intTypePromotion=1

Hướng dẫn sử dụng nhanh máy toàn đạc TPS400 Series

Chia sẻ: Nguyễn Hoài Bắc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
72
lượt xem
8
download

Hướng dẫn sử dụng nhanh máy toàn đạc TPS400 Series

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Cơ khí - Chế tạo máy có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu "Hướng dẫn sử dụng nhanh máy toàn đạc TPS400 Series" dưới đây. Nội dung tài liệu hướng dẫn cụ thể chi tiết các ký hiệu, cách sử dụng máy toàn đạc TPS400 Series.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng nhanh máy toàn đạc TPS400 Series

 1. Tµi liÖu h­íng dÉn sö dông nhanh m¸y toµn ®¹c TpS400 series (§äc kü tµi liÖu gèckÌm theo thiÕt bÞ tr­íc khi sö dông ) A/ Ký hiÖu vµ ý nghÜa: [ALL] §o vµ ghi c¸c gi¸ trÞ vÒ gãc c¹nh vµ to¹ ®é... vµo bé nhí trong thiÕt bi. [DIST] §o vµ hiÓn thÞ c¸c gi¸ trÞ vÒ gãc c¹nh vµ to¹ ®é... [REC] Ghi c¸c gi¸ trÞ ®ang hiÓn thÞ vµo bé nhí trong. [EDM] HiÓn thÞ hoÆc thay ®æi c¸c tham sè hiÖu chuÈn liªn quan ®Õn ®o dµi. [PREV] Xem l¹i mµn h×nh tr­íc. [NEXT] Xem tiÕp mµn h×nh sau. [STATION] Tr¹m m¸y. [INPUT] NhËp sè liÖu (Sè hoÆc ch÷ tõ bµn phÝm). [setHZ] §Æt h­íng khëi ®Çu. [COMP] Cµi ®Æt chÕ ®é bï nghiªng (2 trôc, 1 trôc hoÆc t¾t bï). [FIND] T×m ®iÓm ®o, tram m¸y hay Code. [hr] ChiÒu cao g­¬ng. [hi] ChiÒu cao m¸y (Tõ t©m mèc ®Õn t©m m¸y). [E0] To¹ ®é Y tr¹m m¸y. [N0] To¹ ®é X tr¹m m¸y. [H0] Cao ®é H tr¹m m¸y. [E] To¹ ®é Y ®iÓm ®o. [N] To¹ ®é X ®iÓm ®o. [H] Cao ®é H ®iÓm ®o Kho¶ng c¸ch ngang. Kho¶ng c¸ch nghiªng. Chªnh cao. C¢Y TH¦ môc
 2. Trang 1 C¸c ch­¬ng tr×nh øng dông: - Kh¶o s¸t. - ChuyÓn ®iÓm thiÕt kÕ ra thùc ®Þa. - Giao héi nghÞch. - §o kho¶ng c¸ch gi¸n tiÕp. - §o vµ tÝnh diÖn tÝch. - §o ®é cao kh«ng víi tíi. - X©y dùng. Cµi ®Æt: - §é t­¬ng ph¶n, c¸c phÝm, gãc, trôc ... - TiÕng “Pip”, chiÒu t¨ng gãc quay, chiÕu s¸ng thËp tù, s­ëi Êm mµn h×nh. - §Þnh d¹ng sè liÖu ra theo GSI8/16, Mark1,2 BËt t¾t bï sai sè &nguån ®iÖn - Cµi ®Æt ®¬n vÞ ®o gãc, ®o c¹nh, nhiÖt ®é, ¸p suÊt... Cµi ®Æt chÕ ®é ®o xa: - ChÕ ®é ®o xa. - Lo¹i g­¬ng. - H»ng sè g­¬ng. - ChiÕu s¸ng liªn tôc ®iÓm Laser. - BÆt t¾t chøc n¨ng ®Ìn dÉn h­íng. Qu¶n lý sè liÖu (Xem, so¹n, söa & xo¸ sè liÖu): - C«ng viÖc - §iÓm cøng. - §iÓm ®o. - M· ®Þa vËt. - Xo¸ bé nhí: Xo¸ tõng JOB, ®iÓm ®o, ®iÓm cøng hoÆc xo¸ toµn bé d÷ liÖu trong bé nhí. - Th«ng tin bé nhí. Trang 2 HiÖu chuÈn sai sè - HiÖu chuÈn sai sè gãc ngang - HiÖu chuÈn sai sè gãc ®øng - Th«ng tin gi¸ trÞ hiÖu chuÈn tr­íc ®ã ThiÕt ®Æt giao tiÕp: - Baudrate: 19200 - Databits: 8 - Parity: No Parity - Endmark: CR/LF. - Stopbits: 1 TruyÒn sè liÖu: - Tªn c«ng viÖc - D÷ liÖu - §Þnh d¹ng Th«ng tin hÖ thèng: - Pin - NhiÖt ®é thiÕt bÞ - Ngµy th¸ng n¨m - Thêi gian. B/ phÝm & chøc n¨ng: B.1> PhÝm [ MENU ]
 3. NhÊn phÝm [ MENU ] cã hai trang víi c¸c néi dung sau: Page1 F1 Programs Ch­¬ng tr×nh øng dông. F2 Settings Cµi ®Æt. F5 EDM Cµi ®Æt c¸c tham sè liªn quan ®Õn ®o xa F4 File Qu¶n lý sè liÖu. F1 Programs : C¸c ch­¬ng tr×nh ®o øng dông. Program: C¸c ch­¬ng tr×nh øng dông: - Surveying - Kh¶o s¸t. - Setting out - ChuyÓn ®iÓm thiÕt kÕ ra thùc ®Þa. - Free station - Giao héi nghÞch. - Tie distance - §o kho¶ng c¸ch gi¸n tiÕp. - Area( Plan) - §o vµ tÝnh diÖn tÝch. - Remote height - §o ®é cao kh«ng víi tíi. - Construction - X©y dùng. F2 Settings : Cµi ®Æt thiÕt bÞ. Settings: Cµi ®Æt: - Contrast, Trigger key, USER - §é t­¬ng ph¶n, c¸c phÝm, gãc, trôc ... key, V-setting, Tilt correction - Sector beep, Hz incrementation - TiÕng “Pip”, chiÒu t¨ng gãc quay, chiÕu Reticle lllumin, DSP heater s¸ng thËp tù tuyÕn, s­ëi Êm mµn h×nh. - Data output, GSI8/16, Mask1/2, - §Þnh d¹ng sè liÖu ra ( theo GSI8/16, Hz collimmation Auto-Off. Mark1,2). BËt t¾t bï sai sè vµ nguån - Min, Reading, Angle unit, thiÕt bÞ. distance unit, temperature, - Cµi ®Æt ®¬n vÞ ®o gãc, ®o c¹nh, nhiÖt ®é Pressure. ¸p suÊt... F3 EDM : Cµi ®Æt c¸c yÕu tè liªn quan ®Õn ®o xa.
 4. EDM settings: Cµi ®Æt chÕ ®é ®o xa: - EDM- Mode - ChÕ ®é ®o xa. - Prism type - Lo¹i g­¬ng. - Prism constant - H»ng sè g­¬ng. - ATMOS, PPM - Vào c¸c tham sè: NhiÖt ®é ¸p suÊt… chØ cÇn vµo c¸c tham sè nµy khi ®o víi kho¶ng c¸ch lín > 5km F4 File: Xem so¹n söa vµ so¸ sè liÖu File management: Qu¶n lý sè liÖu (Xem, so¹n, söa vµ xo¸ sè liÖu): -Job - C«ng viÖc -Fix points - §iÓm cøng. -Measurements - §iÓm ®o. -Codes - M· ®Þa vËt. -Initialize Memory - Xo¸ bé nhí (Xo¸ tõng JOB, ®iÓm ®o, ®iÓm cøng hoÆc xo¸ toµn bé d÷ liÖu trong bé nhí. -Memory Statistic - Th«ng tin bé nhí. Page2 F1 Adjust HiÖu chuÈn sai sè F2 COMM Th«ng sè giao diÖn thiÕt bÞ ngo¹i vi F3 Data Transfer TruyÒn d÷ liÖu F4 System Info Th«ng tin hÖ thèng NhÊn phÝm F1 Adjust : HiÖu chØnh sai sè Clibbrations: Sai sè: - Hz - Collimation - Sai sè gãc ngang. - V-index - Sai sè gãc ®øng. - View Clibbration Data - Xem gÝa trÞ sai sè gãc ngang vµ gãc ®øng cña lÇn hiÖu chØnh tr­íc. NhÊn phÝm F2 COMM: Cµi ®Æt c¸c th«ng sè truyÒn gi÷a m¸y TC vµ Leica Surevey Office trªn PC Chó ý: Nªn ®Æt chuÈn lµ: 19200 baud, 8 Databit, No Parity, 1 Stopbit, CR/LF
 5. Communication: ThiÕt ®Æt giao tiÕp: - Baudrate - Baudrate: 19200 (Tèc ®é truyÒn...bis/gi©y) - Databits - Databits: 8 (TruyÒn d÷ liÖu thùc hiÖn víi 8 - Parity bit d÷ liÖu). - Endmark - Parity: No Parity (Kh«ng kiÓm tra ch½n lÎ) - Stopbits - Endmark: CR/LF. - Stopbits: 1 B.2> PhÝm [USER]: Chøc n¨ng phÝm USER ®­îc Ên ®Þnh mét chøc n¨ng nµo ®ã tuú thuéc vµo ng­êi sö dông. *B¹n cã thÓ Ên ®Þnh phÝm USER víi c¸c chøc n¨ng tõ danh s¸ch c¸c chøc n¨ng nh­ sau: 1. LEVEL: Chøc n¨ng bËt t¾t bät thuû ®iÖn tö vµ däi t©m Laser. 2. LSRPNT: ChÕ ®é ®o LASER (ChØ cã hiÖu lùc víi TCR) 3/ H-TRANS: ChÕ ®é ®o ®iÓm ®Þnh h­íng vµ chuyÒn cao ®é. 4. CODE: M· ®iÓm ®o. 5. OFFSET: DÞch chuyÓn kho¶ng c¸ch theo mét h­íng chuÈn. 6. DSTUNIT: Thay ®æi ®¬n vÞ ®o c¹nh (Us-ft, INT-ft, ft-in1/8, meter). 7. ANGUNIT: Thay ®æi ®¬n vÞ ®o gãc (Mil, gon, §é vµ §é phót gi©y). 8. LIGHT: BËt t¾t ®Ìn chiÕu s¸ng mµn h×nh. C¸c cµi ®Æt: Menu > F2 [Setting] > di vÖt s¸ng xuèng dßng [USER Key] dïng phÝm   ®Ó ®Ên ®Þnh chøc n¨ng cho phÝm USER. B.3> PhÝm FNC: §©y lµ phÝm chøa danh s¸ch c¸c chøc n¨ng ®· ®­îc liÖt kª trong phÇn PhÝmUSER: B.4> PhÝm ESC: Chøc n¨ng tho¸t khái mµn h×nh héi tho¹i hoÆc chÕ ®é so¹n th¶o trë vÒ môc tr­íc ®ã. c/ mét sè thao t¸c th«ng th­êng: 1/ BËt bät thuû ®iÖn tö vµ däi t©m Laser:
 6. C¸ch 1: NhÊn phÝm FNC ----> NhÊn phÝm F1 [Level/Plummet] C¸ch 2: NhÊn phÝm USER (NÕu ®· ®Æt chøc n¨ng nµy råi ë môc B.2 ë trang 4) 2/ Xem vµ xo¸ d÷ liÖu: NhÊn phÝm [ MENU ] ----> NhÊn phÝm F4 [ File ] a/ Muèn xem, xo¸ vµ t¹o míi c«ng viÖc: NhÊn phÝm F1  JOB  1- Xo¸ c«ng viÖc ®ang hiÓn thÞ: F1 [ DELETE ] 2- T¹o c«ng viÖc míi: F3 [ NEW ]. b/ Muèn xem, xo¸ vµ t¹o míi ®iÓm cøng: NhÊn phÝm F2 FIX POINT  1- T×m ®iÓm cøng: F1 [FIND] vµ gâ tªn ®iÓm cÇn t×m. 2- Xo¸ ®iÓm ®ang hiÖn thÞ: F2 [DELETE] 3- T¹o ®iÓm cøng míi: F3 [NEW] 4- Söa ®iÓm cøng: F4 EDIT c/ Muèn xem ®iÓm ®o: NhÊn phÝm F3  MEASUREMENTS  1- T×m ®iÓm ®o: F3 [POINT] vµ gâ tªn ®iÓm ®o cÇn t×m. 2- Xem toµn bé c¸c ®iÓm ®o: F4 VIEW  d/ Muèn xem, xo¸ vµ t¹o míi m· ®iÓm ®o: NhÊn phÝm --> F4  CODES  1- Xo¸ m· Codes hiÖn thêi nhÊn phÝm --> F4  DELETE  2- T¹o míi c¸c m· ®iÓm ®o nhÊn phÝm --> F1 NEW  3- T×m m· Codes ®iÓm ®o chuyÓn con trá lªn dßng  Find  vµ gâ tªn m· cÇn t×m vµ nhÊn phÝm . 3/ Thay ®æi h»ng sè g­¬ng vµ chÕ ®é ®o: C¸ch 1: NhÊn phÝm  MENU  ----> F3  EDM - Thay ®æi chÕ ®é ®o t¹i dßng EDM Mode: IR-Fine - Thay ®æi lo¹i g­¬ng Prims Type : ROUND - H»ng sè g­¬ng tù ®éng thay ®æi t¹i Prims Const: 0 mm RL - Prims ChÕ ®é ®o Laser cã sö dông g­¬ng víi kho¶ng c¸ch lín. IR - Fine ChÕ ®é ®o hång ngo¹i sö dung g­¬ng víi ®é chÝnh cao. IR - Fast ChÕ ®é ®o nhanh. IR - Tape ChÕ ®é ®o hång ngo¹i vµo tÊm ph¶n x¹. RL - Short ChÕ ®é ®o kho¶ng c¸ch b»ng Laser kh«ng g­¬ng. RL - Track ChÕ ®é ®o kho¶ng c¸ch liªn tôc. C¸ch 2: T¹i c¸c mµn h×nh ®o nhÊn phÝm F4 ®Ó lËt trang ®Õn khi trªn mµn h×nh (ë dßng d­íi cïng) ch÷ EDM xuÊt hiÖn nhÊn phÝm chøc n¨ng t­¬ng øng vµ thay ®æi nh­ C¸ch 1.
 7. 4/ Thay ®æi chÕ ®é ®o LASER  Hång ngo¹i (Cã g­¬ng –Kh«ng g­¬ng): C¸ch 1: NhÊn phÝm FNC ----> F3 [ RL/IR Toggle ] C¸ch 2: T¹i c¸c mµn h×nh ®o nhÊn phÝm  F4  ®Ó lËt trang ®Õn khi trªn mµn h×nh (ë dßng d­íi cïng) ch÷ EDM xuÊt hiÖn nhÊn phÝm F t­¬ng øng vµ thay ®æi nh­ sau: - Thay ®æi chÕ ®é ®o t¹i dßng EDM Mode: RL Short - Thay ®æi lo¹i g­¬ng Prims Type : RL - H»ng sè g­¬ng tù ®éng thay ®æi t¹i Prims Const: 0 mm 5/ BËt ®iÓm s¸ng LASER liªn tôc: NhÊn phÝm FNC ----> F4 [ Lasserpointer ] ®Ó t¾t më chÕ ®é chiÕu Laser liªn tôc. Chó ý: Trong mét sè tr­êng hîp cÇn thiÕt ng­êi sö dông míi bËt chøc n¨ng nµy (nh­ ®o ban ®ªm, g­¬ng t×m m¸y..), ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho ng­êi ®øng tr­íc m¸y vµ tiÕt kiÖm n¨ng l­îng nhí t¾t ngay chøc n¨ng nµy khi kh«ng cÇn thiÕt. D/ mét sè ch­¬ng tr×nh ®o øng dông th«ng th­êng: 1/ Ch­¬ng tr×nh kh¶o s¸t - SURVEYING:
 8. Vµo ch­¬ng tr×nh  MENU  --->  F1  ---> F1  Surveying  C¸c b­íc thùc hiÖn: B­íc b1- Khai b¸o tªn c«ng viÖc F1  Set Job  B­íc b2- Khai b¸o tr¹m m¸y F2  Set Station  B­íc b3- Khai b¸o ®iÓm ®Þnh h­íng F3  Set Orienstation  B¾t ®Çu ®o F4  START b1: NhÊn phÝm F1 ( ®Ó vµo ®Æt tªn c«ng viÖc ) ---> TiÕp tôc nhÊn F1  NEW  (®Ó ®Æt tªn c«ng viÖc míi) ---> NhÊn phÝm F4  OK  ®Ó hoµn tÊt viÖc ®Æt tªn JOB. b2: NhÊn phÝm F2  Set Station  ®Ó vµo khai b¸o tr¹m m¸y ---> NhÊn F1  INPUT  ®Ó so¹n tªn tr¹m m¸y --> NhËp song nhÊn phÝm ---> NhÊn phÝm F4  NEH  ®Ó nhËp to¹ ®é tr¹m m¸y theo thø tù X- Y - H. ---> Sau khi so¹n song to¹ ®é tr¹m m¸y, chÊp nhËn nhÊn phÝm F4  OK  . ---> NhÊn tiÕp phÝm F1  INPUT  ®Ó nhËp cao m¸y t¹i dßng hi: ........m NhËp song chiÒu cao m¸y nhÊn tiÕp phÝm F4  OK  ®Ó kÕt thóc khai b¸o tr¹m m¸y. b3: NhÊn phÝm F3  Set Orientation  ®Ó vµo khai b¸o gãc ®Þnh h­íng (Ph­¬ng vÞ), Cã 2 c¸ch nhËp gãc ®Þnh h­íng (Tuú vµo sè liÖu ®· cã, chän 1 trong 2 c¸ch sau): C¸ch 1: §· biÕt gãc ®Þnh h­íng hoÆc ®Æt mét gãc bÊt kú. F1 [ Manual Angle Setting] NhËp gãc ph­¬ng vÞ t¹i dßng Brg: Cao g­¬ng t¹i dßng Hr: Tªn ®iÓm ®Þnh h­íng tr¹m m¸y t¹i dßng Point: Muèn “quy 0” gãc ®Þnh h­íng nhÊn phÝm F1 [Hz=O] Cuèi cïng ng¾m l¹i chÝnh x¸c ®iÓm ®Þnh h­íng vµ nhÊn phÝm F3 [ REC ] ®Ó ghi l¹i gãc ®Þnh h­íng (ph­¬ng vÞ) tr¹m m¸y ®· ®Æt,. Ên phÝm F4 [ START] ®Ó tiÕn hµnh ®o ®¹c chi tiÕt. C¸ch 2: §· biÕt to¹ ®é ®iÓm ®Þnh h­íng. F2 [ Coordinates] ®Ó vµo to¹ ®é ®iÓm ®Þnh h­íng.
 9. Gãc ®Þnh h­íng ®­îc tÝnh to¸n tõ to¹ ®é ®iÓm tr¹m m¸y vµ to¹ ®é ®iÓm ®Þnh h­íng (To¹ ®é ®iÓm ®Þnh h­íng ®­îc nhËp b»ng tay hoÆc tù ®éng ®ù¬c kÝch ho¹t tõ bé nhí cña m¸y nÕu nh­ ®iÓm ®ã ®· cã s½n trong bé nhí). T¹i dßng BS nhËp tªn ®iÓm ®Þnh h­íngth«ng qua phÝm F1  INPUT  , nhËp song nhÊn phÝm ®Ó chÊp nhËn. NÕu ®iÓm ®· nhËp kh«ng t×m thÊy trong bé nhí cña m¸y, m¸y sÏ tù ®éng kÝch ho¹t chÕ ®é nhËp to¹ ®é XYH b»ng tay th«ng qua phÝm F 4 [NEH] Tªn ®iÓm ®Þnh h­íng PtID: ------------- East (Y): ------------- North (X): ------------- Height (Z): ------------ NhËp song X - Y - Z nhÊn phÝm F4  OK . Ng¾m chÝnh x¸c l¹i ®iÓm ®Þnh h­íng vµ nhÊn phÝm F3 [ REC ] ®Ó m¸y tÝnh to¸n gãc ®Þnh h­íng (ph­¬ng vÞ). NÕu m¸y hái: Do you want to take additional mesurement ? ta nhÊn phÝm F4 [NO] ®Ó kÕt thóc khai b¸o gãc ®Þnh h­íng. Ên phÝm F4 [ START] ®Ó tiÕn hµnh ®o chi tiÕt. Cßn v­íng m¾c xin liªn hÖ 045183386 ®Ó ®­îc gi¶i ®¸p. 2/ Ch­¬ng r×nh chuyÓn ®iÓm thiÕt kÕ ra thùc ®Þa - SETTING OUT: Vµo ch­¬ng tr×nh  MENU  --->  F1  ---> F2  SETTING OUT  C¸c b­íc khai b¸o tr¹m m¸y, gãc ®Þnh h­íng t­¬ng tù nh­ ch­¬ng tr×nh ®o kh¶o s¸t – SURVEYING tõ b­íc b1 ®Õn b­íc b3 b1- Khai b¸o tªn c«ng viÖc F1  Set Job  b2- Khai b¸o tr¹m m¸y F2  Set Station  b3- Khai b¸o ®iÓm ®Þnh h­íng F3  Set Orienstation  B¾t ®Çu ®o F4  START - T¹i mµn h×nh STAKE OUT ®­a vÖt s¸ng xuèng dßng PtID dïng phÝm   ®Ó chän ®iÓm cÇn chuyÓn ra ngoµi thùc ®Þa. - Trong tr­êng hîp ®iÓm cÇn chuyÓn kh«ng cã trong bé nhí, chuyÓn vÖt s¸ng lªn dßng Search ®Ó nhËp tªn ®iÓm. NÕu ®iÓm ®· cã trong bé nhí m¸y sÏ tù ®éng kÝch ho¹t, nÕu kh«ng cã trong bé nhí, m¸y sÏ yªu cÇu nhËp to¹ ®é X- Y - Z cña ®iÓm cÇn chuyÓn, nhËp song XYZ nhÊn phÝm F4 OK . - Sö dông phÝm F2  DIST  ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ ®iÓm cÇn bè trÝ, vÞ trÝ ®iÓm cÇn bè trÝ ®­îc m« t¶ th«ng qua 03 mµn h×nh hiÓn thÞ STAKE OUT nh­ sau: Mµn h×nh 1 Diff . Hz: Gãc dÞch NÕu gãc dÞch mang gi¸ trÞ + th× quay m¸y sang ph¶i ®Õn khi gãc Hz = 0000’00” NÕu gãc dÞch mang gi¸ trÞ - th× quay m¸y sang tr¸i ®Õn khi gãc Hz = 0000’00”
 10. Diff . : Kho¶ng dÞch theo chiÒu dµi: Cã gi¸ trÞ (+) nÕu ®iÓm chuyÓn n»m xa h¬n ®iÓm ng¾m hiÖn t¹i. Cã gi¸ trÞ (-) nÕu ®iÓm chuyÓn n»m gÇn h¬n ®iÓm ng¾m hiÖn t¹i. d : Kho¶ng dÞch theo chiÒu cao: Mµn h×nh 2 dLeng: Kho¶ng dÞch theo chiÒu dµi: Gi¸ trÞ + nÕu ®iÓm chuyÓn cßn n»m xa h¬n. dTransv: Kho¶ng dÞch ngang, vu«ng gãc víi h­íng ng¾m, d­¬ng nÕu ®iÓm chuyÓn n»m bªn ph¶i cña ®iÓm ®o hiÖn t¹i. Hgt.Diff: Kho¶ng dÞch theo chiÒu cao Mµn h×nh 3 dNorthN: Kho¶ng dÞch theo h­íng B¾c gi÷a ®iÓm chuyÓn vµ ®iÓm ng¾m hiÖn t¹i. dEastE: Kho¶ng dÞch theo h­íng §«ng gi÷a ®iÓm chuyÓn vµ ®iÓm ng¾m hiÖn t¹i. Hgt.Diff:Kho¶ng dÞch cao ®é, d­¬ng nÕu ®iÓm chuyÓn cao h¬n ®iÓm ®o hiÖn t¹i. 3/ Ch­¬ng tr×nh ®o giao héi nghÞch - FREE STATION: Ch­¬ng tr×nh nµy cho phÐp x¸c ®Þnh to¹ ®é ®iÓm tr¹m m¸y th«ng qua Ýt nhÊt 2 ®iÓm ®· biÕt to¹ ®é. Vµo ch­¬ng tr×nh  MENU  ---> F3  Free Station  B­íc 1: F1  Set Job  §Æt tªn c«ng viÖc. NhÊn F1  NEW  (®Ó ®Æt tªn c«ng viÖc míi) §Ó hoµn tÊt viÖc ®Æt tªn JOB nhÊn phÝm F4  OK  B­íc 2: F1  Set Accuracy limit  ThiÕt ®Æt møc giíi h¹n chÊp nhËn ®é chÝnh x¸c ®iÓm giao héi. T×nh tr¹ng Status: Off nÕu kh«ng muèn ®Æt møc chÝnh x¸c ®iÓm bè trÝ. On nÕu ®Æt muèn ®Æt møc chÝnh x¸c ®iÓm bè trÝ. Std.Dev.North : Møc sai lÖch X. Std.Dev.East : Møc sai lÖch Y. Std.Dev.Height : Møc sai lÖch Z(H). Std.Dev.Angle : Møc sai lÖch gãc ngang. ý nghÜa cña chøc n¨ng nµy: NÕu thiÕt ®Æt ®é chÝnh x¸c ®iÓm bè trÝ víi c¸c tiªu chuÈn sai lÖch: ∆X ≤ 3mm, ∆Y≤ 3mm, ∆Z (H) ≤ 3mm... NÕu sau khi m¸y tÝnh to¸n giao héi mµ sai sè ®iÓm giao héi nghÞch (Tr¹m m¸y) lín h¬n 3mm so víi lý thuyÕt th× m¸y sÏ cã c¶nh b¸o ®Ó ng­êi sö dông biÕt. B­íc 3: F4 [ START ] B¾t ®Çu ®o §Æt tªn tr¹m m¸y t¹i dßng Station: Khai b¸o chiÒu cao m¸y t¹i dßng Hi: NhËp song chÊp nhËn nhÊn F4 [OK] B­íc 4: NhËp tªn ®iÓm vµ to¹ ®é Ýt nhÊt hai ®iÓm ®· biÕt to¹ ®é.
 11. NhËp tªn ®iÓm thø nhÊt, trong bé nhí, nÕu kh«ng m¸y kÝch ho¹t chÕ ®é nhËp to¹ ®é b»ng tay. NhËp tªn ®iÓm t¹i dßng PtID: NhÊn phÝm F3 [OK] ®Ó chÊp nhËn tªn ®iÓm thø nhÊt. NhÊn phÝm F3 [ ALL ] ®o ®iÓm thø nhÊt. NhÊn phÝ, F2 [NextPt] ®Ó nhËp ®iÓm thø 2 (t­¬ng tù nh­ ®iÓm thø nhÊt) NhËp song tiÕp tôc ®o b»ng phÝm F3 [ ALL ] ®Ó ®o ®iÓm thø hai. Cuèi cïng nhÊn phÝm [COMPUTE] ®Ó m¸y tÝnh vµ hiÓn thÞ ®iÓm tr¹m m¸y. 4/ §o vµ tÝnh diÖn tÝch - AREA (PLAN) : Ch­¬ng tr×nh tÝnh diÖn tÝch AREA cho phÐp tÝnh diÖn tÝch cña mét hÝnh ®a gi¸c t¹o bëi c¸c ®iÓm ®­îc nèi víi nhau b»ng c¸c ®o¹n th¼ng. C¸c ®iÓm cã thÓ ®­îc ®o, lùa chän tõ bé nhí hoÆc vµo tõ bµn phÝm. Khi ®· ®o ®­îc tõ ba ®iÓm trë lªn, diÖn tÝch diÖn tÝch cña hÝnh sÏ ®­îc tÝnh to¸n hiÓn thÞ ngay trªn mµn h×nh. Vµo ch­¬ng tr×nh  MENU  --->  F1  --->  Page  --->  F2  C¸c b­íc khai b¸o (T­¬ng tù nh­ ch­¬ng tr×nh ®o ë trªn) b1- Khai b¸o tªn c«ng viÖc F1  Set Job  b2- Khai b¸o tr¹m m¸y F2  Set Station  b3- Khai b¸o ®iÓm ®Þnh h­íng F3  Set Orienstation  B¾t ®Çu ®o F4  START NhÊn phÝm F4  START ®Ó b¾t ®Çu ®o: §Æt tªn ®iÓm ®o ®Çu tiªn t¹i dßng PtId Vµo cao g­¬ng ®iÓm nµy t¹i dßng hr.
 12. NhÊn phÝm F3  ALL  ®Ó tiÕn hµnh ®o ®iÓm ®o thøc nhÊt, m¸y sÏ tù ®éng t¨ng sè ®iÓm ®o, khi ®o ®­îc tõ 3 ®iÓm trë ®i m¸y sÏ b¸o diÖn tÝch t¹i dßng Area ....m2 . Khi muèn biÕt diÖn tÝch cña mét h×nh b»ng c¸ch nhÊn vµo phÝm F2  RESULT  m¸y sÏ th«ng b¸o: DiÖn tÝch - Chu vi cña h×nh ®a gi¸c ®É ®­îc ®o. * Còng cã thÓ x¸c ®Þnh diÖn tÝch tõ c¸c ®iÓm ®· cã s½n trong bé nhí cña m¸y: T¹i mµn h×nh ®o MEASURE TO TARGET ! NhÊn phÝm F4 lËt ®Õn c¸c lùa chän ë vÞ trÝ F1 [ LIST ], vµo tèi thiÓu 3 ®iÓm trong danh s¸ch ®Ó m¸y tÝnh diÖn tÝch. VD: Muèn tÝnh diÖn tÝch h×nh ®a gi¸c tõ c¸c ®iÓm A1, A6, A7, A9 ®· cã s½n trong bé nhí cña m¸y. F1 [ LIST ] chän ®iÓm A1 ---> F4  OK  F1 [ LIST ] chän ®iÓm A6 ---> F4  OK  F1 [ LIST ] chän ®iÓm A7 ---> F4  OK  F1 [ LIST ] chän ®iÓm A3 ---> F4  OK  M¸y sÏ tù ®éng hiÓn thÞ diÖn tÝch khi vµo ®­îc tõ 3 ®iÓm trë lªn. 5/ Ch­¬ng tr×nh ®o ®é cao kh«ng víi tíi - REMOTE HEIGHT: Ch­¬ng tr×nh cho phÐp x¸c ®Þnh ®é cao tõ mÆt ®Êt ®Õn ®iÓm kh«ng thÓ tiÕp cËn trùc tiÕp nh­: ChiÒu cao cña gÇm cÇu, ®é vâng cña ®­êng d©y ®iÖn,… Vµo ch­¬ng tr×nh  MENU  --->  F1  --->  Page  --->  F3  C¸c b­íc khai b¸o (T­¬ng tù nh­ ch­¬ng tr×nh ®o ë trªn) b1- Khai b¸o tªn c«ng viÖc F1  Set Job  b2- Khai b¸o tr¹m m¸y F2  Set Station  b3- Khai b¸o ®iÓm ®Þnh h­íng F3  Set Orienstation  B¾t ®Çu ®o F4  START Vµo ch­¬ng tr×nh  MENU  --->  F1  --->  Page  --->  F2  C¸c b­íc khai b¸o (T­¬ng tù nh­ ch­¬ng tr×nh ®o ë trªn)
 13. b1- Khai b¸o tªn c«ng viÖc F1  Set Job  b2- Khai b¸o tr¹m m¸y F2  Set Station  b3- Khai b¸o ®iÓm ®Þnh h­íng F3  Set Orienstation  B¾t ®Çu ®o F4  START Vµo tªn ®iÓm ®o t¹i dßng Point1: Vµo chÝnh x¸c chiÒu cao g­¬ng t¹i dßng Hr: Sau khi ®o ®iÓm thø nhÊt m¸y sÏ th«ng b¸o: ChiÒu dµi tõ m¸y ®Õn ®iÓm ®o ®Çu tiªn d ChiÒu cao ®iÓm kh«ng víi tíi (Theo lý thuyÕt). TtIHght ChiÒu cao ®iÓm kh«ng víi tíi (Theo thùc tÕ). Khi ngãc èng kÝnh lªn ®iÓm kh«ng víi tíi m¸y sÏ b¸o ®é cao ®iÓm ®ã. Chó ý: CÇn ®o chÝnh x¸c chiÒu cao g­¬ng vµ vÞ trÝ ®Æt g­¬ng, xem h×nh vÏ trªn. LEICA SURVEY OFFICE PhÇn mÒm Leica Survey Office ®­îc sö dông ®Ó trao ®æi d÷ liÖu gi÷a TPS 400 vµ m¸y tÝnh (PC). Nã cã chøa nhiÒu ch­¬ng tr×nh phô trî nh»m hç trî cho b¹n sö dông m¸y Toµn ®¹c ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. Cµi ®Æt m¸y tÝnh: Ch­¬ng tr×nh cµi ®Æt cho Leica Survey Office n»m trªn ®Üa CD ®i kÌm theo khi mua m¸y Toµn ®¹c. L­u ý r»ng Leica Survey Office chØ ch¹y d­íi c¸c hÖ ®iÒu hµnh MS Windows 95, MS Windows 98 vµ NT 4.0. §Ó cµi ®Æt, gäi ch­¬ng tr×nh “Setup.exe” trong th­ môc \SOffice\Language\Disk1 trªn CD-Rom vµ theo c¸c h­íng dÉn trªn mµn h×nh. Néi dung ch­¬ng tr×nh
 14. Sau khi cµi ®Æt thµnh c«ng, c¸c ch­¬ng tr×nh sau sÏ xuÊt hiÖn.  Data Exchange Manager: Cho viÖc trao ®æi d÷ liÖu nh­ c¸c to¹ ®é, sè liÖu ®o, m· code vµ c¸c File ®Þnh d¹ng gi÷a m¸y tÝnh vµ m¸y ®o.  Codelist Manager: Cho viÖc t¹o vµ qu¶n lý c¸c m· ®Æc t¶ (Ficture Codes).  Software Upload : Cho viÖc n¹p / xo¸ c¸c phÇn mÒm hÖ thèng, c¸c ch­¬ng tr×nh øng dông vµ phÇn mÒm EDM còng nh­ c¸c øng dông v¨n b¶n.  Coordinate Editor : Cho viÖc xuÊt / nhËp còng nh­ viÖc t¹o vµ sö lý c¸c File chøa d÷ liÖu to¹ ®é.  Settings : Cho viÖc thiÕt lËp nãi chung cho tÊt c¶ c¸c øng dông cña Survey Office ( ch¼ng h¹n nh­ c¸c th«ng sè giao diÖn).  External Tools : Cho phÐp qu¶n lý c¸c Fomat vµ c¸c thiÕt ®Æt ®èi víi TPS (C¸c thiÕt ®Æt do ng­êi dïng ®Þnh nghÜa).  Exit : Tho¸t khái Survey Office.  Register : §¨ng ký kiÓu m¸y Toµn ®¹c vµ c¸c ®èi t­îng kh¸c.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2