intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hai số phận P2

Chia sẻ: Nv_tien Nv_tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

163
lượt xem
83
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hai con người - Hai số phận - Hai cuộc đời. Họ có gì giống nhau? Sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Họ ở hai xứ sở khác nhau nhưng có cùng một điểm là đều là những con người khôn ngoan và sự thành công đến với họ là lẽ tất yếu. Vậy bạn có muốn học hỏi gì từ họ? Bạn có muốn biết họ là ai???

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hai số phận P2

 1. HAI SÖË PHÊÅN 1 MUÅC LUÅC Chûúng 21.............................................................................................................2 Chûúng 22...........................................................................................................29 Chûúng 23...........................................................................................................33 Chûúng 24...........................................................................................................72 Chûúng 25...........................................................................................................90 Chûúng 26...........................................................................................................97 Chûúng 27.........................................................................................................111 Chûúng 28.........................................................................................................115 Chûúng 29.........................................................................................................122 Chûúng 30.........................................................................................................130 Chûúng 31.........................................................................................................142 Chûúng 32.........................................................................................................148 Chûúng 33.........................................................................................................151 Chûúng 34.........................................................................................................164 Chûúng 35.........................................................................................................176 Chûúng 36.........................................................................................................186 Chûúng 37.........................................................................................................190 Chûúng 38.........................................................................................................196 Chûúng 39.........................................................................................................198 Chûúng 40.........................................................................................................218 Chûúng 41.........................................................................................................231 Chûúng 42.........................................................................................................234 Chûúng 43.........................................................................................................238 Chûúng 44.........................................................................................................241 http://ebooks.vdcmedia.com
 2. Jeffrey Archer 2 CHÛÚNG 21 Willam quyïët àõnh ài nghó möåt thaáng úã Anh trûúác khi coá quyïët àõnh dûát khoaát gò vïì tûúng lai cuãa mònh. Anh cuäng tñnh chuyïån ruát khoãi ban giaám àöëc ngên haâng Kanne vaâ Cabot, nhûng Matthew thuyïët phuåc anh àûâng laâm vêåy vò àoá khöng phaãi laâ haânh àöång trûúác kia böë anh laâm nïëu úã vaâo trûúâng húåp nhû thïë. Matthew xem ra coân àau hún trûúác caái thêët baåi cuãa baån mònh. Trong tuêìn lïî liïìn sau àoá, hai lêìn anh àïën ngên haâng vúái nhau dêëu hiïåu roä raâng laâ àaä quaá cheán vaâ boã dúã nhiïìu viïåc quan troång. William cûá àïí cho nhûäng chuyïån êëy qua ài, khöng bònh luêån möåt lúâi naâo, múâi Matthew àïën nhaâ cuâng ùn töëi vúái anh vaâ Katte. Matthew tûâ chöëi, baão rùçng coân rêët nhiïìu thûá gûãi àïën chûa xem hïët. William khöng nghô ngúåi gò thïm vïì chuyïån Matthew tûâ chöëi, nhûng töëi höm àoá Matthew laåi ài ùn úã nhaâ haâng Ritz-carlton vúái möåt ngûúâi àaân baâ rêët xinh àeåp, maâ ngûúâi naây William biïët chùæc laâ vúå cuãa möåt nhên viïn quaãn lyá böå phêån trong ngên haâng Kane vaâ Cabot. Kate cuäng khöng noái gò, chó baão laâ Matthew coá veã öëm yïëu thïë naâo êëy. William àang bêån chuêín bõ ài Chêu Êu nïn khöng chuá yá gò lùæm àïën thaái àöå húi khaác laå cuãa baån mònh. Nïëu laâ vaâo luác khaác thò anh àaä rêët quan têm röìi. Àïën phuát cuöëi cuâng, William thêëy khoá coá thïí söëng àûúåc möåt mònh úã Anh, vò vêåy anh àïì nghõ Kate cuâng ài vúái anh. Anh ngaåc nhiïn vaâ sung sûúáng thêëy cö àöìng yá ngay. William vúái Kate àaáp taâu Mauretania ài sang Anh, möîi ngûúâi úã riïng möåt phoâng. Vïì úã khaách saån Ritz, hoå cuäng möîi ngûúâi möåt phoâng riïng, thêåm chñ coân úã têìng khaác nhau nûäa. William àïën chi nhaánh ngên haâng Kane vaâ Cabot úã London, trïn phöë Lombard, vaâ laâm nhû muåc àñch chuyïën ài sang Anh naây laâ àïí kiïím tra nhûäng hoaåt àöång cuãa ngên haâng úã Chêu Êu vêåy. Anh thêëy tinh thêìn laâm viïåc úã àêy rêët cao, roä raâng laâ Toni Simmons àaä quaãn lyá rêët gioãi, àûúåc moåi ngûúâi quyá mïën, khiïën William chó coân viïåc lêím bêím khen ngúåi. http://ebooks.vdcmedia.com
 3. HAI SÖË PHÊÅN 3 Anh vaâ Kate úã London möåt thaáng röìi sau àoá ài thùm Hampshire vaâ Lincolnshire, xem vaâi khoaãng àêët maâ William àaä mua àûúåc trûúác àêy ñt thaáng, têët caã coá túái trïn mûúâi hai nghòn mêîu. Lúåi tûác thu àûúåc tûâ àêët tröìng troåt khöng lêëy gò laâm cao lùæm, nhûng William giaãi thñch cho Kate rùçng nïëu nhû tònh hònh úã Myä trúã nïn khoá khùn thò àêët úã àêy vêîn coân nguyïn àoá, khöng mêët ài àêu caã. Ñt ngaây trûúác khi hai ngûúâi sùæp trúã vïì Myä, Kate ngoã yá muöën ài thùm Oxford, vaâ William àöìng yá rùçng saáng höm sau àaánh xe àûa cö vïì àoá súám. Anh thuï möåt chiïëc Morris múái, loaåi xe anh chûa tûâng laái bao giúâ. ÚÃ thaânh phöë cuãa nhûäng trûúâng àaåi hoåc naây, hai ngûúâi ài lang thang xem caác núi nhû Magdalen àöì söå bïn doâng söng Christ Church, möåt khu nhaâ thúâ lúán maâ khöng coá tu viïån, röìi àïën Merton ngöìi trïn baäi coã vaâ mú möång. - Khöng àûúåc ngöìi trïn coã, thûa öng, - möåt ngûúâi phuåc vuå trong trûúâng lïn tiïëng. Hai ngûúâi cûúâi vaâ dùæt tay nhau ài tröng nhû sinh viïn chûa töët nghiïåp soáng vai bïn búâ söng Cherwell nhòn taám chaâng trai àang maãi miïët cheâo thuyïìn dûúái nûúác, William caãm thêëy cuöåc àúâi mònh dûát khoaát phaãi luön luön coá Kate úã bïn caånh. Vaâo giûäa buöíi chiïìu, hoå trúã vïì London. Luác vïì qua Henley trïn búâ söng Thames, hoå dûâng laåi uöëng traâ úã quaán Bell nhòn xuöëng söng. Ùn vaâi mêíu baánh roân phïët bú vaâ uöëng traâ àùåc (Kate chó thñch uöëng vúái sûäa coân William laåi pha thïm nûúác cho loaäng búát), Kate giuåc anh vïì nhanh keão töëi trúâi khöng nhòn thêëy caãnh nöng thön àûúåc. Nhûng àïën luác William ra xe thò quay àïën mêëy, chiïëc xe cuäng khöng nöí àûúåc nûäa. Hò huåc maäi khöng xong, anh àaânh chõu. Trúâi àaä gêìn töëi, thïë laâ hai ngûúâi quyïët àõnh phaãi úã laåi Henley möåt àïm. Anh trúã vaâo quaán Bell àïì nghõ thuï hai phoâng. Rêët tiïëc, thûa öng, töi chó coân laåi coá möåt phoâng àöi thöi, - nhên viïn tiïëp tên noái. - Chuáng töi thuï vêåy. - William ngêìn ngaåi möåt luác röìi noái. Kate ngaåc nhiïn nhòn anh nhûng khöng noái gò. Nhên viïn tiïëp tên nhòn cö vúái veã nghi hoùåc. - Öng vaâ baâ... gò aå? http://ebooks.vdcmedia.com
 4. Jeffrey Archer 4 - Öng vaâ baâ William Kanne, - William àaáp luön. - Laát nûäa chuáng töi quay laåi. - Chuáng töi àûa haânh lyá lïn phoâng chûá, thûa öng - nhên viïn phuåc vuå hoãi. - Chuáng töi khöng coá haânh lyá, - William cûúâi àaáp. - AÂ vêng, thûa öng. Kate ngú ngaác ài theo William lïn phöë trïn cho àïën luác hoå dûâng laåi trûúác möåt nhaâ thúâ xûá. - Chuáng ta laâm gò thïë naây, William? - Kate hoãi. - Laâm caái àiïìu leä ra anh phaãi laâm tûâ lêu röìi, em aå. Kate khöng noái gò nûäa. Bûúác vaâo bïn trong, William thêëy coá ngûúâi àang àûáng xïëp möåt chöìng saách thaánh ca. - Töi xin hoãi cha xûá úã àêu aå? - William noái. Ngûúâi gaác nhaâ thúâ àûáng thùèng dêåy nhòn William bùçng con mùæt nhû thûúng haåi. - ÚÃ nhaâ xûá chûá àêu. - Nhaâ xûá úã àêu aå? - William laåi hoãi - Öng laâ möåt ngûúâi Myä, phaãi khöng thûa öng? - Vêng, phaãi, - William àaä bùæt àêìu söët ruöåt. - Nhaâ xûá úã caånh nhaâ thúâ xûá, phaãi thïë khöng aå? - ngûúâi gaác noái. - Töi cuäng nghô thïë, - William noái. - Öng coá thïí úã laåi àêy chûâng mûúâi phuát nûäa àûúåc khöng) - Taåi sao töi laåi phaãi laâm thïë, thûa öng. William ruát ra möåt túâ baån nùm àöìng baãng. - Cûá cho laâ mûúâi lùm phuát cho chùæc, àûúåc khöng öng? Ngûúâi gaác nhaâ thúâ nhòn kyä túâ giêëy baåc vaâ noái: - Ngûúâi Myä. AÂ, vêng, àûúåc. William àïí öng ta àûáng àoá vúái túâ baåc nùm àöìng baãng vaâ keáo vöåi Kate ra bïn ngoaâi nhaâ thúâ. Ngoaâi hiïn coá têëm biïín àïì: http://ebooks.vdcmedia.com
 5. HAI SÖË PHÊÅN 5 "Cha bïì trïn cuãa Giaáo xûá àêy laâ Linh muåc Simon frukesbury" vaâ bïn caånh têëm biïín àoá laâ lúâi kïu goåi cuãa nhaâ thúâ quyïn goáp laâm laåi maái, gaâi möåt chiïëc àinh. Nhaâ thúâ àang quyïn goáp tûâng xu àïì coá àûúåc 500 àöìng baãng, William bûúác vöåi theo con àûúâng nhoã lïn nhaâ xûá, Kate theo sau vaâi bûúác. Anh goä cûãa vaâ möåt ngûúâi àaân baâ to beáo coá àöi maá àoã höìng tûúi cûúâi ra múã cûãa. - Baâ Tukesbury? - William hoãi. - Phaãi. - Baâ ta laåi cûúâi. - Töi xin noái chuyïån vúái chöìng baâ àûúåc khöng? - Luác naây öng êëy àang duâng traâ. Coá thïí laát nûäa öng quay laåi àûúåc chùng - Töi e rùçng chuyïån naây húi gêëp, - William noái. Kate àaä theo kõp lïn vúái anh nhûng khöng noái gò. - Vêåy thò múâi öng vaâo ài. Nhaâ xûá naây xêy tûâ àêìu thïë kyã mûúâi saáu. Cùn phoâng laát àaá úã phña ngoaâi coá loâ sûúãi àang àöët lûãa. Cha xûá laâ möåt ngûúâi cao lúán, àang ùn baánh xöëp vúái dûa chuöåt, àûáng dêåy chaâo hai ngûúâi. - Xin chaâo, öng...? - Kane, thûa öng, William Kane. - Töi coá thïí laâm gò àûúåc cho öng àêy, öng Kane? - Kate vúái töi, - William noái, chuáng töi muöën cûúái nhau. - Öi vêåy thò hay quaá, - baâ Tukesbury noái. - Vêng, àuáng thïë àêëy, - cha xûá noái. - Öng coá phaãi laâ ngûúâi trong giaáo xûá naây khöng? Töi khöng nhúá laâ... - Khöng, thûa öng. Töi laâ ngûúâi Myä. Töi ài lïî nhaâ thúâ St.Paul úã Boston. - Thïë laâ úã Massachusetts, khöng phaãi úã Lincolnshire, phaãi khöng aå? - Linh muåc Tukesbury noái. - Vêng, àuáng thïë, William noái. Anh quïn rùçng úã Anh cuäng coá möåt núi tïn laâ Boston. - Thïë thò töët, - cha xûá noái vaâ giú hai tay lïn trúâi nhû sùæp laâm lïî. - Vêåy hai ngûúâi àõnh luác naâo thò kïët hön vúái nhau? http://ebooks.vdcmedia.com
 6. Jeffrey Archer 6 - Ngay bêy giúâ, thûa öng. - Ngay bêy giúâ, thûa öng? - Cha xûá giêåt mònh hoãi laåi. Töi khöng hiïíu tuåc lïå úã bïn Myä chung quanh chuyïån cûúái xin long troång vaâ thiïng liïng nhû thïë naâo, thûa öng Kane, mùåc dêìu töi cuäng coá àûúåc àoåc vaâ nghe noái àïën nhûäng àiïìu rêët kyâ laå vúái àöìng baâo cuãa öng bïn Califomia. Tuy nhiïn, töi coi nhû mònh coá böín phêån noái àïí öng biïët rùçng nhûäng tuåc lïå nhû thïë chûa àûúåc chêëp nhêån úã Henley trïn búâ söng Thames naây. ÚÃ Anh, thûa öng, öng phaãi úã trong bêët cûá giaáo xûá naâo caã möåt thaáng röìi múái lêëy nhau àûúåc, röìi tïn cuãa hai ngûúâi phaãi àûúåc yïët thõ lïn ba lêìn nïëu nhû coá trûúâng húåp àùåc biïåt hay rùæc röëi gò cêìn cho moåi ngûúâi àûúåc biïët. Maâ trong trûúâng húåp àoá töi cuäng phaãi àûúåc pheáp cuãa ngaâi giaám muåc vaâ phaãi sau ba ngaây múái laâm àûúåc - cha Tukesbury nghiïm gioång noái. - Öng coân cêìn bao nhiïu tiïìn nûäa àïí laâm laåi maái nhaâ thúâ - Kate bêy giúâ múái lïn tiïëng. - A caái maái. Àêy laâ cêu chuyïån àaáng buöìn, nhûng luác naây töi chaã nhùæc àïën lõch sûã cuãa noá laâm gò... höìi àêìu thïë kyã mûúâi möåt êëy maâ... - Öng cêìn bao nhiïu tiïìn? - Wilham laåi noái, tay nùæm chùåt lêëy tay Kate. - Chuáng töi hy voång quyïn àûúåc nùm trùm àöìng baãng. Cho àïën nay chuáng töi àaä laâm àûúåc khaá, chó trong bêíy tuêìn qua, chuáng töi àaä àaåt àûúåc hai mûúi bêíy àöìng böën haâo böën xu röìi. - Khöng, khöng, öng úi, - baâ Tukesbury noái. - Öng quïn chûa tñnh khoaãn hún möåt àöìng nûäa töi baán haâng tuêìn trûúác û? - Àuáng laâ töi chûa tñnh vaâo àêëy. Töi thêåt dúã quaá, àaä coi nheå phêìn àoáng goáp cuãa baâ. Nhû vêåy, têët caã laâ - linh muåc Tukesbury tñnh nhêím trong àêìu vaâ ngûúác mùæt nhòn lïn trêìn nhaâ nhû àïí tòm ra möåt nguöìn caãm hûáng naâo. William ruát chiïëc vñ úã tuái aáo trong ra, viïët möåt túâ seác nùm trùm àöìng baãng röìi lùång leä àûa cho linh muåc Tukesbury. - Töi..., töi hiïíu laâ coá nhûäng trûúâng húåp àùåc biïåt, thûa öng Kane, - cha xûá ngaåc nhiïn noái. Gioång öng àaä àöíi hùèn. - Àaä coá ngûúâi naâo trong hai ngûúâi trûúác kia kïët hön bao giúâ chûa? - Coá - Kate noái. - Chöìng töi bõ chïët trong tai naån maáy bay trûúác àêy böën nùm. http://ebooks.vdcmedia.com
 7. HAI SÖË PHÊÅN 7 - Öi, thêåt laâ khuãng khiïëp, - baâ Tukesbury noái, - Töi rêët lêëy laâm tiïëc. Töi khöng deâ... - Thöi, baâ úi, - cha xûá noái. Öng quan têm àïën caái maái nhaâ thúâ hún laâ nhûäng tònh caãm cuãa baâ vúå. - Coân öng, thûa öng? - Töi chûa lêëy vúå bao giúâ, - William noái. - Töi seä phaãi goåi àiïån thoaåi cho ngaâi giaám muåc àaä.- Nùæm chùæc túâ seác cuãa William trong tay, öng cha xûá ài vaâo phoâng bïn trong. Baâ Tukesbury múâi Kate vaâ Wiòòiam ngöìi àúåi vaâ múâi ùn, baâ vêîn cûá noái chuyïån trong khi William vaâ Kate khöng nghe thêëy gò hïët vaâ chó nhòn nhau. Cha xûá bûúác ra. - Thêåt laâ rêët khöng bònh thûúâng, rêët khöng bònh thûúâng, nhûng ngaâi giaám muåc àaä àöìng yá, thûa öng Kane, vúái àiïìu kiïån saáng mai phaãi àûúåc xaác àõnh laåi moåi thûá úã sûá quaán Myä röìi sau àoá xaác àõnh laåi vúái ngaâi giaám muåc úã nhaâ thúâ St. Pauli taåi Boston Massachusetts, sau khi öng baâ trúã vïì nhaâ. Öng ta vêîn nùæm chùåt túâ Seác trong tay. - Têët caã nhûäng gò chuáng ta cêìn luác naây laâ hai ngûúâi laâm chûáng, - cha xûá noái. - Vúå töi coá thïí laâ möåt ngûúâi laâm chûáng. Ngoaâi ra, töi cuäng hy voång ngûúâi quaãn lyá vêîn coân àoá, öng ta coá thïí laâ ngûúâi laâm chûáng thûá hai àûúåc - Öng ta vêîn coân àoá, töi àaãm baão, - Wilham noái. - Laâm sao öng biïët chùæc àûúåc? thûa öng Kane? - Töi àaä mêët cho öng êëy möåt phêìn trùm. - Möåt phêìn trùm gò cú? - cha xûá ngúä ngaâng hoãi laåi. - Möåt phêìn trùm cuãa maái nhaâ thúâ, - William àaáp. Cha xûá àûa William, Kate vaâ vúå öng ta ài theo con àûúâng nhoã lïn nhaâ thúâ. Öng nhaáy mùæt nhòn ngûúâi quaãn lyá àang àûáng chúâ. - Àuáng laâ öng Sprogget vêîn àang coân àêy... Öng êëy chùèng bao giúâ laâm nhû thïë cho töi caã, roä raâng öng gioãi thêåt àêëy, thûa öng Kane. Öng Simon Tukesbury khoaác chiïëc aáo laâm lïî vaâo ngûúâi, coân öng quaãn lyá thò nhòn öng bùçng con mùæt kinh ngaåc. William quay sang hön Kate vaâ hoãi. http://ebooks.vdcmedia.com
 8. Jeffrey Archer 8 - Anh biïët trong trûúâng húåp naây hoãi thïë laâ dúã húi, nhûng em coá àöìng yá lêëy anh khöng? - Trúâi úi, laåy Chuáa! - cha xûá Tukesbury thöët lïn möåt cêu maâ caã àúâi öng chûa bao giúâ noái nhû vêåy. Nghôa laâ öng chûa hïì hoãi ngûúâi àaân baâ naây àiïìu àoá û? Mûúâi lùm phuát sau, öng vaâ baâ William Kane rúâi nhaâ thúâ xûá Henley trïn söng Thames, Oxfordshire. Àïën phuát cuöëi cuâng, baâ Tukesbury lêëy möåt chiïëc voâng dûát úã maân che cûãa ra laâm nhêîn, cuäng may laâ noá rêët vûâa tay. Cha xûá Tukesbury coá möåt caái maái múái cho nhaâ thúâ, coân öng Sprogget thò coá nùm àöìng baãng àïí àûúåc chi tiïu thaã cûãa dûúái phöë. Ra àïën ngoaâi nhaâ thúâ, cha xûá àûa William möåt maãnh giêëy - Hai haâo saáu xu, thûa öng. - Àïí laâm gò aå? William hoãi. - Giêëy chûáng nhêån kïët hön, thûa öng Kane. - Öng phaãi laâm ngên haâng múái àuáng, thûa öng. - William noái vaâ àûa cho öng ukesbury nûãa àöìng baãng. Anh lùång leä cuâng vúå múái cûúái ài trúã vïì nhaâ troå Bell. Hoå cuâng ùn möåt bûäa töëi theo kiïíu thïë kyã mûúâi lùm trong cùn phoâng göî söìi úã nhaâ ùn, röìi khoaãng ñt phuát sau chñn giúâ thò ài nguã. Hoå ài khuêët sau chiïëc cêìu thang cöí bùçng göî vïì phoâng mònh. Ngûúâi phuå traách tiïëp tên cuãa nhaâ troå nhaáy mùæt vúái ngûúâi phuå viïåc. - Nïëu hoå lêëy nhau thò töi cuäng sûúáng bùçng Vua nûúác Anh. William thêìm haát baâi "Chuáa phuâ höå cho nhaâ Vua" Saáng höm sau hai vúå chöìng Kane ùn möåt bûäa saáng thoaãi maái trong khi chúâ chûäa xe. Möåt ngûúâi phuåc vuå treã roát caâ phï cho hoå. - Em muöën uöëng àen hay laâ anh cho sûäa vaâo thïm?- William ngêy thú hoãi vúå. Möåt àöi vúå chöìng giaâ ngöìi baân bïn nghe anh noái thïë móm cûúâi. - Em uöëng vúái sûäa, anh aå - Kate noái vaâ tay àûa qua baân súâ vaâo tay William. Anh móm cûúâi nhòn laåi, chúåt thêëy caã phoâng ùn ai cuäng quay sang nhòn anh. http://ebooks.vdcmedia.com
 9. HAI SÖË PHÊÅN 9 Hoå trúã vïì London trong khöng khñ àêìu xuên maát meã, ài qua vuâng Henley, qua söng Thames, röìi qua vuâng Berkshire vúái Middlesex vïì London. - Em coá àïí yá caái nhòn cuãa ngûúâi gaác cûãa saáng nay khöng - William noái. - Coá em nghô coá leä mònh àaä phaãi àûa cho hoå xem giêëy chûáng nhêån kïët hön. - Khöng, khöng, laâm nhû thïë thò hoãng mêët caã hònh aãnh tûå do cuãa ngûúâi àaân baâ Myä. Töëi nay vïì nhaâ, chùæc anh ta cuäng khöng daám noái rùçng chuáng ta àaä lêëy nhau thêåt sûå. Hoå vïì àïën khaách saån Ritz vûâa luác ùn trûa. Ngûúâi quaãn lyá quêìy tiïëp tên ngaåc nhiïn thêëy William huãy boã cùn phoâng cuãa Kate. Sau àoá, anh àûúåc nghe hoå bònh luêån rùçng "caái öng Ka ne treã naây rêët lõch sûå. Trûúác kia böë öng khöng hïì laâm nhû thïë bao giúâ. William vaâ Kate laåi ài taâu Aquitania vïì New York. Trûúác khi ài, hai ngûúâi àïën sûá quaán Myä gùåp viïn laänh sûå àïí thöng baáo vïì tònh traång cûúái xin cuãa hoå. Viïn laänh sûå àûa cho hoå möåt baãn khai daâi àïí hoå àiïìn vaâo, yïu cêìu hoå traã möåt àöìng baãng tiïìn phñ vaâ bùæt chúâ àïën hún möåt tiïëng àöìng höì. Hònh nhû sûá quaán Myä khöng coá yïu cêìu phaãi laâm laåi maái nhaâ, William muöën ài àïën nhaâ haâng Cartier úã phöë Bong àïí mua chiïëc nhêîn cûúái bùçng vaâng, nhûng Kate khöng nghe vaâ khöng chõu boã chiïëc voâng àöìng rêët quyá àaä dûát úã maân cûãa ra. William thêëy khoá coá thïí úã Boston vaâ laâm viïåc dûúái quyïìn öng chuã tõch múái. Nhûäng quy tùæc cuãa chñnh saách Tên Kinh Tïë àaä nhanh choáng chuyïín thaânh luêåt vúái möåt töëc àöå khöng ngúâ, do àoá giûäa William vúái Toni Simmons khöng sao nhêët trñ àûúåc vúái nhau vïì chuyïån àêìu tû laâ töët hay khöng tút. ÚÃ Anh vïì nhaâ àûúåc ñt lêu thò Kate baáo tin chõ àaä coá mang khiïën böë meå vaâ chöìng hïët sûác vui mûâng. William àõnh àöíi giúâ laâm viïåc cuãa anh cho thñch húåp vúái vai troâ möåt ngûúâi àaä coá vúå . Thûúâng thûúâng anh àïën cú quan laâm viïåc suöët nhûäng àïm heâ noáng nûåc. Kate àaä bùæt àêìu khoaác chiïëc aáo hoa thuâng thònh cuãa àaân baâ coá chûãa, chó quan têm lo àïën viïåc trang trñ khu nhaâ treã cuãa mònh. William caãm thêëy muöën boã cöng viïåc baân giêëy vaâ chó nhêëp nhöím muöën vïì nhaâ. Nïëu cöng viïåc coân dúã dang, anh àem caã giêëy túâ http://ebooks.vdcmedia.com
 10. Jeffrey Archer 10 vïì nhaâ laâm tiïëp. Àoá cuäng laâ caách anh seä laâm trong caã cuöåc àúâi coá vúå con cuãa mònh. Trong khi Kate vaâ àûáa con seä ra àúâi vaâo khoaãng thúâi gian lïî Giaáng sinh àem laåi cho Wilham rêët nhiïìu haånh phuác úã nhaâ, thò Matthew laåi khiïën cho anh ngaây caâng lo lùæng hún. Anh ta àaä trúã thaânh nghiïån rûúåu vaâ thûúâng àïën laâm viïåc muöån maâ khöng coá giaãi thñch lyá do taåi sao. Ngaây thaáng tröi qua, William caãm thêëy anh khöng coân coá thïí tin úã nhûäng yá kiïën cuãa baån mònh nûäa. Luác àêìu, anh khöng noái gò, chó mong àoá laâ möåt vaâi biïíu hiïån bònh thûúâng thöi, nhûng lêu dêìn thêëy nghiïm troång hùèn lïn. Vaâo möåt buöíi saáng thaáng mûúâi möåt, Matthew àïën laâm viïåc chêåm khoaãng hai tiïëng àöìng höì, tröng roä raâng laâ ngûúâi bõ nhûác àêìu mêët nguã. Anh ta àaä laâm möåt viïåc sai lêìm khöng cêìn thiïët laâ baán ài möåt khoaãn àêìu tû khiïën cho möåt khaách haâng leä ra thu àûúåc khoaãn lúåi tûác khaá lúán thò laåi bõ thua thiïåt. William biïët laâ àaä àïën luác phaãi coá möåt cuöåc chaåm traán khöng lêëy gò laâm vui veã nhûng cêìn thiïët. Matthew nhêån laâ mònh sai lêìm vaâ xin löîi. William lêëy laâm mûâng àaä giaãi quyïët àûúåc möåt chuyïån vûúáng mùæc, àang àõnh ruã baån cuâng ài ùn trûa thò böîng cö thû kyá úã àêu chaåy vaâo. - Vúå öng, thûa öng. Baâ êëy àaä àûúåc àûa àïën bïånh viïån. - Taåi sao? - William ngú ngaác hoãi. - Àûáa beá, - cö thû kyá noái. - Nhûng ñt ra cuäng coân saáu tuêìn nûäa múái àeã kia maâ, - William noái vúái veã khöng tin. - Vêng, thûa öng, nhûng baác sô Mac Kenzie coá veã lo lùæng vaâ muöën öng àïën bïånh viïån caâng nhanh caâng töët. Matthew böîng àang tûâ chöî óu xòu nhanh nheån hùèn lïn vaâ àûa ngay William àïën bïånh viïån. Trong kyá ûác cuãa caã hai ngûúâi àïìu diïîn laåi caãnh meå William qua àúâi cuâng vúái àûáa beá gaái khöng àeã àûúåc. - Cêìu Chuáa, sao cho Kate khöng hïì gò, - Matthew noái vaâ àaánh xe vaâo khu bïn trong bïånh viïån. William khöng cêìn coá ngûúâi dêîn àïën khu höå sinh mang tïn Richard Kanne, núi Kate àaä chñnh thûác laâm lïî khaánh thaânh caách àêy saáu thaáng. Anh thêëy möåt cö y taá àûáng bïn ngoaâi phoâng àeã. Cö http://ebooks.vdcmedia.com
 11. HAI SÖË PHÊÅN 11 ta cho anh biïët baác sô Mac Kenzie àang úã trong àoá vúái vúå anh vaâ Kate àaä mêët rêët nhiïìu maáu. William ài ài laåi laåi trong haânh lang khöng biïët laâm gò, chó lùång yïn àúåi y nhû anh àaä tûâng laâm trûúác àêy ñt nùm. Chung quanh àêy, caái gò àöëi vúái anh cuäng quen thuöåc caã. Laâm chuã tõch ngên haâng thò coá quan troång gò àêu so vúái viïåc mêët Kate. Khöng biïët lêìn gêìn àêy nhêët anh noái vúái Kate cêu ,Anh yïu em" laâ vaâo höm naâo nhó? Matthew ngöìi àoá vúái William, ài ài laåi laåi vúái William, àûáng vúái William, nhûng khöng noái gò. Chùèng coá gò àïí maâ noái. Möîi cêìn cö y taá chaåy ra chaåy vaâo phoâng àeã, William laåi nhòn àöìng höì. Möîi giêy daâi bùçng möåt phuát, möîi phuát daâi bùçng möåt giúâ. Cuöëi cuâng baác sô Mac Kenzie bûúác ra, traán àêîm möì höi, miïång vaâ muäi öng coân àang bõt khêíu trang. William khöng thêëy àûúåc biïíu hiïån gò trïn mùåt baác sô. Öng ruát khêíu trang ra vaâ cûúâi toe toeát: - Chuác mûâng anh, William, anh coá àûáa con trai röìi, vaâ Kate cuäng bònh thûúâng. - Taå ún Chuáa, - William truát ra möåt húi thúã vaâ öm lêëy Matthew. - Töi cuäng taå ún Àêëng Töëi cao, - baác sô Mac Kenzie noái. - Töi àaä caãm thêëy laâ seä vêët vaã vúái vuå àeã naây. - Töi vaâo thùm Kate àûúåc khöng? - Wilham cûúâi. - Khöng, bêy giúâ thò khöng àûúåc. Töi àaä cho cö êëy uöëng thuöëc an thêìn vaâ cö êëy nguã röìi . Cö êëy mêët húi nhiïìu maáu nhûng àïën saáng seä bònh thûúâng. Coá thïí húi yïëu möåt chuát nhûng sùén saâng gùåp anh àûúåc. Tuy nhiïn, anh coá thïí vaâo thùm con ngay bêy giúâ. Anh cuäng àûâng laå thêëy noá nhoã quaá, vò noá ra àúâi húi súám maâ. Baác sô dêîn William vaâ Matthew theo haânh lang vaâo möåt phoâng trong àoá hoå nhòn qua têëm kñnh thêëy möåt daäy saáu àûáa treã nhoã quêën taä thoâ chiïëc àêìu àoã hoãn. - Thùçng nhoã kia kia, - baác sô Mac Kenzie noái vaâ chó tay vaâo àûáa nhoã nùçm ngoaâi cuâng. William nhòn vaâo khuön mùåt nhoã beá xêëu xñ maâ ngúâ ngúå. Hònh aãnh vïì möåt àûáa con trai to lúán àeåp àeä biïën àêu mêët. http://ebooks.vdcmedia.com
 12. Jeffrey Archer 12 - Töi phaãi noái möåt àiïìu vïì caái thùçng quãy naây nheá,- baác sô Mac Kenzie vui veã noái. - Noá coân àeåp hún anh nhiïìu luác múái ra àúâi, vaâ anh thò luác àeã cuäng khöng khoá khùn gò lùæm maâ coân thïë. William cûúâi yïn têm. - Anh seä àùåt tïn noá laâ gò? - Richard Higginson Kanne. Baác sô thên mêåt vöî lïn vai ngûúâi múái laâm böë. - Töi mong mònh seä coân söëng àuã lêu àïí àúä cho àûáa con àêìu loâng cuãa Richard. William lêåp tûác àiïån cho hiïåu trûúãng Si. Paul giûä chöî cho con hoåc vaâo nùm 1943. Anh chaâng múái laâm böë vaâ Matthew laâm möåt bûäa rûúåu say tuyá luyá vaâ saáng höm sau vaâo bïånh viïån thùm Kate khaá muöån. Wilham laåi àûa Matthew àïën xem thùçng beá Richard möåt lêìn nûäa. - Thùçng nhoác tröng xêëu quaá nhó, - Matthew noái. - Noá chùèng coá möåt tñ gò caái àeåp cuãa meå noá caã. - Mònh cuäng nghô thïë, - Wilham noái. - Nhûng noá rêët giöëng cêåu. William trúã vïì cùn phoâng Kate àang nùçm, chung quanh chêët àêìy hoa. - Anh coá thñch con trai khöng? - Kate hoãi chöìng - noá giöëng anh lùæm nheá. - Coân ai noái noá giöëng anh nûäa, anh seä àaánh. - William noái. - Chûa tûâng thêëy àûáa naâo xêëu thïë. - ÖÌ khöng, - Kate khöng bùçng loâng noái. - Noá àeåp chûá. - Möåt khuön mùåt maâ chó coá ngûúâi meå yïu àûúåc, - William noái vaâ öm hön vúå. - Chõ nñu lêëy anh, sung sûúáng. Baâ nöåi Kane nïëu coân söëng thò khöng biïët seä noái thïë naâo vïì àûáa con àêìu loâng cuãa mònh ra àúâi chó sau khi chûa àïën taám thaáng kïí tûâ luác cûúái. - Anh khöng muöën toã ra thiïëu nhên tûâ, nhûng àûáa treã naâo ra àúâi dûúái mûúâi lùm thaáng àïìu phaãi coi nhû àaáng ngúâ vïì phêìn böë meå, coân dûúái chñn thaáng thò dûát khoaát laâ khöng chêëp nhêån àûúåc. - William bùæt chûúác gioång baâ nöåi noái cêu àoá. - A nhên àêy, http://ebooks.vdcmedia.com
 13. HAI SÖË PHÊÅN 13 Kate, anh quïn khöng noái möåt àiïìu trûúác khi hoå vöåi vaä àûa em vaâo bïånh viïån. - Àiïìu gò thïë - Noái laâ anh yïu em. Kate vaâ thùçng beá Richard phaãi úã laåi trong bïånh viïån gêìn ba tuêìn. Phaãi àïën sau lïî Giaáng sinh thò Kate múái hoaân toaân khöi phuåc àûúåc sûác khoãe. Ngûúåc laåi, Richard lúán nhanh nhû thöíi, khöng cêìn biïët mònh coá thuöåc doâng hoå Kane hay khöng, William laâ ngûúâi àaân öng àêìu tiïn thay taä cho thùçng beá vaâ àêíy xe nöi àûa noá ài chúi. Kate rêët lêëy laâm tûå haâo vaâ ngaåc nhiïn vïì chöìng mònh. William khuyïn Matthew laâ àaä àïën luác anh phaãi kiïëm lêëy möåt ngûúâi àaân baâ ngoan ngoaän vaâ thaânh lêåp gia àònh ài thöi. Matthew cûúâi gûúång noái : - Cêåu coá veã möåt ngûúâi trung niïn röìi àêëy. Khuyïn túá cêu nûäa laâ cêåu seä coá toác baåc. Nhûng trong cuöåc chiïën tranh àïí giaânh lêëy quyïìn laâm chuã tõch ngên haâng, anh àaä coá vaâi ba súåi toác baåc röìi. Matthew khöng àïí yá àïën chuyïån àoá. William khöng nhúá roä laâ quan hïå giûäa anh vaâ Tony Simmons bùæt àêìu suát keám ài tûâ bao giúâ. Tony liïn tuåc phuã quyïët nhûäng yá kiïën cuãa anh vïì chñnh saách ngên haâng, vaâ thaái àöå tiïu cûåc cuãa öng ta khiïën William thûåc sûå muöën tûâ chûác. Matthew thò chùèng giuáp gò àûúåc vaâo àêy maâ coân trúã laåi vúái chuyïån nghiïån rûúåu. Thúâi kyâ sûãa chûäa chó keáo daâi àûúåc vaâi thaáng, bêy giúâ anh laåi nghiïån nùång hún, saáng naâo cuäng àïën laâm viïåc chêåm mêëy phuát, William khöng biïët mònh nïn giaãi quyïët tònh hònh naây thïë naâo, chó biïët cûá phaãi laâm thïm nhûäng viïåc cuãa Matthew. Vaâo cuöëi möîi ngaây, William cûá phaãi kiïím tra laåi thû tûâ gûãi àïën cho Matthew vaâ traã lúâi àiïån thoaåi cho anh ta. Sang muâa xuên 1936, nhûäng nhaâ àêìu tû tin úã ngên haâng hún vaâ nhûäng ngûúâi gûãi tiïìn cuäng trúã laåi, William cho rùçng àaä àïën luác quay vïì vúái thõ trûúâng chûáng khoaán. Nhûng Tony phuã quyïët yá kiïën àoá trong möåt cöng vùn nöåi böå gûãi thùèng cho uãy ban Taâi chñnh, William xöng thùèng vaâo phoâng laâm viïåc cuãa Tony àïì nghõ cho anh àûúåc tûâ chûác. http://ebooks.vdcmedia.com
 14. Jeffrey Archer 14 - Têët nhiïn anh khöng tûâ chûác àûúåc, William. Töi chó muöën anh thûâa nhêån cho möåt àiïìu laâ chñnh saách cuãa töi cai quaãn ngên haâng naây bao giúâ cuäng laâ baão thuã, vaâ töi khöng muöën laåi huác àêìu vaâo thõ trûúâng bùçng tiïìn cuãa caác nhaâ àêìu tû. - Nhûng chuáng ta mêët ài lúåi ñch kinh doanh do caác ngên haâng khaác, vaâ cûá ngöìi àoá maâ nhòn hoå thu lúåi trong tònh hònh hiïån nay sao àûúåc. Ngay caã nhûäng ngên haâng mûúâi nùm trûúác àêy khöng àûúåc coi laâ àöëi thuã cuãa ta bêy giúâ cuäng sùæp vûúåt ta röìi. - Vûúåt ta vïì caái gò, William? Hùèn laâ khöng thïí vûúåt ta vïì tiïëng tùm röìi. Vûúåt vïì kiïëm lúåi nhuêån nhanh choáng àêëy, nhûng tiïëng tùm thò khöng àêu. - Nhûng töi quan têm àïën lúåi nhuêån, - William àaáp - Töi coi böín phêån cuãa ngên haâng laâ phaãi àem laåi nhiïìu lúåi tûác cho nhûäng ngûúâi àêìu tû, chûá khöng phaãi ngöìi yâ ra àoá maâ giûä veã lõch sûå. - Töi thaâ ngöìi yïn àoá coân hún laâ àïí mêët tiïëng tùm àaä àûúåc öng anh vaâ böë anh xêy dûång nïn trong hún nûãa thïë kyã. - Phaãi, nhûng caã hai ngûúâi àoá àïìu tòm kiïëm nhûäng cú höåi àïì múã röång hoaåt àöång cuãa ngên haâng. - Trong nhûäng luác thuêån lúåi, - Tony noái. - Vaâ caã trong nhûäng luác khoá khùn nûäa, - William noái. - Taåi sao anh phaãi thêët voång thïë, William? Anh vêîn coân coá quyïìn tûå do trong viïåc quaãn lyá böå phêån cuãa anh kia maâ. - Töi laâm quaái gò coá tûå do êëy. Öng àaä chùån àûáng têët caã nhûäng gò ngûúâi ta àïì nghõ cho kinh doanh röìi. - Ta nïn noái thùèng vúái nhau ài, William. Möåt trong nhûäng lyá do töi cêìn phaãi rêët thêån troång trong thúâi gian gêìn àêy, àoá laâ nhûäng yá kiïën cuãa Matthew khöng coân coá thïí tin cêåy àûúåc nûäa. - Öng haäy boã Matthew sang möåt bïn ài. Chñnh laâ öng chùån töi, töi laâ ngûúâi trûúãng böå phêån kia maâ. - Töi khöng thïí boã Matthew sang möåt bïn àûúåc. Töi muöën boã lùæm chûá. Traách nhiïåm cuöëi cuâng trûúác ban giaám àöëc vïì haânh àöång cuãa bêët cûá ai laâ töi phaãi chõu, vaâ anh ta laåi laâ ngûúâi àûáng haâng thûá hai trong möåt böå phêån quan troång nhêët cuãa ngên haâng. - Phaãi, röìi àïën traách nhiïåm cuãa töi, vò töi laâ ngûúâi àûáng àêìu böå phêån êëy. http://ebooks.vdcmedia.com
 15. HAI SÖË PHÊÅN 15 - Khöng, William, noá khöng thïí laâ traách nhiïåm cuãa riïng anh nïëu Matthew àïën laâm viïåc mûúâi möåt giúâ saáng maâ laåi àang say rûúåu. Duâ cho hai ngûúâi caác anh laâ baån vúái nhau bao lêu vaâ thên thiïët àïën thïë naâo thò cuäng vêåy thöi. - Öng àûâng noái quaá. - Töi khöng noái quaá àêu, William. Àaä hún möåt nùm nay ngên haâng phaãi chõu àûång vúái Matthew Lester, vaâ àiïìu duy nhêët khiïën töi khöng nhùæc àïën chó vò anh coá quan hïå chùåt cheä vúái anh ta. Töi seä khöng lêëy laâm tiïëc nïëu anh ta nöåp àún tûâ chûác. Nïëu laâ möåt ngûúâi khaác thò àaä laâm nhû thïë tûâ lêu vaâ baån anh ta cuäng àaä baão anh ta tûâ lêu röìi. - Khöng bao giúâ, - William noái, - Nïëu anh ta ài, töi cuäng ài. - Tuây anh thöi, William, - Tony noái. - Traách nhiïåm àêìu tiïn cuãa töi laâ àöëi vúái nhûäng nhaâ àêìu tû, chûá khöng phaãi vúái nhûäng baån hoåc cuä cuãa anh. - Öng seä ên hêån vïì lúâi tuyïn böë àoá, Tony, - William noái. Anh ta xùm xùm bûúác ra ngoaâi vaâ trúã vïì phoâng mònh trong cún àiïn giêån. - Öng Lester àêu? - William hoãi khi bûúác qua chöî cö thû kyá. - Öng êëy chûa àïën, thûa öng. William nhòn àöìng höì tay, bûåc böåi. - Öng êëy àïën baão vaâo gùåp töi ngay. - Thûa vêng. Wilham ài ài laåi laåi trong phoâng laâm viïåc, chûãi thêìm. Moåi thûá Tony Simmons noái vïì Matthew àïìu àuáng caã, quaã nhiïn laâ chó möîi luác möåt töìi tïå thïm. Anh bùæt àêìu nghô laåi xem têët caã nhûäng chuyïån àoá coá tûâ bao giúâ, tòm caách tûå giaãi thñch cho mònh. Anh àang nghô ngúåi thò cö thû kyá vaâo baáo. - Öng Lester vûâa àïën, thûa öng. Matthew bûúác vaâo vúái veã roán reán, trïn mùåt coá àuã biïíu hiïån cuãa möåt ngûúâi nhûác àêìu mêët nguã vò uöëng rûúåu. Trong nùm qua anh ta àaä giaâ ài nhanh choáng, da deã khöng coân caái boáng bêíy cuãa möåt anh lûåc sô trûúác àêy nûäa. William hêìu nhû khöng thïí nhêån ra http://ebooks.vdcmedia.com
 16. Jeffrey Archer 16 àêy laâ con ngûúâi àaä tûâng laâ baån thên cuãa anh gêìn hai mûúi nùm nay. - Matthew, cêåu ài àêu thïë - Mònh nguã quaá giêëc, - Matthew àaáp, àûa tay lïn gaäi mùåt. - Coá leä àïm qua thûác khuya quaá. - Cêåu muöën noái laâ uöëng nhiïìu quaá chûá gò. - Khöng, mònh coá uöëng nhiïìu rûúåu àêu. Àoá laâ möåt cö baån gaái múái cûá bùæt mònh thûác suöët àïm. Cö ta khöng bao giúâ thoãa maän caã. - Matthew, bao giúâ cêåu múái chêëm dûát chuyïån àoá? Cêåu àaä nguã vúái hêìu hïët caác cö gaái chûa chöìng úã Boston röìi. - Cêåu àûâng noái quaá thïë, William. Chùæc laâ coân möåt vaâi cö mònh chûa nguã chûá. Röìi cêåu coân quïn khöng noái àïën haâng ngaân cö àaä coá chöìng nûäa. - Khöng phaãi chuyïån àuâa àêu, Matthew. - Thöi ài cêåu, Wilham. Àïí cho mònh yïn ài. - Àïí cho cêåu yïn aâ? Vò cêåu maâ mònh vûâa bõ Tony Simmons saåc cho àêëy. Hún nûäa, öng ta noái àuáng. Cêåu nguã vúái têët caã nhûäng ai mùåc vaáy, vaâ tïå hún nûäa, cêåu coân say rûúåu bñ tó. Nhûäng yá kiïën cuãa cêåu khöng coân àûúåc ai nghe nûäa. Taåi sao thïë, Matthew? Taåi sao, cêåu noái cho mònh biïët ài. Hùèn phaãi coá lyá do gò chûá? Trûúác àêy möåt nùm cêåu coân laâ ngûúâi àaáng tin cêåy nhêët trïn àúâi naây. Thïë laâ thïë naâo, Matthew? Mònh phaãi noái vúái Tony Simmons thïë naâo àêy? - Cêåu noái vúái Simmons baão öng ta im ài cho ngûúâi ta nhúâ, vaâ àûâng coá dñnh vaâo viïåc cuãa ngûúâi khaác. - Matthew, cêåu phaãi cöng bùçng chûá, àêy laâ viïåc cuãa öng êëy. Chuáng ta àang quaãn lyá möåt ngên haâng, chûá khöng phaãi möåt caái nhaâ chûáa, coân cêåu àïën àêy laâm giaám àöëc laâ do caá nhên mònh àïì nghõ, - William noái, khöng kòm àûúåc giêån dûä trong gioång cuãa anh. - Vaâ bêy giúâ thò mònh khöng àaáp ûáng àûúåc yïu cêìu cuãa cêåu nûäa chûá gò, phaãi cêåu àõnh noái thïë khöng? - Khöng, khöng phaãi mònh muöën noái nhû vêåy. - Vêåy cêåu muöën noái caái gò chûá - Cêåu haäy laâm viïåc tûã tïë trong ñt tuêìn ài. Röìi moåi ngûúâi seä quïn ài nhûäng chuyïån àoá. http://ebooks.vdcmedia.com
 17. HAI SÖË PHÊÅN 17 - Cêåu chó muöën coá thïë thöi? - Phaãi, - William noái. - Töi seä laâm nhû öng yïu cêìu, thûa öng chuã. - Matthew noái, rêåp goát giêìy möåt caái röìi bûúác ra cûãa. - Thêåt laâ khöí - William noái. Chiïìu höm àoá, William muöën cuâng vúái Matthew xeát vïì möåt höì sú cuãa khaách haâng, nhûng khöng ai biïët àûúåc anh ta úã àêu maâ tòm. Sau bûäa ùn trûa, ngûúâi ta khöng thêëy anh ta trúã vïì cú quan, vaâ suöët ngaây höm àoá cuäng khöng thêëy nûäa. Buöíi töëi, cho thùçng beá Richard ài nguã maâ William vêîn cûá lo lo vïì Matthew, Richard àaä coá thïí noái bêåp boäm àûúåc möåt vaâi tiïëng nhûng khöng phaát êm àûúåc àuáng con söë "ba". - Nïëu con khöng phaát êm àûúåc àuáng con söë nhû vêåy thò sau naây khoá maâ laâm àûúåc ngên haâng, Richard aå - William àang noái vúái con thò Kate bûúác vaâo. - Coá leä noá seä laâm caái gò àoá coá lúåi hún, - Kate noái. - Coân coá gò lúåi hún ngên haâng àûúåc? - Willóam hoãi. - Biïët àêu àêëy, noá coá thïí laâ möåt nhaåc sô, hoùåc möåt cêìu thuã daä cêìu, hoùåc coá thïí laâ Töíng thöëng Hoa Kyâ cuäng chûa biïët chûâng. - Trong ba thûá àoá, anh muöën noá laâ cêìu thuã thò hún, vò chó coá möåt thûá naây coá àöìng lûúng tûã tïë thöi, - William vûâa noái vûâa bïë Richard vaâo giûúâng. Thùçng beá cöë noái laåi con söë nhûng vêîn khöng phaát êm àûúåc àuáng. William àaânh thöi khöng daåy con nûäa. - Tröng anh mïåt moãi lùæm àêëy. Anh chûa quïn laâ sau àêy chuáng ta coân phaãi àïën nhaâ Andrew Mac Kenzie uöëng rûúåu nûäa chûá. - Trúâi úi, anh quïn khuêëy ài mêët. Mêëy giúâ chuáng mònh phaãi àïën àoá? - Möåt giúâ nûäa. - Thïë thò anh phaãi ài tùæm nûúác noáng möåt caái àaä. - Anh phaãi nhûúâng cho phuå nûä tùæm trûúác chûá? - Kate noái. - Töëi nay anh cêìn thoaãi maái möåt chuát. Caã ngaây höm nay bõ àiïn àêìu röìi. http://ebooks.vdcmedia.com
 18. Jeffrey Archer 18 - Laåi Tony laâm phiïìn anh chûá gò. - Phaãi, nhûng coá leä lêìn naây öng ta àuáng. Öng ta phaân naân vïì chuyïån Matthew say rûúåu. Cuäng may maâ öng ta khöng nhùæc gò àïën chuyïån cêåu ta lùng nhùng vúái àaân baâ. Bêy giúâ khoá maâ àûa Matthew àïën dûå möåt cuöåc chiïu àaäi naâo nïëu nhû úã àoá chuã nhaâ khöng àem con gaái lúán cuãa mònh, thêåm chñ caã vúå mònh, nhöët kyä vaâo möåt chöî naâo àoá. Em múã nûúác tùæm cho anh àûúåc khöng? William ngöìi ngêm trong böìn tùæm àïën nûãa giúâ. Kate phaãi vaâo keáo anh ra khöng thò anh seä nguã quïn trong àoá mêët. Mùåc dêìu cö àaä giuåc cuöëng, hai vúå chöìng vêîn àïën chöî Mackenzie muöån túái hai mûúi lùm phuát. Vêåy maâ àïën àoá àaä thêëy Matthew sùæp say rûúåu vaâ àang taán tónh baâ vúå cuãa möåt nghõ sô quöëc höåi. William àõnh bûúác àïën can thiïåp, nhûng Kate ngùn laåi. - Anh àûâng noái gò hïët, - Kate baão anh. - Anh khöng thïí àûáng àêy nhòn cêåu ta xuöëng döëc nhû thïë àûúåc, - William noái. "Cêåu ta laâ baån thên nhêët cuãa anh, anh phaãi laâm gò chûá". Noái thïë nhûng anh vêîn nghe Kate khuyïn, vaâ caã buöíi töëi nhòn Matthew möîi luác möåt say hún. ÚÃ àêìu phoâng bïn kia, Tony Simmons vêîn liïëc nhòn William, nhûng anh yïn têm thêëy Matthew boã vïì súám, duâ laâ cuâng vïì vúái möåt ngûúâi àaân baâ khöng coá ai keâm theo. Matthew ài röìi, anh múái caãm thêëy nheå ngûúâi àöi chuát. - Chuá beá Richard thïë naâo? - Andrew Mac Kenzie hoãi. - Noá khöng noái àûúåc con söë "ba", - William noái - Thïë thò töët, - baác sô Mackenzie noái. Coá thïí sau naây noá laâm möåt caái gò àoá hay hún. Chûa biïët chûâng - Noá laâm àûúåc caái gò vùn minh hún cú àêëy, - Öng noái thïm. - Töi cuäng baão thïë, - Kate noái. - A maâ William naây, hay nhêët laâ noá coá thïí trúã thaânh baác sô. - Thïë laâ an toaân àêëy, - Andrew noái. - Töi biïët coá nhiïìu baác sô khöng thïí àïëm àûúåc àïën quaá hai. - Trûâ phi hoå gûãi hoáa àún àoâi tiïìn thò khöng kïí, -William noái. http://ebooks.vdcmedia.com
 19. HAI SÖË PHÊÅN 19 - Cö uöëng gò nûäa chûá, Kate? - Andrew cûúâi - Thöi, xin caãm ún, Andrew. Bêy giúâ àïën luác vïì röìi. - Nïëu chuáng töi úã àêy lêu thò chó coân laåi coá Tony Simmons vúái William, maâ caã hai ngûúâi àïìu biïët àïëm àïën quaá hai thò chuáng ta laåi mêët caã àïm úã àêy maâ noái chuyïån vïì ngên haâng thöi. Àöìng yá, - William noái. - Caãm ún öng vïì cuöåc chiïu àaäi thuá võ, Andrew. Nhên àêy, töi xin löîi vïì cûã chó cuãa Matthew. - Taåi sao? - baác sô Mackenzie hoãi. - Thöi ài öng biïët röìi àêëy, Andrew. Khöng nhûäng cêåu ta say rûúåu, maâ trong phoâng naây khöng coá ngûúâi àaân baâ naâo yïn àûúåc vúái cêåu ta. - Nïëu úã vaâo tònh traång nhû cêåu ta thò àïën töi cuäng laâm nhû vêåy, - Andrew Mackenzie noái. - Sao öng noái vêåy? - Wilham khöng hiïíu. - Khöng thïí vò cêåu ta àöåc thên maâ cho pheáp laâm thïë àûúåc. - Khöng, khöng phaãi thïë, nhûng töi àaä cöë tòm hiïíu vaâ thêëy rùçng nïëu mònh cuäng gùåp nhûäng vêën àïì tûúng tûå thò rêët coá thïí seä vö traách nhiïåm nhû thïë thöi. - Öng noái vêåy nghôa laâ sao? - Kate hoãi. - Trúâi àêët úi? - baác sô Mackenzie thöët lïn. - Cêåu ta laâ baån thên nhêët maâ khöng noái cho anh biïët sao? - Noái gò cú aå? - hai ngûúâi cuâng hoãi laåi. Baác sô Mackenzie nhòn hai ngûúâi möåt luác, veã nhû khöng tin. - Vêåy thò vaâo thû viïån cuãa töi. William vaâ Kate theo baác sô vaâo möåt cùn phoâng nhoã chung quanh tûúâng toaân nhûäng saách vïì y hoåc chó coân àïí chûâa vaâi chöî nhoã treo aãnh khöng coá khung chuåp höìi öng coân hoåc úã Corneil. - Xin múâi ngöìi, - Öng noái. - William, töi khöng cêìn phaãi xin löîi vïì àiïìu töi sùæp noái àêy, nhûng töi vêîn cûá cho rùçng anh biïët laâ Matthew öëm nùång, thûåc ra laâ àang chïët moân vïì bïånh hoaåi huyïët. Cêåu ta àaä biïët vïì tònh hònh àoá hún möåt nùm nay röìi. William ngaä ngûúâi ra ghïë, im lùång möåt luác khöng noái àûúåc. - Hoaåi huyïët û? http://ebooks.vdcmedia.com
 20. Jeffrey Archer 20 - Phaãi, àoá laâ möåt daång caác tïë baâo bõ viïm vaâ ùn vaâo maáu, - baác sô giaãi thñch. - Sao cêåu êëy khöng noái gò vúái töi? - William lùæc àêìu khöng tin. - Caác anh biïët nhau tûâ höìi coân úã trûúâng. Töi àoaán laâ cêåu ta tûå troång khöng muöën phiïìn àïën ai. Cêåu ta nghô thaâ cûá thïë maâ chïët coân hún àïí cho ai biïët mònh coá bïånh êëy. Tûâ saáu thaáng nay töi àaä baão cêåu ta nïn noái cho öng böë biïët. Bêy giúâ töi noái cho anh biïët tûác laâ töi àaä huãy caã lúâi hûáa nghïì nghiïåp vúái cêåu ta röìi àoá, nhûng töi khöng thïí àïí cho anh traách cûá cêåu ta maäi vïì àiïìu maâ chñnh anh ta khöng laâm chuã àûúåc. - Caãm ún öng, Andrew, - William noái. - Sao töi coá thïí muâ quaáng vaâ ngu ngöëc thïë àûúåc nhó. - Anh cuäng àûâng tûå traách mònh, - baác sô Mac Kenzie noái. - Vò anh cuäng chùèng laâm sao maâ biïët àûúåc. - Thûåc sûå laâ khöng hy voång gò nûäa sao? - William hoãi. - Khöng coá bïånh viïån hay chuyïn gia naâo chûäa àûúåc û? Tiïìn thò khöng thaânh vêën àïì... - Tiïìn khöng thïí mua àûúåc moåi thûá àêu, William. Töi àaä hoãi ba ngûúâi gioãi nhêët nûúác Myä vúái möåt ngûúâi úã Thuåy Sô. Töi e rùçng hoå cuäng àïìu nhêët trñ vúái chêín àoaán cuãa töi. Y hoåc chûa tòm ra àûúåc phûúng thuöëc chûäa bïånh hoaåi huyïët naây. - Anh êëy coân söëng àûúåc bao lêu nûäa, - Kate kheä hoãi. - Chêåm laâ saáu thaáng, nhanh laâ ba thaáng. - Thïë maâ töi cûá traách oan cêåu êëy. - William noái. Anh nùæm chùåt lêëy tay Kate nhû ngûúâi bõ naån vúá àûúåc caái phao. - Thöi, chuáng töi ài àêy, Andrew. Caãm ún öng àaä cho chuáng töi biïët. - Anh coá thïí laâm gò cho cêåu ta àûúåc thi laâm, - baác sô noái. - Nhûng laåy Chuáa, anh nïn thöng caãm. Cûá àïí cêåu ta muöën laâm gò thò laâm. Àêy laâ nhûäng thaáng cuöëi cuâng cuãa Matthew, khöng phaãi cuãa anh. Àûâng cho cêåu ta biïët laâ töi noái nheá. William vaâ Kate yïn lùång ngöìi xe vïì nhaâ. Vïì àïën núi, Wilham goåi ngay cho cö gaái maâ Matthew luác trûúác cuâng ài vïì. - Töi coá thïí noái chuyïån vúái Matthew Lester àûúåc khöng? http://ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2