intTypePromotion=3

Làng nghề và thống kê làng nghề

Chia sẻ: Nhadamne Nhadamne | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
6
lượt xem
0
download

Làng nghề và thống kê làng nghề

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết nhằm góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh trong quá trình nghiên cứu làng nghề thông qua đề cập đến khái niệm làng nghề; thống kê làng nghề; một số kiến nghị về đẩy mạnh thống kê làng nghề.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Làng nghề và thống kê làng nghề

Lµng nghÒ vµ thèng kª Lµng nghÒ<br /> Ph¹m S¬n<br /> ViÖn Khoa häc Thèng kª<br /> Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, khi n−íc ta chóng t«i sÏ tr×nh bµy mét sè vÊn ®Ò cã liªn<br /> chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý kÕ ho¹ch ho¸ tËp quan ®Õn kh¸i niÖm lµng.<br /> trung sang c¬ chÕ thÞ tr−êng ®Þnh h−íng x·<br /> 1. Lμng trong hÖ thèng hμnh chÝnh tr−íc<br /> héi chñ nghÜa, mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng ®−îc<br /> ®©y vμ ngμy nay<br /> kh¬i dËy vµ cã ®ãng gãp tÝch cùc vµo møc<br /> t¨ng tr−ëng cña nÒn kinh tÕ. Trong dßng ch¶y Theo nhiÒu tµi liÖu lÞch sö ®Ó l¹i, hÖ<br /> chung ®ã cã sù ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng thèng hµnh chÝnh cña c¸c triÒu ®¹i phong<br /> ngµnh nghÒ ë khu vùc n«ng th«n, n¬i cã gÇn kiÕn n−íc ta gåm:<br /> 80% d©n sè ®ang sinh sèng. ChÝnh v× sù ph¸t - ChÝnh quyÒn phong kiÕn trung −¬ng,<br /> triÓn nhanh vµ sinh ®éng cña c¸c ngµnh gäi lµ triÒu ®×nh, ®øng ®Çu lµ Vua (chóa) vµ<br /> nghÒ, nªn nhiÒu cÊp chÝnh quyÒn vµ qu¶n lý d−íi vua chóa cã triÒu ®¹i cã tÓ t−íng, cã<br /> cã ®Çu t− nghiªn cøu lµng nghÒ. Tuy nhiªn do triÒu ®¹i kh«ng vµ lôc bé (bé binh, bé lÜnh,<br /> nhiÒu nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ chñ quan bé h×nh, bé hé, bé c«ng vµ bé lÔ)<br /> kh¸c nhau nªn nhiÒu vÊn ®Ò vÒ ph−¬ng ph¸p<br /> luËn ch−a ®−îc thèng nhÊt dÉn ®Õn nguån sè - ChÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng cã tØnh (hoÆc<br /> liÖu m©u thuÉn nhau. Ch¼ng h¹n theo sè liÖu ch©u). §øng ®Çu tØnh lµ quan tuÇn phñ<br /> cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n, - D−íi tØnh cã phñ vµ huyÖn. §øng ®Çu<br /> sè liÖu lµng nghÒ n¨m 2001 nhiÒu gÊp 3-4 lÇn phñ cã quan tri phñ vµ ®øng ®Çu huyÖn cã<br /> sè liÖu cuéc Tæng ®iÒu tra N«ng nghiÖp vµ quan tri huyÖn. Së dÜ d−íi tØnh cã ®Æt ra c¸c<br /> N«ng th«n n¨m 1999 do Tæng côc Thèng kª phñ v× do ®iÒu kiÖn giao th«ng vËn t¶i khã<br /> tiÕn hµnh. §Ó gãp phÇn gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn kh¨n, nªn trong mét tØnh chia ra mét sè phñ,<br /> ®Ò bøc xóc n¶y sinh trong qu¸ tr×nh nghiªn ng−êi ®øng ®Çu huyÖn (tri huyÖn) ë ®Þa<br /> cøu lµng nghÒ, trong bµi viÕt nµy sÏ tËp trung ph−¬ng ®−îc chän gäi lµ tri phñ cã tr¸ch<br /> vµo c¸c néi dung sau: nhiÖm gióp tuÇn phñ, theo dâi vµ gi¸m s¸t<br /> I. Kh¸i niÖm lµng nghÒ mét sè phñ, còng nh− chuyÓn c«ng v¨n giÊy<br /> tê tõ tØnh vÒ huyÖn vµ ng−îc l¹i.<br /> Kh¸i niÖm Lµng nghÒ th−êng ®−îc xuÊt<br /> hiÖn kh¸ nhiÒu trªn s¸ch b¸o ®Þa ph−¬ng vµ - D−íi huyÖn cã c¸c lµng, ®øng ®Çu<br /> trung −¬ng, nh−ng cho ®Õn nay vÉn ch−a cã lµng cã chøc lý tr−ëng lµm chøc n¨ng qu¶n lý<br /> mét ®Þnh nghÜa thèng nhÊt mµ “chÊp nhËn” nhµ n−íc trong lµng (qu¶n lý ®inh, ®iÒn, thu<br /> nh− mét ph¹m trï trong v¨n ho¸. Nªn chóng thuÕ, trËt tù an ninh). §Æc tr−ng cho mçi lµng<br /> ta th−êng gÆp nh÷ng c©u “t×nh lµng, nghÜa ®Òu cã ®×nh lµng, víi mÊy chøc n¨ng sau:<br /> xãm”, “sau luü tre lµng”, hay “trai kh«n chän + Thê cóng thÇn hoµng lµng lµ ng−êi<br /> vî cïng lµng”…Song ®Ó nhËn d¹ng lµng cã c«ng x©y dùng lµng hoÆc ng−êi cã nhiÒu<br /> nh− vËy kh«ng thÓ thèng kª ®−îc. D−íi ®©y c«ng víi n−íc;<br /> <br /> <br /> <br /> Th«ng tin Khoa häc Thèng kª sè 2/2004 - Trang 11<br /> + Trô së hµnh chÝnh cña lµng - §©y lµ Tõ n¨m 1945, khi n−íc ta giµnh ®éc lËp,<br /> n¬i héi häp xem xÐt nh÷ng vÊn ®Ò träng ®¹i theo hiÕn ph¸p 1946, 1959, 1980 vµ ®Æc biÖt<br /> cña lµng. §Æc biÖt ®©y lµ n¬i lµng xem xÐt lµ HiÕn ph¸p 1992 ®· qui ®Þnh râ hÖ thèng<br /> luËn téi nh÷ng ng−êi vi ph¹m lÖ lµng (nhiÒu chÝnh quyÒn 4 cÊp: Trung −¬ng, tØnh, huyÖn,<br /> n¬i gäi lµ h−¬ng −íc hoÆc hiÖn nay gäi x·. D−íi x· tæ chøc thµnh c¸c th«n/ xãm/ b¶n<br /> chung lµ luËt −íc). Tæ chøc héi hÌ ®×nh hoÆc ph−êng vµ “kh¸i niÖm” lµng ®Ó chØ ®Þa<br /> ®¸m,… Tuú thuéc vµo quy m« cña lµng, danh cña mét côm d©n c− gåm nhiÒu th«n/<br /> d−íi lµng cã thÓ chia ra mét sè th«n xãm. xãm/ b¶n hîp thµnh ch¼ng h¹n x· Thµnh<br /> Kinh, Th¹ch Hµ, Hµ TÜnh gåm 4 lµng: Tri lÖ<br /> §Ó gióp cho tri phñ hoÆc tri huyÖn qu¶n<br /> (cã 4 xãm), Tri nang (3 xãm), Th−îng<br /> lý ®éi ngò lý tr−ëng t¹i tõng vïng, cã thµnh<br /> Nguyªn (3 xãm), vµ Chi l−u (4 xãm).<br /> lËp chøc danh ch¸nh tæng vµ nh÷ng lµng<br /> chÞu sù “gi¸m s¸t” cña mét vÞ ch¸nh tæng gäi Tõ nh÷ng ®iÒu ph©n tÝch trªn ®©y cã<br /> lµ Tæng. Nh− vËy, Tæng kh«ng ph¶i lµ mét thÓ rót ra mét kÕt luËn kh¸i niÖm “lµng” lµ<br /> ®¬n vÞ hµnh chÝnh mµ chØ lµ mét cÊp trung mét ph¹m trï lÞch sö vµ v¨n ho¸ cã sù thay<br /> gian “thõa ph¸i viªn toµn quyÒn cña chi phñ” ®æi tõ thêi ®¹i nµy sang thêi ®¹i kh¸c. Do<br /> vËy khi thèng kª cã liªn quan ®Õn kh¸i niÖm<br /> Theo cuèn ViÖt Nam sö l−îc cña häc<br /> “lµng” ph¶i hÕt søc chó ý nÕu kh«ng sÏ g©y<br /> gi¶ TrÇn Träng Kim do NXB §µ N½ng Ên<br /> ra sù tranh luËn vÒ sè liÖu.<br /> hµnh n¨m 2001, trang 195 cã ghi “Trong<br /> thêi kú Minh thuéc (1418-1427) phÐp hé 2. NghÒ<br /> thiÕp vµ hoµng s¸ch nh− sau: “ViÖc ®iÒu hé<br /> Cïng víi trång trät vµ ch¨n nu«i, hÇu<br /> ë An Nam bÊy giê ph¶i theo nh− lÖ bªn<br /> hÕt d©n c− sèng ë vïng n«ng th«n ®Òu cã<br /> tµu,... viÖc cai trÞ trong n−íc th× chia ra lµm<br /> ho¹t ®éng thªm mét sè nghÒ thñ c«ng víi<br /> lý vµ gi¸p. ë chç thµnh phè gäi lµ ph−êng, ë<br /> môc ®Ých ban ®Çu s¶n xuÊt ra mét sè hµng<br /> chung quang thµnh phè gäi lµ t−¬ng, ë nhµ<br /> gia dông phôc vô cho nhu cÇu s¶n xuÊt vµ<br /> quª gäi lµ lý. Lý l¹i chia ra gi¸p.<br /> ®êi sèng cña hé gia ®×nh mang tÝnh chÊt tù<br /> Cø 110 hé lµm mét lý vµ 10 hé lµm mét cung tù cÊp trªn c¬ së sö dông nguån<br /> gi¸p, lý cã lý tr−ëng, gi¸p cã gi¸p thñ,... nguyªn liÖu s½n cã. Nh−ng qua mét qu¸ tr×nh<br /> dµi ph¸t triÓn do cã sù kh¸c nhau vÒ tay<br /> “.... mét lý, mét ph−êng hay mét t−¬ng<br /> nghÒ vµ kinh nghiÖm tÝch luü ®−îc ë tõng ®Þa<br /> cã mét cuèn s¸ch ®Ó biªn tÊt c¶ sè ®inh vµ<br /> ph−¬ng nhÊt ®Þnh ®· cã sù chuyªn m«n ho¸<br /> ®iÒn vµo ®©y,... khi nµo cuèn sæ Êy xong råi,<br /> vµ c¸c s¶n phÈm lµm ra b¾t ®Çu ®−a ra thÞ<br /> th× biªn ra 4 b¶n, mét cã b×a, cho nªn gäi lµ<br /> tr−êng trao ®æi nh− nh÷ng lo¹i hµng ho¸. §ã<br /> hoµng s¸ch ®Ó göi vÒ bé Hé.<br /> lµ qu¸ tr×nh chuyªn m«n ho¸ l©u ®êi vµ c¸c<br /> PhÐp hé thiÕp vµ hoµng s¸ch ®−îc s¶n phÈm cña ®Þa ph−¬ng ®ã kh«ng nh÷ng<br /> tr×nh bµy trªn ®−îc tån t¹i ë n−íc ta cho ®Õn bÒn ®Ñp mµ cã gi¸ thµnh rÎ nªn ®−îc x· héi<br /> cuèi thÕ kû XIX. chÊp nhËn. Ch¼ng h¹n quª lôa Hµ T©y cã<br /> Sau khi thùc d©n Ph¸p x©m l−îc n−íc lµng lôa V¹n Phóc næi tiÕng c¶ trong vµ<br /> ta, bé m¸y chÝnh quyÒn vÉn duy tr× nh− d−íi ngoµi n−íc, hoÆc nghÒ rÌn ë §a Sü…vµ Hµ<br /> chÕ ®é phong kiÕn. T©y n¬i cã nhiÒu lµng nghÒ næi tiÕng nªn<br /> <br /> <br /> Trang 12 - Th«ng tin Khoa häc Thèng kª sè 2/2004<br /> ®−îc thiªn h¹ ®Æt tªn lµ “®Êt cña tr¨m nghÒ”. L©m nghiÖp vµ thuû s¶n cã qui ®Þnh trong<br /> Kh«ng riªng Hµ T©y mµ hÇu hÕt c¸c ®Þa ph−¬ng ¸n Tæng ®iÒu tra N«ng nghiÖp n¨m<br /> ph−¬ng trªn c¶ n−íc ë lµng quª nµo ngoµi 2001 vµ uû ban ND tØnh Hµ T©y còng cã ban<br /> s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®Òu cã lµm thªm mét hµnh qui ®Þnh t¹m thêi vÒ lµng nghÒ theo 4<br /> vµi nghÒ phô. Song vÊn ®Ò quan t©m ë ®©y tiªu chÝ. Theo T«i ®©y lµ vÊn ®Ò cÇn cã sù<br /> lµ nh÷ng ho¹t ®éng ngµnh nghÒ nµo ®−îc nghiªn cøu trao ®æi vµ t×m hiÓu râ h¬n.<br /> gäi lµ nghÒ. Theo quan ®iÓm chung, c¸c ho¹t<br /> II. Thèng kª lµng nghÒ<br /> ®éng s¶n xuÊt tiÓu thñ c«ng nghiÖp ë ®Þa<br /> ph−¬ng nµo ®ã ®−îc gäi lµ nghÒ khi nµo ph¶i Thèng kª lµng nghÒ ë n−íc ta lµ vÊn<br /> t¹o ra ®−îc mét khèi l−îng s¶n phÈm chiÕm ®Ò ®ang ®−îc nhiÒu ngµnh quan t©m vµ mét<br /> lÜnh thÞ tr−êng th−êng xuyªn vµ nh÷ng ng−êi sè ®Þa ph−¬ng ®· tiÕn hµnh ®iÒu tra thu thËp<br /> s¶n xuÊt, hoÆc hé s¶n xuÊt ®ã lÊy nghÒ ®ang sè liÖu. Nh−ng do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸ch<br /> hµnh lµm nguån thu chñ yÕu th× míi ®−îc quan vµ chñ quan kh¸c nhau, nhÊt lµ mét sè<br /> xem lµ cã nghÒ nh− cha «ng th−êng nãi “nhÊt vÊn ®Ò ph−¬ng ph¸p luËn ch−a gi¶i quyÕt<br /> nghÖ tinh, nhÊt th©n vinh” ®−îc, nªn cßn nhiÒu vÊn ®Ò cÇn tiÕp tôc<br /> nghiªn cøu.<br /> 3. Lμng nghÒ<br /> 1. Nªn lÊy ®¬n vÞ hμnh chÝnh nμo lμm<br /> Tõ kh¸i niÖm lµng vµ nghÒ tr×nh bµy<br /> lμng nghÒ<br /> trªn ®©y, chóng ta sÏ ®i vµo viÖc nhËn d¹ng<br /> kh¸i niÖm lµng nghÒ. Kh¸i niÖm nµy cã tõ Nh− ph©n tÝch trªn khi “lµng” lµ mét<br /> l©u ®êi nã nh»m ph©n biÖt víi kh¸i niÖm ph¹m trï lÞch sö cã nhiÒu thay ®æi vÒ kh«ng<br /> ph−êng héi ë khu vùc ®« thÞ mµ ®Æc ®iÓm gian vµ thêi gian. Do vËy kh«ng thÓ lÊy kh¸i<br /> næi bËt nhÊt lµ tr×nh ®é vµ c«ng nghÖ lµng niÖm lµng nh− tr−íc ®©y mµ ph¶i g¾n víi ®¬n<br /> nghÒ ë khu vùc n«ng th«n vÉn mang nÆng vÞ hµnh chÝnh hiÖn t¹i ®Ó ®Þnh nghÜa lµng<br /> ho¹t ®éng thñ c«ng vµ g¾n víi s¶n xuÊt nghÒ. VÊn ®Ò nµy hiÖn tån t¹i 2 lo¹i ý kiÕn.<br /> n«ng nghiÖp. Tuy nhiªn, ®Ó cã mét kh¸i Thø nhÊt lÊy ®¬n vÞ x· lµm ®¬n vÞ c¬ b¶n<br /> niÖm ®Çy ®ñ vÒ lµng nghÒ cÇn thèng nhÊt ®Ó tÝnh lµng nghÒ, ý kiÕn nµy xuÊt ph¸t tõ<br /> mét sè quan ®iÓm sau: thùc tÕ sau: Lµ ®¬n vÞ hµnh chÝnh hoµn chØnh<br /> Mét lµng ®−îc gäi lµ lµng nghÒ khi héi qu¶n lý toµn d©n, toµn diÖn mäi mÆt ho¹t<br /> tô 2 ®iÒu kiÖn sau: ®éng kinh tÕ x· héi. Bé m¸y cña x· cã ng−êi<br /> theo dâi ghi chÐp th«ng qua ®¨ng ký s¶n xuÊt<br /> - Cã mét sè l−îng t−¬ng ®èi c¸c hé<br /> kinh doanh vÒ ngµnh nghÒ nªn cã nguån sè<br /> cïng s¶n xuÊt mét nghÒ;<br /> liÖu. Tuy nhiªn viÖc xem mét x· nh− mét lµng<br /> - Thu nhËp do s¶n xuÊt nghÒ mang l¹i còng cã phÇn ch−a æn v× qui m« cña x· kh¸<br /> chiÕm mét tû träng lín trong tæng thu nhËp lín vµ trong mét x· cã thÓ cã nhiÒu nghÒ, mµ<br /> cña lµng. theo c¸c tiªu chÝ nhËn d¹ng hiÖn hµnh th× rÊt Ýt<br /> x· ®¹t ®−îc. §iÒu ®ã dÉn ®Õn bá sãt c¸c ho¹t<br /> Nh− vËy, kh«ng ph¶i bÊt kú lµng nµo<br /> ®éng s¶n xuÊt lµng nghÒ.<br /> cã ho¹t ®éng ngµnh nghÒ còng gäi lµ lµng<br /> nghÒ mµ cÇn cã qui ®Þnh mét sè tiªu chuÈn Lo¹i ý kiÕn thø hai, lÊy lµng tr−íc ®©y ®Ó<br /> nhÊt ®Þnh. VÊn ®Ò nµy Vô Thèng kª N«ng, lµm ®¬n vÞ lµng nghÒ. Nh−îc ®iÓm lín nhÊt<br /> <br /> <br /> Th«ng tin Khoa häc Thèng kª sè 2/2004 - Trang 13<br /> cña lo¹i ý kiÕn nµy lµ ë chç kh«ng thèng kª - B¶o vÖ m«i tr−êng sinh th¸i;<br /> ®−îc chÝnh x¸c sè l−îng lµng trong mét ®¬n<br /> - T¸c ®éng cña ngµnh nghÒ ®èi víi c¸c<br /> vÞ hµnh chÝnh. Do vËy kh«ng thÓ tÝnh to¸n<br /> ngµnh s¶n xuÊt kh¸c.<br /> c¸c chØ tiªu nh− tû lÖ huyÖn, x· cã lµng nghÒ<br /> chiÕm bao nhiªu phÇn tr¨m trong tæng sè Nh÷ng néi dung th«ng tin trªn ®©y sÏ<br /> lµng cña huyÖn, x·. H¬n n÷a, kh¸i niÖm ®−îc cô thÓ ho¸ trong c¸c phiÕu ®iÒu tra,<br /> “lµng” chØ lµ tªn gäi theo lÖ cò chø kh«ng ph¶i hoÆc b¸o c¸o thèng kª ®Ó thu thËp th«ng tin<br /> mét ®¬n vÞ cÊp d−íi cña x· do ®ã khã thu vÒ ho¹t ®éng lµng nghÒ gióp cho c¸c cÊp<br /> thËp th«ng tin vÒ ho¹t ®éng nghÒ. qu¶n lý cã ®−îc nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vÒ<br /> Do vËy, trong thèng kª lµng nghÒ theo lµng nghÒ (hÖ thèng chØ tiªu lµng nghÒ xem<br /> T«i lÊy th«n/xãm/b¶n lµm ®¬n vÞ thèng kª bµi cña NguyÔn TuÊn NghÜa ®¨ng trong<br /> lµng nghÒ lµ hîp lý nhÊt. Th«ng tin Khoa häc Thèng kª sè 2/2004).<br /> <br /> NÕu theo quan ®iÓm nµy, th× viÖc thèng 4. Ph¶i nghiªn cøu lùa chän c¸c ph−¬ng<br /> kª lµng nghÒ sÏ cã nhiÒu thuËn lîi h¬n. ph¸p thu thËp th«ng tin thÝch hîp<br /> <br /> 2. Ph¶i x¸c ®Þnh râ c¸c tiªu chÝ c«ng HiÖn nay ho¹t ®éng ngµnh nghÒ ë<br /> nhËn lμng nghÒ n«ng th«n ®ang ph¸t triÓn vµ cã t¸c dông<br /> gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm t¹o ra nguån thu<br /> Qui ®Þnh cña TCTK trong Tæng ®iÒu tra<br /> nhËp cho nhiÒu tÇng líp d©n c−. Song viÖc<br /> N«ng nghiÖp vµ N«ng th«n, còng nh− qui<br /> thu thËp ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin ph¶n ¸nh ho¹t<br /> ®Þnh cña Uû ban nh©n d©n tØnh Hµ T©y vÒ<br /> ®éng lµng nghÒ còng lµ viÖc kh«ng dÔ. Do<br /> tiªu chuÈn lµng nghÒ nh×n chung lµ khoa<br /> vËy ph¶i nghiªn cøu kÕt hîp hµi hoµ gi÷a<br /> häc, nh−ng theo T«i vÒ møc ®é vÒ sè lao<br /> hai h×nh thøc b¸o c¸o vµ thèng kª.<br /> ®éng vµ thu nhËp cã tõ 50% trë lªn lµ ch−a<br /> hîp lý. Bëi lÏ chóng ta xem xÐt ho¹t ®éng VÒ B¸o c¸o Thèng kª cø 6 th¸ng mét<br /> ngµnh nghÒ trong tæ hîp c¸c ho¹t ®éng ë lÇn thu thËp c¸c chØ tiªu vÒ sè l−îng lµng<br /> n«ng th«n gåm c¶ trång trät vµ ch¨n nu«i. nghÒ ph©n theo ®¬n vÞ hµnh chÝnh vµ lo¹i<br /> Do vËy, møc ®é theo t«i nªn h¹ xuèng tõ nghÒ, sè l−îng lao ®éng vµ sè hé tham gia<br /> 35% trë lªn lµ ®−îc. NÕu qui ®Þnh qu¸ cao ngµnh nghÒ cã chia theo lo¹i lao ®éng<br /> sÏ bá sãt ph¹m vi vµ nÕu qui ®Þnh qu¸ thÊp (chÝnh, phô…) vµ giíi tÝnh.<br /> sÏ khã thu thËp hÕt sè liÖu.<br /> VÒ ®iÒu tra thèng kª, cã thÓ tiÕn hµnh<br /> 3. Ph¶i x©y dùng ®−îc hÖ thèng chØ tiªu theo mét sè c¸ch sau:<br /> thèng kª thu thËp sè liÖu lμng nghÒ<br /> - Mét lµ kÕt hîp víi ®iÒu tra møc sèng<br /> Còng nh− ®èi víi c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt chñ yÕu thu thËp c¸c th«ng tin vÒ kÕt qu¶<br /> kh¸c, hÖ thèng chØ tiªu vÒ ho¹t ®éng lµng s¶n xuÊt kinh doanh vµ thu nhËp cña c¸c hé<br /> nghÒ gåm: s¶n xuÊt ngµnh nghÒ<br /> - YÕu tè s¶n xuÊt (lao ®éng, vèn, - Hai lµ tæ chøc ®iÒu tra chän mÉu theo<br /> nguyªn liÖu, nhiªn liÖu, trang bÞ c«ng nghÖ); quy m« huyÖn ®Ó thu thËp mét c¸ch chi tiÕt<br /> - KÕt qu¶ s¶n xuÊt; c¸c th«ng tin vÒ lµng nghÒ<br /> <br /> <br /> <br /> Trang 14 - Th«ng tin Khoa häc Thèng kª sè 2/2004<br /> - Ba lµ: tæ chøc ®iÒu tra kÕt hîp víi 2. ViÖn Khoa häc Thèng kª cÇn phèi<br /> mét sè cuéc ®iÒu tra trong n«ng nghiÖp hîp chÆt chÏ víi vô Ph−¬ng ph¸p ChÕ ®é<br /> nh− ®iÒu tra n¨ng suÊt lóa, n¨ng suÊt c©y Thèng kª vµ c¸c vô chuyªn ngµnh tiÕn hµnh<br /> trång, ch¨n nu«i,… kh¶o s¸t ®óc rót kinh nghiÖm ë c¸c ®Þa<br /> ph−¬ng cã tiÕn hµnh thèng kª lµng nghÒ ®Ó<br /> §©y lµ vÊn ®Ò phøc t¹p cÇn nghiªn cøu ®Ó<br /> gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò ph−¬ng ph¸p luËn<br /> lùa chän h×nh thøc vµ ph−¬ng ph¸p thÝch hîp.<br /> vµ ph−¬ng ph¸p tÝnh vÒ lµng nghÒ<br /> III. Mét sè khuyÕn nghÞ vÒ ®Èy m¹nh<br /> 3. C¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu thèng kª<br /> thèng kª lµng nghÒ<br /> lµng nghÒ cÇn ®−îc trao ®æi trªn tê Th«ng<br /> Nh− trªn ®· tr×nh bµy thèng kª lµng tin Khoa häc Thèng kª hoÆc tæ chøc c¸c<br /> nghÒ lµ vÊn ®Ò míi phøc t¹p nh−ng l¹i rÊt cuéc héi th¶o ®Ó tr−ng cÇu ý kiÕn réng r·i<br /> cÊp thiÕt v× vËy trong thêi gian tíi ngµnh cña c¸c nhµ khoa häc vµ c¸n bé thùc tÕ<br /> thèng kª cÇn:<br /> 4. Nghiªn cøu hÖ thèng chØ tiªu thèng kª<br /> 1. Tæ chøc nghiªn cøu hoµn thiÖn c¸c lµng nghÒ ®¶m b¶o tÝnh khoa häc vµ thùc tiÔn<br /> vÊn ®Ò lý luËn lµm c¬ së ®Ó x©y dùng thèng<br /> 5. Nghiªn cøu lùa chän c¸c h×nh thøc<br /> kª lµng nghÒ ë ViÖt Nam nhÊt lµ lµm s¸ng tá<br /> thu thËp th«ng tin phï hîp víi lµng nghÒ<br /> kh¸i niÖm “lµng nghÒ”<br /> <br /> <br /> M« h×nh I-O liªn vïng cho thμnh phè Hå ChÝ Minh<br /> øng dông trong ph©n tÝch kinh tÕ vμ m«i tr−êng<br /> <br /> TS. NguyÔn TrÇn D−¬ng, Bïi Trinh, NguyÔn ThÞ Thuú D−¬ng<br /> <br /> 1. M« h×nh Input-output tæng qu¸t<br /> Mét m« h×nh I-O cã thÓ biÓu diÔn d−íi d¹ng ®¬n gi¶n nhÊt nh− sau:<br /> <br /> F Y X<br /> Tiªu dïng trung gian Tæng ®Çu ra<br /> ¤I ¤ II<br /> VA<br /> ¤ III<br /> <br /> X<br /> Tæng ®Çu vµo<br /> <br /> ¤ I thÓ hiÖn chi phÝ trung gian cña c¸c phÈm vËt chÊt vµ c¸c ngµnh s¶n xuÊt ra s¶n<br /> ngµnh, bao gåm c¸c ngµnh s¶n xuÊt ra s¶n phÈm dÞch vô.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Th«ng tin Khoa häc Thèng kª sè 2/2004 - Trang 15<br />
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản