intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

kế toán tiền gửi, tiền vay tại NHTMCP Quốc Tế VN

Chia sẻ: Minhanh Minhanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:20

317
lượt xem
96
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế toán tiền gửi, tiền vay tại NHTMCP Quốc Tế VN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: kế toán tiền gửi, tiền vay tại NHTMCP Quốc Tế VN

 1. Ng©n hµng Quèc tÕ Phßng kÕ to¸n M« t¶ c«ng viÖc kÕ to¸n tiÒn göi - tiÒn vay- TTQT Khi nhËn ®îc c¸c chøng tõ cña kh¸ch hµng hoÆc cña phßng TTQT, phßng TÝn dông , kÕ to¸n viªn kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p, hîp lÖ cña chøng tõ vµ ph©n lo¹i ®Ó xö lý. Chøng tõ ®îc gäi lµ hîp ph¸p, hîp lÖ lµ chøng tõ: - LËp ®óng mÉu qui ®Þnh, ghi ®Çy ®ñ, râ rµng, chÝnh x¸c c¸c yÕu tè trªn chøng tõ theo qui ®Þnh: kh«ng tÈy xo¸, söa ch÷a. - Trªn chøng tõ ph¶i cã ®ñ c¸c ch÷ ký cña nh÷ng ngêi liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña nghiÖp vô vµ dÊu cña ®¬n vÞ ( nÕu cã), ch÷ ký vµ dÊu trªn chøng tõ ph¶i phï hîp víi mÉu ch÷ ký vµ mÉu dÊu ®¨ng ký t¹i VIB. - §èi víi chøng tõ cã nhiÒu liªn th× néi dung gi÷a c¸c liªn trong mét chøng tõ ph¶i khíp ®óng, ®èi víi sÐc th× sª-ri vµ mÉu sÐc ph¶i phï hîp do VIB ®· b¸n cho kh¸ch hµng. - Kh«ng ®îc viÕt nhiÒu mÇu mùc trªn mét chøng tõ ( riªng ®èi víi mùc ®á chØ ®îc dïng trong tr êng hîp kÕ to¸n lËp ®Ó ®iÒu chØnh bót to¸n).§èi víi chøng tõ ®îc lËp nhiÒu liªn, tuyÖt ®èi kh«ng ®îc ký qua giÊy than lång, ký b»ng mùc ®á, b»ng bót ch×, kh«ng ®îc dïng ph¬ng ph¸p ®ãng dÊu kh¾c s½n chø ký hoÆc in s½n ch÷ ký trªn chøng tõ. A_ KÕ to¸n tiÒn göi: I. TiÒn mÆt: 1. Nép tiÒn: 1.1. VND: - Kh¸ch hµng lËp 3 liªn (liªn 1 lµm chøng tõ gèc, liªn 2 lµm giÊy b¸o cã, liªn 3 tr¶ ngay cho kh¸ch hµng). 1
 2. - KÕ to¸n kiÓm tra, ký, chuyÓn cho kiÓm so¸t ký, nhËt Ên, chuyÓn sang phßng quü, quü thu ®ñ, ký ®ãng dÊu chuyÓn l¹i cho kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK “TiÒn mÆt t¹i quü ®· kiÓm ®Õm” Cã TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” Chó ý c¸c tr êng hîp sau: + Thu tiÒn t¹i nhµ: §èi víi kh¸ch hµng nµy c¸c thñ tôc vµ h¹ch to¸n t ¬ng tù nh trªn, ®ång thêi h¹ch to¸n: Nî TK “TiÒn mÆt t¹i quü ®· kiÓm ®Õm” Nî TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” Cã TK “Thu vÒ dÞch vô ng©n quÜ” Cã TK “VAT ®Çu ra” + Thu tiÒn theo tói niªm phongcã hîp ®ång kiÓm ®Õm: - H¹ch to¸n : Nî TK “TiÒn mÆt t¹i quü ®· kiÓm ®Õm” Nî TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” Sau khi kiÓm ®Õm: NÕu thiÕu: Th«ng b¸o cho kh¸ch hµng biÕt, nÕu kh«ng nép bæ sung sè tiÒn thiÕu th× h¹ch to¸n ®iÒu chØnh nh sau: Nî ( ®á) TK “TiÒn mÆt t¹i quü ®· kiÓm ®Õm” Cã (®á) TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” NÕu thõa: Tr¶ l¹i kh¸ch hµng b»ng tiÒn mÆt hoÆc h¹ch to¸n bæ xung nép tiÒn vµo tµi kho¶n theo sù ®ång ý cña kh¸ch hµng. Nî TK “TiÒn mÆt t¹i quü ®· kiÓm ®Õm” Cã TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” 1.2 Ngo¹i tÖ: §èi víi nh÷ng kh¸ch hµng cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®îc nép tiÒn mÆt ngo¹i tÖ vµo tµi kho¶n, h¹ch to¸n: 2
 3. - Nî TK “TiÒn mÆt ngo¹i tÖ t¹i quü ®· kiÓm ®Õm” Cã TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” - Nî TK “TiÒn mÆt t¹i quü ®· kiÓm ®Õm” Nî TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” Cã TK “Thu thñ tôc phÝ dÞch vô ng©n quÜ” Cã TK “VAT ®Çu ra” ( Thu phÝ theo biÓu phÝ hiÖn hµnh cña VIB) 2. LÜnh tiÒn mÆt: 2.1 VND: a. GiÊy lÜnh tiÒn mÆt: Dïng cho c¸ nh©n vµ ®¬n vÞ rót tiÒn tõ tµi kho¶n tiÒn göi. - GiÊy lÜnh tiÒn mÆt viÕt 2 liªn qua giÊy than, liªn 1 lµm chøng tõ gèc, , liªn 2 lµm giÊy b¸o nî. - KiÓm tra ch÷ ký, dÊu (nÕu cã), chøng minh th (nÕu c¸ nh©n) víi mÉu ®· ®¨ng ký. - KiÓm tra sè d, nÕu ®ñ h¹ch to¸n: Nî TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” Cã TK “TiÒn mÆt t¹i quü ®· kiÓm ®Õm” - KÕ to¸n h¹ch to¸n xong, ký, chuyÓn sang kiÓm so¸t ký, nhËt Ên, chuyÓn vµo quü chi tiÒn. b. SÐc (lÜnh tiÒn mÆt): Dïng cho c¸ nh©n vµ ®¬n vÞ lÜnh tiÒn - Sau khi kiÓm tra c¸c yÕu tè (ch÷ ký kÕ to¸n tr ëng - nÕu cã, chñ tµi kho¶n, dÊu víi mÉu, sè tiÒn b»ng sè, b»ng ch÷, ngµy, th¸ng ph¶i viÕt b»ng ch÷, ghi kh«ng chuyÓn nhîng (nÕu kh«ng chuyÓn nhîng), sè d, chøng minh th cña ngêi lÜnh tiÒn, kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” Cã TK “TiÒn mÆt t¹i quü ®· kiÓm ®Õm” 3
 4. - Ký xong, chuyÓn cho kiÓm so¸t, nhËt Ên, chuyÓn vµo quü chi tiÒn. Chó ý: SÐc kh«ng dïng lÜnh tiÒn vay 2.2 Chi ngo¹i tÖ: Sö dông lÖnh chi ngo¹i tÖ - NÕu lÜnh b»ng ngo¹i tÖ: Sau khi kiÓm tra c¸c yÕu tè, sè d, kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” Cã TK “TiÒn mÆt ngo¹i tÖ” Thu phÝ rót tiÒn mÆt ngo¹i tª: Nî TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” Cã TK “Thu dÞch vô ng©n quü” Cã TK “ThuÕ GTGT ®Çu ra” Ký xong, chuyÓn cho kiÓm so¸t, nhËt Ên, chuyÓn vµo quü chi tiÒn. - NÕu lÜnh b»ng VND: Nî TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” Cã TK “Ngo¹i tÖ kinh doanh” §ång thêi h¹ch to¸n: Nî TK “ Thanh to¸n mua b¸n ngo¹i tÖ” Cã TK “TiÒn mÆt t¹i quü ®· kiÓm ®Õm” - NÕu chuyÓn sang tiÒn göi tiÕt kiÖm: Nî TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” Cã TK “TiÒn göi tiÕt kiÖm” Chó ý: - NÕu kh¸ch hµng rót tiÕt kiÖm tr íc 03 th¸ng th× thu phÝ rót tiÒn mÆt ngo¹i tÖ theo biÓu phÝ qui ®Þnh. 4
 5. - §èi víi §¬n vÞ lµ ph¸p nh©n kh«ng ®îc lÜnh tiÒn mÆt ngo¹i tÖ mµ b¸n ngo¹i tÖ cho Ng©n hµng trõ c¸c tr êng hîp theo qui ®Þnh cña Vô Qu¶n lý ngo¹i hèi NHNN ViÖt Nam. II- Thanh to¸n KDTM: KiÓm tra mÉu, dÊu, sè d, ph©n lo¹i ®Ó xö lý: 1. Thanh to¸n trong cïng hÖ thèng: a. Thanh to¸n cïng §¬n vÞ: - Uû nhiÖm chi - Uû nhiÖm thu(VND): Kh¸ch hµng lËp 3 liªn, liªn 1 lµm chøng tõ gèc, liªn 2 lµm giÊy b¸o nî, liªn 3 lµm giÊy b¸o cã, kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” “TiÒn vay” ... Cã TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” “TiÒn vay” ... - SÐc chuyÓn kho¶n: Kh¸ch hµng lËp 3 liªn b¶ng kª nép kÌm víi sÐc, kÕ to¸n kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p, hîp lÖ, h¹ch to¸n: Nî TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” - §¬n vÞ tr¶ tiÒn Cã TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” - §¬n vÞ hëng b. Thanh to¸n gi÷a c¸c ®¬n vÞ trong cïng hÖ thèng: ( Héi së, Chi nh¸nh, PGD...) - UNT, UNC: Kh¸ch hµng lËp 3 liªn, liªn 1 lµm chøng tõ gèc, liªn 2 lµm giÊy b¸o nî, liªn 3 tr¶ ngay cho kh¸ch hµng. KÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” “TiÒn vay” Cã TK “TiÒn göi thanh to¸n cña Chi nh¸nh” Thu phÝ (møc phÝ theo biÓu phÝ): 5
 6. Nî TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” Cã TK “Thu thñ tôc phÝ TT” Cã TK “ThuÕ GTGT ®Çu ra” - SÐc chuyÓn kho¶n: Kh¸ch hµng lËp 3 liªn b¶ng kª nép kÌm víi sÐc, kÕ to¸n kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p, hîp lÖ. LËp ®iÖn b¸o cã hoÆc b¸o nî cho Chi nh¸nh vµ PGD Nî TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” - §¬n vÞ tr¶ tiÒn Cã TK “TiÒn gñi thanh to¸n cña chi nh¸nh hoÆc PGD” - §¬n vÞ hëng 2. Thanh to¸n kh¸c hÖ thèng: - Uû nhiÖm chi - Uû nhiÖm thu(VND): + Trong cïng tØnh, TP: Kh¸ch hµng lËp 5 liªn, liªn 1 lµm chøng tõ gèc, liªn 2, 3 ®i liªn NH, liªn 4 lµm giÊy b¸o nî, liªn 5 tr¶ ngay cho kh¸ch hµng, kÕ to¸n kiÓm tra xong chuyÓn sang bé phËn liªn ng©n hµng. + Kh¸c TP: Kh¸ch hµng lËp 4 liªn, liªn 1 lµm chøng tõ gèc, liªn 2 ®i liªn NH, liªn 3 tr¶ cho KH, liªn 4 lµm giÊy b¸o nî, - LÖnh chi ngo¹i tÖ: Kh¸ch hµng lËp 2 liªn, liªn 1 lµm chøng tõ gèc, liªn 2 lµm giÊy b¸o nî, ngoµi kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p, hîp lÖ cña chøng tõ, KT cßn kiÓm tra xem cã ®óng víi qui ®Þnh vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi kh«ng. KÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” Cã TK “TiÒn göi t¹i VCB” “TiÒn göi t¹i NH níc ngoµi” “TiÒn göi TT cña CN” Thu phÝ (møc phÝ theo biÓu phÝ): Nî TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” Cã TK “Thu thñ tôc phÝ TT” 6
 7. Cã TK “ThuÕ GTGT ®Çu ra” - SÐc chuyÓn kho¶n: Kh¸ch hµng lËp 3 liªn b¶ng kª nép kÌm víi sÐc, kÕ to¸n kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p, hîp lÖ, chó ý thêi h¹n thanh to¸n sÐc kh«ng qu¸ 15 ngµy, c¸c yÕu tè trªn b¶ng kª nép sÐc ph¶i khíp ®óng víi sÐc. Sau ®ã chuyÓn sang bé phËn liªn ng©n hµng. - SÐc b¶o chi: * B¶o chi sÐc: Khi kh¸ch hµng cã nhu cÇu b¶o chi sÐc: Kh¸ch hµng lËp 3 liªn giÊy ®Ò nghÞ b¶o chi sÐc, sau khi kiÓm tra kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” Cã TK “SÐc b¶o chi” * Thanh to¸n sÐc b¶o chi: Kh¸ch hµng lËp 3 liªn b¶ng kª nép kÌm víi sÐc, kÕ to¸n kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p, hîp lÖ, chó ý thêi h¹n thanh to¸n sÐc kh«ng qu¸ 15 ngµy, c¸c yÕu tè trªn b¶ng kª nép sÐc ph¶i khíp ®óng víi sÐc. Sau ®ã chuyÓn sang bé phËn liªn ng©n hµng nÕu sÐc do ng©n hµng kh¸c ph¸t hµnh). NÕu lµ sÐc do VIB b¶o chi th× khi nhËn ®îc sÐc vÒ, kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK “SÐc b¶o chi” Cã TK “Thanh to¸n bï trõ” “TiÒn göi kh¸ch hµng” - nÕu cïng cã TK t¹i VIB B- TiÒn vay: I.TÝn dông: 1. Gi¶i ng©n: 7
 8. - NhËn ®îc hîp ®ång vµ khÕ íc cña phßng tÝn dông chuyÓn sang, kÕ to¸n kiÓm tra ®ñ dÊu (dÊu ®¬n vÞ vay tiÒn vµ ng©n hµng), ch÷ ký cña ngêi vay tiÒn, CBTD, tr ëng phßng tÝn dông, gi¸m ®èc. - C¨n cø vµo hîp ®ång cÇm cè tµi s¶n, nhËp ngo¹i b¶ng tµi s¶n thÕ chÊp. KÕ to¸n h¹ch to¸n: NhËp TK “Tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè” PhiÕu nhËp ngo¹i b¶ng in 3 liªn: Liªn 1 lu kÕ to¸n, liªn 2 lu t¹i Phßng tÝn dông, liªn 3 lu t¹i Phßng kho quÜ. - KiÓm tra c¸c yÕu tè trªn giÊy lÜnh tiÒn, UNC ®èi chiÕu víi hîp ®ång, nÕu ®óng h¹ch to¸n: Nî TK “TiÒn vay cña kh¸ch hµng” Cã TK “TiÒn mÆt t¹i quü” “Thanh to¸n bï trõ” “TiÒn göi t¹i ng©n hµng kh¸c” “ChuyÓn tiÒn ®i ph¶i tr¶” ... Chó ý: Ph¶i nhËp tµi s¶n tr íc míi gi¶i ng©n trõ tr êng hîp tÝn chÊp, nÕu cha nhËp ph¶i cã gi¶i tr×nh ®· ®îc duyÖt. 2. Thu nî: a. Thu l·i: - Trong tr êng hîp kh¸ch hµng tr¶ mét phÇn nî gèc th× phßng tÝn dông tÝnh thu l·i ®Õn ngµy tr¶ nî, h¹ch to¸n: * Nî TK “ L·i cho vay dù thu” Cã TK “ Thu l·i cho vay” * Nî TK “TiÒn mÆt t¹i quü ®· kiÓm ®Õm” Nî TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” 8
 9. Cã TK “ L·i cho vay dù thu” - C¸c tr êng hîp kh¸c thu l·i tõ ngµy 26 th¸ng tr íc ®Õn 25 th¸ng nµy, c¨n cø vµo b¶n kª tÝnh l·i cña phßng tÝn dông, h¹ch to¸n: Nî TK “ L·i cho vay dù thu” Cã TK “ Thu l·i cho vay” Khi kh¸ch hµng tr¶ l·i, h¹ch to¸n: + NÕu lµ VND: Nî TK “TiÒn mÆt t¹i quü ®· kiÓm ®Õm” Nî TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” Cã TK “ L·i cho vay dù thu” + NÕu lµ USD: @Nî TK “Ngo¹i tÖ mua b¸n kinh doanh” Nî TK “ L·i cho vay dù thu” @ Nî TK “TiÒn mÆt t¹i quü ®· kiÓm ®Õm” Nî TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” Cã TK “ Thanh to¸n mua b¸n ngo¹i tÖ” Chó ý: NÕu lµ nh÷ng kho¶n vay qu¸ h¹n kh«ng nhËp l·i cho vay dù thu, c¨n cø vµo b¶ng kª tÝnh l·i cña phßng tÝn dông kÕ to¸n h¹ch to¸n : NhËp ngo¹i b¶ng TK “ L·i cho vay cha thu” Khi thu ®îc l·i, h¹ch to¸n: XuÊt ngo¹i b¶ng TK “ L·i cho vay cha thu” §ång thêi h¹ch to¸n t ¬ng tù nh trªn. L u ý: Khi nhËp l·i dù thu, theo dâi kh¸ch hµng nµo sau ba th¸ng kh«ng thu ®îc l·i th× h¹ch to¸n tho¸i thu l·i: Nî TK “ Thu l·i cho vay” Cã TK “ L·i cho vay dù thu” NhËp ngo¹i b¶ng TK “ L·i cho vay cha thu” 9
 10. b. Thu gèc: Khi nhËn ®îc chøng tõ tr¶ nî cña kh¸ch hµng, kÕ to¸n t¸ch liªn 3 cho phßng tÝn dông nhËp vµo m¸y, liªn 1 lµm chøng tõ gèc, liªn 2 lµm giÊy b¸o cã cho kh¸ch hµng, kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK “TiÒn mÆt t¹i quü” “TiÒn göi kh¸ch hµng” “Thanh to¸n bï trõ” ... Cã TK “TiÒn vay cña kh¸ch hµng” NhËn ®îc ®¬n xin xuÊt tµi s¶n thÕ chÊp cña kh¸ch hµng, phßng tÝn dông lµm lÖnh xuÊt kho, nhËp vµo m¸y vµ chuyÓn sang kÕ to¸n h¹ch to¸n ngo¹i b¶ng: XuÊt “Tµi s¶n thÕ chÊp cña kh¸ch hµng” Trong tr êng hîp kh¸ch hµng mua ngo¹i tÖ ®Ó tr¶ nî ng©n hµng, th× c¨n cø ®¬n xin mua ngo¹i tÖ cña kh¸ch hµng, kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK “TiÒn göi cña kh¸ch hµng - VND” “TiÒn mÆt t¹i quü” ... Cã TK “Thanh to¸n mua b¸n ngo¹i tÖ” Phßng tÝn dông nhËp vµo m¸y, kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK “Mua b¸n ngo¹i tÖ kinh doanh” Cã TK “TiÒn vay cña kh¸ch hµng - ngo¹i tÖ” Thu phÝ dÞch vô b¸n ngo¹i tÖ: Nî TK “TiÒn göi cña kh¸ch hµng - VND” “TiÒn mÆt t¹i quü” ... Cã TK “Thu dÞch vô kinh doanh ngo¹i tÖ” Cã TK “VAT ®Çu ra” 10
 11. 3. Gia h¹n nî : Khi nhËn ®îc c«ng v¨n ®ång ý gia h¹n nî cña TG§ hoÆc cña ngêi ®îc uû quyÒn cña TG§ kÕ to¸n theo dâi mãn vay ®îc gia h¹n nî. 4. ChuyÓn nî qu¸ h¹n: - Sau ngµy ®Õn h¹n 1 ngµy, nÕu kh¸ch hµng kh«ng tr¶ nî hoÆc kh«ng cã ®¬n xin gia h¹n th× phßng tÝn dông tù ®éng chuyÓn sang nî qu¸ h¹n, kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK “Nî qu¸ h¹n díi 180 ngµy cña kh¸ch hµng” Cã TK “TiÒn vay cña kh¸ch hµng” - NÕu qu¸ h¹n 181 ngµy (cã kh¶ n¨ng thu håi), phßng tÝn dông chuyÓn nî qu¸ h¹n trªn 180 ngµy, cßn cã kh¶ n¨ng thu håi, kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK “Nî qu¸ h¹n tõ 181 ngµy ®Õn 360 ngµy cña kh¸ch hµng” Cã TK “Nî qu¸ h¹n díi 180 ngµy cña kh¸ch hµng” - NÕu qu¸ h¹n 360 ngµy (cã kh¶ n¨ng thu håi), phßng tÝn dông chuyÓn sang nî khã ®ßi, kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK “Nî khã ®ßi” Cã TK “Nî qu¸ h¹n tõ 181 ngµy ®Õn 360 ngµy cña kh¸ch hµng” Chó ý: NÕu cã ®¬n xin gia h¹n th× sau khi ®îc duyÖt, phßng tÝn dông nhËp vµo m¸y vµ chuyÓn cho kÕ to¸n 1 b¶n ®Ó l u cïng khÕ íc. II- B¶o l·nh: 1. B¶o l·nh: C¨n cø ®¬n xin b¶o l·nh vµ hîp ®ång b¶o l·nh, kÕ to¸n: - Thu phÝ: Nî TK “TiÒn göi cña kh¸ch hµng” “TiÒn mÆt t¹i quü” ... Cã TK “Thu phÝ b¶o l·nh” 11
 12. - Ký quü (nÕu cã): Nî TK “TiÒn göi cña kh¸ch hµng” “TiÒn mÆt t¹i quü” ... Cã TK “Ký quü ®Ó b¶o l·nh” - NhËp ngo¹i b¶ng: NhËp TK “B¶o l·nh thanh to¸n” (tuú theo tõng lo¹i b¶o l·nh ®Ó chän tµi kho¶n thÝch hîp 2. Thanh to¸n H§ b¶o l·nh: - Thanh to¸n tiÒn ký quü (nÕu cã): Nî TK “Ký quü ®Ó b¶o l·nh” Cã TK “TiÒn göi cña kh¸ch hµng” “TiÒn mÆt t¹i quü” ... - Tr¶ l·i tiÒn göi ký quü (nÕu cã): Nî TK “Tr¶ l·i tiÒn göi” Cã TK “TiÒn göi kh¸ch hµng”... - XuÊt ngo¹i b¶ng: XuÊt TK “B¶o l·nh thanh to¸n” II I- Cho vay cÇm ®å: 1. Gi¶i ng©n: - NhËn ®îc hîp ®ång cho vay cÇm ®å phßng tÝn dông chuyÓn sang, kÕ to¸n kiÓm tra ®ñ dÊu (dÊu ®¬n vÞ vay tiÒn vµ ng©n hµng), Sè CMTND ngêi nhËn tiÒn, c¸c yÕu tè ghi trªn H§, ch÷ ký cña ngêi vay tiÒn, CBTD, tr ëng phßng tÝn dông, gi¸m ®èc. - C¨n cø vµo hîp ®ång cÇm cè tµi s¶n, nhËp ngo¹i b¶ng tµi s¶n thÕ chÊp. KÕ to¸n h¹ch to¸n: NhËp TK “Tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè” 12
 13. PhiÕu nhËp ngo¹i b¶ng in 3 liªn: Liªn 1 lu kÕ to¸n, liªn 2 lu t¹i Phßng tÝn dông, liªn 3 lu t¹i Phßng kho quÜ. - KiÓm tra c¸c yÕu tè trªn giÊy lÜnh tiÒn, UNC ®èi chiÕu víi hîp ®ång, nÕu ®óng h¹ch to¸n: Nî TK “TiÒn vay cña kh¸ch hµng” Cã TK “TiÒn mÆt t¹i quü” “Thanh to¸n bï trõ” “TiÒn göi t¹i ng©n hµng kh¸c” “ChuyÓn tiÒn ®i ph¶i tr¶” ... Chó ý: Ph¶i nhËp tµi s¶n tr íc míi gi¶i ng©n trõ tr êng hîp tÝn chÊp, nÕu cha nhËp ph¶i cã gi¶i tr×nh ®· ®îc duyÖt. 2. Thu nî: a a. Thu l·i: Phßng tÝn dông tÝnh vµ in phiÕu tÝnh l·i, sau khi quÜ thu ®ñ tiÒn chuyÓn sang kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK “TiÒn mÆt t¹i quü ®· kiÓm ®Õm” Nî TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” Cã TK “Thu l·i cho vay cÇm ®å” b. Thu gèc: Khi nhËn ®îc chøng tõ tr¶ nî cña kh¸ch hµng, kÕ to¸n t¸ch liªn 3 cho phßng tÝn dông nhËp vµo m¸y, liªn 1 lµm chøng tõ gèc, liªn 2 lµm giÊy b¸o cã cho kh¸ch hµng, kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK “TiÒn mÆt t¹i quü” “TiÒn göi kh¸ch hµng” “Thanh to¸n bï trõ” ... Cã TK “Cho vay cÇm ®å” 13
 14. NhËn ®îc ®¬n xin xuÊt tµi s¶n thÕ chÊp cña kh¸ch hµng, phßng tÝn dông lµm lÖnh xuÊt kho, nhËp vµo m¸y vµ chuyÓn sang kÕ to¸n h¹ch to¸n ngo¹i b¶ng: XuÊt “Tµi s¶n thÕ chÊp cña kh¸ch hµng” Chó ý: C¸c tr êng hîp gia h¹n nî, chuyÓn nî qua h¹n t ¬ng tù nh phÇn tÝn dông. C- Mua b¸n ngo¹i tÖ vµ Thanh to¸n quèc tÕ: I. Mua b¸n ngo¹i tÖ: 1. Mua ngo¹i tÖ: VIB mua ngo¹i tÖ trong tr êng hîp sau: - Khi kh¸ch hµng b¸n ngo¹i tÖ b»ng tiÒn mÆt : + Nî TK “TiÒn mÆt ngo¹i tÖ ” Cã TK “Ngo¹i tÖ mua b¸n KD” + Nî TK “Thanh to¸n mua b¸n ngo¹i tÖ kinh doanh” Cã TK “TiÒn mÆt t¹i quÜ” - Khi kh¸ch hµng yªu cÇu trÝch tõ tµi kho¶n ngo¹i tÖ cña kh¸ch hµng, kÕ to¸n kiÓm tra c¸c yÕu tè trªn lÖnh chi ngo¹i tÖ, khíp ®óng, h¹ch to¸n: + Nî TK “TiÒn göi cña kh¸ch hµng ” Cã TK “Ngo¹i tÖ mua b¸n KD” + Nî TK “Thanh to¸n mua b¸n ngo¹i tÖ kinh doanh” Cã TK “TiÒn mÆt t¹i quÜ” - Khi c«ng ty cã tiÒn ngo¹i tÖ chuyÓn vÒ, h¹ch to¸n: + Nî TK “TiÒn göi t¹i VCB ” Nî TK “TiÒn göi t¹i Citi Bank N.Y ” Cã TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” Sau ®ã VIB kÕt hèi 50% trÞ gi¸ sè tiÒn vÒ, h¹ch to¸n: + Nî TK “TiÒn göi kh¸ch hµng ngo¹i tÖ” Cã TK “Ngo¹i tÖ mua b¸n kinh doanh” 14
 15. + Nî TK “Thanh to¸n mua b¸n ngo¹i tÖ kinh doanh” Cã TK “TiÒn göi kh¸ch hµng VND” 2. B¸n ngo¹i tÖ: - B¸n ngo¹i tÖ tr¶ nî: - B¸n ngo¹i tÖ ký quÜ më LC, thanh to¸n LC, chuyÓn tiÒn. ( Trong phÇn nµy sÏ ®îc m« t¶ cô thÓ trong phÇn tÝn dông vµ thanh to¸n quèc tÕ.) II. Thanh to¸n quèc tÕ: 1. Th tÝn dông: 1.1 Më LC: a. Thu phÝ: C¨n cø vµo phiÕu thu phÝ mµ phßng Thanh to¸n Quèc tÕ chuyÓn sang, kÕ to¸n h¹ch to¸n: Thu phÝ më LC : Nî TK “TiÒn göi cña kh¸ch hµng” Cã TK “Thu phÝ TTQT” PhÝ x TØ gi¸ b¸n Cã TK “VAT ®Çu ra” (nÕu thu b»ng VND) Thu ®iÖn phÝ më LC Nî TK “TiÒn göi cña kh¸ch hµng” phÝ x TØ gi¸ §iÖn (nÕu thu b»ng Cã TK “§iÖn phÝ TTQT chê tr¶” VND) b. Ký quü (nÕu cã): - Ký quü b»ng VND: C¨n cø vµo ®¬n xin më LC cña kh¸ch hµng mµ phßng TTQT chuyÓn sang, kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK “TiÒn göi cña kh¸ch hµng” “TiÒn mÆt t¹i quü” ... Cã TK “Ký quü më LC VND” 15
 16. - Ký quü b»ng ngo¹i tÖ: B¸n ngo¹i tÖ cho kh¸ch hµng ®Ó ký quü më LC: C¨n cø ®¬n xin mua ngo¹i tÖ cña kh¸ch hµng, kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK “TiÒn göi cña kh¸ch hµng” “TiÒn mÆt t¹i quü” ... Cã TK “Thanh to¸n mua b¸n ngo¹i tÖ” ®ång thêi h¹ch to¸n: Nî TK “Ngo¹i tÖ mua b¸n KD” Cã TK “TiÒn ký göi ®Ó më LC ngo¹i tÖ” c. NhËp ngo¹i b¶ng: NhËp TK “Cam kÕt trong nghiÖp vô LC ” 1.2 Thanh to¸n LC : C¨n cø ®iÖn chuyÓn tiÒn cña Phßng TTQT vµ ®¬n xin mua ngo¹i tÖ cña kh¸ch hµng (nÕu cã), kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK “TiÒn göi cña kh¸ch hµng - ngo¹i tÖ” “Ngo¹i tÖ mua b¸n KD” - nÕu kh¸ch hµng mua ngo¹i tÖ “TiÒn ký göi ®Ó më LC ngo¹i tÖ” Cã TK “TiÒn göi thanh to¸n t¹i NH níc ngoµi” §ång thêi h¹ch to¸n (nÕu kh¸ch hµng mua ngo¹i tÖ): Nî TK “TiÒn göi cña kh¸ch hµng” “TiÒn mÆt t¹i quü” ... Cã TK “Thanh to¸n mua b¸n ngo¹i tÖ” XuÊt ngo¹i b¶ng: XuÊt TK “Cam kÕt trong nghiÖp vô LC ” 16
 17. 1.3 Söa ®æi LC: - Thu phÝ: T¬ng tù thu phÝ më LC - NÕu thay ®æi sè tiÒn ký quü th× h¹ch to¸n phÇn chªnh lÖch t ¬ng tù phÇn ký quü. - Ngo¹i b¶ng: XuÊt hoÆc nhËp sè tiÒn thay ®æi 2. ChuyÓn tiÒn ®i níc ngoµi: 2.1 Thu phÝ: Thu phÝ chuyÓn tiÒn : Nî TK “TiÒn göi cña kh¸ch hµng” Cã TK “Thu phÝ TTQT” PhÝ x TØ gi¸ b¸n Cã TK “VAT ®Çu ra” (nÕu thu b»ng VND) Thu ®iÖn phÝ chuyÓn tiÒn: Nî TK “TiÒn göi cña kh¸ch hµng” §iÖn phÝ x TØ gi¸ ( nÕu thu b»ng VND) Cã TK “§iÖn phÝ TTQT chê tr¶” 2.2 ChuyÓn tiÒn: C¨n cø ®iÖn chuyÓn tiÒn cña Phßng TTQT vµ ®¬n xin mua ngo¹i tÖ cña kh¸ch hµng (nÕu cã), kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK “TiÒn göi cña kh¸ch hµng - ngo¹i tÖ” “Ngo¹i tÖ mua b¸n KD” - nÕu kh¸ch hµng mua ngo¹i tÖ Cã TK “TiÒn göi thanh to¸n t¹i NH níc ngoµi” §ång thêi h¹ch to¸n (nÕu kh¸ch hµng mua ngo¹i tÖ): Nî TK “TiÒn göi cña kh¸ch hµng - VND” “TiÒn mÆt t¹i quü” ... Cã TK “Thanh to¸n mua b¸n ngo¹i tÖ” 17
 18. C¸c c«ng viÖc kh¸c: 1. Më tµi kho¶n: - KiÓm tra c¸c yÕu tè trong giÊy ®¨ng ký më tµi kho¶n (tªn tµi kho¶n, chñ tµi kho¶n, mÉu dÊu, ch÷ ký...) - C¸c giÊy tê liªn quan ph¶i ®óng, ®ñ theo qui ®Þnh vÒ viÖc më tµi kho¶n. - Sau khi kiÓm tra xong chuyÓn cho KÕ to¸n tr ëng. 2. §ãng tµi kho¶n: Khi nhËn ®îc ®¬n xin ®ãng tµi kho¶n, kÕ to¸n thanh to¸n toµn bé sè d trªn tµi kho¶n cho kh¸ch hµng vµ ®ãng tµi kho¶n. 3. B¸n sÐc: - Yªu cÇu kh¸ch hµng viÕt giÊy ®Ò nghÞ cÊp sÐc, kiÓm tra chøng minh th cña ngêi mua sÐc, ch÷ ký chñ tµi kho¶n, dÊu (nÕu cã). Mçi ®¬n vÞ, c¸ nh©n chØ ®îc mua tèi ®a 3 quyÓn. - Vµo sæ theo dâi mua sÐc, yªu cÇu ngêi mua ký vµo sæ. - §ãng sè tµi kho¶n trªn tÊt c¶ c¸c tê sÐc b¸n cho kh¸ch hµng - H¹ch to¸n: Nî TK TiÒn göi kh¸ch hµng TiÒn mÆt t¹i quü Cã TK T¹m øng tiÒn b¸n sÐc Thu kh¸c VAT ®Çu ra 4. B¸n Ên chØ kh¸c: (Uû nhiÖm chi, b¶ng kª nép sÐc, giÊy nép tiÒn,...) - Vµo sæ theo dâi mua Ên chØ, yªu cÇu kh¸ch hµng ký nhËn - H¹ch to¸n: Nî TK TiÒn göi kh¸ch hµng 18
 19. TiÒn mÆt t¹i quü Cã TK T¹m øng tiÒn b¸n Ên chØ (nÕu cã) Thu kh¸c VAT ®Çu ra 5. Tr¶ l·i tiÒn göi: - Ngµy 26 tr¶ l·i c¸c tµi kho¶n tiÒn göi kh«ng kú h¹n tõ 26 th¸ng tr íc ®Õn 25 th¸ng nµy, h¹ch to¸n: Nî TK “Tr¶ l·i tiÒn göi” Cã TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” - Tr¶ l·i tµi kho¶n tiÒn göi cã kú h¹n ®Õn h¹n. 6. ChÊm sæ h¹ch to¸n chi tiÕt: - S¾p xÕp giÊy b¸o nî, b¸o cã theo sè thø tù tµi kho¶n - Sæ phô mçi tµi kho¶n ®îc in 2 liªn: 1 liªn lu theo sè thø tù thµnh phÇn kinh tÕ vµ sè thø tù tµi kho¶n; 1 liªn chÊm víi c¸c giÊy b¸o nî, b¸o cã, ký, ®ãng dÊu ®Ó tr¶ kh¸ch hµng. 7. H¹ch to¸n ®iÒu chØnh: Sau khi chÊm sæ h¹ch to¸n chi tiÕt nÕu ph¸t hiÖn h¹ch to¸n sai ph¶i h¹ch to¸n ®iÒu chØnh kÞp thêi, thiÕu th× h¹ch to¸n bæ sung. VÝ dô: - Kh¸ch hµng nép tiÒn vµo TK tiÒn göi nhng h¹ch to¸n sai TK, ®iÒu chØnh: Cã (®á) TK “TiÒn göi kh¸ch hµng”- Sai Cã (®en) TK “TiÒn göi kh¸ch hµng”- §óng - Kh¸ch hµng nép tiÒn tr¶ nî nhng h¹ch to¸n vµo TK tiÒn göi, ®iÒu chØnh: Cã (®á) TK “TiÒn göi kh¸ch hµng” Cã (®en) TK “TiÒn vay kh¸ch hµng” 19
 20. - TrÝch Tµi kho¶n tiÒn göi kh¸ch hµng A mua ngo¹i tÖ tr¶ nî cho kh¸ch hµng B, ®iÒu chØnh: Nî (®á) TK “TiÒn göi kh¸ch hµng”- Sai Nî (®en) TK “TiÒn göi kh¸ch hµng”- §óng .... 8. Cuèi ngµy: - In liÖt kª (néi b¶ng, ngo¹i b¶ng), chÊm c¸c chøng tõ ph¸t sinh trong ngµy theo thø tù cña liÖt kª, kiÓm tra l¹i c¸c yÕu tè trªn chøng tõ, nÕu thiÕu cÇn bæ sung ngay, chÊm liÖt kª xong chuyÓn cho kÕ to¸n tæng hîp. - In c©n ®èi ngo¹i b¶ng cÊp III nguyªn tÖ, kiÓm tra vµ ®èi chiÕu víi c©n ®èi ngµy h«m tr íc sè d ®Çu - cuèi. - §èi chiÕu phÇn tÝn dông, cÇm ®å víi kÕ to¸n néi b¶ng vµ ngo¹i b¶ng. - §èi chiÕu phÇn TTQT víi kÕ to¸n néi b¶ng vµ ngo¹i b¶ng. 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2