intTypePromotion=3

Bài giảng Lập trình trực quan (Ngôn ngữ Visual Basic): Bài 3 - Các thao tác trên RECORDSET

Chia sẻ: Hoa La Hoa | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:8

0
67
lượt xem
4
download

Bài giảng Lập trình trực quan (Ngôn ngữ Visual Basic): Bài 3 - Các thao tác trên RECORDSET

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lập trình trực quan (Ngôn ngữ Visual Basic): Bài 3 - Các thao tác trên RECORDSET giúp học viên hiểu hơn về các thao tác RECORDSET trong lập trình trực quan. Theo dõi nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về các thao tác trên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình trực quan (Ngôn ngữ Visual Basic): Bài 3 - Các thao tác trên RECORDSET

  1. 1, Sử dụng Connection để kết nối CSDL : 1.1, Khai Báo : - Khai báo và cấp vùng nhớ luôn Dim cnn As New ADODB.Connection - Khai báo và cấp khi sử dụng Dim cnn As ADODB.Connection …. Set cnn = New ADODB.Connection 1.2, Thuộc tính ConnectionString : khai báo trình Provider và CSDL VD : Dim cnn As New ADOBD.Connection cnn.ConnectionString = “Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;” & _ “ DataSource = “ & App.Path & “CSDL.MDB”
  2. 1.3, Thuộc tính CursorLocation : quy định con trỏ liên kết dữ liệu sẽ được tạo tại máy chủ hay máy trạm. - adUseClient : [3] dữ liệu được tạo ra tại máy trạm - adUseServer : [2] dữ liệu tạo trên máy chủ 1.4, Hành động Open : nhằm thực hiện việc kết nối ứng dụng với nguồn cơ sở dữ liệu. 1.5, Thuộc tính State : dùng khi kết nối để kiểm tra việc kết nối có thành công hay không. - adStateOpen : [1] kết nối đang mở - adStateClosed : [0] kết nối đang đóng
  3. 2, Mở RECORDSET : .Open [Source], [ActiveConnection], [CursorType], [LockType], [Options] - Source : nội dung truy xuất. ( Table, Query, SQL…) - ActiveConnection : nội dung khai báo ConnectionString hay một Connection đang mở. - CursorType : phân loại RecordSet với các giá trị sau : + adOpenStatic : mẩu tin tạo tại máy con. Không tự động cập nhật + adOpenDynamic : mẩu tin tạo trên máy chủ. Tự động cập nhật. + adOpenKeySet : không tự động cập nhật các mẩu tin bị xoá hay thêm bởi các người dùng đang sử dụng chung RecordSet. Không truy cập được những mẩu tin bị xoá do người dùng khác và các thay đổi do người khác vẫn được hiển thị. + adOpenForewardOnle : chỉ di chuyển bằng MoveNext
  4. 2, Mở RECORDSET : - LockType : xác định cách khoá dữ liệu khi cập nhật mẩu tin + adLockReadOnly : [1] chỉ cho phép đọc (luôn luôn khoá) + adLockOptimistic : [2] chỉ khoá khi cập nhật mẩu tin + adLockBatchOptimistic : [3] giống [2] nhưng cho phép cập nhật đồng thời nhiều mẩu tin. + adLockPessimistic : [4] mẩu tin sẽ khoá ngay khi thực hiện Update hay AddNew. chỉ dùng khi CursorLocation là adUseServer - Options : xác định kiểu của Source, có thể bỏ qua nhưng nếu khai báo thì phải tương ứng kiểu của Source không thì sẽ lỗi. + adCmdTable : khi Source là Table hay Query + adCmdText : khi Source là truy vấn SQL + ađCmStoreProc : khi là Stored Procedure trong SQL SERVER
  5. 2.1, Truy xuất RecordSet : < Tên RecordSet >.Fields(“< tên field >”).Value Hay < Tên RecordSet>! Hay < Tên RecordSet >.Fields(Index) 2.2, Thuộc tính của RecorSet : -RecordCount : tổng số mẩu tin trong RecordSet -AbsolutePosition : vị trí mẩu tin hiện hành -BOF, EOF : vị trí đầu và cuối trong cấu trúc RecordSet
  6. 3, Hiển Thị Dữ Liệu Trong RecordSet : - Các đối tượng hiển thị cơ bản : Label, TextBox, CheckBox, Image, nhóm ActiveX Control (DataList, DataGrid, MSHFlexGrid) - Thuộc tính kết nối : DataSource, DataField. Các ActiveX có thêm : + RowSource : RecordSet cung cấp giá trị liệt kê + ListField : tên Field muốn điều khiển hiển thị + BoundColumn : tên Field cập nhật giá trị (trùng với DataField) 4, Di chuyển bản ghi bằng hành động Move - .Move numRec NumRec : số bản ghi cần nhảy qua (mang giá trị âm và dương) - MoveFirst, MovePrevious, MoveNext, MoveLast
  7. 5, Thêm, Xoá, Cập Nhật/Không Cập Nhật dữ liệu : 5.1, Hành động thêm, xoá, cập nhật mẩu tin : - AddNew : nhập thêm mẩu tin mới - Delete : xoá mẩu tin hiện hành trên RecordSet - Update/CancelUpdate : cập nhật/không cập nhật. Dùng khi LockType là adLockOptimistic hay adLockPessimistic. - UpdateBatch/CancelBatch : cập nhật/không cập nhật các thay đổi trên RecordSet khi LockType là adLockBatchOptimistic. 5.2, Cơ chế cập nhật dữ liệu tự động của RecordSet với LockType : - adLockOptimistic : cập nhật vào nguồn ngay khi thay đổi - adLockBatchOptimistic : chỉ cập nhật vào nguồn khi gọi thực hiện hành động UpdateBatch.
  8. 6, Sự kiện MoveComplete : 6.1, Khai báo Dim WithEvents rst As ADODB.RecordSet Thời điểm phát sinh : khi mẩu tin hiện hành thay đổi 6.2, Sử dụng sự kiện MoveComplete : - Hiển thị vị trí mẩu tin hiện hành qua AbsolutePosition - kiểm soát mờ/ hiện chức năng di chuyển qua lại giữa các mẩu tin - Cho biết tình trạng mẩu tin hiện hành thông qua EditMode + adEditNone : [0] mẩu tin trong trạng thái bình thường + adEditProcess : [1] tình trạng chỉnh sửa chưa cập nhập + adEditAdd : [2] tình trạng thêm mới chưa cập nhật + adEditDelete : [3] tình trạng đánh dấu huỷ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản