intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV cấp nước Quảng Bình

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:93

84
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài "Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV cấp nước Quảng Bình Kế toán doanh thu" tập trung nghiên cứu tổ chức công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV cấp thoát nước Quảng Bình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV cấp nước Quảng Bình

ÑAÏI HOÏC HUEÁ<br /> TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ<br /> KHOA KEÁ TOAÙN – TAØI CHÍNH<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> -----  -----<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP<br /> THÖÏC TRAÏNG KEÁ TOAÙN DOANH THU VAØ XAÙC ÑÒNH<br /> KEÁT QUAÛ KINH DOANH TAÏI COÂNG TY TNHH MTV<br /> <br /> Đ<br /> <br /> CAÁP THOAÙT NÖÔÙC QUAÛNG BÌNH<br /> <br /> Sinh vieân thöïc hieän:<br /> <br /> Giaûng vieân höôùng daãn:<br /> <br /> Leâ Thò Phöông Thaûo<br /> <br /> Th.S Hoaøng Thuøy Döông<br /> <br /> Lôùp: K44B Kieåm toaùn<br /> Nieân khoùa: 2010 - 2014<br /> <br /> Huế 05/2014<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> Trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn liền với những<br /> sự hỗ trợ, giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác.<br /> Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập ở giảng đường đại học đến nay<br /> cũng như trong quá trình thực hiện bài khóa luận tốt nghiệp, em đã nhận được<br /> rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của quý Thầy Cô, gia đình và bạn bè.<br /> Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc nhất<br /> Em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến thầy cô trong trường Đại Học<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> kinh tế Huế, khoa Kế toán – Tài chính trường Đại học kinh tế Huế đã tận<br /> tình giảng dạy, trang bị cho em những kiến thức quý báu đồng thời tạo điều<br /> kiện cho em được thực tập và hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp của mình.<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô ThS. Hoàng Thùy Dương<br /> đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo em trong quá trình thực hiện đề tài.<br /> Em xin chân thành cám ơn Ông Lê Quang Lanh - Giám đốc<br /> Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Quảng Bình, các anh chị phòng<br /> kế toán cũng như tất cả các anh chị cán bộ nhân viên công ty đã tạo điều kiện<br /> quan tâm và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực tập và hoàn thiện đề tài khóa<br /> <br /> Đ<br /> <br /> luận tốt nghiệp của mình.<br /> <br /> Bước đầu tiếp cận với thực tế, do kiến thức của em còn hạn chế và còn<br /> nhiều bỡ ngỡ. Vì vậy, không tránh khỏi những thiếu sót là điều chắc chắn, em<br /> rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của quý Thầy Cô để<br /> hoàn thiện bài khóa luận tốt nghiệp đại học được tốt hơn<br /> Em xin chân thành cảm ơn !<br /> Huế, tháng 05 năm 2014<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Lê Thị Phương Thảo<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC ....................................................................................................................... i<br /> DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT .......................................................................... iv<br /> DANH SÁCH SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU .............................................................................v<br /> PHẦN MỞ ĐẦU .............................................................................................................1<br /> 1.1 Lý do chọn đề tài .......................................................................................................1<br /> 1.2 Mục tiêu của đề tài: ...................................................................................................2<br /> 1.3 Đối tượng nghiên cứu ................................................................................................2<br /> 1.4 Phương pháp nghiên cứu ..........................................................................................2<br /> 1.5 Phạm vi nghiên cứu ...................................................................................................3<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 1.6 Kết cấu đề tài .............................................................................................................4<br /> PHẦN II : NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ...............................................5<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC<br /> ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC<br /> QUẢNG BÌNH ................................................................................................................5<br /> 1.1 Những vấn đề chung về hoạt động kinh doanh .........................................................5<br /> 1.1.1 Khái niệm kết quả hoạt động kinh doanh ...............................................................5<br /> 1.1.2 Nhiệm vụ của kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh ..............................5<br /> 1.1.3 Ý nghĩa của kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh .................................5<br /> 1.1.4 Các chỉ tiêu về kết quả kinh doanh .........................................................................5<br /> 1.2 Kế toán doanh thu. .....................................................................................................6<br /> 1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ..................................................6<br /> 1.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu ..................................................................8<br /> 1.2.2.1 Chiết khấu thương mại ........................................................................................8<br /> 1.2.2.2 Giảm giá hàng bán ...............................................................................................9<br /> 1.2.2.3 Hàng bán bị trả lại ............................................................................................10<br /> 1.3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh ......................................................................11<br /> 1.3.1 Kế toán giá vốn hàng bán .....................................................................................11<br /> 1.3.2 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp..................................12<br /> 1.3.2.1 Kế toán chi phí bán hàng ...................................................................................12<br /> 1.3.2.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp ...............................................................13<br /> 1.3.3 Kế toán hoạt động tài chính ..................................................................................14<br /> 1.3.3.1 Kế toán doanh thu tài chính ...............................................................................14<br /> 1.3.3.2 Kế toán chi phí tài chính ....................................................................................15<br /> i<br /> <br /> 1.3.4 Kế toán hoạt động khác ........................................................................................17<br /> 1.3.4.1 Kế toán thu nhập khác .......................................................................................17<br /> 1.3.4.2 Kế toán chi phí khác ..........................................................................................18<br /> 1.3.5 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ........................................................19<br /> 1.3.6 Kế toán xác đinh kết quả kinh doanh ...................................................................20<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT<br /> QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP THOÁT<br /> NƯỚC QUẢNG BÌNH .................................................................................................22<br /> 2.1 Khái quát về công ty TNHH MTV cấp thoát nước Quảng Bình.............................22<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 2.1.1 Khái quát công ty..................................................................................................22<br /> 2.1.2 Quá trình hoạt động và phát triển .........................................................................22<br /> 2.1.3 Ngành, nghề kinh doanh chính .............................................................................23<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 2.1.4 Nhiệm vụ ..............................................................................................................23<br /> 2.1.5 Phương hướng kinh doanh và những thuận lợi, khó khăn của doanh nghiệp ......24<br /> 2.1.6 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ............................................................................26<br /> 2.1.6.1 Sơ đồ bộ máy quản lý ........................................................................................26<br /> 2.1.6.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận ........................................................28<br /> 2.1.7 Tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp .............................................30<br /> 2.1.7.1 Tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty qua 3 năm 2011- 2013 .................30<br /> 2.1.7.2 Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty qua 3 năm 2011 -2013 ..................33<br /> 2.1.7.3 Tình hình lao động của công ty .........................................................................36<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.1.8 Tổ chức công tác kế toán tại công ty ....................................................................37<br /> 2.1.8.1 Tổ chức bộ máy kế toán ....................................................................................37<br /> 2.1.8.2 Tổ chức vận dụng chế độ kế toán ......................................................................39<br /> 2.2 Thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại<br /> công ty TNHH MTV cấp thoát nước Quảng Bình ........................................................42<br /> 2.2.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh ...........................................................................42<br /> 2.2.1.1 Đặc điểm sản phẩm của công ty ........................................................................42<br /> 2.2.1.2 Phương thức tiêu thụ .........................................................................................43<br /> 2.2.1.3 Phương thức khách hàng thanh toán .................................................................43<br /> 2.2.2 Kế toán doanh thu tại công ty ...............................................................................44<br /> 2.2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ .............................................44<br /> 2.2.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu ..............................................................48<br /> 2.2.3 Kế toán giá vốn hàng bán .....................................................................................49<br /> <br /> ii<br /> <br /> 2.2.4 Kế toán chi phí bán hàng. .....................................................................................54<br /> 2.2.5 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. .................................................................57<br /> 2.2.6 Kế toán hoạt động tài chính ..................................................................................59<br /> 2.2.6.1 Kế toán doanh thu tài chính ...............................................................................59<br /> 2.2.6.2 Kế toán chi phí tài chính ....................................................................................61<br /> 2.2.7 Kế toán hoạt động khác ........................................................................................63<br /> 2.2.8 Kế toán chi phí thuế TNDN..................................................................................63<br /> 2.2.9 Kế toán xác định kết quả kinh doanh. ..................................................................65<br /> 2.2.10 Kế toán lợi nhuận chưa phân phối ......................................................................68<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Chương 3: MÔ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC<br /> ĐỊNH KQKD .................................................................................................................74<br /> 3.1 Đánh giá chung về tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp ...............................74<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 3.1.1 Nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty ...................................................74<br /> 3.1.1.1 Đặc điểm chung. ...............................................................................................74<br /> 3.1.1.2 Ưu điểm công tác kế toán tại công ty TNHH MTV cấp thoát nước Quảng Bình. ......... 75<br /> 3.1.2 Đánh giá ưu điểm kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại<br /> công ty TNHH MTV cấp thoát nước Quảng Bình ........................................................77<br /> 3.2. Nhược điểm và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nói chung và<br /> hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh .......................................79<br /> 3.2.1 Về công tác kế toán tại công ty ............................................................................79<br /> 3.2.2 Về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH<br /> <br /> Đ<br /> <br /> MTV cấp thoát nước Quảng Bình. ................................................................................81<br /> Phần III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ........................................................................84<br /> 3.1 Kết luận....................................................................................................................84<br /> 3.2 Kiến nghị .................................................................................................................85<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................86<br /> <br /> iii<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=84

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2