giaïo trçnh maûng âiãûn.<br /> <br /> CHÆÅNG 5<br /> <br /> CHOÜN TIÃÚT DIÃÛN DÁY DÁÙN<br /> $5-1. CHOÜN TIÃÚT DIÃÛN DÁY THEO CHÈ TIÃU KINH TÃÚ.<br /> Maûng khu væûc coï âiãûn aïp U cao, cäng suáút truyãön taíi P låïn, chiãöu daìi<br /> taíi âiãûn L daìi cho nãn väún âáöu tæ xáy dæûng K vaì phê täøn váûn haình haìng<br /> nàm Y låïn. Trong maûng âiãûn khu væûc coï caïc maïy biãún aïp, maïy biãún aïp tæû<br /> ngáùu,caïc thiãút bë naìy coï thãø âiãöu chènh âæåüc âiãûn aïp våïi giaîi âiãöu chènh<br /> räüng .Do âoï tiãút diãûn dáy dáùn vaì caïp åí maûng khu væûc âæåüc choün theo âiãöu<br /> kiãûn kinh tãú. Chè tiãu kinh<br /> Z<br /> tãú âæåüc duìng trong khi choün<br /> tiãút diãûn dáy dáùn laì haìm chi<br /> 3’<br /> phê tênh toaïn Z. Caïc chè tiãu<br /> 3<br /> kinh tãú cuía âæåìng dáy phuû<br /> 1<br /> thuäüc ráút nhiãöu vaìo tiãút diãûn<br /> dáy dáùn.Khi tàng tiãút diãûn dáy<br /> thç chi phê xáy dæûng âæåìng<br /> 2’<br /> dáy,chi phê váûn haình haìng<br /> 2<br /> nàm tàng (âæåìng cong 1 trãn<br /> 0<br /> Fkt F’kt<br /> F(mm2)<br /> hçnh 5-1),täøn tháút âiãûn nàng<br /> haìng nàm giaím xuäúng(âæåìng<br /> Hçnh 5-1 : Quan hãû cuía Z= f (F)<br /> cong 2 trãn hçnh 5-1). Âiãøm<br /> cæûc tiãøu cuía chi phê váûn haình haìng nàm seî tæång æïng våïi mäüt tiãút diãûn naìo<br /> âoï -Tiãút diãûn âoï âæåüc goüi laì tiãút diãûn kinh tãú Fkt.Hay noïi caïch khaïc : æïng våïi<br /> tiãút diãûn kinh tãú seî cho ta giaï trë nhoí nháút cuía Z.<br /> <br /> 5.1.1. Choün tiãút diãûn dáy dáùn theo jkt.<br /> <br /> Haìm chi phê tênh toaïn cuía âæåìngdáy trãn khäng vaì dáy caïp coï daûng:<br /> L<br /> 2<br /> (5 - 1)<br /> Z = (a vh + a tc )K + 3I maxτCρ<br /> F<br /> <br /> Trong âoï:<br /> - K :Väún âáöu tæ xáy dæûng âæåìng dáy.<br /> - C : Giaï 1KWh âiãûn nàng täøn tháút.<br /> Väún âáöu tæ K phuû thuäüc vaìo F theo cäng thæïc<br /> K = K0 + n (a + bF)L<br /> (5 - 2)<br /> Khoa Âiãûn-Træåìng Âaûi hoüc Kyî thuáût Âaì nàông<br /> <br /> Trang 85<br /> <br /> Giaïo trçnh maûng âiãûn.<br /> <br /> Trong âoï:<br /> - K0 : Giaï thaình 1Km dáy dáùn khäng phuû thuäüc vaìo F<br /> - n : Säú maûch âæåìng dáy.<br /> - a : Hãû säú phuû thuäüc U âæåìng dáy.<br /> - b : Hãû säú phaín aïnh sæû phuû thuäüc giaï thaình âæåìng dáy vaìo tiãút diãûn<br /> dáy dáùn (â/Km mm2)<br /> - L : Chiãöu daìi âæåìng dáy (Km)<br /> - F : Tiãút diãûn dáy dáùn (mm2 )<br /> Thay (5 - 2) vaìo (5 - 1) ta coï :<br /> 2<br /> Z = ( a vh + atc ){( K 0 + n( a + bF ) L } + 3I maxτ .c.ρ .<br /> <br /> L<br /> .<br /> F<br /> <br /> (5 - 3)<br /> <br /> Tiãút diãûn täúi æu vãö màût kinh tãú âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc:<br /> δZ<br /> L<br /> 2<br /> =0<br /> (5 - 4)<br /> = (a + a )n.b. l − 3I max .τ . c. ρ<br /> δF<br /> <br /> vh<br /> <br /> Fkt = I max<br /> <br /> F2<br /> kt<br /> <br /> tc<br /> <br /> 3τCρ<br /> (a vh + a tc )n.b<br /> <br /> (5 - 5)<br /> <br /> Tiãút diãûn dáy dáùn xaïc âënh theo (5-5) goüi laì tiãút diãûn kinh tãú. Viãûc<br /> choün F theo (5 - 5) khaï phæïc taûp nãn ngæåìi ta duìng phæång phaïp âån giaín<br /> hån âãø tênh Fkt theo biãøu thæïc:<br /> I max<br /> (5 - 6)<br /> Fkt =<br /> j kt<br /> <br /> Trong âoï: jkt máût âäü doìng kinh tãú (A/mm2)<br /> Máût âäü doìng âiãûn kinh tãú phuû thuäüc vaìo váût liãûu dáy dáùn, Tmax, .... vaì<br /> cho åí baíng 5-1.<br /> Baíng 5-1:Máût âäü doìng âiãûn kinh tãú (A/mm2)<br /> DÁY DÁÙN<br /> Dáy tráön vaì thanh caïi:<br /> Âäöng<br /> Nhäm<br /> Caïp boüc giáúy,dáy dáùn boüc<br /> cao su loîi:<br /> Âäöng<br /> Nhäm<br /> Caïp boüc cao su loîi âäöng<br /> <br /> Trang 86<br /> <br /> GIAÏ TRË jkt THEO Tmax<br /> 1000-3000<br /> 3000-5000 5000-8760<br /> 2,5<br /> 1,3<br /> <br /> 2,1<br /> 1,1<br /> <br /> 1,8<br /> 1,0<br /> <br /> 3,0<br /> 1,6<br /> 3,5<br /> <br /> 2,5<br /> 1,4<br /> 3,1<br /> <br /> 2,0<br /> 1,2<br /> 2,7<br /> <br /> Khoa Âiãûn-Træåìng Âaûi hoüc Kyî thuáût Âaì Nàông<br /> <br /> Giaïo trçnh maûng âiãûn.<br /> <br /> Nãúu âæåìng dáy coï nhiãöu phuû taíi nhæng coï Tmax khaïc nhau khi âoï jkt<br /> âæåüc xaïc âënh theo giaï trë Tmax trung bçnh cuía caïc phuû taíi:<br /> n<br /> <br /> ∑P T<br /> =<br /> ∑P<br /> <br /> (5 -7)<br /> <br /> I j max<br /> <br /> (5 -8)<br /> <br /> i max<br /> <br /> Tmax tb<br /> <br /> i max<br /> <br /> 1<br /> <br /> i max<br /> <br /> Fkt =<br /> <br /> j kt<br /> <br /> Trong âoï: Ij max: Doìng cæûc âaûi chaûy trãn âoaûn j<br /> Nãúu nhæ táút caí caïc âoaûn âæåìng dáy choün cuìng mäüt tiãút diãûn khi âoï<br /> doìng âiãûn tênh toaïn duìng âãø choün tiãút diãûn dáy seî laì:<br /> m<br /> (5 - 9)<br /> I t2 L = I12 l1 + I 22 l2 + I 32 l3 +... = ∑ I 2 l j<br /> j<br /> j =1<br /> <br /> Trong âoï:<br /> - m : Säú læåüng caïc âoüan âæåìng dáy trong maûng .<br /> - Ij : doìng âiãûn chaûy trãn âoüan thæï j.<br /> - lj : Chiãöu daìi âoaûn thæï j.<br /> - L : Täøng chiãöu daìi toaìn bäü âæåìng dáy.<br /> Tæì âoï ta coï:<br /> <br /> ∑I<br /> It =<br /> <br /> 2<br /> j<br /> <br /> .l j<br /> <br /> L<br /> <br /> (5 - 10)<br /> <br /> Tiãút diãûn dáy dáùn cáön âæåüc choün laì:<br /> Fkt =<br /> <br /> It<br /> j kt<br /> <br /> (5 - 11)<br /> <br /> Phæång phaïp choün tiãút diãûn dáy dáùn F theo máût âäü doìng âiãûn kinh tãú<br /> jkt âæåüc duìng våïi âæåìng dáy U ≤ 220KV. Do jkt âæåüc xaïc âënh gáön âuïng,cho<br /> nãn khi duìng jkt seî khäng cho ta nháûn âæåüc Zmin.<br /> 5.1.2. Læûa choün tiãút diãûn dáy dáùn theo khoaíng chia kinh tãú.<br /> ÅÍ caïc cáúp âiãûn aïp cao U ≥ 330KV tiãút diãûn dáy dáùn âæåüc choün trãn<br /> cå såí so saïnh kinh tãú -kyî thuáût haìm chi phê tênh toaïn æïng våïi caïc tiãút diãûn<br /> khaïc nhau.Phæång phaïp naìy âæåüc goüi laì phæång phaïp khoaíng chia kinh tãú.<br /> Âãø xaïc âënh tiãút diãûn theo phæång phaïp khoaíng chia kinh tãú ,ta thaình<br /> láûp haìm chi phê tênh toaïn Zi æïng våïi caïc tiãút diãûn Fi khaïc nhau theo doìng<br /> âiãûn ( cäng suáút truyãön taíi ) chaûy trãn âæåìng dáy.<br /> 2<br /> (5 - 12)<br /> Z = (avh + atc ) Ki + 3I max Ri .τ .c<br /> Trong âoï:<br /> - Ki: Väún âáöu tæ âæåìng dáy æïng våïi tiãút diãûn Fi<br /> Khoa Âiãûn-Træåìng Âaûi hoüc Kyî thuáût Âaì nàông<br /> <br /> Trang 87<br /> <br /> Giaïo trçnh maûng âiãûn.<br /> <br /> - Ri: âiãûn tråí cuía âæåìng dáy æïng våïi tiãút diãûn Fi.<br /> Theo biãøu thæïc (5 - 12) veî âæåìng cong biãøu diãùn quan hãû Z våïi F âaî<br /> cho,trãn âäö thë hçnh 5-2 biãøu diãùn quan hãû Z våïi F1; F2; F3<br /> Giao âiãøm cuía caïc âæåìng cong,vê duû taûi a xaïc âënh giaï trë doìng âiãûn<br /> chuyãøn tæì tiãút diãûn dáy naìy sang tiãút diãûn dáy khaïc håüp lyï vãö màût kinh<br /> tãú(khoaíng chia kinh tãú ).Vê duû khi doìng âiãûn coï giaï trë tæì Ia âãún Ib thç tiãút<br /> diãûn F2 laì tiãút diãûn phaíi tçm.Gêa trë doìng âiãûn taûi giao âiãøm caïc âæåìng cong<br /> goüi laì Ikt kinh tãú. Giaï trë Ikt taûi caïc giao âiãøm (vê duû âiãøm a ) coï thãø xaïc âënh<br /> theo biãøu thæïc:<br /> Z<br /> Z1 = Z2<br /> (5 - 13)<br /> F3<br /> Trong âoï:<br /> F2<br /> F1<br /> - Z1 : Chi phê cuía âæåìng dáy<br /> æïng våïi tiãút diãûn F1<br /> b<br /> - Z2 : Chi phê cuía âæåìng dáy<br /> æïng våïi tiãút diãûn F2<br /> a<br /> 2<br /> Z1 = (avh + atc ) K1 + 3I max R1.τ . c<br /> 2<br /> Z2 = (avh + atc ) K2 + 3I max R2 .τ .c<br /> <br /> F<br /> <br /> F<br /> <br /> F<br /> <br /> 2<br /> 3<br /> 1<br /> Trong âoï:<br /> - K1; K2 : Väún âáöu tæ âæåìng<br /> 0<br /> Ib<br /> Ia<br /> I<br /> dáy æïng våïi F1; F2.<br /> Hçnh 5-2 : Quan hãû cuía Z= f (I)<br /> - R1; R2: Âiãûn tråí âæåìng dáy<br /> æïng våïi F1; F2.<br /> Sau khi thay caïc giaï trë Z1; Z2 vaìo (5 - 12) ta coï âæåüc Ikt :<br /> <br /> I kt =<br /> <br /> a vh + a tc<br /> K 2 − K1<br /> .<br /> τC 3( R1 − R2 )<br /> <br /> (5 - 14)<br /> <br /> Sau khi tênh âæåüc tiãút diãûn F,ta choün tiãút diãûn tiãu chuáøn gáön nháút âäúi<br /> våïi tiãút diãûn tênh toaïn vaì tiãún haình kiãøm tra âiãöu kiãûn phaït noïng,váöng quang<br /> vaì âäü bãön cå hoüc cuía dáy dáùn.<br /> Âãø choün tiãút diãûn dáy dáùn trong maûng âiãûn kên cáön xaïc âënh sæû phán<br /> bäú cäng suáút theo chiãöu daìi âæåìng dáy,sau âoï choün tiãút diãûn dáy dáùn theo<br /> caïc phæång phaïp trãn.<br /> VÊ DUÛ 5-1:Xaïc âënh tiãút diãûn dáy nhäm loîi theïp cuía âæåìng dáy<br /> keïp,âiãûn aïp 110KV våïi phuû taíi cuäúi âæåìng dáy Spt = 30+j10 MVA,thåìi gian<br /> sæí duûng cäng suáút cæûc âaûi Tmax =4200h.<br /> GIAÍI:Doìng âiãûn laìm viãûc låïn nháút cuía 1 pha trong mäüt maûch cuía<br /> âæåìng dáy keïp :<br /> Trang 88<br /> <br /> Khoa Âiãûn-Træåìng Âaûi hoüc Kyî thuáût Âaì Nàông<br /> <br /> Giaïo trçnh maûng âiãûn.<br /> <br /> I max =<br /> <br /> S pt<br /> 2. 3.U dm<br /> <br /> =<br /> <br /> 30 2 + 10 2 .10 3<br /> = 158 A<br /> 2. 3.110<br /> <br /> Theo baíng 5-1âäúi våïi dáy dáùn AC vaì Tmax = 4200h ta coï máût âäü doìng<br /> âiãûn kinh tãú jkt = 1,1 A/mm2.Tiãút diãûn kinh tãú cuía dáy dáùn seî laì:<br /> Fkt =<br /> <br /> I max 158<br /> =<br /> = 144mm 2<br /> j kt<br /> 11<br /> ,<br /> <br /> Tra baíng choün tiãút diãûn tiãu chuáøn laì dáy AC-150.Coï Icp = 445A.<br /> Khi xaíy ra sæû cäú mäüt âæåìng dáy ,doìng âiãûn chaûy trãn âæåìng dáy coìn<br /> laûi laì:<br /> Isc = 2 x Imax = 2 x 158A = 316A < Icp.<br /> Tiãút diãûn dáy dáùn âaî choün thoía maîn âiãöu kiãûn phaït noïng vaì khäng<br /> phaït sinh váöng quang trãn âæåìng dáy.<br /> VÊ DUÛ 5-2:Xaïc âënh tiãút diãûn dáy nhäm loîi theïp cuía âæåìng dáy cáúp<br /> âiãûn cho 3 phuû taíi,âiãûn aïp 110KV,cäng suáút phuû taíi (MVA) cho trãn hçnh<br /> 5-3.Thåìi gian sæí duûng cäng suáút cæûc âaûi cuía caïc phuû taíi Tmax =4500h. (Giaí<br /> thiãút cosϕ cuía caïc phuû taíi laì nhæ nhau).<br /> GIAÍI:<br /> A<br /> a<br /> b<br /> c<br /> - Cäng suáút chaûy trãn âoaûn<br /> l1<br /> l3<br /> l2<br /> âæåìng dáy bc (âoaûn thæï 3) laì:<br /> l<br /> S3 = Sc = 13,5 MVA.<br /> 4,8<br /> 5,2<br /> 13,5<br /> - Cäng suáút chaûy trãn âoaûn<br /> Hçnh 5-3<br /> âæåìng dáy ab (âoaûn thæï 2) laì:<br /> S2 = Sc + Sb = 13,5 + 5,2 = 18,7 MVA.<br /> - Cäng suáút chaûy trãn âoaûn âæåìng dáy Aa (âoaûn thæï 1) laì:<br /> S1 = Sc + Sb + Sa = 13,5 + 5,2 + 4,8 = 25,5 MVA.<br /> Doìng âiãûn laìm viãûc trãn caïc âoaûn âæåìng dáy laì:<br /> 3<br /> <br /> I3 =<br /> <br /> S3<br /> 13,510<br /> .<br /> =<br /> = 71A<br /> 3.U dm<br /> 3.110<br /> 3<br /> <br /> I2 =<br /> I1 =<br /> <br /> S2<br /> 18,710<br /> .<br /> =<br /> = 98,3 A<br /> 3.U dm<br /> 3.110<br /> 3<br /> S1<br /> 25,510<br /> .<br /> =<br /> = 134 A<br /> 3.U dm<br /> 3.110<br /> <br /> Máût âäü doìng âiãûn kinh tãú cuía dáy AC khi Tmax = 4500h laì 1,1A/mm2.<br /> Tiãút diãûn caïc âoaûn âæåìng dáy seî laì:<br /> I 3 71<br /> =<br /> = 64 ,5mm2<br /> jkt 1,1<br /> I<br /> 98,3<br /> F2 = 2 =<br /> = 89,5mm2<br /> jkt<br /> 11<br /> ,<br /> <br /> F3 =<br /> <br /> Khoa Âiãûn-Træåìng Âaûi hoüc Kyî thuáût Âaì nàông<br /> <br /> Trang 89<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2