intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Sức khỏe môi trường (In lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung): Phần 1

Chia sẻ: An An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:158

71
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức về một số vấn đề chung về sức khỏe môi trường, các hình thức tác động và một số yếu tố ảnh hưởng độc tính của chất độc tới cơ thể con người, ảnh hưởng của chất độc và môi trường đến sức khỏe con người, môi trường và điều kiện làm việc với sức khỏe người lao động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Sức khỏe môi trường (In lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung): Phần 1

IỘN<br /> VH<br /> V<br /> \<br /> <br /> V<br /> <br /> I<br /> <br /> 0<br /> <br /> o ọỵv n o 3 Ò H IVG NV9<br /> l y/v n x VHN<br /> 6<br /> N<br /> <br /> H N V H 1 ÌH 1 H N Ìd l<br /> <br /> T R IN H T H Ị T H A N H<br /> <br /> SÚẼKHOÉ MÔI TRU NG<br /> 0<br /> <br /> (In lần th ứ 2 có sử a ch ử a và bô sung)<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN Đ Ạ I H Ọ C Q U Ố C G IẠ HÀ N Ộ I<br /> <br /> M ỤC LỤC<br /> Chương ]. MỘT s ố VẤN ĐỀ ( 'HUNC, VỀ s ú c KHOẺ<br /> MỎI TRUỜNG....................................................................... 5<br /> 1 1. Một sô khái niệm có liên quan đến sức khoẻ môi trường......5<br /> 12. Một sô nguồn chính tạo ra chất độc........................................ 11<br /> 1.3. Phân loại chất độc......................................................................21<br /> Chương 2. CÁC HÌNH THỨC TÁC ĐỘNG VÀ MỘT s ố YỂU<br /> TỐ ẢNH HƯỞNG ĐỘC TÍNH CỦA CHẤT ĐỘC TỚI<br /> C ơ THỂ CON N G Ư Ồ I.........................................."......35<br /> 2.1. Đường xâm nhập chát độc vào cơ thê con người...................35<br /> 2.2. Quá trình chuyển hoá chất độc trong cơ thể người............. 39<br /> 2.3. Sự biến dối các chất độc trong cơ thể con ngưòi.................... 51<br /> 2.4. Một số yếu tô chính gây ảnh hưởng tới độc tính của<br /> độc ch ấ t....................................................................................... 54<br /> Chương 3. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘC CHẤT VÀ MÔI TRƯỜNG<br /> ĐẾN SỨC KHOẺ CON N G Ư Ò I................................ 63<br /> 3.1. Ẩnh hưởng của chất độc tới các bộ phận cơ thê<br /> con người.................................................................................... 63<br /> 3.2. Ảnh hưởng Nồng độ và thời gian tác động của chất độc<br /> tới cơ thể con người................................................................... 67<br /> 3.3. Ảnh huởng phối hợp của chất độc tới cơ thể con người....... 71<br /> 3.4. Các loại ảnh hưỏng dộc hại tới cơ thể con người.................. 75<br /> 3<br /> <br /> 3.5. Các hình thức thể hiện tính độc của độc chất đôi với cơ thổ<br /> con người....................................................................................77<br /> 3.6. Ảnh hưởng của một sô" chât độc tới sức khoẻ con người.... 81<br /> 3.7. Ảnh hưởng của môi trường tới sức khoẻ con người............ 1.‘Ỉ6<br /> Chương 4. MÔI TRƯỜNG VÀ ĐIỂU KIỆN LÀM VIỆC VÓI<br /> SỨC KHOẺ NGƯỜI LAO Đ Ộ N G ............................153<br /> 4.1. Khái niệm chung về tác hại nghề nghiệp.............................153<br /> 4.2. Phân loại các tác hại nghề n g h iệp ........................................ 155<br /> 4.3. Các biện pháp quản lý tác hại nghê nghiệp<br /> trong lao động......................................................................... 157<br /> Chương 5. MỘT s ố v í DỤ c ự THỂ VỀ BỆNH DO MÔI<br /> TRƯỜNG Ô NHIỄM VÀ ĐỘNG VẬT GÂY RA Đ ổ i<br /> VÓI C ơ THỂ CON NGƯỜI VÀ CÁCH c ứ u CHỬA<br /> KHI BỊ NGỘ ĐỘC...................................................... 159<br /> •<br /> <br /> •<br /> <br /> •<br /> <br /> 5.1. Bệnh do cơ thể người bị tác động bởi các yếu tô vật lý .... 159<br /> 5.2. Bệnh do cơ thể người bị ảnh hưỏng môi trường không khí,<br /> nước ô n h iễm .......................................................................... l d l<br /> 5.3. Các bệnh do một số loài động làm lây truyền gây r a ..... 183<br /> 5.4. Các bệnh lây truyền qua hệ tiêu hoá của động v ậ t ......... 2] 1<br /> 5.5. Các bệnh đi kèm với thực phẩm ...........................................238<br /> 5.6. Sức khoẻ và phóng x ạ ........................................................... 282<br /> 5.7. Các cách bảo quản thực phẩm và đồ d ù n g ........................ 298<br /> 5.8. Nguyên tắc chung về xử lý nhiễm độc................................320<br /> 5.9. Cách cứu chữa khi bị ngộ độc...............................................322<br /> TÀI LIÊU THAM KHẢO................................................................ 327<br /> <br /> 4<br /> <br /> C hư ơng 1<br /> <br /> M Ộ T S Ố V Ấ N Đ Ể C H U N G VỂ<br /> SỨ C KHOẺ M Ô I TR Ư Ò N G<br /> 1.1.<br /> <br /> M ỘT SỐ KHÁI NIỆM CÓ LIÊN QUAN ĐẾN s ứ c KHOẺ<br /> M ố l TRƯỜNG<br /> <br /> Môi trường sống của con người<br /> MÔI trường sông của con người là phần không gian mà con<br /> nííitòi tác động, sử dụng và bị nó làm ảnh hưởng (UNESCO, 1967).<br /> Môi trường sông của con người bao gồm tấ t cả các n hân tô<br /> tự nhiên, xã hội bao quanh và có ảnh hưởng tới sức khoẻ của<br /> con người. Nói một cách khác môi trường là tập hợp các th àn h<br /> phần vật chất (tự nhiên và n hân tạo) và xã hội xung quanh con<br /> người. Các th àn h phần tự nhiên của môi trường sống là tấ t cả<br /> các yếu tô cả hữu sinh (các tác động thực vật và các vi sinh vật)<br /> lẩn vô sinh (đất, nước, không khí). Các th à n h phần n h ân tạo là<br /> tấ t cả các vật th ể hữu hình do con người tạo nên (nhà cửa,<br /> đường xá, cầu cống,...). Còn các th àn h phần xã hội là sự tổng<br /> hoà các quan hệ con người với nhau, có ảnh hưởng trực tiếp tói<br /> sự tồn tại và p h á t triển của mỗi cá n hân và toàn thể cộng đồng<br /> xã hội.<br /> C hất lượng môi trường có ảnh hưởng rấ t lốn đến sức khoẻ<br /> của con người. Mỗi nơi có chất lượng ựiôi trường sông khác<br /> nhau, tuy nhiên, nhìn chung tại th àn h phố và các kh u công<br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2