Kết nối dữ liệu từ sql 2005

Xem 1-5 trên 5 kết quả Kết nối dữ liệu từ sql 2005
 • Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click Dim conn As New OleDb.OleDbConnection("Provider=SQLNCLI;Server=.\SQLEXPRESS;Database=TênData; Uid=sa; Pwd=MậtKhau;") conn.Open() Dim cmd As New OleDb.OleDbCommand("CREATE TABLE persons ( " & _ "AutoId int identity ," &

  pdf1p hoangnhan123 12-10-2009 587 199   Download

 • Xây dựng và sử dụng thủ tục lưu trữ SQL/PL với Visual Studio 2005 Hỏi: Cách tạo thủ tục lưu trữ sử dụng trình thiết kế SQL/PL Stored Procedure và áp dụng chúng trong một ứng dụng WinForm đơn giản làm thế nào? Đáp: Để thực hiện được các bước sau trong bài này, trước hết bạn phải tạo một cơ sở dữ liệu SAMPLE (mẫu) bằng cách nhập lệnh db2sampl từ cửa sổ lệnh Command Promp của hệ điều hành.

  pdf17p thachcotran 04-02-2010 359 225   Download

 • • Vai trò Server: Sử dụng trang này, bạn có thể liên kết này người dùng cơ sở dữ liệu mới với một tập hợp các hồ sơ bảo mật được xác định trước. • Người dùng Bản đồ: Đây là nơi bạn kết hợp một cơ sở dữ liệu người dùng từ Windows Với một hệ điều hành. • Bảo vệ: Đây là nơi bạn có thể bảo mật cao cụ thể thiết lập các tiêu chí. • Tình trạng:

  pdf42p kimku16 10-10-2011 31 8   Download

 • Ở bài này, chúng ta sẽ xem xét cách tạo thủ tục lưu trữ sử dụng trình thiết kế SQL/PL Stored Procedure và áp dụng chúng trong một ứng dụng WinForm đơn giản. Chú ý: Để thực hiện được các bước sau trong bài này, trước hết bạn phải tạo một cơ sở dữ liệu SAMPLE (mẫu) bằng cách nhập lệnh db2sampl từ cửa sổ lệnh Command Promp của hệ điều hành. Đồng thời bạn cũng phải thêm một kết nối tới cơ sở dữ liệu này trong bảng ảo Server Explorer.

  pdf18p abcdef_43 03-11-2011 62 14   Download

 • Đối với trường hợp mặc định, bạn chỉ cần nhập vào tên máy, hoặc bạn có thể truy cập vào một ví dụ đặt tên (chẳng hạn như Microsoft từ xa dữ liệu Engine (MSDE) hoặc SQL Server Express dụ) bằng cách gắn thêm tên dụ tên máy ngăn cách bởi một dấu gạch chéo ngược. Hình 1-19 cho thấy một kết nối với các ví dụ mặc định của SQL Server chạy trên một máy từ xa có tên là DELBOY

  pdf31p lovecafe4 18-10-2011 19 4   Download

Đồng bộ tài khoản