intTypePromotion=3

giáo trình vật lý lớp 10 tiết 21 tuần 11

Chia sẻ: Nguyen Duy Thanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
81
lượt xem
5
download

giáo trình vật lý lớp 10 tiết 21 tuần 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I.Kiến thức: • Nêu được những đặc điểm về điểm đặt và hướng lực đàn hồi của lò xo. • Phát biểu được định luật Húc và viếc được công thức tính độ lớn lực đàn hồi của lò xo. • Nêu được các đặc điểm về hướng của lực căng dây và lực pháp tuyến. II.Kỹ năng: • Biễu diễn được lực đàn hồi của lò xo khi bị giãn hoặc khi bị nén. • Sử dụng được lực kế để đo lực, Biết xem xét giới hạn đo củ dụng cụ trước khi sử dụng. Vận dụng định luật Húc giải bài tập....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: giáo trình vật lý lớp 10 tiết 21 tuần 11

  1. Ngaøysoaïn:15-11- Giaùo aùn vaät lyù 10 §12 löïc ñaøn hoài cuûa loø xo. Ñònh luaät huùc 06 Tuaàn:11 Ngaøydaïy :21-11- Tieát: 21 06 A.MUÏC TIEÂU. I.Kieán thöùc: • Neâu ñöôïc nhöõng ñaëc ñieåm veà ñieåm ñaët vaø höôùng löïc ñaøn hoài cuûa loø xo. • Phaùt bieåu ñöôïc ñònh luaät Huùc vaø vieác ñöôïc coâng thöùc tính ñoä lôùn löïc ñaøn hoài cuûa loø xo. • Neâu ñöôïc caùc ñaëc ñieåm veà höôùng cuûa löïc caêng daây vaø löïc phaùp tuyeán. II.Kyõ naêng: • Bieãu dieãn ñöôïc löïc ñaøn hoài cuûa loø xo khi bò giaõn hoaëc khi bò neùn. • Söû duïng ñöôïc löïc keá ñeå ño löïc, Bieát xem xeùt giôùi haïn ño cuû duïng cuï tröôùc khi söû duïng. Vaän duïng ñònh luaät Huùc giaûi baøi taäp. B. CHUAÅN BÒ. I. Giaùo vieân: 1.Phöông phaùp: Dieãn giaûng 2. Duïng cuï: SGK vaät lyù 10 cô baûn, loø xo, löïc keá, quaû caân. II.Hoïc sinh: Ñoïc §11, traû lôøi caâu hoûi giöõa hai vaät coù löïc töông taùc vôùi nhau khoâng? Löïc ñoù laø löïc gì? C.TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP. I. Oån ñònh lôùp. II.Kieåm tra: • Phaùt bieåu ñònh luaät vaïn vaät haáp daãn, troïng taâm laø gì? III.Noäi dung baøi môùi. Hoaït ñoäng Noäi dung Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø Hoaït ñoäng 1: Xaùc ñònh • 1.Höôùng vaø ñieåm ñaët cuûa Quansaùtthí nghieäm. höôùng, ñieåm ñaët cuûa löïc löïc ñaøn hoài cuûa loø xo. ñaøn hoài.  Ñieåmñaët:Leânvaätchòu o Laømthí nghieämtaùc taùcduïnglöïc. duïnglöïc vaøoloø xo. • Vaänduïngñieàukieäncaân  Höôùng:Khi bò daõn,Löïc  Xaùc ñònhlöïc taùcduïng baèngñeåtìm ra Fñh. ñaønhoài cuûaloø xo leânvaät? höôùngtheotruïc cuûaloø • Traû lôøi xo vaøophíatrong,coønkhi  Löïc ñaønhoài coù ñieåm bò neùn,löïc ñaønhoài cuûa ñaëtvaø höôùngnhötheá loø xo höôùngtheotruïc naøo? cuûaloø xo ra ngoaøi. • 2.Ñoä lôùn cuûa löïc ñaøn hoài Hoaït ñoäng nhoùm traû lôøi Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu ñònh caâu C2, C3. cuûa loø xo. Ñònh luaät Huùc. luaät Huùc. • Loø xo khoâng trôû veà vòa.Thí nghieäm: trí o Moâ taûthí nghieämH 12.2 cuõ. ∆l= l + l 0  Neáutaêngcaùcquaû Fñh tæ leä vôùi ∆l. caânnöõavaøkhi laáy b.Giôùi haïn ñaøn hoài cuûa loø caùcquaûcaânra thì xo. hieäntöôïnggì xaûyra? Laø giôùi haïn trongñoùneáu Vì sao? taùcduïnglöïc thì khi khoâng taùcduïnglöïc vaätlaáylaïi hình • Vaän duïng phaùt bieåu ñònh banñaàu. daïng luaät. Giaùo vieân soaïn: Phaïm Xuaân Yeân
  2. Ngaøysoaïn:15-11- Giaùo aùn vaät lyù 10 §12 löïc ñaøn hoài cuûa loø xo. Ñònh luaät huùc 06 Tuaàn:11 Ngaøydaïy :21-11- Tieát: 21 06  Töø thí nghieämphaùt c.Ñònh luaät Huùc. bieåuñònhluaätHuùc? Tronggiôùi haïn ñaønhoài, ñoä • Ghi nhôù. lôùn cuûalöïc ñaønhoài cuûaloø xo tæleä thuaänvôùi ñoäbieán o Neâuteângoïi vaøñônvò daïngcuûaloø xo. caùcdaïi löôïng trongcoâng Fñh= k ∆l thöùc. d. Chuù yù: • Thaûoluaännhoùmleânveõ +Ñoái vôùi daâycaosu, daây löïc taùcduïng theùp…khi bò keùolöïc ñaøn hoài ñöôïc goïi laø löïc caêng.  Veõ taùcduïnglöïc leân +Ñoái vôùi caùcmaëttieápxuùc vaättrongcaùctröôøng bò bieándaïngkhi bò eùpvaøo hôïp sau: nhau,löïc ñaønhoài coù phöông vuoânggoùcvôùi maëttieáp xuùc. IV. Cuûng coá: • Ñaëc ñieåm cöûa löïc ñaøn hoài. • Ñònh luaät Huùc V.Daën doø: • Hoïc baøi. • Ñoïc § 13 traû lôøi caâu hoûi SGK. • Xem SGK lôùp 8 cho bieát ñònh nghóa löïc ma saùt Giaùo vieân soaïn: Phaïm Xuaân Yeân
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản