Kết nối dữ liệu từ SQL 2005 sang Visual Basic 2005

Chia sẻ: Nguyenhoang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
590
lượt xem
199
download

Kết nối dữ liệu từ SQL 2005 sang Visual Basic 2005

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click Dim conn As New OleDb.OleDbConnection("Provider=SQLNCLI;Server=.\SQLEXPRESS;Database=TênData; Uid=sa; Pwd=MậtKhau;") conn.Open() Dim cmd As New OleDb.OleDbCommand("CREATE TABLE persons ( " & _ "AutoId int identity ," &

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kết nối dữ liệu từ SQL 2005 sang Visual Basic 2005

  1. Kết nối dữ liệu từ SQL 2005 sang Visual Basic 2005 Nguồn : forum.t3h.vn Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click Dim conn As New OleDb.OleDbConnection("Provider=SQLNCLI;Server=.\SQLEXP RESS;Database=TênData; Uid=sa; Pwd=MậtKhau;") conn.Open() Dim cmd As New OleDb.OleDbCommand("CREATE TABLE persons ( " & _ "AutoId int identity ," & _ "Id int NOT NULL," & _ "Name NVarchar(50)," & _ "BirthDate datetime," & _ "IdCountry int," & _ "CONSTRAINT [pk_AutoId] PRIMARY KEY (AutoId)) ", conn) Try cmd.ExecuteNonQuery() Catch ex As OleDb.OleDbException MessageBox.Show(ex.Message, "OleDbException") Catch ex As Exception MessageBox.Show(ex.Message, "GeneralException") End Try conn.Close() End Sub
Đồng bộ tài khoản