intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển - NB01: Quy định chung về giám sát kỹ thuật và phân cấp

Chia sẻ: Vo Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:55

175
lượt xem
41
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau đây là tài liệu Hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển phần Quy định chung về giám sát kỹ thuật và phân cấp do Cục Đăng kiểm Việt Nam ban hành. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các sinh viên ngành Đóng tàu, cũng như những ai làm việc trong lĩnh vực trên. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển - NB01: Quy định chung về giám sát kỹ thuật và phân cấp

 1. Giáo trình hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển Đề tài: Quy định chung về giám sát kỹ thuật và phân cấp
 2. Höôùng daãn giaùm saùt ñoùng môùi taøu bieån NB-01 HÖÔÙNG DAÃN GIAÙM SAÙT ÑOÙNG MÔÙI TAØU BIEÅN PHAÀN NB-01 QUI ÑÒNH CHUNG VEÀ GIAÙM SAÙT KYÕ THUAÄT VAØ PHAÂN CAÁP CHÖÔNG 1 GIÔÙI THIEÄU CHUNG 1.1 Cô sôû xaây döïng höôùng daãn Taøi lieäu höôùng daãn giaùm saùt ñoùng môùi taøu bieån ñöôïc xaây döïng treân cô sôû caùc qui ñònh cuûa Qui phaïm phaân caáp vaø ñoùng taøu bieån voû theùp - TCVN töø 6259-1 ñeán 6259-12 : 2003, Höôùng daãn aùp duïng qui phaïm taøu bieån 2003, caùc Qui phaïm lieân quan coâng öôùc Quoác teá, caùc tieâu chuaån ñoùng taøu hieän haønh, Qui trình kieåm tra ñoùng môùi, hoaùn caûi hoaëc phuïc hoài taøu bieån (QTC09-02), Soå tay chaát löôïng cuûa Cuïc Ñaêng kieåm Vieät Nam vaø nhieäm vuï chöùc naêng cuûa caùc ñôn vò vaø caùc qui ñònh khaùc lieân quan ñeán coâng taùc quaûn lyù veà giaùm saùt kyõ thuaät cuûa Cuïc Ñaêng kieåm Vieät Nam (töø sau ñaây goïi laø “qui ñònh hieän haønh”). 1.2 Muïc ñích cuûa höôùng daãn Taøi lieäu höôùng daãn naøy qui ñònh caùc thuû tuïc, trình töï, hình thöùc, phöông phaùp vaø khoái löôïng cuõng nhö caùch thöùc thöïc hieän giaùm saùt kyõ thuaät do Ñaêng kieåm thöïc hieän trong quaù trình giaùm saùt ñoùng môùi taøu bieån ñeå coù ñuû cô sôû caàn thieát cho vieäc phaân caáp vaø ñaêng kyù taøu, nhaèm ñaûm baûo an toaøn kyõ thuaät cho taøu, an toaøn cho con ngöôøi vaø haøng hoùa ñöôïc chuyeân chôû treân taøu vaø baûo veä, ngaên ngöøa oâ nhieãm moâi tröôøng, v.v… khi ñöa taøu ra khai thaùc. 1.3 Phaïm vi aùp duïng Taøi lieäu höôùng daãn naøy ñöôïc aùp duïng ñeå thöïc hieän kieåm tra vaø thöû caùc haïng muïc coù lieân quan ñeán thaân taøu, maùy taøu, ñieän vaø töï ñoäng hoaù cho caùc taøu chôû haøng khoâ, taøu haøng loûng, taøu chôû khí hoaù loûng. Ñeå ñaûm baûo thöïc hieän ñaày ñuû caùc haïng muïc kieåm tra theo coâng öôùc vôùi caùc taøu neâu treân vaø caùc taøu khaùc phaûi aùp duïng caùc kieåm tra boå sung neâu trong caùc höôùng daãn khaùc cuûa Ñaêng kieåm nhö sau : (1) B-11 (Höôùng daãn kieåm tra maïn khoâ), ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM - 2005 7
 3. Höôùng daãn giaùm saùt ñoùng môùi taøu bieån NB-01 (2) B-12 (Höôùng daãn kieåm tra vaø caáp giaáy chöùng nhaän cho uï noåi), (3) B-13 (Höôùng daãn kieåm tra vaø caáp giaáy chöùng nhaän ngaên ngöøa oâ nhieãm daàu), (4) B-14 (Höôùng daãn kieåm tra trang thieát bò an toaøn), (5) B-15 (Höôùng daãn kieåm tra vaø caáp giaáy chöùng nhaän voâ tuyeán ñieän), (6) B-16 (Höôùng daãn kieåm tra vaø caáp giaáy chöùng nhaän cho taøu bieån voû goã), (7) B-18 (Höôùng daãn kieåm tra vaø caáp giaáy chöùng nhaän cho taøu cao toác), (8) B-19 (Höôùng daãn kieåm tra theo phuï luïc II- MARPOL 73/78), (9) B-20 (Höôùng daãn kieåm tra vaø caáp giaáy chöùng nhaän cho taøu chôû haøng nguy hieåm ôû daïng ñoùng goùi hoaëc daïng raén chôû xoâ), (10) B-21 (Höôùng daãn kieåm tra taøu chôû khí hoaù loûng), (11) B-25 (Höôùng daãn kieåm tra taøu chôû hoaù chaát nguy hieåm), (12) B-28 (Höôùng daãn kieåm tra vaø caáp giaáy chöùng nhaän theo boä luaät thöïc haønh an toaøn ñoái vôùi haøng raén chôû xoâ), (13) B-29 (Höôùng daãn caáp giaáy chöùng nhaän vaø kieåm tra taøu chôû xoâ haøng haït theo boä luaät quoác teá veà vaän chuyeån an toaøn haøng haït döôùi daïng xoâ), (14) B-31 (Höôùng daãn kieåm tra vaø caáp giaáy chöùng nhaän ngaên ngöøa oâ nhieãm do nöôùc thaûi töø taøu), (15) B-32 (Höôùng daãn kieåm tra vaø caáp giaáy chöùng nhaän cho heä thoáng choáng haø cuûa taøu). Taøi lieäu höôùng daãn naøy cuõng coù theå ñöôïc aùp duïng ñeå thöïc hieän vieäc giaùm saùt kyõ thuaät trong söûa chöõa, hoaùn caûi hoaëc phuïc hoài ñoái vôùi taøu hieän coù vôùi khoái löôïng kieåm tra thích hôïp tuøy theo töøng tröôøng hôïp. ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM - 2005 8
 4. Höôùng daãn giaùm saùt ñoùng môùi taøu bieån NB-01 CHÖÔNG 2 QUI ÑÒNH CHUNG 2.1 Caùc nguyeân taéc chung 2.1.1 Caùc khaùch haøng muoán ñöôïc Ñaêng kieåm thöïc hieän kieåm tra phaân caáp vaø ñaêng kyù cho phöông tieän cuûa mình phaûi coù ñôn ñeà nghò kieåm tra phaân caáp göûi cho Ñaêng kieåm theo maãu V.A hoaëc E.A vaø/hoaëc coù hôïp ñoàng giaùm saùt ñoùng môùi taøu vôùi Ñaêng kieåm. 2.1.2 Ñaêng kieåm chæ tieán haønh caùc hoaït ñoäng giaùm saùt kyõ thuaät vaø phaân caáp trong ñoùng môùi phöông tieän coù thieát keá ñöôïc duyeät phuø hôïp vôùi qui ñònh cuûa Qui phaïm vaø Qui ñònh veà xeùt duyeät thieát keá cuûa Cuïc Ñaêng kieåm Vieät Nam ban haønh. 2.1.3 Chöùc naêng cuûa caùc ñôn vò vaø boä phaän Ñaêng kieåm coù lieân quan cuõng nhö trình töï caùc böôùc tieán haønh ñeå giaùm saùt ñoùng môùi, phaân caáp, ñaêng kyù vaø caáp hoà sô phaân caáp cho taøu ñöôïc thöïc hieän theo qui ñònh ôû 2.3. 2.1.4 Caùc ñoái töôïng giaùm saùt vaø caùc yeâu caàu kyõ thuaät khi kieåm tra phaân caáp trong ñoùng môùi taøu ñöôïc thöïc hieän theo Chöông 3 vaø caùc phaàn coù lieân quan cuûa taøi lieäu höôùng daãn naøy. 2.1.5 Ñoái vôùi caùc phöông tieän coù kieåu khoâng thoâng thöôøng hoaëc ñöôïc thieát keá ñeå söû duïng trong caùc ñieàu kieän khai thaùc ñaëc bieät, v.v… maø qui phaïm chöa ñeà caäp vaø chöa ñöôïc ñeà caäp trong höôùng daãn naøy, Ñaêng kieåm Vieät Nam seõ coù qui ñònh vaø höôùng daãn thöïc hieän cho töøng tröôøng hôïp cuï theå. 2.1.6 Caùc ñoái töôïng thuoäc phaïm vi giaùm saùt cuûa Ñaêng kieåm ñöôïc söû duïng ñeå trang bò/laép ñaët cho taøu nhö vaät lieäu, thieát bò, v.v.. ñeàu phaûi ñöôïc Ñaêng kieåm kieåm tra xem xeùt vaø xaùc nhaän laø thích hôïp ñeå trang bò cho taøu thì môùi ñöôïc söû duïng. Möùc ñoä kieåm tra xem xeùt caùc saûn phaåm naøy ñöôïc thöïc hieän theo qui ñònh ôû Chöông 3, caùc phaàn coù lieân quan cuûa taøi lieäu höôùng daãn naøy vaø Höôùng daãn kieåm tra caùc saûn phaåm coâng nghieäp cuûa Ñaêng kieåm. 2.1.7 Vieäc coâng nhaän caùc giaáy chöùng nhaän caáp cho vaät lieäu, thieát bò, v.v… ñöôïc cheá taïo döôùi söï giaùm saùt cuûa moät toå chöùc phaân caáp khaùc ñöôïc Ñaêng kieåm Vieät Nam coâng nhaän/hoaëc uûy quyeàn ñöôïc thöïc hieän baèng caùch kieåm tra xaùc nhaän caùc giaáy chöùng nhaän. ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM - 2005 9
 5. Höôùng daãn giaùm saùt ñoùng môùi taøu bieån NB-01 Tröôøng hôïp vaät lieäu, thieát bò, v.v… ñöôïc cheá taïo döôùi söï giaùm saùt cuûa moät toå chöùc phaân caáp khaùc chöa ñöôïc Ñaêng kieåm Vieät Nam coâng nhaän/ hoaëc uûy quyeàn, phaûi ñöôïc Ñaêng kieåm kieåm tra, thöû nghieäm nhö saûn phaåm ñöôïc cheá taïo khoâng coù söï giaùm saùt cuûa Ñaêng kieåm vaø phaûi ñöôïc Ñaêng kieåm caáp giaáy chöùng nhaän coâng nhaän laø phuø hôïp ñeå trang bò/ laép ñaët cho taøu thì môùi ñöôïc ñöa vaøo söû duïng. Trong tröôøng hôïp naøy, caùch thöùc vaø khoái löôïng kieåm tra phaûi ñöôïc thöïc hieän theo höôùng daãn rieâng cuûa ÑaêÊng kieåm trong töøng tröôøng hôïp cuï theå. 2.1.8 Trong quaù trình giaùm saùt ñoùng môùi, Ñaêng kieåm coù theå ñöa ra nhöõng yeâu caàu caàn thieát ñoái vôùi caùc ñoái töôïng vaø qui trình coâng ngheä khoâng thuoäc phaïm vi giaùm saùt cuûa Ñaêng kieåm khi phaùt hieän thaáy vieäc söû duïng/vieäc laøm ñoù coù theå daãn ñeán vi phaïm caùc qui ñònh hieän haønh. 2.1.9 Khi coù caùc baát ñoàng lieân quan ñeán nhöõng yeâu caàu vaø quyeát ñònh do ñaêng kieåm vieân (ÑKV) giaùm saùt neâu ra, nhaø maùy ñoùng taøu, ngöôøi thieát keá hoaëc chuû taøu, v.v… coù theå yeâu caàu tröïc tieáp ngöôøi phuï traùch ñôn vò Ñaêng kieåm giaùm saùt giaûi quyeát. Tröôøng hôïp ñôn vò Ñaêng kieåm giaùm saùt khoâng giaûi quyeát ñöôïc hoaëc khoâng thoûa ñaùng, hoaëc khaùch haøng noùi treân coù baát ñoàng vôùi ñôn vò Ñaêng kieåm giaùm saùt thì coù theå yeâu caàu Laõnh ñaïo Cuïc Ñaêng kieåm giaûi quyeát, keøm theo vaên baûn trình baøy lyù do vaø baûn sao yù kieán cuûa ñôn vò Ñaêng kieåm giaùm saùt. 2.2 Caùc hình thöùc vaø phöông phaùp giaùm saùt 2.2.1 Hoaït ñoäng giaùm saùt, kieåm tra vaø xaùc nhaän cuûa Ñaêng kieåm taïi caùc nhaø maùy ñoùng taøu, nhaø maùy cheá taïo caùc saûn phaåm trang bò cho taøu, v.v… chuû yeáu ñöôïc thöïc hieän thoâng qua caùc ñaêng kieåm vieân treân cô sôû caùc qui ñònh hieän haønh vaø theo caùc qui ñònh neâu trong taøi lieäu höôùng daãn naøy. 2.2.2 Ngoaøi hình thöùc giaùm saùt tröïc tieáp cuûa Ñaêng kieåm nhö neâu ôû 2.2.1 treân, Ñaêng kieåm coøn coù theå thöïc hieän giaùm saùt baèng hình thöùc uûy quyeàn cho caùc “Ñaêng kieåm vieân nghieäp dö” laø caùc chuyeân gia hoaëc kyõ thuaät vieân ôû cô sôû saûn xuaát ñaõ ñöôïc Ñaêng kieåm tuyeån löïa, boài döôõng nghieäp vuï vaø caâùp giaáy chöùng nhaän, trong moät soá phaàn vieäc giaùm saùt nhaát ñònh vaø coù hôïp ñoàng giao vieäc cuï theå. 2.2.3 Ngoaøi ra, Ñaêng kieåm cuõng coù theå thöïc hieän hình thöùc giaùm saùt giaùn tieáp thoâng qua caùc baùo caùo vaø hoà sô kieåm tra cuûa caùc nhaø maùy, cô sôû ñoùng taøu, v.v… ñaõ ñöôïc Ñaêng kieåm coâng nhaän heä thoáng kieåm soaùt chaát löôïng vaø coù qui trình coâng ngheä vaø saûn phaåm ñaõ ñöôïc Ñaêng kieåm kieåm tra, thöû nghieäm vaø duyeät maãu. Tuy nhieân, trong töøng tröôøng hôïp cuï theå ñeå coâng nhaän hoaëc xaùc ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM - 2005 10
 6. Höôùng daãn giaùm saùt ñoùng môùi taøu bieån NB-01 minh hoà sô, Ñaêng kieåm coù theå yeâu caàu tieán haønh kieåm tra, thöû nghieäm caàn thieát vôùi söï coù maët cuûa ñaêng kieåm vieân. 2.2.4 Ñaêng kieåm vieân thöïc hieän coâng vieäc giaùm saùt kyõ thuaät, kieåm tra phaân caáp, thöû nghieäm vaø xaùc nhaän, v.v…, treân cô sôû quyeàn haïn vaø phaïm vi ñaõ ñöôïc Laõnh ñaïo Cuïc Ñaêng kieåm uûy quyeàn ghi trong Giaáy chöùng nhaän ñaêng kieåm vieân vaø baûn “Qui cheá Ñaêng kieåm vieân” cuûa Cuïc Ñaêng kieåm ñaõ ban haønh. 2.2.5 Baát cöù haïng muïc kieåm tra naøo maø Ñaêng kieåm vieân ñaõ coù maët giaùm saùt, kieåm tra theo qui ñònh ñeàu phaûi ñöôïc ghi laïi trong caùc bieân baûn hoaëc hoà sô kieåm tra, v.v... theo maãu cuûa Ñaêng kieåm ñaõ qui ñònh vaø töông öùng vôùi töøng ñoái töôïng hoaëc haïng muïc kieåm tra nhö höôùng daãn ôû Phaàn NB-03 cuûa taøi lieäu höôùng daãn naøy. 2.2.6 Phöông phaùp thöïc hieän giaùm saùt kyõ thuaät chính laø kieåm tra choïn loïc. Tuy vaäy, trong quaù trình giaùm saùt ñoùng môùi taøu vieäc kieåm tra taát caû caùc ñoái töôïng, kieåm tra taát caû caùc giai ñoaïn coâng ngheä hay vôùi khoái löôïng giaûm bôùt phaûi ñöôïc xem xeùt treân cô sôû ñieàu kieän kieåm soaùt chaát löôïng, trình ñoä coâng ngheä vaø naêng löïc cuûa töøng cô sôû saûn xuaát. Khi ñoù duø ñaêng kieåm vieân chæ coù maët sau khi ñaõ hoaøn thaønh caùc böôùc coâng ngheä nhöng khoâng loaïi tröø vieäc coù maët giaùm saùt trong quaù trình saûn xuaát (tuaàn tra-patrol survey) vôùi taàn suaát tuyø theo möùc ñoä khieám khuyeát phaùt hieän ñöôïc trong quaù trình kieåm tra ñeå ñaûm baûo phoøng ngöøa khaû naêng xuaát hieän nhieàu khieám khuyeát gaây thieät haïi veà kinh teá. 2.3 Toå chöùc thöïc hieän 2.3.1 Nhieäm vuï vaø quyeàn haïn cuûa caùc phoøng chöùc naêng vaø caùc ñôn vò giaùm saùt, caùc ñôn vò coù chöùc naêng lieân quan vôùi coâng taùc giaùm saùt vaø phaân caáp taøu trong ñoùng môùi vaø trình töï caùc böôùc thöïc hieän coâng taùc giaùm saùt ñoùng môùi taøu bieån ñaõ ñöôïc ñònh roõ trong caùc qui trình vaø höôùng daãn kieåm soaùt chaát löôïng coù lieân quan cuõng nhö phaân caáp quaûn lyù theo qui ñònh cuûa Ñaêng kieåm Vieät nam. Theo ñoù coù theå cuï theå hoùa theo sô ñoà ôû Baûng 1. 2.3.2 Vieäc toå chöùc thöïc hieän giaùm saùt phaûi tuaân thuû theo Qui trình QTC 09-02, caùc qui ñònh cuûa Cuïc Ñaêng kieåm VN vaø caùc qui ñònh rieâng cuûa töøng ñôn vò. ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM - 2005 11
 7. Höôùng daãn giaùm saùt ñoùng môùi taøu bieån NB-01 Baûng 1 Qui trình kieåm tra phaân caáp taøu bieån trong ñoùng môùi Khaùch haøng Ñôn vò Phoøng Phoøng TT (Chuû taøu/ Ñaêng kieåm Qui phaïm Chöùc naêng , nhieäm vuï Taøu bieån N.m ÑT) giaùm saùt (*) Ñôn ñeà nghò kieåm tra phaân caáp vaø 1 theo luaät ( V.A, E.A ) (-) 2 Kyù hôïp ñoàng GSÑM vôùi kh.haøng Toå chöùc giaùm saùt taøu vaø thöïc hieän 3 cheá ñoä baùo caùo, yeâu caàu H.daãn (-) Kieåm soaùt, höôùng daãn vaø xöû lyù caùc 4 vöôùng maéc trong quaù trình kieåm tra 5 Xin soá phaân caáp vaø soá IMO cho taøu 6 Caáp soá phaân caáp vaø soá IMO cho taøu Laäp hoà sô ñoùng môùi (xem muïc 7 3.2.8) (-) 8 Nhaän hoà sô ñoùng môùi (-) Soaùt xeùt, laøm thuû tuïc duyeät caáp taøu 9 chính thöùc 10 Caáp phaùt vaø quaûn lyù hoà sô Chuù thích: : Caùc khaâu chính trong qui trình (*) : Phoøng Qui phaïm hoaëc Chi cuïc ñöôïc Cuïc phaân caáp phuï traùch (-) : Caùc sai soùt caàn trao ñoåi, xöû lyù (ñöôøng ----- ) ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM - 2005 12
 8. Höôùng daãn giaùm saùt ñoùng môùi taøu bieån NB-01 CHÖÔNG 3 CAÙC HAÏNG MUÏC KIEÅM TRA VAØ XAÙC NHAÄN TRONG GIAÙM SAÙT ÑOÙNG MÔÙI TAØU BIEÅN 3.1 Caùc haïng muïc kieåm tra vaø xaùc nhaän 3.1.1 Treân cô sôû caùc qui ñònh hieän haønh, ñeå coù ñuû cô sôû ñaùnh giaù caàn thieát phuïc vuï cho vieäc phaân caáp vaø ñaêng kyù taøu vaø caùc trang thieát bò laép ñaët treân taøu, ñoàng thôøi ñeå caáp caùc Giaáy chöùng nhaän thích hôïp cho taøu hoaït ñoäng, Ñaêng kieåm qui ñònh caùc haïng muïc, ñoái töôïng phaûi ñöôïc kieåm tra vaø xaùc nhaän trong quaù trình giaùm saùt ñoùng môùi taøu theo danh muïc ôû Phuï luïc NB-01/1 phaàn A vaø B döôùi ñaây. Ñaây laø nhöõng haïng muïc toái thieåu baét buoäc phaûi thöïc hieän ñoái vôùi caùc taøu coù chieàu daøi treân 90m. Ñoái vôùi caùc taøu coù chieàu daøi döôùi 90m, caùc taøu khoâng thoâng thöôøng, tuyø thuoäc vaøo côõ, kieåu, coâng duïng, vuøng hoaït ñoäng vaø ñaëc tính kyõ thuaät cuûa töøng taøu soá löôïng caùc haïng muïc phaûi thöïc hieän kieåm tra seõ ñöôïc Ñaêng kieåm giaûm ñi hoaëc taêng leân vôùi khoái löôïng thích hôïp. 3.1.2 Danh muïc noùi treân khoâng ñeà caäp ñeán vieäc kieåm tra vaø xaùc nhaän trong giaùm saùt cheá taïo caùc vaät lieäu, thieát bò vaø saûn phaåm duøng ñeå ñoùng taøu vaø trang bò cho taøu. Caùc ñoái töôïng naøy ñöôïc thöïc hieän theo höôùng daãn kieåm tra saûn phaåm coâng nghieäp cuûa Ñaêng kieåm vaø caùc qui ñònh hieän haønh. Danh muïc naøy chöa bao goàm ñaày ñuû caùc haïng muïc kieåm tra theo yeâu caàu cuûa caùc coâng öôùc vì vaäy khi kieåm tra hoaøn chænh taøu caàn löu yù kieåm tra caùcá haïng muïc khaùc theo caùc danh muïc kieåm tra coù lieân quan tuyø theo loaïi taøu cuï theå nhö : (1) LLCD (cho phaàn maïn khoâ) (2) GT.02 (cho phaàn dung tích taøu) (3) SE.APA vaø SE.APB (cho phaàn an toaøn trang thieát bò) (4) OPP.CL, OPP.CS, OPP.MS (cho phaàn oâ nhieãm daàu taøu noäi ñòa), IOPP.CL, IOPP.TA, IOPP.TA1, IOPP.TB, IOPP.TC, IOPP.TD, IOPP.TE, IOPP.TF, IOPP.TG, (cho caùc taøu chaïy quoác teá theo yeâu caàu cuûa MARPOL 73/78 tuyø theo loaïi taøu) (5) NLS.PR, NLS.IR, CHM.R (cho taøu chôû chaát loûng ñoäc) ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM - 2005 13
 9. Höôùng daãn giaùm saùt ñoùng môùi taøu bieån NB-01 (6) SR.CL, EPIRB, SR.I, SRB (cho phaàn an toaøn VTÑ) (7) GAS.R (cho taøu chôû khí hoaù loûng) (8) DG.R (cho taøu chôû haøng nguy hieåm ôû daïng raén) (9) HSC.R, HSC.AP, HSC.AP.A1, HSC.AP.A2, HSC.AP.A3, HSC.AP.A4 (cho taøu cao toác) (10) SPP.CL (cho oâ nhieãm do nöôùc thaûi) (11) AFS.R (Cho heä thoáng choáng haø) ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM - 2005 14
 10. NB-01 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn Phò lòc NB-01/1 cŸc h−ng mòc kiÌm tra v¡ xŸc nhºn trong giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn ph·n A thμn t¡u I Trõèc khi ½´t ky ‡iËu tra xõêng ½Üng t¡u 1. Xem x¾t/duyÎt b¨n vÁ thiÆt kÆ 2. XŸc nhºn cŸc h−ng mòc ½õìc mua 3. Thø vºt liÎu ê xõêng (nÆu cÜ) 4. H¡n 5. 5* KiÌm tra phÜng d−ng II Sau khi ½´t ky KiÌm tra t−i xõêng/nh¡ mŸy chÆ t−o 6. KiÌm tra phμn täng ½o−n 7. BŸnh lŸi 8. KiÌm tra ê giai ½o−n l°p rŸp cŸc phμn täng ½o−n 9. Täng kiÌm tra kÆt c¶u thμn t¡u 10. L°p ½´t bŸnh lŸi 11. Thø kÏn khÏ/thø thðy lúc 12. Thø b±ng vÝi rãng 13. KiÌm tra kháng phŸ hðy 14. Sçn 15. ‡æ b±ng ph²ng ½Ÿy t¡u/cŸc kÏch thõèc chÏnh cða t¡u 16. KiÌm tra h− thðy 17. ThiÆt bÙ ½Üng kÏn cŸc cøa 18. M−n ch°n sÜng/lan can b¨o vÎ/lâi ½i l−i/cŸc cøa m−n/cŸc 19. phõçng tiÎn dïng ½Ì kiÌm tra CŸc qui ½Ùnh riÅng ½âi vèi t¡u chê gå trÅn boong 20. PhÝng chŸy v¡ phõçng tiÎn thoŸt n−n 21. CŸc trang thiÆt bÙ chùa chŸy 22. CŸc h−ng mòc vË m−n khá 23. KiÌm tra tra trõèc khi h− thðy 24. 15 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 11. NB-01 Hõèng d¹n giŸm ½Üng mèi t¡u biÌn Thø nghiÅng lÎch/B¨n tháng bŸo än ½Ùnh cho ThuyËn 25. trõêng B¨n hõèng d¹n xÆp h¡ng 26. Thø ½õéng d¡i 27. KiÌm tra theo luºt ½Ùnh 28. T¡i liÎu/hã sç/thiÆt kÆ ho¡n cáng 29. 16 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2004
 12. NB-01 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn Phò lòc NB-01/1 cŸc h−ng mòc kiÌm tra v¡ xŸc nhºn trong giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn Ph·n B mŸy, ½iÎn, tú ½æng hÜa, thiÆt bÙ l¡m l−nh v¡ thiÆt bÙ nμng h¡ng ‡Ë cõçng kiÌm tra 1. CŸc h−ng mòc kiÌm tra trõèc khi h− thðy 2. KiÌm tra l°p ½´t thiÆt bÙ 3. KiÌm tra ½õéng âng 4. KiÌm tra v¡ thø ph·n mŸy t−i bÆn 5. KiÌm tra thiÆt bÙ ½iÎn 6. KiÌm tra v¡ thø ph·n ½iÎn t−i bÆn 7. KiÌm tra v¡ thø thiÆt bÙ ph·n tú ½æng hÜa 8. KiÌm tra v¡ thø hÎ thâng l¡m l−nh 9. KiÌm tra thiÆt bÙ nμng h¡ng 10. Thø ch−y ½õéng d¡i 33 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 13. NB-01 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn CŸch thöc H−ng CŸc h−ng mòc kiÌm tra v¡ xŸc nhºn Chî thÏch thúc hiÎn mòc A B C I - Trõèc khi ½´t sâng chÏnh 1. ‡iËu tra xõêng ½Üng t¡u Gi¶y chöng nhºn/ho´c 101 Täng quŸt/‡´c ½iÌm chÏnh chöng ch× 102 HÎ thâng kiÌm tra 103 HÎ thâng kiÌm soŸt ch¶t lõìng 104 HÎ thâng kiÌm tra kháng phŸ hðy 105 Quy trÖnh v−ch d¶u/½Ÿnh d¶u 106 KiÌm soŸt tiÆn ½æ 107 N¯ng lúc ½Üng 108 KiÌm soŸt ch¶t lõìng trong dμy chuyËn chÆ t−o 109 KiÌm soŸt ch¶t lõìng trong ½iËu kiÎn l¡m viÎc 110 KiÌm soŸt ch¶t lõìng cŸc nh¡ th·u phò 111 Phõçng tiÎn, thiÆt bÙ ½Üng t¡u 112 Sâ lõìng thì h¡n ½¬ ½õìc chöng nhºn 113 CŸc qui trÖnh h¡n ½õìc duyÎt 114 CŸc phõçng phŸp thø ½´c biÎt ½¬ ½õìc duyÎt 2. Xem x¾t / duyÎt b¨n vÁ thiÆt kÆ 201 Xem x¾t cŸc b¨n vÁ cç b¨n (thiÆt kÆ kþ thuºt) : 1. D¶u duyÎt, ng¡y duyÎt, v.v... 2. Sú phï hìp vèi gi¶y chöng nhºn thiÆt kÆ ½õìc duyÎt 202 DuyÎt cŸc b¨n vÁ thi cáng 203 CŸc biÎn phŸp xø lû thiÆt kÆ (VÏ dò : ½Ì phï hìp vèi ½iËu kiÎn cáng nghÎ cða nh¡ mŸy, v.v...) 3. XŸc nhºn cŸc h−ng mòc ½õìc mua Danh sŸch cŸc gi¶y 301 Th¾p cŸn chöng nhºn v¡/ho´c 302 Chi tiÆt ½îc chöng ch× kiÌm tra 303 Chi tiÆt r¿n 304 Vºt liÎu châng chŸy 305 Neo A : ‡¯ng kiÌm viÅn kiÌm tra trúc tiÆp t−i hiÎn trõéng - VÝng trÝn kháng sâ : CÜ thúc hiÎn B : Ph¨i trÖnh b¨n vÁ ½õìc duyÎt v¡ gi¶y chöng nhºn - VÝng trÝn cÜ sâ : CÜ thúc hiÎn vèi C : Ph¨i trÖnh biÅn b¨n ho´c bŸo cŸo lõu û ê cæt “Chî thÏch” 17 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 14. NB-01 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn CŸch thöc H−ng CŸc h−ng mòc kiÌm tra v¡ xŸc nhºn Chî thÏch thúc hiÎn mòc A B C 306 XÏch neo 307 CŸp (cŸp th¾p, sìi thúc vºt) 308 CŸc van x¨ m−n t¡u 309 Cøa hîp lá 310 B−t phð miÎng h·m h¡ng 311 CŸc phμn täng ½o−n l°p s³n 312 N°p h·m h¡ng 313 BŸnh lŸi 314 Sâng ½uái gh¾p 315 CŸc cøa kÏn nõèc 316 CŸc h−ng mòc khŸc 4 Thø vºt liÎu ê xõêng (nÆu cÜ) : GCN ho´c chöng ch× 401 Th¾p cŸn 402 CŸc s¨n ph¸m ½îc/r¿n/cŸc vºt liÎu khŸc 5 H¡n GCN ho´c chöng ch× 501 DuyÎt qui trÖnh h¡n tay nghË thì h¡n, vºt 502 Chöng nhºn tay nghË thì h¡n liÎu h¡n, qui trÖnh h¡n 503 ‡´c tÏnh kþ thuºt qui trÖnh h¡n m¹u 504 Qui trÖnh h¡n tú ½æng 505 Qui trÖnh h¡n bŸn tú ½æng 506 Cáng nhºn vºt liÎu h¡n 507 Phõçng phŸp kiÌm soŸt vºt liÎu h¡n 5* KiÌm tra phÜng d−ng 5*01 KiÌm tra s¡n phÜng Tïy thuæc n¯ng lúc 5*02 KiÌm tra á m−ng nh¡ mŸy ½Üng t¡u m¡ 5*03 KiÌm tra phÜng d−ng miÍn gi¨m phï hìp A : ‡¯ng kiÌm viÅn kiÌm tra trúc tiÆp t−i hiÎn trõéng - VÝng trÝn kháng sâ : CÜ thúc hiÎn B : Ph¨i trÖnh b¨n vÁ ½õìc duyÎt v¡ gi¶y chöng nhºn - VÝng trÝn cÜ sâ : CÜ thúc hiÎn vèi C : Ph¨i trÖnh biÅn b¨n ho´c bŸo cŸo lõu û ê cæt “Chî thÏch” 18 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 15. NB-01 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn CŸch thöc H−ng CŸc h−ng mòc kiÌm tra v¡ xŸc nhºn Chî thÏch thúc hiÎn mòc A B C II - sau khi ½´t sâng chÏnh 6 KiÌm tra t−i xõêng/nh¡ mŸy chÆ t−o 601 Sçn lÜt th¾p cŸn 602 C°t hçi Qui trÖnh gia cáng, 603 BÀ m¾p (g¶p m¾p) l°p rŸp 604 Gia cáng/chÆ t−o 605 Uân b±ng cŸch nung theo vÎt nhiÎt v¡ phun nõèc l−nh 606 L°p rŸp sç bæ 7 KiÌm tra cŸc phμn täng ½o−n 701 Vºt liÎu sø dòng GCN ho´c chöng ch× 702 HÖnh dŸng vºt liÎu 703 KÏch thõèc 704 ‡æ chÏnh xŸc gia cáng 705 ‡Ÿnh giŸ kÆt qu¨ kiÌm tra 706 KÆt qu¨ kh°c phòc khuyÆt tºt ho´c sai sÜt 707 ‡Ÿnh d¶u cŸc phμn täng ½o−n ½¬ kiÌm tra 708 CŸc chî û ½´c biÎt : Phμn ½o−n ½Ÿy ½ái/phμn ½o−n háng, täng ½o−n ½uái/täng ½o−n mñi, ph·n khoang h¡ng , phμn ½o−n ½×nh m−n, täng ½o−n buãng mŸy 709 Sâng ½uái gh¾p 1. Vºt liÎu sø dòng 2. HÖnh dŸng 3. KÏch thõèc 4. H¡n 5. ‡æ chÏnh xŸc gia cáng 6. KiÌm tra bÅn trong gÜt ki lŸi l°p gh¾p 7. ‡æ kÏn nõèc cða gÜt ki lŸi l°p gh¾p A : ‡¯ng kiÌm viÅn kiÌm tra trúc tiÆp t−i hiÎn trõéng - VÝng trÝn kháng sâ : CÜ thúc hiÎn B : Ph¨i trÖnh b¨n vÁ ½õìc duyÎt v¡ gi¶y chöng nhºn - VÝng trÝn cÜ sâ : CÜ thúc hiÎn vèi C : Ph¨i trÖnh biÅn b¨n ho´c bŸo cŸo lõu û ê cæt “Chî thÏch” 19 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 16. NB-01 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn CŸch thöc H−ng CŸc h−ng mòc kiÌm tra v¡ xŸc nhºn Chî thÏch thúc hiÎn mòc A B C 710 N°p miÎng h·m h¡ng 1. Vºt liÎu sø dòng 2. HÖnh dŸng 3. KÏch thõèc 4. KiÌm tra h¡n 5. ‡æ chÏnh xŸc gia cáng 6. Tr−ng thŸi l°p rŸp 8 BŸnh lŸi 801 Vºt liÎu sø dòng 802 KÆt c¶u 803 Thø Ÿp lúc bŸnh lŸi 804 Thø thðy lúc Ÿo bàc tròc (sleeve) 805 L°p Ÿo bàc tròc 806 ‡æ tiÆp xîc cða ph·n cán chât lŸi 807 L°p chât lŸi/½ai âc 808 L°p b−c (nÆu cÜ) 809 ‡æ tiÆp xîc ph·n cán tròc lŸi 810 L°p bu láng gh¾p nâi 811 KiÌm tra l·n cuâi 812 C¯ng tμm 9 KiÌm tra ê giai ½o−n ½¶u phμn täng ½o−n 901 ‡¶u phμn täng ½o−n 1. ‡Ÿnh d¶u cŸc phμn täng ½o−n ½¬ l°p (lÅn sç Qui trÖnh l°p rŸp ½ã) 2. ‡Ùnh vÙ cŸc phμn täng ½o−n 3. ‡æ chÏnh xŸc l°p rŸp cða t÷ng phμn täng ½o−n 4. Chu¸n bÙ m¾p 5. VÙ trÏ cða m¬ giù/tai h¡n A : ‡¯ng kiÌm viÅn kiÌm tra trúc tiÆp t−i hiÎn trõéng - VÝng trÝn kháng sâ : CÜ thúc hiÎn B : Ph¨i trÖnh b¨n vÁ ½õìc duyÎt v¡ gi¶y chöng nhºn - VÝng trÝn cÜ sâ : CÜ thúc hiÎn vèi C : Ph¨i trÖnh biÅn b¨n ho´c bŸo cŸo lõu û ê cæt “Chî thÏch” 20 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 17. NB-01 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn CŸch thöc H−ng CŸc h−ng mòc kiÌm tra v¡ xŸc nhºn Chî thÏch thúc hiÎn mòc A B C 6. Kho¾t lõng mâi h¡n 7. KÆt qu¨ kh°c phòc sai sÜt v¡ khuyÆt tºt 8. TrÖnh ½æ thì h¡n Gi¶y chöng nhºn/ho´c 9. Qui trÖnh h¡n ½õìc Ÿp dòng chöng ch× thì h¡n/vºt 10. KiÌm soŸt ch¶t lõìng cða xõêng liÎu 902 L°p rŸp giŸ bŸnh lŸi Qui trÖnh h¡n 1. Vºt liÎu sø dòng 2. KÆt c¶u 3. KiÌm tra kÏch thõèc BiÅn b¨n ho´c bŸo 4. VÙ trÏ/kÏch thõèc cŸc bu láng cŸo kÆt qu¨ ½o ½−c 5. KÆt c¶u dõèi boong 6. L°p rŸp giŸ bŸnh lŸi 7. L°p rŸp ä trÅn giŸ bŸnh lŸi 8. L°p rŸp ä tròc lŸi/Ÿo tròc 903 Sâng ½uái 1. Chât sâng ½uái (pintle of stern frame) 2. Vºt liÎu b−c ä ½ë chât 3. L°p ä ½ë 4. C¯ng tμm cða cŸc ä chât lŸi 10 Täng kiÌm tra kÆt c¶u thμn t¡u 1001 KÆt qu¨ kiÌm tra cða xõêng 1002 ‡Ÿnh d¶u cŸc phμn täng ½o−n ½¬ ho¡n thiÎn 1003 KiÌm tra kÆt c¶u 1004 KiÌm tra kÏch thõèc 1005 ‡æ chÏnh xŸc gia cáng 1006 KiÌm tra ½õéng h¡n 1007 Tr−ng thŸi cŸc m¾p tú do A : ‡¯ng kiÌm viÅn kiÌm tra trúc tiÆp t−i hiÎn trõéng - VÝng trÝn kháng sâ : CÜ thúc hiÎn B : Ph¨i trÖnh b¨n vÁ ½õìc duyÎt v¡ gi¶y chöng nhºn - VÝng trÝn cÜ sâ : CÜ thúc hiÎn vèi C : Ph¨i trÖnh biÅn b¨n ho´c bŸo cŸo lõu û ê cæt “Chî thÏch” 21 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 18. NB-01 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn CŸch thöc H−ng CŸc h−ng mòc kiÌm tra v¡ xŸc nhºn Chî thÏch thúc hiÎn mòc A B C 1008 L°p cŸc ½õéng âng 1009 L°p cŸc thiÆt bÙ trÅn boong 1010 Xø lû cŸc chi tiÆt gŸ l°p t−m théi 11 L°p ½´t bŸnh lŸi 1101 Mâi nâi tròc lŸi/bŸnh lŸi 1102 L°p hæp thŸo l°p 1103 Thø xoay bŸnh lŸi 1104 L°p b−c/bu láng h¬m 1105 Khe hê cða ä ½ë 1106 Khe hê giùa gÜt lŸi/½Ÿy bŸnh lŸi 1107 Hæp tÆt 1108 Khe hê cða bæ phºn ch´n nh¨y tròc lŸi 1109 Më bái trçn cŸc ä ½ë 1110 Mâi nâi c·n lŸi (x¾c tç)/tròc lŸi 12 Thø kÏn khÏ/thø thðy lúc 1201 Qui trÖnh thø (½õìc duyÎt) 1202 ‡Ÿnh d¶u cŸc ph·n ½¬ ho¡n th¡nh täng kiÌm tra kÆt c¶u thμn t¡u 1203 Xem x¾t viÎc kiÌm tra ch¶t lõìng cða xõêng 1204 Thø thðy lúc cŸc k¾t (cæt Ÿp/Ÿp su¶t/rÝ/biÆn d−ng) 1. T¶t c¨ cŸc k¾t ½Ÿy ½ái 2. T¶t c¨ cŸc k¾t sμu (nhiÅn liÎu/nõèc d±n/nõèc ngàt) 3. CŸc khoang h¡ng ê t¡u chê h¡ng lÞng 1205 Thø l¡m ngºp nõèc 1. Kho xÏch ½´t ê sau vŸch châng va 1206 KÆt qu¨ kh°c phòc khuyÆt tºt 13 Thø b±ng vÝi rãng A : ‡¯ng kiÌm viÅn kiÌm tra trúc tiÆp t−i hiÎn trõéng - VÝng trÝn kháng sâ : CÜ thúc hiÎn B : Ph¨i trÖnh b¨n vÁ ½õìc duyÎt v¡ gi¶y chöng nhºn - VÝng trÝn cÜ sâ : CÜ thúc hiÎn vèi C : Ph¨i trÖnh biÅn b¨n ho´c bŸo cŸo lõu û ê cæt “Chî thÏch” 22 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 19. NB-01 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn CŸch thöc H−ng CŸc h−ng mòc kiÌm tra v¡ xŸc nhºn Chî thÏch thúc hiÎn mòc A B C 1301 Qui trÖnh thø 1302 Tán m−n 1303 CŸc ph·n trÅn boong théi tiÆt (th¡nh miÎng khoang/vŸch mît/vŸch bÅn/âng thoŸt nõèc m´t boong) 1304 CŸc n°p miÎng khoang 1305 VŸch ng¯n kÏn nõèc 1306 H·m tròc 1307 CŸc ½õéng h·m khŸc 1308 CŸc cøa kÏn théi tiÆt (chÝi boong/l·u) 1309 CŸc cøa kÏn théi tiÆt (cŸc vŸch mît cða thõìng t·ng) 1310 CŸc cøa kÏn théi tiÆt (vŸch quμy læ miÎng buãng mŸy) 1311 CŸc cøa kÏn théi tiÆt (buãng bçm) 1312 Cøa l¡m h¡ng m−n 1313 CŸc cøa hîp lá (c¶p A/B/C), cøa sä chù nhºt (c¶p E/F) t·ng 2 trÅn boong m−n khá 1314 CŸc cøa l¶y Ÿnh sŸng buãng mŸy 1315 CŸc ph·n khŸc (nÆu cÜ) 1316 Thø ½æ kÏn cŸc ½õéng âng (khŸc vèi h−ng mòc 1204) 1317 KÆt qu¨ xø lû khuyÆt tºt 14 KiÌm tra kháng phŸ hðy GCN thiÆt bÙ v¡ chöng ch× cða ngõéi kiÌm tra 1401 KiÌm tra b±ng siÅu μm 1. Qui trÖnh kiÌm tra (½õìc duyÎt) BiÅn b¨n kiÌm tra ho´c 2. KiÌm tra trÖnh ½æ ngõéi sø dòng thiÆt bÙ kiÌm chu¸n thiÆt bÙ 3. XŸc ½Ùnh sâ ½iÌm kiÌm tra thø v¡ biÅn b¨n ho´c 4. KÆt qu¨ kiÌm tra bŸo cŸo cŸc kÆt qu¨ 5. KÆt qu¨ xø lû khuyÆt tºt thø A : ‡¯ng kiÌm viÅn kiÌm tra trúc tiÆp t−i hiÎn trõéng - VÝng trÝn kháng sâ : CÜ thúc hiÎn B : Ph¨i trÖnh b¨n vÁ ½õìc duyÎt v¡ gi¶y chöng nhºn - VÝng trÝn cÜ sâ : CÜ thúc hiÎn vèi C : Ph¨i trÖnh biÅn b¨n ho´c bŸo cŸo lõu û ê cæt “Chî thÏch” 23 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 20. NB-01 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn CŸch thöc H−ng CŸc h−ng mòc kiÌm tra v¡ xŸc nhºn Chî thÏch thúc hiÎn mòc A B C 1402 KiÌm tra b±ng tia X GCN cða thiÆt bÙ v¡ 1. Qui trÖnh kiÌm tra (½õìc duyÎt) chöng ch× cða ngõéi 2. XŸc ½Ùnh cŸc ½iÌm c·n chòp kiÌm tra 3. ‡Ÿnh giŸ kÆt qu¨ bêi ngõéi cÜ chöng ch× 4. Xem x¾t kÆt qu¨ chòp 5. KÆt qu¨ xø lû khuyÆt tºt 15 Sçn 1501 Qui trÖnh sçn 1502 ‡Ÿy ½çn 1503 ‡Ÿy ½ái (cŸc k¾t/cŸc ng¯n cŸch ly) 1504 CŸc k¾t sμu (k¾t/ng¯n cŸch ly) 1505 CŸc k¾t d±n 1506 CŸc k¾t nõèc ngàt 1507 CŸc boong ½õìc l°p tr·n 1508 Buãng bçm/ng¯n cŸch ly/cŸc k¾t h¡ng ê t¡u chê d·u 1509 Phð “CoC” 1510 CŸc h·m (xÆp h¡ng gå) 1511 CŸc h·m cða t¡u chê h¡ng réi 1512 B¨o vÎ b±ng ca tât 16 ‡æ b±ng ph²ng ½Ÿy t¡u/cŸc kÏch thõèc chÏnh cða t¡u 1601 ‡æ b±ng ph²ng ½Ÿy t¡u 1602 KiÌm tra cŸc kÏch thõèc chÏnh (L/B/D) 1603 KiÌm tra ½æ biÆn d−ng cða thμn t¡u 17 KiÌm tra h− thðy 1701 KiÌm tra ½Ÿy 1702 KiÌm tra hæp van tháng biÌn/cŸc lå kho¾t khŸc 1703 KiÌm tra cŸc nît ½Ÿy t¡u A : ‡¯ng kiÌm viÅn kiÌm tra trúc tiÆp t−i hiÎn trõéng - VÝng trÝn kháng sâ : CÜ thúc hiÎn B : Ph¨i trÖnh b¨n vÁ ½õìc duyÎt v¡ gi¶y chöng nhºn - VÝng trÝn cÜ sâ : CÜ thúc hiÎn vèi C : Ph¨i trÖnh biÅn b¨n ho´c bŸo cŸo lõu û ê cæt “Chî thÏch” 24 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2