intTypePromotion=1

Luận văn Hoạch định chiến lược thâm nhập thị trường thế giới cho sản phẩm chè của Việt Nam đến năm 2020

Chia sẻ: Bidao13 Bidao13 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:290

0
198
lượt xem
81
download

Luận văn Hoạch định chiến lược thâm nhập thị trường thế giới cho sản phẩm chè của Việt Nam đến năm 2020

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việt Nam được xem là cái nôi của cây chè thế giới. Chúng ta đã sản xuất chè từ thời xa xưa, nhưng chè của chúng ta vẫn chưa có nhiều thương hiệu nổi tiếng. Mỗi năm Việt Nam xuất khẩu trên dưới 130.000 tấn chè, đứng thứ 5 trên thế giới về sản xuất và xuất khẩu chè. Hiện nay xuất khẩu chè của Việt Nam vẫn tập trung vào những thị trường lớn như Pakistan, Đài Loan, Nga, Afganistan, Trung Quốc....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Hoạch định chiến lược thâm nhập thị trường thế giới cho sản phẩm chè của Việt Nam đến năm 2020

 1. Luận văn Hoạch định chiến lược thâm nhập thị trường thế giới cho sản phẩm chè của Việt Nam đến năm 2020
 2. i  LỜI CAM ĐOAN  Tôi  xin  cam   đoan  đ ây  là  công  trình   ngh iên   cứu   củ a  riêng  tô i.  Nhữn g  số  liệu,  dữ  liệu  và kết  quả  đưa  ra trong  luận  án  là  trung  th ực và nội dun g  luận  án  chư a từng  được ai công bố trong bất kỳ công trình  nghiên cứu nào.  Ng ười cam  đoan  Tác g iả
 3. ii  MỤC LỤC  Trang phụ  bìa  Lời cam đoan  Mụ c lục  Danh mục các ký  hiệu và từ viết tắt  Danh mục các bảng  Danh mục các hìn h  Danh mục các hộ p  PHẦN MỞ ĐẦU ......... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ................... ...... ..... 1  1 .  Tính  cấp th iết củ a luận  án .. ...... ............. .................. ................... ...... ....... .... 1  2 .  Tình hình  nghiên cứu  liên qu an đến lu ận  án ............ ...... ....... ...... ...... ...... ..... 3  3 .  Mục tiêu của luận án ... ....... ............ ...... ....... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ........... 4  3.1.  Mục tiêu  chung . ...... ....... ............ ...... ............. ...... ...... ....... ............ ...... ..... 4  3.2.  Mục tiêu  cụ thể . ...... ....... ............ ...... ............. ...... ...... ....... ............ ...... ..... 4  4 .  Đố i tượng và phạm  vi n ghiên  cứu .. ....... ............ ...... ...... ....... ...... ...... ...... ..... 5  4.1.  Đối tư ợng nghiên cứu .... ...... ................... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... .... 5  4.2.  Ph ạm  vi n gh iên  cứu ............. ...... ............. ............ ...... ....... ...... ...... ...... ..... 5  5 .  Phương pháp n gh iên  cứu.... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... .... 5  5.1.  Ph ương ph áp  luận ngh iên cứu .... ...... ................... ...... ............. ...... ...... ..... 5  5.2.  Ph ương ph áp  thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu ............ ...... ...... ...... ..... 6  5.2.1 .  Đối tư ợng khảo sát .. ...... ............. .................. ................... ...... ....... .... 6  5.2.2 .  Nguồn dữ liệu ... ....... ............ ...... ....... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ........... 7  5.2.3 .  Phương ph áp  tiến hành thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu ... ...... ..... 8  6 .  Tính mới,  tính  độ c đ áo , tính sáng tạo  củ a lu ận án.... ...... ................... ...... ... 10  7 .  Kết cấu củ a luận án ............ ...... ............ ................... ...... ............. ...... ...... ... 11  CHƯƠNG  1:  CƠ  SỞ  KHOA  HỌC  VỀ  HO ẠCH  ĐỊNH  CHIẾN  LƯ ỢC  THÂM  NHẬP THỊ TRƯ ỜNG THẾ GIỚI CỦA NGÀNH HÀNG ... ...... ............. ...... ...... ... 12  1 .1.  Ch iến   lược  thâm  nh ập   thị  trường  th ế  giới  củ a  một  ngành  hàng  và  ý   ngh ĩa  của nó đố i với phát triển nền kinh tế quốc d ân .. ....... ............ ...... ....... ...... ...... ....... .. 12
 4. iii  1.1.1.  Khái niệm chiến lược........... ................... .................. ....... ...... ...... ...... ... 12  1.1.2.  Khái niệm chiến lược thâm  nhập  thị trư ờng thế giới . ....... ............ ......... 14  1.1.3.  Ý  n gh ĩa  việc  hoạch   định   chiến  lược  th âm   nhập  thị  trư ờng  thế  giới  củ a  một ngành h àn g đối với phát triển nền kinh  tế quốc dân .. ...... ...... ......... 16  1 .2.  Ho ạch đ ịnh ch iến  lược th âm  nh ập  thị trường thế giới ........... ...... ...... ....... .. 17  1.2.1.  Xác định mục tiêu th âm  nh ập  thị trường th ế giới ............. ...... ...... ....... .. 17  1.2.2.  Lựa chọn  thị  trường m ục tiêu ........... ................... ................... ...... ......... 18  1.2.2 .1.  Thu  thập thôn g tin để lựa chọn thị trườn g ........... ................... ....... .. 18  1.2.2 .2.  Các phươn g pháp lựa chọn th ị trườn g mục tiêu... ............. ...... ...... ... 19  1.2.2 .3.  Lựa chọn  phương ph áp lựa chọn thị trường mục tiêu . ...... ...... ...... ... 24  1.2.3.  Ph ân  tích  cạnh tranh ............ ...... ............. .................. ....... ............ ...... ... 27  1.2.3 .1.  Phân  tích  ngành kinh doanh . ...... ....... ...... ...... ...... ............. ...... ...... ... 27  1.2.3 .2.  Phân  tích  lợi thế cạnh tranh quốc gia ............ ...... ....... ...... ...... ...... ... 28  1.2.3.2.1.  Nh ững  yếu tố  qu yết định lợ i thế cạn h tranh  quốc gia ............ ... 28  1.2.3.2.2.  Nh ững  yếu  tố  tạo  ra  lợ i  thế  cạnh  tranh   quố c  gia  đố i  với  n gành  chè  ...... ............ ....... ............ ...... ...... ....... ...... ....... ...... ...... ...... ......... 31  1.2.3.2.3.  Phân tích  lợi th ế cạnh tranh của các quố c gia xuất khẩu chè . ... 33  1.2.4.  Ph ân  tích  năng lực cạnh tranh .... ...... ................... ...... ............. ...... ...... ... 34  1.2.5.  Lựa chọn  ch iến  lượ c cạnh tranh . ...... ....... ...... ...... ...... ............. ...... ...... ... 38  1.2.6.  Lựa chọn  phương thức thâm nhập th ị trườn g thế giới ............ ...... ....... .. 39  1.2.6 .1.  Phương thứ c th âm  nh ập  thị trườn g th ế giới từ sản  xuất trong nước . 40  1.2.6.1.1.  Hình thức xu ất khẩu trực tiếp .... ...... ...... ....... ...... ............ ....... .. 40  1.2.6.1.2.  Hình thức xu ất khẩu gián tiếp ... ...... ............ ....... ............ ......... 40  1.2.6 .2.  Phương thứ c th âm  nh ập  thị trườn g th ế giới từ sản  xuất ở  nướ c ngo ài40  1.2.6 .3.  Phương thứ c th âm  nh ập  tại khu  th ươn g m ại tự do ............ ...... ....... .. 41  1.2.7.  Hoạch  định chiến lư ợc  Marketin g Mix ... ...... ............ ....... ............ ......... 42  1.2.7 .1.  Chiến lư ợc sản phẩm quố c tế ............ ...... ............ ................... ...... ... 42  1.2.7 .2.  Chiến lư ợc giá quốc tế ... ...... ....... ...... ...... ............. .................. ...... ... 43  1.2.7 .3.  Chiến lư ợc phân phố i sản  phẩm  quốc tế.. ...... ...... ....... ...... ...... ...... ... 44  1.2.7 .4.  Chiến lư ợc xúc tiến sản phẩm quốc tế ........... ................... ............... 45
 5. iv  1 .3.  Nghiên cứu bài học kinh ngh iệm của các quố c gia xuất khẩu chè thành  công  trên th ế  giới  và bài họ c rú t ra cho Việt Nam ............ ...... ............ ................... ...... ... 46  1.3.1.  Nghiên  cứu  bài học kinh nghiệm  của các quốc gia xuất khẩu ch è ....... .. 46  1.3.1 .1.  Sri Lanka .......... ....... ...... ...... ............. ............ ...... ................... ......... 46  1.3.1 .2.  Ken ya ................ ...... ...... ...... ....... ...... ............ ...... ................... ...... ... 48  1.3.1 .3.  Ấn Độ................ ...... ...... ...... ....... ...... ............ ...... ................... ...... ... 50  1.3.1 .4.  Trun g Quốc ....... ...... ...... ...... ....... ............ ...... ....... ...... ...... ...... ...... ... 53  1.3.2.  Bài học kinh ngh iệm cho  Việt Nam . ....... ............ ................... ...... ......... 54  CHƯƠNG  2:  TÌNH  HÌNH  SẢN  XU ẤT,  XUẤT  KHẨU  CHÈ  VÀ  THÂM  NH ẬP  THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI CỦA CHÈ  VIỆT NAM TRONG THỜI  GIAN QU A... 59  2 .1.  Nghiên cứu  tình hình sản xu ất, xuất khẩu và nhập khẩu chè trên  thế giới .. 59  2.1.1.  Giới th iệu tổng quan chung về ngành chè ........... ................... ............... 59  2.1.1 .1.  Các sản ph ẩm ch ính củ a ngành  hàng  chè giao dịch trên  thế giớ i .. ... 59  2.1.1 .2.  Chuỗi cung ứn g của sản phẩm ch è trên thế giới .. ....... ............ ......... 60  2.1.1 .3.  Yêu cầu về tiêu  chuẩn đối với chè xu ất khẩu ............. ...... ...... ....... .. 61  2.1.1 .4.  Phân  tích  sự cạnh tranh  trong ngành chè thế giới ............. ...... ...... ... 62  2.1.2.  Tình hình sản xuất, xu ất khẩu chè  và ph ân  tích  lợi  thế  cạnh  tranh  của các  quốc gia xu ất khẩu chè .. ...... ............. .................. ................... ...... ....... .. 64  2.1.2 .1.  Tình  hình sản xuất ch è trên  thế giớ i .. ...... ............. .................. ....... .. 64  2.1.2 .2.  Tình  hình xuất kh ẩu ch è trên  thế giớ i............ ...... ....... ...... ...... ...... ... 66  2.1.2 .3.  Phân  tích  lợi thế cạnh tranh của các quốc gia xu ất khẩu chè .. ....... .. 67  2.1.3.  Tình  hình  nh ập   khẩu  chè,  phân  tích  các  yếu  tố  ảnh   hưởn g  đến  q u y  m ô,  giá chè nh ập kh ẩu  và phân khú c thị trường thế giớ i cho sản phẩm chè .. 73  2.1.3 .1.  Tổn g quan tình hình nhập  khẩu chè trên th ế giới ....... ...... ...... ...... ... 73  2.1.3 .2.  Phân  tích  các  yếu  tố   ảnh  hưởng  đ ến   qu y  mô   nhập  khẩu   và  giá  nhập  khẩu của các quốc gia nh ập kh ẩu ch è ... ....... ............ ...... ....... ...... ...... ...... ... 76  2.1.3 .3.  Phân  khú c thị trường  thế giớ i cho sản phẩm chè . ....... ............ ......... 77  2.1.3.3.1.  Phân khúc th ị trườn g qu y mô nhập khẩu lớn ............ ...... ....... .. 77  2.1.3.3.2.  Phân khúc th ị trườn g qu y mô nhập khẩu trung bình . ...... ....... .. 79  2.1.3.3.3.  Phân khúc th ị trườn g qu y mô nhập khẩu thấp ........... ...... ...... ... 82
 6. v  2 .2.  Tình hình  sản xu ất chè của Việt Nam... ....... ............ ...... ....... ...... ...... ...... ... 84  2 .3.  Tình hình  xu ất khẩu chè của Việt Nam ............. ...... ...... ....... ............ ...... ... 85  2.3.1.  Về khố i lượn g và kim ngạch xuất khẩu ... ...... ............ ....... ............ ......... 85  2.3.2.  Về mặt hàng xuất khẩu .. ...... ............. .................. ................... ...... ....... .. 85  2.3.3.  Về thị trường  xuất khẩu . ...... ............ ............. ............ ....... ............ ......... 87  2.3.4.  Về doanh ngh iệp  tham gia xu ất khẩu chè ............ ...... ....... ...... ...... ...... ... 90  2 .4.  Tình hình  thâm nhập thị trư ờng thế giới của chè Việt Nam .. ...... ...... ......... 91  2.4.1.  Mục tiêu  thâm n hập th ị trườn g th ế  giới  củ a n gành chè trong thời gian qua91  2.4.2.  Thự c  trạng  hoạt  độn g  nghiên  cứu  thị  trường  xuất  kh ẩu   chè  và  xác  định  thị trườn g mục tiêu . ....... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... ...... ............ ... 94  2.4.3.  Thự c trạng ho ạch đ ịnh  ch iến lược cạnh tranh ............ ....... ............ ......... 96  2.4.4.  Lựa chọn  phương thức thâm nhập th ị trườn g thế giới ............ ...... ....... .. 99  2.4.5.  Thự c trạng ho ạch đ ịnh  ch iến lược Marketing Mix củ a chè Việt Nam. ... 99  2.4.5 .1.  Chiến lư ợc sản phẩm chè Việt Nam .. ...... ............. .................. ....... .. 99  2.4.5 .2.  Chiến lư ợc giá cho sản phẩm chè Việt Nam......... .................. ...... . 105  2.4.5 .3.  Chiến lư ợc phân phố i cho sản phẩm chè Việt  Nam .... ...... ............. 106  2.4.5 .4.  Chiến lư ợc xúc tiến cho  sản phẩm ch è Việt Nam ............. ...... ...... . 110  2 .5.  Đánh  giá năng lực cạnh tranh của doanh n ghiệp  xuất khẩu chè Việt Nam111  2.5.1.  Tầm  qu an  trọng  của  các  yếu  tố  cấu   thành  năng  lực  cạn h  tranh  đố i  với  ngành xuất kh ẩu ch è Việt Nam  (xác đ ịnh trọn g số ngành) ........... ....... 111  2.5.2.  Ph ân  tích  các  yếu  tố  cấu  thành   năn g  lực  cạnh  tranh  của  doanh  n ghiệp  xu ất khẩu chè Việt Nam. ...... ...... ...... ....... ...... ............ ....... ............ ....... 112  2.5.2 .1.  Năng lực cạnh tranh về giá .. ....... ............ ...... ...... ....... ...... ...... ...... . 112  2.5.2 .2.  Năng lực cạnh tranh về năng lực quản  trị ............ ....... ............ ....... 113  2.5.2 .3.  Năng lực cạnh tranh về công ngh ệ sản xuất .. ....... ............ ...... ...... . 113  2.5.2 .4.  Năng lực cạnh tranh về nguồn  nh ân  lực .. ...... ...... ....... ...... ...... ...... . 114  2.5.2 .5.  Năng lực cạnh tranh về tổ chứ c xuất kh ẩu .... ...... ....... ...... ...... ...... . 114  2.5.2 .6.  Năng lực cạnh tranh về ph át triển quan h ệ  kinh do anh ........... ....... 115  2.5.2 .7.  Năng lực cạnh tranh về nghiên cứu  và triển khai ....... ...... ...... ...... . 115  2.5.2 .8.  Năng lực cạnh tranh về marketing .... ...... ...... ....... ...... ............ ....... 116
 7. vi  2.5.2 .9.  Năng lực cạnh tranh về tài ch ính ............. ...... ...... ....... ............ ...... . 117  2.5.2 .10. Năng lực cạnh tranh về xử lý tranh  ch ấp thương mại . ...... ...... ...... . 117  2.5.2 .11. Năng lực cạnh tranh về thương hiệu . ...... ............ ......................... . 118  2.5.3.  Đánh  giá  tổn g  hợp  n ăn g  lực  cạnh   tranh  của  doanh   ngh iệp   xuất  khẩu  ch è  Việt Nam .......... ...... ....... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ............. ...... ...... . 118  2 .6.  Phân tích SWOT xuất khẩu chè Việt Nam .. ...... ............. .................. ....... 119  CHƯƠNG 3 :  CHIẾN LƯ ỢC THÂM NHẬP  THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI CHO  SẢN  PHẨM CHÈ CỦA VIỆT NAM ĐẾN N ĂM  2020.... ...... ...... ....... ...... ............ ....... 128  3 .1.  Mục  tiêu   của  ch iến   lược  thâm  nh ập   thị  trường  thế  giớ i  cho  sản  phẩm  ch è  của Việt Nam đ ến  năm 2020........... ................... .................. ....... ...... ...... ...... ....... 128  3 .2.  Qu an  điểm phát triển xuất kh ẩu ch è của Việt Nam đến năm 202 0 .... ...... . 131  3 .3.  Lựa chọn chiến lược cho xuất kh ẩu  ch è của Việt Nam .. ....... ............ ....... 132  3.3.1.  Nhữn g chiến lược có thể áp dụng cho n gành ch è Việt Nam ... ...... ....... 133  3.3.2.  Lựa chọn  ch iến  lượ c cho  ngành chè Việt Nam .... ...... ................... ...... . 135  3.3.2 .1.  Đối với lo ại chè đen đón g gói trên 3 kg ... ...... ............. ...... ...... ....... 135  3.3.2 .2.  Đối với lo ại chè xanh đó ng gói trên  3kg . ...... ....... ...... ...... ...... ....... 139  3.3.2 .3.  Đối với lo ại chè đen đón g gói dưới 3kg .. ...... ...... ....... ...... ...... ...... . 141  3.3.2 .4.  Đối với lo ại chè xanh đó ng gói dướ i 3kg ............ ....... ............ ....... 143  3 .4.  Ch iến  lượ c Marketing Mix cho sản phẩm  chè xuất khẩu của Việt Nam.. . 145  3.4.1.  Chiến lược sản phẩm  chè Việt Nam . ....... ............ ................... ...... ....... 145  3.4.2.  Chiến lược giá cho sản phẩm chè Việt  Nam.. ...... ...... ....... ...... ...... ...... . 147  3.4.3.  Chiến lược phân phố i cho  sản phẩm chè Việt Nam ... ....... ...... ...... ...... . 147  3.4.4.  Chiến lược xúc tiến  cho sản ph ẩm ch è Việt Nam ............. ...... ...... ....... 149  3 .5.  Các  giải  pháp  thự c  hiện   chiến  lư ợc  th âm  nhập  th ị  trường  thế  giới  cho   sản  phẩm chè củ a Việt Nam  đến n ăm 2020 . ...... ............. ......................... ...... ...... ....... 150  3.5.1.  Các giải pháp chính ............. ...... ............. ............ ...... ....... ...... ...... ...... . 150  3.5.1 .1.  Giải pháp về sản xuất........... ...... ....... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ....... 150  3.5.1 .2.  Giải pháp về chế biến .... ...... ...... ....... ...... ............ ............. ...... ....... 153  3.5.1 .3.  Giải  ph áp   về  nâng  cao  năng  lực  hoạch  đ ịnh,  triển  kh ai  thự c  hiện  chiến  lược . .................. ....... .................. ....... ............ ................... ...... ....... 154
 8. vii  3.5.1 .4.  Giải pháp về n gh iên cứu và phát triển ........... ................... ............. 155  3.5.1 .5.  Giải pháp về xây dự ng thương h iệu cho sản phẩm chè Việt Nam. . 156  3.5.1 .6.  Giải p háp về xây dựn g mối liên  kết giữa các tá c n hân tron g chuỗi giá  trị củ a ngành ch è ......... ....... ...... ...... ............. .................. ................... ....... 157  3.5.2.  Các giải pháp hỗ trợ ............. ...... ............. ............ ...... ....... ...... ...... ...... . 158  3.5.2 .1.  Giải pháp về đ ào  tạo phát triển nguồn nh ân  lực .. ....... ............ ....... 158  3.5.2 .2.  Giải pháp về tài chính .... ...... ...... ....... ...... ............ ............. ...... ....... 159  3 .6.  Kiến n gh ị ..................... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ............. ...... ...... ....... 160  3.6.1.  Đối với Nhà nư ớc ... ....... ............ ...... ....... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ....... 160  3.6.1 .1.  Chính sách qu y ho ạch p hát triển nguồn ngu yên  liệu .. ...... ...... ....... 160  3.6.1 .2.  Chính sách hỗ trợ  ph át triển thị trường xu ất khẩu ............ ...... ....... 161  3.6.1 .3.  Chính  sách  hoàn  th iện   phương  thức  tổ  chức  quản  lý   n gành  chè  và  kiểm soát chất lượng  chè.... ...... ................... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 163  3.6.1 .4.  Các chính  sách khu yến kh ích hỗ  trợ khác ........... ................... ....... 163  3.6.2.  Đối với Hiệp hội chè Việt  Nam . ...... ....... ...... ...... ...... ............. ...... ...... . 164  3.6.3.  Đối với các doanh n ghiệp .... ...... ...... ....... ...... ............ ............. ...... ....... 166  KẾT LUẬN ..... ...... ................... ...... ...... ............. ...... ................... ...... ...... ...... ....... 170  DANH  MỤC CÁC  CÔNG TRÌNH NGHIÊN   CỨU CỦA  TÁC G IẢ ĐàCÔNG BỐ  CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LU ẬN ÁN ............ ...... ....... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ....... 172  TÀI LIỆU THAM KH ẢO . ...... ....... ............ ...... ............. ...... ...... ....... ............ ...... . 173  PHỤ LỤC. ................... ............ ............. ...... ............. ............ ...... ....... ...... ...... ...... . 179
 9. viii  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT  Các ký  hiệu,  Tiếng Việt  Tiếng  Anh  từ viết  tắt  EFW  Economic Freedo m o f the World  Ch ỉ số qu yền  tự do kinh tế  GAP  Good  Agricu ltural Practice  Thực hành  nông n gh iệp  tốt  Ch ỉ số n ăn g lực cạn h tranh  GCI  Global Competitive Index  toàn cầu  GDP  Gro ss Dom estic Product  Tổng sản phẩm quố c nội  Hazard  An alysis and  Critical  Hệ thống phân tích mố i ngu y  HACCP  Contro l Po int System  và kiểm soát đ iểm tới hạn  Nhómn ghiên cứu liên chính  IGG  Intergovernmental Group on Tea  phủ  về mặt h àn g chè  KHCN  Khoa học công nghệ  NK  Nh ập khẩu  NLCT  Năng  lực cạnh  tranh  Revealed  Comparative  RCA  Ch ỉ số so  sánh  biểu h iện  Advantage  Strength s, Weakn esses,  Điểm m ạnh, điểm  yếu , cơ hộ i  SWOT  Oppo rtunities, Th reaten s  và ngu y cơ  TT  Thị trường  XK  Xu ất khẩu
 10. ix  DANH MỤC CÁC BẢNG  Bảng 1­1: Các dữ liệu hữu ích để lựa chọn th ị trườn g .... ...... ................... ...... ...... ... 19  Bảng 1­2: Mô tả ma trận đ ánh giá các  yếu  tố nội bộ của do anh n ghiệp ... ...... ....... .. 36  Bảng 2­1: Diện tích  trồng ch è phân theo châu lụ c n ăm 2000 – 2009  (1000 ha) ... ... 65  Bảng 2­2: Kim ngạch XK ch è của th ế giới phân th eo từn g lo ại chè (triệu USD) . ... 67  Bảng 2­3: Danh sách các quốc gia xu ất  khẩu chè th eo từng nhóm .... ...... ............... 71  Bảng 2­4: Một số đặc điểm  củ a các nhóm quốc gia xuất kh ẩu  ch è .... ...... ............... 72  Bảng 2 ­5:  Giá nhập khẩu  chè  củ a 05 quốc gia  nhập   kh ẩu   có   giá  nhập  khẩu  cao  nh ất  trong giai đo ạn 2005­2009  (USD/kg).... ...... ...... ....... ............ ...... ................... ...... ... 75  Bảng 2­6: Kết qu ả phân khúc th ị trườn g th ế giới ........... ...... ...... ....... ...... ...... ......... 78  Bảng 2­7: Diện tích,  sản lượn g, xuất kh ẩu ch è Việt Nam ........... ................... ....... .. 84  Bảng 2­8: Cơ  cấu các lo ại chè xuất kh ẩu củ a Việt Nam (2006­2009 )...... ...... ...... ... 86  Bảng 2­9: Giá trun g b ình các loại ch è XK của Việt Nam và th ế giới (u sd/kg)........ 86  Bảng 2­10: Các thị trườn g xuất khẩu  chè chủ  yếu của Việt  Nam (triệu USD) ........ 87  Bảng  2­11:  Một  số  chỉ  tiêu  về  ch è  xuất  khẩu  củ a  Việt  Nam  trung  bình  giai  đoạn  2005 ­2009 th eo  các Phân khú c th ị trường thế giới ... ...... ............ ....... ............ ......... 89  Bảng 2­12: Các do anh n ghiệp xuất khẩu  chè hàng đầu Việt Nam năm  2010 . ...... ... 91  Bảng 2­13: Một số ch ỉ tiêu cụ thể củ a n gành  ch è giai đoạn 200 0­2010 ... ...... ....... .. 92  Bảng 2­14: Một số  ch ỉ tiêu về chè xanh  trên 3kg xuất kh ẩu  củ a Việt Nam  trun g b ình  giai  đoạn 2005­2009 theo các Phân  khú c thị trường thế giớ i ............. ...... ...... ....... 101  Bảng 2 ­15:  Một  số  chỉ  tiêu   về  ch è đ en   trên  3kg  xu ất khẩu  của  Việt  Nam   trun g  bình  giai  đoạn 2005­2009 theo các Phân  khú c thị trường thế giớ i ............. ...... ...... ....... 102  Bảng  2­16:  Kết  q uả  khảo  sát  trọn g  số  (tầm   quan  trọng)  của  các  yếu  tố  cấu   thành  n ăng lực cạnh tranh đối với  ngành xu ất khẩu chè Việt Nam ....... ............ ...... ....... 111  Bảng 2­17: Ma trận năng lực cạnh  tranh của doanh n ghiệp  XK chè Việt Nam ..... 118  Bảng 3­1: Một số chỉ  tiêu  sản xu ất và xuất khẩu  của ngành chè . ....... ............ ....... 129  Bảng 3­2: Mộ t số đ ặc điểm  củ a từng phân khúc th ị trường đối với loại ch è đ en  đóng  gói trên 3 kg ..... ...... ................... ...... ...... ............. ...... ................... ...... ...... ...... ....... 138  Bảng  3­3 :  Một  số  đặc  đ iểm   của  từn g  phân  khúc  thị  trường  đ ối  với  loại  chè  xanh  đóng gó i trên 3kg... ...... ............ ....... ...... ...... ............. ............ ...... ............. ...... ....... 140
 11. x  Bảng 3­4: Mộ t số đ ặc điểm  củ a từng phân khúc th ị trường đối với loại ch è đ en  đóng  gói dưới 3 kg .......... ...... ................... ...... ............ ....... ............ ...... ............. ...... ....... 142  Bảng  3­5 :  Một  số  đặc  đ iểm   của  từn g  phân  khúc  thị  trường  đ ối  với  loại  chè  xanh  đóng gó i dướ i 3kg . .................. ....... .................. ....... ............ ................... ...... ....... 144
 12. xi  DANH MỤC CÁC HÌNH  Hình  0­1: Qu y trình n ghiên cứu của luận án ............ ...... ............ ................... ...... ..... 6  Hình  2­1: Xu hướng giao d ịch các loại chè trên thế giới ............ ....... ............ ......... 74
 13. xii  DANH MỤC CÁC HỘP  Hộp   2­1:  Ch iến  lược  cạnh  tranh  b ằn g  cách  tạo  sự  khác b iệt hóa của  ch è Tân  Cương  ................. ............. ...... ............ ....... ...... ...... ............. ...... ...... ...... ............. ...... ......... 97  Hộp  2­2: Chiến lượ c kinh  do anh của Công ty  TNHH Thế Hệ Mớ i ... ...... ............ ... 98  Hộp  2­3: Sản ph ẩm chè củ a Vinatea ........... ...... ....... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ....... 100  Hộp  2­4: Vai trò  củ a thươn g h iệu chè –  Chè ô long .. ...... ............. .................. ....... 104  Hộp  2­5: Xâ y  dựng kênh ph ân phối trực tiếp của Vinatea .... ...... ................... ...... . 109  Hộp  2­6: “Khẩu vị chè củ a các n ước” ... ...... ....... ...... ...... ............. .................. ...... . 116
 14. 1  PHẦN MỞ ĐẦU  1 .  Tính cấp thiết của luận án  Việt  Nam  được  xem  là  cái  nôi  của  câ y  chè  thế  giới.   Chún g  ta  đã  sản  xuất  ch è  từ   thời  xa  xưa,  nhưng  ch è  của  chúng  ta  vẫn  chưa  có   nhiều  thương  hiệu  nổ i  tiến g.  Mỗ i năm Việt Nam  xu ất khẩu trên dưới 130 .000 tấn chè, đ ứng thứ 5 trên th ế giới về  sản xu ất và xu ất khẩu chè.  Hiện   na y  xuất  khẩu  chè  của  Việt  Nam   vẫn  tập  trung  vào  nh ững  thị  trường  lớn  như Pakistan,  Đài  Loan,  Nga,  Afganistan,  Trung  Quốc. 10  nước có kim n gạch  nhập  khẩu  ch è  lớn n hất  từ  Việt  Nam  năm  2010  đạt  147,2   triệu   USD,  chiếm   79,7%  trong  tổng  kim  n gạch   xuất  kh ẩu  ch è.  Cụ  thể,  năm  2010 ,  Pakistan   là  thị  trường  xuất  khẩu  chè  lớn nhất  của  Việt Nam,  đ ạt 54,3  triệu   USD,   ch iếm  26 ,6%  trong tổn g  kim ngạch  xuất  khẩu  ch è  của  Việt  Nam.   Th ứ  hai  là  Nga,  kim  ngạch  xuất  kh ẩu   chè  củ a  Việt  Nam  san g Nga đạt 30,1  triệu  USD, chiếm 17%  trong tổn g kim n gạch  xuất  kh ẩu  ch è  của  Việt  Nam  [6].  Chỉ  tính  riêng  kim  ngạch   xuất  khẩu   ch è  sang  h ai  th ị  trườn g  nà y  đ ã  ch iếm   đến   43,6 %  kim   n gạch   xuất  khẩu  ch è  của  Việt  Nam .  Hơn  nữa  nếu   đối  chiếu  10 th ị  trườn g  xuất  khẩu  chủ   yếu  chiếm giữ  khoảng 90%  kim  ngạch  xuất khẩu  chè  của  Việt  Nam   vào  những  n ăm   đầu  thập  niên  2000   so   với  hiện  n ay  là  kh oảng  79%,  có  th ể  cho   thấ y công  tác  đa  dạng  hóa  thị  trư ờng,  mở  rộng  thị  trườn g  của  các  doanh  nghiệp  xuất  khẩu  chè  còn   hạn  ch ế  và  sự  mở  rộng  thị  trường  của  các  doanh  n ghiệp  xuất khẩu  chè củ a chúng  ta chư a được đa dạng hó a  theo chiều sâu.  Mặc dù cây  chè  đã được trồn g  và tiêu  thụ  ở nư ớc ta từ   rất lâu,  như ng  hiện na y  th ị  trườn g  tiêu  thụ chè tron g nư ớc  chỉ ch iếm  khoảng  trên  dưới  20%.  Nh ư vậ y,  phần  lớ n  sản  phẩm  ch è  của  Việt  Nam chủ  yếu  được  tiêu  thụ  bởi  thị  trườn g  thế  giớ i  với  80%  sản   lượn g  chè  của  Việt  Nam .  Do  sản  phẩm  chè  Việt  Nam   chủ   yếu  được  tiêu  thụ  bở i  thị  trư ờng  thế  giới  và  do  qu á  phụ  thuộ c  vào  một  số  ít  thị  trường  xuất  khẩu  chính  nên  sản   ph ẩm  chè  Việt  Nam  có  kh ả  năng  gặp  nh iều   rủi  ro  về  th ị  trườn g.  Có  th ể  th ấy  rõ  tình   trạn g  nà y  vào   năm  2003  khi  th ị  trườn g  Irắc  sụp   đổ  vì  xả y  ra  chiến  tranh.   Trước  đó,  Irắc  là  th ị  trườn g  xu ất  khẩu  chè  lớn  nhất  của  Việt  Nam  tron g  giai  đoạn  1995­2002   (ch iếm   kho ản g  40 %  tổng  khối  lượng  xu ất  khẩu)  và  sự   sụp  đổ  củ a
 15. 2  th ị trườn g n ày đã gâ y tổn thất lớn  cho các do anh nghiệp xuất kh ẩu  ch è và ngành  ch è  Việt Nam. Điều  đó cho  thấ y m ặc d ù tron g th ời gian  qu a th ị trường xuất kh ẩu  ch è đ ã  được  mở  rộng  nhưn g  các  do anh nghiệp  xuất  khẩu  chè  Việt  Nam  vẫn  chưa  th iết  lập  được  các thị  trường  m ang tính ổn đ ịnh,  vữn g chắc cho  phát  triển  xuất  khẩu  chè.  Do  đó tron g th ời gian  tới,  việc đ a dạng hóa thị  trường là đòi hỏi cấp b ách đối với n gành  chè cũng như đố i vớ i các doanh nghiệp xuất kh ẩu  ch è của Việt Nam.  Hơn n ữa,  mộ t  tron g số nhữn g  th ị  trườn g nh ập  kh ẩu   ch è lớn ở  Việt Nam   là  Ấn  Độ  h iện   nay  lại  bị  ch ững  lại,   trong  khi  các  năm  trư ớc,  nước  sản  xuất  ch è  lớn  nh ất  th ế  giới  nà y  vẫn   nhập  khẩu   thêm  hàng  vạn  tấn  chè  một  n ăm,  tron g  đó  có  chè  Việt  Nam   để  chế  biến.  Hiện   có  rất  nhiều  th ị  trường  từ  chối  không  nhập  khẩu   chè  củ a  Việt Nam như  Ailen, Bỉ, Đan  Mạch, Hàn Quốc, Hồng  Kông,  Pháp và Thụ y Điển  do  sản ph ẩm   không đạt  ch ất  lượn g. Trong  thời  gian  qu a m ặc dù  các doanh  ngh iệp   xu ất  khẩu  ch è  đã  nỗ   lực  đ a  d ạng  hóa  thị  trư ờng  và  trên  th ực  tế  chún g  ta  đ ã  th âm   nhập  được mộ t số th ị trường mới, nhưng  số lượ ng và trị giá xuất khẩu còn rất hạn chế.  Ngoài  ra,  h iệu   quả  xuất  kh ẩu  của  các  do anh  nghiệp  xuất  kh ẩu   chè  củ a  Việt  Nam   rất  th ấp .  Điều  n ày  thể  hiện  qu a  khoảng  cách   giữa  giá  ch è  th ế  giới  và  giá  ch è  xuất  khẩu của  Việt  Nam  khá lớn, dao động  tron g  khoảng 50­7 0%  tù y  theo  từn g  lo ại  chè [58].  Theo  Báo cáo tổn g quan phát  triển  ngành  chè  trong mư ời năm  (1999­2009)  tại  "Hội  nghị  quốc  tế  Chè  Việt  Nam   lần   thứ  hai"  được  tổ  chức  vào  th áng  7/2010 ,  thì  mười  n ăm   qua,  các  ch ỉ  tiêu  về  sản  lượng  ch è,  sản  lượng  xuất  kh ẩu,  năng  suất  bình  quân,  diện  tích  vùng  ngu yên  liệu...  ngành  ch è  đ ều   đạt  và  vượt  mức  kế  hoạch.  Tu y  nhiên, đ iều   đáng  quan  tâm  là  giá  chè  xuất  kh ẩu   lại  liên   tục  giảm.Giá  ch è  xuất  khẩu  của  Việt  Nam  vào  tháng  6/2010  chỉ  đạt  1,4  USD/kg,  tron g  kh i  vào  năm  199 8,  con  số  nà y  là  1,52  USD/kg.  Khoảng  cách   giá  n ày  n gà y  càng  xa  h ơn  so  với  giá  tru ng  b ình  ở   các  sàn   đấu  giá  lớn   trên   thế  giới.  Năm  2009 ,  khi  giá  chè  trun g  bình  tại  các  sàn  nà y  tăng  lên  2, 43  USD/kg  thì  giá  ch è  của  Việt  Nam   chỉ  ở   mức  1,23  USD/kg.  Như  vậy,  từ  năm  1998  đến  na y,   giá  chè  xu ất  khẩu  trun g  bình  của  thế  giới  đã  tăng  18%,  nhưn g  giá  chè  xuất  kh ẩu   của  Việt  Nam  lại  giảm  20 %.  Chính  vì  vậ y,   d ù  là  quốc  gia  đứng  h àn g  thứ  năm  trên  thế  giớ i  về  xu ất  khẩu  ch è  nhưn g  giá  lại  thấp  hơn
 16. 3  giá  trun g  bình  trên   thế  giới, thương  hiệu  chè  Việt  Nam  cũng  chư a  được  b iết  đến  rộng rãi và nhất là thu nh ập củ a n gườ i trồn g chè cũng vì thế không đượ c cải thiện.  Tu y giá chè  trên   thế giới phụ   thuộc vào quan hệ  cung  cầu h àn g năm  nhưng  sự  chênh  lệch  giá  của  Việt  Nam  và  các  nướ c  là  mộ t  thách  thứ c đòi  hỏi  n gành  chè  Việt  Nam ,  cũng nh ư  các  doanh nghiệp  xu ất  khẩu  chè  phải  vượt qua  và  để  nâng  cao  hiệu  quả  xuất  khẩu,  tăn g  thu   nh ập  cho   người  trồn g  chè  và  tăng  hiệu  quả  của  ngành  ch è  nói chung.  Theo  nhận  định  củ a  khôn g  ít  các  chu yên  gia  ngành  chè.  Sản  ph ẩm  ch è  Việt  Nam   đang  phải  đối  mặt  với  n gu y  cơ  mất  dần  thị  trư ờng  trên  trư ờng  quố c  tế.  Thự c  trạng  m ất  th ị  trường  phần  nào  cho  th ấy  các  doanh   ngh iệp  xuất  khẩu  chè  nước  ta  chưa  có  ch iến   lược  tìm  kiếm  th ị  trườn g  lâu  dài,  chưa  có  mộ t  ch iến   lược  dài  hạn  và  khả thi đ ể thâm nhập th ị trườn g th ế giới.  Xuất  phát  từ  những  thực  tiễn   trên,  Lu ận   án  nghiên  cứu  “Hoạ ch  định  chiến  lược  thâ m  nhậ p  thị  trường  thế  giới  cho   sả n  phẩ m  chè  của  Việt  Na m  đến   năm  2020 ”  để  giúp  cho  các  doanh   n gh iệp   xuất  khẩu  chè  Việt  Nam  có  cơ  sở   kho a  họ c  vững  chắc  đ ể  th âm   nhập  th ị  trườn g  thế  giớ i  mộ t  cách   hiệu  qu ả,  b ền   vững  và  nâng  cao  hiệu quả xu ất khẩu của sản ph ẩm ch è Việt Nam  trên th ị trườn g th ế giới.  2 .  Tình hình ng hiên cứu liên qua n đến luậ n á n  Các đ ề tài  nghiên cứu  về  câ y  chè  ch ủ  yếu  là c ác  đề  tài  ngh iên   cứu  về lĩnh  vực  k ỹ th uật như: chọn  giống,  nh ân  giốn g,   tưới  tiêu , th iết bị chế biến, phân bón , an  toàn  thực  phẩm,  dinh  dưỡng  câ y trồ ng;  qu y  trình   công  ngh ệ, tổ  chức  sản  xuất  và quản   lý  trong sản xuất chè an  toàn và chất lư ợng cao.  Mộ t số đề tài về kinh tế:  TS.  Ngu yễn  Hữu  Khải  (2005)  “Câ y  chè  Việ t  Nam :  năng  lực  cạnh   tranh  xu ất  khẩu  và ph át  triển”.  Tác  giả  giới  thiệu  về nguồn  gố c  và quá  trình  phát  triển  cây  ch è  ở  Việt  Nam ;  Đưa  ra nh ận  xét  tổn g quan  về  thị  trườn g chè  thế  giới để  rút  ra bài  họ c,  kinh ngh iệm ; Đưa ra nhữn g dự báo quan trọng về cung, cầu, giá cả đối với m ặt hàng  chè  cho những năm đ ầu  thế  kỷ  21;  Xâ y  d ựng những  giải  pháp  nhằm n ân g cao   năng  lự c cạnh tranh  củ a mặt hàng ch è xuất kh ẩu Việt Nam.
 17. 4  Trần  Công  Th ắn g  (2004),  chủ  nh iệm   đ ề  tài  “Sự  th am   gia  của  n gười  n ghèo  trong  chuỗ i  giá  trị  nông  n ghiệp:  Ngh iên  cứu  đối  với  n gành  chè”.  Đề  tài  n ày  tập  trung  phân  tích  ho ạt  động  của  chuỗ i  giá  trị  ch è  và  lợi  ích  của  người  nghèo  kh i  họ  th am  gia và chuỗ i giá trị và nân g cao  năng lực để hỗ  trợ sự phát triển  thị  trường cho  n gười ngh èo  thông qua các ho ạt động nghiên cứu , ph át triển  mạng lưới buôn bán và  các chính  sách xúc tiến thươn g m ại.  Phùng  Văn  Chấn   (1993),  chủ  nhiệm   đ ề  tài  “Kinh  tế  sản  xu ất  và  xuất  khẩu  chè”.  Đề  tài  tập  trung  phân  tích  th ực  trạng  và  khả  n ăn g  ph át  triển  sản   xuất  ch è  ở  Việt Nam; những  giải ph áp kinh tế xã hội phát triển sản  xu ất  ch è ở Việt Nam.  TS.  Ngu yễn   Th ị  Nhiễu  (20 06),  chủ  nh iệm  đề  tài  “Nghiên  cứu  thị  trườn g–  Marketing tron g xuất khẩu chè của Việt Nam”. Đề tài tập trung ph ân tích  những đặc  đ iểm ,  xu  h ướn g  ph át  triển  của  thị  trườn g  chè  thế  giới,  các  yếu  tố  m arketin g  tron g  xuất  khẩu  chè;  nghiên  cứu  kinh  n gh iệm   marketing  xuất  kh ẩu   ch è  của  mộ t  số   nướ c;  đ ề xuất các giải ph áp  marketing xu ất khẩu chè của Việt Nam tớ i năm 2015.  Có  thể  nói  các  đề  tài  trên   hoặc  là  ngh iên   cứu   n gành  chè  dưới  gó c  độ   cạnh  tranh  xuất  kh ẩu  hoặc  là d ưới  góc  độ   từng  cơ  sở   sản  xuất, nhưng  chưa  có   công  trình  n ào  ngh iên  cứu mộ t  cách hệ  thống  về  chiến   lược  thâm  nhập  th ị  trườn g  th ế  giới  cho  sản ph ẩm  chè củ a Việt Nam .  3 .  M ục tiêu của luận án  3 .1.  M ục tiêu chung  Nghiên  cứu  cơ  sở  khoa  học,  cơ  sở  thực  tiễn  về  ho ạch  định  chiến  lược  thâm  nhập  thị  trường  thế  giớ i  cho  sản   phẩm  chè  của  Việ t  Nam   đến  năm  202 0  và  đề  xu ất  chiến  lược  thâm  nhập  thị  trườn g  thế  giới  cho   sản  ph ẩm  chè  củ a  Việt  Nam  nhằm  giúp  các  doanh n ghiệp  xuất  khẩu  chè  Việt  Na m  thâm  nhập  được  các  thị  trường  th ế  giới m an g tính ổn đ ịnh  và vữn g chắc.  3 .2.  M ục tiêu cụ thể ·  Phân  tích,  đánh  giá thực  trạn g  cung cầu,  xuất nhập  kh ẩu  ch è trên  thị  trường  th ế giới. ·  Nghiên cứu bài học kinh ngh iệm của các quố c gia xuất khẩu chè thành  công  trên th ế  giới.
 18. 5 ·  Nh ận   d ạn g,  ph ân  tích  đặc  đ iểm ,  lợi  thếcạnh   tranh  của  các  quốc  gia  xu ất  khẩu chè và ph ân  nhóm các quốc gia xuất kh ẩu  chè. ·  Phân  tích  những  yếu  tố  ảnh  hưởn g  đến  qu y  mô  nh ập  khẩu,  giá  nh ập   khẩu  chè củ a các quốc gia nhập khẩu và phân khúc thị trườn g th ế giới cho sản  ph ẩm  ch è. ·  Phân tích, đánh giá thự c trạng xu ất khẩu chè của Việt Nam. ·  Phân  tích,  đánh   giá  tìn h  hình  thâm  nhập  thị  trường  thế  giớ i  của  ch è  Việt  Nam . ·  Phân  tích  và  xác  định  năng  lực  cạnh  tranh   củ a  các  do anh nghiệp  xuất  khẩu  chè Việt Nam. ·  Phân  tích,  đánh  giá đ iểm  mạnh,  điểm   yếu, cơ hộ i  và  ngu y cơ  đối  với n gành  chè xu ất khẩu của Việt Nam. ·  Đề  xuất  ch iến   lược  th âm   nhập  thị  trường  th ế  giới  cho  sản  ph ẩm   ch è  củ a  Việt Nam. ·  Đề  xuất  giải  ph áp  thực  hiện  chiến  lược  thâm  nhập  thị  trường  thế  giới  cho  sản ph ẩm  chè củ a Việt Nam .  4 .  Đố i tượng  và  phạ m vi nghiên  cứu  4 .1.  Đối tượng nghiên cứu  Đối  tư ợng  ngh iên  cứu  của  luận  án  là  ch iến  lược  th âm  nhập  thị  trường  thế  giới  cho  sản phẩm chè của Việt Nam.  4 .2.  Phạ m vi nghiên  cứu ·  Về kh ông gian: luận án n gh iên  cứu  chiến lư ợc thâm nhập th ị trườn g th ế giới  cho  sản  ph ẩm  chè  củ a  Việt  Nam  vào  những  quố c  gia  nh ập   khẩu  có  qu y  mô   nhập  khẩu trun g b ình từ 250 tấn  ch è/năm  trở  lên . ·  Về thờ i gian:  thời gian khảo sát và thu  thập số liệu cập nh ật đ ến  năm 2010.  5 .  Phương phá p nghiên cứu  5 .1.  Phương pháp luận nghiên cứu  Xuất  phát  từ  đối  tượng  n ghiên  cứu   và  m ục  tiêu   ngh iên   cứu  đã  đề  cập  ở  trên,  lu ận   án  sử  dụng  phương  pháp  lu ận   qu y  nạp  kh i  nghiên  cứu  ho ạch  định  chiến  lượ c  th âm  nh ập  thị trường thế giới cho  sản phẩm chè của Việt Nam.  Qu y trình ngh iên cứu của lu ận án  đượ c khái quát trong sơ đồ sau đâ y:
 19. 6  Hình 0­1 : Quy  trình ng hiên cứu của luậ n á n  M ục tiêu ng hiên cứu:  Ho ạch đ ịnh  ch iến  lượ c th âm  nh ập  thị  trường thế  giới cho sản  ph ẩm  ch è của Việt Nam  Nghiên cứu  lý thu yết về hoạch định  chiến  lược  thâm nhập thị trường thế giớ i của một ngành hàng  Phâ n tích về phía cầu:  Phân tích ngành chè VN:  Phâ n tích về phía  ­  Phân  tích  sự  cạnh   tranh  ­  Đánh  giá  thực  trạng  sản  cung:  ­  Bài  họ c  kinh  trong ngành chè thế giớ i.  xuất,  xu ất  khẩu  chè  củ a  n ghiệm  củ a  các  ­ Phân tích  tình  hình nhập  Việt Nam .  quốc gia XK ch è.  khẩu chè trên th ế giới.  ­  Ph ân   tích  tình  hình  thâm  ­  Ph ân   tích  tình  ­ Xác đ ịnh  các  yếu  tố ảnh  nhập  th ị  trườn g  th ế  giới  h ình  sản   xuất  và  hưởn g  đ ến   qu y  mô  NK  của chè Việt Nam.  xuất  kh ẩu   chè  trên  và  giá  nhập  khẩu  ch è  của  ­  Đán h  giá  n ăn g  lực  cạnh  th ế giới.  các quố c gia NK chè.  tranh   của  doanh  n ghiệp  ­  Phân  tích  lợi  thế  ­  Phân  khúc  thị  trường  xuất kh ẩu  ch è  Việt Nam .  cạnh  tranh  của  các  thế  giới  đối  với  sản  ph ẩm  ­  Phân  tích  SWOT  xu ất  quốc gia XK ch è.  chè.  khẩu chè Việt Nam.  Xây dựn g chiến lược thâm nhập thị trường  thế giớ i  cho sản phẩm  chè Việt Nam đ ến năm 2020  Giải pháp  thực hiện chiến lược Nguồn: Phát  triển ngh iên  cứu của  luận á n  5 .2.  Phương pháp thu thập, xử  lý và phân tích dữ liệu  5 .2.1 .  Đối  tượng khảo  sát ·  Các quố c gia xuất khẩu chè (trong đó  có  Việt Nam) có qu y mô xuất khẩu  từ 
 20. 7  250  tấn /n ăm trở lên. ·  Các quố c gia nh ập khẩu chè có qu y mô  nhập khẩu từ 250 tấn /năm trở  lên . ·  Các chu yên  gia đầu n gành,  lãnh đ ạo  các doanh nghiệp lớn để xác định trọng  số   các  yếu  tố   cấu  thành   năng  lực  cạnh   tranh  đối  với  ngành  xu ất  khẩu  ch è  Việt Nam . ·  Các  doanh  ngh iệp   xuất  kh ẩu   chè  của  Việt  Nam.   Tu y  n hiên  vì  giới  h ạn   bởi  thời  gian, kinh  phí, tron g n ghiên  cứu  nà y chỉ tập  trun g kh ảo  sát tại 20 doanh  ngh iệp  xu ất khẩu chè  Việt Nam,  trong đó  là 15 do anh n ghiệp  xuất  kh ẩu  ch è  Việt  Nam  có  sản  lượng  xu ất khẩu lớn  nh ất năm 2010  và  5 do anh n ghiệp  có  qu y mô  xu ất khẩu vừa.  5 .2.2 .  Nguồn dữ  liệu  Nguồ n  dữ  liệu  thứ  cấ p  của  n ghiên  cứu  được  thu   th ập   từ   các  website,  ấn  phẩm: ·  Kết qu ả  các côn g trình n ghiên  cứu của các học giả trong và ngoài nướ c; ·  Tài liệu hội thảo, báo cáo  củ a Hiệp hội chè Việt Nam; ·  Số liệu thốn g kê của Tổng cục th ống kê, Tổng cụ c Hải quan; ·  Các số  liệu thống kê của World  Development Indicato rs, FAO, CIA, United  Nation s  Commod ity  Trade  Statistics  Datab ase,  Economic  Freedom  Dataset...  Danh  mụ c các tài liệu n ày đư ợc  trình bày ở phần  Tài liệu  tham khảo.  Nguồn thôn g tin  thứ  cấp này đư ợc sử  dụng: ·  Xâ y d ựng luận cứ lý thu yết cho ngh iên cứu. ·  Phân  tích,  đánh  giá thực  trạn g  cung cầu,  xuất nhập  kh ẩu  ch è trên thị  trường  thế giớ i. ·  Nghiên cứu bài học kinh ngh iệm của các quố c gia xuất khẩu chè thành  công  trên thế giớ i. ·  Nh ận   d ạn g,  ph ân   tích   đ ặc  điểm,  lợi  thế  cạnh  tran h  của  các  quố c  gia  xu ất  khẩu chè và phân nhóm  các quốc  gia xu ất khẩu chè. ·  Phân  tích  những  yếu  tố  ảnh  hưởn g  đến  qu y  mô  nh ập  khẩu,  giá  nh ập   khẩu  chè  của  các  quốc  gia  nhập  kh ẩu   và  phân  kh úc  th ị  trườn g  thế  giới  cho   sản
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2