intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân - Chi nhánh Hà Nội

Chia sẻ: Thanh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:81

0
164
lượt xem
62
download

Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân - Chi nhánh Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn tập trung làm rõ một số vấn đề cơ bản về tín dụng cá nhân và chất lượng cho vay tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại; phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân - Chi nhánh Hà Nội; đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân - Chi nhánh Hà Nội trong thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân - Chi nhánh Hà Nội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG<br /> TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG<br /> MẠI CỔ PHẦN QUỐC DÂN – CHI NHÁNH HÀ NỘI<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN<br /> <br /> : PHÙNG HƢƠNG LY<br /> <br /> MÃ SINH VIÊN<br /> <br /> : A18018<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> : NGÂN HÀNG<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG<br /> TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG<br /> MẠI CỔ PHẦN QUỐC DÂN – CHI NHÁNH HÀ NỘI<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn : Nguyễn Phƣơng Mai<br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> : Phùng Hƣơng Ly<br /> <br /> Mã sinh viên<br /> <br /> : A18018<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Ngân hang<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Lời đầu tiên cho em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến giáo viên<br /> hƣớng dẫn là cô Nguyễn Phƣơng Mai. Cô đã luôn tận tình giúp đỡ em, chỉ ra cho em<br /> những thiếu sót và giúp em có định hƣớng tốt hơn trong suốt quá trình thực hiện khóa<br /> luận tốt nghiệp này.<br /> Bên cạnh đó, em cũng xin đƣợc cảm ơn các thầy cô giáo trong Khoa Kinh tế và<br /> các khoa khác của Trƣờng Đại học Thăng Long đã giảng dạy và cung cấp cho em<br /> những kiến thức trong từng môn học. Đây là cơ sở để em bám sát và vận dụng trong<br /> quá trình thực hiện khóa luận.<br /> Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) – Chi<br /> nhánh Hà Nội, đặc biệt là Ban lãnh đạo ngân hàng đã tạo điều kiện cho em vào thực<br /> tập và nhiệt tình giúp đỡ em trong thời gian thực tập để em hoàn thành tốt khóa luận<br /> tốt nghiệp này. Đồng thời cảm ơn các cán bộ nhân viên của Ngân hàng TMCP Quốc<br /> Dân – Chi nhánh Hà Nội, đặc biệt là các anh chị làm việc tại Phòng khách hàng Cá<br /> nhân đã nhiệt tình giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho em trong quá trình thực tập<br /> tại chi nhánh.<br /> Trong quá trình thực tập do thời gian có hạn, cùng với trình độ, kiến thức chuyên<br /> môn cũng nhƣ kinh nghiệm thực tế của em còn nhiều hạn chế nên trong nội dung phân<br /> tích, các đánh giá và giải pháp đƣa ra trong khóa luận này còn mang tính chủ quan và<br /> không tránh khỏi thiếu sót. Vì vậy em rất mong nhận đƣợc sự góp ý từ các thầy cô để<br /> khóa luận của em đƣợc hoàn thiện hơn.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ<br /> trợ từ giáo viên hƣớng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của ngƣời<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và đƣợc<br /> trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Hà Nội, ngày 6 tháng 7 năm 2014<br /> Sinh viên<br /> <br /> Phùng Hƣơng Ly<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƢƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA<br /> NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .................................................................................... 1<br /> 1.1.<br /> <br /> Tổng quan về ngân hàng thƣơng mại ...................................... 1<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm ngân hàng thƣơng mại ...................................................... 1<br /> 1.1.2. Các hoạt động chủ yếu của ngân hàng thƣơng mại ............................ 2<br /> 1.1.2.1. Hoạt động huy động vốn .............................................................2<br /> 1.1.2.2. Hoạt động sử dụng vốn ...............................................................3<br /> 1.1.2.3. Hoạt động thanh toán và ngân quỹ ..............................................3<br /> 1.2.<br /> <br /> Tín dụng cá nhân của ngân hàng thƣơng mại ......................... 4<br /> <br /> 1.2.1. Khái niệm tín dụng cá nhân................................................................ 4<br /> 1.2.2. Đặc điểm của tín dụng cá nhân .......................................................... 4<br /> 1.2.3. Nguyên tắc chung và các điều kiện cho vay của tín dụng cá nhân .... 6<br /> 1.2.3.1. Nguyên tắc chung ........................................................................6<br /> 1.2.3.2. Điều kiện vay vốn .......................................................................7<br /> 1.2.4. Phân loại tín dụng cá nhân ................................................................. 7<br /> 1.2.4.1. Căn cứ theo thời hạn tín dụng .....................................................7<br /> 1.2.4.2. Căn cứ vào mức độ tín nhiệm của khách hàng ...........................7<br /> 1.2.4.3. Căn cứ vào mục đích vay ............................................................8<br /> 1.2.4.4. Căn cứ vào phƣơng thức hoàn trả ...............................................8<br /> 1.2.4.5. Căn cứ vào nguồn gốc khoản nợ .................................................8<br /> 1.2.4.6. Căn cứ vào phƣơng thức giải ngân..............................................9<br /> 1.2.4.7. Căn cứ vào hình thái giá trị của tín dụng ....................................9<br /> 1.2.5. Vai trò của tín dụng cá nhân............................................................... 9<br /> 1.2.5.1. Đối với khách hàng .....................................................................9<br /> 1.2.5.2. Đối với ngân hàng thƣơng mại ..................................................10<br /> 1.2.5.3. Đối với nền kinh tế ....................................................................10<br /> 1.2.6. Những rủi ro tiềm ẩn của tín dụng cá nhân ...................................... 11<br /> 1.3. Chất lƣợng hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng thƣơng<br /> mại……………………………………………………………………………...11<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2