intTypePromotion=1
ADSENSE

Huy động nguồn vốn tiền gửi ngân hàng - nghiên cứu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh tỉnh Tây Ninh

Chia sẻ: ViShani2711 ViShani2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

31
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết sử dụng phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp thông tin của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Tây Ninh (Agribank Tây Ninh).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huy động nguồn vốn tiền gửi ngân hàng - nghiên cứu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh tỉnh Tây Ninh

28<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> CHUYÊN MỤC<br /> <br /> KINH TẾ HỌC - XÃ HỘI HỌC<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG -<br /> NGHIÊN CỨU TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP<br /> VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM -<br /> CHI NHÁNH TỈNH TÂY NINH<br /> NGUYỄN THỊ LOAN*<br /> TRẦN THỊ MINH THÚY**<br /> ĐOÀN THỊ HỒNG MINH***<br /> NGUYỄN KHANH TUẤN****<br /> <br /> <br /> Bài viết sử dụng phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp thông tin của Ngân<br /> hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Tây Ninh<br /> (Agribank Tây Ninh) (2013 - 2016) và khảo sát khách hàng gửi tiền -<br /> 7 t i hi nhánh n ể ánh giá thực tr ng về trường hợp hu ộng vốn từ<br /> tiền gửi há h h ng r n ơ s thự tr ng hu ộng vốn tiền gửi ủ hi<br /> nhánh i viết ề xuất giải pháp góp phần m rộng qu mô hu ộng vốn t i<br /> Agribank Tây Ninh.<br /> Từ khóa: huy động vốn, tiền gửi khách hàng, ngân hàng thương mại<br /> Nhận bài ngày: 5/8/2019; ư v o i n tập: 7/8/2019; phản biện: 8/8/2019; duyệt<br /> ăng: 10/8/2019<br /> <br /> 1. ĐẶT VẤN ĐỀ nguồn vốn này có tính quyết định đối<br /> Ngân hàng thương mại cần coi trọng với sự ổn định, phát triển bền vững và<br /> công tác huy động vốn, đặc biệt là hiệu quả của ngân hàng. Nguồn tiền<br /> nguồn tiền gửi từ khách h ng v gửi từ khách hàng là nguồn vốn có<br /> tính chiến lược, cần được duy tr , tăng<br /> trưởng liên tục và lâu dài. Điều này<br /> *, ***, ****<br /> Trường Đại học Ngân hàng Thành giúp các ngân hàng thương mại chủ<br /> phố Hồ Chí Minh.<br /> ** động trong kinh doanh, ít bị phụ thuộc<br /> Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển<br /> nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Tây vào các nguồn vốn khác; nguồn vốn<br /> Ninh. huy động dồi dào làm tăng khả năng<br /> NGUYỄN THỊ LOAN VÀ NHIỀU TÁC GIẢ – HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN TIỀN GỬI… 29<br /> <br /> <br /> cạnh tr nh, đ dạng hóa các hoạt đánh giá củ Agrib nk Tây Ninh (năm<br /> động kinh doanh, phân tán rủi ro, thu 2014, 2015, 2016) và khảo sát 500<br /> được lợi nhuận cao và cuối cùng đạt khách hàng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh<br /> được mục tiêu an toàn và đảm bảo lợi từ tháng 3/2017 đến tháng 6/2017 về<br /> nhuận. Ngân hàng Nông nghiệp và sự hài lòng của khách hàng, bài viết<br /> Phát triển nông thôn Việt Nam Chi phân tích đánh giá thực trạng và đư<br /> nhánh tỉnh Tây Ninh (Agribank Tây ra khuyến nghị cho hoạt động huy<br /> Ninh) chú trọng hoạt động huy động động vốn tiền gửi tại Ngân hàng Nông<br /> vốn không chỉ đảm bảo cho nhu cầu nghiệp và Phát triển nông thôn Việt<br /> kinh doanh củ đơn vị, mà còn vì mục Nam - Chi nhánh tỉnh Tây Ninh.<br /> tiêu phát triển kinh tế - xã hội củ địa 2. THỰC TRẠNG VỀ HUY ĐỘNG<br /> phương. Thực tế tại Tây Ninh, Chi TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG TẠI<br /> nhánh Agribank tại đây từ vị thế huy AGRIBANK TÂY NINH<br /> động vốn với quy mô lớn trên địa bàn 2.1. Tổ chức và hoạt động huy<br /> thì hiện tại đã có sự th y đổi về thị động tiền gửi khách hàng tại<br /> phần khi có sự xuất hiện thêm các chi Agribank Tây Ninh<br /> nhánh ngân hàng khác bên cạnh các<br /> Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và<br /> ngân hàng lớn như Vietinb nk Tây<br /> Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh<br /> Ninh, BIDV Tây Ninh, Chi nhánh<br /> được thành lập theo Quyết định số<br /> Agrib nk Tây Ninh, đến cuối năm<br /> 198/1988/QĐ-NHNN5 ngày 2 tháng 6<br /> 2016 có thêm 16 ngân hàng tại đây.<br /> năm 1988 của Thống đốc Ngân hàng<br /> Từ năm 2000 đến năm 2016,<br /> Nhà nước Việt Nam, về việc thành lập<br /> Agrib nk Tây Ninh luôn là đơn vị thừa<br /> các đơn vị thành viên hạch toán phụ<br /> vốn trong toàn hệ thống Agribank, tuy<br /> thuộc của Agribank Việt Nam và chính<br /> nhiên trong những tháng đầu năm<br /> thức đi vào hoạt động từ tháng 8 năm<br /> 2017 lại là đơn vị phải vay từ nguồn<br /> vốn điều hòa của Hình 1: Cơ cấu tổ chức Agribank Tây Ninh<br /> Agribank Việt Nam. Bài - P. Kế hoạch kinh doanh<br /> viết nghiên cứu “Vấn đề CHI NHÁNH<br /> LOẠI II<br /> - P. Kế toán ngân quỹ<br /> <br /> huy động nguồn vốn - Phòng giao dịch<br /> - Tổ tín dụng<br /> - Tổ kế toán<br /> tiền gửi ngân hàng tại BAN - Tổ tín dụng<br /> PHÒNG<br /> Chi nhánh Agribank Tây GIÁM<br /> ĐỐC<br /> GIAO DỊCH - Tổ kế toán<br /> <br /> <br /> Ninh” nhằm đề xuất giải - P. Tín dụng<br /> <br /> pháp góp phần nâng PHÒNG - P. Kế toán ngân quỹ<br /> NGHIỆP - P. Tổng hợp<br /> c o quy mô huy động VỤ<br /> - P. Kế hoạch nguồn vốn<br /> <br /> vốn tiền gửi ngân hàng - P. Dịch vụ & Marketing<br /> <br /> tại đơn vị này nói riêng<br /> - P. Kinh doanh ngoại hối<br /> - P. Điện toán<br /> và ngân hàng thương - P. Kiểm tra kiểm soát nội bộ<br /> <br /> mại nói chung. Nguồn: Tổng hợp từ mô tả về cơ cấu tổ chức của<br /> Trên cơ sở báo cáo Agribank Tây Ninh<br /> 30 TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số 7 (251) 2019<br /> <br /> <br /> 1988. Đây là do nh nghiệp Nhà nước khi gửi tiết kiệm như gửi tiền có kỳ<br /> trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và hạn, không kỳ hạn, tiết kiệm linh hoạt,<br /> Phát triển nông thôn Việt Nam. tiết kiệm an sinh và nhiều hình thức<br /> Hiện nay, Agribank Tây Ninh có 1 Hội khác.<br /> sở Agribank tỉnh, 8 chi nhánh Tiền gửi không kỳ hạn<br /> Agribank cấp huyện trực thuộc, 2 chi Tiền gửi không kỳ hạn h y còn được<br /> nhánh tại Khu công nghiệp Trảng gọi là tiền gửi thanh toán, với hình<br /> Bàng và Khu vực mí đường Tân thức này khách hàng được cung cấp<br /> Hưng; 2 phòng gi o dịch trực thuộc tài khoản thanh toán, có thể gửi hay<br /> tỉnh và 8 phòng giao dịch trực thuộc rút tiền ở bất cứ chi nhánh Agribank<br /> một số chi nhánh huyện, được bố trí nào hoặc có thể phát hành thẻ ATM<br /> đều ở các khu dân cư tập trung tại các để rút tiền ở tất cả các máy ATM<br /> huyện, thị rất thuận lợi cho các doanh thuộc Banknet cùng hàng nghìn<br /> nghiệp và mọi tầng lớp dân cư đến EDC/POS tại quầy giao dịch của<br /> quan hệ, tham gia giao dịch với ngân Agribank; và thanh toán tiền hàng hóa,<br /> hàng. dịch vụ tại các đơn vị chấp nhận thẻ<br /> 2.2. Các hình thức huy động tiền của Agribank.<br /> gửi khách hàng của Agribank Tây Tiết kiệm không kỳ hạn<br /> Ninh Với tiền gửi này, khách hàng không<br /> Tại Agribank Tây Ninh, khách hàng có đăng ký kỳ hạn và sẽ được hưởng lãi<br /> đến 10 hình thức lựa chọn khác nhau suất không kỳ hạn. Ưu điểm của loại<br /> dịch vụ này là khách<br /> Bảng 1. Các sản phẩm huy động tại Agribank Tây Ninh<br /> hàng có thể bổ sung<br /> Đối tượng khoản tiền gửi hay rút<br /> Sản phẩm huy động<br /> khách hàng<br /> tiền khi có nhu cầu.<br /> Tiền gửi không kỳ hạn cá nhân<br /> Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn<br /> Tiết kiệm có kỳ hạn<br /> Tiền gửi tích lũy Khách hàng gửi tiền gửi<br /> Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi s u toàn bộ<br /> tiết kiệm có kỳ hạn của<br /> Agribank Tây Ninh có thể<br /> Khách hàng Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi định kỳ<br /> cá nhân lựa chọn gửi bằng VND<br /> Tiết kiệm linh hoạt<br /> hoặc USD, được đảm<br /> Tiết kiệm an sinh<br /> bảo an toàn, bí mật khi<br /> Tiết kiệm gửi góp hàng tháng<br /> gửi tiền, được Agribank<br /> Tiết kiệm gửi góp không theo định kỳ<br /> Tây Ninh mua bảo hiểm<br /> Tiết kiệm học đường<br /> tiền gửi theo luật định.<br /> Khách hàng Tiền gửi không kỳ hạn (Tiền gửi th nh toán) Khi gửi bằng loại tiền<br /> tổ chức Tiền gửi có kỳ hạn tổ chức nào khách hàng được rút<br /> Nguồn: Báo cáo tổng kết chuyên đề sản phẩm dịch vụ ra (cả gốc và lãi) bằng<br /> (2014, 2015, 2016) của Agribank Tây Ninh. loại tiền đó. Trường hợp<br /> NGUYỄN THỊ LOAN VÀ NHIỀU TÁC GIẢ – HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN TIỀN GỬI… 31<br /> <br /> <br /> gửi bằng ngoại tệ, nếu khách hàng có Khách hàng có thể gửi tiền nhiều lần<br /> nhu cầu nhận bằng tiền VND sẽ được trong thời gian sử dụng dịch vụ và khi<br /> quy đổi với tỷ giá do Agribank Tây có nhu cầu sẽ được rút tiền một lần<br /> Ninh công bố theo tỷ giá do Ngân khi đến hạn với ưu điểm như có thể<br /> hàng Nhà nước Việt N m quy định tại gửi tiền nhiều lần khác nhau vào tài<br /> thời điểm đó. Ngay khi gửi tiền khách khoản của mình.<br /> hàng có thể lựa chọn hình thức trả lãi Tiết kiệm học đường<br /> định kỳ hoặc nhận lãi sau khi kết thúc<br /> Đây là một hình thức tiết kiệm gửi góp<br /> kỳ hạn.<br /> hướng tới mục tiêu tích lũy dài hạn<br /> Tiết kiệm linh hoạt phục vụ cho nhu cầu học tập trong<br /> Hình thức tiết kiệm này tạo điều kiện tương l i. Khách hàng tiết kiệm một<br /> cho khách hàng gửi tiền một lần số tiền cố định vào tài khoản theo định<br /> nhưng có thể rút từng phần hoặc toàn kỳ để có được số tiền lớn hơn khi đáo<br /> bộ. Số tiền rút trước hạn khách hàng hạn. Ưu điểm của dịch vụ này là<br /> được hưởng lãi suất không kỳ hạn, khách hàng được hưởng lãi suất cao,<br /> phần gốc còn lại khách hàng được được tự động điều chỉnh tăng, giảm<br /> bảo toàn và hưởng lãi theo thỏa thuận. lãi suất khi th y đổi lãi suất, được<br /> nhận lãi suất cộng thêm theo kỳ hạn<br /> Tiết kiệm an sinh<br /> khách hàng đăng ký.<br /> Khách hàng có thể gửi tiền vào tài<br /> 2.3. Kết quả về hoạt động huy động<br /> khoản dưới nhiều hình thức và tại mọi<br /> vốn của Agribank Tây Ninh<br /> thời điểm trong kỳ hạn (trực tiếp tại<br /> quầy giao dịch, chuyển khoản), khách * Quy mô huy động tiền gửi khách<br /> hàng có thể chủ động số tiền gửi và hàng<br /> không giới hạn số lần; được nhận lãi Đa số các chi nhánh, phòng giao dịch<br /> suất có kỳ hạn và lãi suất điều chỉnh Agrib nk Tây Ninh được đặt tại trung<br /> ngay khi thị trường th y đổi lãi suất, tâm tỉnh, huyện. Bên cạnh đó,<br /> lần gửi cuối cách ngày đến hạn tối Agribank Tây Ninh có một số phòng<br /> thiểu 1 tháng. giao dịch ở vùng sâu vùng xa nhằm<br /> phục vụ nhu cầu củ khách hàng nơi<br /> Tiết kiệm gửi góp hàng tháng<br /> đây, đặc biệt là tận dụng tối đ các<br /> Hình thức này được sử dụng khi nguồn tiền nhàn rỗi trong dân cư, tạo<br /> khách hàng có thu nhập đều hàng sự yên tâm và thuận tiện cho khách<br /> tháng, tức mỗi tháng khách hàng gửi hàng đến giao dịch. Nhờ làm tốt công<br /> tiết kiệm gửi góp và sẽ được rút tiền tác huy động vốn nên những năm vừa<br /> một lần khi đến hạn. Tiện ích của dịch qua chi nhánh luôn đáp ứng đủ nhu<br /> vụ này là khách hàng có thể gửi tiền cầu vốn cho hoạt động kinh doanh<br /> vào tài khoản hàng tháng. củ m nh, luôn là đơn vị thừa nguồn<br /> Tiết kiệm gửi góp không theo định vốn so với kế hoạch Agribank Việt<br /> kỳ Nam giao và chư sử dụng đến nguồn<br /> 32 TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số 7 (251) 2019<br /> <br /> <br /> Bảng 2. Nguồn vốn huy động tiền gửi của Agribank 34% (Ngân hàng Nông<br /> Tây Ninh nghiệp và Phát triển nông<br /> Đơn vị tính: tỷ đồng thôn Việt Nam - Chi nhánh<br /> Nguồn vốn Tăng trưởng so với năm trước tỉnh Tây Ninh, 2016). Mặc<br /> Năm<br /> huy động Tuyệt đối Tuyệt đối dù ngân hàng đã tổ chức,<br /> 2013 8.697 triển khai thêm nhiều biện<br /> 2014 9.227 530 6,09 % pháp huy động vốn như huy<br /> 2015 10.339 1.112 12,05 % động tiết kiệm dự thưởng<br /> 2016 11.483 1.144 11,06 % với nhiều giải thưởng lớn,<br /> tuyên truyền, quảng cáo để<br /> Nguồn: Báo cáo tổng kết chuyên đề sản phẩm dịch<br /> vụ (2014, 2015, 2016) của Agribank Tây Ninh.<br /> người dân biết, trưng bày<br /> các biển quảng cáo ở trụ sở<br /> vốn điều hòa. Kết quả huy động vốn ngân hàng, trên báo đài,<br /> những năm 2013 - 2016 như Bảng 2. vận động mọi người tham gia gửi tiền<br /> tiết kiệm, tạo điều kiện cho khách<br /> Mặc dù, nguồn vốn huy động của<br /> Agribank Tây Ninh vẫn tăng qu các hàng có nhu cầu mở tài khoản tiền gửi<br /> và thanh toán giao dịch qua ngân<br /> năm từ 2013 đến 2016 nhưng so với<br /> hàng nhưng thị phần của Agribank<br /> qui mô ngày càng mở rộng thì tỷ lệ<br /> Tây Ninh vẫn giảm đều qu các năm.<br /> tăng năm s u so với năm trước vẫn<br /> không có gì nổi bật chỉ xoay quanh Để thực hiện kế hoạch thu hút tiền gửi,<br /> 11% hay 12% thấp hơn so với mức Ban Giám đốc chi nhánh đã đư r<br /> tăng 15% của hệ thống ngân hàng nhiều giải pháp chăm sóc qu n tâm<br /> trên địa bàn Tây Ninh. đến khách hàng (chương tr nh tri ân<br /> Bên cạnh đó, thị phần của Agribank khách hàng, quảng bá sản phẩm dịch<br /> vụ) và các tiện ích của sản phẩm hiện<br /> Tây Ninh cũng đ ng mất dần từ chỗ<br /> nắm giữ trên 60% trên địa bàn (năm có… Gi i đoạn 2014 - 2016 hoạt động<br /> 2004) đến năm 2014 chỉ còn 38,3%, huy động vốn củ chi nhánh đã đạt<br /> được như Bảng 3.<br /> đến năm 2015 con số này lại tiếp tục<br /> giảm còn 36,7% và năm 2016 còn Năm 2014, mặc dù lãi suất tiền gửi có<br /> <br /> Bảng 3. Nguồn vốn huy động theo kế hoạch của Agribank Tây Ninh<br /> Đơn vị tính: tỷ đồng<br /> <br /> Nguồn vốn huy động Nguồn vốn thực tế huy Mức chênh lệch<br /> Năm<br /> theo kế hoạch động được Tuyệt đối Tương đối<br /> 2014 9.000 9.227 227 2,52%<br /> 2015 9.924 10.339 415 4,18%<br /> 2016 11.400 11.483 83 0,73%<br /> Nguồn: Báo cáo tổng kết chuyên đề sản phẩm dịch vụ (2014, 2015, 2016) của<br /> Agribank Tây Ninh.<br /> NGUYỄN THỊ LOAN VÀ NHIỀU TÁC GIẢ – HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN TIỀN GỬI… 33<br /> <br /> <br /> xu hướng giảm, đối với tiền gửi không nguồn vốn huy động được 11.483 tỷ<br /> kỳ hạn còn 1%/năm và có kỳ hạn từ 1 đồng, chỉ tiêu kế hoạch 11.400 tỷ<br /> tháng đến dưới 6 tháng giảm từ đồng, tăng so với kế hoạch là 83 tỷ<br /> 6%/năm xuống còn 5,5%/năm nhưng đồng, tương ứng mức vượt kế hoạch<br /> nhìn vào bảng số liệu ta thấy mục tiêu 0,73%. Nguyên nhân dẫn đến nguồn<br /> kế hoạch là 9.000 tỷ đồng, thực tế chi vốn huy động thực tế có tăng so với<br /> nhánh đã huy động 9.227 tỷ đồng, kế hoạch, nhưng tỷ lệ vượt kế hoạch<br /> vượt 2,52% kế hoạch đặt ra. thấp hơn những năm trước là do từ<br /> Năm 2015, nguồn vốn huy động theo ngày 18/12/2015 lãi suất USD điều<br /> kế hoạch là 9.924 tỷ đồng nhưng chi chỉnh xuống 0%/năm làm cho nguồn<br /> nhánh đã huy động vượt chỉ tiêu đề ra vốn huy động USD trong năm 2016<br /> với số dư nguồn vốn là 10.339 tỷ đồng, giảm từ 6.432.000USD xuống còn<br /> tăng so với kế hoạch là 415 tỷ đồng, 4.084.000USD; một nguyên nhân nữa<br /> tương ứng mức tăng 4,18%. Nguyên có thể kể đến là do sự xuất hiện một<br /> nhân là do chênh lệch lãi suất tiền gửi số ngân hàng thương mại, phòng giao<br /> giữa VND và ngoại tệ tương đối lớn dịch mới trên địa bàn nên sự cạnh<br /> (lãi suất huy động USD 2014 là tranh ngày càng cao và nguồn vốn trở<br /> 1%/năm th đến cuối năm 2015 về nên khó huy động hơn.<br /> mức 0%/năm, trong khi đó lãi suất * Tỷ trọng các sản phẩm tiền gửi<br /> VND huy động ở mức 6,8%/năm đối - Tỷ trọng tiền gửi theo lo i tiền<br /> với kỳ hạn 12 tháng), giá vàng ổn định,<br /> Hoạt động huy động vốn của Agribank<br /> lạm phát ở mức dưới 5%/năm, chính<br /> Tây Ninh theo loại tiền chủ yếu là tiền<br /> sách tiền tệ giúp ổn định tỷ giá là<br /> gửi bằng nội tệ và ngoại tệ là USD.<br /> những điều kiện thuận lợi giúp cho<br /> Đặc thù tỉnh Tây Ninh là tỉnh biên giới,<br /> Agrib nk Tây Ninh huy động tối đ<br /> nông nghiệp nông thôn chiếm chủ yếu,<br /> các nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư<br /> nền kinh tế còn nhiều khó khăn…<br /> trong thời điểm này.<br /> trong dân cư khi có nguồn ngoại tệ từ<br /> S ng năm 2016, nguồn vốn huy động người thân chuyển về thì nhanh<br /> vẫn duy trì ở mức ổn định, cụ thể chóng qui đổi sang VND, hoạt động<br /> Bảng 4. Tỷ trọng tiền gửi theo loại tiền của Agribank Tây Ninh<br /> Đơn vị tính: tỷ đồng<br /> Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016<br /> Chỉ tiêu Tỷ trọng Tỷ trọng Tỷ trọng<br /> Số dư Số dư Số dư<br /> (%) (%) (%)<br /> Nội tệ 9.067 98,27 10.197 98,63 11.393 99,22<br /> Ngoại tệ (quy đổi VND) 160 1,73 142 1,37 90 0,78<br /> Tổng nguồn vốn huy động 9.227 100 10.339 100 11.483 100<br /> Nguồn: Báo cáo tổng kết chuyên đề sản phẩm dịch vụ (2014, 2015, 2016) của Agribank<br /> Tây Ninh.<br /> 34 TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số 7 (251) 2019<br /> <br /> <br /> kinh doanh xuất nhập khẩu của các nguyên nhân của sự sụt giảm này là<br /> doanh nghiệp còn rất hạn chế làm cho do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam<br /> nguồn ngoại tệ nhàn rỗi không cao ban hành Quyết định số 2589/QĐ-<br /> (Bảng 4). NHNN ngày 17/12/2015 về mức lãi<br /> Nhìn vào Bảng 4 về cơ cấu tiền gửi suất tối đ đối với tiền gửi bằng USD<br /> theo loại tiền cho thấy nguồn vốn huy của tổ chức, cá nhân giảm mạnh về<br /> động của Agribank Tây Ninh tăng lên mức 0%/năm, cộng thêm tỷ giá USD<br /> qua mỗi năm chủ yếu là do tăng không biến động nhiều làm cho nhu<br /> nguồn vốn nội tệ. Vốn huy động nội tệ cầu nắm giữ ngoại tệ trong dân cư<br /> năm 2014 đạt mức 9.067 tỷ đồng, không có lợi, sụt giảm mạnh dẫn đến<br /> chiếm 98,27% trong tổng nguồn vốn nguồn vốn huy động bằng ngoại tệ<br /> huy động. Trong năm 2015 tuy tỷ của chi nhánh vốn đã chiếm tỷ trọng<br /> trọng này không tăng, chiếm 98,63% thấp trong tổng nguồn vốn huy động<br /> lại càng sụt giảm mạnh hơn.<br /> nhưng nguồn nội tệ thực huy động<br /> được tăng lên 1.130 tỷ đồng so với - Tỷ trọng tiền gửi theo kỳ h n<br /> năm 2014 đạt số dư tổng nguồn nội tệ Nhìn vào Bảng 5 cho thấy nguồn vốn<br /> huy động là 10.197 tỷ đồng, đây là cột không kỳ hạn tăng dần qua mỗi năm.<br /> mốc đánh dấu sự tăng trưởng khá Nguồn vốn này là tiền gửi thanh toán<br /> thành công trong khi lãi suất huy động của các tổ chức kinh tế trong tỉnh, huy<br /> trong năm bị khống chế trần lãi suất động được loại tiền gửi không kỳ hạn<br /> giảm từ 6%/năm xuống còn 5,5%/năm này rất có lợi cho ngân hàng vì loại<br /> đối với kỳ hạn dưới 6 tháng. Sang tiền gửi này có lãi suất thấp, tốn ít chi<br /> năm 2016 vốn huy động nội tệ đạt phí trả lãi. Tuy đây là nguồn vốn lớn<br /> mức 11.393 tỷ đồng, c o hơn năm nhưng không có sự ổn định, tăng<br /> 2015 là 1.196 tỷ đồng, tỷ trọng chiếm giảm bất thường trong kỳ và thường<br /> 99,22% tổng vốn huy động. biến động mạnh vào thời điểm cuối<br /> Trong khi nguồn vốn huy động bằng quí, cuối năm do các đơn vị này có<br /> nội tệ tăng trưởng qu các năm th nhu cầu thanh toán, dự trữ hàng hóa<br /> vốn huy động bằng ngoại tệ qui đổi vào dịp lễ tết hoặc chi trả lương<br /> sang nội tệ của chi nhánh lại có xu thưởng cho cán bộ công nhân viên,<br /> hướng giảm, năm 2014 số dư nguồn nộp thuế, nộp ngân sách nhà nước,…<br /> vốn 160 tỷ đồng chiếm 1,73% trong do đó đòi hỏi ngân hàng phải có chính<br /> tổng nguồn vốn huy động thì sang sách theo dõi quản lý tốt nguồn vốn<br /> năm 2015 số dư nguồn vốn 142 tỷ này.<br /> đồng chiếm tỷ trọng chỉ 1,37% trong Nguồn vốn huy động kỳ hạn từ 1 đến<br /> tổng nguồn vốn huy động và đến năm 12 tháng có xu hướng tăng. Nhưng tỷ<br /> 2016 số dư nguồn vốn 90 tỷ đồng trọng nguồn vốn này có phần giảm<br /> chiếm tỷ trọng chỉ 0,78% tổng nguồn qu các năm v khách hàng tiền gửi<br /> vốn huy động. Một trong những có xu hướng chuyển sang gửi kỳ hạn<br /> NGUYỄN THỊ LOAN VÀ NHIỀU TÁC GIẢ – HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN TIỀN GỬI… 35<br /> <br /> <br /> Bảng 5. Tỷ trọng tiền gửi theo kỳ hạn của Agribank Tây Ninh<br /> Đơn vị tính: tỷ đồng<br /> Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016<br /> Chỉ tiêu<br /> Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%)<br /> Tổng nguồn vốn 9.227 100 10.339 100 11.483 100<br /> Không kỳ hạn 671 7,27 800 7,74 994 8,66<br /> Từ 1-12 tháng 5.360 58,09 5.451 52,72 5.510 47,98<br /> Trên 12 tháng 3.196 34,64 4.088 39,54 4.979 43,36<br /> Tổng nguồn vốn 9.227 100 10.339 100 11.483 100<br /> Nguồn: Báo cáo tổng kết chuyên đề sản phẩm dịch vụ (2014, 2015, 2016) của Agribank<br /> Tây Ninh.<br /> <br /> dài với lãi suất cao hơn, do chính USD phát huy tác dụng và không còn<br /> sách trần lãi suất tiền gửi luôn giảm là kênh đầu tư hấp dẫn vốn nhàn rỗi<br /> trong năm 2014. Xét về tỷ trọng vốn trong nhân dân vì vậy kênh đầu tư n<br /> huy động kỳ hạn từ 1 đến 12 tháng toàn nhất lúc này là gửi tiết kiệm có kỳ<br /> cho thấy nguồn vốn này chiếm tỷ hạn dài. Từ đó có sự chuyển dịch<br /> trọng rất lớn trong tổng nguồn vốn huy nguốn vốn tiền gửi từ kỳ hạn ngắn<br /> động nên ngân hàng cần có những sang kỳ hạn dài nhằm hưởng lãi suất<br /> chính sách qu n tâm, chăm sóc đối c o hơn, ổn định hơn.<br /> với các khách hàng này. - Tỷ trọng tiền gửi theo thành phần<br /> Số liệu tại Bảng 5 cho thấy nguồn vốn kinh tế<br /> có kỳ hạn trên 12 tháng cũng tăng qu Tiền gửi của các tổ chức kinh tế là<br /> các năm. Đây là kết quả khá tốt, tuy khoản tiền mà các tổ chức kinh tế gửi<br /> huy động vốn kỳ hạn này đồng nghĩ vào ngân hàng để thực hiện thanh<br /> với việc ngân hàng phải trả mức lãi toán lương, chi trả tiền nguyên vật liệu,<br /> suất cao hơn so với huy động bằng hàng hóa, dịch vụ và vốn tạm thời<br /> nguồn ngắn hạn. Tuy nhiên khi huy nhàn rỗi trong quá trình sản xuất kinh<br /> động bằng nguồn vốn này, ngân hàng doanh. Các tổ chức kinh tế gửi tiền<br /> có thể chủ động hơn trong hoạt động vào ngân hàng với mục đích n toàn<br /> tín dụng, đặc biệt là những khoản tín có lãi và hưởng các dịch vụ mà ngân<br /> dụng trung - dài hạn để tài trợ cho hàng cung ứng. Tiền gửi của tổ chức<br /> những dự án lớn có tính ổn định cao. kinh tế chủ yếu là tiền gửi không kỳ<br /> Xu hướng chuyển dịch từ kỳ hạn ngắn hạn và có kỳ hạn tương đối ngắn chủ<br /> sang kỳ hạn dài gi i đoạn 2014 - 2016 yếu từ 1 đến 3 tháng. Việc nhận tiền<br /> có nguyên nhân kích cầu của Chính gửi của các tổ chức (các đơn vị thuộc<br /> phủ, tăng cung tiền cho nền kinh tế Tỉnh ủy Tây Ninh, Tỉnh đội Tây Ninh,<br /> nhằm thoát khỏi tình trạng thiểu phát các nông trường cao su quốc doanh,<br /> 0,63% vào năm 2015, bên cạnh đó Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh…)<br /> chính sách ổn định giá vàng, ngoại tệ giúp ngân hàng gi tăng nguồn vốn<br /> 36 TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số 7 (251) 2019<br /> <br /> <br /> Bảng 6. Tỷ trọng tiền gửi theo thành phần kinh tế của Agribank Tây Ninh<br /> Đơn vị tính: tỷ đồng<br /> Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016<br /> Chỉ tiêu<br /> Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%)<br /> Tiền gửi củ tổ<br /> 1.338 14,50 1.493 14,44 1.612 14,04<br /> chức kinh tế<br /> Tiền gửi củ dân<br /> 7.889 85,50 8.846 85,56 9.871 85,96<br /> cư<br /> Tổng nguồn vốn<br /> 9.227 100 10.339 100 11.483 100<br /> huy động<br /> Nguồn: Báo cáo tổng kết chuyên đề sản phẩm dịch vụ (2014, 2015, 2016) của Agribank<br /> Tây Ninh.<br /> <br /> Biểu đồ 1. Tỷ trọng tiền gửi theo thành nghiệp hoạt động để tiếp thị các sản<br /> phần kinh tế của Agribank Tây Ninh phẩm củ ngân hàng, có chương<br /> trình tri ân các doanh nghiệp truyền<br /> thống, có lãi suất ưu đãi cho những<br /> doanh nghiệp gửi số tiền lớn… Vì vậy<br /> vốn huy động từ nguồn vốn của chi<br /> nhánh này tăng đều qu các năm.<br /> * Số lượng khách hàng tiền gửi<br /> Nguồn: Báo cáo tổng kết chuyên đề sản Tại Agrib nk Tây Ninh trong 3 năm<br /> phẩm dịch vụ (2014, 2015, 2016) của<br /> 2014, 2015, 2016 số lượng khách<br /> Agribank Tây Ninh.<br /> hàng tiền gửi có sự tăng trưởng, năm<br /> huy động đồng thời mở rộng quan hệ 2014 đạt mức 23.000 khách hàng<br /> với khách hàng, từ đó mở rộng quan s ng năm 2015 đạt mức 29.540 lượt<br /> hệ tín dụng với các doanh nghiệp và khách hàng tiền gửi đến giao dịch và<br /> tổ chức kinh tế khác. Trong những năm 2016 có 35.483 lượt khách hàng.<br /> năm gần đây, nguồn vốn tiền gửi của Tuy nhiên bình quân số dư tiền gửi<br /> các tổ chức kinh tế luôn tăng, điều đó trên một khách hàng có xu hướng<br /> cho thấy ngân hàng ngày càng có giảm: năm 2014 là 390 triệu đồng,<br /> nhiều quan hệ với các tổ chức kinh tế, năm 2015 là 350 triệu đồng và năm<br /> mở ra cho ngân hàng nguồn huy động 2016 là 323 triệu đồng. Điều này cho<br /> dồi dào trong tương l i. thấy số lượng khách hàng có số dư<br /> Gi i đoạn 2014 - 2016 nền kinh tế Việt tiền gửi lớn không nhiều mà thay vào<br /> Nam khởi sắc trở lại với nhiều giải đó số lượng khách hàng có số dư tiền<br /> pháp linh hoạt từ Chính phủ, Agribank gửi nhỏ lại gi tăng. Nguyên nhân do<br /> Tây Ninh đã có những giải pháp tích khách hàng có lượng tiền gửi lớn<br /> cực để huy động vốn từ các tổ chức thường có sự so sánh về lãi suất giữa<br /> kinh tế như: đến tận nơi các do nh Agribank Tây Ninh và các ngân hàng<br /> NGUYỄN THỊ LOAN VÀ NHIỀU TÁC GIẢ – HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN TIỀN GỬI… 37<br /> <br /> <br /> thương mại khác; khách hàng thường dịch vụ gồm 5 thành phần của<br /> có nhu cầu về lãi suất cao và quà tặng Parasuraman và các cộng sự (1988),<br /> nhiều hơn trong khi Agribank khó có bảng khảo sát được xây dựng nhằm<br /> thể đáp ứng; thêm vào đó kỹ năng thu nhận những ý kiến, qu n điểm từ<br /> thuyết phục khách hàng của nhân viên các đối tượng khảo sát. Phiếu khảo<br /> còn nhiều hạn chế làm cho chất lượng sát được gửi cho khách hàng đến<br /> huy động vốn tiền gửi tại chi nhánh giao dịch tại tại Chi nhánh Agribank<br /> không như mong muốn. Một số khách Tây Ninh (bao gồm khách hàng đ ng<br /> hàng có số dư tiền gửi lớn có xu giao dịch và khách hàng mới giao dịch<br /> hướng chuyển sang các ngân hàng lần đầu) và đã thu về 500 phiếu. Thời<br /> thương mại khác do chính sách lãi gian khảo sát từ ngày 01/3/2017 đến<br /> suất, chế độ chăm sóc khách hàng, 01/6/2017. Các yếu tố ảnh hưởng đến<br /> thái độ phục vụ tốt hơn tại Agribank mức độ hài lòng về chất lượng dịch vụ<br /> Tây Ninh. huy động vốn tiền gửi của khách hàng<br /> 2.4. Sự hài lòng của khách hàng về trong bảng khảo sát có th ng điểm từ<br /> dịch vụ tiền gửi tại Agribank Tây 1 đến 5 xếp theo thứ tự giảm dần<br /> Ninh (Điểm 5: Tốt, 4: Khá, 3: Trung bình, 2:<br /> Dự vào mô h nh đánh giá chất lượng Yếu, 1: Kém).<br /> <br /> Bảng 7. Tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng về chất lượng dịch vụ<br /> huy động vốn tiền gửi của khách hàng<br /> <br /> Mức độ Điểm<br /> STT 5 4 3 2 1<br /> Các yếu tố TB<br /> Sự tin cậy 27% 20% 25% 25% 4% 3,41<br /> Mức phí hợp lý 10% 25% 35% 30% 0% 3,15<br /> 1<br /> Lãi suất cạnh tr nh, hợp lý 0% 10% 34% 45% 11% 2,43<br /> Thông tin bảo mật, thông tin truyền đạt 70% 25% 5% 0% 0% 4,65<br /> Mức độ đáp ứng 9% 16% 42% 24% 10% 2,90<br /> Gửi, rút tiền thuận lợi 15% 20% 40% 20% 5% 3,20<br /> Mức độ đơn giản củ hồ sơ, biểu mẫu 5% 12% 48% 20% 15% 2,72<br /> 2<br /> Thời gi n xử lý yêu cầu khách hàng 5% 15% 45% 30% 5% 2,85<br /> Sự nhiệt tình trợ giúp khách hàng về<br /> 10% 16% 33% 27% 14% 2,81<br /> thủ tục<br /> Sự đảm bảo 45% 25% 20% 9% 1% 4,04<br /> Kiến thức chuyên môn, khả năng tư vấn 20% 35% 25% 15% 5% 3,50<br /> 3 Thái độ tạo sự yên tâm cho khách hàng 30% 20% 40% 10% 0% 3,70<br /> An toàn khi thực hiện gi o dịch 70% 25% 5% 0% 0% 4,65<br /> Đúng hẹn với khách hàng 60% 20% 10% 10% 0% 4,30<br /> 4 Sự cảm thông 8% 19% 35% 26% 13% 2,82<br /> 38 TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số 7 (251) 2019<br /> <br /> <br /> Thái độ phục vụ 5% 24% 30% 25% 16% 2,77<br /> Qu n tâm đến mong muốn khách hàng 10% 13% 40% 27% 10% 2,86<br /> Hình ảnh doanh nghiệp 59% 26% 14% 2% 1% 4,40<br /> Trụ sở cơ qu n, tr ng thiết bị ngân hàng 60% 22% 10% 6% 2% 4,32<br /> Mạng lưới hoạt động 79% 15% 6% 0% 0% 4,73<br /> 5<br /> Không gi n gi o dịch, tr ng phục nhân<br /> 50% 35% 15% 0% 0% 4,35<br /> viên<br /> Thời gi n làm việc 45% 30% 25% 0% 0% 4,20<br /> Danh mục dịch vụ cung cấp 37,5% 35,0% 22,5% 5,0% 0,0% 4,05<br /> 6 Mức độ đ dạng củ sản phẩm dịch vụ 40% 30% 30% 0% 0% 4,10<br /> Mức độ tiện lợi củ sản phẩm dịch vụ 35% 40% 15% 10% 0% 4,00<br /> <br /> Nguồn: Tổng hợp từ kết quả thăm dò ý kiến khách hàng.<br /> <br /> Từ Bảng 7, tổng hợp kết quả khảo sát cùng với bề dày lịch sử của ngân<br /> sự hài lòng về chất lượng dịch vụ huy hàng cũng là một điểm cộng cho nhân<br /> động vốn tiền gửi tại chi nhánh cho tố này.<br /> thấy có 37,5% khách hàng đánh giá - Yếu tố về sự đảm bảo của Agribank<br /> tốt, 35% khách hàng khá hài lòng với Tây Ninh dành cho khách hàng, đây<br /> sản phẩm dịch vụ mà Agribank Tây là ưu điểm nổi bật thứ hai thông qua<br /> Ninh đ ng cung cấp. Cụ thể đánh giá bảng khảo sát mức độ hài lòng chất<br /> về các yếu tố như s u: lượng dịch vụ huy động vốn tiền gửi,<br /> - Yếu tố về sự tin cậy của khách được khách hàng nhận xét đánh giá<br /> hàng dành cho Agribank Tây Ninh, chất lượng tốt (4,04/5 điểm). Trong<br /> đây là một ưu điểm nổi bật trong chất hoạt động kinh doanh, có được sự tín<br /> lượng dịch vụ huy động vốn tiền gửi nhiệm của khách hàng là một thành<br /> được khách hàng nhận xét đánh giá công rất lớn của Agribank Tây Ninh,<br /> chất lượng khá (3,41/5 điểm). Nguyên thể hiện rõ nhất qua sự an toàn khi<br /> nhân là do thông tin của khách hàng thực hiện giao dịch và đúng hẹn với<br /> luôn được bảo mật, không có hiện khách hàng. Đây là một ưu điểm<br /> tượng nhân viên cung cấp thông tin mạnh cần duy trì và phát huy. Bên<br /> khách hàng dưới bất cứ hình thức nào, cạnh đó kiến thức chuyên môn, khả<br /> tạo cho khách hàng cảm giác yên tâm năng tư vấn cùng thái độ tạo sự yên<br /> khi đến giao dịch. Các thông tin của tâm cho khách hàng của nhân viên<br /> ngân hàng về lãi suất tiền gửi, tiền vay Agrib nk cũng được khách hàng đánh<br /> và các chính sách ưu đãi luôn được giá khá. Điều này cho thấy sự nỗ lực<br /> niêm yết công khai, minh bạch qua học hỏi nghiệp vụ mới bước đầu đã<br /> các phương tiện thông tin đại chúng có những tín hiệu tốt.<br /> như: báo, đài, website h y có thể tư - Yếu tố về hình ảnh của Agribank<br /> vấn trực tiếp. Bên cạnh đó, qui mô Tây Ninh đối với khách hàng, đây là<br /> NGUYỄN THỊ LOAN VÀ NHIỀU TÁC GIẢ – HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN TIỀN GỬI… 39<br /> <br /> <br /> ưu điểm nổi bật nhất trong bảng khảo và các tổ chức kinh tế trên địa bàn.<br /> sát mức độ hài lòng về chất lượng Các sản phẩm huy động vốn tương<br /> dịch vụ huy động vốn tiền gửi được đối nhiều tuy nhiên giữa các sản<br /> khách hàng nhận xét đánh giá rất tốt phẩm không có sự khác biệt nổi bật<br /> (4,4/5 điểm). Các ngân hàng cần tạo mà tương đối giống nhau gây khó<br /> dựng hình ảnh tốt trong suy nghĩ của khăn cho nhân viên trong quá tr nh tư<br /> khách hàng, gắn thương hiệu với hình vấn và chư đáp ứng hết các nhu cầu<br /> ảnh củ ngân hàng để từ đó thương của khách hàng.<br /> hiệu đi vào tâm trí của khách hàng. - Mạng lưới giao dịch của Agribank<br /> Thương hiệu của một ngân hàng có Tây Ninh tương đối nhiều so với các<br /> được qua lịch sử hình thành và phát ngân hàng thương mại khác trên địa<br /> triển cũng như sự đánh giá và tổng bàn, với 8 chi nhánh huyện thị và<br /> hợp của khách hàng về ngân hàng đó phòng giao dịch trên khắp cả tỉnh là<br /> trên thị trường. Agribank Tây Ninh một lợi thế. Tuy nhiên, mặt tiền của<br /> luôn tự hào là một ngân hàng được các đơn vị chư đồng bộ, nhiều điểm<br /> khách hàng nhắc đến khi có nhu cầu giao dịch có mặt bằng và cơ sở vật<br /> gửi tiền hay lựa chọn dịch vụ ngân chất đã xuống cấp trầm trọng, diện<br /> hàng. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, tích giao dịch chật hẹp, ảnh hưởng rất<br /> trang thiết bị làm việc cũng có tác nhiều đến quá trình giao dịch với<br /> động rất lớn đối với sự lựa chọn của khách hàng, nhiều logo, bảng hiệu bị<br /> khách hàng. Mặt khác, trang phục khuất tầm nhìn và thiếu ấn tượng.<br /> nhân viên đồng bộ tạo nên tính<br /> - Thương hiệu Agribank luôn gắn với<br /> chuyên nghiệp cao trong phong cách<br /> nông nghiệp nông thôn, chư thực sự<br /> giao dịch và nâng cao hình ảnh ngân<br /> là thương hiệu được biết đến đối với<br /> hàng; thời gian làm việc của Agribank<br /> các khách hàng có nhu cầu vốn lớn<br /> tương đối phù hợp với thời gian giao<br /> trong hoạt động kinh doanh của khách<br /> dịch của tất cả các cơ qu n hành<br /> hàng, trong khi đó hoạt động marketing<br /> chính khác nên cũng tạo điều kiện<br /> của chi nhánh lại chư thật sự hiệu<br /> hợp lý cho khách hàng giao dịch.<br /> quả. Do đó, những dự án về vốn lớn<br /> 3. MỘT SỐ HẠN CHẾ VỀ HUY ĐỘNG trên địa bàn vẫn do ngân hàng khác<br /> VỐN TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG TẠI nắm giữ.<br /> AGRIBANK TÂY NINH<br /> - Việc mở tài khoản tiền gửi cá nhân<br /> Qua báo cáo tổng kết hoạt động kinh tại chi nhánh ngân hàng còn ít, Agribank<br /> doanh của Agribank Tây Ninh (2014, Tây Ninh chư giúp cho người dân<br /> 2015, 2016) và chỉ số hài lòng của làm quen và tiếp cận với hình thức<br /> khách hàng (2014 - 2017) cho thấy thanh toán không dùng tiền mặt. Chi<br /> một số hạn chế sau: nhánh chư thường xuyên phân tích<br /> - Nguồn vốn huy động của ngân hàng cũng như lên kế hoạch cụ thể trong<br /> chủ yếu vẫn là huy động củ dân cư việc huy động vốn. Phương thức huy<br /> 40 TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số 7 (251) 2019<br /> <br /> <br /> động vốn của chi nhánh hiện nay còn gửi hay dịch vụ online chư phát triển,<br /> hạn chế, chủ yếu chỉ huy động vốn kinh doanh ngoại hối còn nhỏ lẻ…<br /> thông qua các loại tiền gửi. Cách thức chư có nhiều sản phẩm theo hướng<br /> trả lãi đối với các khoản tiền gửi còn liên kết, sản phẩm trọn gói để gi tăng<br /> nhiều hạn chế. năng lực cạnh tr nh, đáp ứng nhu cầu<br /> - Ngoài ra, việc huy động vốn tại chi ngày càng đ dạng của khách hàng.<br /> nhánh chỉ dừng lại ở VND, nguồn huy Ngược lại với sự ưu đãi và qu n tâm<br /> động từ USD còn rất hạn chế, nguyên dành cho đối tượng khách hàng VIP<br /> nhân là do hệ thống thanh toán quốc th đối tượng khách hàng thông<br /> tế củ chi nhánh chư phát triển, thường chư được sự quan tâm của<br /> chư đáp ứng được nhu cầu ngày chi nhánh.<br /> càng cao của khách hàng. - Sự cảm thông củ nhân viên chư<br /> - Mức độ đáp ứng nhu cầu của khách được đánh giá tốt, chỉ được khách<br /> hàng của chi nhánh chư được đánh hàng nhận xét đánh giá chất lượng<br /> giá cao, đây là một hạn chế trong chất trung b nh (2,82/5 điểm), đây là một<br /> lượng dịch vụ huy động vốn tiền gửi, hạn chế trong chất lượng dịch vụ huy<br /> chỉ được khách hàng đánh giá chất động vốn tiền gửi. Tác phong phục vụ<br /> lượng ở mức trung b nh (2,9/5 điểm). của một số nhân viên tại các Agribank<br /> Agribank Tây Ninh với mạng lưới rộng chư được chuẩn hóa, như nhân viên<br /> khắp trong toàn tỉnh là một thuận lợi chư tươi cười, chư chào khách<br /> cho khách hàng khi cần đến để giao hàng đến giao dịch, nhân viên không<br /> dịch, tuy nhiên mức độ đơn giản của cảm ơn khách hàng s u khi gi o<br /> hồ sơ, biểu mẫu chư được tốt, khách dịch…; đây là điểm trừ khá lớn cho<br /> hàng còn phải điền khá nhiều thông chất lượng dịch vụ tại Agribank.<br /> tin, từ đó vừa gây mất thời gian của Chính sách chăm sóc khách hàng của<br /> khách hàng lẫn thời gian xử lý của Agribank Tây Ninh nhân dịp sinh nhật<br /> giao dịch viên. Bên cạnh đó, phần lớn hay các ngày lễ như Quốc tế Phụ nữ<br /> nhân viên Agribank lớn tuổi, khả năng 8/3, Ngày Phụ nữ Việt N m 20/10…<br /> tiếp cận công nghệ mới thấp, nên đôi chư được mở rộng (khách hàng có<br /> khi còn chậm trong xử lý giao dịch với số dư từ 5 tỷ đồng trở lên mới được<br /> khách hàng; thiếu sự nhiệt tình trong quan tâm) và kho quà tặng chư<br /> giúp đỡ khách hàng về thủ tục, đây là phong phú cũng như chất lượng chư<br /> một hạn chế lớn trong nâng cao chất được hoàn hảo, chư đáp ứng được<br /> lượng dịch vụ tại Agribank Tây Ninh. thị hiếu củ đ số khách hàng gửi tiền.<br /> Dịch vụ của ngân hàng tuy có sự đ Trong khi đó chương tr nh chăm sóc<br /> dạng, nhưng chỉ dừng ở các nghiệp khách hàng được nhiều ngân hàng<br /> vụ mang tính chất truyền thống, chư xem như công cụ quảng cáo thương<br /> có nhiều dịch vụ mới như: các dịch vụ hiệu hiệu quả. Việc chủ động mở rộng<br /> thanh toán quốc tế, các sản phẩm tiền khách hàng còn khá hạn chế, chủ yếu<br /> NGUYỄN THỊ LOAN VÀ NHIỀU TÁC GIẢ – HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN TIỀN GỬI… 41<br /> <br /> <br /> là khách hàng tự t m đến ngân hàng, huy động vốn mới có hàm lượng công<br /> đây là một hạn chế từ khâu marketing, nghệ cao và nhiều tiện ích như tiết<br /> chư thật sự qu n tâm đến các nhu kiệm an sinh, tiết kiệm linh hoạt, tiết<br /> cầu củ khách hàng… Chi nhánh kiệm dự thưởng; huy động vốn chi trả<br /> chư thường xuyên phân tích và khai tại nhà, chuyển lãi vào tài khoản thanh<br /> thác khách hàng tiềm năng. toán khi đến hạn, đặc biệt là phát triển<br /> 4. GIẢI PHÁP GÓP PHẦN MỞ RỘNG thêm các sản phẩm có tính nhân văn<br /> HUY ĐỘNG VỐN TẠI AGRIBANK c o để tạo nét đặc trưng riêng… trong<br /> TÂY NINH đó chú trọng việc giảm chi phí, cải<br /> cách thủ tục giao dịch ngân hàng.<br /> 4.1. Đa dạng hóa các sản phẩm<br /> dịch vụ huy động vốn  Triển khai rộng rãi các dịch vụ thanh<br /> Agribank Tây Ninh cần tập trung vào toán điện tử và các hệ thống giao dịch<br /> những sản phẩm có hàm lượng công điện tử tự động. Ứng dụng rộng rãi<br /> các công cụ thanh toán mới theo tiêu<br /> nghệ c o, có đặc điểm nổi trội so với<br /> chuẩn quốc tế, bao gồm: thẻ thanh<br /> các sản phẩm trên thị trường nhằm<br /> toán nội địa, thẻ thanh toán quốc tế,<br /> tạo ra sự khác biệt trong cạnh tranh.<br /> thẻ đ năng, thẻ thông minh và séc.<br /> Điểm hạn chế của Agribank Tây Ninh<br /> Tập trung đẩy mạnh các dịch vụ tài<br /> là sản phẩm, dịch vụ tiền gửi còn đơn<br /> khoản, trước hết là các tài khoản cá<br /> điệu, chất lượng chư c o, chư định<br /> nhân, góp phần phát triển dịch vụ<br /> hướng theo nhu cầu khách hàng và<br /> thanh toán không dùng tiền mặt.<br /> mang tính truyền thống. Vì vậy:<br />  Phát triển dịch vụ internet banking<br />  Agribank Tây Ninh cần đẩy mạnh<br /> trên nền tảng công nghệ hiện đại<br /> thực hiện chiến lược đ dạng hóa sản<br /> nhằm đem đến sự tiện ích cho khách<br /> phẩm theo kỳ hạn gửi, theo nhóm hàng, tiết giảm thời gian, chi phí cho<br /> khách hàng, theo số dư để huy động ngân hàng. Hiện tại, Agribank Tây<br /> tối đ các nguồn tiền nhàn rỗi trong Ninh chư có sản phẩm “Tiền gửi<br /> dân cư hiện n y, tăng tỷ trọng tiền online” là sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn<br /> đồng trong tổng nguồn vốn, tăng dành cho khách hàng có nhu cầu gửi<br /> nguồn vốn trung, dài hạn, tăng tỷ lệ tiền qua kênh internet banking (hiện<br /> nguồn vốn không kỳ hạn nhằm cải đã có một số ngân hàng triển khai).<br /> thiện cơ cấu nguồn vốn. Do đó, để internet banking trở thành<br />  Agribank Tây Ninh cần đ dạng hóa một trong những kênh phân phối dịch<br /> và nâng cấp chất lượng sản phẩm vụ ngân hàng hiệu quả, Agribank Tây<br /> dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, Ninh cần bổ sung thêm nhiều sản<br /> đ kênh phân phối; mở rộng mạng phẩm, dịch vụ hiện có tại quầy và các<br /> lưới để tiếp cận khách hàng, giao dịch tiện ích khác cho khách hàng.<br /> thuận tiện, giới thiệu sản phẩm hiệu 4.2. Giải pháp nâng cao cơ sở vật<br /> quả. Tiếp tục đư r các sản phẩm chất và hình ảnh của ngân hàng<br /> 42 TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số 7 (251) 2019<br /> <br /> <br /> Đối với bất kỳ một ngân hàng nào thì rộng, thân thiện với người sử dụng và<br /> cơ sở vật chất và hình ảnh cũng đều dễ dàng truy cập khi khách hàng có<br /> rất quan trọng. Nó tác động rất lớn nhu cầu.<br /> đến ấn tượng b n đầu của khách hàng. 4.3. Đẩy mạnh các hoạt động truyền<br /> Agribank Tây Ninh cần đầu tư thích thông và marketing dịch vụ ngân<br /> hợp các phương tiện hỗ trợ cũng như hàng<br /> các loại thiết bị phục vụ cho các hoạt<br /> Agribank Tây Ninh phải kết hợp các<br /> động củ ngân hàng; đầu tư đầy đủ<br /> yếu tố sau: quảng cáo trên truyền hình,<br /> các trang thiết bị cần thiết, hiện đại,<br /> báo chí, internet, giới thiệu các đối tác<br /> bài trí không gian trong quầy giao dịch<br /> là khách hàng của Agribank Tây Ninh,<br /> rộng rãi, thoáng mát tạo tâm lý thoải<br /> các dự án mà Agrib nk Tây Ninh đã,<br /> mái cho khách hàng đến giao dịch.<br /> đ ng và sẽ đầu tư. Đối với khách<br /> Agribank Tây Ninh cần nâng cao nhận<br /> hàng lớn, ngân hàng có thể trực tiếp<br /> thức về vai trò nền tảng của việc xây<br /> gọi điện thoại hoặc cử nhân viên<br /> dựng, phát triển thương hiệu, nâng<br /> xuống nhà, hình thức này giúp ngân<br /> cao hình ảnh, vị thế, năng lực cạnh<br /> hàng có thể nh nh chóng đư thông<br /> tranh cùng với cam kết mang phồn<br /> tin về sản phẩm hoặc chương tr nh<br /> thịnh đến khách hàng. Agribank Tây<br /> mới đến khách hàng; tạo mối quan hệ<br /> Ninh với thế mạnh về mạng lưới giao<br /> giữa ngân hàng với các báo chí, cơ<br /> dịch sát với đị bàn đông dân cư, là<br /> quan chính trị đoàn thể, trường học; tổ<br /> một ngân hàng gắn với nông nghiệp,<br /> chức ngày thành lập ngân hàng, đi bộ<br /> nông thôn vì vậy củng cố hình ảnh<br /> từ thiện, tham gia hội chợ triển lãm,<br /> đẹp của Agribank Tây Ninh trong lòng<br /> chương trình khuyến mãi, công bố<br /> khách hàng là một việc làm cần thiết,<br /> sản phẩm mới...; tài trợ cho các cuộc<br /> hướng tới không những là ngân hàng<br /> thi, chương tr nh c nhạc ủng hộ quỹ<br /> tam nông mà còn là ngân hàng hiện<br /> người nghèo, quỹ học bổng khuyến<br /> đại trong tương l i. Điều này cần thực<br /> học, quỹ bảo trợ tài năng trẻ, chương<br /> hiện thông qua việc thống nhất từ tờ<br /> rơi, slog n, kiểu dáng của trụ sở, trình từ thiện, tài trợ cho Câu lạc bộ<br /> trang trí nội ngoại thất nơi làm việc doanh nghiệp trẻ… để đư h nh ảnh<br /> cũng như ngoại hình, tác phong nhân của Agribank Tây Ninh đến gần với<br /> viên kể cả nhân viên bảo vệ là người người dân hơn nữa.<br /> mang hình ảnh đầu tiên của ngân Khi mà số lượng cũng như chất lượng<br /> hàng đến với khách hàng; tổ chức các các sản phẩm dịch vụ của các ngân<br /> sự kiện tri ân khách hàng, kỷ niệm hàng là tương đương và không có sự<br /> ngày thành lập ngành nhằm quảng bá chênh lệch đáng kể thì marketing mặc<br /> cho hình ảnh Agribank Tây Ninh; nâng dù không phải là một hoạt động quá<br /> cấp và đổi mới giao diện website của mới mẻ nhưng hoàn toàn có thể trở<br /> Agrib nk Tây Ninh theo hướng chuyên thành một vũ khí chiến lược giúp các<br /> nghiệp có giao diện đẹp, màn hình ngân hàng vượt qu đối thủ giành lấy<br /> NGUYỄN THỊ LOAN VÀ NHIỀU TÁC GIẢ – HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN TIỀN GỬI… 43<br /> <br /> <br /> ưu thế trên thị trường. Để thực hiện Ngoài chiến lược m rketing, đầu tư<br /> thành công hoạt động m rketing đối cho công nghệ thì việc đầu tư một trụ<br /> với ngân hàng, tất cả nhân viên và sở làm việc khang trang, bài trí hiện<br /> b n lãnh đạo đều phải tham gia hoạt đại, ấn tượng sẽ giúp cho hoạt động<br /> động này, coi tiếp thị là công tác trọng kinh do nh đạt kết quả tốt hơn. Thực<br /> tâm, trách nhiệm của toàn chi nhánh. hiện bố trí quầy giao dịch thuận tiện,<br /> Những giải pháp cần thực hiện: văn minh, lịch sự, thoải mái cho khách<br />  Xác định rõ đối tượng khách hàng hàng khi đến giao dịch tạo nên điểm<br /> muốn tập trung đến để từ đó đư r đặc trưng riêng và nổi bật cho<br /> những sản phẩm cụ thể những Agribank Tây Ninh.<br /> chương tr nh chăm sóc khách hàng 4.4. Nâng cao mức độ đáp ứng của<br /> phù hợp. Tổ chức các chương tr nh ngân hàng đối với khách hàng cá<br /> khuyến mãi vào các ngày lễ lớn với nhân<br /> những phần quà bất ngờ và giá trị. Khi Đây là chỉ tiêu có mức độ ảnh hưởng<br /> đư r những sản phẩm dịch vụ mới cao nhất đến chất lượng dịch vụ huy<br /> nên có những chương tr nh khuyến động vốn tiền gửi đối với khách hàng<br /> mãi dành riêng cho sản phẩm đó. cá nhân của Agribank Tây Ninh. Chất<br />  Tiến hành phân nhóm khách hàng lượng này được thể hiện ở nhiều yếu<br /> để thực hiện các chính sách, lên danh tố: thời gian phục vụ, thái độ phục vụ,<br /> sách các đơn vị có số lượng tiền gửi tr nh độ chuyên môn, mức độ đáp ứng<br /> lớn để có các hình thức ưu đãi thích những yêu cầu mà ngân hàng có thể<br /> hợp. Để đạt được mục tiêu tăng thực hiện được. Những biện pháp cần<br /> trưởng nguồn vốn cũng như tín dụng, thực hiện:<br /> ngân hàng cần đề ra chính sách - Cần xây dựng đội ngũ nhân viên tâm<br /> khách hàng hợp lý, hấp dẫn. huyết, nhiệt tình, nắm vững chuyên<br />  Tiếp tục mở rộng, phát triển khối môn nghiệp vụ, có đủ kiến thức và<br /> khách hàng có tiềm năng tiền gửi lớn, luôn có thái độ sẵn sàng phục vụ<br /> tìm kiếm các khách hàng mới. Xây khách hàng. Thái độ nhân viên sẽ ảnh<br /> dựng kế hoạch chăm sóc khách hàng hưởng trực tiếp đến cảm nhận của<br /> cũ, có chính sách ưu đãi đối với khách khách hàng về chất lượng dịch vụ của<br /> hàng mới. ngân hàng.<br /> Phát triển ngân hàng hiện đại là mối - Thực hiện tốt quy trình nghiệp vụ,<br /> quan tâm không chỉ riêng Agribank giảm thiểu sai sót, nếu có sai sót phải<br /> Tây Ninh mà của toàn bộ hệ thống xử lý kịp thời và bồi thường thỏ đáng<br /> ngân hàng Việt Nam nhằm tăng để tránh gây thiệt hại cho khách hàng.<br /> cường tính liên kết toàn hệ thống, Đề ra và tuân thủ chặt chẽ các khung<br /> hiện đại hóa dịch vụ, nâng c o năng thời gi n quy định tối đ để xử lý từng<br /> lực cạnh tr nh để thu hẹp khoảng loại giao dịch hay các phản hồi, khiếu<br /> cách với các ngân hàng quốc tế. nại củ khách hàng. Đơn giản hóa các<br /> 44 TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số 7 (251) 2019<br /> <br /> <br /> thủ tục, giấy tờ, nhiệt t nh hướng dẫn càng tốt hơn. Đồng thời cần theo dõi<br /> khách hàng khi nhận được yêu cầu sự th y đổi của các ngân hàng cạnh<br /> trợ giúp, tự động hóa thao tác thực tr nh để có cách nhìn mới hơn trong<br /> hiện để giảm thời gian giao dịch của cung cách phục vụ cho khách hàng<br /> khách hàng. Xây dựng quy trình xử lý của chi nhánh.<br /> nghiệp vụ nhất quán, thông suốt, đảm  Tạo một môi trường hợp tác vui vẻ,<br /> bảo tính chính xác và tôn trọng các cởi mở giữ người trực tiếp giao dịch<br /> cam kết với khách hàng. với khách hàng. Cần mở một số buổi<br />  Chi nhánh cần có một bộ phận hội thảo định kỳ để tham khảo ý kiến<br /> chuyên trách nghiên cứu những nhu đóng góp của khách hàng cho sự phát<br /> cầu của khách hàng để phụ
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2