intTypePromotion=1

GIẤY NHẬN GIỮ DI CHÚC1

Chia sẻ: Chau Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
93
lượt xem
7
download

GIẤY NHẬN GIỮ DI CHÚC1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ.... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ........... /CC TP. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng...... năm........ GIẤY NHẬN GIỮ DI CHÚC1 Theo đơn yêu cầu của Ông/Bà ..............................................., Sinh ngày…. tháng…. năm......... Chứng minh nhân dân số:.............do…….…………. cấp ngày...........tháng………..năm………. lập ngày..........tháng…….….năm………… Hôm nay, vào lúc...............giờ.....,ngày......tháng......năm......., tại Phòng Công chứng số...............thành phố Hồ Chí Minh có nhận lưu giữ Di chúc do Ông/Bà:.........…..................lập ngày.........tháng…năm...…, được...................................... chứng nhận ngày............số............... về việc định đoạt tài sản thuộc quyền sở...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIẤY NHẬN GIỮ DI CHÚC1

  1. SỞ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ.... Số: ........... /CC TP. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng...... năm........ GIẤY NHẬN GIỮ DI CHÚC1 Theo đơn yêu cầu của Ông/Bà ..............................................., Sinh ngày…. tháng…. năm......... Chứng minh nhân dân số:.............do…….…………. cấp ngày...........tháng………..năm………. lập ngày..........tháng…….….năm………… Hôm nay, vào lúc...............giờ.....,ngày......tháng......năm......., tại Phòng Công chứng số...............thành phố Hồ Chí Minh có nhận lưu giữ Di chúc do Ông/Bà:.........…..................lập ngày.........tháng…năm...…, được...................................... chứng nhận ngày............số............... về việc định đoạt tài sản thuộc quyền sở hữu của Ông/Bà. Ông/Bà............................................................................................... .., đã yêu cầu Phòng Công chứng số......................... thành phố Hồ Chí Minh lưu giữ di chúc nêu trên, đồng thời thông báo và trả Di chúc được lưu giữ này sau khi ông (bà) qua đời cho những người liên quan đến Di chúc có tên sau khi có yêu cầu : 1. Ông/Bà: .............................................................................................. Địa chỉ thường trú: ............................................................................. 2. Ông/Bà: .............................................................................................. Địa chỉ thường trú: ..................................................................... 3. Ông/Bà: .............................................................................................. Địa chỉ thường trú: ..................................................................... 4. Ông/Bà: .............................................................................................. Địa chỉ thường trú: ..................................................................... 1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 58/2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố
  2. NGƯỜI YÊU CẦU PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ........... (ký và ghi rõ họ và tên)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2