intTypePromotion=1

kế toán tiền gửi, tiền vay tại NHTMCP Quốc Tế VN

Chia sẻ: Minhanh Minhanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:20

0
308
lượt xem
95
download

kế toán tiền gửi, tiền vay tại NHTMCP Quốc Tế VN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế toán tiền gửi, tiền vay tại NHTMCP Quốc Tế VN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: kế toán tiền gửi, tiền vay tại NHTMCP Quốc Tế VN

 1. Ng©n hµng Quèc tÕ Phßng kÕ to¸n M« t¶ c«ng viÖc kÕ to¸n tiÒn göi - tiÒn vay- TTQT Khi nhËn ®îc c¸c chøng tõ cña kh¸ch hµng hoÆc cña phßng TTQT, phßng TÝn dông , kÕ to¸n viªn kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p, hîp lÖ cña chøng tõ vµ ph©n lo¹i ®Ó xö lý. Chøng tõ ®îc gäi lµ hîp ph¸p, hîp lÖ lµ chøng tõ: - LËp ®óng mÉu qui ®Þnh, ghi ®Çy ®ñ, râ rµng, chÝnh x¸c c¸c yÕu tè trªn chøng tõ theo qui ®Þnh: kh«ng tÈy xo¸, söa ch÷a. - Trªn chøng tõ ph¶i cã ®ñ c¸c ch÷ ký cña nh÷ng ngêi liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña nghiÖp vô vµ dÊu cña ®¬n vÞ ( nÕu cã), ch÷ ký vµ dÊu trªn chøng tõ ph¶i phï hîp víi mÉu ch÷ ký vµ mÉu dÊu ®¨ng ký t¹i VIB. - §èi víi chøng tõ cã nhiÒu liªn th× néi dung gi÷a c¸c liªn trong mét chøng tõ ph¶i khíp ®óng, ®èi víi sÐc th× sª-ri vµ mÉu sÐc ph¶i phï hîp do VIB ®· b¸n cho kh¸ch hµng. - Kh«ng ®îc viÕt nhiÒu mÇu mùc trªn mét chøng tõ ( riªng ®èi víi mùc ®á chØ ®îc dïng trong tr êng hîp kÕ to¸n lËp ®Ó ®iÒu chØnh bót to¸n).§èi víi chøng tõ ®îc lËp nhiÒu liªn, tuyÖt ®èi kh«ng ®îc ký qua giÊy than lång, ký b»ng mùc ®á, b»ng bót ch×, kh«ng ®îc dïng ph¬ng ph¸p ®ãng dÊu kh¾c s½n chø ký hoÆc in s½n ch÷ ký trªn chøng tõ. A_ KÕ to¸n tiÒn göi: I. TiÒn mÆt: 1. Nép tiÒn: 1.1. VND: - Kh¸ch hµng lËp 3 liªn (liªn 1 lµm chøng tõ gèc, liªn 2 lµm giÊy b¸o cã, liªn 3 tr¶ ngay cho kh¸ch hµng). 1
 2. - KÕ to¸n kiÓm tra, ký, chuyÓn cho kiÓm so¸t ký, nhËt Ên, chuyÓn sang phßng quü, quü thu ®ñ, ký ®ãng dÊu chuyÓn l¹i cho kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK “TiÒn mÆt t¹i quü ®· kiÓm ®Õm” Cã TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” Chó ý c¸c tr êng hîp sau: + Thu tiÒn t¹i nhµ: §èi víi kh¸ch hµng nµy c¸c thñ tôc vµ h¹ch to¸n t ¬ng tù nh trªn, ®ång thêi h¹ch to¸n: Nî TK “TiÒn mÆt t¹i quü ®· kiÓm ®Õm” Nî TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” Cã TK “Thu vÒ dÞch vô ng©n quÜ” Cã TK “VAT ®Çu ra” + Thu tiÒn theo tói niªm phongcã hîp ®ång kiÓm ®Õm: - H¹ch to¸n : Nî TK “TiÒn mÆt t¹i quü ®· kiÓm ®Õm” Nî TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” Sau khi kiÓm ®Õm: NÕu thiÕu: Th«ng b¸o cho kh¸ch hµng biÕt, nÕu kh«ng nép bæ sung sè tiÒn thiÕu th× h¹ch to¸n ®iÒu chØnh nh sau: Nî ( ®á) TK “TiÒn mÆt t¹i quü ®· kiÓm ®Õm” Cã (®á) TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” NÕu thõa: Tr¶ l¹i kh¸ch hµng b»ng tiÒn mÆt hoÆc h¹ch to¸n bæ xung nép tiÒn vµo tµi kho¶n theo sù ®ång ý cña kh¸ch hµng. Nî TK “TiÒn mÆt t¹i quü ®· kiÓm ®Õm” Cã TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” 1.2 Ngo¹i tÖ: §èi víi nh÷ng kh¸ch hµng cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®îc nép tiÒn mÆt ngo¹i tÖ vµo tµi kho¶n, h¹ch to¸n: 2
 3. - Nî TK “TiÒn mÆt ngo¹i tÖ t¹i quü ®· kiÓm ®Õm” Cã TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” - Nî TK “TiÒn mÆt t¹i quü ®· kiÓm ®Õm” Nî TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” Cã TK “Thu thñ tôc phÝ dÞch vô ng©n quÜ” Cã TK “VAT ®Çu ra” ( Thu phÝ theo biÓu phÝ hiÖn hµnh cña VIB) 2. LÜnh tiÒn mÆt: 2.1 VND: a. GiÊy lÜnh tiÒn mÆt: Dïng cho c¸ nh©n vµ ®¬n vÞ rót tiÒn tõ tµi kho¶n tiÒn göi. - GiÊy lÜnh tiÒn mÆt viÕt 2 liªn qua giÊy than, liªn 1 lµm chøng tõ gèc, , liªn 2 lµm giÊy b¸o nî. - KiÓm tra ch÷ ký, dÊu (nÕu cã), chøng minh th (nÕu c¸ nh©n) víi mÉu ®· ®¨ng ký. - KiÓm tra sè d, nÕu ®ñ h¹ch to¸n: Nî TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” Cã TK “TiÒn mÆt t¹i quü ®· kiÓm ®Õm” - KÕ to¸n h¹ch to¸n xong, ký, chuyÓn sang kiÓm so¸t ký, nhËt Ên, chuyÓn vµo quü chi tiÒn. b. SÐc (lÜnh tiÒn mÆt): Dïng cho c¸ nh©n vµ ®¬n vÞ lÜnh tiÒn - Sau khi kiÓm tra c¸c yÕu tè (ch÷ ký kÕ to¸n tr ëng - nÕu cã, chñ tµi kho¶n, dÊu víi mÉu, sè tiÒn b»ng sè, b»ng ch÷, ngµy, th¸ng ph¶i viÕt b»ng ch÷, ghi kh«ng chuyÓn nhîng (nÕu kh«ng chuyÓn nhîng), sè d, chøng minh th cña ngêi lÜnh tiÒn, kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” Cã TK “TiÒn mÆt t¹i quü ®· kiÓm ®Õm” 3
 4. - Ký xong, chuyÓn cho kiÓm so¸t, nhËt Ên, chuyÓn vµo quü chi tiÒn. Chó ý: SÐc kh«ng dïng lÜnh tiÒn vay 2.2 Chi ngo¹i tÖ: Sö dông lÖnh chi ngo¹i tÖ - NÕu lÜnh b»ng ngo¹i tÖ: Sau khi kiÓm tra c¸c yÕu tè, sè d, kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” Cã TK “TiÒn mÆt ngo¹i tÖ” Thu phÝ rót tiÒn mÆt ngo¹i tª: Nî TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” Cã TK “Thu dÞch vô ng©n quü” Cã TK “ThuÕ GTGT ®Çu ra” Ký xong, chuyÓn cho kiÓm so¸t, nhËt Ên, chuyÓn vµo quü chi tiÒn. - NÕu lÜnh b»ng VND: Nî TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” Cã TK “Ngo¹i tÖ kinh doanh” §ång thêi h¹ch to¸n: Nî TK “ Thanh to¸n mua b¸n ngo¹i tÖ” Cã TK “TiÒn mÆt t¹i quü ®· kiÓm ®Õm” - NÕu chuyÓn sang tiÒn göi tiÕt kiÖm: Nî TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” Cã TK “TiÒn göi tiÕt kiÖm” Chó ý: - NÕu kh¸ch hµng rót tiÕt kiÖm tr íc 03 th¸ng th× thu phÝ rót tiÒn mÆt ngo¹i tÖ theo biÓu phÝ qui ®Þnh. 4
 5. - §èi víi §¬n vÞ lµ ph¸p nh©n kh«ng ®îc lÜnh tiÒn mÆt ngo¹i tÖ mµ b¸n ngo¹i tÖ cho Ng©n hµng trõ c¸c tr êng hîp theo qui ®Þnh cña Vô Qu¶n lý ngo¹i hèi NHNN ViÖt Nam. II- Thanh to¸n KDTM: KiÓm tra mÉu, dÊu, sè d, ph©n lo¹i ®Ó xö lý: 1. Thanh to¸n trong cïng hÖ thèng: a. Thanh to¸n cïng §¬n vÞ: - Uû nhiÖm chi - Uû nhiÖm thu(VND): Kh¸ch hµng lËp 3 liªn, liªn 1 lµm chøng tõ gèc, liªn 2 lµm giÊy b¸o nî, liªn 3 lµm giÊy b¸o cã, kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” “TiÒn vay” ... Cã TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” “TiÒn vay” ... - SÐc chuyÓn kho¶n: Kh¸ch hµng lËp 3 liªn b¶ng kª nép kÌm víi sÐc, kÕ to¸n kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p, hîp lÖ, h¹ch to¸n: Nî TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” - §¬n vÞ tr¶ tiÒn Cã TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” - §¬n vÞ hëng b. Thanh to¸n gi÷a c¸c ®¬n vÞ trong cïng hÖ thèng: ( Héi së, Chi nh¸nh, PGD...) - UNT, UNC: Kh¸ch hµng lËp 3 liªn, liªn 1 lµm chøng tõ gèc, liªn 2 lµm giÊy b¸o nî, liªn 3 tr¶ ngay cho kh¸ch hµng. KÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” “TiÒn vay” Cã TK “TiÒn göi thanh to¸n cña Chi nh¸nh” Thu phÝ (møc phÝ theo biÓu phÝ): 5
 6. Nî TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” Cã TK “Thu thñ tôc phÝ TT” Cã TK “ThuÕ GTGT ®Çu ra” - SÐc chuyÓn kho¶n: Kh¸ch hµng lËp 3 liªn b¶ng kª nép kÌm víi sÐc, kÕ to¸n kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p, hîp lÖ. LËp ®iÖn b¸o cã hoÆc b¸o nî cho Chi nh¸nh vµ PGD Nî TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” - §¬n vÞ tr¶ tiÒn Cã TK “TiÒn gñi thanh to¸n cña chi nh¸nh hoÆc PGD” - §¬n vÞ hëng 2. Thanh to¸n kh¸c hÖ thèng: - Uû nhiÖm chi - Uû nhiÖm thu(VND): + Trong cïng tØnh, TP: Kh¸ch hµng lËp 5 liªn, liªn 1 lµm chøng tõ gèc, liªn 2, 3 ®i liªn NH, liªn 4 lµm giÊy b¸o nî, liªn 5 tr¶ ngay cho kh¸ch hµng, kÕ to¸n kiÓm tra xong chuyÓn sang bé phËn liªn ng©n hµng. + Kh¸c TP: Kh¸ch hµng lËp 4 liªn, liªn 1 lµm chøng tõ gèc, liªn 2 ®i liªn NH, liªn 3 tr¶ cho KH, liªn 4 lµm giÊy b¸o nî, - LÖnh chi ngo¹i tÖ: Kh¸ch hµng lËp 2 liªn, liªn 1 lµm chøng tõ gèc, liªn 2 lµm giÊy b¸o nî, ngoµi kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p, hîp lÖ cña chøng tõ, KT cßn kiÓm tra xem cã ®óng víi qui ®Þnh vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi kh«ng. KÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” Cã TK “TiÒn göi t¹i VCB” “TiÒn göi t¹i NH níc ngoµi” “TiÒn göi TT cña CN” Thu phÝ (møc phÝ theo biÓu phÝ): Nî TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” Cã TK “Thu thñ tôc phÝ TT” 6
 7. Cã TK “ThuÕ GTGT ®Çu ra” - SÐc chuyÓn kho¶n: Kh¸ch hµng lËp 3 liªn b¶ng kª nép kÌm víi sÐc, kÕ to¸n kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p, hîp lÖ, chó ý thêi h¹n thanh to¸n sÐc kh«ng qu¸ 15 ngµy, c¸c yÕu tè trªn b¶ng kª nép sÐc ph¶i khíp ®óng víi sÐc. Sau ®ã chuyÓn sang bé phËn liªn ng©n hµng. - SÐc b¶o chi: * B¶o chi sÐc: Khi kh¸ch hµng cã nhu cÇu b¶o chi sÐc: Kh¸ch hµng lËp 3 liªn giÊy ®Ò nghÞ b¶o chi sÐc, sau khi kiÓm tra kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” Cã TK “SÐc b¶o chi” * Thanh to¸n sÐc b¶o chi: Kh¸ch hµng lËp 3 liªn b¶ng kª nép kÌm víi sÐc, kÕ to¸n kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p, hîp lÖ, chó ý thêi h¹n thanh to¸n sÐc kh«ng qu¸ 15 ngµy, c¸c yÕu tè trªn b¶ng kª nép sÐc ph¶i khíp ®óng víi sÐc. Sau ®ã chuyÓn sang bé phËn liªn ng©n hµng nÕu sÐc do ng©n hµng kh¸c ph¸t hµnh). NÕu lµ sÐc do VIB b¶o chi th× khi nhËn ®îc sÐc vÒ, kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK “SÐc b¶o chi” Cã TK “Thanh to¸n bï trõ” “TiÒn göi kh¸ch hµng” - nÕu cïng cã TK t¹i VIB B- TiÒn vay: I.TÝn dông: 1. Gi¶i ng©n: 7
 8. - NhËn ®îc hîp ®ång vµ khÕ íc cña phßng tÝn dông chuyÓn sang, kÕ to¸n kiÓm tra ®ñ dÊu (dÊu ®¬n vÞ vay tiÒn vµ ng©n hµng), ch÷ ký cña ngêi vay tiÒn, CBTD, tr ëng phßng tÝn dông, gi¸m ®èc. - C¨n cø vµo hîp ®ång cÇm cè tµi s¶n, nhËp ngo¹i b¶ng tµi s¶n thÕ chÊp. KÕ to¸n h¹ch to¸n: NhËp TK “Tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè” PhiÕu nhËp ngo¹i b¶ng in 3 liªn: Liªn 1 lu kÕ to¸n, liªn 2 lu t¹i Phßng tÝn dông, liªn 3 lu t¹i Phßng kho quÜ. - KiÓm tra c¸c yÕu tè trªn giÊy lÜnh tiÒn, UNC ®èi chiÕu víi hîp ®ång, nÕu ®óng h¹ch to¸n: Nî TK “TiÒn vay cña kh¸ch hµng” Cã TK “TiÒn mÆt t¹i quü” “Thanh to¸n bï trõ” “TiÒn göi t¹i ng©n hµng kh¸c” “ChuyÓn tiÒn ®i ph¶i tr¶” ... Chó ý: Ph¶i nhËp tµi s¶n tr íc míi gi¶i ng©n trõ tr êng hîp tÝn chÊp, nÕu cha nhËp ph¶i cã gi¶i tr×nh ®· ®îc duyÖt. 2. Thu nî: a. Thu l·i: - Trong tr êng hîp kh¸ch hµng tr¶ mét phÇn nî gèc th× phßng tÝn dông tÝnh thu l·i ®Õn ngµy tr¶ nî, h¹ch to¸n: * Nî TK “ L·i cho vay dù thu” Cã TK “ Thu l·i cho vay” * Nî TK “TiÒn mÆt t¹i quü ®· kiÓm ®Õm” Nî TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” 8
 9. Cã TK “ L·i cho vay dù thu” - C¸c tr êng hîp kh¸c thu l·i tõ ngµy 26 th¸ng tr íc ®Õn 25 th¸ng nµy, c¨n cø vµo b¶n kª tÝnh l·i cña phßng tÝn dông, h¹ch to¸n: Nî TK “ L·i cho vay dù thu” Cã TK “ Thu l·i cho vay” Khi kh¸ch hµng tr¶ l·i, h¹ch to¸n: + NÕu lµ VND: Nî TK “TiÒn mÆt t¹i quü ®· kiÓm ®Õm” Nî TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” Cã TK “ L·i cho vay dù thu” + NÕu lµ USD: @Nî TK “Ngo¹i tÖ mua b¸n kinh doanh” Nî TK “ L·i cho vay dù thu” @ Nî TK “TiÒn mÆt t¹i quü ®· kiÓm ®Õm” Nî TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” Cã TK “ Thanh to¸n mua b¸n ngo¹i tÖ” Chó ý: NÕu lµ nh÷ng kho¶n vay qu¸ h¹n kh«ng nhËp l·i cho vay dù thu, c¨n cø vµo b¶ng kª tÝnh l·i cña phßng tÝn dông kÕ to¸n h¹ch to¸n : NhËp ngo¹i b¶ng TK “ L·i cho vay cha thu” Khi thu ®îc l·i, h¹ch to¸n: XuÊt ngo¹i b¶ng TK “ L·i cho vay cha thu” §ång thêi h¹ch to¸n t ¬ng tù nh trªn. L u ý: Khi nhËp l·i dù thu, theo dâi kh¸ch hµng nµo sau ba th¸ng kh«ng thu ®îc l·i th× h¹ch to¸n tho¸i thu l·i: Nî TK “ Thu l·i cho vay” Cã TK “ L·i cho vay dù thu” NhËp ngo¹i b¶ng TK “ L·i cho vay cha thu” 9
 10. b. Thu gèc: Khi nhËn ®îc chøng tõ tr¶ nî cña kh¸ch hµng, kÕ to¸n t¸ch liªn 3 cho phßng tÝn dông nhËp vµo m¸y, liªn 1 lµm chøng tõ gèc, liªn 2 lµm giÊy b¸o cã cho kh¸ch hµng, kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK “TiÒn mÆt t¹i quü” “TiÒn göi kh¸ch hµng” “Thanh to¸n bï trõ” ... Cã TK “TiÒn vay cña kh¸ch hµng” NhËn ®îc ®¬n xin xuÊt tµi s¶n thÕ chÊp cña kh¸ch hµng, phßng tÝn dông lµm lÖnh xuÊt kho, nhËp vµo m¸y vµ chuyÓn sang kÕ to¸n h¹ch to¸n ngo¹i b¶ng: XuÊt “Tµi s¶n thÕ chÊp cña kh¸ch hµng” Trong tr êng hîp kh¸ch hµng mua ngo¹i tÖ ®Ó tr¶ nî ng©n hµng, th× c¨n cø ®¬n xin mua ngo¹i tÖ cña kh¸ch hµng, kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK “TiÒn göi cña kh¸ch hµng - VND” “TiÒn mÆt t¹i quü” ... Cã TK “Thanh to¸n mua b¸n ngo¹i tÖ” Phßng tÝn dông nhËp vµo m¸y, kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK “Mua b¸n ngo¹i tÖ kinh doanh” Cã TK “TiÒn vay cña kh¸ch hµng - ngo¹i tÖ” Thu phÝ dÞch vô b¸n ngo¹i tÖ: Nî TK “TiÒn göi cña kh¸ch hµng - VND” “TiÒn mÆt t¹i quü” ... Cã TK “Thu dÞch vô kinh doanh ngo¹i tÖ” Cã TK “VAT ®Çu ra” 10
 11. 3. Gia h¹n nî : Khi nhËn ®îc c«ng v¨n ®ång ý gia h¹n nî cña TG§ hoÆc cña ngêi ®îc uû quyÒn cña TG§ kÕ to¸n theo dâi mãn vay ®îc gia h¹n nî. 4. ChuyÓn nî qu¸ h¹n: - Sau ngµy ®Õn h¹n 1 ngµy, nÕu kh¸ch hµng kh«ng tr¶ nî hoÆc kh«ng cã ®¬n xin gia h¹n th× phßng tÝn dông tù ®éng chuyÓn sang nî qu¸ h¹n, kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK “Nî qu¸ h¹n díi 180 ngµy cña kh¸ch hµng” Cã TK “TiÒn vay cña kh¸ch hµng” - NÕu qu¸ h¹n 181 ngµy (cã kh¶ n¨ng thu håi), phßng tÝn dông chuyÓn nî qu¸ h¹n trªn 180 ngµy, cßn cã kh¶ n¨ng thu håi, kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK “Nî qu¸ h¹n tõ 181 ngµy ®Õn 360 ngµy cña kh¸ch hµng” Cã TK “Nî qu¸ h¹n díi 180 ngµy cña kh¸ch hµng” - NÕu qu¸ h¹n 360 ngµy (cã kh¶ n¨ng thu håi), phßng tÝn dông chuyÓn sang nî khã ®ßi, kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK “Nî khã ®ßi” Cã TK “Nî qu¸ h¹n tõ 181 ngµy ®Õn 360 ngµy cña kh¸ch hµng” Chó ý: NÕu cã ®¬n xin gia h¹n th× sau khi ®îc duyÖt, phßng tÝn dông nhËp vµo m¸y vµ chuyÓn cho kÕ to¸n 1 b¶n ®Ó l u cïng khÕ íc. II- B¶o l·nh: 1. B¶o l·nh: C¨n cø ®¬n xin b¶o l·nh vµ hîp ®ång b¶o l·nh, kÕ to¸n: - Thu phÝ: Nî TK “TiÒn göi cña kh¸ch hµng” “TiÒn mÆt t¹i quü” ... Cã TK “Thu phÝ b¶o l·nh” 11
 12. - Ký quü (nÕu cã): Nî TK “TiÒn göi cña kh¸ch hµng” “TiÒn mÆt t¹i quü” ... Cã TK “Ký quü ®Ó b¶o l·nh” - NhËp ngo¹i b¶ng: NhËp TK “B¶o l·nh thanh to¸n” (tuú theo tõng lo¹i b¶o l·nh ®Ó chän tµi kho¶n thÝch hîp 2. Thanh to¸n H§ b¶o l·nh: - Thanh to¸n tiÒn ký quü (nÕu cã): Nî TK “Ký quü ®Ó b¶o l·nh” Cã TK “TiÒn göi cña kh¸ch hµng” “TiÒn mÆt t¹i quü” ... - Tr¶ l·i tiÒn göi ký quü (nÕu cã): Nî TK “Tr¶ l·i tiÒn göi” Cã TK “TiÒn göi kh¸ch hµng”... - XuÊt ngo¹i b¶ng: XuÊt TK “B¶o l·nh thanh to¸n” II I- Cho vay cÇm ®å: 1. Gi¶i ng©n: - NhËn ®îc hîp ®ång cho vay cÇm ®å phßng tÝn dông chuyÓn sang, kÕ to¸n kiÓm tra ®ñ dÊu (dÊu ®¬n vÞ vay tiÒn vµ ng©n hµng), Sè CMTND ngêi nhËn tiÒn, c¸c yÕu tè ghi trªn H§, ch÷ ký cña ngêi vay tiÒn, CBTD, tr ëng phßng tÝn dông, gi¸m ®èc. - C¨n cø vµo hîp ®ång cÇm cè tµi s¶n, nhËp ngo¹i b¶ng tµi s¶n thÕ chÊp. KÕ to¸n h¹ch to¸n: NhËp TK “Tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè” 12
 13. PhiÕu nhËp ngo¹i b¶ng in 3 liªn: Liªn 1 lu kÕ to¸n, liªn 2 lu t¹i Phßng tÝn dông, liªn 3 lu t¹i Phßng kho quÜ. - KiÓm tra c¸c yÕu tè trªn giÊy lÜnh tiÒn, UNC ®èi chiÕu víi hîp ®ång, nÕu ®óng h¹ch to¸n: Nî TK “TiÒn vay cña kh¸ch hµng” Cã TK “TiÒn mÆt t¹i quü” “Thanh to¸n bï trõ” “TiÒn göi t¹i ng©n hµng kh¸c” “ChuyÓn tiÒn ®i ph¶i tr¶” ... Chó ý: Ph¶i nhËp tµi s¶n tr íc míi gi¶i ng©n trõ tr êng hîp tÝn chÊp, nÕu cha nhËp ph¶i cã gi¶i tr×nh ®· ®îc duyÖt. 2. Thu nî: a a. Thu l·i: Phßng tÝn dông tÝnh vµ in phiÕu tÝnh l·i, sau khi quÜ thu ®ñ tiÒn chuyÓn sang kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK “TiÒn mÆt t¹i quü ®· kiÓm ®Õm” Nî TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” Cã TK “Thu l·i cho vay cÇm ®å” b. Thu gèc: Khi nhËn ®îc chøng tõ tr¶ nî cña kh¸ch hµng, kÕ to¸n t¸ch liªn 3 cho phßng tÝn dông nhËp vµo m¸y, liªn 1 lµm chøng tõ gèc, liªn 2 lµm giÊy b¸o cã cho kh¸ch hµng, kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK “TiÒn mÆt t¹i quü” “TiÒn göi kh¸ch hµng” “Thanh to¸n bï trõ” ... Cã TK “Cho vay cÇm ®å” 13
 14. NhËn ®îc ®¬n xin xuÊt tµi s¶n thÕ chÊp cña kh¸ch hµng, phßng tÝn dông lµm lÖnh xuÊt kho, nhËp vµo m¸y vµ chuyÓn sang kÕ to¸n h¹ch to¸n ngo¹i b¶ng: XuÊt “Tµi s¶n thÕ chÊp cña kh¸ch hµng” Chó ý: C¸c tr êng hîp gia h¹n nî, chuyÓn nî qua h¹n t ¬ng tù nh phÇn tÝn dông. C- Mua b¸n ngo¹i tÖ vµ Thanh to¸n quèc tÕ: I. Mua b¸n ngo¹i tÖ: 1. Mua ngo¹i tÖ: VIB mua ngo¹i tÖ trong tr êng hîp sau: - Khi kh¸ch hµng b¸n ngo¹i tÖ b»ng tiÒn mÆt : + Nî TK “TiÒn mÆt ngo¹i tÖ ” Cã TK “Ngo¹i tÖ mua b¸n KD” + Nî TK “Thanh to¸n mua b¸n ngo¹i tÖ kinh doanh” Cã TK “TiÒn mÆt t¹i quÜ” - Khi kh¸ch hµng yªu cÇu trÝch tõ tµi kho¶n ngo¹i tÖ cña kh¸ch hµng, kÕ to¸n kiÓm tra c¸c yÕu tè trªn lÖnh chi ngo¹i tÖ, khíp ®óng, h¹ch to¸n: + Nî TK “TiÒn göi cña kh¸ch hµng ” Cã TK “Ngo¹i tÖ mua b¸n KD” + Nî TK “Thanh to¸n mua b¸n ngo¹i tÖ kinh doanh” Cã TK “TiÒn mÆt t¹i quÜ” - Khi c«ng ty cã tiÒn ngo¹i tÖ chuyÓn vÒ, h¹ch to¸n: + Nî TK “TiÒn göi t¹i VCB ” Nî TK “TiÒn göi t¹i Citi Bank N.Y ” Cã TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” Sau ®ã VIB kÕt hèi 50% trÞ gi¸ sè tiÒn vÒ, h¹ch to¸n: + Nî TK “TiÒn göi kh¸ch hµng ngo¹i tÖ” Cã TK “Ngo¹i tÖ mua b¸n kinh doanh” 14
 15. + Nî TK “Thanh to¸n mua b¸n ngo¹i tÖ kinh doanh” Cã TK “TiÒn göi kh¸ch hµng VND” 2. B¸n ngo¹i tÖ: - B¸n ngo¹i tÖ tr¶ nî: - B¸n ngo¹i tÖ ký quÜ më LC, thanh to¸n LC, chuyÓn tiÒn. ( Trong phÇn nµy sÏ ®îc m« t¶ cô thÓ trong phÇn tÝn dông vµ thanh to¸n quèc tÕ.) II. Thanh to¸n quèc tÕ: 1. Th tÝn dông: 1.1 Më LC: a. Thu phÝ: C¨n cø vµo phiÕu thu phÝ mµ phßng Thanh to¸n Quèc tÕ chuyÓn sang, kÕ to¸n h¹ch to¸n: Thu phÝ më LC : Nî TK “TiÒn göi cña kh¸ch hµng” Cã TK “Thu phÝ TTQT” PhÝ x TØ gi¸ b¸n Cã TK “VAT ®Çu ra” (nÕu thu b»ng VND) Thu ®iÖn phÝ më LC Nî TK “TiÒn göi cña kh¸ch hµng” phÝ x TØ gi¸ §iÖn (nÕu thu b»ng Cã TK “§iÖn phÝ TTQT chê tr¶” VND) b. Ký quü (nÕu cã): - Ký quü b»ng VND: C¨n cø vµo ®¬n xin më LC cña kh¸ch hµng mµ phßng TTQT chuyÓn sang, kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK “TiÒn göi cña kh¸ch hµng” “TiÒn mÆt t¹i quü” ... Cã TK “Ký quü më LC VND” 15
 16. - Ký quü b»ng ngo¹i tÖ: B¸n ngo¹i tÖ cho kh¸ch hµng ®Ó ký quü më LC: C¨n cø ®¬n xin mua ngo¹i tÖ cña kh¸ch hµng, kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK “TiÒn göi cña kh¸ch hµng” “TiÒn mÆt t¹i quü” ... Cã TK “Thanh to¸n mua b¸n ngo¹i tÖ” ®ång thêi h¹ch to¸n: Nî TK “Ngo¹i tÖ mua b¸n KD” Cã TK “TiÒn ký göi ®Ó më LC ngo¹i tÖ” c. NhËp ngo¹i b¶ng: NhËp TK “Cam kÕt trong nghiÖp vô LC ” 1.2 Thanh to¸n LC : C¨n cø ®iÖn chuyÓn tiÒn cña Phßng TTQT vµ ®¬n xin mua ngo¹i tÖ cña kh¸ch hµng (nÕu cã), kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK “TiÒn göi cña kh¸ch hµng - ngo¹i tÖ” “Ngo¹i tÖ mua b¸n KD” - nÕu kh¸ch hµng mua ngo¹i tÖ “TiÒn ký göi ®Ó më LC ngo¹i tÖ” Cã TK “TiÒn göi thanh to¸n t¹i NH níc ngoµi” §ång thêi h¹ch to¸n (nÕu kh¸ch hµng mua ngo¹i tÖ): Nî TK “TiÒn göi cña kh¸ch hµng” “TiÒn mÆt t¹i quü” ... Cã TK “Thanh to¸n mua b¸n ngo¹i tÖ” XuÊt ngo¹i b¶ng: XuÊt TK “Cam kÕt trong nghiÖp vô LC ” 16
 17. 1.3 Söa ®æi LC: - Thu phÝ: T¬ng tù thu phÝ më LC - NÕu thay ®æi sè tiÒn ký quü th× h¹ch to¸n phÇn chªnh lÖch t ¬ng tù phÇn ký quü. - Ngo¹i b¶ng: XuÊt hoÆc nhËp sè tiÒn thay ®æi 2. ChuyÓn tiÒn ®i níc ngoµi: 2.1 Thu phÝ: Thu phÝ chuyÓn tiÒn : Nî TK “TiÒn göi cña kh¸ch hµng” Cã TK “Thu phÝ TTQT” PhÝ x TØ gi¸ b¸n Cã TK “VAT ®Çu ra” (nÕu thu b»ng VND) Thu ®iÖn phÝ chuyÓn tiÒn: Nî TK “TiÒn göi cña kh¸ch hµng” §iÖn phÝ x TØ gi¸ ( nÕu thu b»ng VND) Cã TK “§iÖn phÝ TTQT chê tr¶” 2.2 ChuyÓn tiÒn: C¨n cø ®iÖn chuyÓn tiÒn cña Phßng TTQT vµ ®¬n xin mua ngo¹i tÖ cña kh¸ch hµng (nÕu cã), kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK “TiÒn göi cña kh¸ch hµng - ngo¹i tÖ” “Ngo¹i tÖ mua b¸n KD” - nÕu kh¸ch hµng mua ngo¹i tÖ Cã TK “TiÒn göi thanh to¸n t¹i NH níc ngoµi” §ång thêi h¹ch to¸n (nÕu kh¸ch hµng mua ngo¹i tÖ): Nî TK “TiÒn göi cña kh¸ch hµng - VND” “TiÒn mÆt t¹i quü” ... Cã TK “Thanh to¸n mua b¸n ngo¹i tÖ” 17
 18. C¸c c«ng viÖc kh¸c: 1. Më tµi kho¶n: - KiÓm tra c¸c yÕu tè trong giÊy ®¨ng ký më tµi kho¶n (tªn tµi kho¶n, chñ tµi kho¶n, mÉu dÊu, ch÷ ký...) - C¸c giÊy tê liªn quan ph¶i ®óng, ®ñ theo qui ®Þnh vÒ viÖc më tµi kho¶n. - Sau khi kiÓm tra xong chuyÓn cho KÕ to¸n tr ëng. 2. §ãng tµi kho¶n: Khi nhËn ®îc ®¬n xin ®ãng tµi kho¶n, kÕ to¸n thanh to¸n toµn bé sè d trªn tµi kho¶n cho kh¸ch hµng vµ ®ãng tµi kho¶n. 3. B¸n sÐc: - Yªu cÇu kh¸ch hµng viÕt giÊy ®Ò nghÞ cÊp sÐc, kiÓm tra chøng minh th cña ngêi mua sÐc, ch÷ ký chñ tµi kho¶n, dÊu (nÕu cã). Mçi ®¬n vÞ, c¸ nh©n chØ ®îc mua tèi ®a 3 quyÓn. - Vµo sæ theo dâi mua sÐc, yªu cÇu ngêi mua ký vµo sæ. - §ãng sè tµi kho¶n trªn tÊt c¶ c¸c tê sÐc b¸n cho kh¸ch hµng - H¹ch to¸n: Nî TK TiÒn göi kh¸ch hµng TiÒn mÆt t¹i quü Cã TK T¹m øng tiÒn b¸n sÐc Thu kh¸c VAT ®Çu ra 4. B¸n Ên chØ kh¸c: (Uû nhiÖm chi, b¶ng kª nép sÐc, giÊy nép tiÒn,...) - Vµo sæ theo dâi mua Ên chØ, yªu cÇu kh¸ch hµng ký nhËn - H¹ch to¸n: Nî TK TiÒn göi kh¸ch hµng 18
 19. TiÒn mÆt t¹i quü Cã TK T¹m øng tiÒn b¸n Ên chØ (nÕu cã) Thu kh¸c VAT ®Çu ra 5. Tr¶ l·i tiÒn göi: - Ngµy 26 tr¶ l·i c¸c tµi kho¶n tiÒn göi kh«ng kú h¹n tõ 26 th¸ng tr íc ®Õn 25 th¸ng nµy, h¹ch to¸n: Nî TK “Tr¶ l·i tiÒn göi” Cã TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” - Tr¶ l·i tµi kho¶n tiÒn göi cã kú h¹n ®Õn h¹n. 6. ChÊm sæ h¹ch to¸n chi tiÕt: - S¾p xÕp giÊy b¸o nî, b¸o cã theo sè thø tù tµi kho¶n - Sæ phô mçi tµi kho¶n ®îc in 2 liªn: 1 liªn lu theo sè thø tù thµnh phÇn kinh tÕ vµ sè thø tù tµi kho¶n; 1 liªn chÊm víi c¸c giÊy b¸o nî, b¸o cã, ký, ®ãng dÊu ®Ó tr¶ kh¸ch hµng. 7. H¹ch to¸n ®iÒu chØnh: Sau khi chÊm sæ h¹ch to¸n chi tiÕt nÕu ph¸t hiÖn h¹ch to¸n sai ph¶i h¹ch to¸n ®iÒu chØnh kÞp thêi, thiÕu th× h¹ch to¸n bæ sung. VÝ dô: - Kh¸ch hµng nép tiÒn vµo TK tiÒn göi nhng h¹ch to¸n sai TK, ®iÒu chØnh: Cã (®á) TK “TiÒn göi kh¸ch hµng”- Sai Cã (®en) TK “TiÒn göi kh¸ch hµng”- §óng - Kh¸ch hµng nép tiÒn tr¶ nî nhng h¹ch to¸n vµo TK tiÒn göi, ®iÒu chØnh: Cã (®á) TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” Cã (®en) TK “TiÒn vay kh¸ch hµng” 19
 20. - TrÝch Tµi kho¶n tiÒn göi kh¸ch hµng A mua ngo¹i tÖ tr¶ nî cho kh¸ch hµng B, ®iÒu chØnh: Nî (®á) TK “TiÒn göi kh¸ch hµng”- Sai Nî (®en) TK “TiÒn göi kh¸ch hµng”- §óng .... 8. Cuèi ngµy: - In liÖt kª (néi b¶ng, ngo¹i b¶ng), chÊm c¸c chøng tõ ph¸t sinh trong ngµy theo thø tù cña liÖt kª, kiÓm tra l¹i c¸c yÕu tè trªn chøng tõ, nÕu thiÕu cÇn bæ sung ngay, chÊm liÖt kª xong chuyÓn cho kÕ to¸n tæng hîp. - In c©n ®èi ngo¹i b¶ng cÊp III nguyªn tÖ, kiÓm tra vµ ®èi chiÕu víi c©n ®èi ngµy h«m tr íc sè d ®Çu - cuèi. - §èi chiÕu phÇn tÝn dông, cÇm ®å víi kÕ to¸n néi b¶ng vµ ngo¹i b¶ng. - §èi chiÕu phÇn TTQT víi kÕ to¸n néi b¶ng vµ ngo¹i b¶ng. 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2